Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8


Найбільш вагомі результати науково-дослідницьких робітСторінка9/31
Дата конвертації16.03.2018
Розмір5,81 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31

2.3 Найбільш вагомі результати науково-дослідницьких робітНавчально – науковий центр «Інститут біології»
Досліджено вплив оксиду азоту на окремі ланки системи сигнальної трансдукції за умов розвитку виразки шлунку, коліту, алкогольної інтоксикації, атрофічного гастриту і онкопатології, що дало можливість виявити його модулюючу дію на метаболічні процеси в парієнтальних клітинах шлунку, гепатоцитах, епітеліоцитах товстого кишечника і мозку. Вивчено вплив аутоімунних антитіл, виділених з сироватки крові хворих на системний червоний вовчак, на функціонування тромбоцитів. Показано, що ішемія гомілкового м'яза щура призводить до патологічних змін скелетном’язових волокон. Встановлено, що в результаті хронічної алкоголізації збільшуються шлункова секреція і підвищується рівень холерезу. Виявлено, що м’язи алкоголізованих щурів характеризуються підвищеною втомлюваністю. За результатами популяційно-генетичного аналізу встановлено відмінності по ФТК-тесту в групах здорових молодих осіб, осіб із соціальними фобіями та осіб з алкогольною залежністю. Розроблено метод дослідження психофізіологічного стану хворих, який дозволяє у короткий термін виявити показники когнітивних порушень. Показано, що мультипробіотик Симбітер проявляє протекторні властивості, сприяє відновленню тканини підшлункової залози і здійснює виражений профілактично-лікувальний вплив на ерозивно-виразкові ураження слизової оболонки шлунка щурів, викликані стресом. Досліджено біологічну активність новосинтезованих хімічних сполук у бактеріальних тест-системах (проф., д.б.н. Л.І. Остапченко).

Створена коеволюційна система «фаг-хазяїн». Закладено основи моніторингу бактеріофагів Аргентинських островів. За сумісної дії температури загартування й обробки перекисом водню в листках пшениці знижується рівень ПОЛ, а в коренях – підвищується. Проведено обстеження орхідних природної флори України. Вперше в Україні детектовано РММV. Передпосівна термообробка насіння соняшнику здатна пригнічувати розвиток вірусної інфекції ВМЛ та ВПЗТ. УФ-випромінювання типу С та гамма-випромінювання не впливають на вміст ВТМ у рослинах тютюну. Отримано амплікони ДНК для покритонасінних, голонасінних, макроміцетів, водоростей. Поповнено колекцію культур ACKU. Створено колекцію ексікатів ACKU. Розроблена екологічно безпечна система підвищення адаптаційного потенціалу культурних рослин, яка випробувана в агропромислових комплексах та фермерських господарствах Одеської, Київської, Чернігівської областей (проф., д.б.н. В.П. Поліщук).

Продовжується вивчення особливостей росту та розвитку рослин – інтродуцентів. Удосконалюються методи вегетативного та насіннєвого розмноження рослин. Колекції Ботанічного саду поповнено 25 новими таксонами ( к.с.-г.н. В.В. Капустян).

Виконані комплексні моніторингові дослідження на території Канівського природного заповідника. Проведено комплексне обстеження та оцінка стану природно-заповідних територій загальнодержавного значення Черкаської області. Виявлені нові локалітети поширення рідкісних видів рослин, тварин та грибів у регіоні Придніпров’я, зібрані дані про стан їх популяцій. Виявлені нові види рослин та грибів у флорі Придніпров’я (с.н.с., к.б.н. В.Л. Шевчик).


Географічний факультет
Під керівництвом чл.-кор. НАНУ проф. Гродзинського М.Д. проведені роботи по складанню ландшафтної карти в України в масштабі 1:500000, та розроблення основної схеми фізико-географічного районування держави. В результаті комплексного дослідження і моделювання на основі теорії нечітких множин з’ясовано науку нових закономірностей щодо територіальної диференціації природних умов України. Виявлений ефект субмеридіональної (вздовжширотної) секторності клімату і ландшафтів України. Проф. Самойленко В.М. розроблено методику моделювання берегових систем.

Під керівництвом проф. Бортника С.Ю. розроблено структуру Комплексного атласу міста Києва, до якої входять різномасштабні спеціальні карти природнього, соціально-економічного та рекреаційного змісту. Проф. Герасименко Н.П. виконано реконструкцію умов проживання моделі скіфської доби та середніх віків. Реконструйовано фази розвитку голоценової рослинності Чорних гір (США). С.н.с. Дубіс. Л.Ф. виявила основні етапи інтенсивного розвитку еолових процесів та фаз дюноутворення правобережної системи Українського Полісся.

Під керівництвом чл.-кор. НАПН Олійника Я.Б. встановлено структуру історико-географічної характеристики природокористування та виявлено трансформаційні зміни в його системі. Досліджено нові підходи до формування критеріїв та показників природокористування в Україні. Під керівництвом проф. Іщука С.І., проф. Мезенцева К.В., доц. Мезенцевої Н.В. здійснені розробки, які стосуються: особливостей розвитку агломерацій кластерів в регіональній економіці в контексті сталого розвитку; суспільно – географічних засад формування регіональної конкурентоспроможності; основних тенденцій розвитку ринку нерухомості України та прогнозування його розвитку на наступні роки; дослідження конкурентних засад формування експорт потенціалу регіонів України; дослідження інвестиційного – інституціональних аспектів формування системи раціонального землекористування на депресивних територіях.

На кафедрі країнознавства та туризму під керівництвом проф. Любіцевої О.О. визначені історико-географічні зрізи формування та розвитку системи рекреаційно-туристичного природокористування. Проф. Смирнов І.Г. розвиває напрямок геологістики, зокрема зв’язки України з іншими країнами. Доц. Винниченком І.І. розвинуті уявлення з етногенного туризму та історико-географічних питань етнічної спадщини.

На кафедрі геодезії та картографії під загальним керівництвом завідувача доц. Даценко Л.М. співробітниками НДС отримано такі наукові результати: досліджені питання інформаційного забезпечення виготовлення моделей, необхідних при створенні картографічних творів; розроблені 2 класифікації зображувальних засобів на процес редагування тривимірних об’єктів картографічного зображення (м.н.с. Орещенко А.В.); на основі принципів картосеміотики розроблені принципи представлення просторо- змістовної інформації про об’єкт картографування; обгрунтовано інформаційне навантаження картосеміотичних моделей і зміст корисного модуля телекомунікацій (н.с.Онищенко М.І.).

На кафедрі гідрології та гідроекології під керівництвом проф. Хільчевського В.К. проведено аналіз сучасної мережі гідрохімічного моніторингу для обгрунтування вибору репрезентативного періоду спостережень. Створено інформаційний банк даних гідрологічних та гідрохімічних характеристик. Проф. Ободовським О.Г. та його науково-дослідницькою групою (ст.н.с. Онищук В.В., н.с. Розлач З.В., ас. Коноваленко О.С.) створено монографічне видання, в якому висвітлено методику гідроморфологічної оцінки екологічного стану рівнинних річок. Встановлені основні узагальнюючі показники при проведенні вказаної оцінки стосовно транскордонних водних об’єктів. Виконана прогнозна оцінка стійкості русла Десни на основі змін її водності. Доц. Гребенем В.В. в рамках виконання двох госдоговірних тем розроблені принципи та критерії поділу території України на гідрографічні одиниці та виділення в їх межах водогосподарських ділянок надано рекомендації стосовно узгодження існуючої схеми водогосподарського районування території України до вимог ВРД ЄС.

Науковцями кафедри метеорології та кліматології (проф. Сніжко С.І.) розроблені структура і науково-методичне забезпечення розділу «Кліматичні умови» атласу водного балансу Західної України. Ас. Шевченко О.Г. проведено дослідження хвиль тепла, проаналізовано Європейські нормативи та індекси з якості повітря. Доц. Паламарчук Л.В. виконала прогноз змін клімату України на ХХІ століття з використанням моделі МЗЦАО, що використано в«Національній доповіді про стан навколишнього середовища в Україні».
Геологічний факультет
Розроблено алгоритм і програмне забезпечення для розв’язку задач інверсії сейсмогравітаційної томографії для нетрадиційних порід-колекторів. Проведено оцінку інформативності AVO-аналізу з використанням сучасних методів математичного моделювання. Розроблені алгоритми та методика аналізу даних площадних електромагнітних зондувань методом перехідних процесів. Запропонована стратегія вибору оптимальних методів польових археолого-геофізичних вишукувань з урахуванням характеру об’єктів пошуку й інших місцевих умов конкретної пам’ятки. Розглянуто стан сучасних геофізичних досліджень педосфери у світі, наведено розподіли основних магнітних характеристик для еталонних об’єктів педосфери у межах ДДЗ України. Розроблена методика та практичні рекомендації щодо підбору програмного комплексу та апаратного забезпечення зі створення баз даних геологічної інформації. Визначені можливості математико-картографічного моделювання в системі локального гідрогеологічного моніторингу. Апробовано спосіб виявлення карбонатних колекторів для умов морських газових родовищ. Запропоновано спосіб розділення карбонатно-хемогенних порід за окремими літотипами за даними комплексу методів ГДС для міжсольових відкладів карбону Дніпровсько-Донецької западини. Визначено співвідношення та взаємозв’язок літологічного, геоморфологічного, структурного, гідрогеологічного, неотектонічного та сейсмічного чинників при виникненні та активізації водно-гравітаційних, гравітаційних та ерозійних явищ у межах Карпатського та Кримського модельних полігонів. Розроблено класифікаційну схему потоків по оцінці стану та прогнозу поведінки геологічного середовища (проф. Вижва С.А.).

Розроблена методика кількісного визначення вмісту мікроелементів у зразках гірських порід на спектрометрах СЕР-01 з застосуванням власного програмного забезпечення. Створено морфокінематично-структурну фаціальні моделі розвитку мезо-кайнозойських осадових комплексів складчастих областей України та північно-західного шельфу Чорного моря. Створено інформаційний блок депозитарію речовинно-фізичних особливостей основних петротипів гранітоїдів УЩ тоналіт-плагіогранітового складу. Розроблено попередній варіант комплексної теоретично обгрунтованої технології петролого-геохімічного моделювання еволюції геоблоків земної кори та відповідних магматичних систем. Сформована речовинна складова об’єкту зберігання-1, що включає: опорні мінералого-геохімічні проби, забезпечені зразками гірських порід, петрографічними препаратами, протолочками, аналітичними наважками та рядовими геохімічними пробами. Визначено потенціал України відносно рідкісноземельної мінералізації. Проаналізовано перспективи відкриття в Україні нетрадиційних родовищ нафти, пов’язаних зі сланцевими і флішовими відкладами, виділені потенційно перспективні формації. Розроблена економіко-математична модель ефективного використання шахтного газу у вугільній промисловості. Проведено геолого-економічну оцінку комплексних руд Капітанівського рудного поля, МСБ бентонітових глин України. Розроблено методику та проведено комплексну гемолого-економічну оцінку каменебарвної сировини камерних пегматитів Волині (проф. Шнюков С.Є.).

Визначено потенціал України відносно рідкісноземельної мінералізації: родовища традиційних типів (Новополтавське, Октябрське), нетрадиційних типів: (Азовське і Яструбецьке родовища, Сущано-Пержанська зона, Волино-Подільський і Приазовський райони). Проаналізовано перспективи відкриття в Україні нетрадиційних родовищ нафти, пов’язаних зі сланцевими і флішовими відкладами. Розроблена економіко-математична модель ефективного використання шахтного газу метану у вугільній промисловості. Проведено аналіз сучасних методик оцінки нетрадиційних ресурсів вуглеводневої сировини. Проведено геолого-економічну оцінку комплексних руд Капітанівського рудного поля, МСБ бентонітових глин України. Розроблено методику гемолого-економічної оцінки якості та прогнозної вартості каменебарвної сировини (проф. Михайлов В.А.).

Проведено оцінку потенційної золотоносності площ компанії West African Synergies B.V.: Колахун, Конія, Дженні, Джубо, а також нових площ Магуа, Зея, Тімбо, Сосо; як перспективні об’єкти виділені: Кея, Магуа, Боі, Зея, Тімбо, Сосо, Соло, оцінені їх прогнозні ресурси, розроблені рекомендації щодо подальшого напрямку геологорозвідувальних робіт. (проф. Михайлов В.А.).


Економічний факультет
• визначено архітектоніку мережевих структур в умовах модернізації національної економіки (д.е.н., проф. Базилевич В.Д.; д.е.н., проф. Осецький В.Л.);

• визначено місце та роль реструктуризації в системі інноваційно-інвестиційного механізму підвищення конкурентоспроможності підприємств (д.е.н., проф. Філюк Г.М.);

• розроблено економічні та організаційні засади інноваційної діяльності (д.е.н., проф. Мазур І.І.);

• визначено місце та роль національної інноваційної системи у контексті інтеграції в ЄС (к.е.н., доц. Жилінська О.І.);

• розроблено науково-методичний інструментарій дослідження екологічних процесів, обґрунтування методів дослідження, формування системи показників (д.е.н., проф. Купалова Г. І.);

• встановлено механізм застосування фінансових інструментів подолання наслідків економічних криз в зарубіжних країнах (д.е.н., проф. Лютий І.О.);

• розроблено концептуальні засади модернізації фінансового сектору України (д.е.н., проф. Науменкова С.В.);

• визначено світові тенденції формування та функціонування ринку страхових послуг (к.е.н., доц. Пікус Р.В.);

• удосконалено організацію бухгалтерського обліку і фінансової звітності (к.е.н., доц. Засадний Б.А.);

• визначено методологічні та організаційні проблеми статистичного вивчення ринку праці, які полягають в удосконалені системи статистичних показників міграції робочої сили (д.е.н., проф. Ковтун Н.В.);

• розроблено комплекс моделей прогнозування макроекономічних показників України на основі експертних та адаптивних методів, що включає моделі виділення сезонних та циклічних коливань для прогнозування макроекономічних показників та систему раннього попередження валютних криз для України (д.е.н., проф. Черняк О.І.);

• визначено участь України у процесах міжнародного руху факторів виробництва, а саме розроблено механізм оптимізації мобілізації фінансових ресурсів вітчизняними підприямствами на міжнародних фондових ринках шяхом первинного розміщення цінних паперів (д.е.н., проф. Старостіна А.О.).

• встановлено концептуально-теоретичні засади дослідження комунальних підприємств як складової фінансової та матеріальної основи місцевого самоврядування, які базуються на місці інституту комунальної власності в системі виробничих відносин, що виражає економіко-правову природу суспільних відносин у сфері місцевого самоврядування та відіграє визначну роль у процесі історичного розвитку місцевого самоврядування та забезпечення його економічної самостійності.(д.е.н., проф. Базилевич В.Д.; к.е.н., н.с. Новікова І.Е.);

• визначено практичні аспекти діяльності комунальних підприємств в Україні як одного із чинників місцевого самоврядування та можливості та напрями використання зарубіжного досвіду фінансування діяльності комунальних підприємств як основи місцевого самоврядування (д.е.н., проф. Осецький В.Л.; к.е.н., н.с. Мицюк С.В.);

• обґрунтовано напрями реформування сектору комунальних підприємств в Україні та розроблено конкретні напрями підвищення ефективності діяльності комунальних підприємств в сфері управління маркетингом, ризиками та фінансами (д.е.н., проф. Старостіна А.О.; к.е.н., доц. Кравченко В.А.).

Історичний факультет
В рамках теми «Українська нація в загальноєвропейському вимірі: історія та сучасність» досліджено усю сукупність етнічних процесів на українських землях в ІІ ст. до н. е. – ХVІ ст. н.е. Зокрема, було опрацьовано джерела та наявну наукову літературу з етнічної історії українських земель ІІ ст. до н. е. – ХVІ ст. н.е., розроблено теоретико-методологічні та методичні основи дослідження історії українського народу. Виявлено тенденції та особливості етнічних процесів на українських землях у передісторичний період. Простежено розселення слов’ян та розвиток етнічних процесів в східнослов’янському середовищі, з'ясовано їх значення в загальноєвропейському масштабі. Висвітлено тенденції та особливості етнічних процесів на українських землях у середньовічні часи. Досліджено українську історію періоду Київській Русі та Великого князівства Литовського в контексті етнополітичного та етнокультурного виміру. На основі архівних документів та теоретичних матеріалів здійснено сучасну оцінку соціально - економічної, політичної, культурної та інших систем тогочасного соціуму, з’ясовано історичні особливості міжетнічних відносин. Вивчено та розкрито місце і роль Київської Русі та Великого князівства Литовського в системі міжнародних відносин, вплив зовнішньополітичних факторів на формування етносів. Простежено розвиток знань з історії слов’янства, історії Київської Русі та Великого Князівства Литовського в Київському університеті Св. Володимира (член-кореспондент НАН України проф. В.Ф. Колесник, проф. Б.М. Гончар, проф. А.П. Коцур, проф. Т.Ю. Горбань, доц. І.К. Патриляк, доц. Н.В. Терес та ін.). Отримані результати дали можливість розробити низку нових і суттєво переробити вже існуючі нормативні та спеціальні курси лекцій та практичні заняття з історії України, а також зі всесвітньої історії, археології та музеєзнавства, етнології та краєзнавства, архівознавства як у КНУ імені Тараса Шевченка, так і в інших вузах України та за її межами. Продовжувалося оновлення експозиції музею історії КНУ результатами НДР, що розширює уяву про роль і місце університету та його співробітників у вивченні та поширенні знань про українську націю давнього та середньовічного часів.

Кафедри історичного факультету впродовж звітного періоду продовжували дослідження актуальних проблем вітчизняної та зарубіжної історії, етнології та краєзнавства, археології та музеєзнавства, спеціальних галузей історичної науки, про результативність чого свідчать видані 27 монографій впродовж звітного періоду. Зокрема, вивчення давньої історії України та археології збагатилося дослідженнями військової справи слов’ян на початку Середньовіччя (к.і.н., асист. Синиця Є.В.) та баченням французької історичної науки Козацької України ХVІ – ХVІІІ ст. (докторант Луняк Є. М). Дослідження нової та новітньої вітчизняної історії приросли низкою досліджень з поглибленому вивченню історії низки регіонів України (доц. Казьмирчук М.Г.), грунтовними працями з вивчення життя та діяльності видатних українських політичних, громадських та культурних діячів, зокрема С. Єфремова (доц. Л.П. Могильний), гетьмана П. Калнишевського (доц. Г.Г. Коцур), князя В. Острозького (проф. В.І. Ульяновський), кардинала Й. Сліпого (проф. В.І. Сергійчук) та ін. Вперше грунтовного дослідження зазнали такі маловідомі та суперечливі аспекти вітчизняної новітньої історії як дипломатична діяльність України в 20-ті роки ХХ ст. (доц. А.В. Даниленко), українське націоналістичне підпілля та повстанський рух в 1939-1960 рр. (доц. Патриляк І.К.), історія українсько-турецьких відносин тощо. Серед наукових розробок зі всесвітньої історії заслуговує на окрему згадку перше в Україні дослідження зовнішньої політики Китаю в ХХІ ст. (доц. Таран М.А.), архівознавство збагатилося комплексним дослідженням українських архівних колекцій у Відні (проф. Палієнко М.Г.). В свою чергу, в своїх підручниках та посібниках науковці факультету в світі останніх вимог вперше запропонували висококваліфіковану оновлену навчальну літературу з історії України, історії міжнародних відносин, історії Росії (академік НАН України проф. В.М. Литвин, член-кореспондент НАН України проф. В.Ф. Колесник, академік АПН України проф. А.Г. Слюсаренко, проф. Калакура Я.С., проф. В.М. Мордвінцев, проф. Д.Ф. Розовик, проф. В.М. Павленко та ін.). Особливо слід наголосити на низці нових навчальних видань, які пропонують цивілізаційний підхід у викладенні історії людства (проф. Т.В. Орлова). Підписано й розпочато виконання низки договорів про співробітництво, також розпочато спільні археологічні дослідження з французькими та російськими партнерами.Факультет кібернетики
Побудовано методи, алгоритми: розпізнавання окремих рукописних символів; фільтрації із віддільних підмножин для задачі кусково лінійної фільтрації в скінченно вимірному просторі; автоматичного виділення об’єктів заданого типу з аерокосмічних знімків та здійснено формування основної концепції та архітектури системи. Розроблено та удосконалено: математичні моделі та алгоритми реалізації мовного тракту людини; алгоритми побудови ефективного торгового робота для використання в рамках інвестиційної діяльності на фондових біржах та розпізнавання текстового рукописного документу математичного змісту.

Досліджена змістовна семантика мови обмежень UML/OCL (формальна мова специфікацій програмних систем.

Розроблені нові методи (регуляризації варіаційних нерівностей, задач про рівновагу) для моделювання фільтрації та вологопереносу.

Досліджені фрактальні моделі об’єктів нечіткої природи. Розроблені алгоритми розкладання графів за допомогою опорних дерев, незалежних множин та узагальнених циклів. Розроблені алгебраїчні структури веселкових та калейдоскопічних графів та досліджені питання розбиття метричних просторів. Досліджені питання NP-повноти алгоритмів для арифметичних графів. Проаналізовано можливість перенесення одержаних результатів на нечіткі графи.

Для банківських та платіжних систем, забезпечення безпеки об’єктів критичної інфраструктури Мінекономіки та енергетичних галузей побудовані моделі проведена структуризація та здійснений аналіз ризиків. Розроблений метод точного агрегування міжгалузевих балансових моделей типу «витрати – випуск» до одновимірних рівнянь за допомогою рівноважних цін та обсягів виробництва. Побудовано економіко-математичні балансові моделі типу «витрати – випуск», що враховують нові гіпотези про розширення виробництва шляхом інфляції. Описано застосування теоретико-можливісного підходу до розв’язання задачі відновлення функціональних залежностей та інтерпретації даних в умовах нечіткості.

Розроблено нові методи для розпізнавання образів у медико-біологічних системах та алгоритми групування ознак для розпізнавання мовних сигналів. Розроблено нові методи оцінювання, прогнозування та оптимізації для задач, які описують різноманітні фізичні, економічні та соціальні процеси. Розроблено дистанційний навчальний комплекс «Стохастичні мережі обробки інформації».

Розроблено блок модулів електронного документообігу інформаційної системи «Електронний університет», а саме розроблено такі підсистеми: «Контроль виконання доручень»; генерації звітів: фіксовані звіти (аналітичні і статистичні довідки); пошукова підсистема; підтримки інтерфейсу електронної пошти; «Адміністратор». Розглянуто модель рідинної сис­теми, що має широкий спектр застосувань.

Розглянуто відому задачу про можливість розбиття -тонкої підмножини групи на або скінченне число тонких підмножин.

Розроблено прямі та обернені алгоритми обчислення концентрації забруднення води за заданими початковими даними. Зазначені алгоритми протестовано на прикладі реальної річкової системи (р. Дніпро). Розроблено алгоритм ітераційного мінімаксного оцінювання швидкості зміни оптичного потоку, що описується рівнянням переносу та нестаціонарним рівнянням Нав'є-Стокса в умовах неповної інформації. Описано динамічну модель розповсюдження забруднення річки з притоками.

Створено базу даних (програмне забезпечення) експертів проектів міжнародного наукового співробітництва на електронному носії.

Розроблено базу даних наукових установ, в тому числі тих, які беруть участь у міжнародних конкурсах на отримання грантів, відповідно до міжнародних угод та договорів на електронному носії.

Розроблено програмне забезпечення, що дозволяє накопичувати інформацію щодо сфер діяльності наукових установ і організацій України.

Основним досягненням факультету кібернетики є співпраця з компанією Samsung Electronics: створення спільної навчально-дослідницької лабораторії (строком на три роки) згідно угоди між факультетом кібернетики і компанією Samsung Electronics, виконання науковомісткої договорної тематики обсягом понад 1 млн. грн. за такими науковими напрямками: компютерна графіка, захист інформації та штучний інтелект (проф. Анісімов А.В., завідувач кафедри Математичної інформатики).


Каталог: news
news -> Урок позакласного читання в 2 класі за повістю-казкою В. Нестайка
news -> Дубовенко Ірина Володимирівна, Скремінська Світлана Миколаївна, класні керівники днз «Житомирське вище професійне технологічне училище»
news -> Я це хтось інший…
news -> Памятка для кожного учня (додаток ); листок з початками речень для гри «Продовж речення»(додаток 4); листки для роботи в парах (додаток 5); листочки з словами для складання розповіді (додаток 6), читанка клас, ІІ частина
news -> Світова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
news -> Тема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
news -> Тема. Тема спадкоємності поколінь, вірності волелюбним традиціям народу, збереження світлої пам’яті про захисників І борців за волю рідної землі. Г. Могильницька «Цвіт неспалимий»
news -> «Семінар читачів» (знайомство з творчістю Олександра Олеся)
news -> Методичні рекомендації щодо вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році лист мон


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   31

Схожі:

Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРада адвокатів міста києва
Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 27. 08. 2009 №3828 видано кмкдка
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconНаказ №3 від 23 квітня 2012 p. № Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2012 року
Новоград Волинської міської ради №108 від 20. 03. 12 р та з метою забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, створення належних...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗагальноклубний творчий проект
Тараса Григоровича Шевченка. Указом Президента України „Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconПоложення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. №1320 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. 2011. №99. С. 36-38
Про внесення змін до положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ : постанова Кабінету Міністрів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconХроніка культурно-мистецького життя Чернівецької області за квітень 2012 року Загальні питання
Згідно указу Президента України Віктора Януковича №216 від 27 березня 2012 року режисерові Чернівецького обласного театру ляльок...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconКнига року Бі-Бі-Сі 2012 (Книга року bbc) — літературна нагорода україномовним літературним творам, що присуджується Британською телерадіомовною корпорацією (Бі-Бі-Сі). Книга року Бі-Бі-Сі
Ця книга про те, як можна подолати свій страх. Про те, як можна навчитися навіть із найстрашніших І найзагрозливіших синьомордів...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації від березня 2012 року №151-од «Про відзначення в області 198-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п. ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
«Про відзначення в області 98-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка», керуючись ст п ст. 39 Закону України «Про місцеві державні...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Керуючись рішенням міської ради від 21. 10. 2016 року №7/12/12 «Про внесення змін до рішення міської ради від 22. 12. 2015 року №7/3/23...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconК київ*2012 Від укладача Бібліографічний покажчик присвячений великому спортивному святу – футболу
Раїною під час підготовки та проведення чє з футболу 2012 року. Гостинність та доброзичливість нашого народу, краса нашої української...
Свідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8 iconЗвіт директора ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за підсумками 2015-2016 навчального року
України №178 від 23. 03. 2005 року, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка