Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пускуСторінка16/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір5,33 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23

Висновки до розділу

Отже, протягом 1924–1925 рр. у цілому відбулася активізація тор­говельної діяльності споживчої кооперації України. Кооператори за підтримки держави та за рахунок власної господарської підприєм­ливості певною мірою посилили свої позиції на споживчому ринку, потіснивши приватну торгівлю. Водночас Проголошений на ХІІІ з’їзді РКП/б/ (травень 1924 р.) курс «нової торговельної політики» (поси­лення державного регулювання ринку) передбачав не лише сприяння, але й поглиблення регулюючого впливу держави на торговельну діяльність споживчої кооперації.

Протягом 1924–1925 рр. споживча кооперація України, систе­ма­тично отримуючи податкові пільги від держави, змогла поступово вийти з кризового стану й активізувати свої торговельні операції та розширити масштаби обслуговування населення. Зрозуміло, що ро­билося це не лише з економічних, а й з політичних мотивів. Держава прагнула якомога швидше витіснити приватну торгівлю зі споживчого ринку. Оскільки кооперативні організації залишалися ще фінансо­во­слабкими, побороти приватника було справою нелегкою, саме тому більшовики пішли на фінансову підтримку споживчої кооперації. При цьому держава намагалася систематично втручатися в процес кре­ди­тування споживчої кооперації, визначаючи їй кредиторів, розміри кредитів, кредитні ставки, терміни погашення боргів тощо.

Відносини між споживчою кооперацією України і державною про­мисловістю встановлювались у формі генеральних договорів, які за­без­печували проведення основної маси продукції державної промис­ловості через кооперативні організації. Ці домовленості давали гарантію здачі-приймання протягом передбаченого терміну певної кількості товарів на встановлених умовах оплати. Вони створювали стійкість у взаємовідносинах державної промисловості і споживчої кооперації за сприятливих для останньої умов. Подібні взаємо­від­но­сини за підтримки влади гарантували широке забезпечення споживчої кооперації товарами і її кредитування з боку промисловості, що, у свою чергу, піднімало значення споживчої кооперації в народному господарстві. Крім цього, генеральні договори дозволяли споживчій кооперації, перехопивши посередництво між виробником і спожи­ва­чем, значною мірою потіснити приватний капітал. Відстежуючи прак­тику укладання генеральних договорів між споживчою кооперацією і промисловістю, держава тим самим посилила свій вплив на регулю­вання процесу проходження товару від виробника до пайовика.

Керівництво УСРР добре усвідомлювало, що при нестачі продуктів споживання та промислових товарів приватні торговці могли б над­звичайно високо підняти ціни, якби не було торгівельної галузі спо­живчої кооперації. Адже ціноутворення, яке проводили кооперативні організації, примушувало приватних торговців продавати товари, хоч і дорожче за кооперативні ціни, але за цінами, близькими до них. Проте, навіть підтримуючи торговельну діяльність споживчої коопе­рації, більшовики прагнули впливати та контролювати процес її ціно­утворення. Контролюючи, регулюючи та запроваджуючи типові ціни та націнки на товари першої необхідності, держава тим самим втру­чалась у процес ціноутворення на споживчому ринку. Без сумніву, заручником такої політики стала споживча кооперація, яка була зму­шена побороти приватну торгівлю шляхом зниження своїх цін, іноді навіть на збиток собі.

Слід підкреслити, що попри підтримку та тиск з боку партійних та радянських органів протягом 1924–1925 рр. вирішити державне зав­дання суттєвого зниження цін у торговельних закладах споживчої кооперації не вдалося. Це пояснюється рядом причин: безсистемністю в галузі встановлення кооперативних цін, недостатньою врегульо­ва­ністю відносин між державною промисловістю та кооперацією, ви­сокими націнками та витратами на покриття організаційних операцій процесу товаропросування від виробника до споживача. Природно, що високі ціни на націнки в кооперативних магазинах негативно впли­вали на рівень купівельної спроможності як робітників, так і сільських пайовиків. Тобто завоювати роздрібний ринок шляхом зниження цін протягом 1924–1925 рр. споживчій кооперації України не вдалося.

Проте не варто відкидати, що солідні фінансові субсидії і політика максимального сприяння її розвитку з боку держави забезпечили ак­тивізацію торговельної діяльності споживчої кооперації. Споживча кооперація поступово витісняла приватну торгівлю з її позицій. Відтак почали закриватися приватні магазини. Наприклад, Волинський ЦРК отримав від приватних торговців ряд заяв, у яких вони пропонували передати споживчій кооперації свої магазини і товари, а самі по­год­жувалися працювати рядовими продавцями [237].

Водночас у торговельній галузі споживчої кооперації України за­лишався ряд невирішених проблем, які стосувалися безперебійного постачання населення промисловими товарами та продуктами хар­чу­вання, зниження цін та націнок, розширення асортименту тощо. Від­так на кінець 1925 р. кооперація ще не змогла, як того вимагали пар­тійно-радянські директиви, посісти монопольне становище на спожив­чому ринку. Цю проблему кооператори мали вирішити найближчим часом, оскільки вона була зафіксована в народногосподарських пла­нах держави, які споживча кооперація зобов’язувалася ретельно ви­конувати.Література до розділу

 1. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях сьездов, конференций и пленумов ЦК (далі – КПСС в резолюциях…) / 1898–1986 /. – Т. 3. – 1922–1925. – 9-е узд., доп. и испр. – М.: Политиздат, 1984. – C. 232.

 2. Известия ЦИК и ВЦИК. – 1924. – № 14. – 21 мая.

 3. Коммунистическая партия Украины в резолюциях и решениях сьездов, конференций и пленумов ЦК / Далі – Компартия Украи­ны в резолюциях… /. В 2-х томах. – Т. 1. – 1918–1941. – К.: По­лит­издат Украины, 1976. – С. 320.

 4. Итоги хозяйственного строительства УССР за 1923/24 г. – Харь­ков: Б.и., 1925. – С. 85.

 5. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України ( далі – ЦДАВО України). – Ф. 337. – Оп. 1. – Спр. 3492. – Арк. 36.

 6. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України). – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1893. – Арк. 61.

 7. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2077. – Арк. 98.

 8. Кооперация в СССР за 10 лет. – М.: Изд-во Центросоюза, 1928. – С. 213.

 9. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского пра­вительства Украины (далі – СУ Украины). – Харьков: Изд-во НК юстиции УССР, 1924. – № 8. – С. 173.

 10. Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України (далі – ЗУ України). – Харків: Вид-во НК юстиції УСРР, – 1924. – № 21–22. – Ст. 187. – С. 490.

 11. ЗУ України. – 1924. – № 21-22. – Ст. 188. – С. 492–494.

 12. ЦДАВО України. – Ф. 271. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 164–165.

 13. ЦДАВО Украни. – Ф. 296. – Оп. 2. – Спр. 20. – Арк. 141.

 14. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1900. – Арк. 23.

 15. ЦДАВО України. – Ф. 2. – Оп. 3. – Спр. 1096. – Арк. 50.

 16. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1899. – Арк. 15–17.

 17. Всеукраїнська торговельна нарада споживчої кооперації // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 9 липня.

 18. Состояние товарооборота на Украине / Материалы к докладу Нар­­комторга УССР на ІІІ сессии ВУЦИК. – Харьков: Книго­спил­ка, 1926. – С. 21.

 19. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 6.– Спр. 1326. – Арк. 19.

 20. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1899. – Арк. 71–72.

 21. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1898. – Арк. 120.

 22. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 6.– Спр. 1326. – Арк. 2.

 23. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1899. – Арк. 7.

 24. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1898. – Арк. 23.

 25. ЦДАВО України. – Ф. 2.– Оп. 4. – Спр. 730. – Арк. 30.

 26. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 2. – Арк. 764. – Арк. 41.

 27. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2094. – Арк. 12.

 28. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2088. – Арк. 32.

 29. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2094. – Арк. 90.

 30. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2094. – Арк. 64.

 31. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2094. – Арк. 82.

 32. Экономическая жизнь. – 1925. – 16 мая.

 33. ЦДАВО України. – Ф. 271. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 161.

 34. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2077. – Арк. 19.

 35. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2077. – Арк. 28 зв.

 36. О снижении цен и снабжении рынков // Правда. – 1924. – 2 марта.

 37. Донецкий кооператор. – 1924. – № 10. – С. 9.

 38. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1899. – Арк. 440.

 39. Гай Т. Как работают наши кооперативы / Т. Гай // Пролетарий. – 1924. – 2 февраля.

 40. Кооперация // Коммунист. – 1924. – 11 мая.

 41. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1828. – Арк. 213.

 42. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1902.– Арк. 2.

 43. ЦДАВО України. – Ф. 271. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 172.

 44. Пролетарий. – 1925. – 28 февраля.

 45. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2094. – Арк. 30.

 46. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2086. – Арк. 122.

 47. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2091. – Арк. 70.

 48. Как кредитовать рабочего – товарами или деньгами? // Проле­тарий. – 1925. – 30 октября.

 49. И.Н. Как проводить кредитование / Н.И. // Пролетарий. – 1925. – 6 октября.

 50. Тельвнит. Макеевцы довольны своим кооперативом / Тельвнит // Пролетарий. – 1925 . – 16 декабря.

 51. Підсумки сесії Ради Вукоопспілки // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 27 червня.

 52. Генкин А.Б. Итоги 8-й сессии Совета ВУКС / А.Б. Генкин // Ко­оперативный бюллетень. – 1926. – № 6.– С. 3.

 53. ЦДАГО України. – Ф. 35. – Оп. 3. – Спр. 272. – Арк. 71.

 54. Целларіус В. Сучасна українська кооперація (її стан та розвиток) / В. Целларіус. – Харків: Книгоспілка, 1926. – С. 20.

 55. Вместе ради будущего. 170 лет потребительской кооперации Рос­сии / под. ред. В.С. Гавричкина. – М.: Издательский дом Центро­союза, 2001. – С. 101.

 56. ЗУ України. – 1924. – № 21–22. – Ст. 188. – С. 494.

 57. Ган Н. Товарная интервенция в Донбассе / Н. Ган // Донецкий ко­оператор. – 1924. – № 9. – С. 9.

 58. Бюллетень VІІІ Всеукраинской конференции Коммунистической партии (большевиков) Украины. Стенограмма. 12–17 мая 1924 г. – Харьков: Типография ЦК КП/б/У «Коммунист», 1924. – С. 146.

 59. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 2. – Спр. 22. – Арк. 292.

 60. ЦДАВО України. – Ф. 31. – Оп. 2. – Спр. 273. – Арк. 102.

 61. Вопросы лесного рынка. – М.: Изд-во Совета труда и обороны СССР, 1926. – С. 22.

 62. Нефтяной синдикат СССР «Нефтесиндикат» . Товарный отчет за 1924/25 операц. год. – М.: Московский рабочий, 1926. – С. 280.

 63. Дмитренко В.П. Торговая политика советского государства после перехода к нэпу 1921–1924 гг. / В.П. Дмитренко. – М.: Наука, 1971. – С. 188.

 64. Фомицький В. Торговельна політика кооперації / В. Фомицький // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 30 вересня.

 65. Всеукраїнська центральна спілка «Вукоопспілка». Доповідь ре­ві­зійної комісії ІV зборам уповноважених про роботу Вукоопспілки за 1924–1925 рік. – Харків: Вид-во Вукоопспілки, 1926. – С. 90.

 66. Внутренняя торговля СССР и ее регулирование в 1924/25 г. Материалы к ХІV сьезду РКП/б/. – М.: Б.и, 1925. – С. 8.

 67. Народное хозяйство СССР в І полугодии 1924/25 г.: Обзор коньюнктурного Совета Госплана. – М.: Изд-во Совета труда и обороны СССР, 1925. – С. 303–304.

 68. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 2. – Спр. 764. – Арк. 60.

 69. Вісті ВУЦВК. – 1924. – 15 листопада.

 70. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 2. – Спр. 894. – Арк. 710.

 71. Экономическая жизнь. – 1925. – 16 мая.

 72. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1900. – Арк. 24.

 73. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2094. – Арк. 240.

 74. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1899. – Арк. 52–53.

 75. Генеральные договоры во взаимоотношениях государственной промышленности и потребкооперации. – М.: Б.и., 1928. – С. 34.

 76. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2084. – Арк. 12.

 77. Дзержинский Ф.Э. Избранные произведения. 3-е изд. – Т. 2. / Ф.Э. Дзержинский. – М.: Политиздат, 1977. – С. 247–249.

 78. Пролетарий. – 1925. – 20 ноября.

 79. ЦДАВО України. – Ф. 3. – Оп. 3. – Спр. 359. – Арк. 13,16.

 80. Свищев Ф.И. Регулирование товарооборота / Ф.И. Свищев. – Харь­ков: Б.и., 1926. – С. 96.

 81. Сарабьянов В. Основные проблемы нэпа (План, регулирование стихии) / В. Сарабьянов. – М.-Л.: Госуд. изд-во, 1926. – С. 61.

 82. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 2. – Спр. 850. – Арк. 7.

 83. Краткий отчет Всеукраинского Центрального рабочего коопе­ра­тивного комитета «Уцерабкооп» за 1924–1925 операционный год. – Харьков: Изд-во «Харьковская школа печатного дела име­ни А.В. Бачинского», 1926. – С. 35–37.

 84. Краткий отчет Вукоопспилки за 1924–25 год. – Харьков: Изд-во Вукоопспилки, 1926. – С. 5.

 85. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 6.– Спр. 1326. – Арк. 16.

 86. Сесія Ради Вукоопспілки // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 23 червня.

 87. Споживча кооперація і реалізація промислової продукції // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 23 вересня.

 88. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2094. – Арк. 105.

 89. Кооперативный бюллетень. – 1926. – № 12–13. – С. 4.

 90. Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам. – Т. 1. – М.: Политиздат, 1957. – С. 455.

 91. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. В 5-ти томах / 1917–1967 гг. /. – Т. 1. – 1917–1928. – М.: Политиз­дат, 1967. – С. 401.

 92. ЗУ України. – 1924. – № 8. – Ст. 72. – С. 172–173.

 93. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1823. – Арк. 30.

 94. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1878. – Арк. 50.

 95. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1878. – Арк.15–16.

 96. Кооператив «Красный химик» на правильном пути // Всесоюзная кочегарка. – 1924. – 6 января.

 97. Ус В. Кооператив приблизился к рабочим / В. Ус // Кочегарка. – 1924. – 18 января.

 98. Пиріг О.А. Ринок і торгівля України (історичний аспект) / О.А. Пи­­ріг. – К.: Б.в., 1996. – С. 124.

 99. ЦДАГО України. – Ф. 3. – Оп. 1. – Спр. 1872. – Арк. 19.

 100. Всесоюзная кочегарка. – 1925. – 18 апреля.

 101. Кооперативная хроника // Кооперативный бюллетень. – 1924. – № 26. – С. 43.

 102. Экономическая жизнь. – 1924. – 10 мая.

 103. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1975. – Арк. 57.

 104. Державний архів Чернігівської області. – Ф. Р- 8477. – Оп. 3. – Спр. 158. – Арк. 162.

 105. Кожаный П. Рабочая кооперация и профсоюзы / П. Кожаный. – М.: Труд и книга, 1925. – С. 94.

 106. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 2. – Спр. 22. – Арк. 20.

 107. Снижение цен и кооперация // Кооперативный бюллетень. – 1924. – № 13. – С. 38.

 108. Снижение цен и кооперация // Кооперативный бюллетень. – 1924. – № 13. – С. 39.

 109. Коммунист. – 1924. – 29 июня.

 110. Бард Л. Лучшая агитация за кооператив / Л. Бард // Пролетарий. – 1924. – 6 мая.

 111. Кооперативная хроника. Кооперация и мясной рынок // Коопе­ративный бюллетень. – 1924. – № 39. – С. 45.

 112. Кооперативная хроника // Бюллетень Вукоопспилки. – 1924. – № 20. – С. 22.

 113. Б. Кооперация к услугам курортных больных / Б. // Пролетарий. – 1924. – 14 мая.

 114. Червинский. Надо поставить работу рабкопа / Червинский // Бюл­летень Вукоопспилки. – 1924. – № 33–34. – С. 33.

 115. Державний архів Полтавської області. – Ф. Р-7. – Оп. 1. – Спр. 73. – Арк. 76.

 116. С.Р. Неп і боротьба за ринок / С.Р. // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 25 травня.

 117. Брандт. Кооперативная пощечина частому рынку / Брандт // Про­летарий. – 1924. – 15 марта.

 118. ЦДАВО України. – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр. 2419. – Арк. 2.

 119. Бюллетень Вукоопспилки. – 1924. – № 28–29. – С. 16.

 120. Державний архів Чернігівської області. – Ф. Р- 8477. – Оп. 3. – Спр. 158. – Арк. 169.

 121. Державний архів Дніпропетровської області. – Ф. Р-1. – Оп. 1. – Спр. 1808. – Арк. 47.

 122. Державний архів Полтавської області. – Ф. Р-1503. – Оп. 1. – Спр. 337. – Арк. 252.

 123. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 2. – Спр. 850. – Арк. 7.

 124. Правда. – 1924. – 22 мая.

 125. Кельмансон А. Надо избежать ошибок / А. Кельмансон // Коопе­ративный бюллетень. – 1924. – № 10. – С. 4.

 126. Державний архів Київської області. – Ф. Р.-128. – Оп. 1. – Спр. 50. – Арк. 287–288.

 127. Экономическая жизнь. – 1924. – 18 мая.

 128. Союз потребителей. – 1924. – № 10. – С. 43.

 129. Державний архів Чернігівської області. – Ф. Р-10. – Оп. 1. – Спр. 69. – Арк. 37.

 130. С.Р. Оздоровлення фінансового стану кооперації / С.Р. // Вісті ВУЦВК. – 1924. – 26 липня.

 131. Лантух В. Становление и развитие торговли на Украине в 1921–1932 гг. / В. Лантух. – Харьков: Основа, 1992. – С. 95.

 132. Кооперативный бюллетень. – 1924. – № 39. – С. 4.

 133. Коммунист. – 1924. – 19 листопада.

 134. Залкинд Л.Б. Государственное регулирование промышленных и сельскохозяйственных цен (1922/23 и 1923/24 гг.). – «Сельское хозяйство на путях восстановления»: Сб. статей / Л.Б. Залкинд. – М.: Б.и., 1925. – С. 183.

 135. Ковалевский Н. Недочеты низовой кооперации / Н. Ковалевский // Бюллетень Вукоопспилки. – 1924. – № 27. – С. 6.

 136. Кооперативный бюллетень. – 1924. – № 26. – С. 42.

 137. Кооперативная хроника // Кооперативный бюллетень. – 1924. – № 42. – С. 41.

 138. Конко Н.В. Товарный голод и кооперация / Н.В. Конко. – М.: Цент­росоюз, 1926. – С. 12.

 139. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2088. – Арк. 13–13 зв.

 140. ЦДАГО України. Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2094. – Арк. 30.

 141. ЗУ України. – 1925. – № 13–14. – Ст. 103. – С. 251.

 142. Державний архів Одеської області. – Ф. Р-3. – Оп. 1. – Спр. 1263. – Арк. 109.

 143. Державний архів Чернігівської області. – Ф. Р-10. – Оп. 1. – Спр. 170. – Арк. 121–122.

 144. Державний архів Чернігівської області – Ф. 8477. – Оп. 3. – Спр. 318. – Арк. 12.

 145. Державний архів Полтавської області. – Ф. Р-2068. – Оп. 1. – Спр. 213. – Арк. 66.

 146. Державний архів Дніпропетровської області. – Ф. Р-1. – Оп. 1. – Спр. 2185. – Арк. 2.

 147. Карский П. Кооперация отбила хлеб и мясо у торговцев / П. Кар­ский // Пролетарий. – 1925. – 12 февраля.

 148. ЗУ України. – 1925. – № 91. – Ст. 519. – С. 1198.

 149. Державний архів Дніпропетровської області. – Ф. Р-1.– Оп. 1. – Спр. 1990. – Арк. 38.

 150. Квиринг Э. Снижение розничных цен – основная задача коопе­рации в настоящее время / Э. Квиринг // Правда. – 1925. – 21 ок­тября.

 151. Г. Кооперативы не удовлятворяют потребителя / Г. // Проле­та­рий. – 1925. – 11 ноября.

 152. Державний архів Полтавської області. – Ф. Р- 363. – Оп. 1. – Спр. 400. – Арк. 283.

 153. Регулювання роздрібних цін кооперативно-державної торгівлі // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 12 листопада.

 154. Коммунист. – 1925. – 27 октября.

 155. Потребительская кооперация за 10 лет Советской власти. Юби­лей­ный сборник. – М.: Центросоюз, 1927. – С. 239.

 156. ЗУ України. – 1924. – № 21–22. – Ст. 187. – С. 490.

 157. Бюллетень Вукоопспилки. – 1924. – № 36. – С. 8.

 158. Резолюции торгового совещания робкоопов 20–24 июня 1924 г. // Бюллетень Вукоопспилки. – 1924. – № 28–29. – С. 14.

 159. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1925. – Арк. 1.

 160. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20 – Спр. 1898. – Арк. 65.

 161. Державний архів Одеської області. – Ф. Р-3. – Оп. 1. – Спр. 1340. – Арк. 23.

 162. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1899. – Арк. 74.

 163. Державний архів Дніпропетровської області. – Ф. Р-1. – Оп. 1.– Спр. 1808. – Арк. 44.

 164. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1878. – Арк. 50.

 165. ЗУ України. – 1924. – № 15. – С. 325–328.

 166. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2090. – Арк. 19.

 167. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2094. – Арк. 280.

 168. Державний архів Харківської області. – Ф. Р-1. – Оп. 1. – Спр. 1175. – Арк. 68.

 169. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2094. – Арк. 34.

 170. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 2. – Спр. 1318. – Арк. 214–215.

 171. ЗУ України. – 1925. – № 71. – Ст. 403. – С. 850–851.

 172. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 2. – Спр. 1318. – Арк. 38.

 173. ЗУ України. – 1925. – № 6–7. – Ст. 51. – С. 104–105.

 174. Кооперативная хроника. Конкурс на лучшего продавца в Запо­рожском ЦРК // Бюллетень Вукоопспилки. – 1924.– № 20. – С. 24.

 175. Державний архів Чернігівської області. – Ф. Р-8477. – Оп. 1. – Спр. 1218. – Арк. 25.

 176. Кооперация на подьеме // Пролетарий.– 1925. – 17 февраля.

 177. Рабочая кооперация проникает в массу // Пролетарий. – 1925. – 25 ноября.

 178. Бюллетень Горловского многолавочного рабочего кооператива «Горняк». – 1925. – № 1.

 179. Державний архів Чернігівської області. – Ф. Р-10. – Оп. 1. – Спр. 172. – Арк. 33.

 180. Усилить контроль над работой кооперации // Пролетарий. – 1925. – 29 октября.

 181. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 2. – Спр. 814. – Арк. 197.

 182. ЗУ України. – 1924. – № 39. – Ст. 253. – С. 729.

 183. Підсумки праці ХЦРК // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 18 березня.

 184. Коммунист. – 1925. – 8 февраля.

 185. Многолавочный рабочий кооператив «Горняк» в 1924–25 хозяй­ственном году // Бюллетень Горловского многолавочного рабо­чего кооператива «Горняк». – 1925. – № 1.– С. 2.

 186. Споживча кооперація України. – К.: Політвидав України, 1965. – С. 48.

 187. Споживча кооперація Української РСР. 1917–1967. – К.: Эконо­мика, 1967. – С. 42–43.

 188. Зарудний С. Українська кооперація на десяті роковини Жовт­не­вої революції. 1917–1927 / С. Зарудний. – Харків: Книгоспілка, 1927. – С. 35.

 189. Перетц Я.А. Організація і практика споживчої кооперації / Я.А. Пе­ретц. – К.: Книгоспілка, 1928. – С. 6–7.

 190. Коммунист. – 1924. – 11 мая.

 191. Пролетарий. – 1924. – 5 липня.

 192. Рабочий кооператор. – 1924. – 22 марта.

 193. Агуф М. Робітник та кооперація (популярний нарис) / М. Агуф. – Харків: Книгоспілка, 1925. – С. 75–76.

 194. Генкін О. Споживча кооперація / О. Генкін, О. Гречка. – Харків: Б.в., 1927. – С. 53.

 195. Державний архів Полтавської області. – Ф. Р-1503. – Оп. 1. – Спр. 335. – Арк. 4.

 196. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1902. – Арк. 47.

 197. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2096. – Арк. 47.

 198. Пролетарий. – 1925. – 3 декабря.

 199. Екатеринославщина // Коммунист. – 1925. – 5 сентября.

 200. Пролетарий. – 1925. – 21 января.

 201. Кооперация на местах // Коммунист. – 1925. – 12 мая.

 202. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2086. – Арк. 57.

 203. Дешко Є. Кооперація на Україні / Є. Дешко. – Харків: Урядова друкарня ім. Фрунзе, 1927. – С. 18.

 204. Союз потребителей. – 1927. – 1927. – № 7–8. – С. 172.

 205. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 6.– Спр. 1326. – Арк. 16.

 206. Девятый сьезд Коммунистической партии (большевиков) Украи­ны, 6–12 декабря 1925 г.: Стеногр. отчет. – Харьков: Пролетарий, 1926. – С. 39.

 207. Коммунист. – 1924. – 11 марта.

 208. Вісті ВУЦВК. – 1925. – 18 березня.

 209. Вісті ВУЦВК. – 1925. – 28 січня.

 210. Пролетарий. – 1925. – 17 февраля.

 211. Підсумки сесії Ради Вукоопспілки // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 27 червня.

 212. Кистанов Я.А. Потребительская кооперация СССР. Истори­чес­кий очерк / Я.А. Кистанов. – М.: Издательство Центросоюза, 1951. – С. 238.

 213. ЗУ України. – 1925. – № 13–14. – Ст. 103. – С. 249.

 214. Народне господарство УСРР. – К.: Б.в., 1935. – С. 351.

 215. Витанович І. Історія українського кооперативного руху / І. Вита­нович. – Нью-Йорк: Товариство Української кооперації, 1964. – С. 281.

 216. О новых методах торговой работы // Кооперативный бюлле­тень. – 1924. – № 11–12. – С. 2.

 217. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1902. – Арк. 4.

 218. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1743. – Арк. 85.

 219. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 2. – Спр. 840. – Арк. 15.

 220. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2084. – Арк. 12.

 221. ЦДАВО України. – Ф. 1 – Оп. 20. – Спр. 2088. – Арк. 23.

 222. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 2. – Спр. 1318. – Арк. 47.

 223. ЦДАВО України. – Ф. 296. – Оп. 2. Спр. 1318. – Арк. 134.

 224. Кооперативы не удовлетворяют потребителя // Пролетарий. – 1925. – 11 ноября.

 225. Резолюции торгового совещания рабкоопов 20–24 июня 1924 г. Резолюция к докладу о технике торговли // Бюллетень Вукоп­спил­ки. – 1924. – № 28–29. – С. 15.

 226. Тезисы к докладу «О рабочей кооперации» // Бюллетень Вукоп­спилки. – 1924. – № 39. – С. 3.

 227. ЗУ України. – 1924. – № 8. – Ст. 72. – С. 172–173.

 228. Рабочий кооператор. – 1924. – 10 мая.

 229. Державний архів Полтавської області. – Ф. Р-7. – Оп. 1. – Спр. 74. – Арк. 65.

 230. Дроздько. Кооперативу нужна встряска / Дроздько // Пролета­рий. – 1925. – 15 января.

 231. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 2315. – Арк. 76.

 232. Боротьба за оздоровлення кооперації // Вісті ВУЦВК. – 1925. – 28 жовтня.

 233. Каган И. Подрывают доверие к кооперации / И. Каган // Про­ле­тарий. – 1925. – 24 ноября.

 234. Хорошие кооперативы и плохие кооперативы // Пролетарий. – 1925. – 18 апреля.

 235. Грозный. Работа потребительских кооперативов / Грозный // Ко­чегарка. – 1925. – 22 октября.

 236. Ямпольський М. Знов про розтрати / М. Ямпольський // Ко­опе­ративне будівництво. – 1927. – № 19. – С. 17–19.

 237. Коммунист. – 1924. – 15 жовтня.


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Урок позакласного читання у 8 класі Презентація проекту
123456789 -> Творчість А. Міцкевича апогея польського романтизму
123456789 -> Ключове запитання: Справжній Митець… Який він? Для реалізації проекту було створено групи „Біографи”
123456789 -> В. Стефаник. Новаторство письменника. Експресіонізм у його творчості
123456789 -> Урок 1 Тема. Як не любить той край Матеріал уроку. Володимир Сосюра "Як не любить той край "
123456789 -> Конспект уроку із світової літератури для 7 класу Тема. Поетизація давньоруської минувшини в баладі О. С. Пушкіна «Пісня про віщого Олега»
123456789 -> 5 клас Тема уроку. Шлях Мауглі від вихованця джунглів до їх володаря. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23

Схожі:

Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconРекламна діяльність рівненської державної обласної бібліотеки: історичний аспект
У статті вперше досліджено рекламну діяльність Рівненської державної обласної бібліотеки за період з 1940–2010 рр. Здійснено аналіз...
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconТеоретичні обгрунтування етапів трансформації споживчої кооперації в економіку ринкового типу теоретические обоснования этапов трансформации потребительской
Теоретические обоснования этапов трансформации потребительской кооперации в экономику рыночного типа
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconА. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект

Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconОсвіта. Виховання. Навчання авраменко, Олег Борисович
Система "Техносвіт технологічна освіта": науково-методичний аспект : монографія / О. Б. Авраменко; Уман держ пед ун-т ім. Павла Тичини....
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconЦентр пам’яткознавства
Розвиток І діяльність історико-культурних заповідників середньої наддніпрянщини
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску icon1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи
Діагностична діяльність майбутнього вчителя початкових класів: теорія І практика: монографія / С. М. Мартиненко
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconКультура України ХХ ст. Суспільно-політичні умови розвитку української культури
Непу, українізації аж до так званого "розстріляного відродження"
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconТ. В. Кушнірова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. Вип. 20. С. 330-335
Кушнірова Т. В. Романні обрії російської літератури першої третини ХХ століття: [монографія] / Т. В. Кушнірова. – Полтава : Видавець...
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconЛівобережної україни
Особлива увага звертається на стан наукової розробки проблеми та її джерельну базу, тенденції в розвитку теорії І практики української...
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconЗвіт ректора Пилатюка І. М. за період з червня 2015 року по червень 2016 року
За звітний період з червня 2015 року по червень 2016 року в Академії проводилась така діяльність


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка