Таврійського державного агротехнологічного університету


ТЕХНОЛОГІЯ І ЗАСОБИ СІВБИ /САДІННЯ/Сторінка2/2
Дата конвертації09.03.2018
Розмір0,77 Mb.
1   2

4.ТЕХНОЛОГІЯ І ЗАСОБИ СІВБИ /САДІННЯ/

ГЛИБИНА ЗАГОРТАННЯ - відстань від дна борозенки, в яку укладене насіння, до поверхні фунту. Залежить від біологічних особливостей культури, величини й характеру проростання насіння, вологості та механічного складу грунту тощо. Так, дрібне насіння загортають на меншу глибину, крупне -на більшу. Зменшують глибину загортання насіння, яке виносить на поверхню грунту сім'ядолі /соя, квасоля, цукрові буряки та ін./. Якщо грунт достатньо вологий, глибина загортання менша; на грунтах важких за механічним складом, насіння загортають на меншу глибину, на легких - на більшу. Із групи хлібних злаків озимі сіють на більшу глибину, щоб вузол кущіння залягав далі від поверхні грунту.

ГУСТОТА СХОДІВ - кількість рослин на одному квадратному метрі поля.

ЗАГОРТАЧ - пристрій для загортання грунту в борозни після проходження сошника сівалки. Переміщення пружини у пазах сектора посівної секції або зміною кута атаки крил можна збільшити або зменшити активність роботи загортачів.

КАРТОПЛЕСАДЖАЛКА - машина для гребінчастої або гладкої посадки непророщеної бульби картоплі з міжряддям 70 см. Спеціальні саджалки садять пророщену бульбу.

КОТУШКОВИЙ ВИСІВНИЙ АПАРАТ - основний робочий орган для висіву насіння зернових, зернобобових і зернотрав'яних культур.

СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА ТРАВОПІЛЬНА - система, за якою частина ріллі у польових та кормових сівозмінах використовується під багаторічні трави, які є кормовою базою і головним засобом підтримки та підвищення родючості грунту.

ФАКТОРИ ЕРОЗІЇ ГРУНТУ - елементи природного середовища і господарської діяльності людини, які спричиняють ерозію грунту.

МАРКЕР - пристрій, призначений для проведенню борозенки на поверхні незасіяного поля, якою тракторист спрямовує трактор з метою забезпечення стикових міжрядь /між крайніми рядками двох суміжних проходів/.

МІЖРЯДДЯ - відстань між засіяними рядками.

НЕРІВНОМІРНІСТЬ ВИСІВУ - відхилення висіву насіння від заданої норми. Середня нерівномірність висіву окремими апаратами допускається до 3% для зернових культур, 4% - для бобових культур і 10% - для туків.

НЕСТІЙКІСТЬ ВИСІВУ - відхилення висіву насіння одним апаратом по довжині рядка.

НОРМА ВИСІВУ - кількість або маса насіння, яка потрібна для засівання одиниці площі і забезпечення оптимальної густоти сходів. Вона залежить від культури, сорту, строку й способу сівби, попередника, грунтово-кліматичних умов, якості насіння та господарського призначення.

Вагова норма виражається в кілограмах насіння, а кількість - в млн.штук насінин на 1 га.

Розраховують норму висіву за такою формулою

Н=(Км*100)/П ,

де Н - вагова норма висіву, кг/га;. К - кількість насінин на 1 га, млн; м - маса 1000 насінин, г; П ~ посівна придатність насіння, %.

ПІДГОТОВКА НАСІННЯ ДО СІВБИ - забезпечення посівного матеріалу районованих сортів, високих репродукцій, першої чи другої категорії за сортовою чистотою, першого чи другого класу посівного стандарту, вирівняного і протравленого.

ПЛОЩА ЖИВЛЕННЯ - площа поля, яка припадає на одну рослину.

ПНЕВМАТИЧНИЙ ВИСІВНИЙ АПАРАТ - призначений для відбору одного насіння з маси в бункері і транспортування його до сошника за допомогою зрідженого струменя повітря, створюваного вентилятором.

ПОШКОДЖЕННЯ РОСЛИН - кількість пошкоджених рослин, виражена у відсотках.

ПРОРОЩЕННЯ НАСІННЯ - перехід насіння із стану спокою до активної життєдіяльності, коли зародок починає рости і створюється проросток, а далі - рослина. Фаза проростання триває від набухання насіння до появлення сходів.

СІВАЛКА - машина для сівби насіння сільгоспкультур і внесення добрив. За призначенням сівалки поділяють на зернові, зернотукові, зернотрав'яні, для висіву насіння просапних культур/кукурудзяні, бурякові, бавовникові тощо/, льонові, овочеві, спеціального призначення /лісові, лучні, парникові, селекційні/, сівалки пресові. За способом висіву розрізняють рядкові, вузькорядні, гніздові, квадратно-гніздові, пунктирні /точного висіву/ і розкидні; за способом агрегатування -причіпні, начіпні, напівначіпні.

СІВБА /САДІННЯ/ - розміщення насіння /клубенів, розсади та ін./ на площі живлення, на встановлену глибину загортання.

СОШНИК - робочий орган сівалки для утворення в грунті борозенки, укладання в неї насіння і загортання його грунтом. За конструкцією поділяються на анкерні, кілеподібні, полозоподібні, дискові, спеціальні трубчасті.

СПОСОБИ СІВБИ І САДІННЯ - визначають форму і розміри площі живлення однієї рослини. Застосовують такі способи: рядковий /рядками, ширина міжрядь 13... 15 см/; вузькорядний /ширина міжрядь до 10 см/;

перехресний /рядковий, із сівбою вздовж і поперек поля/, широкорядний /ширина міжрядь більше 30 см/; стрічковий /рядковий/, за якого два або кілька рядків, що утворюють стрічку, чергуються з більш широкими міжряддями; гніздовий /насіння висівається групами/; квадратний /насіння на кутах квадрата/; квадратно-гніздовий /групи насіння по кутах квадрата/; борозенний /дно борозни ущільнене з вологим ложем/; пунктирний /висів насіння із заданою відстанню між ними у рядку/; смуговий /рядковий, смугами шириною не менш як 10 см/; гребеневий /на спеціально утворених гребенях/ ; точний /рівномірне загортання насіння на задану глибину/; розкидний /по поверхні грунту/.

СТИКОВЕ МІЖРЯДДЯ - відстань між крайніми рядками двох суміжних проходів сівалки або агрегату.

ФАКТОРИ ЖИТТЯ РОСЛИН - природні тіла і явища, які є джерелами енергії і беруть участь у формуванні /рості/ рослин і їх розвитку, врожайності, якості продукції. Фактори бувають космічні /світло, теплота, енергетичний потенціал/ або земні /вода, поживні речовини, повітря/.

5. ТЕХНОЛОГІЯ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ

Елементи живлення, добрива та їх застосування

АГРОНОМІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ - система заходів по розробці і впровадженню в сільськогосподарське виробництво науково обґрунтованих рекомендацій щодо раціонального використання засобів хімізації в рослинництві.

АЗОТ - основний живильний елемент, складова частина білків протоплазми та ядра клітини. Азот дуже впливає на ростові процеси, прискорюючи наростання вегетативної маси. У разі нестачі азоту уповільнюється або зовсім припиняється ріст, листя набуває блідо-зеленого кольору, вегетативні органи розвиваються, мають менші розміри, порушується обмін речовин, послаблюється фотосинтез, внаслідок чого зменшується продуктивність рослин.

БОР - мікроелемент, який бере участь в утворенні вуглеводів і стимуляторів росту, їх перетворенні і пересуванні, впливає на формування репродуктивних органів, плодоношення і ріст рослин, білковий вуглеводний і нуклеїновий обмін; сприяє заплідненню; поліпшує постачання киснем кореневої системи рослин.

ГАРЯЧИЙ /АЕРОБНИЙ/СПОСІБ ХОВАННЯ ГНОЮ - пухке укладання його у вузькі, не ширше від 2..З м, штабелі висотою 80... 100 см за значного доступу повітря.

ГНІЙ - органічне добриво, яке складається з твердих і частково рідких екскрементів тварин звичайно в суміші з підстилковим матеріалом /торф, солома/. Гній містить усі три основних елементи'живлення рослин: азот, фосфор, калій.

ГНІЙ НАПІВПЕРЕПРІЛИЙ - солома в ньому темно-коричневого кольору і легко руйнується. Утворюється після 3-4 місяців зберігання в ущільненому стані. Вага такого гною менша від первісної на 15...30%. Вносять під основну оранку.

ГНІЙНА РІДИНА - сеча тварин, частково змішана з калом. Дуже цінне швидкодіюче добриво для рослин. У гнійній рідині в середньому міститься в %: 0,25; 0,56 К О; 0,01 К 05; 0,02 С О та 0,6 органічних речовин.

ГНІЙ ПЕРЕПРІЛИЙ - чорна, злегка волога маса, яка мажеться. Окремі частки соломи досить поруйновані і не різняться. Втрати органічних речовин досягають 50% за масою. Придатний для весняного внесення під різні культури.

ГНІЙ СВІЖИЙ - підстилка /солома/ залишається ще міцною і зберігає первісний колір і будову. Застосовувати на добрива не рекомендується. Тільки через 2..2,5 місяці свіжий гній стає слабкорозкладеним /за зберігання в гноєсховищах або в буртах/. Такий гній використовують для виготовлення різних компостів.

ГНІЙ-СИПЕЦЬ - пухка, сипка, одноманітна маса темного кольору, яка втратила до 75% первісної ваги. Утворюється після тривалого зберігання іноді протягом кількох років/. У сухому стані містить 12% води і 88% сухої речовини. Цінний компонент для виготовлення бактеріальних сумішей та мікродобрив.

ДІЮЧА ПОЖИВНА РЕЧОВИНА ДОБРИВА - відсоткове утримання основного елемента живлення в мінеральному добриві. Так, наприклад, в аміачній селітрі міститься 34,2% азоту / N /, а в натрієвій - 16,3%; в суперфосфаті міститься 15... 19% окису фосфору /Р О /

ДОБРИВА - речовини, призначені для поліпшення живлення рослин і підвищення родючості грунту. Рослини використовують шляхом живлення добривами 45...90% азоту, 15..45% фосфору, 55...90% калію.

ЗАЛЕЖАНІСТЬ ДОБРИВ - схильність добрив з розсипчастого стану переходити у зв'язний, утворюючи суцільну масу певної твердості.

ЗОЛА - складне мінеральне добриво, яке утримує калій, фосфор, кальцій, мікроелементи. Це - мінеральний залишок після окислення органічних матеріалів, в тому числі рослин. Маса/кг/1 м золи становить:

400 /торф'яна/; 500 /деревинна/.

ЗОЛА РОСЛИН - цінне комплексне добриво, яке містить більш як 72 різних хімічних елементів. Найкраще калійно-фосфорне добриво, високоцінне комплексне мікродобриво. Норма внесення 2...5 ц/га.

КАЛІЙ - основний елемент, підвищує посухостійкість і морозостійкість рослин, сприяє кращому використанню заліза для синтезу хлорофілу, позитивно впливає на фотосинтез і утворення білків, крохмалю, жирів, змонтує вилягання зернових культур та підвищує стійкість рослин проти грибкових захворювань.

КАЛЬЦІЙ - безумовно необхідний елемент для життя рослин. Він позитивно впливає на розвиток кореневої системи та утворення великої кількості кореневих волосків, нейтралізує органічні кислоти, поліпшує азотне живлення, впливає на надходження в рослини бору, марганцю, молібдену та інших мікроелементів.

КОЕФІЦІЄНТ ВИКОРИСТАННЯ ДІЮЧОЇ РЕЧОВИНИ ДОБРИВА - відношення кількості діючої речовини добрива, яке винесено з грунту врожаєм, до загальної кількості діючої речовини, внесеної з добривом в грунт.

КОМПОСТИ - органічні добрива, суміш гною з торфом, землею, фосфоритною мукою та ін., розклалась внаслідок дії мікроорганізмів. Вмішує азот, фосфор, калій, мікроелементи. За ефективністю рівноцінний гною. Вносять під різні сільгоспкультури.

МАГНІЙ, - мікроелемент, складова частина хлорофілу та деяких органічних речовин у рослині. У разі його нестачі листя жовтіє, червоніє або набуває фіолетового кольору, продовжуються фази розвитку рослин, плоди часто не дозрівають.

МАРГАНЕЦЬ - мікроелемент, бере участь у процесах дихання, фотосинтезу, вуглеводного та білкового обміну, утворення вітамінів. Нестача його призводить до порушення азотного живлення, зменшення вмісту білків, вуглеводів і продуктивності рослин, спостерігається хлороз листя, з'являються плями.

МІДЬ - мікроелемент, входить до складу багатьох ферментів, позитивно впливає на фотосинтез, вуглеводний і білковий обмін у рослин, бере участь в окисно-відновлювальних процесах дихання, утворення хлорофілу, підвищує стійкість рослин проти грибних та бактеріальних захворювань.

МІКРОДОБРИВА - .добрива, які містять мікроелементи. Застосовують борні, кобальтові, марганцеві, мідні, молібденові добрива.

МІКРОЕЛЕМЕНТИ - хімічні елементи: алюміній, залізо, мідь, марганець, цинк, бор, молібден, кобальт, йод та інші, які містяться в рослинах у малих концентраціях і необхідні для нормальної життєдіяльності.

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА / ТУКИ / - промислові/заводські/ штучні добрива. Промисловість випускає азотні, калійні, фосфорні та мікродобрива;

тверді у вигляді порошків, гранульовані та інші рідкі добрива.

МОЛІБДЕН - мікроелемент, бере участь у засвоєнні азоту атмосфери. Використовують в основному для удобрення бобових культур - сприяє підвищеним промаю насіння та зеленої маси.

НЕЙТРАЛІЗУЮЧИЙ МАТЕРІАЛ -матеріал, що нейтралізує кислотність грунтів: доломіт, крейда, мергель, дуніт та інші вапнякові матеріали.

НІТРИФІКАЦІЯ - процес перетворення нітрифікуючими бактеріями амонійних солей грунту в нітрати, які поглинаються рослинами. Обробіток грунту поліпшує його аерацію, посилює нітрифікацію.

РЕГУЛЯТОР РОСТУ РОСЛИН - хімічні речовини, які впливають на ріст та розвиток рослин. До них відносять: аукцини, ретарданти, гіберлини та ін. У незначних дозах ці речовини ефективні, а у великих можуть бути отруйними.

СИСТЕМА УДОБРЕНЬ - комплекс заходів щодо накопичення і раціонального використання органічних і мінеральних добрив у господарстві, які сприяють підвищенню врожаю, поліпшують якість сільгосппродукції, підвищення родючості грунтів за мінімальних витрат праці й засобів.

ФОСФОР - основний елемент, входить до складу складних рослинних білків, має велике фізіологічне значення у процесах дихання, бродіння і фотосинтезу рослин. Він потрібний також для обміну вуглеводів і азотних речовин, сприяє формуванню органів розмноження та достиганню насіння. Фосфор підвищує посухостійкість та зимостійкість рослин.

ФОСФОРИТУВАННЯ - внесення фосфоритного борошна на кислі грунти, збіднені фосфором, з низьким ступенем насиченості основами.

ХОЛОДНИЙ /АНАЕРОБНИЙ/СПОСІБ ХОВАННЯ ГНОЮ - щільне складання його в штабелі шириною не менше 3...4 м та висотою 1,5...2,0 м. Втрати азоту мінімальні.

ЦИНК - мікроелемент. Посилює процес диханя рослин, підвищує вміст
білків і вітамінів, амінокислот, хлорофілу, підвищує ріст коренів, необхідний
для запліднення. Підвищує стійкість рослин до захворювань.

Технологічні процеси та технічні засоби внесення добрив

ЖИВЛЕННЯ - внесення добрив у період росту рослин /розсівання добрив по поверхні під час живлення зернових озимих культур та трав; внесення у рядки під час прополювання або культивації міжрядь просапних культур/.

ОСНОВНИЙ /СУЦІЛЬНИЙ/ СПОСІБ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ - органічні та мінеральні добрива розкидають по поверхні поля і відразу ж загортають у грунт плугами, культиваторами та іншими ґрунтообробними машинами.

ПІДЖИВЛЕННЯ РОСЛИН - внесення органічних і мінеральних добрив під сільськогосподарські культури у період їх росту й розвитку.

ПІДЖИВЛЮВАЧ - ОБПРИСКУВАЧ - машина для внесення в грунт водного аміаку під час оранки, передпосівного обробітку та підживлення рослин.

ПОДР1БНЮВАЧ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ - машина /пристрій/ для подрібнювання злежаних добрив, просівання їх і змішування деяких /двох-трьох видів/ добрив.

ПРИПОСІВНИЙ СПОСІБ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ - мінеральні добрива вносяться одночасно з посівом сільгоспкультур комбінованими сівалками.

РОЗКИДАЧ- МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ - машина для розсівання по поверхні фунту мінеральних добрив на полях і в плодоносних садах, для розкиданої сівби насіння трав, для поверхневого розсівання вапна та вапнякових матеріалів. Бувають начіині /ширина захвату до 12 м, норма висіву 40...2000 кг/га/ та причіпні /з шасі одновісного тракторного причепа вантажпідйомністю 4 т/, автомобільні /місткість кузова 3 м з шириною смуги розсіву 8... 10 м/.

РОЗКИДАЧ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ - машина для розкидання по поверхні грунту органічних добрив, компостів, торфокришки та вапна. Являє собою тракторний напівпричіп або причіп вантажопідйомністю 4...9 т, шириною захвату 3...7 м. Для розкидання добрив з куп, раніше вивезених на поле і розкладених з інтервалами, призначений розкидавалкувач /ширина зони розкидання 20...30 м/.

РОЗКИДАЧ РІДКИХ ДОБРИВ - машина для відкачування гноївки з гно-ївко-збірників скотних дворів, вивезення її і розбризкування по полю, для підвезення аміачної води, розчинів гербіцидів та отрутохімікатів і заправлення ними обприскувачів та інших машин, а також для приготування торфо-гноівкових, торфофекальних та інших компостів, для миття машин і гасіння пожеж. Гноївкорозкидачі бувають тракторні /причепні, цистерни-напівпричепи/та автомобільні вантажопідйомністю 3,6... 16 т.

ТУКОВА СІВАЛКА - машина для розсівання по поверхні грунту мінеральних добрив /туків/ та їх сумішей під оранку або культивацію, а також для підживлення зернових культур і луків. Висівний апарат сівалки -тарілчастий з лопатевими скидачами. Норма висіву туків 50...1100 кг/га, ширина захвату - 4,2 м.

ТУКОВИСІВНИЙ АПАРАТ - пристрій для висіву мінеральних добрив, застосовують на комбінованих зернових, просапних та інших сівалках і садильних машинах для внесення добрив під час сівби та на культиваторах-рослинопідживлювачах для підживлення рослин.

УДОБРЕННЯ ГРУНТУ - процес внесення добрив на поверхню або в шар грунту. Може бути: основним /до сівби/ - забезпечує живлення рослин протягом всієї вегетації, при висіві - внесення малими дозами у рядки або лунки одночасно при висіві чи садінні.

6. ЗАХИСТ РОСЛИН

АГРЕГАТ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОЇ РІДИНИ - комплект обладнання для приготування робочих розчинів, суспензій та емульсій з твердих та рідких отрутохімікатів.

АЕРОЗОЛЬНІ ГЕНЕРАТОРИ - обладнання для перетворення розчинів отрутохімікатів в аерозоль - штучний туман. Призначені для боротьби з шкідливими комахами у садах, лісах, полезахисних лісосмугах, а також для обробки тваринницьких приміщень, складів, теплиць, жилих приміщень.

БІОЛОГІЧНИЙ МЕТОД ЗАХИСТУ РОСЛИН - використання проти шкідників, хвороб і бур'янів їх природних ворогів та бактеріальних препаратів.

БУР'ЯНИ - рослини, які не вирощуються людиною, але засмічують сільгоспугіддя.

ГЕРБІЦИДИ - хімічні препарати з групи пестицидів для знищення бур'янів.

ДИМЛЕННЯ - процес отримання диму шляхом повільного спалювання /тління/, наприклад, вогких рослинних матеріалів - листків, стебел, тирси або спеціальних димових шашок. Здійснюється, головним чином, з метою захисту рослин від короткочасних приморозків.

ІНСЕКТИЦИДИ - хімічні препарати для боротьби з шкідливими комахами. Вносять у грунт, використовують для обпилювання та обприскування рослин.

ІНСЕКТОАКАРИЦИДИ - хімічні препарати для знищення кліщів сіль-госпкультур та тварин.

ІНТЕГРАЛЬНИЙ ЗАХИСТ РОСЛИН - здійснення одноразових заходів щодо захисту рослин від кількох видів хвороб або шкідників.

КОМПЛЕКСНОСТІЙК1 СОРТИ РОСЛІН - види /сорти/ культурних рослин, які протистоять кільком видам хвороб або комах.

ОБПИЛЮВАННЯ - нанесення пестицидів у вигляді порошку на поверхню рослин, посівного матеріалу і грунту за допомогою спеціальних машин-обпилювачів.

ОБПИЛЮВАЧІ- машини та обладнання, призначені для нанесення на рослини розпилених сухих порошкоподібних отрутохімікатів.

ОБПРИСКУВАННЯ - нанесення на рослини і грунт дрібних крапель рідких отрутохімікатів за допомогою спеціальних машин-обприскувачів.

ОБПРИСКУВАЧІ - машини та обладнання, призначені для розпилювання і рівномірного нанесення отрутохімікатів у дрібнорозпиленому стані на рослини та грунт для боротьби із шкідниками та хворобами сільгоспкультур, для знищення бур'янів та дезинфекції приміщень.

ПЕСТИЦИДИ /ОТРУЙНІ ХІМІКАТИ/ - збірний термін; хімічні препарати для боротьби з бур'янами, комахами, клідами /акарициди/, гризунами /зооциди/, із збудниками хвороб, проти нематод /нематоциди/ сільгосп-культур, дерев та чагарників, зерна та ін. До групи пестицидів включають дефоліанти, десиканти, регулятори росту рослин.

ПРОТРУЮВАННЯ - передпосівна обробка насіння проти підгризаючих ґрунтових шкідників, збудників грибних та бактеріальних захворювань.

ПРОТРУЮВАЧІ - машини, призначені для протруювання насіння сільгоспкультур перед сівбою.

ФУНГІЦИДИ - хімічні препарати для захисту рослин від грибкових та бактеріальних захворювань у період вегетації.

ФУМІГАЦІЯ - насичення повітря у закритому приміщенні або фунті хімічним препаратом у газоподібному, пароподібному стані.

ХІМІЧНИЙ ЗАХИСТ РОСЛИН -. система заходів, яка попереджує появу та розповсюдження шкідників, хвороб та бур'янів або забезпечує їх ліквідацію з використанням хімічних препаратів.

7. ТЕХНОЛОГІЯ ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ ТА ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ПРОДУКТУ

Загальні поняття

БІОЛОГІЧНИЙ ВРОЖАЙ - сукупний продукт, який отримують після збирання сільгоспкультур. Наприклад, у пшениці - зерно, полова, солома; у цукрових буряків - корені та гичка.

БУЛЬБА - м'ясисте потовщення кореня або стебла рослини.

ВАЛОК - укладена на полі у вигляді стрічки покошена рослинна маса. При збиранні зернових ширина валка дорівнює 1,4... 1,6 м, а товщина -0,15...0,4 м.

ВОЛОТЬ - суцвіття в рослини, яке за своєю формою нагадує мітлу.

ВОРОХ - суміш зернової і не зернової частин урожаю після обмолоту хлібної маси, яка підлягає сепарації.

КАЧАН - плід кукурудзи, суцвіття з потовщеною головною віссю, на якій розташовані сидячі квітки /зерна/.

КОЛОС - складне суцвіття в хлібних злаків /пшениця, ячмінь, жито/. Колос складається з колосового стрижня, який ділиться на окремі членики. На виступах кожного членика розміщується один або три /в ячменю/ колоски; колосок - просте суцвіття, яке складається з квіток.

КОПИЦЯ - складена у вигляді невеликої прямокутної або іншої форми купи солома /або сіно/.

КОРІНЬ - підземна частина рослини, яка служить для закріплення її у грунті та всмоктування із грунту води і живильних речовин, а також для виділення деяких продуктів обміну.

КОШИК - суцвіття у вигляді плоского диска, оточеного обгорткою з кількох рядів листочків.

МЕХАНІЧНІ ДОМІШКИ ЗЕРНОВОЇ МАСИ - сміття, яке складається з твердих часток /грунту, металевих часток, предметів та ін./.

НЕЗЕРНОВА ЧАСТИНА ВРОЖАЮ - при збиранні злакових /пшениця та ін./ - це солома та полова; при збиранні кукурудзи - листостеблова маса.

ОБГОРТКА КАЧАНА КУКУРУДЗИ - видозмінений лист, який щільно прилягає до качана.

ОБКІС - смуга в стеблистої на краях/межах/ поля. Виконується шляхом обкошування.

ПЛОДОНІЖКА - частина рослини, яка з'єднує плід, наприклад качан, із стеблом.

ПОЛОВА - насінняне лушпиння, частки колосків, листків, зерен, що утворюються внаслідок обмолоту в процесі очищення зерна злаків та бобових рослин, використовується на корм для тварин.

ПРОКІС - смуга у стеблестої на деякій відстані від краю поля /хлібного, трав'яного та ін./. Виконується шляхом прокошування.

СКИРТА - складена у вигляді великої прямокутної форми купи солома (чи сіно) з похилим верхом.

СМІТТЯ - побічні домішки у зерновій масі - частки грунту, листків і стеблин рослин, а також насіння бур'янів і культурних рослин, які різняться від даної культури.

СОЛОМА - стеблева маса зернових культур після виділення з неї зернової частини.

СТЕБЛО - вегетативний орган вищих рослин, який являє собою вісь пагона і несе на собі листки, бруньки і квітки. Зв'язує корінь, крізь який вода з мінеральними речовинами надходить у рослину, де внаслідок фотосинтезу утворюються поживні речовини.

СТЕРНЯ - залишена на пні частина стебел рослин після збирання урожаю.

СТРУЧОК - довге й вузьке суцвіття, плоди і насіння якого містяться у двостулковій оболонці.

СУЦВІТТЯ - верхня частина стебел з більш або менш зближеними квітками і видозміненими листками. У пшениці це колос; кукурудза створила два суцвіття: чоловіче - волоть і жіноче - качан.

ТІК- спеціально обладнаний майданчик для доочищення, сушіння й сортування зерна, одержаного під час збирання врожаю.

ТІК ВІДКРИТИЙ - тік, який не має навісів для укриття зерна від атмосферних опадів.

ТІК КРИТИЙ - тік, який має навіси для укриття зерна від атмосферних опадів.Технологія збирання

БРАННЯ КОРЕНІВ - вилучення коренів шляхом витягування їх з грунту, наприклад цукрових буряків, за гичку.

ДООЧИЩЕННЯ - додаткова операція очищення, яка виконується з метою подальшого зниження засміченості одержаного при збиранні продукту, наприклад, зерна.

ЗБИРАННЯ ГРЕЧКИ Й ПРОСА - здійснюється прямим комбайнуванням /при 75...85% достигання насіння гречки і 80... 90% - насіння проса/ і двофазним способом /60...70% достигання гречки і проса/. У разі роздільного збирання скошування і укладання стебел проводять за допомогою валкових жаток. Однофазне збирання здійснюється зернозбиральним комбайном з пристроєм для збирання гречки й проса.

ЗБИРАННЯ КАРТОПЛІ - полягає в підкопуванні кущів разом з ґрунтовим шаром із наступним відділенням бульб від грунту, бадилля й інших домішок. Збирають картоплю потоковим, роздільним і комбінованим способами. За потокового способу збирання використовують картоплезбиральні комбайни й картоплесортувальні пункти; за роздільного способу збирання бульби виконують картоплекопачами або картоплекопачами-валкоукладачами, очищають частково від бадилля та грунту і укладають в один валок на поверхні поля з двох-шести рядків, який підбирають підбирачем після просушування у валках протягом 2..3 год.; за комбінованого способу картоплю викопують з двох рядків з одного та другого боків картоплекопачем-валкоукладачем і укладають у міжряддя двох сусідніх рядків, після чого збирання проводять комбайном.

ЗБИРАННЯ КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО - проводиться у стадії повної стиглості /вологість зерна у пагонах - не вище від 30.. .32°/ і полягає в зрізуванні стебел, обриванні качанів, подрібненні стебел, очищенні качанів від обгорток або обмолочуванні з виділенням із загальної маси зерна. Здійснюється прямим комбайнуванням /однофазне збирання/ кукурудзозбиральними комбайнами або зернозбиральними комбайнами з пристроєм для збирання кукурудзи.

ЗБИРАННЯ СОНЯШНИКА - полягає в зрізуванні кощиків, обмолочуванні їх з метою виділення насіння і сепарації валків. Здійснюється прямим комбайнуванням /однофазне збирання/ зернозбиральним комбайном з пристроєм для збирання соняшника.

ЗРІЗУВАННЯ РОСЛИН - відділення стебел рослин на пні різальними робочими органами сільгоспмашин /жаток, косарок, комбайнів/.

КОПАННЯ КОРЕНІВ - порушення зв'язку коренів з грунтом і вилучення їх з грунту, наприклад, цукрових буряків, викопувальним пристроєм збиральних машин.

КОПИЧЕННЯ - технологічний процес /або операція/ формування соломи або сіна в копиці.

ОБЕРТ ВАЛКІВ - перевертання валків. Може виконуватись після дощів для рівномірного підсихання рослинної маси по всьому об'єму валків.

ОБКОШУВАННЯ ПОЛІВ - підготовча операція, яка виконується до початку збирання врожаю. Складається із скошування і збирання стеблин рослин на краях поля. Здійснюється з метою утворення поворотних смуг для збиральних машин і під'їзду до них допоміжних засобів /наприклад, автомобіля/. Під час збирання зернових культур з протипожежною метою обкошення може сполучатися з оранкою поля оборотним плугом.

ОБМОЛОТ - у зернових: порушення зв'язку зерна з колосом; у кукурудзи - зерна зі стрижнем качана; у соняшника - насіння із кошиком.

ОБРІЗУВАННЯ КОРЕНІВ - відокремлення голівок коренів від гички, наприклад, у цукрових буряків, різальними робочими органами збиральних машин.

ОЧИЩЕННЯ КОРЕНІВ - вилучення з поверхні коренів, наприклад, цукрових буряків, залишків грунту, дрібних корінців і війок.

ОЧИЩЕННЯ НАСІННЯ - відокремлення живого та мертвого сміття.

ПЕРЕВАЛОЧНИЙ СПОСІБ ЗБИРАННЯ - форми організації збирання, за якої хоча б один з компонентів урожаю подається на спеціальну площадку для тимчасового зберігання або для дороблення /наприклад, для доочищення коренів цукрових буряків/.

ПЕРЕКЛАДАННЯ ВАЛКІВ - перенос валків на вільне, поряд розташоване місце. Може виконуватись після дощів з метою прискорення підсихання рослинної маси у валках.

ПІДБИРАННЯ ВАЛКІВ - технологічна операція підйому з поверхні поля
валків.

ПІСЛЯЗБИРАЛЬНИЙ ОБРОБІТОК ПРОДУКТУ - сукупність робіт по доведенню якості одержаного під час збирання врожаю продукту до рівня нормативних вимог, наприклад, для зернових культур- це суміщя, очищення і сортування насіння.

ПОТОКОВИЙ СПОСІБ ЗБИРАННЯ - форма організації збирання, за якої всі компоненти врожаю від збиральних машин відразу доставляються до місця постійного зберігання або переробки.

ПОТОКОВО-ПЕРЕВАЛОЧНИЙ СПОСІБ ЗБИРАННЯ - сполучення потокового і перевалочного способів, коли на одній частині збирають потоковим, на другій - перевалочним способом.

ПРОКОШУВАННЯ ПОЛІВ - підготовча операція, яка виконується до початку збирання врожаю. Складається із скошування і збирання стеблин рослин на деякій відстані від країв поля у вигляді смуги /прокосу/ у стеблестої. Здійснюється з метою розподілу поля на загони і утворення для допоміжної техніки під'їздів до збиральних машин, які працюють у загонах.

ПРЯМЕ КОМБАЙНУВАННЯ - однофазне збирання врожаю, яке виконується однією сільгоспмашиною /комбайном/ за один прохід.

РОЗДІЛЬНЕ ЗБИРАННЯ - роздільне комбайнування, двофазне збирання, яке здійснюється комплексом різних сільгоспмашин. При цьому кожна з них виконує частину технологічного процесу збирання. Наприклад, при збиранні зернових, скошування хліба на пні і утворення валків здійснюється однією машиною /валковою жаткою/, підбір валків, обмолот і сепарація зерна - іншою /зернозбиральним комбайном з підбирачем замість жатки/.

СЕПАРАЦІЯ - розділення валки на зернову та не зернову частини.

СКИРТУВАННЯ - технологічний процес формування соломи або сіна у скирти.

СОРТУВАННЯ - розділення маси зерна на групи /сорти/ з певними властивостями, наприклад, за розміром.

СПОСІБ ЗБИРАННЯ - форма організації і технологічного процесу збирання. При збиранні: зернових - пряме й роздільне комбайнування, трифазне збирання; цукрових буряків - потоковий перевалочний, потоково-перевалочний способи.

СУШІННЯ - зниження вологості одержаного при збиранні продукту, наприклад зерна.

ТРИФАЗНЕ ЗБИРАННЯ ЗЕРНОВИХ - це збирання врожаю, за якого скошування хліба з утворенням валків /перша фаза/, підбір валків /друга фаза/ здійснюються як за двофазного збирання, а обмолот і сепарація зерна /третя фаза/ здійснюються на току /спеціальній площадці/, куди доставляється з лану хлібна маса.

УТВОРЕННЯ ВАЛКІВ - технологічна операція укладання скошеної рослинної маси у валки.Технічні засоби

БУРЯКОЗБИРАЛЬНИЙ КОМБАЙН - машина для збирання цукрових буряків, висіяних з шириною міжрядь 45 або 60 см. Комбайн виконує такі операції: підкопує корені, витягує їх за гичку, відділяє гичку від коренів, очищує корені від землі, корінчиків та залишків гички, завантажує корені в транспортний засіб, що рухається поряд, а гичку транспортує елеватором у причеплений до комбайна візок. За технологічною схемою бувають брального типу, які працюють за принципом брання коренів за гичку, і з попереднім зрізуванням гички на корені. За кількістю збираних рядків комбайни поділяються на дво- і трирядні, за способом агрегатування - причіпні. Привод робочих органів здійснюється від вала відбору потужності двигуна трактора.

БУРЖОНАВАНТАЖУВАЧ-ОЧИСНИК - машина, призначена для доочищення і навантажування коренів цукрових буряків з кагатів або куп. Він обладнаний живильником і очисником коренів. Ширина захвату 2,1 або 4,2 м. продуктивність 60...200 т/год.

БУРЖОПІДКОПУВАЧ - знаряддя для підкопування коренів цукрових буряків та інших коренеплодів, посіяних з міжряддями 45, 50 і 60 см. Підкопування коренів здійснюється підкопувальними лапами, випускаються начіпні дво- і трирядні підкопувані. Робоча швидкість 5,4...8,2 км/год.

ВОРОХООЧИСНИК - машина для первинного очищення свіжозбираного зерна, яке надходить від комбайна, від крупних і легких домішок. Від крупних домішок зерно очищується на похило розташованих репетах, які здійснюють поздовжні коливання, від легких - шляхом продування зернового матеріалу повітряним потоком у каналі повітряної частини. Очищене зерно йде сходом з одного із решет. Бувають стаціонарні та пересувні. Продуктивність становить до 50 т/год.

ГИЧКОЗБИРАЛЬНА МАШИНА - машина для попереднього зрізування гички цукрових буряків на посівах з міжряддями 45 або 60 см і збирання її у транспортні засоби. Складовою частиною машини є гичкозрізувальний апарат з пасивним гребінчастим копіювальним пристроєм та активним /дисковим/ різальним апаратом. Гичкозбиральні машини бувають причіпними або самохідними. Робоча швидкість 5...9 км/год. Привод робочих органів здійснюється від валу відбору потужності двигуна,

ЖАТКА ЗЕРНОЗБИРАЛЬНОГО КОМБАЙНУ - агрегат для скошування хлібної маси, формування і транспортування її до наступних робочих органів і далі - у молотарку комбайна.

ЖАТКА РЯДКОВА - машина для скошування сільгоспкультур /зернових, зернобобових і круп'яних культур, насінників цукрових буряків і трав, зеленого горошку та ін./ і укладання їх у валки на поверхні поля. Жатки можуть бути причіпні й начіпні, а за розміщенням різального апарата - фронтальні та бокові. Залежно від кількості й способу творення валків жатки можуть бути одновалкові, двовалкові і комбіновані, за допомогою яких залежно від стану й врожайності культури можна формувати один або два валки. Рядкові жатки агрегатуються з тракторами або самохідними шасі. Ширина захвату 3,6... 16 м, робоча швидкість 5... 18 км/год.

ЗБИРАЛЬНИЙ КОМЛЕКС - сукупність сільськогосподарських машин для виконання технологічного процесу збирання сільгоспкультур. Наприклад, при збиранні зернових - це зернозбиральний комбайн і закріплені за ним транспортні засоби для відвезення зернової та не зернової частин.

ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИЙ КОМБАЙН - сільгоспмашина, призначена для збирання зернових колосових культур прямим комбайнуванням і для підбирання й обмолоту хлібної маси з валків при роздільному збиранні; для скошування хлібної маси у валки жатками. Використовуючи додаткові пристрої і регулюючи режим роботи вузлів та механізмів, комбайном можна збирати сою, бобові й круп'яні культури, насінники цукрових буряків і трав, кукурудзу на зерно, соняшник. Комбайни бувають самохідні, начіпні і причіпні. Основним показником роботи комбайна є пропускна здатність молотильного апарата у кілограмах хлібної маси за І с /кг/с/. Зернозбиральний комбайн складається з таких основних частин /агрегатів/: жатки, молотарки, копнувача або подрібнювана, ходової частини 1 двигуна /у начіпних комбайнів ходової частини немає/. При роздільному збиранні комбайн обладнують підбирачем.

ЗЕРНООЧИСНА МАШИНА - машина для очищення зерна від сміттєвих домішок. Використовується на току самостійно або в агрегаті - в технологічній лінії з іншими машинами або устаткуванням для післязбиральної обробки зерна.

ЗЕРНОСУШИЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ - обладнання для штучного сушіння зерна після його збирання.

КАРТОПЛЕЗБИРАЛЬНИЙ КОМБАЙН - сільськогосподарська машина для підкопування рядків картоплі /ширина міжрядь 70 см/, просіювання грунту, руйнування грудок, відокремлення бадилля від бульб, збирання бульб у бункер г вивантажування у транспортні засоби. Комбайн можна також використовувати для підбору бульб з валків, утворених картоплекопачем-валкоутворювачем. За кількістю збиральних рядків комбайни поділяються на одно-, дво- і чотирирядні, за типом робочого органа - елеваторні, грохотні, барабанні. За способом агрегатування бувають напівпричепні й причепні. Робоча швидкість 1,6...3,6 км/год.

КАРТОЛЕКОПАЧ - сільськогосподарська машина для підкопування одного-двох рядків картоплі, посадженої в міжряддям 70 або 90 см, часткового відокремлення бульб від фунту та укладання їх разом з бадиллям на поверхні поля для підбирання вручну. Поділяються на елеваторні, грохотні та кидальні, за способом агрегатування - начіпні. Привод робочих органів -від вала відбору потужності двигуна. Робоча швидкість 3,5...4,5 км/год.

КАРТОШІЕКОПАЧ-ВАЛКОУТВОРЮВАЧ - сільськогосподарська машина для одночасного викопування картоплі з двох рядків /ширина міжрядь 70 см/, відокремлення бульб від фунту та бадилля і укладання бульб в один валок з чотирьох або шести рядків. Викопана картопля збирається картоплезбиральним комбайном. Агрегатують картоплекопач з тракторами типу "Беларусь". Робоча швидкість - близько 6 км/год.

КОПИЦЕВОЗ - сільськогосподарська машина для перевезення копиць соломи і сіна до місця скиртування, а також для навантаження в транспортні засоби гною, торфу, мінеральних добрив, сшюсу та інших сипких і штучних вантажів. Копицевоз, як правидо, обладнаний платформами для підбору, утримання та розвантаження копиць, ковшем-бульдозером, вилами і вантажопідйомним пристроєм з гаком. Механізми приводяться в дію від гідросистеми трактора.

КОРНЕЗБИРАЛЬНА МАШИНА - машина для викопування коренів цукрових буряків на посівах з міжряддями 45 або 60 см, з яких гичка зібрана гичкозбиральною машиною, очищення їх від землі і рослинних решток і завантаження очищених коренів у транспортний засіб, що рухається поруч. Викопування і виймання коренів з грунту,виконується викопувальним пристроєм з дводисковими копачами або активними вилками з чотирьох або шести рядків. Привод робочих органів здійснюється від вала відбору потужності двигуна. Робоча швидкість 5...9 км/год. Машина, як правило, самохідна.

КУКУРУДЗОЗБИРАЛЬНИЙ КОМБАЙН - сільськогосподарська машина для збирання на зерно і силос кукурудзи, посіяної з міжряддями 70 і 90 см. Він може збирати стиглу кукурудзу /вологість зерна в качанах - не більше 30%/ з відокремленням та очищенням качанів від обгорток, обмолотом качанів і подрібненням листостеблової маси, а також кукурудзу на силос з відокремленням качанів /без очищення/ та подрібненням маси або одночасним подрібненням листостеблевої маси і качанів з вивантажуванням у транспортні засоби качанів, зерна і листостеблової маси. Бувають причіпні і самохідні, дво-, три- і шестирядні. Робоча швидкість -до 9 км/год.

МОЛОТАРКА - машина або частина машини /комбайна/, призначена для обмолоту сільськогосподарських культур, виділення зерна /насіння/ з вороху, очищення його від домішок.

НАСІННЄОЧИСНА МАШИНА - сільськогосподарська машина для очищення і сортування насіння трав, зернових, овочевих та технічних культур. Так, наприклад, очищення насіння буряків, яке має шорстку поверхню, здійснюється на буряковій гірці; очищення насіння конюшини, люцерни, льону та інших культур від домішок бур'янів здійснюється на електромагнітній насіннєочисній машині; очищення й сортування за щільністю здійснюють на пневматичних сортувальних столах.

ОЧИСНИК КАЧАНІВ - сільськогосподарська машина для очищення стиглих качанів кукурудзи від обгорток на току. Машина має дві модифікації: пересувну, яка агрегатується з тракторами типу "Беларусь", і стаціонарну з приводом робочих органів від електродвигуна.

ПІДБИРАЧ - робочий орган, який монтується на жатці зернозбирального комбайна і призначений для підбирання валків при роздільному способі збирання і подачі маси на транспортер платформи жатки. Розрізняються два типи підбирачів: барабанні і транспортерні. Барабанний підбирач призначений для підбирання валків зернових і зернобобових культур, полотняно-транспортерний для підбирання широких і здвоєних валків низькорослих і зріджених хлібів, бобових культур і насінників цукрових буряків. Робочі елементи /пружинні пальці/ закріплені на барабані або на полотні транспортера.

ПРИСТРІЙ КУКУРУДЗОЗБИРАЛЬНИЙ - пристосування для збирання кукурудзи на зерно з обмолотом качанів і сепарацією вороха /ширина міжрядь 70 см/, начіплюють на зернозбиральний комбайн замість жатки. Вологість зерна в качанах у період збирання не вище від 30...32%.

СКИРТОКЛАД /НАВАНТАЖУВАЧ/ - машина для укладання сіна в стіг або соломи у скирти, копиць на транспортні засоби, навантаження сипких матеріалів, силосу й гною з буртів, штучних вантажів та для виконання різних навантажувально-розвантажувальних робіт. Навантажувач комплектується грабельною і зштовхувальною решітками для скиртування соломи й сіна, навівемих на підйомну раму, ковшем-вилами для завантаження сипких вантажів, гною та силосу і гаком для штучних вантажів. Вантажопідйомність скиртоклада-навантажувача 500 кг, висота піднімання -6...7м.

СКИРТОУТВОРЮВАЧ - причіпна сільськогосподарська машина для формування скирт соломи і сіна, працює в агрегаті із скиртокладом /навантажувачем/. Скиртоутворювач під час роботи переміщується вздовж ряду копиць трактором; скиртоклад підбирає копиці і закидає їх у камеру скиртоутворювача, де вони розрізнюються та ущільнюються до повного заповнення камери, після чого утворений стіг транспортується до місця формування скирти і вивантажується, послідовно утворюючи скирту певного розміру за довжиною. Скиртоутворювач із скиртокладом можна використовувати для скиртування соломи в стаціонарних умовах на площадці, куди солома транспортується волокушами.

ТРІЄР - сільськогосподарська машина або робочий орган зерноочисних агрегатів для сортування насіння зернових культур і трав за довжиною. Призначена для виділення із насіннєвої суміші основної культури довгих і коротких домішок. Найчастіше застосовуються циліндричні трієри, складовою частиною яких є, як мінімум, два коміркових циліндри, на внутрішній поверхні яких роблять комірки у вигляді кишенеподібних заглиблень. У циліндрах з меншими комірками /кукільних/ виділяють короткі /менші від довжини насіння основної культури/ домішки і насіння, у циліндрах з більшими комірками /вівсюжних/ - довгі домішки і насіння.УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

Агрегат для приготування робочої рідини - агрегат для приготовлений

рабочей жидкости

Агротехніка сільськогосподарських культур –агротехника

сельскохозяйственных культур

Агротехнічні вимоги /АТВ/ до сільгоспроботи - агротехнические требования к сельхозработе

Безполицевий обробіток фунту - безотвальная обработка почвьі

Богарне землеробство - богарное земледелие

Борознування - борознование

Боронування грунту - боронование почвн

Брання коренів - извлечение корней

Букетування - букетировка

Бульба - клубень

Бурякозбиральний комбайн - свеклоуборочнмй комбайн

Бур'яни - сорняки

Вирівнювання грунту - вьіравнивание поверхности почвм

Виснаження бур'янів - истощение сорняков

Вичісування бур'янів - вьічесмвание сорняков

Вологість грунту - влажность почвьі

Волоть - метелка

Дернина - дернина

Дискування грунту - дискование почвн

Дійсна родючість грунту - естественное плодородие почвьі

Добрива - удобрення

Гичкозбиральна машина - ботвоуборочная машина

Гладка оранка - гладкая вспашка

Глибина загортання - глубина заделки

Гній - навоз

Гнійна рідина - навозная жижа

Грунт - почва

Грунтопоглиблення - почвоуглубление

Гумус - гумус

Ерозія грунту - зрозия почвьі

Жатка - жатка

Живлення - питание

Збирання соняшника - уборка подсолнечника

Зв'язність грунту - связность почвн

Землеробство - земледелие

Зернозбиральний комбайн - зерноуборочньїй комбайн

Зерносушильне устаткування - зерносушильноє оборудование

Зональна технологія - зональная технология

Кочан - початок

Компост - компост

Копиця - копна

Коренезбиральна машина - корнеуборочная машина

Коткування грунту - прикатьшание почвьг

Кошик - корзинка

Кришення грунту - крошение почвьі

Культивація грунту - культивация почвьг

Липкість грунту - липкость почвм

Лущення стерні - лущение стерни

Мікродобрива - микроудобрения

Мінеральні добрива /туки/ - минеральньїе удобрення /туки/

Мінімальний обробіток грунту -минимальная обработка почвьі

Молотарка - молотилка

Метикування - мотиженье

Мульчування - мульчирование

Насіннєочисна машина - семяочистительная машина

Норма висіву - норма вьісева

Нульовий обробіток грунту - нулевая обработка почвьі

Оберт валків - оборот валков

Обкіс - обкос

Обпилювання - опьшение

Обприскування - опрьккивание

Обробіток грунту - обработка почвм

Операція - операция

Оранка - вспашка

Орний шар - пахотнмй слой

Очисник качанів - очиститель початков

Очищення насіння - очистка семян

Перевертання скиби - оборот пласта

Пил - пьшь

Питомий опір грунту - удельное сапротивление почім

Підбирач - подборщик

Підживлення рослин - подкормка растений

Підорний шар - плужная подошва

Площа живлення - площадь питання

Поворотна смуга - поворотная полоса

Полиневий обробіток грунту - отвальная обработка почвьі

Прокіс - прокос

Просапування посівів - прополка посевов

Протруювання - протравливание

Родючість грунту - плодородие почвьі

Роздільне збирання - раздельная уборка

Розпушування грунту - рьіхление почвм

Рослинництво - растениеводство

Сепарація - сепарация

Система землеробства - система земледелия

Сівба /садіння/ - посев /посадка/

Скиба - пласт

Скиртування - скирдование

Сміття - сор

Снігозатримання - снегозадержание

Сортування - сортирование

Стебло - стебель

Суцвіття - соцветие

Сушіння - сушка

Твердість грунту - твердость почвьі

Технологічна карта - технологическая карта

Технологічний процес - технологический процесе

Технологія - технология

Тік - ток

Тіньова волога грунту - теневая влага почвьі

Удобрення грунту - внесение удобрений

Фізичні властивості грунту - физические свойства почвм

Фрезерування грунту - фрезерование

Живильний режим грунту - питательний режим почвьі

Чизелювання грунту - чизелевание почвьі

Шарування грунту - шаровка почвьі

Шлейфування грунту - шлифование почвм

Шпаруватість грунту - скважность почвм

Штучна родючість грунту - естественное плодородие почвьі

Щілювання грунту - щелевание почвм

Щільність грунту - плотность почвм

Ярусна оранка - ярусная вспашка
Висновок

Викладені терміни і основні поняття в галузі сільського господарства містять багато нових понять без знання яких неможливе засвоєння фахових дисциплін за спеціальності "Організація виробництва".

Дисципліна "Технологія галузі" містить багато нових понять і термінів, без знання яких неможливо її засвоєння. Мета даних методичних вказівок - надати допомогу у вивченні цієї дисципліни.

Для полегшення користування словником в кінці методичних вказівок поданий україно-російський перелік деяких термінів з посиланням на сторінкиЛІТЕРАТУРА

  1. Ганич Д И , Русско-украинский и украинско-русский словарь, - К.: Рад.шк., 1964. - 463 с.

  2. Основиземледелияирастениеводства/В.С.Косинский. В.С.Николаев, В.В.Ткачев, А.А.Сучиліна. - М.: Агропромиздат, 1990. - 479 с.

  3. Рослинництво з основами землеробства/М.А.Білоножко,.С.Руденко В,І. Моисеєнко та ін. - К.: Урожай, 1983. - 232 с. І

  4. Технологій производства продукции растениеводства /Й.П.Фирсов, А.И.Соловьев, О.А.Распутин и др. - ЇМ.: Агропромиздат, 1989. -432 с

5. Українсько-російський словник /Під ред. Л.С.Паламарчука,
Л.Г.Скрипник. - 7-е вид. - К.: УРЕ, 1990. - 940 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2

Схожі:

Таврійського державного агротехнологічного університету iconБердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 19 травня 2006 року. –...
Таврійського державного агротехнологічного університету iconРектора Маріупольського державного університету
Кадрове забезпечення І науково-педагогічний потенціал університету
Таврійського державного агротехнологічного університету iconШелудченко Богдан Анатолійович
Державного агроекологічного університету Мінагрополітики України. З 2004 року працює на посаді професора, зав кафедри моніторингу...
Таврійського державного агротехнологічного університету iconПедагогічного університету
Збірник наукових праць студентів Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ: бдпу, 2006. – 163 с
Таврійського державного агротехнологічного університету iconМолодих учених
Бердянського державного педагогічного університету, заступник головного редактора; Ходикіна І. І. – ст викладач каф загального мовознавства...
Таврійського державного агротехнологічного університету iconП. Петровський Михайло Іванович Гордієвський — забутий професор Одеського державного університету
Михайло Іванович Гордієвський — забутий професор Одеського державного університету
Таврійського державного агротехнологічного університету iconПочесний професор Сумського державного університету

Таврійського державного агротехнологічного університету iconБерезень Газета факультету філології та журналістики 2008 рік Полтавського державного педагогічного університету №13 імені В. Г. Короленка
Харківського університету, який розцінювався як перша ланка майбутнього полтавського вишу. Саме ця подія стала колискою двох братніх...
Таврійського державного агротехнологічного університету iconПрофесор Сумського державного університету Віталій Іович СимоновськийБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка