Таврійського державного агротехнологічного університетуСторінка1/2
Дата конвертації09.03.2018
Розмір0,77 Mb.
  1   2


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ВСП «НОВОКАХОВСЬКИЙ КОЛЕДЖТАВРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

ДОВІДНИКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ»

Для спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства»
НОМІНАЦІЯ :

інноватика в організації самостійної роботи

студентів

2010

Укладач: Гордецька Марія Леонідівна – завідувач навчально – практич- ного центру, викладач спеціальних дисциплін вищої категорії.

Рецензент : Смола Анатолій Афанасійович – викладач спеціальних дисциплін вищої категорії.АНОТАЦІЯ

Довідниковий матеріал складено у відповідності з програмою дисциплін з циклу «Технологія виробництва продукції рослинництва» для аграрних вищих навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації і схвалено на засіданні циклової комісії спеціальних дисциплін відділення «Механізація сільського господарства» ВСП «Новокаховський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету».

Науково-методичний матеріал для забезпечення самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Технологія виробництва продукції рослинництва», «Технологія галузі», «Основи агрономії», «Землеробство» призначений для самостійного оволодіння загальними термінами, поняттями, які застосовуються при вивченні цих дисциплін. Методичний матеріал дає можливість адаптуватися студенту при вивченні дисциплін як на аудиторних заняттях, так і при вивченні самостійного матеріалу.

Розглянуто і схвалено на засіданні

циклової комісії спеціальних

дисциплін відділення «Механізація с/г»

Протокол №___ від «__»______20__ р.

Голова циклової комісії

_____________Жураківський Л.В.

ЗМІСТ


1.

Вступ..............................................................................................................

4

2.

Загальні поняття землеробства....................... ....................... ...................

5

3.

Загальні поняття технології виробництва продукції рослинництва......

9

4.

Технологія обробітку ґрунту.............................................. ......................

12

5.

Технологія і засоби сівби /садіння/....................... .............................. ..

31

6.

Технологія внесення добрив.............................................. ......................

35

7.

Захист рослин..............................................................................................

42

8.

Технологія збирання врожаю та післязбирального обробітку продукту

44

9.

Українсько-російський перелік основних термінів................................

57

10.

Висновок............................................................................................... .....

62

11.

Література...................................................................................................

63


Вступ

«Не бійтесь заглядати у словник.

Це пишний яр, а не сумне провалля.

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка і Даля»

М.Рильський

Словник – книга, яка містить збірник слів, розташованих у відповідному принципі, та яке дає знання з їх значення, впровадження, погодження, перекладі на інших мовах та інше, або інформація о поняттях і предметах.

Словники дали можливість прослідкувати історію слова, визначити його значення, встановити послідовність розвитку лексичних значень, зрозуміти існуючий між ними зв'язок.

З біографії вчених, громадський діячів, письменників, поетів відомо, що багато з них високо оцінювали енциклопедичні та філологічні словники, звертались до них за довідками, читати словники як захоплю вальну літературу.

Читаючи книги, газети, журнали, ми отримуємо багато нової інформації, пізнаємо багато нових незрозумілих слів. Людина безсила зберігати в пам’яті все: події минулого і теперішнього, дати, факти, імена. І коли потрібна відповідь на питання, або якась довідка, на допомогу приходить словник.

Ви любите читати словники? Чи часто звертаєтеся до них? Впевнені, що багато хто з вас дадуть негативні відповіді або зададуть зустрічне запитання: "А що може бути цікавого в словниках, щоб їх читати?" Дійсно, словник - це історична повість про життя людей, їх думах, сподіваннях, біди і радощі;кожне слово, поміщене в словнику, пов'язане з життям, діяльністю народу - творця мови.

Словник - це всесвіт в алфавітному порядку (Вольтер)1. Загальні поняття землеробства

АГРОТЕХНІКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР - система прийомів вирощування культур на основі досягнень науки, техніки і передового досвіду з урахуванням місцевих ґрунтово-кліматичних і організаційно-господарських умов.

БОГАРНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО-землеробство в районах з недостатньою вологою ґрунтів, ведеться без зрошення.

ҐРУНТОЗАХИСНА СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА - система, яка ґрунтується на зерно-парових сівозмінах з послідовним розміщенням сільськогосподарських культур і пару, на плоскорізальній обробці ґрунту, внесенні добрив, заходах щодо накопичення вологи.

ЕКСТЕНСИВНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО - форма землеробства, за якої обсяг виробництва зростає за рахунок розширення сільськогосподарських угідь без додаткового вкладення засобів і витрат праці на одиницю площі.

ЗАКОН ЗВОРОТНОСТІ - для збереження родючості ґрунту необхідно повертати всі речовини, які були взяті із ґрунту врожаєм чи внаслідок втрат. Містить усі фактори життя, у тому числі: основні елементи живлення, водний і повітряний режими ґрунту, космічні фактори життя рослин та ін.

ЗАКОН МІНІМУМУ, ОПТИМУМУ І МАКСИМУМУ - найвищий врожай можна одержати за оптимальної наявності факторів життя рослин. Врожай залежить від кожного з факторів; дію одного фактора неможливо замінити добрим забезпеченням іншими факторами життя рослин.

ЗАКОН НЕЗАМІННОСТІ І РІВНОЗНАЧНОСТІ ФАКТОРІВ ЖИТТЯ РОСЛИН - жоден із факторів життя рослин не може бути замінений на інші, усі фактори фізіологічно рівнозначні.

ЗАКОН СУТНОСТІ ДІЇ ФАКТОРІВ ЖИТТЯ РОСЛИН - для одержання високих врожаїв сільськогосподарських культур необхідна одночасна наявність усіх факторів життя в оптимальному співвідношенні.

ЗАЛУЖЕННЯ - посів багаторічних трав з метою створення травостою господарського призначення.

ЗЕМЛЕРОБСТВО - галузь рослинництва, яка заснована на використанні землі з метою вирощування сільськогосподарських культур. Найважливіші завдання землеробства: ефективне використання землі, сонячної енергії для створення органічних речовин за рахунок рослин; підвищення родючості грунтів і врожайності сільськогосподарських культур.

ЗОНАЛЬНА СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА - система, всі ланки якої / сівозміни, способи обробітку ґрунту й посіву, внесення добрив, знищення бур'янів, боротьба із шкідниками і хворобами сільськогосподарських рослин та ін./ ретельно вивчають і застосовують у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах з урахуванням матеріально-технічної бази /добрив, насіння, наявності вологи і теплоти, технічних засобів та ін./.

ЗОНАЛЬНА ТЕХНОЛОЕІЯ - складова частина зональної системи землеробства, яка забезпечує планову продуктивність поля на основі раціонального використання ґрунтово-кліматичних ресурсів і матеріально-технічних засобів.

ІНТЕНСИВНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО - форма землеробства, за якої обсяг виробництва продукції рослинництва зростає за рахунок прогресивної технології та сучасних машин тій самій площі сільськогосподарських угідь.

КУЛІСИ - смути із високостеблистих рослин /соняшник, кукурудза та ін./ , які висіваються на паровому полі серед інших культур; захищають посіви від засухи, зимою сприяють накопичення снігу на полях, захищають озимі від вимерзання.

МЕТОДИ ОКУЛЬТУРЕННЯ ГРУНТУ - способи, які передбачають біологічне, хімічне чи фізичне окультурення ґрунту. Біологічний спосіб включає прийоми збагачення ґрунту гумусом і азотом; .посів злаково-бобових, сидератів; чергування культур у сівозміні. Хімічний спосіб спрямований на збільшення кількості елементів живлення в ґрунті за допомогою добрив, а також вапнування, кислування. Фізичний спосіб складається із обробітку ґрунту, зрошення, осушення.

НЕСТІЙКЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО АБО ЗОНА РИСКОВОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА - землеробство в районах з недостатньою кількістю опадів і нестійкими природними умовами. У таких районах спостерігаються коливання врожаю за роками і використовується гнучка технологія вирощування сільськогосподарських культур залежно від ґрунтово-кліматичних умов поточного року (Миколаївська, Херсонська, Одеська області та Крим)

ОСНОВНІ ПРИЙОМИ АГРОТЕХНІКИ - це прийоми, які включають: обробіток ґрунту, сівозміни, внесення добрив, підготовку насіння до сівби, посадку, догляд за посівами, снігозатримання, регулювання сніготанення, боротьбу з хворобами і шкідниками сільськогосподарських культур, знищення бур'янів, збирання врожаю, перероблення його і збереження.

ПАР - поле сівозміни чи його частина, яка не зайнята під посів в період вегетації і тримається в розпушеному і чистому від бур'янів стані; спосіб підвищення родючості ґрунту і накопичення в ньому вологи. Буває чистий і зайнятий пар, у період пару на полі проводяться багаторазові механічні обробки, вносять гербіциди, добрива. У ґрунті накопичуються поживні речовини і вода, покращуються його властивості.

ПРОГРАМУВАННЯ ВРОЖАЮ - цілеспрямоване формування розвитку посівів для одержання запланованого врожаю.Основні принципи програмування:

  • принцип залежності продуктивності фіто-маси посіву від гідротермічних показників середовища;

  • принцип залежності врожайності сільськогосподарських культур від коефіцієнта використання рослинами фото-синтезованої активної радіації;

  • принцип відбору сортів за їх потенціальною можливістю стосовно до конкретних природних умов;

  • принцип взаємозв'язку врожайності із сформованим у фітоценозі фотосинтетичним потенціалом;

  • принцип обов'язкового і правильного застосування основних законів землеробства і рослинництва;

  • принцип використання і забезпечення системи внесення добрив, який враховує родючість ґрунту і потреби рослин у поживних речовинах;

  • принцип використання комплексу агротехнічних заходів, які враховують вимоги культури: сорту і умов агрометеорологічних обставин;

  • принцип забезпечення рослин водою в оптимальній кількості;

  • принцип обов'язкового захисту рослин від шкідників, хвороб і бур'янів.

РОСЛИННИЦТВО - одна з основних галузей сільськогосподарського виробництва, яка вивчає прогресивні прийоми обробітку польових культур для забезпечення високих і стійких врожаїв за найменших затрат праці і засобів на одиницю продукції.

СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА - комплекс взаємозв'язаних агротехнічних, меліоративних, організаційних заходів, спрямованих на ефективне використання землі, збереження і підвищення родючості грунту, одержання високих і сталих врожаїв. Складовими частинами системи є організація території, система сівозмін, система обробітку грунту, система внесення добрив, заходи щодо знищення бур'янів, боротьба із шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур, насінництво, система заходів з охорони землі від шкідливих вод і вітру, а також хімічна меліорація фунтів, зрошення, осушення, полезахисне лісорозведення тощо.

СТАБІЛЬНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО - землеробство, основане на комплексному застосуванні в системі сівозмін мінімального обробітку грунту, засобів механізації, хімізації, високопродуктивних сільськогосподарських культур.2. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

АГРОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (АТВ) ДО СІЛЬГОСПРОБОТИ - офіційно

діючі нормативи, яким повинні відповідати якісні та кількісні показники виконуваної роботи. Наприклад, АТВ до сівби регламентують строки та норму висіву, глибину загортання насіння, відстань між насінням у рядку та між рядками.

ГІН - межа між обробленою та необробленою ділянками загону.

ЗАГІН - виділена певним чином ділянка лану для виконання сільськогосподарської роботи одним МТА. Розбиття лану на загони здійснюється оранкою, плугом, контрольних і поперечних до них борозен, для збирання - виконанням збиральним агрегатом прокосів у хлібній масі на пні.

КОНТРОЛЬНА БОРОЗНА - орана плугом смуга на краю лану для відокремлення загонів від поворотної смуги.

МАШИНО-ТРАКТОРНИЙ АГРЕГАТ /МТА/ - сукупність зчленованих певним чином сільгоспмашин і пристроїв з енергоносієм /трактором, самохідним шасі/, а також осіб, які керують ним.

ОПЕРАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ТА ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА - правила виконання сільгоспробіт /наприклад, оранки або сівби/, розчленованих на окремі операції.

В операційній технології вказуються вимоги і даються рекомендації щодо підготовки поля та МТА до роботи, щодо роботи МТА у полі, контролю якості роботи, техніки безпеки та промсанітарії.

ОПЕРАЦІЯ - логічно завершена частина сільгоспроботи, наприклад, підготовка поля або МТА до роботи, робота МТА у полі та ін.

ПІДГОТОВКА МТА ДО РОБОТИ - технологічна підготовка складових МТА, зчленування сільгоспмашин, пристроїв і трактора в агрегат, регулювання робочих органів на глибину ходу, норму висіву і т.п., а також випробування МТА на холостому ході.

ПІДГОТОВКА ПОЛЯ ДО РОБОТИ - приведення поля в стан, придатний для виконання сільгоспроботи. Наприклад, під час підготовки поля до оранки з поля збирають копиці соломи, наносять контрольні борозни, відбивають загони.

ПОВОРОТНА СМУГА - ділянка на краю лану, де МТА виконує розворот з відкладеними робочими органами після виїзду із загону для наступного заїзду в загін.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА РОБОТА - трудова діяльність людини, спрямована на вироблення сільгосппродукту, яка містить підготовку та виконання технологічного процесу, а також приймання - здачу наслідків праці офіційним особам. Сільгоспроботи регламентуються операційною технологією.

СТРУКТУРА ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА - узагальнена схема, в якій виробництво продукту розчленовується на складові компоненти;

- виробництво виставляється як сукупність сільгоспробіт, які входять до групи вирощування або збирання, або післязбиральної обробки; кожна сільгоспробота визначається як сукупність основних, підготовчо-заключних та допоміжних операцій.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА - таблиця, яка містить послідовний перелік робіт по виробленню сільськогосподарського продукту, їх якісну характеристику, обсяг, способи виконання, кількість обслуговуючого персоналу, склад агрегату, кількість годин роботи, виробіток на день, календарні строки і тривалість кожної операції, затрата праці, прямі витрати на одиницю роботи і на весь період, а також інші показники.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС - виконуваний МТА цілеспрямований процес біологічного, хімічного або фізичного діяння на сільгоспматеріал грунт, насіння, стебла рослин і т.п./ з метою зміни його властивостей або стану. Наприклад, внаслідок технологічного процесу оранки змінюється властивість і стан грунту, при збиранні - стан збираної маси.

ТЕХНОЛОГІЯ - наука /сукупність знань/ про способи та засоби виробництва якого-небудь продукту.

Термін також вживається:

як закономірна послідовність операцій чи робіт;

як сукупність засобів механізації, технічної документації для виконання послідовних робіт.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА/ТВПР/ опис послідовних сільгоспробіт виробництва якого-небудь продукту рослинництва /наприклад, пшениці або цукрового буряку/ із зазначенням засобів механізації, потрібних ресурсів та важливих агротехнічних вимог до цих робіт.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ, ЗБИРАННЯ ТА ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА - опис /або простий перелік/ сільгоспробіт. Публікується у вигляді брошур. У виробництві використовується також у вигляді технологічних карт.3. ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ

Ґрунт та його властивості

АБРАЗИВНИЙ ГРУНТ - здатність ґрунту спричинювати інтенсивне зношування деталей робочих органів ґрунтообробних машин.

АЕРАЦІЯ - надходження повітря в грунт після дії розпушувальних технічних засобів або шляхом ліквідації перешкоди /наприклад, ґрунтової чи льодової кірки/.

АЕРОБНИЙ ПРОЦЕС - процес розкладання органічної речовини з дос шупом повітря до повної мінералізації та утворення мінеральних солей, які, як правило, розчиняються у воді та доступні для живлення рослин.

АНАЕРОБНИЙ ПРОЦЕС - процес розкладання органічних речовин без доступу повітря з неповним руйнуванням; нерозкладені речовини звичайно консервуються.

БЕЗСТРУКТУРНЙ ГРУНТ - складається з дрібних частинок агрегатів / менше як 0,01 мм/, які між собою не зв'язані /наприклад, пил/.

ВОДНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРУНТУ - .сукупність властивостей ґрунту, які характеризують поведінку ґрунтової вологи /вологовність, вологопроникність, гігроскопічність тощо/.

ВОЛОГІСТЬ ГРУНТУ - показник вмісту вологи в ґрунті. Визначається у відсотках: від маси сухого ґрунту /масова вологість/, від ємкості /ємкісна вологість/, від вмісту вологи, який відповідає тому чи іншому вигляду вологоємкості, найчастіше - від повної або найменшої /відносна вологість/

ВОЛОГОЄМКІСТЬ ГРУНТУ - властивість ґрунту вбирати і утримувати певну кількість вологи. Розрізняють; повну або найбільшу вологоємкість фунту - за повної насиченості водою усіх проміжків між ґрунтовими частками та ґрунтовими агрегатами; капілярну - у випадку заповнення вологою лише капілярних проміжків; польову - за якої фунт вміщує таку максимальну кількість води, яку здатний утримати не дозволяючи воді стікати у нижчі горизонти.

ГЛИНА - пластична осадкова порода, що складається переважно з глинистих матеріалів /каолініту, монтморилоніту, гідрослюди та ін./, Розрізняють кілька типів глин залежно від вмісту фізичної глини /часток розміром 0,01... 1,00 мм/у ґрунтовому дрібноземі висушеної при температурі 106 °С; легку /50...60%/, середню /60...80%/, тяжку /80%/.

ГРАВІЙ - пухка осадова порода, складена уламками порід та мінералів розміром 1...10 мм. Розрізняють річковий, озерний, льодовиковий та ін. До штучних гравієподібних матеріалів відносять керамзит, аглопорит, перліт, шунгіт та ін.

ГРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ СКЛАД ГРУНТУ - відносний вміст у грунті


часток різної форми. Звичайно виражають /визначають/ у відсотках до маси
абсолютно сухого фунту.

ГРУНТ - поверхневий шар Земної кулі, який під впливом клімату /світла, вологи, повітря і теплоти/, живих організмів /рослин, тварин, бактерій тошо/ та виробничої діяльності людини видозмінився і став давати врожаї культурних рослин.

ГРУНТ ІЗ СУЦІЛЬНОЮ СТРУКТУРОЮ - монолітний грунт, який складається із з'єднаних одна з одною часток в єдину зв'язуючу масу наприклад, мул, волога глина/.

ҐРУНТОВА КІРКА - поверхневий твердий шар грунту, який утворюється внаслідок швидкого висихання вологого грунту, особливо глинистого та розпиленого, наприклад, при висиханні грунту після дощу.

ҐРУНТОТВОРНИЙ ПРОЦЕС - зародження та еволюція фунту під впливом факторів ґрунтоутворення /материнська порода, клімат, рослинний та тваринний світ, рельєф, геологічний вік території, господарська діяльність людини/, мінливість яких за часом та у просторі зумовила формування різноманітних типів фунтів, наприклад, підзолистих, чорноземів та ін.

ҐРУНТОУТВОРЕННЯ- процес перетворення материнської ґрунтотворної/ породи в фунт, який відрізняється від вихідної /початкової/ породи зовнішнім виглядом та властивостями.

ГУМІФІКАЦІЯ - перетворення рослинних та тваринних залишків у грунті за умов недостачі кисню з утворенням темнозабарвлених високо-молекулярних речовин /гумінів, гумінових кислот та ін./.

ГУМУС - речовина складного хімічного вмісту, яка утворюється внаслідок розкладання мертвих залишків рослин і тварин у грунті. Про родючість грунту судять по відсотковому вмісту гумусу.

ГУМУСОВІ РЕЧОВИНИ - високомолекулярні органічні з'єднання грунту, які виділяють розчини лугів, нейтральних солей та органічних розчинників.

ДЕРНИНА - горішній шар грунту /цілини/ багаторічного покладу або скиба сіяних трав, пронизана живим та мертвим корінням трав'янистої рослинності.

ДИХАННЯ ГРУНТУ - ритмічний повітрообмін між атмосферою та грунтом.

ДІЙСНА РОДЮЧІСТЬ ГРУНТУ - родючість, яку розраховують за вмістом у грунті поживних елементів.

ЖИВИЛЬНИЙ РЕЖИМ ГРУНТУ - зміна утримання в грунті поживних речовин, доступних для рослин на протязі вегетаційного періоду.

ЗАБОЛОЧУВАННЯ ГРУНТУ - ґрунтотворний процес в анаеробних умовах сильного зволоження, що викликає нагромадження напіврозкладених рослинних залишків, зміну флори та фауни, режимів та властивостей грунту.

ЗАПАС ПРОДУКТИВНОЇ ВОЛОГИ ГРУНТУ - кількість вологи, яка міститься в шарах ґрунту для забезпечення діяльності та бере участь у створенні органічних речовин рослин.

ЗВ'ЯЗНІСТЬ ГРУНТУ - здатність ґрунту чинити опір розривному зусиллю, роздавленню, розклинюванню. Найбільшу зв'язність мають ґрунти важкого механічного складу. Чистий пісок практично зв'язності не має.

КАМЕНІ - механічні елементи ґрунту та порід розміром більше як 3 мм.

КИСЕНЬ ГРУНТУ - джерело дихання та синтезу органічних з'єднань. До рослини надходить у вигляді газоподібного кисню, води та інших з'єднань через листя з повітря та через коренів з води.

КИСЛОТНІСТЬ ГРУНТУ - одна з найважливіших властивостей ґрунту. Розрізняють кислотність твердої фази ґрунту та кислотність ґрунтового розчину /або водного натягу з ґрунту/. Вилужених основ горішніх шарів ґрунту внаслідок промивного режиму й защемлення їх воднем молекул води та органічних і мінеральних кислот - основна причина кислої реакції.

ЛИПКІСТЬ ГРУНТУ - властивість вологого ґрунту опиратися його відриву від металевої поверхні або ковзанню по ній.

МАКРОСТРУКТУРА ГРУНТУ - грудочки /грудки/ грунту розміром 10,00...0,25 мм.

МІКРОЕЛЕМЕНТИ - елементи, які містяться в фунті в обсязі від кількох відсотків до їх сотих часток у перерахунку на суху речовину. Це азот, фосфор, калій, кальцій, марганець, залізо, сірка, вуглець, кисень, водень.

МІКРОСТРУКТУРА ГРУНТУ - сукупність рослинних мікроорганізмів і бактерій, грибів, мікроскопічних водоростей, актиноміцетів.

МІНЕРАЛІЗАЦІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН ГРУНТУ - розкладання органічних речовин ґрунту з утворенням мінеральних з'єднань.

МУЛ- фракція механічного складу ґрунту розміром менш як 0,001 мм. Розрізняють грубий мул /розмір часток 0,0010...0,0005 мм/ і тонкий / 0,0005...0,0001 мм/. Тонкозернистий осад океанів, морів, озер, водосховищ., рік, що містить ЗО...50 часток-діаметром менше 0,01 мм.

ОКУЛЬТУРЕНИЙ ШАР - пласт ґрунту, підлеглий окультурюванню шляхом обробітку, внесення добрив та інших засобів.

ОРНИЙ ШАР - пласт грунту, який щорічно або періодично підлягає суцільному обробітку на максимальну глибину. Це верхній горизонт грунту, що піддається обробітку, гіпсуванню тощо.

ПЕРЕЛОГ - рілля, залишена без обробки на кілька років, вкрита природною рослинністю.

ПИЛ - фракції механічного складу ґрунту, механічні елементи ґрунтів. Розрізняють дрібний /розмір механічних елементів - 0,005...0,001мм/ середній /0,010...0,005/ та крупний /0,050...0,010/.

ПИТОМИЙ ОПІР ГРУНТУ - визначальна при оранці плугом величина як відношення-тягового зусилля до площини поперечного перерізу пласта, який обробляється.

ПІДОРНИЙ ШАР - ущільнений грунт на межі орного та підорного горизонтів. Як правило, утворюється внаслідок дії робочих органів ґрунтообробних машин, особливо на глинистих та розпилених ґрунтах.

ПІСОК - фракція механічного складу грунту. Розрізняють: крупний /1.0...0.5 мм/, дрібний /0,25...0,05 мм/, середній /0,50...0,25 мм/. Пісок також може бути пухким /містить 0...5% фізичної глини в ґрунтовому дрібноземі, висушеному при температурі 105 °С/ та зв'язаним /5... 10% /.

ПЛАСТИЧНІСТЬ— здатність грунту деформуватись під впливом механічних сил без розтину суцільності із збереженням наданої йому форми.

ПОВІТРОВМІСТ ГРУНТУ - ємкість ґрунтових пор, які вміщують повітря за певної вологості грунту. Визначають у відсотках від загальної ємкості ґрунту.

ПОВІТРЯНИЙ РЕЖИМ ГРУНТУ - сукупність процесів надходження повітря в грунт та його переміщення в ньому, витрати з грунту, обмін газами між грунтом, повітрям, твердою та рідкою фазами грунту, вбирання та виділення газу живими організмами в грунті. Це процес зміни утримання складу повітря в грунті за певний проміжок часу.

ПОВІТРЯНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРУНТУ - властивості, які мають повітро-емкість та повітропроникність грунту. В орних грунтах кількість повітря становить 8...36% загальної ємкості. Повітропроникність відбувається за наявності 8...10% некапілярних пор при зволоженні грунту до капілярної вологоємкості.

ПОТЕНЦІЙНА РОДЮЧІСТЬ ГРУНТУ - родючість, яку розраховують за вмістом у грунті елементів живлення.

ПРИРОДНА РОДЮЧІСТЬ ГРУНТУ- родючість, яка виникла внаслідок природного ґрунтотворного процесу протягом значного часу.

РЕКУЛЬТИВАЦІЙНИЙ ШАР ГРУНТУ - штучно створюваний внаслідок рекультивації земель шар із сприятливими для росту рослин властивостями.

РОДЮЧИЙ ШАР ГРУНТУ - верхня гумусована частина ґрунтового профілю із сприятливими для росту рослин хімічними, фізичними, агрохімічними та іншими властивостями.

РОДЮЧІСТЬ ГРУНТУ - здатність грунту забезпечувати протягом усього вегетаційного періоду потребу культурних рослин у поживних речовинах, воді, повітрі та теплі.

САПРОПЕЛЬ - відкладення озер та торфовищ, які виникають внаслідок заростання водоймищ. Використовується як органічне добриво.

СКЕЛЕТ ГРУНТУ - фракція механічного складу грунту розміром, більшим від 1 мм /гравій, галька, камінь та ін./.

СКИБА - орана цілина, поклад, перелог, поле багаторічних трав. Стрічка грунту, яка утворюється в разі оранки надмірно вологого грунту тяжкого механічного складу або після багаторічної трав'янистої рослинності.

СКЛАДАННЯ ГРУНТУ - співвідношення в грунті різних агрегатів.

СТРУКТУРА ГРУНТУ - показник стану грунту, що визначається величиною ґрунтових агрегатів /грудочок/ та силою їх взаємозв'язку.

СТРУКТУРНИЙ ГРУНТ - складається з агрегатів розміром 0,25... 10 мм, зв'язки яких не руйнуються вологою.

СТРУКТУРНІСТЬ ГРУНТУ - здатність грунту розпадатися на агрегати або грудочки різного розміру.

СУПІСОК - грунт, що містить 10....20% фізичної глини в ґрунтовому дрібноземі, висушеному за температури 105 °С.

ТВЕРДІСТЬ ГРУНТУ - характеристика механічних властивостей грунту, яка визначається як опір грунту проникненню в нього деформатора значних форм і розмірів. За значенням твердості судять про опір грунту механічному обробітку/оранці, чизелюванню, фрезеруванню/.

ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ ГРУНТУ - зміна температури за певний проміжок часу.

ТЕПЛОВИЙ РЕЖИМ ГРУНТУ - сукупність процесів теплообміну в приземному шарі повітря, рослині, грунті та тепло переносу, тешюакумуляції в грунті. Включає сукупність надходження та віддачі теплоти грунтом та її переміщення з усіх джерел температури. Один квадратний сантиметр поверхні за вегетаційний період отримує протягом доби 1 ккал. Грунт акумулює тільки п'яту частину сонячної енергії, яка надходить, при цьому на фотосинтез використовує близько 1% падаючої кількості теплоти.

ТІНЬОВА ВОЛОГА ГРУНТУ- волога, що губиться грунтом після збирання врожаю внаслідок зникнення тіні від стеблестою рослин.

ТОРФ - корисна копалина, виникла внаслідок накопичення залишків рослин, які підлягають неповному розкладу протягом тривалого часу в умовах багнищ.

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНЇ ВЛАСТИВОСТІ ГРУНТУ - сукупність властивостей ґрунту, які характеризують механічні діяння: твердість, в'язкість, пластичність, липкість, текучість, опір розриву, усадку, стиск, кручення, тертя по предметах, питомий опір під час обробки, опір руху агрегатів.

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРУНТУ - сукупність властивостей фунту, які характеризують його фізичний стан: агрегатний та гранулометричний склад, структурний стан, питома та об'ємна маса, пористість, а також повітряні, водні, теплові, електричні, радіоактивні та інші властивості. Вони характеризують також взаємодію із зовнішніми фізичними агентами та характер трансформації змін цих дій у самому грунті.

ЖИВИЛЬНИЙ РЕЖИМ ГРУНТУ - утримання в грунті рухомих елементів для живлення рослин.

ШПАРУВАТІСТЬ ГРУНТУ - сумарний об'єм усіх пор та проміжків між частками твердої фази грунту в її природній будові. Виражають /визначають/ у відсотках від об'єму грунту.

ШТУЧНА РОДЮЧІСТЬ ГРУНТУ - родючість, яка створена дією людини -внесенням добрив, механічним обробітком, зрошенням або осушенням, меліоративними заходами та ін.

ЩІЛЬНІСТЬ ГРУНТУ - відношення маси твердої фази до її ємності, ті см .Технологічні процеси та технічні засоби обробітку ґрунту

БЕЗПОЛИЦЕВИЙ ОБРОБІТОК ГРУНТУ - обробіток грунту без перевертання його орного шару. Виконують плоскорізами, важкими протиерозійними культиваторами, безполицевими та чизельними плугами.

БОРОЗНОНАРІЗУВАЧ - знаряддя для нарізання борозен глибиною до 22 см з метою відведення поверхневих вод на схилах.

БОРОЗНУВАННЯ - нарізання борозен на поверхні грунту.

БОРОНА — знаряддя для мілкого і поверхневого обробітку грунту. Розрізняють кілька видів борін: голчаста, сітчаста, лапчаста, ножеподібна, пружинна, зубова, дискова. Голчаста борона розпушує грунт на глибину 4...6 см /особливо стержневі фони/, сітчаста - з зубами на шарнірній рамі; лапчаста - без переміщення верхнього шару; ножеподібна - з хрестоподібними обертовими ножами до 6...8 см, пружинна - з розпушувальною лапкою на пружинних стовпах і рівняльною дошкою до 6... 12 см; зубові - до 8 см; дискові/іноді з вирізним диском і не обов'язково сферичним/ - на глибину 10...20 см.

БОРОНУВАННЯ ГРУНТУ - прийом обробітку грунту, який забезпечує кришіння, розпушування і вирівнювання поверхні грунту, а також часткове знищення проростків і сходів бур'янів. Здійснюється зубовою або голчастою бороною.

БУКЕТУВАННЯ - агротехнічний прийом, який полягає у проріджуванні посівів просапних культур із залишенням у рядку "букетів" із кількох рослин на однаковій відстані. При цьому знищуються бур'яни. Квадратно-гніздові та пунктирні посіви не букетуються. Здійснюється культиваторами та проріджувачами.

ВИРІВНЮВАННЯ ГРУНТУ - зменшення розмірів нерівностей поверхні грунту. Досягається боронуванням, культивацією, коткуванням, шлейфуванням, плануванням та іншими прийомами.

ВИРІВНЮВАЧ ГРУНТУ - знаряддя, яке призначене для вирівнювання мікрорельєфу грунту з одночасним боронуванням.

ВИСНАЖЕННЯ БУР'ЯНІВ - знищення бур'янів багаторазовим підрізанням проростків на різній глибині в межах орного і підорного шарів грунту.

ВИЧІСУВАННЯ БУР'ЯНІВ - вилучення органів вегетаційного розмноження бур'янів із грунту спеціальними машинами і знаряддями.

ГЛАДКА ОРАНКА - оранка з укладанням пласта по один бік борозен і гребенів. Застосовують у гірських районах, в умовах зрошення. Використовують балансирні й оборотні плуги.

ГЛИБОКИЙ ОБРОБІТОК ГРУНТУ - обробіток грунту на глибину більше 24 см.

ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧ-УДОБРЮВАЧ - знаряддя для глибокого розпушування грунту без перевертання скиби з одночасним внесенням на дно борозни рівномірного шару мінеральних добрив.

ГРЕБІНЮВАННЯ ГРУНТУ - прийом обробітку грунту, який забезпечує утворення горизонтальних дрен-кротовин.

ГРУНТОГЮГЛИБЛЕННЯ - збільшення глибини оброблюваного шару грунту до ЗО...40 см. Проводять плугами з ґрунтопоглиблювачами, ярусними, плантажними та ін.

ДВОЯРУСНИЙ ОБРОБІТОК ГРУНТУ - обробіток грунту з перевертанням верхньої частини орного шару і одночасним розпушуванням нижнього шару або взаємним переміщенням верхнього і нижнього шарів.

ДИСКУВАННЯ ГРУНТУ - прийом обробітку грунту, який забезпечує кришіння, часткове переміщування грунту та знищення бур'янів. Здійснюється дисковими знаряддями.

ЗЯБЛЕВИЙ ОБРОБІТОК ГРУНТУ - основний обробіток грунту в літньо-осінній період під ярі культури в наступному році. Існують різні варіанти обробітку: лущення стерні з наступною осінньою оранкою; напівпаровий обробіток, який поєднує осінній поверхневий і глибокий обробіток; тільки осіння оранка; дрібний поверхневий обробіток фунту із збереженням стерні і рослинних залишків на поверхні поля; глибоке розпушування без перевертання скиби; обробіток грунту з утворенням нерівностей на поверхні поля.

КОТКИ - знаряддя для вирівнювання та увільнення поверхневого шару грунту, кришіння брил, розпушування й руйнування ґрунтової кірки. За конструкцією робочих органів розрізняють кільчасті, кільчасто-шпорові, кільчасто-зубчасті і гладкі /водоналивні/ котки.

КОТКУВАННЯ ГРУНТУ - спосіб обробітку фунту, який забезпечує увільнення, кришіння і подрібнення грудок /брил/і часткове вирівнювання поверхні. Зменшує випаровування вологи, збільшує капілярну пористість фунту.

КРИШЕННЯ ГРУНТУ - зменшення розмірів ґрунтових структурних агрегатів.

КУЛЬТИВАТОР - сільгоспзнаряддя для поверхневого розпушування грунту на глибину до 12 см і глибокого розпушування на глибину до 36 см і більше, знищення та нарізування поливних борозен. За призначенням розрізняють культиватори для суцільного обробітку грунту і просапні.

КУЛЬТИВАЦІЯ ГРУНТУ - метод обробітку грунту, при якому забезпечується кришіння, розпушування і часткове перемішування грунту, а також підрізання бур'янів і вирівнювання поверхні поля.

ЛУНКУВАННЯ ГРУНТУ - прийом обробітку грунту, який забезпечує утворення лунок на поверхні грунту. Звичайно проводять на схилах крутизною до 3°, утворюючи лунки довжиною 110..130 см і глибиною до ПО...180 см. Під час лункування агрегат повинен рухатися впоперек основного схилу.

ЛУЩЕННЯ СТЕРНІ - прийом обробітку грунту після збирання зернових культур, який забезпечує кришіння, розпушення, часткове перевертання і перемішування грунту, а також провокацію проростання та підрізання бур'янів. Лущення виконують не пізніше ніж через 2-3 дні після збирання попередника /дисковими боронами або лущильниками/.

ЛУЩИЛЬНИК - знаряддя для мілкого обробітку грунту з частковим перевертанням скиби. Дискові лудильники обробляють грунт на глибину 4... 10 см, лемішні з полиневим корпусом шириною захвату 25 см - на глибину до 18 см.

МЕХАНІЧНЕ ЗНИЩЕННЯ БУР'ЯНІВ - заходи по знищенню запасу насіння і вегетаційних органів розмноження механічними засобами, головним чином ґрунтообробними машинами, а також виполюванням бур'янів.

МІЖРЯДНИЙ ОБРОБІТОК ГРУНТУ - обробіток грунту у міжряддях просапних сільгоспкультур для знищення бур'янів і розпушування поверхневого шару. Сприяє збереженню вологи у нижчих горизонтах грунту, проникненню атмосферних опадів і повітря й посиленню життєдіяльності корисних мікроорганізмів.

МІНІМАЛЬНИЙ ОБРОБІТОК ГРУНТУ - науково-обґрунтований обробіток грунту, який забезпечує зниження енергетичних витрат шляхом зменшення кількості заходів і глибини обробітку, поєднання операцій в одному робочому процесі і застосування гербіцидів. Рекомендується застосовувати при високій культурі землеробства і матеріально-технічній забезпеченості енергонасиченими тракторами, комбінованими агрегатами, гербіцидами, мінеральними добривами та ін.

МОТИКА ОБЕРТОВА - знаряддя для розпушування ґрунтової кірки.

МОТИКУВАННЯ - прийом догляду за посівами, який включає: розпушування верхнього шару горизонту з одночасним знищенням бур'янів. Звичайно розпушують міжряддя просапних культур.

МУЛЬЧУВАННЯ - покриття поверхні фунту різними матеріалами для зниження випаровування вологи, регулювання температурного режиму, зберігання структури від руйнування, боротьби з бур'янами. Іноді застосовують вертикальне мульчування з нарізанням вертикальних щілин у грунті і заповнення їх масою органічних залишків і відходів /соломою, стернею та ін./.

МУЛЬЧУЮЧИЙ ОБРОБІТОК ГРУНТУ - сполучення прийомів механічного обробітку грунту з покриттям його поверхні рослинними залишками вирощувальної культури. Як правило, сполучають з розкиданням подрібненої соломи при збиранні комбайном із збереженням стерні і рослинних залишків на поверхні поля /з обробкою плоскорізами/.

НУЛЬОВИЙ ОБРОБІТОК ГРУНТУ - спосіб підготовки грунту до сівби без його механічного обробітку.

ОБРОБІТОК ГРУНТУ - механічна дія на грунт робочими органами машин та знарядь з метою створення найкращих умов для росту й розвитку сільськогосподарських культур. Завдання обробітку ґрунту: створення розпушеного орного вару для регулювання водного, повітряного, теплового і поживного режимів грунту, а також оптимальних умов розвитку кореневої системи сільськогосподарських рослин? знищення бур'янів, шкідників та збудників хвороб культурних рослин; загортання у грунт післяжнивних решток, органічних і мінеральних добрив; захист ґрунту від водної та вітрової ерозії забезпечення умов загортання насіння на .Оптимальну глибину та догляд за посівами: охорона навколишнього середовища.

ОБРОБІТОК ГРУНТУ ГОЛЧАСТИМИ БОРОНАМИ - поверхневий або мілкий обробіток грунту, після якого розміри грудок не повинні перевищувати 2...5 см. Збереження стерні - більше 80%. Голчасті борони застосовують у зонах виявлення ерозії, при обробітку посівів весною, для знищення молодих бур'янів.

ОБРОБІТОК ГРУНТУ ПІД ОЗИМІ КУЛЬТУРИ - прийоми обробітку грунту від збирання попередника і до сівби з метою створення сприятливих умов для росту і розвитку озимих культур. До таких прийомів відносять глибокий /основний/ обробіток грунту, обробіток скиби багаторічних трав, дискування, боронування, коткування та ін.

ОБРОБІТОК ГРУНТУ ПІД ЯРІ КУЛЬТУРИ - прийоми обробітку грунту від збирання попередника до сівби з метою створення сприятливих умов для росту і розвитку сільськогосподарських культур.

ОСНОВНИЙ ОБРОБІТОК ГРУНТУ - найглибший обробіток грунту під певну культуру сівозміни. Звичайно проводять у літньо-осінній період, відразу ж після збирання попередника.

ОРАНКА - прийом обробітку грунту плугом, який забезпечує кришіння, розпушування і перевертання шару грунту не менш як на 136°.

ОРАНКА ВЗМЕТ - оранка грунту перевертанням скиби до 135° з укладанням його під куток 45° до горизонту оранки. Виконують плугами загального призначення без передплужників.

ОРАНКА ВСКЛАД - оранку починають з середини загону і отримують звальний гребінь, а по краях загону - розгінну борозну. Для зменшення кількості звальних гребенів та розгонних борозен треба чергувати оранку всклад і врозгін.

ОРАНКА ВРОЗГІН - оранку починають з країв загону. Посередині загону отримується розгіина борозна, а поміж загонами - гребені. Для зменшення кількості звальних гребенів і розгінних борозен треба чергувати оранку всклад з оранкою врозгін.

ОРАНКА ГРЕБЕНЯСТА - оранка впоперек схилу з утворенням гребенів плугом з однією видовженою полицею.

ОРАНКА ГРЕБЕНЯСТО-СТУШНЧ АСТА - оранка впоперек схилу, яка забезпечує утворенні гребенів на поверхні поля і ступінчастий профіль плужної підошви за рахунок різного заглиблення корпусів плуга.

ОРАНКА КОНТУРНА - оранка складних схилів у напрямку, близькому до горизонталей місцевості.

ОРАНКА МЕЛІОРАТИВНА - глибока оранка спеціальними плугами для поліпшення властивостей грунту.

ОРАНКА ПЛАНТАЖНА - оранка плантажним плугом на глибину більш як 40 см.

ПРОТИЕРОЗІЙНИЙ ОБРОБІТОК ГРУНТУ - обробіток грунту з утворенням водозатримуючого мікрорельєфу: на оранці або на поверхні поля залишають вітроутримуючі післяжнивні залишки. Проводять у районах проявлення водної і вітрової ерозії, на еродованих та еродійно небезпечних землях. Складається з плоскорізного обробітку грунту, щілювання, чизелювання, обвалування залишків нерівностей на поверхні поля, обробітку грушу з нерівним дном борозни, яілювання на глибину 40...60 см, обробітку комбінованими агрегатами, стерновими сівалками, сівалками-лущильниками та ін.

ПЕРЕВЕРТАННЯ СКИБИ - оранка з обертанням скиби на 180°. Застосовують для припинення життєдіяльності дернини, знищення грушових грибних паразитів, яєць та личинок шкідників сільськогосподарських культур та ін. Виконується спеціальними плугами.

ПЕРЕДПОСІВНИЙ ОБРОБІТОК ГРУНТУ - виконується у проміжках між основним обробітком фунту і сівбою сільгоспкультур. Включає такі прийоми: культивацію, боронування, коткування, шлейфування, обробіток плос-корізами на глибину загортання насіння або голчастим знаряддям. При використанні стерневихсівалок перед сівбою грунт не обробляють, за виключенням забур'янілих полів.

ПІДГОРТАННЯ ГРУНТУ - прийом догляду за просапними культурами, який полягає у підгортанні рослин та присипанні їх грунтом. Сприяє знищенню бур'янів, шкідників, хвороб, вітростійкості рослин, утворенню на стеблі додаткової кореневої системи.

ПЛАНТАЖНИЙ ОБРОБІТОК ГРУНТУ - глибокий обробіток грунту спеціальними плугами на глибину до 100 см /звичайно на глибину 50...70 см/.

ПЛОСКОРІЗАЛЬНИЙ ОБРОБІТОК ГРУНТУ - прийом обробітку грунту плоскорізальними знаряддями без його перевертання із збереженням на поверхні поля більшої частини післяжнивних решток.

ПЛУГ' - знаряддя для оранки та розпушування фунту. Плуги класифікують , за різними ознаками: за призначенням - загального призначення, спеціальні; за способом приєднування до фактора - начіпні, напівначіпні і причіпні; за кількістю робочих органів - одно-, дво-, три- і багатокорпусні; за типом робочих органів з полиневими корпусами, одно-, дво- і триярусні з безполицевими корпусами, з ґрунтопоглиблювачами, з поворотним, з обертовим долотом, з роторною полицею, дискові, чизельні; за конструкцією - звичайні, човникові, оборотні.

ПОВЕРХНЕВИЙ ОБРОБІТОК ГРУНТУ - обробіток грушу різними знаряддями на глибину до 6 см. До нього відносяться: лущення, культивація, боронування, коткування, вирівнювання і окучення /підгортання грунту/.

ПОЛИНЕВИЙ ОБРОБІТОК ГРУНТУ - обробіток фунту полицевими знаряддями з повним або частковим перевертанням його шарів. Виконують знаряддями з передплужниками або без них, з ґрунтопоглиблювачем. Буває плантажним, ярусним та ін.

ПРИЙОМ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ - одноразова дія на грунт фунтообробними машинами і знаряддям. До загальних прийомів обробітку відносять: оранку, лущення, боронування, шлейфування, культивацію, коткування, щілювання, кротування. безполицеве розпушування, гребенування, грядкування. До спеціальних прийомів відносять: ярусну оранку, плантажну оранку з передплужником, фрезерування обробіток важкою дисковою бороною та дисковим плугом, плантажну оранку з ґрунтопоглиблювачем, плантажну оранку з вирізними корпусами.

ПРОСАПУВАННЯ ПОСІВІВ - вилучення з посівів небажаної рослинності /бур'янів, інших видів і сортів культурних рослин/.

РОЗПУШУВАННЯ ГРУНТУ - зміна взаємного розміщення ґрунтових відокремлень із збільшенням місткості грунту. Поліпшує водо- і повітропроникність грунту, посилює біологічну діяльність, сприяє накопиченню поживних речовин у доступній для рослин формі. Для розпушування використовують плуги лемішні, дискові, чизельні, лущільники, борони, культиватори, плоскорізи, фрези, ротаційні мотики, ґрунтопоглиблювачі та інше знаряддя і пристрої для обробітку ґрунту.

РОЗПУШУВАЧ - знаряддя для обробітку грунту, засміченого камінням, і солонцевих фунтів на глибину 25...40 см. Деякі розпушувачі призначені для плантажного розпушування на глибину до 60 см.

СИСТЕМА ОБРОБІТКУ ГРУНТУ - сукупність науково обґрунтованих заходів /прийомів/ обробітку грунту під культури в сівозміні, які виконуються в певній послідовності. Вона залежить від ґрунтово-кліматичних умов, біологічних особливостей вирощування культур, їх розміщення в сівозміні, засміченості та ерозійності грунту. Може включати: лущення стерні після збирання попередника, оранку з передплужником і з ґрунтопоглиблювачами плугами з вирізними корпусами або чизельними плугами; боронування, потім загортання органічних добрив; перед сівбою - обробіток комбінованим агрегатом або культивацію з боронуванням після збирання силосних культур тощо.

СИСТЕМА ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ПІД ОЗИМІ - система обробітку, яка включає обробіток грунту після збирання попередника, перед сівбою в поточному році/іноді передпосівний обробіток не проводять, наприклад, у випадку сівби стерновою сівалкою/. Може включати: післязбиральне лущення, оранку комбінованим орним агрегатом /плугом, вирівнювачем, котком/ після внесення добрив, культивацію в міру росту бур'янів. Перед сівбою - обробіток комбінованим агрегатом РВК-3,6 або культиватором з котками на глибину сівби насіння; після культур, шо пізно збираються, та пару - лущення на глибину 6...8 см, культивацію і передпосівний обробіток комбінованим агрегатом РВК-3,6 або голчастим знаряддям; після колосових попередників - лущення полиневим знаряддям на глибину 8...10см з коткуванням і вирівнюванням грунту.

СИСТЕМА ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ПІД ЯРІ - система обробітку грунту, яка характеризується не тільки сполученням прийомів, але й особливостями кожного прийому, наприклад, глибокої оранки, строками проведення робіт, знаряддям, яким обробляється грунт та ін. Застосовують такі варіанти системи обробітку ґрунту під ярі культури: після однорічних непросапних культур, після просапних культур; перезволожених земель; напівпарову; зяблеву оранку з одночасним боронуванням; після багаторічних сіяних трав.

СНІГОЗАТРИМАННЯ - агротехнічний захід затримання і накопичення снігу на полях.

СНІГОРОЗОРЮВАЧ-ВАЛКОУТВОРЮВАЧ - знаряддя для утворення снігових валків, які вищі від сніжного шару в 2,5...3,5 рази.

СПОСОБИ ЗНИЩЕННЯ БУР'ЯНІВ - механічне знищення ґрунтообробними машинами або знаряддями; провокація росту /створення умов для швидкого і одночасного проростання насіння бур'янів з наступним знищенням їх сходів і проростків/; вичісування /вилучення органів вегетаційного роз множення бур'янів з грунту спеціальними машинами і знаряддям/, виморожування /знищення бур' янів в умовах низьких температур шляхом вивертання підземних органів на поверхню фунту/, висушування знищення бур'янів шляхом сушіння верхніх шарів грунту спеціальними прийомами його обробітку/, пригнічення /знищення проростків насіння і органів вегетаційного розмноження бур'янів шляхом глибокого загортання їх у грунт/, виснаження /знищення бур'янів багаторазовим підрізанням проростків на різній глибині орного і підорного шарів/, біологічний метод -пригнічування і знищення бур' янів за допомогою спеціальних комах, грибів, бактерій. Хімічний метод - знищення бур'янів гербіцидами.

ТРИЯРУСНИЙ ОБРОБІТОК ГРУНТУ - обробіток грунту з частковим або повним переміщенням трьох шарів. Застосовують для поліпшення грунтів солонцевого типу, підготовки під лісонасадження та в інших випадках.

ФРЕЗА - знаряддя для розпушування, кришіння і перемішування дернини на мінеральних грунтах і торфяниках.

ФРЕЗЕРУВАННЯ ГРУНТУ - прийом обробітку грунту, який забезпечує кришіння, розпушування та перемішування шару грунту, який обробляється.

ЧИЗЕЛЮВАННЯ ГРУНТУ - розпушування грунту без перевертання скиби на глибину більш як ЗО см, здійснюється чизельними плугами.

ЧИЗЕЛЬ-КУЛЬТИВАТОР - машина для розпушування /суцільного обробітку/ грунту на глибину до 16 см. Оснащена пристроєм для внесення мінеральних добрив.

ЧИЗЕЛЬНИЙ ПЛУГ - знаряддя для глибокого обробітку грунту. Має в грунті /в напрямі руху/ у вигляді серпа робочі органи з долотом /наральником/ на кінці. Відстань по фронту між ними набагато перевищує їх фактичну ширину. Ступінь кришіння грунту цими плугами вищий, ніж чизельними із серпоподібним робочим органам.

ШАРУВАННЯ - перший міжрядний обробіток посівів просапних культур на дуже малу глибину/до 2,5 см/.

ШЛЕЙФ - знаряддя для поверхневого вирівнювання грунту і розпушування зябу весною. Складається із шлейфів/брусів/, кутника-гребінки і ножа з регулятором нахилу.

ШЛЕЙФУВАННЯ ГРУНТУ - прийом обробітку грунту, який забезпечує вирівнювання поверхні поля. Здійснюється шлейфом.

ЩІЛЕРІЗ-КРОТУВАЧ - знаряддя для щілювання і кротування грунту з одночасним утворенням валиків з метою зниження стоку води і зменшення змивання грунту по схилах крутістю до 10°.

ЩІЛЮВАННЯ ГРУНТУ - метод обробітку грунту; який забезпечує йото глибоке прорізання /пороблення вертикальних щілин у фунті/ для підвищення водопроникності Грунту. Здійснюється щілерізами-кротувачами.

ЯРУСНА ОРАНКА - пошаровий обробіток грунту з переміщенням або без нього ґрунтових горизонтів.Ерозія грунту та його захист.

ВОДОРЕГУЛЮЮЧІ ЛІСОСМУГИ - лісосмуги, призначені для поглиблення та зниження поверхневого стоку талих і зливних вод, зменшення швидкості вітру. Розмішують на односкатних схилах - впоперек, а на схилах із складним рельєфом - вздовж контура або контурно-прямолінійно /у вигляді відрізків ламаної лінії із випрямленням на улоговинах/.

ДЕГРАДАЦІЯ ГРУНТУ - процес зниження родючості фунту.

ЕРОЗІЙНИЙ ПРОЦЕС - процес руйнування грунту водою і вітром.

ЕРОЗІЯ ГРУНТУ - руйнування водою і вітром верхнього родючого шару грунту, змивання і розвіювання його часто та опадання в нових місцях. Водна й вітрова ерозія /дефляція/ грунту зменшують орні площі, знижують родючість грунту, утруднюють обробіток полів. Заходи боротьби: ґрунтозахисні сівозміни; правильний обробіток грунту, снігозатримання, захисні насадження, терасування схилів, роботи з укріплення балок.

ІНТЕНСИВНІСТЬ ЕРОЗІЇ - середня втрата фунту під впливом ерозії. Визначають як потужність змитого шару фунту за рік, мм:

Не= н/кр,

де Н - потужність змитого шару, мм; Кр - число років дії ерозії.

МЕЛІОРАЦІЯ - сукупність організаційно-господарських і технічних заходів щодо корінного поліпшення земель із сприятливими водним та повітряним режимами, хімічними та фізичними властивостями, які підлягають механічній дії вітру або води. Поділяється на зрошення, осушення, агролісомеліорацією. Забезпечує стійкі врожаї, сприяє раціональному використанню землі.

СИСТЕМА ЗЕМЛЕРОБСТВА ҐРУНТОЗАХИСНА - система, заснована на зерно-парових сівозмінах із смуговим розміщенням чистого пару і посівів, на застосуванні плоскорізного обробітку грунту із збереженням стерні на поверхні поля, снігозатриманням за допомогою куліс із високорослих культур і тракторних снігорозорювачів; передпосівний обробіток голчастою бороною і сівба зернових культур по стерні спеціальною сівалкою з одночасним внесенням добрив у рядки.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2

Схожі:

Таврійського державного агротехнологічного університету iconБердянського державного педагогічного університету
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 19 травня 2006 року. –...
Таврійського державного агротехнологічного університету iconРектора Маріупольського державного університету
Кадрове забезпечення І науково-педагогічний потенціал університету
Таврійського державного агротехнологічного університету iconШелудченко Богдан Анатолійович
Державного агроекологічного університету Мінагрополітики України. З 2004 року працює на посаді професора, зав кафедри моніторингу...
Таврійського державного агротехнологічного університету iconПедагогічного університету
Збірник наукових праць студентів Бердянського державного педагогічного університету. – Бердянськ: бдпу, 2006. – 163 с
Таврійського державного агротехнологічного університету iconМолодих учених
Бердянського державного педагогічного університету, заступник головного редактора; Ходикіна І. І. – ст викладач каф загального мовознавства...
Таврійського державного агротехнологічного університету iconП. Петровський Михайло Іванович Гордієвський — забутий професор Одеського державного університету
Михайло Іванович Гордієвський — забутий професор Одеського державного університету
Таврійського державного агротехнологічного університету iconПочесний професор Сумського державного університету

Таврійського державного агротехнологічного університету iconБерезень Газета факультету філології та журналістики 2008 рік Полтавського державного педагогічного університету №13 імені В. Г. Короленка
Харківського університету, який розцінювався як перша ланка майбутнього полтавського вишу. Саме ця подія стала колискою двох братніх...
Таврійського державного агротехнологічного університету iconПрофесор Сумського державного університету Віталій Іович СимоновськийБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка