Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології ПланСторінка4/8
Дата конвертації16.03.2018
Розмір1.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Тема 9: Психологія старшокласників

План:

 1. Психологія ранньої та зрілої юності.

 2. Соціальна ситуація розвитку та особливості освітнього простору.

 3. Навчально-професійна діяльність, її структура, особистісне та професійне самовизначення старшокласників.

 4. Особливості спілкування у ранній дружбі (дружба, кохання), розвиток самостійності та самоорганізації, життєві та професійні плани.

 5. Готовність старшокласника до самостійного життя.

Основні поняття теми: вікова сегрегація, самовизначення, занурення в себе і самоаналіз, сексуальність і сексуальна активність, статус ідентичності, соціальна зрілість, моральна свідомість.

Обговорення проблемних питань

 1. Чим викликана необхідність аналізу проблем юнацтва в культурному і історичному аспектах? Які особливості сучасного життя визначають когнітивричному і психосоціальний розвиток юнаків і дівчат?

 2. Як змінюються основні завдання розвитку підлітків у період юності?

 3. Завершення фізичного дозрівання і його вплив на психічний розвиток і особистісне становлення молодої людини?

 4. Як впливає на соціальну ситуацію розвитку старшокласників набуття ними особливого соціального статусу?

 5. Охарактеризуйте погляди Еріксона на формування ідентичності в юнацькому віці.

 6. Фактори соціалізації особистості і її особливості в юнацькому віці.

 7. Вплив психосексуального розвитку на взаємини юнаків і дівчат.

 8. В якому напрямку відбувається трансформація життєвих цінностей і ідеалів, пошук стилю власного життя?

 9. Побудова життєвих планів і проблема самовизначення в юнацькому віці.

 10. Особливості самосвідомості і формування «Я ─ концепція».

 11. Які основні лінії розвитку пізнавальної сфери юнаків і дівчат? Як це визначається на їх учбовій діяльності?

 12. Чому старшокласникам нерідко важко визначитися з майбутньою професією?

Індивідуальна робота студентів

 1. Порівняйте соціальну ситуацію розвитку молодшого школяра та підлітка. Обґрунтуйте життєву необхідність старшокласників у самовизначенні.

 2. Проаналізуйте свій життєвий досвід у процесі навчання і дайте відповідь на запитання: «Чи правильно я обрав(ла) професію вчителя?». Обґрунтуйте свою відповідь.

 3. Оцініть критично свої взаємини з дорослими ─ близькими або просто знайомими. Виясніть і поясніть проблеми, які в них є, з погляду психології. Дайте відповідь на запитання: «Що і як тут необхідно виправити?».

 4. У чому полягає своєрідність внутрішньої позиції старшого школяра на відміну від внутрішньої позиції підлітка?

 5. Яким психологічним умовам повинна відповідати робота з профорієнтації старших школярів?

 6. Порівняйте особливості фізичного й фізіологічного розвитку старшокласника і підлітка.

 7. Назвіть основні новоутворення старшого школяра.

 8. Порівняйте особливості прояву самостійності старшого школяра і підлітка.

 9. Що характерно для самооцінки старшого школяра?

 10. Порівняйте особливості самовиховання старших школярів і підлітків.

 11. Чим відрізняється мотивація учіння старшого школяра від мотивації учіння підлітка?

 12. Яким вимогам повинен відповідати навчальний процес у старших класах.

 13. Виділяють хронологічний, соціальний та психологічний вік. Поясніть суть цих понять. Чому їх використовують при характеристиці зрілості людини?

 14. Що таке «віковий годинник», та чому він тепер менш «точний», ніж у попередньому десятиріччя?

 15. Зробіть спробу визначити професійну спрямованість, розуміння відповідальності, залучивши до цієї роботи когось із рідних або знайомих.

Питання, які виносяться на практичні заняття

 1. Соціальна ситуація розвитку учнів старшого шкільного віку.

 2. Анатомо-фізіологічні особливості розвитку учнів старшого шкільного віку.

 3. Особливості учбово-професійної діяльності старшокласників та їхній когнітивний розвиток.

 4. Особливості особистісного розвитку. Розвиток самосвідомості.

 5. Особливості розвитку характеру, емоційно-вольової сфери, здібностей.

 6. Досягнення в психічному розвитку старшокласників. Моральне й професійне самовизначення.

Самостійна робота студента

 1. Симптоматика соціальної ситуації розвитку старшокласників:

а) зростає інтерес до дорослих, поновлюються емоційні контакти з батьками;

б) період визначення життєвих планів;

в) у стосунках Дитина-Вчитель діє мораль односторонньої поваги, слухняності;

г) соціальна зрілість (дорослість) відстає від фізіологічної. 1. Особливості соціально-психологічного розвитку старшокласників:

а) зменшення кількості друзів за рахунок зміни якості дружби: вона набуває інтимно-особистісного значення;

б) дружні стосунки вимагають взаєморозуміння, внутрішньої близькості, відвертості;

в) ставлення до ровесників диференціюється, критерії оцінок однолітків набувають множинності, виникає ставлення до однолітка як до друга;

г) дружба та служіння їй стають головними цінностями. 1. Основні ознаки учбово-професійної діяльності як провідної у старшому шкільному віці:

а) набуває рис продуктивної діяльності;

б) це діяльність, яка за часом і за наслідками витрачених сил має бути самокерованою;

в) у спілкуванні, у дружбі учні шукають розуміння, прийняття своїх складних переживань, співчуття, уміння вислухати, допомогти хоча б порадою;

г) стиль виконання такої діяльності має бути індивідуалізований, оптимальний для кожного учня. 1. Особливості пізнавальної сфери:

а) індивідуальний стиль розумової діяльності;

б) удосконалення розумових здібностей;

в) свідоме оволодіння прийомами та засобами продуктивної розумової праці;

г) довільність психічних процесів. 1. Симптоматика розвитку особистості в юнацькому віці:

а) поява життєвих цілей;

б) оформлення Я-образу, Я-концепції, самовизначення;

в) самооцінка набуває критичності, конкретності, дієвості, самоповаги;

г) поява «внутрішніх інстанцій». 1. Суперечності, властиві поведінці старшокласників:

а) між потребою поводити себе як доросла людина і відсутністю досвіду такої поведінки;

б) підвищені вимоги до дорослих та поблажливе ставлення до власних порушень;

в) у вчинках співіснують принциповість у великому і безпринципність у малому (іноді зберігаються риси дитячої поведінки);

г) зростання емоційних переживань через власні невдачі, неприємності, які іноді гіпертрофуються, переростаючи в справжнє горе. 1. Ознаки розвитку мислення в старшому шкільному віці:

а) децентрація мислення;

б) розвиток теоретичного мислення;

в) розвивається здатність до зв'язного логічного міркування, до високого рівня узагальнення та систематизації знань;

г) підвищується самостійність, гнучкість та продуктивність мислення, його рефлективність. 1. Особистісні вади та суперечності, характерні для старшокласників:

а) упертість вважають проявом волі;

б) грубість ─ доказом сміливості, небажання вибачатися ─ проявом принциповості (моральний формалізм);

в) відсутність здатності до саморегуляції;

г) максималізм та нерозбірливість у виборі засобів реалізації своєї життєвої мети. 1. Основними новоутвореннями старшого шкільного віку є:

а) психологічна й соціальна компетентності;

б) особистісна само визначність (ідентичність) та професійне самовизначення;

в) ціннісні світоглядні орієнтації, самостійність, відповідальність, рефлексивна самосвідомість, самоцінність , самоповага;

г) виробляється індивідуальний стиль розумової діяльності, розвиваються та удосконалюються загальні й спеціальні здібності на основі диференціації інтересів та орієнтації на майбутню професію. 1. Педагогічні завдання, які стосуються навчання і розвитку учнів старшого шкільного віку:

а) розвиток довільності психічних процесів та внутрішнього плану дій;

б) учіння повинно бути самокерованим;

в) учіння повинно мати широкі варіації засобів, прийомів; індивідуалізований та оптимізований стилі виконання навчальної діяльності;

г) корекція самооцінки з метою досягнення впевненості в собі.Література

 1. Вікова та педагогічна психологія./О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. ─ К., 2001.

 2. Поліщук В.М. Виховання особистості: повсякдення і стереотипи.  Глухів, 2004.

 3. Максимова Н. Ю. Психологія адитивної поведінки. ─ К., 2002.


Тема 10: Психологія дорослості

План

 1. Загальна характеристика дорослості.

 2. Періодизація психічного розвитку у дорослому віці.

 3. Сфери творчої самореалізації.

 4. Старість як етап онтогенезу.

 5. Мудрість як вищий рівень життєвої інтеграції особистості.

Основні поняття теми: професійна діяльність та особисте життя, сфери творчої самореалізації, зрілість, Его, старість як етап онтогенезу, клімактерій, мудрість.

Обговорення проблемних питань

 1. Коли наступає дорослість? Чи кожна доросла людина досягає соціальної зрілості?

 2. Від чого залежить прийняття людиною певної соціальної ролі і моделі її реалізації?

 3. Які внутрішні і зовнішні фактори впливають на здатність дорослої людини справлятися з життєвими критичними ситуаціями?

 4. Які мотиви створення сім'ї і як пояснюється вибір шлюбного партнера? Чому окремі люди обирають одинокий стиль життя і як це спотворюється в соціальних стереотипах?

 5. Як народження і виховання дитини впливає на особисте і сімейне життя батьків?

 6. Опишіть, як різні фактори впливають на вибір професії: стать, батьківські настанови, Я-концепція і індивідуальні особливості людини.

 7. Що означає робота для чоловіка і що ─ для жінки?

 8. Розкажіть про особливості у сприйняття людьми середніх років свого віку. В чому полягає відмінність і схожість між реакціями чоловіків і жінок на прихід середини життя?

 9. Чому взаємини батьків середнього віку з їх дітьми, які виросли, можна охарактеризувати як розвиваючі? З якими труднощами зустрічаються при цьому діти?

 10. Чому в середньому віці люди нерідко переоцінюють свою професійну кар’єру? Які причини і симптоми «перегорання» на роботі?

 11. Які причини деструктивної поведінки і трансформації самосвідомості дорослих людей?

 12. Чиє життя більш проблемне ─ дорослих чи дітей та підлітків? Наведіть приклади життєвих ситуацій.

Індивідуальна робота студентів

 1. Назвіть періоди дорослості.

 2. Опишіть основні завдання розвитку в ранній дорослості. Подумайте над трьома системами дорослої людини.

Я як індивідуум

Я як член сім'ї Я як працівник
Суспільство і культура
Охарактеризуйте взаємозв’язок між «Я індивідуумом», його сім'єю та роботою, використовуючи поняття близькості та генеративності, що запропонував Е. Еріксон.

Е. Еріксон вважав, що головною подією дорослості є досягнення генеративності, яку він розумів як спробу увічнити себе шляхом якогось довгочасного й значущого внеску в навколишній світ. 1. У контексті цих трьох систем та згідно моделі екологічних систем Урі Бронфенбреннера конкретизуйте поняття «розвиток» ─ динамічний, двоспрямований процес, який містить в якості взаємодії елементів безпосереднє оточення індивідуума, соціальне середовище, а також цінності, закони й традиції тої культури, у якій індивідуум живе. Усі ці взаємодії (та особистісні зміни, які випливають із них) відбуваються впродовж усього життя.

 2. Використовуючи трикомпонентну теорію любові Стернберга, відмітьте в таблиці наявність «+» або відсутність «-» складників (інтимність, пристрасть та рішення/зобов’язання) в кожному виді любові:

Вид любові

Компонент

інтимність

пристрасть

рішення/зобов’язання

Симпатія


Пристрасна любов


Вигадана любов


Романтична любов


Любов-товариство


Сліпа любов


Досконала любов

 1. Конкретизуйте на прикладах вибір шлюбних партнерів згідно психодинамічної теорії комплементарних потреб, інструментальної теорії добору подружжя і теорії «стимул ─ цінність ─ роль», попередньо розібравшись у суті кожної з них.

а) Психоаналітична теорія вступу в шлюб ґрунтується на припущенні про потяги, інстинкти.

б) Теорія комплементарних потреб Уінча ґрунтується на принципі, який свідчить, що протилежності притягуються.

в) Інструментальна теорія добору подружжя (Сянтерс) полягає в тому, що людину притягує саме до тієї людини, чиї потреби схожі з її власними або доповнюються.

г) Теорія «стимул ─ цінність ─ роль» (Мурштейн) ґрунтується на думці про те, що добір подружжя мотивується прагненням кожного партнера зробити найкраще з усіх можливих надбань. Чесноти та недоліки іншої людини вивчаються в процесі розвитку взаємин.

 1. Визначте послідовність таких стадій вибору шлюбного партнера: з'ясування сумісності ролей у майбутньому шлюбі; з'ясування схожості в цінностях, здійснення вибору за зовнішнім виглядом.

 2. Чи продовжується когнітивний розвиток після юності? Чи стаємо ми такими ж мудрими, як батьки? У 35 років людина міркує краще, ніж 20-річна? За допомогою до юристів частіше звертаються люди старші 35 років. Чому?

 3. Назвіть основні хвороби, якими часто хворіють люди середнього віку, і покажіть зв'язок між шкідливими звичками і виникненням таких хвороб.

 4. Як тип особистості (визначивши його, наприклад, у залежності від джерел поганого настрою) впливає на спосіб подолання стресового стану?

 5. На думку Шайі (1977-1978), з часом змінюється не природа інтелекту, а лише його функція. Ранній дорослості відповідає стадія досягнення; у середній дорослості ми переходимо до стадії виконання соціальних обов’язків. Для багатьох людей ця стадія стає стадією адміністрування. У похилому віці люди знову повертаються до власних інтересів, цінностей та установок. Вони здатні, як і раніше, мислити абстрактно, але не мають бажання цього робити, у них домінують реальні проблеми, а не форми міркування про них. Поясніть суть цих стадій.

 6. Складіть перелік характерних ознак середньої дорослості, які спадають на думку в першу чергу.

 7. Чим завдання похилого віку відрізняється від завдань середньої дорослості? Назвіть їх.

Питання, які виносяться на практичні заняття

 1. Питання про період дорослості. Періодизація дорослості.

 2. Анатомо-фізіологічні особливості розвитку людини в період дорослості.

 3. Когнітивний розвиток у період дорослості.

 4. Психосоціальний розвиток дорослих.

 5. Кризи віку дорослості.

Самостійна робота студента

 1. Знайдіть сучасну думку вчених про вік дорослості:

а) це стабільний період у житті дорослої, сформованої людини;

б) це стан психічного «закам’яніння», коли процес розвитку припиняється;

в) у період дорослості процес розвитку людини не припиняється і не завершується, йому властиві суперечливість і гетерохрнність;

г) у ньому є сенситивні й критичні моменти. 1. Акмеологія ─ це:

а) період дорослості, найпродуктивніший, творчий період життя людини, коли завершується фізичний розвиток;

б) вік, який характеризується високим рівнем інтелектуальних можливостей, творчих і професійних досягнень;

в) вік дорослості, природа якого різноманітна і суперечлива;

г) вища точка, розквіт, зрілість, краща пора. 1. Знайдіть симптоми характеристики віку дорослості Г. Г. Ананьєва, Дж. Біррена, Д. Б. Бромлея, Г. Крайга:

а) вік дорослості охоплює періоди ранньої, середньої та пізньої зрілості і старості;

б) середній вік, у якому виділяють перший і другий період; люди похилого віку, старечий вік, довгожителі;

в) цикл дорослості складається з чотирьох стадій: ранньої дорослості, середньої дорослості, пізньої дорослості, перед пенсійний вік і цикл старіння («відставка, відсторонення від справ», старість ─ «дряблість, хвороблива старість»);

г) на цей процес впливає спосіб життя людини, хвороби, життєві негаразди. 1. Старіння (починаючи з 60 років) характеризується тим, що:

а) усі органи й системи організму старіють одночасно;

б) старіння починається в ранній і середній дорослості;

в) процеси старіння можуть проявляти себе тільки в пізній дорослості, тобто коли людині більше 70 років;

г) на цей процес впливає спосіб життя людини, хвороби, життєві негаразди. 1. Смакові відчуття в старості:

а) не змінюються;

б) дещо змінюються;

в) не дозволяють визначити окремі компоненти в їжі;

г) ослаблення нюхового відчуття і, у зв’язку з цим, зниження в деякій мірі й смакової чутливості. 1. У 18-20 років і в 20-29 років здорова, слухова, кін естетична чутливості:

а) досягають середнього рівня розвитку;

б) досягають максимуму;

в) дещо знижується;

г) спостерігається нерівномірність у їх розвитку. 1. Коли відбувається стабілізація функцій пам'яті:

а) до 25 років;

б) від 25 до 50 років;

в) у 50-60 років;

г) після 70 років? 1. Який вид пам'яті послаблюється з підліткового віку:

а) короткочасна вербальна;

б) довготривала вербальна;

в) логічна;

г) ейдетична? 1. В. Овенс і Л. Шоенфельд вважають, що вербально-логічні функції досягають першого оптимуму:

а) до 50 років;

б) біля 60 років;

в) у ранній молодості;

г) до 60-70 років. 1. Вербально-логічні функції:

а) прогресують і тоді, коли еволюція старості вже вразила невербальний інтелект і сенсомоторику;

б) вербальні функції знижуються з 40 років;

в) загальному процесу старіння протистоять мовномисленнєві другосигнальні функції;

г) вербальні функції знижуються раніше невербальних. 1. Генеративність ─ це:

а) відкритість людини для спілкування;

б) намагання кожної людини увічнити себе, зробити свій значущий внесок у розвиток суспільства;

в) висока продуктивність роботи;

г) самоствердження в сім'ї, у вихованні дітей.Література

 1. Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості у межах і за межами буденності.  К., 2003.

 2. Поліщук В.М. Виховання особистості: повсякдення і стереотипи.  Глухів, 2004.

 3. Максимова Н. Ю. Психологія адитивної поведінки. ─ К., 2002.

Контроль знань

 1. Мотиваційною готовністю до навчання в школі є:

а) висока емоційна активність;

б) можливість подолати труднощі і перепони;

в) ставлення до школи, як до джерела знань;

г) бажання вчитися. 1. Характерними ознаками навчальної діяльності молодших школярів є:

а) учбова діяльність є провідною;

б) інтерес до змісту та до самого процесу набування досвіду, неусвідомленість соціальних мотивів;

в) уміння сприймати, але невміння ставити навчальну задачу та не сформованість дій оцінювання і контролю.


 1. До новоутворень психічного розвитку молодших школярів відносяться:

а) довільність пізнавальних процесів та теоретичне ставлення до речей;

б) розвиток внутрішнього плану дій;

в) «внутрішні етичні інстанції» та підпорядкування мотивів;

г) рефлексія і почуття психологічної й соціальної компетентності. 1. Рефлексія як новоутворення в психічному розвитку ─ це:

а) передбачення своїх дій або їх уявлення;

б) накопичення знань та оволодіння культурою розумової праці;

в) здатність виділяти та аналізувати власні психічні стани;

г) забезпечення взаєморозуміння, узгодженості дій партнерів, усвідомлення власних дій, внутрішня орієнтація і засоби розмежування «Я» і «Не Я». 1. Провідною діяльністю у підлітків є:

а) сюжетно-рольова гра;

б) учіння;

в) учбово-професійна діяльність;

г) інтимно-особистісне спілкування. 1. Симптоматика кризи підліткового віку:

а) залежність психічного розвитку від фізичного;

б) емоційна напруженість загострює переживання труднощів;

в) усвідомлення своїх переживань та втрата безпосередності;

г) криза, пов’язана з рефлексією внутрішнього світу та фрустрованістю соціальних потреб. 1. Оберіть новоутворення, які характерні для психічного розвитку підлітків:

а) супідрядність мотивів;

б) почуття дорослості;

в) інтенсивний розвиток самосвідомості;

г) статево-рольова ідентичність. 1. Особливості пізнавальної сфери старшокласників:

а) індивідуальний стиль розумової діяльності;

б) удосконалення розумових здібностей;

в) свідоме оволодіння прийомами та засобами продуктивної розумової праці;

г) довільність психічних процесів. 1. Особистісні вади та суперечності, характерні для старшокласників:

а) упертість вважають проявом волі;

б) грубість ─ доказом сміливості, небажання вибачитись ─ проявом принциповості (моральний формалізм);

в) відсутність здатності до саморегуляції;

г) максималізм та нерозбірливість у виборі засобів реалізації своєї життєвої мети. 1. Акмеологія ─ це:

а) період дорослості, найпродуктивніший, творчий період життя людини, коли завершується фізичний розвиток;

б) вік, який характеризується високим рівнем інтелектуальних можливостей, творчих і професійних досягнень;

в) вік дорослості, природа якого різноманітна і суперечлива;

г) вища точка, розквіт, зрілість, краща пора. 1. Складіть перелік відмінних ознак середньої дорослості, які спадають на думку в першу чергу.

 2. Чим завдання похилого віку відрізняється від завдань середньої дорослості? Назвіть їх.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План iconПрограма курсу «Соціальна психологія» для студентів 4 курсу радіофізичного факультету змістовий модуль тема Предмет, завдання, історія розвитку та методи соціальної психології
Предмет та завдання соціальної психології. Генезис уявлення про предмет соціальної психології протягом її історії. Основні етапи...
Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План iconПредмет, методи дослідження історії психології, завдання
Знання історії психології необхідне для розуміння різних теорій І напрямів сучасної психології та тенденцій її розвитку
Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План iconТема Кількість годин
Предмет, завдання та методи диференційної психології. Джерела індивідуальних відмінностей
Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План iconПрограма навчальної дисципліни психологія творчості галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
Мета: сформувати у студентів цілісне уявлення про об’єкт, предмет, завдання, методи, структуру психології творчості; розвиток наукової...
Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План iconЛекція n1 Тема :"Предмет та завдання патології клітин. Об’єкти та методи дослідження. Розвиток патологічних дисциплін в Україні
Тема:”Предмет та завдання патології клітин. Об’єкти та методи дослідження. Розвиток патологічних дисциплін в Україні
Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План iconЛекція №1-2 Предмет І завдання історії фізики (4 год.) План лекції
Елементи методології фізичної науки (методи пізнання світу, проблеми фізичної науки, шляхи розвитку наукового знання)
Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План icon«психологія : визначення,її розділи, предмет, завдання та методи дослідження»
«Психологія: визначення, її розділи, предмет, задачі та методи дослідження» для студентів 4 курсу медичного факультету
Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План iconПроект з оіт та Вікової Психології

Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План icon1. Поняття, завдання, об’єкт, предмет і система криміналістика. Методи криміналістики
Зі злочинністю. Саме криміналістика на основі своїх наукових досліджень та розробок пропонує оперативно-розшуковим працівникам, слідчим,...
Тема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План iconТема Теоретичні основи методики ознайомлення дітей з природою
Предмет, завдання та методи методики ознайомлення з природою як наукової дисципліни


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка