Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пускуСторінка10/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір5,33 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23

Висновки до розділу

Таким чином, розглядаючи початковий період непу, слід пам’я­тати, що була зроблена спроба економічної модернізації суспільства, яка ґрунтувалась на марксистських засадах. Запроваджуючи в 1921 р. нову економічну політику, радянська влада зовсім не планувала відновити торгово-грошові відносини та елементи ринку. Партія ро­била свідому ставку на ліквідацію товарно-грошових відносин, від­міну грошей. Тому не випадково від самого початку непу більшовики пішли на політико-економічний експеримент, оголосивши в дирек­тивному порядку безгрошовий продуктообмін. На початку 1920-х рр. натуральний товарообмін став однією з основних проблем непу. Спо­чатку товарообмін був головним двигуном нової економічної полі­тики. При цьому стримуючим фактором у налагодженні торгівлі ви­ступала теза про недоцільність використання товарно-грошових від­носин в умовах соціалістичного будівництва, спрощене розуміння ринкових зв’язків, невміння своєчасно зорієнтуватися в суті постав­лених завдань, відсутність прогнозованих висновків щодо вдоско­на­лення форм товарообороту.

Вирішальна роль посередника в організації натурального товаро­обміну між містом і селом керівництвом країни відводилась спо­живчій кооперації. У тих конкретних умовах практика продукто­об­міну відіграла певну позитивну роль, сприяючи проведенню єдиної дер­жавної політики у сфері розподілу матеріальних засобів. Товаро­обмін став ніби містком, переходом від розподільної системи гро­мадянської війни до товарно-грошових відносин, торгівлі. Він доз­во­лив суттєво обмежити стихію розвитку ринкових відносин, плано­мірніше розгорнути боротьбу з приватним капіталом.

Разом з тим перший рік непу характеризує повсякденне директивне керівництво органів влади товарообмінними операціями споживчої кооперації, необґрунтований дріб’язковий контроль, перестрахування тощо. Держава присвоїла собі право дозволяти чи забороняти нату­ральний товарообмін, визначати кількість товарообмінних пунктів, встановлювати товарні еквіваленти. Восени 1921 р., зрозумівши не­вда­чу запровадженого товарообмінного експерименту, більшовики вирішили від нього відмовитися і повернутися до традиційних то­вар­но-грошових відносин між робітничим класом і селянством. При цьому знову ж таки ставку робили на споживчу кооперацію як посе­редника між промисловістю і сільськогосподарським виробництвом.

У контексті державної політики переходу до товарно-грошових відносин споживча кооперація, починаючи з кінця 1921 р., розпочала відродження своєї торговельної діяльності. Через різні об’єктивні при­чини (голод, відсутність твердої валюти, слабка фінансова база, низь­ка купівельна спроможність населення) торговельні операції коопе­ра­тивних організацій спочатку мали надзвичайно обмежений характер. Виконуючи директиви партійних та державних органів, кооперативні організації протягом 1922 р. з метою завоювання внутрішнього ринку розгорнули роботу щодо пошуку джерел фінансування і поступової стабілізації своєї торговельної галузі.

З метою пошуку власних джерел фінансування торговельної галузі кооператори розпочали реформу організаційної структури споживчої кооперації, яка допомогла спростити громіздкий апарат, зменшити організаційні витрати і вивільнені кошти спрямувати на розвиток тор­гівлі. Крім цього, реформа щодо створення райспоживспілок дозво­лила ширше охопити торговельною мережею різні регіони України. Суттєву роль у відродженні торговельної діяльності організацій спо­живчої кооперації відігравало поповнення товарних ресурсів та роз­ширення їх асортименту. За державної підтримки та власної госпо­дарської ініціативи на початок 1923 р. кооператорам вдалося дещо оптимізувати торговельні операції і стабілізувати фінансовий стан системи. Більш помітними були досягнення кооператорів в оптовій торгівлі. Проте у цілому торговельна галузь споживчої кооперації Ук­раїни на початок 1923 р. усе ще переживала складні часи.

Протягом 1923 р. торговельна діяльність споживчої кооперації про­ходила за умов погіршення умов розрахунків з промисловістю. Ву­копспілка та організації системи відчували труднощі у збуті товарів через незбалансованість попиту і пропозиції, різке розходження цін на промислові товари і сільськогосподарські продукти. Порівняно з до­воєнним періодом ціни на промислові товари виросли в декілька разів, а ціни на зерно, фураж, інші продукти значно знизилися. Хоча в 1923 р. натуральний податок було замінено грошовим і селяни могли вільно реалізувати свої продукти, виручених коштів не вистачало, щоб придбати потрібні промислові товари. Криза збуту промислових то­варів призвела до затоварювання підприємств торгівлі споживчої ко­операції.

Без державної допомоги споживчій кооперації вийти з кризової ситуації було надзвичайно складно. Для підтримки торговельної га­лузі споживчої кооперації керівництвом УСРР вживалися як еко­но­мічні, так і організаційні та пропагандистські заходи. Держава надала споживчій кооперації певні кредити, пільги, сприяла налагодженню її взаєморозрахунків з державними підприємствами, що виробляли про­мислові товари, намагалась регулювати цінову політику. Як показала практика господарювання 1923 р., фінансова допомога держави спо­живчій кооперації була необхідна, оскільки Вукопспілка та її місцеві організації виявилася не готовими до змін цінової політики. Проте ця допомога одночасно посилювала одержавлення системи споживчої кооперації.Підсумовуючи, слід зазначити, що у вказаний період споживча кооперація ще не закінчила свою відбудову. Для того, щоб опти­мі­зу­вати торговельну галузь, отриманих кооператорами державних кре­ди­тів було не достатньо. Залучення коштів населення до кооперативних організацій відбувалося надто повільно. Саме тому з особливою гост­ротою протягом другої половини 1923 р. у споживчій кооперацій по­стала проблема переходу на добровільне членство, і в кінці грудня цей процес врешті був розпочатий. Цей перехід мав сприяти не лише значному зростанню кількості пайовиків, але й залученню додаткових коштів населення для покращення фінансового стану кооперативних організацій та активізації їх торговельної діяльності. Лише ставши фінансово незалежною, споживча кооперація могла розраховувати на активізацію торгівельних операцій з метою кращого задоволення потреб пайовиків та завоювання ринку.

Література до розділу

 1. Кульчицький С.В. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919–1928) / С.В. Кульчицький. – К. Основи, 1996. – С. 204.

 2. Service Robert. Lenin: A biography / R. Service. – Cambridge, Met: Harvard Univ.Press, 2000. – С. 425.

 3. Десятый сьезд РКП/б/ 8–16 марта 1921 г. Резолюция «О коопе­рации» // Коммунистическая партия Советского Союза в резо­лю­циях и решениях сьездов, конференций и пленумов ЦК / Далі – КПСС в резолюциях…/. / 1898–1986 /. – Т. 2. – 1917–1922. – 9 изд., доп. и испр. – М.: Политиздат, 1983. – С. 372.

 4. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам / Сборник документов. В 5-ти томах / 1917–1967 /. – Т. 1. – 1917–1928 гг. – М.: Политиздат, 1967. – С. 212–214.

 5. Пиріг О.А. Неп: більшовицька політика імпровізації / О.А. Пи­ріг. – К.: Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2001. – С. 204.

 6. Центральний державний архів громадських об’єднань України (Далі – ЦДАГО України). – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 849. – Арк. 31.

 7. Збірник указів УСРР. – Харків: Б.в., 1921. – № 5. – Ст. 164.

 8. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского пра­вительства Украины (Далі – СУ Украины). – Х.: Из-во НК юстиции УССР, 1921. – № 7. – С. 198.

 9. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (Далі – ЦДАВО України). – Ф. 2. – Оп. 2. – Спр. 46. – Арк.18.

 10. ЦДАВО України. Ф.2.– Оп. 2. – Спр. 46. – Арк. 13.

 11. ЦДАВО України. – Ф.2. – Оп. 2. – Спр. 33. – Арк. 102.

 12. Ленин В.И. Приветствие сьезду уполномоченных Центросоюза // Полн. собр. соч. – Т. 44. – С. 70.

 13. Ленин В.И. План доклада о новой экономической политике на VІІ Московской губпартконференции // Полн. собр. соч. – Т. 44. – С. 471.

 14. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 635. – Арк. 105.

 15. Вісті ВУЦВК. – 1921. – 10 квітня.

 16. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 1. – Спр. 131. – Арк. 49.

 17. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 635. – Арк. 108.

 18. ЦДАВО України. – Ф. 2. – Оп. 2. – Спр. 11. – Арк. 157.

 19. ЦДАВО України. – Ф. 296.– Оп. 1. – Спр. 59. – Арк. 129.

 20. ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр. 434. – Арк. 3.

 21. ЦДАВО України. – Ф. 2. – Оп. 2. – Спр. 11. – Арк. 67.

 22. Операции по товарообмену // Коммунист. – 1921. – 5 мая.

 23. Товарообмен и кооперация в Донбассе // Всероссийская коче­гар­ка (г. Донецк). – 1921. – 3 июня.

 24. Більшовик. Видання Київського губернського комітету КП/б/У. – 1921. – 7 червня.

 25. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 635. – Арк. 57.

 26. Вместе ради будущего. 170 лет потребительской кооперации Рос­сии / Отв. ред. В.С. Гавричкин. – М.: Издательский дом Центро­союза, 2001. – С. 91.

 27. Вісті ВУЦВК. – 1921. – 19 квітня.

 28. Коммунистическая партия Украины в резолюциях и решениях сьездов, конференций и пленумов ЦК / Далі – Компартия Украи­ны в резолюциях…/. В 2-х томах. – Т. 1. – 1918–1941. – К.: По­литиздат Украины, 1976. – С. 151–152.

 29. СУ Украины. – 1921. – № 9. – С. 299.

 30. Обухов Н. О попытках введения прямого товарообмена в нача­ле 20-х годов / Н.О. Обухов // Экономические науки. – 1989. – № 4. – С. 94.

 31. Лантух В.В. Становление и развитие торговли на Украине в 1921–1932 гг. / В.В. Лантух. – Харьков: Основа, 1992. – С.18.

 32. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1228. – Арк. 5.

 33. СУ Украины. – 1921. – № 10. – Ст. 282. – С. 330–331.

 34. ЦДАВО України. – Ф. 2. – Оп. 2. – Спр. 33. – Арк. 193.

 35. Ленин В.И. Полн. соб. соч. – Т. 44. – С. 207.

 36. Вісті ВУЦВК. – 1921. – 5 травня.

 37. Вісті ВУЦВК. – 1921. – 21 травня.

 38. Потребительская кооперация на Украине за пять лет. 1918–1922. – Харьков: Изд-во Вукоопспилки, 1923. – С. 7.

 39. Пумплянский Л.М. Новый кризис кооперации / Л.М. Пумп­лян­ский // Производсоюз. – 1922. – № 1–4. – С. 13.

 40. СУ Украины. – 1921. – № 11. – Ст. 313. – С. 361.

 41. ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп.6. – Спр. 14. – Арк. 88.

 42. Полтавський кооператор. – 1922. – № 11.– С. 10.

 43. Державний архів Полтавської області. – Ф. Р-9032. – Оп. 1. – Спр. 22. – Арк. 71.

 44. Державний архів Одеської області. – Ф. Р-3. – Оп. 1. – Спр. 247. – Арк. 192.

 45. Бранденбургский Я. Коммунисты и кооперация / Я. Бранден­бург­ский // Правда. – 1921. – 2 липня.

 46. Пролетарий. – 1921. – 16 июня.

 47. Державний архів Харківської області. – Ф. Р-1. – Оп. 1. – Спр. 649. – Арк. 54.

 48. Товарообмен с деревней // Пролетарий. – 1921. – 16 июня.

 49. Кооператор. Бюллетень Николаевского кооперативного союза. – 1921. – 14 июня.

 50. Нежный Н. Месяц товарооборота / Н. Нежный // Известия Одес­ского губисполкома, губкома КП/б/У и губпрофсовета. – 1921. – 14 июля.

 51. СУ Украины. – 1921. – № 12. – С. 395–396.

 52. СУ Украины. – 1921. – № 13. – С. 429.

 53. Договоры с рабочими организациями // Коммунист. – 1921. – 22 июня.

 54. ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 20. – Спр. 851. – Арк. 4.

 55. Российский государственный архив экономики (Далі – РГАЭ). – Ф. 484. – Оп. 1. – Д. 242. – Л. 66 об.

 56. Державний архів Харківської області. – Ф. Р-90. – Оп. 1. – Спр. 93. – Арк. 14.

 57. Правда. – 1921. – 16 липня.

 58. ЦДАВО України. – Ф. 2. – Оп. 2. – Спр. 319. – Арк. 4.

 59. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 544. – Арк. 43.

 60. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 544. – Арк. 113.

 61. Аліман М.В. Споживча кооперація Полтавщини у 20-ті роки ХХ століття: Текст лекції / М.В. Аліман. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006. – С. 22.

 62. Вісті ВУЦВК. – 1921. – 10 липня.

 63. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 1. – Спр. 131. – Арк. 162.

 64. ЦДАВО України. – Ф.296. – Оп.1. – Спр. 3. – Арк. 15.

 65. Бюллетень народного комиссариата по продовольствию. – Харь­ков: Б.и., 1922. – Июнь. – № 19. – С. 5.

 66. ЦДАВО України. – Ф. 2.– Оп. 2.– Спр. 33.– Арк. 290.

 67. ЦДАВО України. – Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 453. – Арк. 4–6.

 68. ЦДАВО України. Ф. 2. – Оп. 1. – Спр. 454. – Арк. 34.

 69. Гетьман Г.А. Кооперативная торговля: развитие, проблемы, перс­пективы (на материалах Украинской ССР) / Г.А. Гетьман. – Харьков: Издательство при Харьковском государственном уни­вер­ситете, 1985. – С. 48–49.

 70. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 415. – Арк. 342.

 71. Державний архів Харківської області. – Ф. Р-90. – Оп. 1. – Спр. 93. – Арк. 41.

 72. ЦДАВО України. – Ф. 2. – Оп. 2. – Спр. 86. – Арк. 73.

 73. ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр. 364. – Арк. 172.

 74. СУ Украины. – 1921. – № 21. – Ст. 611. – С. 726.

 75. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 1. – Спр. 59. – Арк. 83.

 76. Державний архів Харківської області. – Ф. Р-89. – Оп. 1. – Спр. 437. – Арк. 4.

 77. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 1. – Спр. 461. – Арк. 8–9.

 78. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 1. – Спр. 412. – Арк. 49.

 79. РГАЭ. – Ф. 484. – Оп. 1. – Спр. 242. – Арк. 67.

 80. Вісті ВУЦВК. – 1921. – 21 жовтня.

 81. СУ Украины. – 1921. – № 16. – Ст. 482. – С. 554.

 82. Державний архів Чернігівської області. – Ф. Р-15. – Оп. 1. – Спр. 124. – Арк. 60.

 83. Кооперативный бюллетень Вукоопспилки. – 1921. – 3 ноября.

 84. Бухарин Н.И. Избранные произведения. – М.: Политиздат, 1988. – С. 199.

 85. СУ Украины. – 1921. – № 21. – Ст. 594. – С. 706–707.

 86. СУ Украины. – 1921. – № 21. – Ст. 598. – С. 710.

 87. СУ Украины. – 1921. – № 22. – Ст. 631. – С. 750–751.

 88. СУ Украины. – 1921. – № 25. – Ст. 738. – С. 860–862.

 89. СУ Украины. – 1921. – № 26. – Ст. 763. – С. 904–905.

 90. СУ Украины. – 1921. – № 26. – Ст. 788. – С. 928–937.

 91. Марочко В.І. Модернізація українського суспільства перехідного періоду 1920–30-х рр.: історико-теоретичний аспект // Україн­ський селянин. – 2003. – № 7. – С. 146.

 92. Малышев С. Торговля – серьезнейший обьект внимания и изу­че­ния / С. Малышев // Правда. – 1922. – 12 січня.

 93. СУ Украины. – 1922. – № 1. – Ст. 4. – С. 3–4.

 94. СУ Украины. – 1922. – № 1. – Ст. 35.– С. 31–32.

 95. СУ Украины. – 1922. – № 6. – Ст. 92. – С. 103.

 96. СУ Украины. – 1922. – № 12. – Ст. 204. – С. 202.

 97. ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр. 435. – Арк. 6.

 98. ЦДАВО України. – Ф.1. – Оп. 2. – Спр. 435. – Арк. 18.

 99. Кооперативные сделки // Промышленность и торговля. – 1922. – № 2. – С. 19.

 100. Кооперация. В Вукопспилке // Коммунист. – 1922. – 22 июля.

 101. Державний архів Чернігівської області. – Ф. Р-1583. – Оп. 2. – Спр. 7. – Арк. 18.

 102. Державний архів Чернігівської області. – Ф. Р-1583. – Оп. 2. – Спр. 7. – Арк. 70.

 103. Попов М. Вукопспілка в житті української кооперації. До10-річчя існування Вукопспілки / М. Попов // Кооперативне будівниц­тво. – 1930. – № 11–12. – С. 26.

 104. СУ Украины. – 1922. – № 35. – Ст. 547. – С. 583.

 105. Сіденко С.Г. Споживча ко­операція України / С.Г. Сіденко, М.Д. Ле­пехов, Ф.М. Майборода та ін. – К.: Політвидав України, 1965. – С. 44.

 106. Споживча кооперація Української РСР. 1917–1967. – К.: «Эко­но­мика», 1967. – С. 43.

 107. Ленин В.И. Полн. собр. соч. – Т. 45. – С. 73.

 108. Чубар В.Я. Заповіт Леніна / В.Я. Чубар // Вибрані статті і про­мови. – К.: Політвидав України, 1972. – С. 177.

 109. Квірінг Е.І. Ленін і селянство / Е.І. Квірінг. – Харків, 1925. – С. 22.

 110. Державний архів Одеської області. – Ф. Р-3. – Оп. 1. – Спр. 374. – Арк. 3.

 111. СУ Украины. – 1921. – № 17. – Ст. 517. – С. 587.

 112. СУ Украины. – 1921. – № 16. – Ст. 476. – С. 550–551.

 113. СУ Украины. – 1922. – № 11. – Ст. 187. – С. 185.

 114. СУ Украины. – 1922. – № 12. – Ст. 213. – С. 208–209.

 115. Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України (Далі – ЗУ України). – Харків: Вид-во НК юстиції УСРР, – 1922.– Ч. 22. – Ст. 356. – С. 381–382.

 116. ЦДАВО України. – Ф. 2. – Оп. 2. Спр. 484. – Арк. 36.

 117. СУ Украины. – 1922. – № 37. – Ст. 556. – С. 595.

 118. СУ Украины. – 1922. – № 53. – Ст. 753. – С. 1000–1001.

 119. СУ Украины. – 1921. – № 22. – Ст. 631. – С. 750–751.

 120. ЦДАВО України – Ф. 2 . – Оп. 2. – Спр. 22. – Арк. 127.

 121. СУ Украины. – 1922. – № 34. – Ст. 528. – С. 555.

 122. Бюлетень Київської філії Вукопспілки. – 1922. – № 3. – С. 25.

 123. ЦДАВО України – Ф. 337. – Оп.1. – Спр. 3492. – Арк. 36.

 124. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1893. – Арк. 61.

 125. Кооперация в СССР за 10 лет. – М.: Б.и., 1928. – С. 213.

 126. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2077. – Арк. 98.

 127. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 1. – Спр. 1974. – Арк. 17.

 128. Вісті ВУЦВК. – 1922. – 16 листопада.

 129. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 1. – Спр. 1974. – Арк. 22.

 130. Витанович І. Історія українського кооперативного руху / І. Вита­нович. – Нью-Йорк: Товариство Української кооперації, 1964. – С. 282.

 131. ЦДАВО України. – Ф. 35. – Оп. 2. – Спр. 36. – Арк. 11 зв.

 132. Хлеб, обувь, одежда рабочим // Коммунист. – 1922. – 22 октября.

 133. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1017. – Арк. 113.

 134. ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 20. – Спр. 1017. – Арк. 118.

 135. Державний архів Київської області. – Ф. Р-111. – Оп. 1. – Спр. 379. – Арк. 53.

 136. Рабочая Украина. Приложение к газете «Коммунист». – 1922. – 12 декабря.

 137. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1902. – Арк. 26–27 зв.

 138. Коммунист. – 1923. – 1 мая.

 139. Коммунист. – 1923. – 18 февраля.

 140. Державний архів Київської області. – Ф. Р-708. – Оп. 1. – Спр. 423. – Арк. 28.

 141. Кожаный П. Рабочая кооперация и профсоюзы / П. Кожаный. – М.: Труд и книга, 1925. – С. 104.

 142. Вісті ВУЦВК. – 1922. – 7 жовтня.

 143. Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР. – М.: Издание Народного Комиссариата Юстиции, 1921. – № 69. – Ст. 550.

 144. Сборник постановлений и распоряжений ВУЦИК Советов VІ со­зыва. – Харьков, 1923. – С. 138.

 145. Пиріг О. Місце грошової реформи 1922–1924 рр. у здійсненні нової економічної політики / О. Пиріг // Український історичний журнал. – 2000. – № 3. – С. 100.

 146. Височанський П. Коротка історія кооперативного руху на Україні / П. Височанський. – Харків: Червоний шлях, 1925. – С. 47.

 147. СУ Украины. – 1921. – № 25.– Ст. 738. – С. 860.

 148. Державний архів Полтавської області. – Ф. Р-3872. – Оп. 1. – Спр. 791. – Арк. 73.

 149. ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп.20. – Спр. 1665. – Арк. 91.

 150. Бюллетень 6-й губернской конференции Полтавской организации КП/б/У. – Полтава, 1922. – Январь. – С. 4.

 151. СУ Украины. – 1922. – № 24.– Ст. 386. – С. 411–412.

 152. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1665. – Арк. 91.

 153. ЦДАВО України. – Ф. 2. – Оп. 2. – Спр. 484. – Арк. 71.

 154. Свищев Ф.И. Положение госторговли на Украине к концу 1923 г. / Ф.И. Свищев // Торговля Украины в 1923 г. Труды Госплана УССР. – Харьков, 1927. – С. 72–73.

 155. ЦДАВО України. – Ф. 2. – Оп. 2. – Спр. 484. – Арк. 70.

 156. Десять років існування Полтавської райспілки (1910–1925). – Полтава, 1926. – С. 42.

 157. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1150. – Арк. 77.

 158. ЦДАВО України. – Ф. 218. – Оп. 1. – Спр. 65. – Арк. 97.

 159. Торговые операции райспилки // Голос труда. Ежедневная газе­та Полтавского губисполкома и губкома КП/б/У. – 1922. – 10, 24 ноября.

 160. Торговельне життя // Вісті ВУЦВК. – 1922. – 18 жовтня.

 161. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 1. – Спр. 1075. – Арк. 2.

 162. ЦДАВО України. – Ф. 218. – Оп. 1. – Спр. 20. – Арк. 2.

 163. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 1. – Спр. 1427. – Арк. 4.

 164. Бюллетень комитета Киевской контрактовой ярмарки. – 1923. – 15 февраля – 1 апреля.

 165. Предварительные итоги работы ВУКС на Крещенской ярмарке // Бюллетень Вукопспилки. – 1923. – № 9–10. – С. 10–11.

 166. СУ Украины. – 1922. – № 35.– Ст. 547. – С. 583.

 167. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 2. – Спр. 1083. – Арк. 155.

 168. Кооперативный бюллетень Вукоопспилки. – 1922. – 7 сентября.

 169. Второе собрание уполномоченных Всеукраинского коопера­тив­ного союза «Вукоопспилка» 4–8 декабря 1922 г. Стеногра­фичес­кий отчет. Резолюции. – Харьков: Вукоопспилка, 1922. – С. 34–36.

 170. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1004. – Арк. 30.

 171. ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 20. – Спр. 435. – Арк. 22.

 172. Итоги хозяйственного строительства УССР за 1923–1924 г. – Харьков: Издательство «Украинский Экономист», 1925. – С. 79.

 173. СУ Украины. – 1922. – № 19. – Ст. 302. – С. 329–330.

 174. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1896. – Арк. 7.

 175. Деятельность Донецкой губернской парторганизации за 1922 год // Известия ЦК КП/б/У. – 1923. – № 15–16. – С. 45.

 176. Отчет Полтавского губернского Исполнительного Комитета 1922 г. – Полтава: Типография им. Октябрьской революции, 1922. – С. 385.

 177. Донецкий кооператор. – 1923. – № 6. – С. 9.

 178. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1208. – Арк. 31 а.

 179. Вісті ВУЦВК. – 1922. – 1 листопада.

 180. Голос труда (г. Полтава). – 1922. – 23 ноября.

 181. Продовольственная газета. – 1922. – 30 марта.

 182. Десять років споживчої кооперації УРСР (1920–1930). – Харків: Вукопспілка, 1930. – С. 32.

 183. Донецкий кооператор. – 1922. – № 5. – С. 13.

 184. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Cпр. 1665. – Арк. 25.

 185. ЦДАВО України. – Ф. 337. – Оп. 1. – Спр. 745. – Арк. 55.

 186. Майбутнє належить кооперації // Вісті ВУЦВК. – 1923. – 23 бе­резня.

 187. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1668. – Арк. 12.

 188. Рух цін на Україні в 1922 р. – Харків: Б.в., 1924. – С. 12–13.

 189. Кооперативний бюлетень Вукопспілки. – 1923. – № 13–14. – С. 2–4.

 190. Стоклицкий А. Больше внимания кооперации ! / А. Стоклицкий // Известия. Орган Всероссийского Центрального Исполни­тель­ного Комитета Советов рабочих, крестьянских, казачьих и кра­сно­ар­мейских депутатов и Московского Совета рабочих и кра­сно­армейских депутатов. – 1923. – 31 мая.

 191. Украинский экономист. Ежедневная газета Экономического со­вещания УССР. – 1923. – 22 сентября.

 192. Державний архів Харківської області. – Ф. Р-1. – Оп. 1. – Спр. 937. – Арк. 16.

 193. Державний архів Дніпропетровської області. – Ф. Р-1. – Оп. 1. – Спр. 958. – Арк.4.

 194. Державний архів Одеської області. – Ф. Р-3. – Оп. 1. – Спр. 687. – Арк. 15.

 195. Державний архів Одеської області. – Ф. Р-3. – Оп. 1. – Спр. 576. – Арк. 118.

 196. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1665. – Арк. 38.

 197. Державний архів Полтавської області. – Ф. Р-1503. – Оп. 1. – Спр. 224. – Арк. 314.

 198. Державний архів Харківської області. – Ф. Р-1. – Оп. 1. – Спр. 961. – Арк. 57.

 199. Державний архів Одеської області. – Ф. Р-3. – Оп. 1. – Спр. 688. – Арк. 39.

 200. ЦДАВО України. – Ф. 2. – Оп. 2. – Спр. 926. – Арк. 27.

 201. ЦДАВО України. – Ф. 2. – Оп.2. – Спр. 616. – Арк. 82.

 202. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1896. – Арк. 39.

 203. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1743. – Арк. 78.

 204. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп.20. – Спр. 1743. – Арк. 82.

 205. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп.20. – Спр. 1743. – Арк. 85.

 206. ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп.20. – Спр. 1743. – Арк. 86–87.

 207. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1899. – Арк. 35 зв.

 208. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1665. – Арк. 6.

 209. Стан та перспективи споживкооперації. Розмова з головою ВУКС тов. Вєтошкіним // Вісті ВУЦВК. – 1923. – 21 листопада.

 210. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1743. – Арк. 122.

 211. ЦДАВО України. – Ф. 2. – Оп. 2. – Спр. 616. – Арк. 88 зв.

 212. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1743 – Арк. 119.

 213. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1899. – Арк. 16.

 214. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1743. – Арк. 119.

 215. ЦДАВО України. – Ф. 2. – Оп. 2. – Спр. 662. – Арк. 18.

 216. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1743. – Арк. 116.

 217. Кооперативный бюллетень Вукоопспилки. – 1924..– № 10..– С. 2.

 218. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1899. – Арк. 16 зв.

 219. ЗУ України. – 1924. – № 4–5. – Ст. 33. – С. 99.

 220. ЗУ України. – 1923. – № 7. – Ст. 118. – С. 221–225.

 221. ЗУ України. – 1923. – № 23. – Ст. 379.

 222. Сборник постановлений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Союза Советских социалистических республик. – 1923. – № 29. – Ст. 335. – С. 510–511.

 223. Сборник постановлений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Союза Советских социалистических республик. – 1923. – № 29. – Ст. 336. – С. 511–512.

 224. Податкові пільги кооперації // Вісті ВУЦВК. – 1923. – 11 грудня.

 225. ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр. 435. – Арк. 232.

 226. Жирмунский М. Социальный характер законодательства по обло­жению частной торговли / М. Жирмунский // Вестник финан­сов. – 1925. – № 3. – С. 87.

 227. ЗУ України. – 1923. – № 5. – Ст. 99. – С. 168–169.

 228. Итоги и перспективы в развитии потребкооперации // Известия. – 1923. – 31 мая.

 229. КПСС в резолюциях… – Т. 3. – 1922–1925. – [9-е узд., доп. и испр.]. – М.: Политиздат, 1984. – С. 66.

 230. Экономическая жизнь. – 1923. – 20 мая.

 231. Союз потребителей. – 1924. – № 1–2. – С. 25.

 232. Дмитренко В.П. Торговая политика советского государства после перехода к нэпу 1921–1924 гг. / В.П. Дмитренко. – М.: Наука, 1971. – С. 186.

 233. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1665. – Арк. 142.

 234. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1746. – Арк. 41.

 235. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1665. – Арк. 37.

 236. Правда. – 1923. – 17 июля.

 237. Внутренняя торговля СССР в 1922/23 и 1923/24 операционных годах. – М.: Б.и., 1924. – С. 87–88.

 238. Вісті ВУЦВК. – 1923. – 30 серпня.

 239. Промышленность и торговля. – 1923. – 30 августа.

 240. Вісті ВУЦВК. – 1923. – 30 серпня.

 241. Экономическая жизнь. – 1923. – 17 декабря.

 242. ЦДАВО України. – Ф. 2. – Оп. 3. – Спр. 731. – Арк. 3.

 243. Сесія Ради Вукоопспілки // Вісті ВУЦВК. – 1923. – 5 листопада.

 244. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 1. – Спр. 1427. – Арк. 125.

 245. ЦДАВО України. – Ф. 423. – Оп. 1. – Спр. 292. – Арк. 2.

 246. Вопросы внутренней торговли на Украине. Сб. второй. – Харь­ков: Изд-во Наркомвнуторга УССР, 1925. – С. 117.

 247. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1665. – Арк. 37.

 248. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 1. – Спр. 1075. – Арк. 68.

 249. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 1. – Спр. 1075. – Арк. 70.

 250. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 1. – Спр. 1075. – Арк. 76.

 251. Украина на первой Всесоюзной выставке в Москве 19 августа – 21 октября 1923 г. – М.: Б.и., 1923. – С. 18.

 252. Промышленность и торговля Украины. – 1923. – 28 августа, 11 сентября.

 253. Коммунист. – 1923. – 2 серпня.

 254. Экономическая жизнь. – 1823. – 4 октября.

 255. Данилов В.П. Нэп и его судьба / В.П. Данилов, В.П. Дмитренко, В.С. Лельчук // Историки спо­рят. – М.: Б. и., 1988. – С. 159.

 256. Правда. – 1923. – 11 ноября.

 257. Экономическая жизнь. – 1924. – 18 мая.

 258. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1664. – Арк. 20.

 259. Вісті ВУЦВК. – 1923. – 5 листопада.

 260. Фомицький В. Торговельна політика споживкооперації / В. Фо­мицький // Вісті ВУЦВК. – 1923. – 5 жовтня.

 261. Экономическая жизнь. – 1923. – 4 октября.

 262. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1743. – Арк. 85-85 зв.

 263. ЦДАВО України. – Ф. 337. – Оп. 1. – Спр. 1636. – Арк. 53 зв.

 264. Селянська правда. – 1923. – 16 грудня.

 265. Державний архів Одеської області. – Ф. Р-3. – Оп. 1. – Спр. 577. – Арк. 118.

 266. Державний архів Чернігівської області. – Ф. Р-8477. – Оп. 1. – Спр. 939. – Арк. 4.

 267. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 1. – Спр. 1427. – Арк. 60.

 268. ЦДАВО України. – Ф. 2. – Оп. 3. – Спр. 727. – Арк. 160.

 269. Закупка товаров // Рабочий кооператор (г. Киев). – 1923. – 1 июля.

 270. Рабочий кооператор. – 1923. – 14 июля.

 271. Наша кооперация отталкивает рабочих // Коммунист. – 1923. – 15 июня.

 272. Снабжение рабочих крупной промышленности продовольствием // Продовольственная газета. – 1923. – 4 июля.

 273. ЦДАВО України. – Ф. 2. – Оп. 2. – Спр. 926. – Арк. 18.

 274. ЦДАВО України. – Ф.2. – Оп. 2. – Спр. 926. – Арк. 30.

 275. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 1. – Спр. 1075. – Арк. 122.

 276. К снабжению рабочих // Коммунист. – 1923. – 18 сентября.

 277. Кооперация должна завоевать рынок // Всероссийская кочегарка (г. Донецк). – 1923. – 2 ноября.

 278. Всероссийская кочегарка. – 1923. – 7 октября.

 279. Борьба кооперации с частным рынком // Коммунист. – 1923. – 11 октября.

 280. ЦДАВО України. – Ф. 2. – Оп. 3. – Спр. 727. – Арк. 19–20.

 281. ЦДАВО України. – Ф.2. – Оп.3. – Спр. 731. – Арк. 2–3.

 282. Коммунист. – 1923. – 12 декабря.

 283. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20.– Спр. 1902. – Арк. 53.

 284. Генкін О. Споживча кооперація / О. Генкін, О. Гречка. – Харків: Б.в., 1927. – С. 53.

 285. ЦДАВО України. – Ф. 2. – Оп. 3. – Спр. 727. – Арк. 16.

 286. Украинская потребительская кооперация к началу 1924 года. – Харьков: Вукоопспилка, 1924. – С. 7.

 287. Кооперация и частный торговец в деревне // Правда. – 1923. – 20 июня.

 288. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1743. – Арк. 88.

 289. Милевич А. Кооперация на Украине / А. Милевич // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. – № 6. – С. 15.

 290. М-ко Л. На местах. Изюмский райсоюз / Л. М-ко // Бюллетень Вукопспилки. – 1924. – № 12. – С. 12.

 291. А.М. На местах. Харьковский райсоюз / М.А // Бюллетень Вукоп­спилки. – 1924. – № 12. – С. 8.

 292. Сесія Ради Вукоопспілки // Вісті ВУЦВК. – 1923. – 10 жовтня.

 293. Вісті ВУЦВК. – 1923. – 21 жовтня.

 294. Аграновский. Внимание сельским ЕПО / Аграновский // Комму­нист. – 1923. – 18 ноября.

 295. Державний архів Полтавської області. – Ф. Р.-9032. – Оп. 1. – Спр. 68. – Арк. 70.

 296. Статистичний довідник по Полтавщині на 1925 р. – Полтава: Вид-во статуправління, 1925. – С. 208.

 297. Торговля и кооперация на Киевщине. – К.: Б.и., 1924. – С. 14.

 298. Обзор народного хозяйства Украины за 1923/24 г. – Харьков: Изд-во Укргосплана, 1924. – С. 58.

 299. Целларіус В.М. Сучасна українська кооперація (її стан та роз­виток) / В.М. Целларіус . – Харків: Книгоспілка, 1926. – С. 13.

 300. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 2. – Спр. 22. – Арк. 51.

 301. ЦДАВО України. – Ф. 2. – Оп. 3. – Спр. 727. – Арк. 26–28.

 302. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1743. – Арк. 81.

 303. ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 20. – Спр. 1743. – Арк. 82.

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23

Схожі:

Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconРекламна діяльність рівненської державної обласної бібліотеки: історичний аспект
У статті вперше досліджено рекламну діяльність Рівненської державної обласної бібліотеки за період з 1940–2010 рр. Здійснено аналіз...
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconТеоретичні обгрунтування етапів трансформації споживчої кооперації в економіку ринкового типу теоретические обоснования этапов трансформации потребительской
Теоретические обоснования этапов трансформации потребительской кооперации в экономику рыночного типа
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconА. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект

Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconОсвіта. Виховання. Навчання авраменко, Олег Борисович
Система "Техносвіт технологічна освіта": науково-методичний аспект : монографія / О. Б. Авраменко; Уман держ пед ун-т ім. Павла Тичини....
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconЦентр пам’яткознавства
Розвиток І діяльність історико-культурних заповідників середньої наддніпрянщини
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску icon1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи
Діагностична діяльність майбутнього вчителя початкових класів: теорія І практика: монографія / С. М. Мартиненко
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconКультура України ХХ ст. Суспільно-політичні умови розвитку української культури
Непу, українізації аж до так званого "розстріляного відродження"
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconТ. В. Кушнірова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. Вип. 20. С. 330-335
Кушнірова Т. В. Романні обрії російської літератури першої третини ХХ століття: [монографія] / Т. В. Кушнірова. – Полтава : Видавець...
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconЛівобережної україни
Особлива увага звертається на стан наукової розробки проблеми та її джерельну базу, тенденції в розвитку теорії І практики української...
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconЗвіт ректора Пилатюка І. М. за період з червня 2015 року по червень 2016 року
За звітний період з червня 2015 року по червень 2016 року в Академії проводилась така діяльність


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка