Тема. Біологія як наука. Предмет біології, її основні галузі та місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних дослідженьСторінка1/22
Дата конвертації04.05.2018
Розмір4,37 Mb.
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22Урок № 1
Тема. Біологія як наука. Предмет біології, її основні галузі та місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень.

Мета: розширити знання учнів про біологію як науку; ознайомити з основними галузями біології; проаналізувати особливості, властиві кожному рівню; розвивати уміння визначати переваги і недоліки методів біологічних досліджень; виховувати любов до біологічних знань, які мають важливе значення у життєдіяльності людини.

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень/учениця: називає:

- основні галузі біології;

- рівні організації життя;

наводить приклади:


  • біологічних систем, що знаходяться на різних рівнях організації;

характеризує:

  • методи біологічних досліджень (описовий, експериментальний, моделювання);

пояснює:

- зв’язок біології з іншими природничими і гуманітарними науками;висловлює судження:

- про значення біологічних знань у життєдіяльності людини


Обладнання і матеріали: таблиці із зображенням біологічних об’єктів, підручник, ватман, маркер.

Базові поняття і терміни: галузі біології, біотехнологія, рівні організації, методи біологічних досліджень.

Тип уроку: засвоєння нових знань
Хід уроку

І. Організаційний етап

Привітання вчителя і учнів. Перевірка готовності до уроку. Перевірка присутніх.ІІ. Актуалізація опорних знань

Темою для роботи в групах може бути аналіз проблем сучасної біології. Кожна група отримує завдання й матеріали для аналізу однієї з проблем людства у ХХІ ст. і шляхів її розв’язання за допомогою сучасної біології. І група — тема «Забезпечення людства продуктами харчування». ( Шляхи розв’язання — виведення нових високопродуктивних порід тварин і сортів рослин, підвищення стійкості сільськогосподарських культур до захворювань, створення нових комбінацій спадкових ознак і властивостей організмів за допомогою генної інженерії). ІІ група — тема «Збільшення активної тривалості життя».( Шляхи розв’язання — подолання старіння (розвиток геронтології), вивчення процесів регенерації, поліпшення якості харчування). ІІІ група — тема «Способи охорони навколишнього середовища». Шляхи розв’язання — раціональне використання природних ресурсів, створення нових джерел енергії, мікробіологічна переробка сміття). IV група — тема «Застосування біологічних знань у медицині». (Шляхи розв’язання — розробка методів діагностики, профілактики й лікування багатьох хвороб людини; розробка нових лікувальних і профілактичних препаратів на натуральній основі). V група — експерти. Учні цієї групи стежать за роботою груп, рецензують їхню роботу, готують загальні висновки щодо уроку. Формулювання висновку. Досягнення сучасної біології дають можливість забезпечити людство новими джерелами палива, продовольчих товарів, нових вакцин, подолати хвороби, істотно збільшити активний період життя людини.ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Як би ви пояснили такий вислів: «Біологія – це цілі організми, мільйони молекул. Оце наука!»

Повідомити тему, мету та завдання уроку.

ІV. Вивчення нового матеріалу


  1. Біологія – комплексна наука про живу природу.

(Розповідь з елементами бесіди).

Термін "біологія" запропонував (1802 р.) францу­зький вчений Ж. Б. Ламарк. Разом з астроно­мією, фізикою, хімією, геологією та іншими науками, які вивчають природу, біо­логію відносять до природничих наук. Її розвиток йшов шляхом поступо­вої диференціації. Так виникли числені біологічні дисципліни, які спеці­алізуються на вивченні структурно-функціональних особливостей певних орга­нізмів:

Біологічні науки складають теоретичну основу медицини, агрономії, тварин­ництва, біотехнології, охорони довкілля, а також всіх тих галузей виробництва, що пов'язані з живими організмами.

На межі з точними і природничими науками виник цілий ряд біологічних дисциплін. І це не тільки біохімія, яка вивчає хімічні основи живого, але й біофізика, що досліджує фізичні процеси у живих системах різних рівнів, біометрія, яка використовує математичний апарат для статистичного аналізу біологічних даних і опису біологічних процесів, біоніка — наука, що знаходиться на межі біології та техніки і вирішує певні інженерні завдання на базі вивчення біологічних процесів. Інтегрується біологія не тільки з точними науками, але й навіть із суспільними. Нещодавно з'явилися науки соціобіологія, що займається проблемою співвідношення біологічного й соціального в угрупованнях живих організмів, та зоопсихологія, яка доводить, що у тварин також є психіка.

Практичні потреби людини формують такі наукові напрями, як агроекологія, біотехнологія, космічна біологія, біомедицина, а моральні чинники зумовили виникнення біоетики — органічного поєднання сучасних досягнень біологічних наук та медицини з духовністю. У сучасному суспільстві біоетика стала ознакою цивілізованості

Складання схеми «Біологія – комплексна наука».


  1. Рівні організації живої матерії.

- молекулярний (віруси); - клітинний (одноклітинні, рослини, гриби); - організмовий (багатоклітинні); - популяційно – видовий; - біогеценотичний; - біосферний.

3. Методи біологічних досліджень.

Основними методами в біології є: описо­вий, порівняльний, історичний, експериментальний, статистичний, моніторинг, моделювання.Методи збирання та описування фактів були основними засобами досліджен­ня на ранніх етапах розвитку біології, що не втратили свого значення і сьогодні.Для опису та дослідження біологічних процесів біологи застосовували хімічні, фізичні, математичні методи, що сприяло виникненню суміжних дисциплін — біохімії, біофізики, біокібернетики, біоніки тощо.

Експериментальний метод дослідження явищ пов'язаний з активним впли­вом на них дослідника в необхідному йому напрямку. При цьому визначають по­трібні умови і слідкують за змінами перебігу процесів. Експерименти бувають польові і лабораторні. 

Метод моделювання— це метод дослідження та демонстрації структур, фун­кцій, процесів за допомогою їхньої спрощеної імітації. Моделювання є обов'яз­ковим етапом багатьох наукових досліджень, оскільки дає можливість вивчати об'єкти та процеси, які неможливо безпосередньо спостерігати чи відтворити екс­периментально. 

V. Узагальнення і систематизація знань

Зробіть висновки про те , на якому рівні організації перебувають віруси, найпростіші, багатоклітинні тварини, рослини, гриби і запишіть у зошит.VІ. Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал підручника.


Урок № 2

Тема. Вода та її основні фізико-хімічні властивості. Інші неорганічні сполуки.

Мета: поглибити знання учнів про властивості води і різноманітність мінеральних солей в живих організмах; проаналізувати особливості будови й хімічні властивості речовин, які дозволяють їм ефективно виконувати свої функції; розвивати уміння звертати увагу на значення води і мінеральних речовин для життєдіяльності живих організмів; уміння логічно мислити та робити висновки; виховувати бережливе ставлення до власного здоров'я.

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень/учениця: називає:

- органічні та неорганічні речовини, що входять до складу організмів;

- характеризує:

- будову, властивості та біологічну роль води;висловлює судження про:

- щодо необхідності різних продуктів харчування у раціоні людини.Обладнання і матеріали: таблиці, які ілюструють особливості будови моделі молекул води,підручник, картки, малюнки.

Базові поняття і терміни: полярні речовини, дифузія, гідрофобні, гідрофільні, осмотичний тиск, аніони, катіони.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

І. Організаційний етап

Привітання вчителя і учнів. Перевірка готовності до уроку. Перевірка присутніх.ІІ. Актуалізація опорних знань

Запитання до учнів:

1.Чому ХХІ століття вважають століттям біології ?

Установіть відповідність між предметом дослідження й наукою, що його вивчає. Предмет дослідження Наука

1. Спадковість А. Мікологія

2. Гриби Б. Ботаніка

3. Шлунок В. Фізіологія

4. Фотосинтез Г. Анатомія

5. Органоїди клітин Д. Цитологія

6. Тварини Е. Генетика 2. Установіть відповідність між біологічною наукою та її визначенням. Наука Визначення 1. Біохімія А. Наука про спадковість. 2. Гістологія Б. Наука про будову, функції, походження клітин . 3. Фізіологія В. Наука про функції організмів. 4. Екологія Г. Наука про тканини . 5. Генетика Д. Наука про хімічні процеси живих організмів . Е Наука про взаємозв’язок живих організмів між собою і з факторами навко- лишнього

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Про цю речовину А. де Сент-Екзюпері говорив ось що: «Не можна сказати, що ти необхідна для Життя, ти саме Життя…Ти найбільше багатство у світі». Яку речовину мав на увазі письменник? Повідомити тему, мету та завдання уроку


ІV. Вивчення нового матеріалу

1.Неорганічні сполуки: вода та мінеральні солі. 
- Які властивості води?

Вам уже відомо, що всі хімічні речовини поділяють на органічні та неорганічні. Загальний вміст неорганічних речовин (крім води) у різних клітинах варіює в межах від одного до декількох відсотків. Серед неорганічних речовин важливу роль у забезпеченні функціонування окремих клітин і цілісних організмів відіграють вода, неорганічні кислоти, луги та солі. Серед неорганічних сполук живих організмів особлива роль належить воді. Вода є основним середовищем, у якому відбуваються процеси обміну речовин та перетворення енергії. Вміст води в більшості живих організмів становить 60-70%, а в деяких (наприклад, у медуз) до 98%. Вода утворює основу внутрішнього середовища живих організмів (крові, лімфи, міжклітинної рідини).Каталог: IMG
IMG -> 49 науково-дослідних робіт із 52, які виконувалися за договорами із замовниками у 2013 році, були складовими частинами державних і галузевих програм (планів)
IMG -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
IMG -> Проект змін до програми Робоча група
IMG -> Портрети українських та зарубіжних письменників 4 клас Літературне читання 4клас у країні давнини
IMG -> Програма література (російська та зарубіжна)
IMG -> Програма факультативного курсу «Вчись думати» (основи практичної психології) для учнів 5(6) класів Укладач Глушко Марина Геннадіївна, методист науково-методичного центру
IMG -> Зі змінами, внесеними у 2015 році для 8-9 класів пояснювальна записка
IMG -> Районний семінар учителів іноземної мови
IMG -> Улас самчук


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Схожі:

Тема. Біологія як наука. Предмет біології, її основні галузі та місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень iconВ. Симиренко відоме І невідоме про володимира симиренка
Б. Є. Якубенко, доктор біологічних наук* В. М. Меженський, кандидат сільськогосподарських наук Л. О. Меженська, кандидат біологічних...
Тема. Біологія як наука. Предмет біології, її основні галузі та місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень iconПредмет, завдання економічної науки та її місце серед інших наук Варіант 1
Доповніть наведене визначення економічної науки: Економічна наука вивчає, як створюються І
Тема. Біологія як наука. Предмет біології, її основні галузі та місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень iconЗмістовий модуль введення в фізіологію тема Предмет І задачі фізіології. Методи фізіологічних досліджень
Фізіологія – це наука, яка вивчає об’єктивні закономірності функцій організму людини та його структур (систем, органів, тканин, клітин)...
Тема. Біологія як наука. Предмет біології, її основні галузі та місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень iconЛекція №1 Тема Наука про опір матеріалів. Основні гіпотези І передумови. Предмет І завдання науки про опір матеріалів
Опір матеріалів – це наука про інженерні методи розрахунку на міцність, жорсткість І стійкість елементів машин І споруд
Тема. Біологія як наука. Предмет біології, її основні галузі та місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень iconДоктора біологічних наук, професора Житомирського державного університету імені Івана Франка
Визнання нагороди І відзнаки школи та її вчених, міжрегіональні І міжнародні зв’язки
Тема. Біологія як наука. Предмет біології, її основні галузі та місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень iconПрограма курсу «Соціальна психологія» для студентів 4 курсу радіофізичного факультету змістовий модуль тема Предмет, завдання, історія розвитку та методи соціальної психології
Предмет та завдання соціальної психології. Генезис уявлення про предмет соціальної психології протягом її історії. Основні етапи...
Тема. Біологія як наука. Предмет біології, її основні галузі та місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень iconТема 1: Предмет, завдання І методи вікової психології План
Основні поняття теми: акмеологія, розвиток, онтогенез, дизонтогенез, ріст, формування, регрес, вік, «поперечний» зріз, лонгітюди,...
Тема. Біологія як наука. Предмет біології, її основні галузі та місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень iconСпостереження – найдавніший метод дослідження, який не потребує втручання у процес або розвиток явища самого дослідника. Різновидом спостереження є моніторинг. Експеримент
Географія – фундаментальна І комплексна наука, галузі якої використовують різні методи досліджень
Тема. Біологія як наука. Предмет біології, її основні галузі та місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень icon1 Історія розвитку макроекономічної науки Суть та місце макроекономіки в системі економічних наук, методи макроекономічних досліджень
Макроекономічні моделі: характеристика, види, значення, використання в макроекономічному аналізі та прогнозуванні
Тема. Біологія як наука. Предмет біології, її основні галузі та місце серед інших наук. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень iconКонспект лекцій з дисципліни «Юридична деонтологія»
Предмет та методи юридичної деонтології. Основні мотодологічні підходи, що використовуються в юридичній деонтології


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка