Тема основи бібліотечно-інформаційних знань як складова інформаційної культури Документ, документний фондДата конвертації26.06.2017
Розмір445 b.


ТЕМА 2. Основи бібліотечно-інформаційних знань як складова інформаційної культури


Документ, документний фонд

 • Документ, документний фонд

 • Видання, їх класифікація. Електронні видання

 • Апарат книги та його елементи

 • Бібліографія. Бібліографічний опис видань. Каталожна картка

 • Індексування. Системи бібліотечної класифікації: універсальна десяткова класифікація (УДК), бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК)Документ – матеріальний об’єкт, що містить інформацію в зафіксованому вигляді і спеціально призначений для її передачі в часі і просторі.

 • Документ – матеріальний об’єкт, що містить інформацію в зафіксованому вигляді і спеціально призначений для її передачі в часі і просторі.

 • Ознаки документа:

 • - наявність семантичного змісту, який передається знаками;

 • - стабільна речовинна форма, що забезпечує тривале збереження документа, можливість багаторазового використання й руху інформації в просторі й часі;

 • - призначення для використання в соціальній комунікації;

 • - завершеність повідомлення (фрагментарне незакінчене повідомлення не може бути повноцінним документом).Видання – документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений друкуванням, тисненням або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам Державних стандартів, інших нормативних документів щодо їхнього видавничого оформлення і поліграфічного виконання.

 • Видання – документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений друкуванням, тисненням або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам Державних стандартів, інших нормативних документів щодо їхнього видавничого оформлення і поліграфічного виконання.

 • («Видання. Основні види

 • Терміни та визначення. ДСТУ 3017–95»).КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДАНЬЗа статусом видання поділяють на: оригінал, електронне видання, копію.

 • За статусом видання поділяють на: оригінал, електронне видання, копію.

 • Електронні видання формуються із застосуванням засобів комп’ютерної техніки та телекомунікаційного зв’язку і представлені у формі електронного запису на спеціальних матеріальних носіях.

 • Специфічні особливості: багатомірність доступного простору, внутрішні і зовнішні зв’язки, динамічність і комп’ютерна підтримка.Електронний ресурс – це ресурс, що керується комп’ютером, потребує периферичного пристрою, підключеного до комп’ютера.

 • Електронний ресурс – це ресурс, що керується комп’ютером, потребує периферичного пристрою, підключеного до комп’ютера.

 • До електронних ресурсів належать:

 • - електронні текстові аналоги друкованих видань;

 • - електронні образи друкованих видань (графічні);

 • - бази даних (бібліографічні, повнотекстові тощо);

 • - електронні публікації;

 • - мультимедійні продукти;

 • - програмні продукти;

 • - комбіновані продукти;

 • - електронні ігри.ОСНОВНІ РЕКВІЗИТИ ВИДАНЬ

 • автор (персона або колективний);

 • заголовок (назва видання);

 • надзаголовкові дані (назва організації, від імені якої друкується видання, назва серії, якщо вона започаткована);

 • підзаголовкові дані (тематика, читацьке призначення, нумерація томів, випусків, частин, книг, порядковий номер тощо);

 • класифікаційні індекси (УДК, ББК, авторський знак);

 • міжнародний стандартний номер (ISBN для книг та ISSN для журналів);

 • анотація (коротка характеристика видання щодо змісту, призначення, форми);

 • знак охорони авторського права (належність конкретному автору чи авторському колективу);

 • випускні дані (дата передачі оригіналу до друку, дата підпису видання до друку, формат видання, папір, гарнітура шрифту, спосіб друку, обсяг видання, наклад, номер замовлення, назва та адреса видавництва). Випускні дані друкуються на останній сторінці видання.КНИГА

 • текстовий документ, тобто документ, більша частина обсягу якого належить мовному (словесному) тексту;

 • документ, що читається людиною, безпосередньо сприймається, не потребує застосування яких-небудь технічних засобів;

 • документ друкований, письмовий, виготовлений за допомогою поліграфічних або інших засобів масового розмноження і призначений для широкого розповсюдження;

 • це неперіодичне видання обсягом понад три друковані аркуші, призначене для закріплення, збереження і передачі інформації у просторі і часі.ЕЛЕМЕНТИ КНИГИ

 • Внутрішні (структурні) елементи книги розкривають інформацію, що знаходиться в ній. До них належать: текст, ілюстрації і декоративні прикраси.

 • До елементів зовнішнього оформлення книги належать: книжковий блок, палітурка, обкладинка, перепліт, форзац, суперобкладинка, футляр, манжетка.АПАРАТ КНИГИ

 • Апарат книги - сукупність матеріалів, які доповнюють основний текст, пояснюють його, забезпечують можливість швидше відшуковувати потрібні елементи тексту і легко сприймати інформацію, що міститься в книзі.

 • Складниками апарату книги є: анотація, міжнародний стандартний номер книги (ISBN), вихідні відомості, вихідні дані, випускні дані, зміст, колонтитул, вступна стаття, передмова, післямова, примітки й коментарі, списки умовних позначень і скорочень словник важко зрозумилих слів, біографічна довідка про автора, допоміжні покажчики, список літератури, ілюстративний матеріал, схеми, таблиці.ТУТУЛЬНИЙ АРКУШЗВОРОТ ТУТУЛЬНОГО АРКУШУБібліографія – наука, яка вивчає способи систематизованого опису та обліку (складання списку) різного роду джерел, яка володіє універсальними методами систематизації інформації, є самостійною галуззю інформаційної діяльності.

 • Бібліографія – наука, яка вивчає способи систематизованого опису та обліку (складання списку) різного роду джерел, яка володіє універсальними методами систематизації інформації, є самостійною галуззю інформаційної діяльності.

 • Бібліографічний опис – це сукупність бібліографічних відомостей про документ, його складову частину чи групу документів, які наведені за певними правилами, є результатом аналітико-синтетичного опрацювання інформації і призначені для ідентифікації інформаційного джерела (автор, назва, рік, місце видання тощо).ЗОНИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУУмовні розділові знаки, які використовують у бібліографічному описі

   • . – крапка і тире
   • . крапка
   • , кома
   • : двокрапка
   • ; крапка з комою
   • / коса риска
   • // дві косі риски
   • () круглі дужки
   • [ ] квадратні дужки
   • + плюс
   • = знак рівності


В зоні назви та відомостей про відповідальність вперше введено новий елемент – загальне позначення матеріалу

 • [Текст] [Кінофільм]

 • [Електронний ресурс] [Мікроформа]

 • [Відеозапис] [Мультимедія]

 • [Звукозапис] [Ноти]

 • [Ізоматеріал] [Рукопис]

 • [Карти] [Комплект]Зразок бібліографічного описуЗразок бібліографічного описуЗразок бібліографічного описуЗона вихідних даних

  • . – Москва : Изданіе Ф. Н. Плотникова, 1883. –
  • . – Санктпетербургъ : Печатана при Императорской Академіи Наукъ, 1855
  • . – [Львів] : [б. в.], [190-?]. –
  • . – [Б. м. : б. и.], [1884?]. –
  • . – [Italy : s. n.], 2011. –
  • . – [S. l. : s. n.], 2010. –


Види бібліографічного опису (за структурою)

  • Монографічний (однорівненвий) бібліографічний опис складають на окремо виданий одночастинний документ (книгу, карту), або завершений багаточастинний документ в цілому, окрему фізичну одиницю або групу фізичних одиниць багаточастинного документа.
  • Зведений (багаторівневий) бібліографічний опис складають на багатотомний документ у цілому або окрему фізичну одиницю, а також групу фізичних одиниць багаточастинного документа.
  • Аналітичний бібліографічний опис складають на частину документа (статтю, главу, розділ). Його укладають під узагальнюючою назвою, яку приймають за основну.


Види бібліографічного опису (за повнотою набору елементів)

  • Короткий – це опис, який складається тільки з обов’язкових елементів (основна назва, порядковий номер видання, місце та рік випуску видання, обсяг). Короткий опис найбільш підходить для бібліографічних посилань, які допомагають читачу знайти об’єкт опису в бібліотеці.
  • Розширений – складається з обов’язкових та деяких факультативних елементів. Він застосовується в книжкових і статейних бібліографічних списках і покажчиках.
  • Повний – складається з обов’язкових та усіх факультативних елементів.


Схема однорівневого бібліографічного опису

  • Основна назва [Загальне позначення матеріалу] = Паралельна назва : відомості, що стосуються назви / перші відомості про відповідальність ; відомості про інших осіб чи установи, які несуть інтелектуальну відповідальність за видання. – Відомості про повторність видання / відповідальність за повторне видання. – Зона специфічних відомостей. – Місце видання : Видавництво, рік. – Фізична (кількісна) характеристика. – (Серія ; №, т.). – Примітки. – Стандартний номер та умови доступності.
  • Напівжирним позначені факультативні елементи.


Індексування - передача змісту документів, його формальних ознак у формі коротких закодованих повідомлень (так званих пошукових образів документів ПОД).

  • Індексування - передача змісту документів, його формальних ознак у формі коротких закодованих повідомлень (так званих пошукових образів документів ПОД).
  • Інформаційно-пошукова мова (ІПМ) – це спеціалізована штучна мова, призначена для передачі змісту і формальних ознак документів, а також інформаційних запитів пошуку потрібних документів.
  • Систематизація – визначення класифікаційного індексу документа відповідно до його змісту за таблицею певної системи класифікації.


Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК)

  • 1 Міждисциплінарні знання
  • 2 Природничі науки
  • 3 Техніка. Технічні науки
  • 4 Сільське і лісове господарство
  • Сільськогосподарські та лісогосподарські науки
  • 5 Охорона здоров’я. Медичні науки
  • 6 Суспільні науки
  • 70/79 Культура. Наука. Просвітництво
  • 80/84 Філологічні науки. Художня література
  • 9 Література універсального змісту


70/79 Культура. Наука. Просвітництво

  • 70 Культура. Наука. Освіта
  • 71 Культура. Культурне будівництво
  • 72 Наука. Наукознавство
  • 73 Науково-інформаційна діяльність
  • 74 Освіта. Педагогічна наука
  • 75 Фізична культура і спорт
  • 76 Засоби масової інформації
  • 77 Культурно-освітня робота
  • 78 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознавство
  • 79 Охорона пам’яток історії і культури. Музейна справа. Архівна справа


Систему типових ділень ББК становлять загальні типові ділення (ЗТД), територіальні типові ділення (ТТД), етнічні типові ділення (ЕТД), спеціальні типові ділення (СТД) і плани розміщення (ПР).

  • Систему типових ділень ББК становлять загальні типові ділення (ЗТД), територіальні типові ділення (ТТД), етнічні типові ділення (ЕТД), спеціальні типові ділення (СТД) і плани розміщення (ПР).
  • тематичні – напр.,
     • в Методологія
     • г Історія науки
     • д Персоналії
     • р Вивчення і викладання .... в ВНЗ
  • формальні – напр.,
     • я5 Журнали
     • я72 Підручники і навч. посібники для \ середньої школи
     • я73 Підручники і навч. посібники для ВНЗ


Територіальні типові ділення (ТТД) – класифікація за географічною ознакою (позначаються цифрами і буквами, взятими в дужки):

  • Територіальні типові ділення (ТТД) – класифікація за географічною ознакою (позначаються цифрами і буквами, взятими в дужки):
    • (4) Країни Європи
     • (4Укр) Україна
     • (4Рос) Росія
     • (4Вел) Великобританія
    • (5) Країни Азії
    • (6) Країни Африки
    • (7) Країни Америки
    • (7США) Сполучені Штати Америки
    • (8) Австралія і Океанія


Універсальна десяткова класифікація (УДК)

  • 0 Загальний відділ
  • 1 Філософія. Психологія
  • 2 Релігія. Теологія
  • 3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Уряд. Військова справа. Добробут. Страхування. Освіта. Фольклор
  • 4 Вільний з 1962 р.
  • 5 Математика та природничі науки
  • 6 Прикладні науки. Медицина. Технологія
  • 7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт
  • 8 Мова. Мовознавство. Література
  • 9 Географія. Біографії. Історія


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
123456789 -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»
123456789 -> А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект
123456789 -> Олег туляков


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тема основи бібліотечно-інформаційних знань як складова інформаційної культури Документ, документний фонд iconПоложення про Український культурний фонд м. Київ 2017 І. Загальні положення
Український культурний фонд (далі – Фонд) є об’єктом державної власності, бюджетною установою, діяльність якої спрямовується та координується...
Тема основи бібліотечно-інформаційних знань як складова інформаційної культури Документ, документний фонд iconТема Уявлення про культуру в епоху Античності, Середньовіччя та Відродження
Розуміння культури в релігійній філософії Середньовіччя Біблійні основи в середньовічному розумінні культури
Тема основи бібліотечно-інформаційних знань як складова інформаційної культури Документ, документний фонд iconПолітична реклама як невід’ємна складова виборчого процесу
Рівень та характер політичних знань, оцінок та дій громадян, на яких здійснює вплив політична реклама, визначає стан політичної культури...
Тема основи бібліотечно-інформаційних знань як складова інформаційної культури Документ, документний фонд iconОснови віршування – складова консультації з української літератури
Засоби експресивної ритміко-мелодійної виразності
Тема основи бібліотечно-інформаційних знань як складова інформаційної культури Документ, документний фонд iconМетодичні вказівки до змістового модуля «Наукова комунікація як складова фахової діяльності»
«Наукова комунікація як складова фахової діяльності» для бакалаврів усіх галузей знань
Тема основи бібліотечно-інформаційних знань як складова інформаційної культури Документ, документний фонд iconОснови культури І техніки мовлення
Кравцова І. А. Основи культури І техніки мовлення: [навчальний посібник] / І. А. Кравцова, Л. Р. Шпачук. – Кривий Ріг: кпі двнз кну,...
Тема основи бібліотечно-інформаційних знань як складова інформаційної культури Документ, документний фонд iconОсновна таблиця класифікації
Бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовуються за галузями знань у відповідності бібліотечно-бібліографічною...
Тема основи бібліотечно-інформаційних знань як складова інформаційної культури Документ, документний фонд iconИємництва матеріали всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційного простору» київ 2017 р
...
Тема основи бібліотечно-інформаційних знань як складова інформаційної культури Документ, документний фонд iconБібліосвіт державна бібліотека України для юнацтва Інформаційний вісник 3 (23)’2007 зміст
Бібліотеки для юнацтва стали справжніми осередками культури І духовності, центрами соціалізації, виховання й освіти підростаючого...
Тема основи бібліотечно-інформаційних знань як складова інформаційної культури Документ, документний фонд iconПрограма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів
Вміння учня працювати з додатковою літературою з різних предметів допоможе вивести його за рамки підручника, глибше осмислити І зрозуміти...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка