Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології ПланСторінка3/8
Дата конвертації16.03.2018
Розмір1.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 6:Психологія дітей шестирічного віку

План:

 1. Готовність дитини до школи, види готовності; методики її діагностики.

 2. Основні особливості психічного розвитку дитини 6 років, яка починає навчатися у школі.

 3. Криза семи років.

Основні поняття теми: рольова гра, криза 7 років, готовність дитини до школи.

Обговорення проблемних питань

 1. В чому полягають особливості різних підходів до проблеми готовності дитини до навчання в школі?

 2. Психологічна готовність до шкільного навчання як складне багато комплексне утворення. Які труднощі її діагностики?

 3. Як готувати дошкільника до навчання в школі?

 4. Проблема навчання дітей з 6 років.

Індивідуальна робота студентів

 1. Поясніть такі поняття: кризові періоди розвитку, психологічна готовність дитини до школи, фізична готовність, мотиваційна готовність, інтелектуальна готовність, емоційно-вольова готовність, соціально-психологічна готовність.

 2. Поясніть подані нижче твердження, думки:

 1. Важливо не пропустити відповідальний період у становленні людини і створити найсприятливіші умови для її розвитку в дитинстві. Навчання якраз і є таким видом діяльності, який допомагає цій благородній справі ─ повноцінному й гармонійному розвитку дитини.

Можна з упевненість стверджувати, що навчання дітей з шести років є розумною і корисною справою для дітей (За І. Звєрєвим).

 1. Дитинство ─ важливий період життя, не підготовка до майбутнього життя, а справжнє, яскраве, самобутнє, неповторне життя. І від того, яке було дитинство, хто вів дитину за руку в дитячі роки, що ввійшло до її розуму і серця з оточуючого ─ від цього значною мірою залежить те, якою людиною стане сьогоднішній малюк (За

В. Сухомлинським).

 1. Свідома дитина має бути підготовленою до сприймання навчання як соціально значущої діяльності, такої ж важливої, як і праця дорослих (За В. Котирло).

 1. Охарактеризуйте зміну мотивів поведінки шестирічної дитини. Наведіть приклади.

 2. На окремих прикладах покажіть особливості формування довільної поведінки старшого дошкільника. Підкріпіть свої спостереження теоретичними положеннями.

 3. Наведіть приклади імпульсивної поведінки шестирічної дитини. Чому дитині важко керувати своєю поведінкою?

 4. Поясніть, чому, оцінюючи поведінку і результат діяльності,діти більш об’єктивні в оцінці результату дійсності.

 5. Наведіть приклади різних видів самооцінок, висловлених дітьми шестирічного віку.

 6. Коля (6 років) ─ неорганізований хлопчик. Він неохайно одягнений, незграбний, часто порушує правила поведінки. Його малюнки брудні та неакуратні. Зовні байдуже реагує на зауваження вихователя.

Яке, на вашу думку, місце в класі займає Коля? Які будуть його успіхи в навчанні і чому? Як можна допомогти Колі?

 1. Як визначити психологічну готовність дітей до навчання в школі? Чи можна передбачити, як дитина буде вчитися?

 2. Дитина скоро йде до школи. Перевірте її готовність до навчання за такими напрямами. 1. Чи бажає вона пізнавати нове? 2. Як ставиться до майбутнього навчальної діяльності? 3. Чи вміє організовувати своє робоче місце?

 3. Уважно опрацюйте книжку Ш. О. Амонашвілі «Здравствуйте, дети» і дайте відповіді на запитання:

 1. Чому Ш. О. Амонашвілі наполягає на тому, щоб уся педагогіка початкового навчання була гуманістичною, оптимістичною? Який зміст він вкладає в ці поняття?

 2. У чому полягає, на думку Ш. О. Амонашвілі, сутність дисципліни шестирічних дітей?

 3. Спробуйте виділити в книжці 10 запитань, пов’язаних з організацією роботи в підготовчому класі, на які дається категорична відповідь «Так» або «Ні».

 4. Чи згодні ви з думкою Ш. О. Амонашвілі, що справжній сучасний педагог ─ це не той, хто сам уже не має надії бути причетним до чогось, а той, хто «прибув з майбутнього, щоб надихнути їх (дітей ─ авт.) і повести за собою в це майбутнє, навчити їх (дітей ─ авт.) стверджувати ідеали майбутнього».

 5. Якими професійно необхідними психологічними рисами повинен володіти вчитель, який працює з шестирічними учнями?

Питання, які виносяться на практичне заняття

 1. Необхідність систематичного навчання в школі дітей шестирічного віку.

 2. Основні особливості психічного розвитку дитини 6 років, яка починає навчатися в школі.

 3. Психологічна готовність дітей шестирічного віку до навчання в школі. ЇЇ види.

 4. Особливості організації навчання шестирічних дітей.

 5. Криза семи років.

Самостійна робота студента

 1. Психологічна готовність до навчання ─ це:

а) здатність до навчання;

б) научіння;

в) обізнаність із різними сторонами життя;

г) система якостей, яка дає можливість успішно засвоювати досвід. 1. До інтелектуальної готовності відносяться:

а) інтелектуальні здібності;

б) систематизоване коло знань про світ та розвиток розумових дій;

в) здатність взаємодіяти з іншими;

г) адекватне ставлення до себе. 1. Мотиваційною готовністю до навчання в школі є:

а) висока емоційна активність;

б) можливість подолати труднощі і перешкоди;

в) ставлення до школи як до джерела знань;

г) бажання вчитися. 1. Вольова готовність ─ це:

а) можливість подолати труднощі і перешкоди;

б) здатність оцінити свої можливості;

в) можливість подолання егоцентризму;

г) можливість виявлення самостійності. 1. Емоційно-моральна готовність ─ це:

а) можливість зрозуміти причини своїх переживань;

б) потреба в повазі, взаєморозумінні та співтворчості;

в) можливість засвоювати правила поведінки;

г) формування рис характеру. 1. Симптомами кризи семи років є:

а) усвідомлення своїх переживань та втрата безпосередності;

б) висока емоційна активність;

в) зміни у взаєминах з дорослими;

г) виникнення нового ставлення до себе. 1. У якому рядку йдеться про уяву дітей шестирічного віку:

а) уява яскрава, відтворювальна, довільна, виступає як самостійна психічна діяльність;

б) уява творча, довільна, підтримується зовнішніми діями;

в) уява відтворювальна й творча, може виникати в глибинах уявлень, здатність до керівництва фантазуванням у досягненні мети, зародження мрії;

г) уява відтворювальна, мимовільна, підтримується зовнішніми діями? 1. Мислення дітей шестирічного віку переважно є:

а) образним і словесним;

б) наочно-дійовим;

в) наочно-дійовим і образним;

г) наочно-образне й поступово розвивається словесне, спирається на більш узагальнені уявлення. 1. Що є симптоматикою усталених та функціонально дійових внутрішніх інстанцій на шостому році життя:

а)довільність поведінки;

б) установка на досягнення бажаного результату;

в) зміни в пізнавальній, вольовій, емоційній сферах;

г) образ Я, самооцінка, самолюбство, рівень домагань, особистісні очікування. 1. Що відноситься до новоутворень у психічному розвитку шестирічок:

а) довільність, збагачення функцій внутрішнього мовлення;

б) установка на досягнення бажаного результату в різних видах діяльності;

в) супідрядність мотивів, що лежить в основі здатності до морального вибору;

г) образ Я, самооцінка, рефлексія та зародження антиципації, самолюбство, рівень домагань, особистісні очікування?Література

 1. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості у межах і за межами буденності. ─ К., 2003.

 2. Поліщук В.М. Виховання особистості: повсякдення і стереотипи.  Глухів, 2004.

 3. Максимова Н. Ю. Психологія адитивної поведінки. ─ К., 2002.


Тема 7: Психологія учнів молодшого шкільного віку

План:

 1. Труднощі адаптації до школи, її види та рівні.

 2. Явище шкільного стресу, шкільна тривожність та її запобігання.

 3. Навчальна діяльність та її структура.

 4. Мотивація навчання, структура мотивів.

 5. Новоутворення молодшого шкільного віку.

Основні поняття теми: новоутворення молодшого шкільного віку.

Обговорення проблемних питань

 1. Які основні чинники визначають психічний розвиток молодшого школяра?

 2. Обґрунтуйте роль учбової діяльності в психічному розвитку школяра як провідної в цьому віці.

 3. Охарактеризуйте особливості пізнавальних психічних процесів молодших школярів. Які зміни відбулися в розвитку сприймання, пам'яті, уяви, мислення, мовлення в учнів ᶾ⁄₄ класу в порівнянні з першокласниками?

 4. Охарактеризуйте емоційну-вольову сферу молодшого школяра. Як змінюються мотиви його поведінки? Від чого це залежить?

 5. Опишіть послідовність розвитку соціального пізнання протягом молодшого шкільного віку. Як це впливає на розвиток міжособистісних взаємин школярів?

 6. Як змінюється ставлення молодшого школяра до школи, вчителя, навчальних обов’язків? Від чого це залежить?

 7. Що впливає на адаптацію дитини до умов шкільного життя?

 8. Які основні лінії морального розвитку дитини молодшого шкільного віку і пов’язані з цим можливості її виховання?

Індивідуальна робота студентів

 1. Спостерігаючи за учнями молодших класів, опишіть особливості їхнього вміння вчитися і поведінкові особливості, які описані у відповідній темі підручника.

 2. Спілкуючись з учнями 1-5 класів, з'ясуйте, чи є в них потреба вчитися; як вони ставляться до навчання в школі; чим вони б займалися, якби не ходили до школи.

 3. Наведіть приклади дій широких соціальних, вузькоособистісних та навчально-пізнавальних мотивів учіння у молодших школярів.

 4. Чи можуть молодші школярі виявляти мотиви досягнення успіху або мотиви невдач у навчанні? У чому суть цих мотивів, та в яких умовах кожен з них буде мати місце?

 5. Яку роль в учінні молодших школярів можуть відігравати прагнення отримувати високу кількість балів, та як ця «відміткова мотивація» може вплинути на формування якостей особистості?

 6. Яку роль в житті та учінні молодшого школяра відіграє ігрова діяльність?

 7. Наведіть приклади тем ігор молодших школярів. Порівняйте їх з тематикою ігор дошкільників.

 8. Проведіть спостереження особливостей фонетичної, граматичної та лексичної сторін мовлення у 2-3 учнів початкової школи та проаналізуйте їх за ступенем довільності (активна і реактивна), складності (мовлення ─ називання), комунікативності (мовлення), за ступенем попереднього планування (монологічне мовлення, діалогічне мовлення), особливості писемного мовлення.

 9. Наведіть приклади, у яких виявляються особливості довільної та мимовільної уваги молодших школярів.

 10. Які прийоми запам’ятання використовують учні початкових класів?

 11. Під впливом яких умов відбувається розвиток теоретичного мислення в учнів молодших класів?

 12. Назвіть причини низьких досягнень учнів молодших класів в учінні?

 13. Як учні молодших класів обирають для себе групи однолітків?

 14. Ж. Піаже визначав мораль як «повагу індивідуума до норм суспільного ладу та його почуття справедливості». Справедливість тут розуміється як «турбота про взаємообмін і рівність між людьми». За Ж. Піаже, моральне почуття у дітей виникає як взаємодія між мисленнєвими структурами, що розвиваються, і поступово зростаючим соціальним досвідом.

Піаже виділив дві стадії розвитку морального почуття. Перша ─ стадія морального реалізму, коли діти (від 4 до 6 років) думають, що всі правила треба виконувати, тому що це реальні й непорушні умови. На цій стадії діти оцінюють моральність за наслідками.

Друга ─ стадія морального релятивізму (7 років і старше), на якій діти розуміють, що норми і правила поведінки ─ це угода між людьми, і вони можуть змінюватися, якщо виникне така необхідність.

Теорія Ж. Піаже про дві стадії морального розвитку була розвинена Лоуренсом Колбергом. Л. Колберг виділив три стадії морального розвитку:

І ─ передконвенціональна (заснована на покараннях та винагородах);

ІІ ─ конвенціональна (заснована на соціальній комфортності);

ІІІ ─ післяконвенціональна (заснована на моральних принципах).


 1. Визначте, на якій стадії морального розвитку, за Колбергом, знаходять молодші школярі?

 2. Порівняйте теорії морального розвитку Ж. Піаже і Л. Колберга.

Питання, які виносять на практичні заняття

 1. Особливості соціальної ситуації розвитку молодших школярів.

 2. Анатомо-фізіологічні особливості розвитку учнів молодшого шкільного віку.

 3. Особливості навчальної діяльності та розвитку пізнавальної сфери у молодших школярів.

 4. Особливості особистісного розвитку молодших школярів.

 5. Особливості розвитку емоційно-вольової сфери, характеру, поведінки учнів молодших класів.

 6. Новоутворення психічного розвитку молодшого школяра.

Самостійна робота студента

 1. До симптоматики соціальної ситуації розвитку молодшого школяра належать:

а) усвідомлення важливості навчальної діяльності як суспільно-значущої;

б) у стосунках Дитина-Вчитель діє мораль односторонньої поваги, слухняності;

в) з'являються нові соціальні ролі й нові офіційні стосунки між дітьми, що визначаються якостями особистості (наприклад, емоційна децентрація), уміння спілкуватися;

г) взаємини зі старшими будуються на емоційних контактах. 1. Характерними ознаками учбової діяльності молодших школярів є:

а) учбова діяльність є провідною;

б) інтерес до змісту й до самого процесу набування досвіду та неусвідомленість соціальних мотивів;

в) уміння сприймати, але невміння ставити навчальну задачу, не сформованість дій планування, оцінювання та контролю;

г) спрямованість навчання на систематизацію і поглиблення того, що засвоюють діти в повсякденному житті. 1. Які зміни в психічних функціях відбуваються в молодшому шкільному віці:

а) поява теоретичного ставлення до речей;

б) образність мислення;

в) інтенсивне формування прийомів довільного запам’ятання і довільної уваги;

г) розвиток смислової і логічної пам'яті. 1. Назвіть характерні ознаки особистісного розвитку молодшого школяра:

а) рефлексія і самооцінка, яка починає корегуватися оцінками не тільки вчителя, а й товаришів;

б) загальне позитивне ставлення до своєї особистості;

в) загострення критичного ставлення до себе, збільшення негативних самооцінок, що стосуються в основному пізнавальної сфери ;

г) неадекватна самооцінка і самолюбство, які стосуються результатів різних видів діяльності і поведінки (у моральному плані). 1. Ознаки соціального розвитку молодшого школяра:

а) посилення значення спілкування з ровесниками;

б) розвивається громадська думка, взаємна оцінка як особистості;

в) виникнення інтересу до справ класу та намагання зайняти в колективі певну соціальну позицію, поява диференційності в особистісних ставленнях до однолітків;

г) співробітництво заради самого процесу гри. 1. До новоутворень психічного розвитку молодших школярів відносять:

а) довільність пізнавальних процесів та теоретичне ставлення до речей;

б) розвиток внутрішнього плану дій;

в) «внутрішні етичні інстанції» та підпорядкування мотивів;

г) рефлексія і почуття психологічної і соціальної компетентності. 1. Назвіть ознаки внутрішнього плану дій:

а) дитина оперує не реальними предметами, а їх образами та знаками ─ словами, цифрами, план-схемами;

б) здатність прогнозувати результати, обмірковувати засоби їх досягнення;

в) рефлексія як здатність до внутрішньої орієнтації і засобів розмежування «Я» і «Не Я»;

г) почуття компетентності, в основі якої лежить диференційована оцінка своїх можливостей («можу» ─ «не можу»). 1. Рефлексія як новоутворення в психічному розвитку ─ це:

а) передбачення своїх дій або їх уявлення;

б) накопичення знань та оволодіння культурою розумової праці;

в) здатність виділяти та аналізувати власні психічні стани, усвідомлювати зміст своїх думок, міркувань;

г) забезпечення взаєморозуміння, узгодженості дій партнерів, усвідомлення власних дій, внутрішня орієнтація і засоби розмежування «Я», «Не Я». 1. У ході навчання у молодших школярів змінюється тип ставлень до знань:

а) на емпіричне;

б) на теоретичне;

в) відбувається засвоєння теоретичних знань у логіці тієї чи іншої науки;

г) засвоюють знання про конкретні явища, одержані шляхом безпосереднього спостереження, власного чуттєвого досвіду. 1. Якими повинні бути результати психічного розвитку дітей у молодшому віці з допомогою вчителя або ровесників:

а) повинні бути сформовані основні компоненти учбової діяльності;

б) повинні бути сформовані уміння самоосвіти, саморозвитку, самореалізації;

в) учіння повинно набути особистісної значущості, стати засобом включення в суспільну практику життя;

г) повинні бути сформовані новоутворення: учень частіше повинен переходити до позиції того, хто навчає себе сам, хоча й з допомогою вчителя або ровесників?Література

 1. Максимова Н. Ю. Психологія адитивної поведінки. ─ К., 2002.

 2. Актуальні проблеми генези особистості в контексті навчання і виховання.  К., 2001.

 3. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості у межах і за межами буденності.  К., 2003.

Тема 8: Психологія підлітків

План

 1. Підлітковий період: загальна характеристика психічного та особистісного розвитку.

 2. Підліткова криза, основні симптоми.

 3. Соціальна ситуація розвитку підлітка.

 4. Шкільний стрес та шкільна дезадаптація в шкільному віці, підліткова депресія.

 5. Шкідливі звички та їх поширення, девіантна, зокрема деліквентна та адитивна поведінка підлітків.

 6. Пізнавальні інтереси підлітків, особливості мислення (дедукція, індукція), розвиток самосвідомості.

 7. Новоутворення підліткового віку.

Основні поняття теми: пубертат, правове і психологічне дорослішання, підлітковий період, акцентуації, рефлексія та самовизначення у підлітків.

Обговорення проблемних питань

 1. Обґрунтувати вплив фізичного дозрівання і морфо функціональних змін у підлітків на їх психічний розвиток і процес соціалізації особистості.

 2. Чому проблема провідної діяльності в підлітковому віці не знаходить свого розв’язання в сучасній науці? Вплив цього на педагогічну практику.

 3. Які вікові особливості розумового розвитку підлітків (сприймання, увага, мислення, мовлення, уява і пам'ять) визначають характер їхньої учбової діяльності?

 4. Чим можна пояснити надзвичайно велике зростання в підлітковому віці значущості груп ровесників? Охарактеризуйте розвиток дружніх стосунків серед підлітків.

 5. В чому особливість структури самосвідомості підлітків? Яке значення має почуття дорослості?

 6. Критично проаналізуйте різні розуміння проблеми «криз» у підлітковому віці. Чи можна уникати їх загострення?

 7. З'ясуйте причини конфліктів між підлітками і дорослими. Які є засоби їх запобігання і подолання?

 8. Яку роль відіграють конфлікти в комунікації між підлітками і їх батьками? Як стилі батьківської поведінки впливають на стосунки між поколіннями?

 9. Чому інколи важко подолати межу між баченням світу батьками і ровесниками?

 10. Які фактори збільшують ризик депресії у підлітків і які запобіжні засоби можуть допомогти справитися їм зі стресами у своєму житті?

 11. Чим пояснюється ризикова поведінка підлітків, в тому числі і вживання алкоголю, наркотиків? Які засоби послаблення цього ризику можна запропонувати?


Індивідуальна робота студентів

 1. Проведіть спостереження за підлітками: знайдіть специфічні психологічні й поведінкові особливості, про які говориться в підручнику.

 2. Виділіть основні суперечності учнів підліткового віку.

 3. Яка лінія поведінки вчителя простежується в його ставленні до підлітків, зважаючи на їхнє фізіологічне дозрівання?

 4. У чому полягає зміна провідного виду діяльності підлітків у порівнянні з учнями молодших класів?

 5. Назвіть учених-психологів, яким належать ідеї провідної діяльності підлітків. У чому суть цих ідей.

 6. Що таке мислення на рівні формальних операцій (Ж. Піаже)?

 7. Який вплив на поведінку і діяльність підлітка мають потреби в самоствердженні? Як вчитель повинен враховувати ці потреби при організації навчально-виховного процесу?

 8. Порівняйте емоційно-вольові особливості молодшого школяра і підлітка. Наведіть конкретні приклади прояву та врахування їх вчителем.

 9. Як формування ідентичності впливає на соціальні очікування, Я-образ і реакцією на стрес?

 10. Виділіть основні новоутворення особистості підлітка та дайте їм характеристику.

 11. Опишіть фактори й процеси, що сприяють моральному розвитку і вибору ціннісних орієнтацій у підлітковому періоді.

Питання, які виносяться на практичні заняття

 1. Культурні та історичні фактори, які впливають на розвиток учня в підлітковому віці. Криза дітей підліткового віку.

 2. Класичні теорії розвитку дітей підліткового віку.

 3. Особливості фізичного дозрівання хлопців та дівчат у пубертатний період. Їх вплив на психічний розвиток учнів цього віку.

 4. Особливості, функції спілкування як провідного виду діяльності підлітків.

 5. Особливості когнітивного розвитку підлітків.

 6. Особливості особистісного розвитку, розвитку самосвідомості підлітків.

 7. Особливості розвитку характеру. Акцентуації характеру підлітків. Хобі та поведінкові реакції.

 8. Досягнення та новоутворення в психічному розвитку підлітків.

Самостійна робота студента

 1. Назвіть симптоми соціальної ситуації розвитку підлітка:

а) взаємини зі старшими будуються на емоційних контактах;

б) мораль слухняності перетворюється на мораль рівності;

в) почувати себе дорослим, мати право вибору, мати право на свою думку;

г) усвідомлення важливості учіння як суспільно-значущої діяльності. 1. Провідною діяльністю в підлітковому віці є:

а) сюжетно-рольова гра;

б) учіння;

в) учбово-професійна діяльність;

г) інтимно-особистісне спілкування. 1. Головні ознаки провідної діяльності підлітків:

а) емоційність спілкування;

б) спілкування як умова формування всього життя, видів діяльності та поведінки;

в) спілкування як засвоєння цінностей і норм поведінки, які існують у світі дорослих;

г) інтерес до змісту та до самого процесу набування досвіду та неусвідомленість соціальних мотивів. 1. Назвіть основні новоутворення учнів підліткового віку:

а) внутрішній план дій;

б) почуття дорослості;

в) потреба в самоповазі, у самоствердженні;

г) інтенсивний розвиток самосвідомості, образу Я, самооцінки й життєве самовизначення. 1. Назвіть характерні для підлітків ознаки дорослості:

а) надмірне підкреслення своєї дорослості, що веде до сценічності поведінки;

б) відсутність цього почуття, що виявляється в інфантильності, безвідповідальності, у споживацьких нахилах;

в) дорослість лише зовнішня, підліток переймає зовнішні манери поведінки дорослої людини, запозичує такі атрибути дорослого, як макіяж, куріння, алкоголь та ін.;

г) для підлітка важливо, щоб його дорослість була помітна для оточуючих, для нього важливо, щоб його поведінка не була дитячою. Він активно відстоює своє право бути дорослим. 1. Симптоми становлення особистості:

а) формування соціальної спрямованості й моральної свідомості, проте моральні переконання ще не стійкі;

б) потреба в самоповазі, самоствердженні, у визнанні товаришами;

в) інтенсивний розвиток самосвідомості, образу Я, самооцінки, рівня домагань;

г) рефлексія і самооцінка, яка починає корегуватись не тільки оцінками вчителя, а й товаришів. 1. Ознаки розвитку інтелектуальної сфери у підлітковому віці:

а) теоретичне рефлексивне мислення;

б) оволодіння новими логічними операціями та розвиток словесно-логічної та довільної пам'яті;

в) уява наближається до теоретичного мислення;

г) розвиток внутрішнього плану дій. 1. Особливості соціально-психологічного розвитку підлітків:

а) значущим для учня є оцінки, які дають його індивідуальним особливостям оточуючі;

б) підлітки адекватно оцінюють інших, але перебільшують, оцінюючи себе;

в) потреба визнання в умовах вироблення й виконання кодексу дружби;

г) з'являються нові соціальні ролі й нові офіційні стосунки між дітьми. 1. Симптоматика кризи підліткового віку:

а) залежність психічного розвитку від фізичного;

б) емоційна напруженість загострює переживання труднощів;

в) усвідомлення своїх переживань та втрата безпосередності;

г) криза пов’язана з рефлексією внутрішнього світу та фрустрованістю соціальних потреб. 1. Оберіть новоутворення, характерні для психічного розвитку підлітків:

а) супідрядність мотивів;

б) почуття дорослості;

в) інтенсивний розвиток самосвідомості;

г) статево-рольова ідентичність.Література

 1. Максимова Н. Ю. Психологія адитивної поведінки. ─ К., 2002.

 2. Кузьменко В. Ч. Відверті розмови дитячого психолога з батьками. ─ К., 2002.

 3. Вікова та педагогічна психологія./О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. ─ К., 2001.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План iconПрограма курсу «Соціальна психологія» для студентів 4 курсу радіофізичного факультету змістовий модуль тема Предмет, завдання, історія розвитку та методи соціальної психології
Предмет та завдання соціальної психології. Генезис уявлення про предмет соціальної психології протягом її історії. Основні етапи...
Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План iconПредмет, методи дослідження історії психології, завдання
Знання історії психології необхідне для розуміння різних теорій І напрямів сучасної психології та тенденцій її розвитку
Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План iconТема Кількість годин
Предмет, завдання та методи диференційної психології. Джерела індивідуальних відмінностей
Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План iconПрограма навчальної дисципліни психологія творчості галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
Мета: сформувати у студентів цілісне уявлення про об’єкт, предмет, завдання, методи, структуру психології творчості; розвиток наукової...
Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План iconЛекція n1 Тема :"Предмет та завдання патології клітин. Об’єкти та методи дослідження. Розвиток патологічних дисциплін в Україні
Тема:”Предмет та завдання патології клітин. Об’єкти та методи дослідження. Розвиток патологічних дисциплін в Україні
Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План iconЛекція №1-2 Предмет І завдання історії фізики (4 год.) План лекції
Елементи методології фізичної науки (методи пізнання світу, проблеми фізичної науки, шляхи розвитку наукового знання)
Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План icon«психологія : визначення,її розділи, предмет, завдання та методи дослідження»
«Психологія: визначення, її розділи, предмет, задачі та методи дослідження» для студентів 4 курсу медичного факультету
Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План iconПроект з оіт та Вікової Психології

Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План icon1. Поняття, завдання, об’єкт, предмет і система криміналістика. Методи криміналістики
Зі злочинністю. Саме криміналістика на основі своїх наукових досліджень та розробок пропонує оперативно-розшуковим працівникам, слідчим,...
Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План iconТема Теоретичні основи методики ознайомлення дітей з природою
Предмет, завдання та методи методики ознайомлення з природою як наукової дисципліни


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка