«Світова література» Синельниківський район Головіна Неля Григорівна, вчитель світової літератури «Вивчення життєвого і творчого шляху М. Булгакова засобами інноваційних технологій»Скачати 257,25 Kb.
Дата конвертації30.07.2017
Розмір257,25 Kb.

«Світова література»

Синельниківський район

Головіна Неля Григорівна, вчитель світової літератури

«Вивчення життєвого і творчого шляху М.Булгакова засобами інноваційних технологій»

Ключові слова: інноваційні технології,творча особистість, активізація пізнавальної діяльності.

Запроваджуємо інноваційні форми і методи організації навчальної діяльності для розвитку творчої активної особистості учня. Формуємо особистісні якості, соціальні, комунікативні та предметні компетентності учнів через активну взаємодію учасників навчального процесу для їх успішної самореалізації та застосування на практиці. Створюємо нову модель внутрішкільного середовища як важливу умову розвитку творчості вчителя і учня.Навчальний заклад: комунальний заклад освіти Михайлівська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

Адреса:вул. Червоноармійська, 37, с. Михайлівка,

Синельниківський район,

Дніпропетровська область, Україна,

Тел.: 4 – 75 - 18


У контексті модернізації сучасної шкільної освіти вчитель повинен керуватися пріоритетними напрямками, які були визначені Національною доктриною розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, а саме:

• особистісна орієнтація освіти;

• формування національних і загальнолюдських цінностей;

• постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу;

• запровадження освітніх інноваційних технологій.

Залучення школярів до найвищих досягнень світової літератури і культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей – головна мета вивчення предмета «Світова література».

Завдання вчителя на сучасному етапі не просто передати знання учням, а перетворити навчальний процес в пошук істини, забезпечити його дослідницький характер. Такий підхід сприяє розвитку особистості учня, його становленню через набуття предметних та соціальних компетентностей. На думку українських вчених Ю.Соловйова, І.Єрмакова, Д.Пузікова, завдання учителя – формування компетентностей, які являють собою знання, уміння, духовний досвід дитини, необхідні їй для розв’язання життєвих проблем і здійснення індивідуального життєвого проекту.

З метою розвитку предметних компетентностей, формування вмінь застосовувати набуті знання в конкретних життєвих ситуаціях, на мою думку, доцільно використовувати оптимальне поєднання інноваційних та традиційних педагогічних технологій, що забезпечить відповідний рівень навичок самовдосконалення, саморозвитку учнів та сприятиме формуванню гармонійно розвиненої, активної, творчої особистості, яка буде здатна навчатися протягом усього життя. Уміле використання різних форм, методів організації навчальної діяльності, орієнтованої на конкретного учня, створення на уроці педагогічних ситуацій, що дають змогу кожному учню виявити ініціативу, самостійність у роботі, та умов для природного самовираження учня, створення атмосфери зацікавленості кожного учня в роботі класу, стимулювання учня до висловлювань, використання різних способів виконання завдань без страху помилитися, дати неправильну відповідь, підтримка учня в його бажанні аналізувати свою роботу та роботу інших учнів на уроці – це ознаки сучасного уроку. Реалії сьогодення такі, що вчитель не має права допускати бездіяльності учня на уроці, бездумного механічного запам’ятовування істин, які він не зможе застосувати на практиці.

Отже, для розв'язання проблеми перетворення учня з об'єкта педагогічного впливу в суб'єкт навчання, необхідно використовувати комплекс методів і прийомів, які активізують творчу пізнавальну діяльність усіх, без винятку, учнів шляхом взаємовпливу вчитель — учень — учні — вчитель.

На вивчення творчості М. Булгакова в 11 класі відводиться всього три години, а треба так багато сказати, дізнатися, прочитати, для того, щоб осягнути трагічну велич митця , дійти до розуміння суті його роману «Майстер і Маргарита», духовного заповіту письменника, нам, вдячним нащадкам, тому навчальні методи і прийоми необхідно вибирати такі, які б максимально сприяли вивченню, засвоєнню та систематизації знань з даної теми.

Виходячи з вищесказаного, одним із найдоцільніших методів, на мою думку, являється дискусія — організоване обговорення того чи іншого проблемного питання, яке обов’язково виникає в процесі вивчення життєвого і творчого шляху М.Булгакова.

Мета дискусії — виявити відмінності в розумінні питання і в товариській суперечці встановити істину, дійти спільної думки.

Завдання дискусії:

- поглиблювати знання слухачів з теми, що розглядається;

- виявляти проблемне питання;

- розвивати вміння аргументовано відстоювати свою точку зору, уважно й зважено вислуховувати думки опонентів;

- формувати й розвивати культуру обговорення спірних питань.

Головні правила ведення дискусії:

1. Сперечатись по суті, пам'ятаючи, що головне в дискусії — аргументи, факти, логіка, доказовість.

2. Поважати погляди опонентів.

3. Виявляти стриманість у суперечках.

4. Намагатися встановити істину, а не демонструвати своє красномовство.

5. Виявляти демократичність, уміння з гідністю визнати недостатність своєї аргументації.

Як відомо, дискусія належить до групи проблемних методів і має кілька різновидів:

а) «мозковий штурм» - це вид дискусії, що передбачає вислуховування ідей без обговорення: перед групою ставиться дискусійне завдання й учні відповідають на нього. Відповіді фіксуються в короткій формі.

б) дискусія «Так — ні» - учням ставиться дискусійне запитання. Ті, хто дає на нього ствердну відповідь, стають з одного боку, хто заперечує — з другого. Учитель підходить по черзі до кожного, пропонує відстояти свою точку зору.

в) «круглий стіл» - дискусія передбачає організований обмін думками й поглядами учасників групи з приводу певної теми, а також розвиває мислення, допомагає формувати погляди і переконання, виробляє вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчить оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів.

Хід дискусії можна розподілити на такі етапи:

1. Вступ. Формулювання проблеми, визначення її актуальності.

2. Власне дискусія.

3. Заключне слово вчителя.

Готуючись до дискусії я чітко формулюю завдання і мету, підбираю необхідну літературу і заздалегідь пропоную її учням. З питаннями, які виносяться на дискусійне обговорення, школярі знайомляться не пізніше як за тиждень.

На початку заняття, яке передбачає дискусію, нагадую учням про шляхи розв’язання дискусійних питань:
Шляхи розв’язання дискусійних питань

1.Вислухай питання

5. Слухай докази інших

6. Визнач сильні і слабкі сторони доказів опонентів

4. Внеси власну пропозицію щодо вирішення

8. Проаналізуй результати дискусії

2.Визнач проблему

7. Обгрунтуй заперечення

3. Сформулюй гіпотезу

Перелік питань

для дискусії за романом М.Булгакова «Майстер і Маргарита»

1. Анна Ахматова, прочитавши роман «Майстер і Маргарита», сказала про його автора: «Він – геній». Чи згодні з такою оцінкою постаті М. Булгакова?

2. Воланд – князь пітьми, породження зла, отже, саме зло.

3. Майстер - «він не заслужив світла, він заслужив спокій»

4.Маргарита - це жінка, яка сама творить свою долю

5. Понтій Пилат – шлях від падіння до «вознесіння»

Навчити учнів вирішувати проблемні завдання – одне з основних завдань учителя світової літератури, який хоче виховати людину, спроможну думати, аналізувати і відстоювати власну думку. Для того, щоб завдання вважалося проблемним, необхідно створити проблемну ситуацію. А для цього воно повинне включати в себе не тільки інформаційну, а й пізнавальну суперечність:Алгоритм

розв’язання проблемного завдання2. Знайди умову й вимоги завдання

3.Актуалізуй необхідні знання з певного питання

4.Встанови причинно – наслідкові зв’язки

8.Для доведення гіпотези сформулюй нове питання і знайди на нього відповідь

9. Які нові знання було здобуто?

5. Порівняй щойно отриману інформацію з новою

7. Сформулюй гіпотезу (припущення)

6.Вияви суперечність у завданні

1. Прочитай завдання

Проблемні питання

за змістом роману М.Булгакова «Майстер і Маргарита»

1.Хто являється головним героєм роману М.Булгакова «Майстер і Маргарита»?

2. Назвіть двійників в часі в романі М.Булгакова «Майстер і Маргарита»?

3.Хто розпоряджається людськими долями?

4.Чому Воланд з´являється у Москві і саме у 30 – роки ХХ ст.?

5. Чому Воланд допомагає Майстру і Маргариті?

Одним із найбільш ефективних методів викладання світової літератури взагалі і вивчення творчості М.Булгакова зокрема, на мою думку, є використання опорних схем. Вони сприяють розвитку абстрактного, логічного, аналітичного, асоціативного мислення, формуванню вмінь систематизувати, виділяти головне, найбільш значуще в навчальній інформації. Як стверджують науковці, саме опорні схеми є основою процесу організації засвоєння знань та вмінь учнів, управлінню їхньою увагою, розвитку пізнавального інтересу до навчання в результаті новизни змісту, відбитого в наочності.

Опорні схеми можна використовуватися на будь – якому етапі вивчення художнього твору, під час будь – якої навчальної ситуації уроку. Ними я не тільки ілюструю навчальний матеріал, а й пропоную учням складати їх самостійно:
Двійники в романі М.Булгакова

«Майстер і Маргарита»

Ієшуа , Майстер

Вчителі Творці

Філософи Мислителі

Майстер


Левій Матвій,

Іван Бездомний

Учні

Іван БездомнийБерліоз, Пилат

Раби

Кати

Понтій ПилатАлоїзій, Іуда

Зрадники

Донощики

Іуда


З метою стимулювання самостійного вивчення матеріалу, підвищення інтересу до навчання, я використовую ігрові форми, які є не тільки важливим аспектом сучасного уроку світової літератури, а і вдалим методичним прийомом під час вивчення життєвого і творчого шляху М.Булгакова, який, на мою думку, найбільш доречно використовувати на уроках узагальнення отриманих знань, закріплення їх або вироблення практичних умінь і навичок.

Гра на уроці :

активізує й урізноманітнює навчальний процес, знімає напруженість учнів на уроці, створює стабільну ситуацію успіху в навчанні;

забезпечує розумовий, світоглядний і особистісний розвиток кожного школяра, сприяє позитивній зміні рівнів активності учнів: від репродуктивного через пошуковий до творчого;

впливає на формування особистостіучня: завдяки грі школярі вчаться виборювати перемогу, прагнуть до успіху, контролюють волю, досягають поставленої мети, вимогливо ставляться до себе, бачать перспективу власного зростання й усвідомлюють потребу самовдосконалення;

спонукає учнів до інтелектуальної роботи, успішне виконання якої дає учасникам естетичну насолоду, оскільки піднімає їх у власних очах,

сприяє вихованню навичок колективної праці.

На відміну від звичайної гри , дидактична гра має пізнавальний зміст, що полягає в засвоєнні тих знань і вмінь, які застосовуються під час розв’язування навчальної проблеми, поставленої грою.

Поєднання навчальної спрямованості й ігрової форми дозволяє стимулювати невимушене оволодіння конкретним навчальним матеріалом.

Основні структурні компоненти дидактичної гри:


 • ігровий задум;

 • правила;

 • ігрові дії;

 • пізнавальний зміст або дидактичне завдання;

 • обладнання;

 • результати гри.

Однією з найпоширеніших ігрових форм організації пізнавальної діяльності учнів на уроках світової літератури є, на мою думку, вікторина, комплексний, універсальний педагогічний засіб, гра, що складається із запитань та відповідей. Для того, щоб вона перетворилася в інтелектуальну гру, необхідно зміст запитань сформулювати так, щоб пошук відповіді на них сприяв розвитку логічного мислення, кмітливості, здатності раціонально пізнавати і шляхом логічних операцій самостійно знаходити правильну відповідь.

Таким чином, навчальна ігрова діяльність на уроках — один із методів активізації самостійної пізнавальної діяльності школяра та можливість виділити з усього фактичного матеріалу, що пропонується учням на уроці, ті явища та факти, які можуть бути збережені пам'яттю як найбільш життєво важливі й цікаві у плані пізнання.

Цінність навчальних ігор на уроці світової літератури, на мою думку, полягає ще й в тому, що я навчаю учнів складати їх самостійно, а це змушує учня не тільки працювати зі змістом підручника, а й спонукає до роботи з енциклопедіями, довідниками, розвиває його ерудицію.

Серед великої кількості літературних ігор, я віддаю перевагу таким: «Доповни речення», «Вірю – не вірю», «Вірно – не вірно», «Літературне лото», «Впізнай героя», «Кому належать ці слова?», вікторинам, кросвордам.Гра «Доповни речення»

Завдання: доповнити факти із життя та творчості М.Булгакова:

1. М.Булгаков народився в місті… (Києві)

2.У бабусі Булгакова, з боку матері, було прізвище…(Турбіна)

3. Мати, Варвара Михайлівна, в молодості працювала…(вчителькою)

4.Михайло Булгаков мав двох братів і…(чотирьох сестер)

5.В 1907 році батько Булгакова помер від …(склерозу печінки)

6.Першою дружиною М. Булгакова була …(Тетяна Лаппа)

7. Михайло Булгаков мріяв стати… (оперним співаком)

8. Улюблену оперу «Фауст» М. Булгаков дивився…(41 раз)

9.В 1913 році Михайло Булгаков закінчив ….(університет святого Володимира)

10. В 1916 – 1917рр. М. Булгаков працює лікарем в …(селі Нікольському Смоленської губернії)

11. Михайло Булгаков повертається із провінції в рідний Київ у …(1918р.)

12. В 1919 році М.Булгаков потрапив в якості лікаря в армію…(Денікіна)

13.В складі денікінської армії Михайло Булгаков був відправлений на…(Північний Кавказ)

14.Відступаючи під ударами Червоної Армії, денікінці кинули М. Булгакова у …(Владикавказі)

15. Михайло Булгаков приїжджає в Москву в …(1921році)

16.Отримати в Москві квартиру М.Булгакову допомогла …(Надія Крупська)

17. З 1923 року Михайло Булгаков стає професійним фейлетонистом в московській газеті… («Гудок»)

18. Другу дружину М.Булгакова звали …(Л.Білозерська)

19. Прототипом Маргарити стала третя дружина Михайла Булгакова… (О.Шиловська)

20. Михайло Булгаков прожив … (49 років)Гра «Вірно – не вірно»

Правила гри: вчитель читає факти, кожен з яких може бути вірним або ні.

Завдання учнів визначити, які з фактів є правильними.

1. Згубний вплив наркотику на психіку людини майстерно описано Булгаковим в оповіданні «Морфій» (Вірно)

2.Михайло Булгаков не служив в армії (Не вірно)

3.Михайло Булгаков захоплювався творчістю М.Гоголя, М. Салтикова – Щедріна, А.Чехова (Вірно)

4.У Михайла Булгакова була велика ентомологічна колекція, яку він подарував рідному університету (Вірно)

5.Михайло Булгаков дивився оперу «Фауст» 45 разів (Не вірно)

6.Михайло ніколи не чув про футбол (Не вірно)

7.Майбутній письменник був запеклим футболістом (Вірно)

8.В 1916 році Михайло Булгаков отримав диплом лікаря з відзнакою (Вірно)

9. Лікарська практика знайшла своє відображення в творчості письменника (Вірно)

10. В 1921 році Булгаков стає деканом театрального факультету (Вірно)

11. К. Паустовський був співучнем М.Булгакова (Вірно)Гра «Вірю – не вірю»

Правила гри: вчитель називає факти із життя і творчості М. Булгакова, учні погоджуються або ні.

1. Чи вірите ви, що ім´я автора «Майстра і Маргарити» внесено в «Пантеон ХХ ст.», виданого в Америці в пам'ять про людей, які прославили століття? (Вірю)

2. Чи вірите ви, що Михайло Булгаков був одним із найулюбленіших письменників Габріеля Гарсіа Маркеса? (Вірю)

3. Чи вірите ви, що Михайло Булгаков говорив про себе: «Я – письменник – реаліст»? (Не вірю)

4. Чи вірите ви, що Михайло Булгаков написав лист Сталіну в 1929 році? (Вірю)

5.Чи вірите ви, що Булгаков писав роман «Майстер і Маргарита» більше 15 років? (Вірю)

6. Ч вірите ви, що в перший рік самостійної лікарської практики Булгаков прийняв 15613 хворих, тобто по 50 чоловік на день (Вірю)

7. Чи вірите ви, що у 1918 році М.Булгаков, перебуваючи в рідному Києві, став свідком 14 переворотів? (Вірю)

8. Чи вірите ви, що юний Булгаков закінчив Першу Київську гімназію лише з двома відмінними оцінками: із закону Божого та географії? (Вірю)

9. Чи вірите ви, що п’єсу «Дні Турбіних» Сталін переглянув 17 разів і саме вона стала для Булгакова «Охоронною грамотою»? (Вірю)

10.Чи вірите ви, що М. Булгаков відкрито критикував більшовицьку політику «червоного терору», не задумуючись над тим , що сам міг стати черговою його жертвою? (Вірю)

11.Чи вірите ви, що через 10 років після смерті Булгакова КДБ передав до Центрального державного архіву літератури і мистецтва машинописну та фотографічну копії щоденників письменника (Не вірю)

Гра «Впізнай героя»

1. «…приблизно сорокарічний, вбраний у сіреньку літню пару, був маленьким на зріст, темноволосим, огрядним, лисим…, а ретельно виголене обличчя його прикрашали несосвітенних розмірів окуляри в чорній роговій оправі» ( Михайло Олександрович Берліоз)

2. «…широкий у плечах, рудуватий, розвихрений молодик у заломленій на потилицю картатій кепці – був у ковбойці, пожованих білих штанах і чорних тапочках» (Іван Миколайович Понирев)

3. « На вигляд – років сорок з гаком. Рот якийсь кривий. Виголений чисто. Брюнет. Праве око чорне, ліве чомусь зелене. Брови чорні, але одна вища за другу. Одне слово – чужоземець»(Воланд)

4. «…чоловік років двадцяти семи. Цей чоловік був вбраний у старенький і подертий хітон. Голову його було прикрито білою пов´язкою з ремінцем круг чола…» (Єшуа)

5. «…він був на голову вищий від найвищого із солдатів легіону і такий широкий у плечах, що цілком заступив ще невисоке сонце» (Щуробій)

6. «…чоловік десь років тридцяти восьми, голений, темноволосий, з гострим носом, сполоханими очима і з пасмом волосся, що спадало на чоло» (Майстер)

6. «Це була молода жінка років двадцяти надзвичайної за красою статури, але з якимось неспокійними й настирливими очима» (Фріда)Гра «Кому належать ці слова?»

1. «Ти бог зла…Ти не всемогутній бог. Ти чорний бог. Проклинаю тебе, боже розбійників, їхній покровитель і душа!» (Левій Матвій)

2. «У нашій країні атеїзм нікого не дивує, більшість нашого населення свідомо й давно перестала вірити казкам про Бога» (Берліоз)

3. «Узяти б цього Канта, та за такі докази на років зо три у Соловки!» (Іван Миколайович Бездомний)

4. «Майте на увазі, що Ісус існував» (Воланд)

5. «…перерізати волосинку вже напевно може лише той, хто підвісив» (Єшуа)

6. «Ненависне місто…» (Пилат)

7. «Бог один, в нього я вірю» (Єшуа)

8. «Сьогодні задуха, - десь іде гроза» (Каїфа)

9. «Чи подобаються вам мої квіти?» (Маргарита)

10. «Я зненавидів цей роман, і я боюся. Я хворий. Мені страшно» (Майстер)

11. «Прощавайте назавжди! Я відлітаю!» (Маргарита)

12. «Просто месір не любить електричного світла, і ми дамо його в останній момент» (Коров´єв)

13. «Кров – велика річ» (Воланд)

14. «Королево…вухо спухне…Навіщо ж псувати бал спухлим вухом?» (Бегемот)

15. «Месіре, мені більше до вподоби Рим» (Азазелло)

16. «Я не раб, я його учень» (Левій Матвій)

17. «Вільний! Вільний! Він чекає на тебе!» (Майстер)

18. «Боги, боги, яка брутальна страта! Але ти мені, будь ласка, скажи, адже її не було! Благаю тебе, скажи, не було?» (Пилат)

19. «Він не заслужив світла, він заслужив спокій» (Левій Матвій)

20. «Якщо правда, що боягузтво – найтяжча вада, то, мабуть, собака в цьому не винний…Ну що ж, той, хто любить, має розділити долю того, кого він любить» (Воланд)

21. «Рукописи не горять» (Воланд)

22. «Правду казати легко і приємно» (Єшуа)

Вікторина

Життєвий і творчий шлях Михайла Булгакова

1. В якому українському місті народився майбутній письменник? (В м.22

2. В яких закладах навчався письменник? (Перша Київська гімназія та Київський університет)

3. Коли Михайло Булгаков повінчався зі своєю першою дружиною? (Під час Першої світової війни)

4.Який диплом отримав Михайло Булгаков після закінчення Київського університету? (Диплом лікаря з відзнакою)

5.Ким служив Булгаков в земстві Смоленської губернії? (Лікарем)

6. Над якою творчою роботою працював Михайло Булгаков під час служби в Смоленській губернії? (Над циклом автобіографічних розповідей про лікарську практику)

7. Як називалася перша публікація письменника? («Грядущие перспективы»)

8. В якій газеті була надрукована перша публікація Булгакова? («Грозный»)

9. Як назвав письменник свою маму в романі «Біла гвардія» («Світла королева»)

10. В якому році в СРСР був повністю опублікований роман «Біла гвардія»? (В 1966 році)

11.В редакції якої газети Михайло Булгаков співпрацював з І.Ільфом і Є. Петровим? (Газета «Гудок»)

12. Яка філософсько – сатирична повість вийшла друком у 1987 році, хоча була створена у 1925році? (Повість «Собаче серце»)

13.Яке життєве кредо сповідував Михайло Булгакова? («Головне – не втрачати почуття власної гідності»)Кросворд «Життєвий шлях М. Булгакова»

Завдання: скласти питання до кросвордуГ

лТВ

я

з

ьо

ьи

фмгл

іД

ра

сат

М

м

а

у

а

р

кГ

р

ее

ог

Фс

г

ре

йП

еа

ф

і

я

л

е

тр

е

З метою розвитку дослідницьких, комунікативних навичок учнів, а також навичок партнерської взаємодії на уроках світової літератури застосовую тренінгові технології.

Тренінг – це організаційна інтерактивна форма навчально – виховного процесу , яка спирається на досвід і знання її учасників; запланований процес, призначений поповнити навички та знання учасників і перевірити їхнє ставлення, ідеї, поведінку з метою зміни й оновлення. Тренінгові заняття спрямовані на отримання сформованості навичок і підвищення життєвої компетентності учасників.

Для результативності й ефективності тренінгу необхідно не тільки створити атмосферу відкритості та доброзичливості, а й намагатися досягти умов дружнього співробітництва, при цьому ніколи не забувати про свідоме виконання учасниками певних правил, зрозумілих і добровільно прийнятих кожним із них, чи правил, які допомагають сформувати атмосферу довіри і підтримки, де кожен учасник може виражати свої почуття, висловлювати власні думки.

Вивчаючи роман М.Булгакова «Майстер і Маргарита», я залучаю учнів до тренінгу « Зрада – найтяжчий гріх», для того щоб зрозуміти вчинки Понтія Пилата, однієї з найбільш цікавих і трагічних постатей в творі, поведінка якого стала причиною загибелі Ієшуа, людини, якій він по – справжньому симпатизував.

В процесі виконання тренінгових вправ учні намагаються знайти відповіді на питання, які й до сьогоднішнього дня не втратили своєї актуальності:

Чому він зрадив його?

Невже він дійсно боягуз?

Невже зрада – найтяжчий гріх?

Як не стати боягузом?

Вправа «Риси характеру»

Завдання: вибрати серед рис характеру тільки ті, які необхідно :

А) викорінювати, щоб не перетворитися на зрадника

Б) виховувати, щоб стати мужньою людиною

і розподілити в дві колонки:


Риси характеру, які необхідно викорінювати

Риси характеру, які необхідно виховувати • тактовність, агресивність, милосердя, доброта, боязливість, скромність, корисливість, жадібність, оптимізм, заздрісність, ворожість, чесність, підозрілість, вимогливість, нахабність, зверхність, байдужість, егоїзм, рішучість, старанність, лінь, лицемірство, жорстокість, винахідливість, працелюбність, незалежність, щирість, образливість.

Після обговорення в групах учні презентують результати своєї діяльності і доводять, чому саме ці риси характеру, на їхню думку, треба викорінювати, або, навпаки, виховувати, щоб не розділити участь Понтія Пилата.

Вправа «Причини зради»

Завдання: подумати і обґрунтувати відповідь на запитання : «Що штовхає людину на зраду»?
Бажання влади
Запропонуйте свої варіанти відповідей на запитання: «Чому людина стає зрадником»?


Причини

зради


Ненависть до людини

Інстинкт самозбереження

Бажання слави


Вправа «Наслідки зради»

Завдання: назвати наслідки зради для:

А) людини, яку зрадили;

Б) для людини, яка зрадила

Чи є щось спільне між цими людьми? Якщо є, то, що саме?

Можливі варіанти відповідей:

зруйноване життя;

втрата самоповаги;

втрата кохання;

втрата престижної роботи;

втрата можливості займатися улюбленою справою;

втрата віри в людей;

втрата здоров´я і т.д.
Вправа «Скласти сенкан»

Завдання: скласти сенкани на тему: «Зрада»Вправа «Асоціативний малюнок»

Завдання: намалювати з чим асоціюється зрада.

Як свідчить аналіз шкільної практики, більшість учнів не вміють самостійно виділяти найважливіші структурні елементи знання, встановлювати причинно – наслідкові зв’язки між ними. Тому навчити учнів самостійно, аналітично – критично мислити, керувати увагою, максимально використовувати можливості пам´яті – одне з основних завдань учителя світової літератури. А для цього треба дозволити учням вільно розмірковувати, робити припущення, встановлювати їх очевидність або безглуздість.

З метою розвитку критичного мислення учнів в своїй педагогічній діяльності використовую інноваційні технології, які допомагають їм систематизувати отримані на уроках та в позаурочній діяльності знання, сконцентрувати увагу на основному.

Використання цієї технології на уроках світової літератури, на мою думку,допомагає повністю поринути у художній світ твору, створити на уроці атмосферу творчості, пошуку відповідей на вічні запитання нашого буття і, звичайно, урізноманітнює роботу на уроці.

Завдяки методиці критичного мислення у школярів формуються необхідні життєві компетенції.

Методика критичного мислення послуговується чималим арсеналом прийомів.

Та я обираю ті, які найбільш ефективні на уроках світової літератури і саме під час вивчення життєвого і творчого шляху М.Булгакова та адаптовані до учнів даного класу.

Прийом «Гронування» дає можливість у будь – якому явищі, предметі, літературному персонажі побачити найголовніше, критично осмислити його, виокремити, зробити перші узагальнення:

Маргарита

Крем Азазелло

Королева балу

Тридцятирічна жінка

Хусточка для Фріди

Плач хлопчика

Рукопис роману

Невидима і вільна

Забезпечене життя

Жовті квіти

Зустріч з Майстром

Завдяки прийому «Асоціативний кущ» ми аналізуємо асоціації, які викликає у нас прізвище Булгакова(обов´язкова умова: слова повинні мати спільні літери з основним словом ) та головна героїня роману «Майстер і Маргарита» :
Б

У

Л

А

О

В

ВОЛАНД

ШИЛОВСЬКА

КРУПСЬКА

ЛАППА

ГОГОЛЬ

ТУРБІНА

СТАЛІН

БІЛОЗЕРСЬКА

К

Г

Одним з найкращих прийомів змусити учнів самостійно мислити, розмірковувати над темою уроку, на мою думку, є сенкан – п´ятирядковий неримований вірш, який має таку структуру:

1 рядок – одне слово – тема(іменник)

2 рядок – два слова – (прикметники, означення теми)

3 рядок – три слова – ( дієслова, які означають активну дію)

4 рядок – чотири слова – (речення, яке розкриває тему сенкана)

5 рядок – одне слово (іменник – синонім, асоціація до теми)

Приклади сенканів на тему: «Майстер і Маргарита»:
Маргарита

Розумна, вродлива

Страждає, шукає, діє

Віддана серцем і душею Майстру

Королева

Майстер

Самотній, беззахисний

Пише, переживає, відчуває

Творець роману про Пилата

Спокій

Воланд

Великодушний, містичний

Розмовляє, прискорює, знищує

Дух зла, вершитель долі

Диявол


Групова навчальна діяльність — це форма організації навчання в малих групах учнів, об'єднаних загальною навчальною метою за опосередкованого керівництва вчителя і в співпраці з учнями.

Педагог безпосередньо втручається в роботу групи тільки в тому разі, якщо в учнів виникають запитання і вони самі звертаються по допомогу до вчителя. Групова, навчальна діяльність, на відміну від фронтальної та індивідуальної, не ізолює учнів один від одного, а навпаки, дозволяє реалізувати природне прагнення до спілкування, взаємодопомоги.

Отже, групова форма навчальної діяльності має кілька значних переваг:

• за той самий проміжок праці обсяг виконаної роботи набагато більший;

• висока результативність у засвоєнні знань і формуванні вмінь;

• формується вміння співпрацювати;

• формуються мотиви навчання, розвиваються гуманні стосунки між дітьми;

• розвивається навчальна діяльність.

Однією з найбільш вдалих форм групової роботи на уроках світової літератури, на мою думку, є випуск газет, присвячених життєвому і творчому шляху того чи іншого письменника, зокрема, М.Булгакова.

Розподіляю учнів на групи по 3 – 4 чоловіка. На свій розсуд вони обирають ролі редактора, коректора, журналіста, оформлювача.

Кожна група отримує завдання : придумати назву, відповідно якій підготувати випуск газети, який включав би в себе: • твір – мініатюру на тему: «Булгаков у моєму житті»;

 • вікторину на тему: «Цікаві і маловідомі факти із життя і творчості М.Булгакова»;

 • сенкан «Майстер»;

 • питання для уявного інтерв’ю з письменником;

 • «Асоціативний кущ» на тему: «Трагізм долі М.Булгакова»

Головна вимога до роботи – стислість та креативність.
Каталог: attachments
attachments -> Урок-роздум після знайомства з інтимною лірикою Анни Ахматової та Ліни Костенко
attachments -> Вступ Література кінця XIX
attachments -> Усний журнал
attachments -> України Львівський коледж транспортної інфраструктури
attachments -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
attachments -> Уроку : Антон Павлович Чехов «Товстий і тонкий»
attachments -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
attachments -> Костенко Ліна Василівна
attachments -> Конспект відкритого уроку в 11 класі


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

«Світова література» Синельниківський район Головіна Неля Григорівна, вчитель світової літератури «Вивчення життєвого і творчого шляху М. Булгакова засобами інноваційних технологій» iconМихайлівська середня загальноосвітня школа
Головіна Неля Григорівна, вчитель світової літератури Михайлівської середньої загальноосвітньої школи Синельниківського району
«Світова література» Синельниківський район Головіна Неля Григорівна, вчитель світової літератури «Вивчення життєвого і творчого шляху М. Булгакова засобами інноваційних технологій» iconУкраїнська література 11 клас Урок №33 Тема уроку. Еміграційна література (огляд). Євген Маланюк. Огляд життєвого й творчого шляху письменника. «Під чужим небом»
Тема уроку. Еміграційна література (огляд). Євген Маланюк. Огляд життєвого й творчого шляху письменника. «Під чужим небом», «Стилет...
«Світова література» Синельниківський район Головіна Неля Григорівна, вчитель світової літератури «Вивчення життєвого і творчого шляху М. Булгакова засобами інноваційних технологій» iconНеобхідність вивчення біографічного матеріалу та його особливості
Вивчення життєвого І творчого шляху письменника — важлива ланка в системі викладання літератури в школі. Насамперед це пояснюється...
«Світова література» Синельниківський район Головіна Неля Григорівна, вчитель світової літератури «Вивчення життєвого і творчого шляху М. Булгакова засобами інноваційних технологій» iconУроках української літератури" Учитель Городецька Г. З. Тернопіль-2013 р. "
Вивчення життєвого І творчого шляху письменника — важлива ланка в системі викладання літератури в школі. Насамперед це пояснюється...
«Світова література» Синельниківський район Головіна Неля Григорівна, вчитель світової літератури «Вивчення життєвого і творчого шляху М. Булгакова засобами інноваційних технологій» iconВикористання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках світової літератури та в позаурочній роботі в системі особистісно орієнтованого навчання
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
«Світова література» Синельниківський район Головіна Неля Григорівна, вчитель світової літератури «Вивчення життєвого і творчого шляху М. Булгакова засобами інноваційних технологій» iconКонтроль знань. Тематична контрольна робота
Методичний посібник «Інноваційний підхід до вивчення життєвого І творчого шляху Тараса Григоровича Шевченка в 9 класі»
«Світова література» Синельниківський район Головіна Неля Григорівна, вчитель світової літератури «Вивчення життєвого і творчого шляху М. Булгакова засобами інноваційних технологій» iconПлеханов Г. В. К вопросу о роли личности в истории
Всі вони багатовекторні, чимало з них має біографічний характер. І це справді важливо, адже вивчення життєвого І творчого шляху особистості...
«Світова література» Синельниківський район Головіна Неля Григорівна, вчитель світової літератури «Вивчення життєвого і творчого шляху М. Булгакова засобами інноваційних технологій» iconПрактичне заняття №1 періодизація життєвого І творчого шляху план
Рання творчість поета. „Кобзар” 1840 р., його епохальне значення для української літератури, аналіз збірки
«Світова література» Синельниківський район Головіна Неля Григорівна, вчитель світової літератури «Вивчення життєвого і творчого шляху М. Булгакова засобами інноваційних технологій» iconУрок світової літератури в 6 класі з використанням мультимедійних технологій
Підготувала: Прадійчук Олена Лук’янівна, вчитель російської мови, світової літератури та основ християнської етики


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка