Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8


Аналіз результатів наукових досліджень і розробок



Сторінка8/31
Дата конвертації16.03.2018
Розмір5,81 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31

2.2 Аналіз результатів наукових досліджень і розробок



На наукову діяльність у 2012 році університет отримав від держави 68 млн. 257,1 тис. грн., у тому числі на виконання

 • фундаментальних досліджень 61 млн. 371,7 тис. грн.,

 • прикладних - 6 млн. 782,7 тис. грн.,

 • на організацію і проведення наукових конференцій - 102,7 тис. грн.

До тематичного плану наукових досліджень Київського національного університе­ту включено 123 науково-дослідницьких робіт, з яких 56 тем виконуються за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету на зага­льну суму 68 млн. 154,4 тис. грн., 67 тем за договорами із замовниками виконуються за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету на загальну суму 23 млн. 180,1 тис. грн.

Середній обсяг фінансування однієї бюджетної теми становить у 2012 році, 1 млн. 199 тис. грн., договірної - 244,7 тис. грн.



За виконані науковцями університету роботи щодо надання наукової експертизи 52 підприємствам і організаціям отримано 1 млн. 788,48 тис. грн.

Усі 56 тем, що фінансуються державою за рахунок коштів загального фонду дер­жавного бюджету, відповідають пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки на період до 2020 р. (Закон України № 2519-УІ від 9 вересня 2010 року):

1. фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розви­тку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського по­тенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;

  1. інформаційні та комунікаційні технології;

  2. енергетика та енергоефективність;

  3. раціональне природокористування;

  4. науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;

  5. нові речовини і матеріали,

та переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково- технічних розробок на період до 2015 р.

56 бюджетних і 67 госпдоговірних тем, що фінансуються з інших джерел (поза­бюджетні кошти), об'єднуються в 11 Комплексних наукових програм Університету (КНП). До складу Координаційних рад, які опікуються проведенням наукових дослі­джень в університеті, входять провідні вчені університету, інститутів HAH України та НААН України. Координаційні ради приймають результати науково-дослідницьких робіт і готують пропозиції щодо відкриття нових тем та їх фінансування.

Аналіз даних рейтингового оцінювання виконання держбюджетних тем за 2011 рік, кадрового забезпечення тем, технічних завдань тем на наступні роки, поточних результатів виконання, які щоквартально подавалися у 2011-2012 pp. до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, показав:

 • низка тем, зареєстрованих як фундаментальні, мають суттєвий прикладний до­робок, а тому можуть кваліфікуватися як фактично спрямовані на прикладні задачі;

 • однак серед таких тем тільки 11 можуть бути віднесені до існуючих, законодав­чо затверджених, напрямів прикладного спрямування науки і техніки до 2020 року (За­кон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»), а саме:

напрям 4 - раціональне природокористування:

 • тема № 11БФ050-01 «Комплексний географічний аналіз великого міста» - науко­вий керівник проф.Бортник С.Ю.;

 • тема №11БФ050-02 «Суспільно-географічні основи дослідження трансформації системи природокористування в Україні» - науковий керівник проф.Олійник Я.Б.;

 • тема № 11БФ050-03 «Аналіз динаміки стоку наносів, трансформації хімічного складу води річок та синоптично-циркуляційних умов формування катастрофічних паводків» - науковий керівник проф.Хільчевський В.К.;

 • тема № 11БФ050-04 «Теоретичні і прикладні картосеміотичні основи моделю­вання стану навколишнього середовища» - науковий керівник проф.Молочко A.M.;

 • тема № 11БФ049-01 «Створення прототипу геологічного депозитарію території України та принципових засад його ефективного використання в якості державного надбання» - науковий керівник проф.Шнюков С.Є.;

Назва програми

Керівник програми

Керівник теми

Базовий підрозділ

КНП «Астрономія та фізика космосу»

Івченко В.М.

Івченко В.М. Жданов В.І. Лозицький В.Г. Чурюмов К.І.

Фізичний ф-т

Астрономічна обсерваторія



Виконуються 4 фундаментальні теми




КМП «Біологічні, біомедичні та біо-екологічні проблеми життєдіяльності людини»

Остапченко Л.І.

Остапченко Л.І. Поліщук В.П. Капустян В.В. Шевчик В.Л.

ННЦ

«Інститут біології»

Виконуються 2 фундаментальні та 2 прикладні теми




КНП «Інформатизація суспільства»

Закусило О.К.

Закусило О.К. Гаращенко Ф.Г. Нікітченко М.С. Ляшко С І. Провотар О.І. Анісімов А.В. Наконечний О.Г. Лавренюк Я. В.. Заславський В.А.

Ф-т кібернетики

Служби НДЧ



Виконуються 6 фундаментальних та 3 прикладні теми




КМП «Конденсований стан - фізичні основи новітніх технологій»

Булавін Л.А.

Зеленський С.Е.

Фізичний ф-т

Виконується 1 фундаментальна тема з 6 підрозділами




КНП «Міждисциплінарні високотех-нологічні дослідження об'єктів природного та штучного походження»

Третяк О.В.

Скришевський В.А. Лозовський В.З. Говорун Д.М. Комаров І.В.

Інститут високих технологій

Виконуються 4 фундаментальні теми




КНП «Модернізація суспільного розвитку» України в умовах світових процесів глобалізації"

Базилевич В.Д.

Базилевич В.Д.

Економічний ф-т





Колесник В.Ф.

Історичний ф-т





Горбачик А.П.

Ф-т соціології





Конверський А.Є.

Філософський ф-т





Обушний М.І.







Балюк Г.І.

Юридичний ф-т





Лєнков С.В. Замаруєва І.В.

Військовий інститут

Назва програми

Керівник програми

Керівник теми

Базовий підрозділ







Різун В. В.

Ін-т журналістики

Копійка В.В.

Ін-т МВ

Семенюк Г.Ф.

Ін-т філології

Бурлачук Л.Ф.

Ф-т психології

Виконуються 10 фундаментальних та 2 прикладні теми

КНП «Надра»

Вижва С.А.

Вижва С.А. Шнюков С.Є. Михайлов В.А.

Геологічний ф-т

Виконуються 2 фундаментальні та 1 прикладна тема

КНП «Нові речовини і матеріали» з підпрограмою «Матеріалознавство та технології неоднорідних та наносистем»

Воловенко Ю.М.

Воловенко Ю.М. Слободяник М.С. Фрицький І.О. Запорожець О.А. Колендо О.Ю. Макара В.А.

Хімічний ф-т

Фізичний ф-т

Виконуються 6 фундаментальних тем

КНП «Новітні та ресурсозберігаючі технології».

Находкін М.Г.

Находкін М.Г. Анісімов І.О. Висоцький В.І. Григорук В.І. Гайдай Ю.О. Коваль І.П.

Радіофізичний ф-т

Виконуються 4 фундаментальні та 2 прикладні теми

КНП «Регіональні проблеми раціонального природокористування»

Олійник Я.Б.

Олійник Я.Б. Бортник С.Ю. Хільчевський В.К. Молочко А.М.

Географічний ф-т

Виконуються 4 фундаментальні теми

КНП «Сучасні математичні проблеми природознавства, економіки та фінансів»

Перестюк М.О.

Перестюк М.О. Мішура Ю.С. Кириченко В.В. Лимарченко О.С. Маципура В.Т.

Механіко- математичний ф-т


Виконується 5 фундаментальних тем



напрям 6 - нові речовини і матеріали:

 • тема № 11БФ07-02 «Оптичні, електронні та атомарні явища в низько вимірних матеріалах і структурах» - науковий керівник проф. Лозовський В.З.;

 • тема № 11БФ07-04 «Пептиди і білки як мішені лікарських засобів, синтез само- рганізованих молекулярних капсул - дослідження та розробка новітніх технологій» - науковий керівник проф. Комаров І.В.;

 • тема № 11БФ038-04 «Варіаційні та асимптотичні методи в задачах механіки суцільних середовищ» - науковий керівник проф. Лимарченко О.С.;

 • тема № 11БФ038-05 «Крайові задачі динаміки пружних тіл зі спряженими польовими фізико-механічними властивостями та їх застосування в неруйнівному контролі, сенсорних мікроелектромеханічних системах та хвильових гіроскопах» - науковий керівник проф. Маципура В.Т.;

 • тема № 11БФ037-04 «Органомінеральні наноматеріали та супрамолекулярні системи для вилучення, концентрування та визначення аналітів різної природи» - науковий керівник проф. Запорожець O.A.;

 • тема 11БФ037-05 «Наноструктурні високомолекулярні сполуки, композити, їх компоненти та комплекси для застосування в інформаційних і біотехнологіях та сонячній енергетиці» - науковий керівник проф. Колендо О.Ю.

Відповідність 11 зазначених тем прикладним пріоритетним напрямам дозволила подати пропозиції до Переліку замовлень (завдань) на проведення прикладних досліджень, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, та до Бюджетного запиту на 2013 рік.

Пропозиції щодо внесення змін до тематичного плану науково-дослідницьких робіт обговорені на засіданні Вченої ради університету. На підставі відповідної ухвали Вченої ради від 13 липня 2012 року «Внесення змін до тематичного плану науково-дослідницьких робіт», для більш ефективного та швидкого впровадження результатів науково - дослідницьких робіт, що виконуються за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, ректор видав наказ від 10.10.2012 р. № 777-32 "Про внесення змін до Комплексного тематичного плану науково-дослідницьких робіт університету на 2013 рік". Відповідно до зазначеного наказу реорганізовані прикладні наукові теми завершуються 31.12.2013 року.

Така реорганізація тематики відповідає вимогам МОНмолодьспорту щодо співвідношення фундаментальних і прикладних тем для класичних університетів (60 % фундаментальних і 40 % прикладних). У 2012 р. ми маємо в університеті 85 % фундаментальних і 15 % прикладних тем. Після пропонованої реорганізації стане 65 % фундаментальних, 35 % прикладних.

Аналіз результатів виконання тем науково-дослідницьких робіт у 2012 році за рейтин- говими показниками засвідчив:

За критерієм ефективності використання бюджетних коштів Sбюд, наданих університету державою, Sеф=Sбюд/Sдог. (Sдог) - обсяг зароблених коштів, найбільш значущі результати отримали теми:

 • «Нові гетероциклічні сполуки - ефективні джерела біологічно-активних речовин, флуоресцентних зондів, модифікаторів супрамолекулярних об'єктів», науковий керівник проф. Воловенко Ю.М., S бюд=1 млн. 489,86 тис. грн., S дог.=5 млн. 870,13 тис. грн. (наукові керівники договірних тем с.н.с. Бойко О.М., с.н.с. Толмачов А.О.). Sеф.=3,94;

 • «Механізми реалізації адаптаційно-компенсаторних реакцій організму за умов розвитку різних патологій», науковий керівник проф. Остапченко Л.І., Sбюд=8 млн. 697,33 тис.грн., Sдог.= 4 млн.470,85 тис. грн. (наукові керівники договірних тем проф. Остапченко Л.І., проф. Берегова Т.В., проф. Рибальченко В.К., проф. Бучацький Л.П., проф. Савчук О.М., с.н.с. Германчук Л.В., с.н.с. Харчук І.В.). Sеф.= 0,51;

за критерієм визнання результатів наукових досліджень науковою спільнотою (наукометричний аналіз рівня публікацій штатних наукових співробітників НДЧ) найвищі показники цитувань H-індекса (Гірша) у співробітників таких тем:

 • «Синтез неорганічних та координаційних сполук для створення нових функціо- аналізованих матеріалів», науковий керівник проф. Слободяник М.С. (хімічний факультет), у списку Т0П-«100» 20 штатних співробітників із 43, що працюють по темі;

 • «Наноструктурні високомолекулярні сполуки, композити, їх компоненти та комплекси для застосування в інформаційних і біотехнологіях та сонячній енергетиці», науковий керівник проф. Колендо О.Ю. (хімічний факультет), у списку Т0П – «100» 12 штатних співробітників із 30, що працюють по темі;

 • «Фундаментальні дослідження в галузі фізики конденсованого стану і елемента­рних частинок, астрономії і матеріалознавства для створення основ новітніх технологій», науковий керівник проф. Зеленський С.Є. (фізичний факультет), у списку Т0П-«100» 26 штатних співробітників із 142, що працюють по темі.

Більш детальні дані наведено у розділі 3.2.

У подальшому відбір проектів наукових досліджень здійснюватиметься на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу визначається Постановою Кабінету Мініст­рів України від 25 серпня 2004 р. №1084 «Про затвердження Порядку формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково - технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету».

На виконання даної постанови та враховуючи нормативні документи, розроблені після її прийняття, з урахуванням автономії та статусу дослідницького університет самостійно проводить конкурс науково-дослідницьких робіт.

Перший етап конкурсу проводять Вчені ради факультетів/ інститутів. Здійснюється аналіз та відбір пропозицій кафедр. При формуванні тематики наукових досліджень обов'язковим є її узгодження з Переліком пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на період до 2020 року.

Другий етап конкурсу проводять координаційні ради Комплексних наукових програм університету. На цьому етапі особливу увагу слід звернути на формування комплексних міжфакультетських проектів. Комплексність проекту полягає в першу чергу в тому, що проблема, на вирішення якої спрямовується проект, вивчається всесторонньо, із використанням різних наукових методів, способів, підходів, гіпотез тощо.

Пропозиції координаційних рад комплексних наукових програм проходять експертизу Громадської наукової ради університету, залучення зовнішніх експертів, провідних, вітчизняних та зарубіжних вчених з даного напряму із залученням експертів вітчизняних і зарубіжних вчених із даного напряму.

Результати експертизи відібраних проектів затверджуються Конкурсною комісією. Склад комісії та порядок її роботи визначаються наказом ректора університету.

Перелік науково-дослідницьких робіт, затверджених Конкурсною комісією, затверджується наказом ректора.

Такий порядок конкурсного відбору проектів науково - дослідницьких робіт дозволяє включити їх до Переліку замовлень (завдань) на проведення наукових досліджень, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету на наступний рік (Перелік на 2014 рік до Мінекономіки України буде направлено в липні 2013 року).

У формах запитів на відкриття тем з 2014 року будуть уточнені вимоги до проблематики досліджень, сучасного стану проблеми, доробку колективу авторів проекту, очікувані наукові та науково-технічні результати, їх переваги над аналогами, очікуване використання отриманих результатів, наявність електронного доступу до світових ін­формаційних ресурсів. Вимоги будуть диференційовані в залежності від того, проект якої теми пропонується: фундаментальної, прикладної, комплексної.

Відповідні форми запитів після завершення їх розробки та узгодження будуть розміщені на сайті НДЧ (повідомлення буде розміщено на головній сторінці сайту НДЧ).

На даний момент за Державними цільовими програмами та Державним замовленням виконано 12 тем, за Програмами міжнародного науково-технічного співробітництва - 22 теми, 8 тем виконано на замовлення міжнародних компаній. Грани Президента України – 4 теми. За Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» виконуються 4 теми та за іншими програмами і планами - 5. Загалом це 55 тем з 67 договірних тем на виконання науково-дослідних робіт, тобто 82 % (у минулому році цей показник становив 55 %).


Участь університету в реалізації Державного замовлення

та Державних цільових програм:


 • 12ДП07- 02 - науковий керівник Третяк О.В.;

 • 11ДП036-08 - науковий керівник Таран Н.Ю.;

 • 12ДФ036-08 - науковий керівник Берегова Т.В.;

 • 12ДФ036-09 - науковий керівник Поліщук В.П.;

 • 12ДФ036-10 - науковий керівник Савчук О.М.;

 • 11ДП037-05 - науковий керівник Бойко О.М.;

 • 12ДП037-04 - науковий керівник Бойко О.М.;

 • 11ДП051-10 - науковий керівник Макара В.А.;

 • 12ДП051-02 - науковий керівник Булавін Л.А.;

 • 11ДП052-03 - науковий керівник Бойко Ю.В.;

 • 11ДП052-05 - науковий керівник Находкін М.Г.;

 • 12ДП052-03 - науковий керівник Коваленко В.Ф.

Участь університету в реалізації програм міжнародного

науково-технічного співробітництва:


 • 12ДФ07-01 - науковий керівник Скришевський В.А.;

 • 12ДП015-04 - науковий керівник Наконечний О.Г.;

 • 12ДФ023-01 - науковий керівник Чурюмов К.І.;

 • 12ДП036-11 - науковий керівник Остапченко Л.І.;

 • 12ДФ036-04 - науковий керівник Поліщук В.П.;

 • 12ДФ036-05 - науковий керівник Таран Н.Ю.;

 • 12ДП036-07 - науковий керівник Харчук І.В.;

 • 12ДФ037-01 - науковий керівник Фрицький І.О.;

 • 12ДП037-02 - науковий керівник Куцевол Н.В.;

 • 12ДП037-03 - науковий керівник Пивоваренко В.Г.;

 • 12ДП046-01 - науковий керівник Шидловський П.С.

 • 12ДФ051-03 - науковий керівник Івченко В.М.;

 • 12ДФ051-04 - науковий керівник Якименко О.І.;

 • 12ДП051-07 – науковий курівник Булавін Л. А.

 • 12ДФ051-08 - науковий керівник Погорєлов В.Є.;

 • 12ДФ051-10 - науковий керівник Захаренко М.І.;

 • 12ДП051-11 - науковий керівник Ящук В.М.;

 • 12ДФ051-12 - науковий керівник Міліневський Г.П.;

 • 12ДП051-13 - науковий керівник Рево С.Л.;

 • 12ДП051-14 - науковий керівник Міліневський Г.П.;

 • 12ДФ052-02 - науковий керівник Черняк В.Я.;

 • 12ДФ052-05 - науковий керівник Мелков Г.А.;

 • 12ДП052-06 - науковий керівник Веклич A.M.


Участь університету в реалізації інших програм і планів:

Гранти Президента України

1. 12ДФ015-07 - науковий керівник Семенов В. В.
2. 12ДФ015-08 - науковий керівник Іксанов О. М.
3. 12ДФ037-05 - науковий керівник Голеня І. О.
4. 12ДФ051-15 - науковий керівник Курилюк В. В.


Програма економічних реформ на 2010-2014 роки

«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»:


 • 12ДП040-01 - науковий керівник Лютий І.О.;

 • 12ДП040-02 - науковий керівник Лютий І.О.;

 • 12ДП040-03 - науковий керівник Базилевич В.Д.;

 • 12ДП040-04 - науковий керівник Лютий І.О.

Програма комплексного протипаводкового захисту

в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2006-2015 роки:


 • 12ДП050-03 - науковий керівник Гребінь В.В.

Програма наукового приладобудування HAH України:

 • 12ДП052-04 - науковий керівник Мартиш Є.В.

За постановою Президії HAH України:


 • 12ДФ051-05 - науковий керівник Губанов В.О.;

 • 12ДФ051-06 - науковий керівник Кизима O.A.

За наказом Державного агентства водних ресурсів України:

 • 12ДП050-01 - науковий керівник Гребінь В.В.

На замовлення міжнародних компаній:
«Самсунг Електронікс»:

 • 12ДП015-01 - науковий керівник Терещенко В.М.;

 • 12ДП015-02 - науковий керівник Анісімов A.B.;

 • 12ДП015-03 - науковий керівник Анісімов A.B.;

 • 12ДП038-01 - науковий керівник Лавренюк Я.В.;

 • 12ДП038-02 - науковий керівник Городній М.Ф.

BCH Research L.L.:

 • 11ДФ037-01 - науковий керівник Толмачов А.О.

«WORLD MEDICINE»:

 • 12ДП036-02 - науковий керівник Остапченко Л.І.

West African Synergies:

 • 11ДП049-01 - науковий керівник Михайлов В.А.





82 відсотки договірних тем у 2012 році були складовими частинами державних та регіональних програм (у 2011 році цей показник становив 55 відсотків).






У 2012 році вперше за останні роки обсяг договірних науково - дослідницьких робіт

зріс в 1,9 разів порівняно з 2011 роком.

У 2011 році цей показник становив 35 відсотків порівняно з 2010 роком.

У 2010 році цей показник становив 17 відсотків порівняно з 2009 роком.





Співвідношення обсягів фінансування фундаментальних і прикладних досліджень

у 2012 році становило по загальному фонду 11:1, по спеціальному фонду держбюджету 1:6





Для більш ефективного (швидкого) впровадження результатів науково - дослідницьких робіт 11 тем, що у 2011 - 2012 роках виконувалися як фундаментальні, реорганізовано у прикладні.

Тим самим відсоток прикладних науково дослідних робіт збільшився

з 15 відсотків до 35 відсотків у 2013 році.




Каталог: news
news -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
news -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
news -> Я це хтось інший…
news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31

Схожі:

Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРада адвокатів міста києва
Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 27. 08. 2009 №3828 видано кмкдка
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconНаказ №3 від 23 квітня 2012 p. № Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2012 року
Новоград Волинської міської ради №108 від 20. 03. 12 р та з метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, створення належних...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗагальноклубний творчий проект
Тараса Григоровича Шевченка. Указом Президента України „Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconПоложення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38
Про внесення змін до положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconХроніка культурно-мистецького життя Чернівецької області за квітень 2012 року Загальні питання
Згідно указу Президента України Віктора Януковича №216 від 27 березня 2012 року режисерові Чернівецького обласного театру ляльок...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconКнига року Бі-Бі-Сі 2012 (Книга року bbc) — літературна нагорода україномовним літературним творам, що присуджується Британською телерадіомовною корпорацією (Бі-Бі-Сі). Книга року Бі-Бі-Сі
Ця книга про те, як можна подолати свій страх. Про те, як можна навчитися навіть із найстрашніших І найзагрозливіших синьомордів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від березня 2012 року №151-од «Про відзначення в області 198-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п. ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про відзначення в області 98-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п ст. 39 Закону України «Про місцеві державні...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Керуючись рішенням міської ради від 21. 10. 2016 року №7/12/12 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22. 12. 2015 року №7/3/23...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconК київ*2012 Від укладача Бібліографічний покажчик присвячений великому спортивному святу – футболу
Раїною під час підготовки та проведення чє з футболу 2012 року. Гостинність та доброзичливість нашого народу, краса нашої української...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗвіт директора ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за підсумками 2015-2016 навчального року
України №178 від 23. 03. 2005 року, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка