Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пускуСторінка5/23
Дата конвертації16.03.2018
Розмір5.33 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Висновки до розділу

Отже, здійснений історіографічний аналіз досліджуваної проблеми переконує в тому, що питання місця споживчої кооперації в системі непу певним чином вивчалося науковцями. Розвідки з узагальнення досвіду господарювання споживчої кооперації України, розпочаті істориками та економістами ще в 1920-ті рр., тривають до цього часу. Однак комплексного дослідження питання щодо використання дер­жавою потенціалу споживчої кооперації у розв’язанні продовольчих труднощів та забезпеченні населення промисловими товарами у пе­ріод непу на сьогодні бракує. Переконані, що всебічне вивчення тор­говельної діяльності споживчої кооперації України в умовах дії ринкових відносин, хоча і обмежених радянською системою, дасть можливість по-новому оцінити набутий досвід минулого та визначити шляхи його запровадження в сучасних умовах.

Перспективною для дослідження і запозичення досвіду видається, на нашу думку, проблема оптимізації безпосередньо самими ко­опе­раторами торговельної діяльності організацій у роки непу з метою завоювання споживчого ринку, включаючи питання оподаткування та кредитування, цінової політики, удосконалення торговельної мережі, раціоналізації техніки торговельних операцій та підготовки конку­рен­тоспроможних фахівців торговельної справи. Узагальнення та вико­ристання досвіду господарювання споживчої кооперації в ринкових умовах непу, зокрема її торговельної діяльності, може прислужитися не лише кооператорам, але й урядовим структурам при визначенні соціально-економічних пріоритетів України, зокрема перспектив агро­промислового комплексу та експорту.

Джерельна база з теми дослідження цілком достатня і достовірна для розкриття проблеми. Усі групи джерел, дозволяють різнобічно висвітлити суть більшовицько-радянської торговельної політики, ме­ханізм регулювання торговельної діяльності споживчої кооперації республіки. Нами використані різні за видовою належністю та змістом джерела: документи офіційного державного та партійного діловодства як у центрі, так і на місцях, статистичні збірники, архівні матеріали та матеріали періодичних видань, які були необхідні для розв’язання визначених завдань. Реалізація виявленого джерельного потенціалу до­зволила прийти до узагальнюючих висновків і положень щодо іс­то­ричного досвіду торговельної діяльності споживчої кооперації Ук­раї­ни в період непу.Відтак, процес розвитку торговельної діяльності споживчої коопе­рації України у 1920-ті рр. знайшов своє відображення у значному масиві історичних джерел, що підтверджує виявлена та опрацьована нами джерельна база. Вивчення як опублікованих, так і неопублі­ко­ваних, передусім архівних документів і матеріалів, дало можливість виконати поставлені у монографії завдання та виробити пропозиції щодо активізації торговельної діяльності споживчої кооперації Украї­ни в нинішній економічній ситуації, ускладненій світовою фінансово-економічною кризою.

Література до розділу

 1. Мещеряков Н.Л. Кооперация и социализм / Н.Л. Мещеряков. – М.: Коопсоюз, 1920.– 120 с.

 2. Мещеряков М. Споживча кооперація в Росії за доби нової еко­номічної політики / М. Мещеряков: Кооперація: Хрестоматія / [авт.-уклад. Певзнер С.]. – Х.: Книгоспілка, 1927. – С. 142–147.

 3. Милютин В. Современная кооперация и ее задачи / В. Милю­тин. – М.: Изд-во НК РКИ, 1924. – 60 с.

 4. Лозовий А. Ленін и кооперація / А. Лозовий. – Харків: Державне видавництво України, 1925. – 115 с.

 5. Лозовий А. Партія і кооперація / А. Лозовий. – Катеринослав: Книгоспілка, 1926. – 92 с.

 6. Кантор М. Основы кооперативной политики РКП (б) / М. Кан­тор. – М.-Л.: Госиздат, 1926. – 84 с.

 7. Кугач П. Кооперация как форма общественного хозяйства в ус­ловиях диктатуры пролетариата / П. Кугач. – Л.: Б.и., 1926. – 74 с.

 8. Севрук П. Кооперация и строительство социализма / П. Севрук. – М.-Л.: Госиздат, 1927. – 80 с.

 9. Туган-Барановский М.И. Социальные основы кооперации / М.И. Ту­ган-Барановский. – М.: Экономика, 1989. – 496 с.

 10. Прокопович С.Н. Кооперативное движение в России. Его теория и практика / С.Н. Прокопович. – М.: Кооперативное издательство, 1918. – 430 с.

 11. Тотомианц В.Ф. Теория, история и практика потребительской кооперации / В.Ф. Тотомианц. – М.: Кооперативное издательство, 1918. – 370 с.

 12. Чаянов А.В. Краткий курс кооперации / А.В. Чаянов. – М.: Ко­оперативное издательство, 1925. – 80 с.

 13. Макаров Н.П. Организация сельского хозяйства / Н.П. Макаров. – М.: Экономическая жизнь, 1926. – 565 с.

 14. Челинцев А.Н. Сборник статистических материалов по вопросам организации крестьянского хозяйства Украины и смежных гу­бер­ний / А.Н. Челинцев. – Одесса: Б.и., 1922.– 135 с.

 15. Кондратьев Н.Л. Емкость деревенского рынка фабрикатов в 1923–1924 году / Н.Л. Кондратьев // Социалистическое хозяй­ство. – Кн.3. – М.: Б.и., 1924. – С.176–187.

 16. Фигуровская Н. У истоков советской кооперации / Н. Фигу­ров­ская // Советская потребительская кооперация. – 1983. – № 4. – С. 34.

 17. Мохор П. Од Баліна до Леніна. Етапи розвитку кооперативної думки на Україні / П. Мохор. – К.: Видання Смілянського ко­оперативного технікуму, 1924. – 108 с.

 18. Височанський П. Коротка історія кооперативного руху на Україні / П. Височанський. – К.: Червоний шлях, 1925. – 52 с.

 19. Височанський П. Буржуазна та радянська кооперація / П. Ви­со­чанський. – Х.: Б.в., 1927. – 63 с.

 20. Целларіус В.М. Сучасна українська кооперація (її стан та роз­виток) / В.М. Целларіус. – Харків: Книгоспілка, 1926. – 77 с.

 21. Целларіус В.М. До Міжнародного дня кооперації / В.М. Целла­ріус. – Х.-К.: Книгоспілка, 1924. – 22 с.

 22. Дешко Є. Кооперація на Україні / Є. Дешко. – Харків: Книго­спіл­ка, 1927. – 100 с.

 23. Зарудний С. Українська кооперація на десяті роковини Жовтне­вої революції. 1917–1927 / С. Зарудний. – Харків: Книгоспілка, 1927. – 43 с.

 24. Пожарський П. Соціальний склад української кооперації / П. По­жарський. – К.: Книгоспілка, 1928. – 68 с.

 25. Андреев А. Кооперация в социалистическом строительстве / А. Андре­ев. – М.: Гудок, 1924. – 71 с.

 26. Бухарин Н.И. О новой экономической политике и наших задачах. Доклад на собрании актива Московской организации 17 апреля 1925 г. / Н.И. Бухарин // Избранные произведения. – М.: Полит­из­дат, 1988. – С. 122–145.

 27. Дзержинский Ф.Э. Роль кооперации и ее взаимоотношения с государственной промышленностью / Ф.Э. Дзержинский // Из­бранные произведения в 2-х томах. – Т. 2. – 1924–1926. – М.: По­литиздат, 1977. – С. 460–464.

 28. Квиринг Э.И. Массовый рабочий контроль над торговлей / Э.И. Кви­­­ринг // Избранные речи и статьи. – К.: Политиздат Украины, 1988. – С. 162–164.

 29. Петровский Г.И. Советская Украина в 1925 г. Из речи на Х ок­руж­­ном сьезде Советов в г. Луганске. 14 апреля 1925 г. / Г.И. Пет­­ровский // Избранные произведения. – М.: Политиздат, 1987. – С. 136–148.

 30. Шлихтер А.Г. Экономические проблемы строительства фунда­мента социализма / А.Г. Шлихтер. – М.: Наука, 1982. – 432 с.

 31. Владимиров М.К. Очередные задачи хозяйственного строи­тель­ства / М.К. Владимиров [Сб. статей]. – М.-Л.: Б.и., 1925. – 89 с.

 32. Хинчук Л.М. Центросоюз в условиях новой экономической по­литики / Л.М. Хинчук. – М.: Центросоюз, 1922. – 147 с.

 33. Хинчук Л.М. Потребительская кооперация в условиях новой эко­номической политики / Л.М. Хинчук. – М.: Центросоюз, 1925. – 181 с.

 34. Меркулов А.В. Издания Центросоюза за 25 лет / 1898–1923 // А.В. Меркулов [Систематический указатель]. – М.: Центро­союз, 1924. – 144 с.

 35. Гриценко И.Ф. Систематический указатель русской литературы по кооперации. 1856–1924 / И.Ф. Гриценко, А.В. Меркулов. – М.: Центросоюз, 1925. – 278 с.

 36. Любимов И.Г. Два направления в кооперации. Кооперация в сис­теме народного хозяйства СССР. Кооперация в стране Советов и за границей / И.Г. Любимов. – М.: Центросоюз, 1927. – 29 с.

 37. Ветошкин М.К. Современное состояние и задачи потребитель­ской кооперации / М.К. Ветошкин // Кооперативный бюллетень Вукопспилки. – 1924. – № 13. – С. 1–6.

 38. Генкин А.Б. Кооперация и снижение цен / А.Б. Генкин // Коопе­ративный бюллетень. – 1926. – № 17. – С. 3–9.

 39. Генкин А.Б. Вопросы рационализации в системе потребительской кооперации / А.Б. Генкин // Кооперативне будівництво. – 1927. – № 21. – С. 3–7.

 40. Генкін О. Споживча кооперація / О. Генкін, О. Гречка. – Харків: Б.в., 1927. – 138 с.

 41. Потребительская кооперация за 10 лет Советской власти. Юби­лейный сборник. – М.: Центросоюз, 1927. – 272 с.

 42. Струмилин С. Емкость нашого рынка / С. Струмилин. – М.: Изд-во Коммун. Ун-та им. Я.М. Свердлова, 1924. – 46 с.

 43. Шанин Л.Г. Основные вопросы торговой политики / Л.Г. Шанин // Торговля Украины в 1923 г. [Сборник статей]. – Харьков: Б.и., 1924.– С. 3–22.

 44. Свищев Ф.И. Регулирование товарооборота. Опыт системати­за­ции и оценки регулирования внутренней торговли СССР / Ф.И. Свищев. – К.: Госплан УССР. – 1926. – 215 с.

 45. Свищев Ф. Потребительская кооперация и качество обслужи­ва­ния потребителя / Ф. Свищев // Хозяйство Украины. – 1928. – № 5. – С. 44–53.

 46. Золотарев А. Регулирование товарооборота / А. Золотарев. – Х.: Пролетарий, 1926. – 34 с.

 47. Микоян А. Итоги снижения цен и кооперация (Доклады на ІІ пле­нуме ВЦСПС седьмого созыва 10–14 октября 1927 г. / А. Микоян, А. Киссик. – М.: Книгоиздательство ВЦСПС, 1927. – 64 с.

 48. Швецов А.И. Денежная реформа и кооперация / А.И. Швецов. – М.: Центросоюз, 1924. – 35 с.

 49. Карнаухов М.П. Финансы и финансовые условия хозяйственной работы потребительской кооперации. Некоторые итоги и перс­пективы. Финансовый кризис и меры борьбы с ним / М.П. Кар­наухов. – Харьков: Изд-во Вукопспилки, 1924. – 32 с.

 50. Конко В.М. Товарный голод и кооперация / В.М. Конко. – М.: Б.и., 1926. – 28 с.

 51. Агуф М. Робітник та кооперація (Популярний нарис) / М. Агуф. – Харків: Книгоспілка, 1925. – 80 с.

 52. Балабанов М. История рабочей кооперации в России / М. Ба­ла­банов. – К.: Издание «Сорабкопа», 1923. – 240 с.

 53. Кожаный П. Рабочая кооперация и профсоюзы / П. Кожаный. – М.: Труд и книга, 1925. – С. 119 с.

 54. Петряков И.П. Рабочая кооперация – путь к новому быту / И.П. Петряков. – М.-Л: Красный пролетарий, 1927. – 48 с.

 55. Базыкин С. Потребительская кооперация в деревне. Как получать дешевые товары / С. Базыкин, С. Грачев. – М. : Изд-во «Типо­гра­фия І-я образцовая», 1925. – 48 с.

 56. Перетц Я. Організація і практика споживчої кооперації /Я. Пе­ретц. – Харків: Книгоспілка, 1928. – 196 с.

 57. Гречка А. Торговельна сітка сільської споживчої кооперації / А. Гречка // Кооперативне будівництво. – 1929. – № 11–12. – С. 15–20.

 58. Лебединский В.Г. Как советская власть борется с преступностью в кооперации [Изд. 2-е справ. и дополн.] / В.Г. Лебединский – М.: Юридическое изд-во НКЮ РСФСР: тип. МКХ ім. Ф.Я. Лаврова, 1927. – 55 с.

 59. Кренкин Г. Борьба с растратами и хищениями в кооперации / Г. Кренкин. – М.: Книгосоюз, 1927. – 94 с.

 60. Варьяш Э. Международное движение и советская кооперация / Э. Варьяш. – М.: Город и деревня, 1926. – 98 с.

 61. Кабалкин Ю.М. Внешняя торговля потребительской кооперации / Ю.М. Кабалкин. – М.: Из-во Центросоюза, 1926. – 95 с.

 62. Шраг М. Зовнішня торгівля УРСР та її ближні перспективи / М. Шраг. – Харків: Червоний шлях, 1924. – 42 с.

 63. Строгов М. На шляхах до культурної торгівлі [нове в раціо­на­лізації торгової техніки робкопів] / М. Строгов // Кооперативне будівництво. – 1928. – № 16. – С. 27–30.

 64. Ерманский О.А. Рационализация торговли / О.А. Ерманский. – М.: Центросоюз, 1924. – 164 с.

 65. Черкашеников И.И. Что такое лавочная комиссия и как в ней ра­ботать [Изд. 4-е испр.] / И.И. Черкашеников. – М.: Центросоюз, 1928. – 56 с.

 66. Поволоцкий А.М. Задачи государственной торговли и коопе­ра­ции в борьбе с частным капиталом [С предисловием М.М. Ла­шевича] / А.М. Поволоцкий. – Новониколаевск: Изд. типогр. обье­­динения «Советская Сибирь», 1924. – 31 с.

 67. Сарабьянов В. Основные проблемы нэпа (План, регулирование стихии) / В. Сарабьянов. – М.-Л.: Московский рабочий, 1926. – 195 с.

 68. Коломойцев П.И. На путях к обобществленной торговле / П.И. Ко­­ломойцев // Хозяйство Украины. – Харьков, 1927. – № 10. – С. 17–25.

 69. Охотников Т. Индустриализация страны и потребительская ко­операция / Т. Охотников. – М.: Государственное издательство, 1929. – 83 с.

 70. Коняев А.И. Потребительская кооперация в пятилетке 1928/29–1932/33 [Под ред. и с предисл. Д. Илимского] / А.И. Коняев. – М.: Центросоюз, 1929. – 68 с.

 71. Калинин И. Снижение расходов потребительских обществ [Прак­тические указания] / И. Калинин. – М.: Центросоюз, 1928. – 91 с.

 72. Днепровский С.П. Примерная ревизия и план деятельности сельского кооператива. [С предисл. орготдела Центросоюза] / С.П. Днепровский. – М.: Центросоюз, 1926. – 103 с.

 73. Токаревський М. Підготовка робітників кооперації / технікум чи курси? / М. Токаревський // Кооперативный бюллетень Вуко­оп­спилки. – 1924. – № 20. – С. 12–14.

 74. Зимон Л. О кооперативном просвещении и о просвещенных ко­операторах / Л. Зимон // Кооперативный бюллетень Вуко­оп­спилки. – 1924. – № 39. – С. 21–22.

 75. Бородаєвський C.В. Історія кооперації / C.В. Бородаєвський. – Пра­га: Наша книгозбірня, 1925. – 438 с.

 76. Енциклопедія українознавства. – Т. 4. – К.: Глобус, 1996. – С. 358.

 77. Мартос Б. Теорія кооперації (курс лекцій) / Б. Мартос. – Подє­бра­ди, 1923 (на правах рукопису). – 165 с.

 78. Аліман М. Борис Мартос та курс його лекцій з теорії кооперації / М. Аліман // Вісті центральної спілки споживчих товариств Ук­раїни. Діловий випуск. – 2006. – 5 травня; 12 травня; 19 травня.

 79. Філіповський О.К. Розвідка з організації селянського госпо­дар­ства на Україні / О.К. Філіповський. – Харків: Держвидав, 1926. – 315 с.

 80. Коротков И.П. Практические главы изучения об организации крестьянского хозяйства / И.П. Коротков. – Харьков: Харьков. обл. с.-х. опыт. станц., 1926. – 8 с.

 81. Народне господарство УРСР. – К.: Б.в., 1935. – 351.

 82. Очерки развития народного хозяйства Украинской ССР / Не­сте­ренко А.А., Романенко И.Н., Вирнык Д.Ф. – М.: Изд-во АН СССР, 1954. – 555 с.

 83. Лященко П.И. История народного хозяйства СССР : В 3-х томах / П.И. Лященко. – М.: Издательство политической литературы, 1956. – Т. 3. – 645 с.

 84. Громыко Е.В. Советская торговля за 15 лет [Статистико-эконо­ми­ческий сборник] / Е.В. Громыко, Н.И. Реузов. – М.: Б.и., 1932. – 110 с.

 85. Нейман Г. Советская торговля на различных этапах развития народного хозяйства Г. Нейман // Плановое хозяйство. – 1932. – № 6–7. – С. 93–131.

 86. Гольбрас П. Правая опасность в потребительской кооперации на селе / П. Гольбрас. – М.: Б.и., 1930. – 143 с.

 87. Пастухов Н.Г. Против правого уклона и извращений в работе потребительской кооперации / Н.Г. Пастухов. – М.: Б.и., 1930. – 48 с.

 88. Попов М. Вукопспілка в житті української кооперації (До 10-річ­чя існування Вукопспілки) / М. Попов // Кооперативне будів­ниц­тво. – 1930. – № 11–12. – С. 21– 40.

 89. Медведев В.В. Социалистическое строительство и задачи потре­бительской кооперации / В.В. Медведев. – М.: Б.и., 1930. – 68 с.

 90. Кистанов Я.А. Торговля в восстановительный период / Я.А. Ки­станов // Советская торговля за 30 лет. – М.: Госиздат, 1947. – С. 31–53.

 91. Кистанов Я.А. Потребительская кооперация СССР [Истори­чес­кий очерк] / Я.А. Кистанов. – М.: Издательство Центросоюза, 1951. – 420 с.

 92. Сціборський М. Україна в цифрах [статистична студія території, населення й народного господарства] / М. Сціборський. – То­рон­то: Вид-во «Новий шлях», 1940. – 43 с.

 93. Голубничий В. Кооперація за доби НЕПу. Більшовицька окупація / В.Голубничий // Енциклопедія українознавства. – Т. 3. – К.: Глобус, 1996. – С. 1124–1129.

 94. Качор А. Господарство України в системі СССР (на тлі четвертої п’ятирічки) / А. Качор. – Вінніпег: Видання Комітету Українців Канади, 1953. – 127 с.

 95. Билимович А.Д. Марксизм (изложение и критика) / А.Д. Били­мо­вич. – Белград, 1936. – 217 с.

 96. Билимович О.Д. Эра пятилетних планов в хозяйстве СССР. Ч. 1–2 / А.Д. Билимович. – Мюнхен, 1959. – 318 с.

 97. Manning Clarence A. Twentieth-Century Ukraine / Manning Clarence A. – New York: Bookman Associates, 1951. – 243 p.

 98. Генкина Э.Б. Переход советского государства к новой эконо­ми­ческой политике (1921–1922) / Э.Б. Генкина. – М.: Госполит­из­дат, 1954.– 504 с.

 99. Генкина Э.Б. К вопросу о ленинском обосновании новой эко­но­мической политики / Э. Б. Генкина // Вопросы истории КПСС. – 1967. – №. 1. – С. 67.

 100. Гамаюнов М.В. Победа ленинского кооперативного плана в СССР / М.В. Гамаюнов. – М.: Знание, 1957. – 38 с.

 101. Сазонов Н.И. В.И. Ленин об изменении социально-экономичес­кой природы кооперации в переходный период от капитализма к социализму [1918–1923 гг.] / Н.И. Сазонов – Харьков: Изд-во Харь­ков. ун-та, 1961. – 267 с.

 102. Сергеев И.И. Разработка В.И. Лениным кооперативного плана 1917–1923 гг. / И.И. Сергеев. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1966. – 144 с.

 103. Трапезников С.П. Исторический опыт КПСС в осущест­вле­нии ленинского кооперативного плана / С.П. Трапезников. – М.: Мысль, 1965. – 615 с.

 104. Селунская В.М. Ленинский кооперативный план в советской ис­ториографии / В.М. Селунская. – М.: Знание, 1974. – 64 с.

 105. Поляков Ю.А. Переход к новой экономической политике / Ю.А. По­ляков, В.П. Дмитренко. – М.: Знание, 1972. – 48 с.

 106. Поляков Ю.А. Новая экономическая политика: разработка и осу­ще­ствление / Ю.А. Поляков, В.П. Дмитренко, Н.В. Щербань. – М.: Политиздат, 1982. – 240 с.

 107. Булатов И.Г. Борьба Коммунистической партии за развитие ко­оперативного движения в СССР (1921–1925 гг.) / И.Г. Булатов. – Пенза: Типография изд-ва «Пензенской правды», 1961. – 362 с.

 108. Диденко Г.Д. Рабочий класс Украины в годы восстановления на­родного хозяйства 1921–1925 гг. / Г.Д. Диденко. – К.: Изд-во АН УССР, 1962. – 375 с.

 109. Бидный Ю.П. Роль потребительской кооперации в экономичес­кой связи между городом и деревней в переходный период от капитализма к социализму в СССР / Ю.П. Бидный. – Харьков: Харьков. политехн. ин-т, 1958. – 40 с.

 110. Дихтяр Г.А. Советская торговля в период построения социализма / Г.А. Дихтяр. – М.: Изд-во Акад. Наук СССР, 1961. – 472 с.

 111. Морозов Л.Ф. От кооперации буржуазной к кооперации социа­листической / Л.Ф. Морозов. – М.: Мысль, 1969. – 240 с.

 112. Морозов Л.Ф. Формы и методы партийного руководства коопе­рацией в восстановительный период (1921–1925 гг. / Л.Ф. Мо­ро­зов // Вопросы истории КПСС. – 1970. – № 10. – С. 75–85.

 113. Бланк Г.Я. Основы теории и истории потребительской ко­опе­рации / Г.Я. Бланк. – М.: Центросоюз, 1963. – 283 с.

 114. Днепровский С.П. Кооператоры / С.П. Днепровский. – М.: Эко­но­мика, 1968. – 383 с.

 115. Споживча кооперація України / До 100-річчя виникнення перших споживчих товариств України /. – К.: Політвидав України, 1965. – 191 с.

 116. Споживча кооперація Української РСР. 1917–1967 / [Ф.Д. Колес­ник, С.Г. Сіденко, О.С. Матковський та ін.]. – К: Экономика, 1967. – 208 с.

 117. Споживча кооперація Київщини. 1917–1967. [За ред. П.А. Саж­ка]. – К.: Урожай, 1967. – 84 с.

 118. Історія народного господарства Української РСР. У 3-х томах,
  4-х кн. – К.: Наукова думка, 1984. – Т. 2. Створення соціалістич­ної економіки (1917–1937) / Голов. ред. кол. І.І. Лукінов та ін. – 439 с.

 119. Файн Л.Е. История разработки В.И. Лениным кооперативного плана / Л.Е. Файн. – М.: Б.и., 1970. – 332 с.

 120. Меркулова А.С. История потребительской кооперации / А.С. Мер­­кулова. – М.: Экономика, 1970. – 88 с.

 121. Хорин В.И. Потребительская кооперация и ее роль в комму­нис­тическом строительстве / В.И. Хорин. – М.: Экономика, 1970. – 98 с.

 122. Климов А.П. В.И. Ленин и советская потребительская коопе­ра­ция / А.П. Климов // Советская кооперация на ленинском пути [сборник]. – М.: Экономика, 1970. – 200 с.

 123. Советская потребительская кооперация / [Альтшуль Г.Н., Бар­чук И.Д., Суслов И.Ф.]. – М.: Экономика, 1984. – 352 с.

 124. Пиріг О.А. В.І. Ленін про роль торгівлі у соціалістичному будів­ництві / О.А. Пиріг // Український історичний журнал. – 1985. – № 2. – С. 39–50.

 125. Файн Л.Е. Образование СССР и кооперативное строительство
  в национальных республиках и областях (1922–1927 гг.) / Л.Е. Файн // История СССР. – 1982. – № 6. – С. 32–39.

 126. Каневский Е.М. У истоков советской торговли / Е.М. Каневский, Л.Г. Марголин. – М.: Экономика, 1975. – 162.

 127. Дмитренко В.П. Партия и кооперация / В.П. Дмитренко, Л.Ф. Мо­розов, В.И. Погудин. – М.: Политиздат, 1978. – 296 с.

 128. Дмитренко В.П. Торговая политика Советского государства пос­ле перехода к нэпу. 1921–1924 гг. / В.П. Дмитренко. – М.: Наука, 1971. – 371 с.

 129. Кунах Ю.І. Боротьба Комуністичної партії та уряду України за перетворення споживчої кооперації на соціалістичних началах (березень 1921 – грудень 1922) / Ю.І. Кунах // Питання історії СРСР. – 1974. – Вип. 17. – С. 51–58.

 130. Кунах Ю.І. Розвиток кооперативного руху на Україні в 1920– 1924 рр. / Ю.І. Кунах // Український історичний журнал. – 1974. – № 3. – С. 77–84.

 131. Белый П.Ф. Межреспубликанская торговля в восстановитель­ный период / П.Ф. Белый // Вопросы истории. – 1981. – № 6. –
  С. 17–31.

 132. Гетьман Г.А. Кооперативная торговля: развитие, проблемы, перс­пективы (на материалах Украинской ССР) / Г.А. Гетьман. – Харь­ков: Изд-во при Харьковском госуд. ун-те, 1985. – 248 с.

 133. Бордюгов Г.А. Поворот 1929 года и альтернатива Бухарина / Г.А. Бордюгов, В.А. Козлов // Вопросы истории КПСС. – 1988. –№ 8. – С. 15–33.

 134. Буздалов И. Нэп и современная кооперация / И. Буздалов // ­­ Со­ветская потребительская кооперация. – 1988. – № 8. – С. 28–31.

 135. Морозов Л.Ф. Ленинская концепция кооперации и альтернативы развития / Л.Ф. Морозов // Вопросы истории КПСС. – 1988. – № 4. – С. 25–32.

 136. Архипов В.А. Борьба против капиталистических элементов в про­мышленности и торговле. 20-е–начало 30-х годов / В.А. Архипов, Л.Ф. Морозов. – М.: Мысль, 1978. – 263 с.

 137. Меліхова М.В. З історії розвитку споживчої кооперації в Ук­ра­їн­ській РСР (1921–1925 рр.) / М.В. Меліхова // Історія нар. гос­по­дарства та економічної думки Української РСР. – К., 1975. – Вип. 9. – С. 84–88.

 138. Горкіна Л.П. Розробка проблеми організації товарообороту в Ук­раїнській РСР у відбудовчий період (1921–1925 рр.) / Л.П. Горкі­на // Історія народного господарства та економічної думки Ук­раїнської РСР. – К., 1978. – № 12. – С. 81–88.

 139. Апопий В.В. Система связей потребительской кооперации в АПК / В.В. Апопий. – М.: Экономика, 1986. – 166 с.

 140. Миненко П.И. Кадры потребительской кооперации / П.И. Ми­нен­ко. – М.: Экономика, 1986. – 104 с.

 141. Билимович А.Д. Кооперация в России до, во время и после боль­шевиков / А.Д. Билимович. – Франкфурт-на-Майне: Посев, 1955. – 128 с.

 142. Билимович А.Д. Кооперация в России до, во время и после боль­шевиков / А.Д. Билимович. – Франкфурт-на-Майне: Посев, 1955. – 128 с. – Режим доступу: http: //www.ecsoc.msses.ru/…/index.html.

 143. Витанович Ілля. Історія українського кооперативного руху / Ілля Витанович. – Нью-Йорк: Товариство української кооперації, 1964. – 624 с.

 144. 144. Голубничий В. Три лекції про економіку України / В. Голуб­ни­­чий. – Мюнхен–Нью-Йорк: Вид-во «Україна і діаспора», 1969. – 24 с.

 145. Kostiuk Hryhory. Stalinism rule in the Ukraine: et study of the decade of mass terror (1929–39) / Hryhory Kostiuk. – New York: Frederick A. Pralger, 1960. – 162 p.

 146. Melnyk, Zinowij Lew. Soviet capital formation Ukraine, 1928/29–1932 / Zinowij Lew Melnyk. – Munich: Ukrainian Free Univer. Press, 1965. – 182 p.

 147. Mace James E. Communism and the dilemmas of national liberation: National communism in Soviet Ukraine, 1918–1933 / E. James Mace. – USA: Harvard University press; Harvard Ukrainian research institute; Ukrainian academy of arts and sciences in the U.S., 1983. – 334 p.

 148. Сhirovsky Nicholas. 1919 – An introduction to Ukrainian history. Vol. ІІІ. Nineteen and twentieth century. Ukraine / Nicolas Chirovsky. – New York: Philosophical library, 1986. – 517 p.

 149. The foreign office and the famine: british documents on Ukraine and the great famine of 1932–1933. / ed. by Carynnyk Marco, Luciuk Lubomyr, Kordan Bohdan S. – Ontario; New York: Limestone Press, 1988. – Lviv, 493 p.

 150. Кульчицький С.В. Історія і час. Роздуми історика / С.В. Куль­чиць­­кий // Український історичний журнал. – 1992. – № 4. – С. 3.

 151. Леглер В. Уроки кооперации / В. Леглер // Новый мир. – 1991. – № 4. – С. 163–181.

 152. Файн Л.Э. Отечественная кооперация. Исторический опыт / Л.Э. Файн. – Иваново: Изд-во ИГУ, 1994. – 276 с.

 153. Кульчицький С.В. Нова економічна політика: уроки для сього­ден­ня / С.В. Кульчицький // Маршрутами історії. – К., 1990.

 154. Кульчицький С.В. Концепція кооперативного соціалізму» / С.В. Куль­чицький // Український історичний журнал. – 1995. – № 2. – С. 3–17.

 155. Кульчицький С.В. Ціна «великого перелому» / С.В. Кульчицький. – К.: Наукова думка, 1991. – 430 с.

 156. Кульчицький С.В. Україна між двома війнами (1921–1929) / С.В. Кульчицький. – К.: Видавничий дім «Альтернативи», 1999. – Т. 2. – 336 с.

 157. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919–1928) / С. Кульчицький. – К.: Основи, 1996. – 396 с.

 158. Марочко В.І. Українська селянська кооперація. Історико-теоре­тич­­ний аспект (1861–1928 рр.) / В.І. Марочко. – К.: М.Р. Kots Rublishing, 1995. – С. 169.

 159. Морозов А.Г. Кредитна кооперація під пресом колективізації / А.Г. Морозов // Проблеми історії України: факти, судження, по­шуки. – Вип. 2. – К.: Наукова думка, 1992. – С. 46–51.

 160. Морозов А.Г. Кредитна сільськогосподарська кооперація УРСР в роки непу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / Морозов А.Г. – К.: Ін-т історії України АН України. – 1994. – 17 с.

 161. Половець В.М. Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861–1917 р) / В.М. Половець. – Чернігів: РВК «Деснянська прав­да», 1996. – 204 с.

 162. Половець В.М. Історія кооперації Лівобережної України (1861–1917 рр.) / В.М. Половець. – Чернігів: Просвіта, 2002. – 266 с.

 163. Калініченко В.В. Селянське господарство України в період непу: Історико-економічне дослідження / В.В. Калініченко. – Харків: Основа, 1997. – 400 с.

 164. Диланян А.А. Проблемы регулирования рыночных отношений в условиях нэпа. 1921–1927 / Диланян А.А. – К.: Б.в., 1992.

 165. Лантух В.В. Становление и развитие торговли на Украине в 1921–1932 гг. / В.В. Лантух – Харьков: Основа, 1992. – 192 с.

 166. Пиріг О.А. Ринок і торгівля України (історичний аспект) / О.А. Пиріг. – К.: Б.в., 1996. – 199 с.

 167. Бакуменко О.П. Здійснення нової економічної політики на Украї­ні (соціально- економічні аспекти проблеми).: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.02 «Історія України» / О.П. Бакуменко. – К.: КГУ ім. Т.Г. Шевченка, 1992. – 26 с.

 168. Лобач К.В. Історичний досвід регулювання споживчого ринку України в період НЕПу (історико-економічний аспект): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Іс­торія України» / К.В. Лобач. – К.:АН України, Ін-т історії Ук­раїни, 1994. – 17 с.

 169. Мазур В.М. Кооперативний рух у національних районах Україн­ської РСР (1921–1929 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. сту­пе­ня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 « Історія України» / В.М. Ма­зур. – Харків. Націон. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2000. – 20 с.

 170. Гончаренко В.В. Кредитна кооперація / В.В. Гончаренко. – К.: Глобус, 1998. – 326 с.

 171. Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарського ко­опе­ративу / В.В. Зіновчук. – К.: Логос, 1999. – 256 с.

 172. Горкіна Л. Нова економічна політика та економічна думка в Ук­раїні в її альтернативах / Л. Горкіна // Історія народного гос­подарства та економічної думки України. – Вип. 28. – К., 1995.

 173. Історія кооперативного руху / [Бабенко С.Г., Галюк В.Г., Ге­лей С.Д. та ін.] – Львів: Інститут українознавства НАНУ, 1995. – 409 с.

 174. Історія споживчої кооперації України / [Аліман М.В., Бабен­ко С.Г, Гелей С.Д. та ін.]. – Львів: Інститут українознавства НАН України, 1996. – 383 с.

 175. Споживча кооперація України: історичні та соціально-еконо­мічні аспекти / [С.Г. Бабенко, М.В. Аліман, В.В. Апопій та ін.]. – К.: Редакція газети « Вісті Центральної спілки споживчих товариств України», 1996. – 192 с.

 176. Дмитренко В.П. Четыре измерения непа / В.П. Дмитренко // Воп­росы истории КПСС. – 1991. – № 3. – С. 125–138.

 177. Вахитов К.И. Потребительская кооперация СССР / К.И. Вахитов. – М.: Экономика, 1991. – 176 с.

 178. Субтельний О. Україна: історія / О. Субтельний. – К.: Либідь, 1992. – 512 с.

 179. Пришляк Я. Кредитні спілки в контексті історії української ко­­­операції / Я. Пришляк. – Стрий: Видання Української народної каси в Монреалі та кредитної спілки «Вигода» у Стрию. – Стрий, 1994. – 85 с.

 180. Українська кооперація діаспори. Історичний огляд 1930–1995. – Чикаго-Київ: Українська світова Кооперативна Рада, 1996. – 304 с.

 181. Oderlander Ervin, Zemberg Hans, Sundpaussen Holt. Genossennschaften in Osteuropa / – Alternative zur Rluhwirtschaft? / Ervin Oderlander. – Koln, 1993. – 157 s.

 182. Пиріг О.А. НЕП: більшовицька політика імпровізації / О.А. Пи­ріг. – К.: Вид-во КНТЕУ, 2001. – 274 с.

 183. Пиріг О.А. Ринкові відносини періоду НЕПу в Україні: історич­ний аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / О.А. Пиріг. – К.: НАН України, Ін-т історії України. – К., 2002. – 40 с.

 184. Пиріг О.А. Місце грошової реформи 1922–1924 рр. у здійсненні нової економічної політики / О.А. Пиріг // Український істо­рич­ний журнал. – 2000. – № 3. – С. 92–102.

 185. Марочко В.І. Організаційно-теоретичні проблеми українського кооперативного руху другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. / В.І. Марочко // Український селянин. Збірник наукових праць. – 2002. – Випуск 4. – С. 90–98.

 186. Фареній І.А. З історії становлення кооперативного руху в Над­дніпрянській Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / І.А. Фареній. – Черкаси: Відлуння-Плюс, 2003. – 143 с.

 187. Голець В.В. Кооперація і неп ( 20-ті роки ХХ ст.) / Голець В.В. – Чернігів: Просвіта, 2006. – 244 с.

 188. Пак В.П., Ленченко Ф.І. Нариси історії споживчої кооперації Ки­ївщини / За ред. Ленченка Ф.І. – К.: Ірірдіум, 2002. – 200 с.

 189. Бакуменко О.П. Споживча кооперація в аграрному секторі еко­номіки Української СРР у 1920–1928 рр. О.П. Бакуменко // Віс­ник Київського славістичного університету / Редкол.: Ю.М. Алек­сеєв (голов. ред.) та ін. – К.: КСУ, 2003. – № 14. – С. 17–23.

 190. Журба М.А. Селянська кооперація радянської України і Міжна­родний кооперативний альянс (20-ті рр. ХХ ст.) / М.А. Журба // Український історичний журнал. – 2001. – № 2. – С. 61–74.

 191. Журба М.А. Міжнародні зв’язки споживчої кооперації України в 1922–1927 роках [Електронний ресурс] / М.А. Журба // Історія науки і біографістика. – 1926. – № 1. – С. 3. – Режим доступу до журн: http:nbuv.gov.ua.

 192. Коцур Г.Г. Нова економічна політика в Україні: історіографія: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 «Історія України» / Г.Г. Коцур. – К.: АН України, Ін-т історії України. – 2001. – 18 с.

 193. Бабенко С.Г. Українська кооперативна ідея в загально­євро­пей­ському контексті / С. Бабенко, С. Гелей. – К.: Редакція газети «Вісті Центральної спілки споживчих товариств України», 2003. – 160 с.

 194. Кооперативна освіта в Україні / [М.В. Аліман, С.Р. Купрій, Ф.І. Лен­ченко]. – К.: Ірірдіум, 2001. – 96 с.

 195. Основи кооперації: навч. посібник / С.Г. Бабенко, С.Д. Гелей, Я.А. Гончарук, Р.Я. Пастушенко. – К.: Знання, 2004. – 470 с.

 196. Подолян В. Особливості діяльності споживчої кооперації Вінни­чини в умовах голодомору 30-х років ХХ століття / В. Подолян, В. Рекрут. – Вінниця: ПП Балюк, 2008. – 420 с.

 197. Пантелеймоненко А.О. Аграрна кооперація в Україні: теорія і прак­­тика: Монографія / А.О. Пантелеймоненко. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 347 с.

 198. Михайло Іванович Туган-Барановський: особистість, творча спад­щина і сучасність / під заг. ред. д-ра екон. наук Шубіна О.О., д-ра екон. наук Садєкова А.Л. – Донецьк: Каштан, 2007. – 356 с.

 199. Українські кооператори. Історичні нариси. – Книга 1. – Львів: Вид-во «Коопосвіта» Львівської комерційної академії, 1999. – 456 с.

 200. Українські кооператори. Історичні нариси. – Книга 2. – Львів: Вид-во « Коопосвіта» Львівської комерційної академії, 2001. – 338 с.

 201. Українські кооператори. Історичні нариси.– Книга 3. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2007. – 328 с.

 202. Файн Л.Е. Российская кооперация: историко-теоретический очерк. 1861–1930 / Л.Е. Файн – Иваново: Иван. гос. ун-т, 2002. – 302 с.

 203. Вместе ради будущего. 170 лет потребительской кооперации Рос­сии / ред. В.С. Гавричкин. – М: Издательский дом Центросоюза, 2001. – 351 с.

 204. Вахитов К.И. Кооперация: теория, история, практика: Избранные изречения, факты, материалы, комментарии / К.И. Вахитов. – К.: Дашков и К., 2004. – 557 с.

 205. Теплова Л.Е. Основы потребительской кооперации: Учебное по­собие / Л.Е. Теплова. – М.: Вита-Пресс, 2001. – 160 с.

 206. Кочарова З.Р. Исторический опыт развития кооперации в 20–40-е годы / З.Р. Кочарова // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. – 2008. – № 1. – С. 12–18.

 207. Service Robert. Lenin: A biography / R.Service. – Cambridge, Met: Harvard Univ. Press, 2000. – 561 p.

 208. Закон України «Про кооперацію» // Голос України. – 2003. – 28 серпня. – С. 20–21.

 209. Партия о кооперации. Постановления и резолюции ВКП/б/. – М.: Издание газеты «Кооперативная жизнь», 1928. – 332 с.

 210. Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам. Сб. документов. В 4-х томах / Сост.: Малин В.Н., Ко­робов А.В. и др. – Т. 1. – 1917–1928 гг. – М.: Политиздат, 1957. – 879 с.

 211. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях сьездов, конференций и пленумов ЦК / 1898–1986 /. – Т. 2. –1917–1922. – [ 9-е узд., доп и испр.] – М.: Политиздат, 1983. – 606 с.

 212. КПСС в резолюциях… – Т. 3.– 1922–1925. – [9-е узд., доп и испр.]. – М.: Политиздат, 1984. – 494 с.

 213. КПСС в резолюциях… – Т. 4.– 1926–1929. – [9-е узд., доп и испр.]. – М.: Политиздат, 1984. – 575 с.

 214. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Сб. документов. В 5-ти томах. – Т. 1. – 1917–1928 гг. – М.: По­лит­издат, 1967. – 783 с.

 215. Коммунистическая партия Украины в резолюциях и решениях сьездов, конференций и пленумов ЦК: В 2-х томах. – Т. 1.– 1918–1941. – К.: Политиздат Украины, 1976. – 1062 с.

 216. Девятый сьезд Коммунистической партии большевиков Украины / 6–12 декабря 1925 года /. Стенографический отчет. – Харьков: Пролетарий, 1926. – 400 с.

 217. Отчет Центрального комитета Коммунистической партии боль­ше­виков Украины и его отделов за период с VІ-й по VІІ-ю парт­конференцию / декабрь 1921 – март 1923 гг. /. – Харьков, Изд-во ЦК КП/б/У, 1923. – 163 с.

 218. Бюллетень VІІІ Всеукраинской конференции Коммунистической партии / большевиков/ Украины. Стенограмма. 12–16 мая 1924 г. – Харьков: Типография ЦК КП/б/У «Коммунист», 1924. – 231 с.

 219. Народне господарство України в 1921 р. Звіт Української еконо­мічної ради Раді Праці та оборони. – Харків, Б.в., 1921. – 610 с.

 220. Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України. – Харків : Вид-во НК юстиції УСРР, 1921–1928 рр.

 221. Краткий обзор деятельности рабоче-крестьянского правительства Украины за 1925–26 год. – Харьков: ВУЦИК, 1927. – 83 с.

 222. Состояние товарооборота на Украине (материалы к докладу Нар­комторга УССР на 3-й сессии Всеукраинского Центрального Ис­полнительного Комитета). – Харьков: Книгоспилка, 1926. – 32 с.

 223. Два года работы правительства УССР. 1926/27–1927/28: Мате­риа­лы к отчету правительства УССР ХІ cьезду Советов. – Харь­ков: Изд-во Секретариата ВУЦИК и Управления делами Сов­нар­кома УССР, 1929. – 245 с.

 224. Кооперація на Україні в 1925–26 році. – Харків: Третя друкарня імені Фрунзе. Укрголовліт, 1929. – 178 с.

 225. Кооперація на Україні в 1926–27 році. – Харків: Друкарня імені Петровського, Окрліт, 1929. – 126 с.

 226. Украинская потребительская кооперация к началу 1924 года. – Харьков: Вукопспилка, 1924. – 32 с.

 227. Отчет о деятельности Всеукраинского кооперативного союза «Ву­коопспилка» за время с 1 января по 1 октября 1924 г. (V от­четный год). – Харьков: Изд-во Вукоопспилки, 1925. – 106 с.

 228. Краткий отчет Вукоопспилки за 1924–25 год. – Харьков: Вуко­оп­спилка, 1926. – 56 с.

 229. Всеукраїнська кооперативна спілка «Вукоопспілка». Доповідь ревізійної комісії ІV зборам уповноважених про роботу Вуко­опспілки за 1924–25 рік. – Харків: Книгоспілка, 1926. – 39 с.

 230. Рабочая кооперация Украины за 1923 год. – Харьков, Изд-во Ву­коопспилки, 1924. – 67 с.

 231. Отчет Всеукраинского Центрального рабочего кооперативного комитета «Уцеробкооп» за период с 1 января по 1 октября 1924 г. и торгово-финансовый план Уцеробкоопа на 2 и 3 кварталы 1924/25 операционного года. – Харьков: Книгоспилка, 1924. – 45 с.

 232. Краткий отчет Всеукраинского Центрального рабочего коопе­ра­тивного комитета «Уцеробкооп» за 1924–25 операционный год. – Харьков: Харьковская школа печатного дела имени А.В. Ба­чин­ского. Укрглавлит, 1926. – 141 с.

 233. Київський Центральний робітничий кооператив «Соробкооп». Звіт за 1927/28 господарський рік, – К.: 4 друкарня Київ-друк, 1929. – 145 с.

 234. Реєнт О.П. Сучасна історична наука в Україні: Шляхи поступу / О.П. Реєнт // Український історичний журнал. – 1999. – № 3. – С. 20.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Схожі:

Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconРекламна діяльність рівненської державної обласної бібліотеки: історичний аспект
У статті вперше досліджено рекламну діяльність Рівненської державної обласної бібліотеки за період з 1940–2010 рр. Здійснено аналіз...
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconТеоретичні обгрунтування етапів трансформації споживчої кооперації в економіку ринкового типу теоретические обоснования этапов трансформации потребительской
Теоретические обоснования этапов трансформации потребительской кооперации в экономику рыночного типа
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconА. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект

Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconОсвіта. Виховання. Навчання авраменко, Олег Борисович
Система "Техносвіт технологічна освіта": науково-методичний аспект : монографія / О. Б. Авраменко; Уман держ пед ун-т ім. Павла Тичини....
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconЦентр пам’яткознавства
Розвиток І діяльність історико-культурних заповідників середньої наддніпрянщини
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску icon1. Діагностичний супровід професійної діяльності вчителя початкової школи
Діагностична діяльність майбутнього вчителя початкових класів: теорія І практика: монографія / С. М. Мартиненко
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconКультура України ХХ ст. Суспільно-політичні умови розвитку української культури
Непу, українізації аж до так званого "розстріляного відродження"
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconТ. В. Кушнірова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. Вип. 20. С. 330-335
Кушнірова Т. В. Романні обрії російської літератури першої третини ХХ століття: [монографія] / Т. В. Кушнірова. – Полтава : Видавець...
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconЛівобережної україни
Особлива увага звертається на стан наукової розробки проблеми та її джерельну базу, тенденції в розвитку теорії І практики української...
Т. В. Оніпко торговельна діяльність споживчої кооперації україни в період непу ( історико-економічний аспект) монографія полтава рвв пуску iconЗвіт ректора Пилатюка І. М. за період з червня 2015 року по червень 2016 року
За звітний період з червня 2015 року по червень 2016 року в Академії проводилась така діяльність


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка