Тема. Роман «Портрет Доріана Грея» пам’ятка декадентської доби й автопортрет естета й інтелектуала Оскара Вайльда. МетаСкачати 154,18 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір154,18 Kb.

Тема. Роман «Портрет Доріана Грея» -- пам’ятка декадентської доби й автопортрет естета й інтелектуала Оскара Вайльда.

Мета: навчити студентів робити висновки про творчу манеру письменника, досліджуючи авторський текст, характеризувати образи героїв твору як представників різних ас­пектів естетизму; удосконалювати вміння студентів аналізувати ху­дожній твір, розвивати навички роботи з цитатами й уміння до­бирати художні деталі, формувати вміння диску­тувати, встановлювати логічні зв'язки і робити висновки; сприяти вихован­ню вдумливого читача, виховувати розуміння прекрасного, спри­яти прищепленню гуманістичних етичних норм.

Тип заняття: вивчення тексту художнього твору (урок-враження).

Обладнання: текст роману, портрет письменника, мультимедійна презентація, фрагменти з кінофільму «Доріан Грей», плакати з кросвордами.

Суперечки з приводу твору мистецтва свідчать,

що цей твір новий, складний і життєздатний.

О. Вайльд
Краса душі надає чарівності навіть кволому тілу.

Потворність душі кладе свій відбиток навіть на

найдосконаліше тіло.

ГлессінгХІД ЗАНЯТТЯ

 1. Організаційний момент

 2. Мотивація навчальної діяльності

 • Слово викладача

На сьогоднішньому занятті ми ознайомимося з життям і творчістю, естетичними уподобаннями Оскара Вайльда, якого нази­вають Принц Парадокс. Також ми розглянемо, як декадентська доба вплинула не лише на творчість Вайльда, але й віддзеркалилась у його власній долі.

Своє життя і творчість Оскар Вайльд присвятив по­шукам істини і краси як зовнішньої, так і внутріш­ньої, співвідношення їх в людині. Він дивував пара­доксальністю і афористичністю мови, своїми творами.«Бліде безкровне обличчя, широкі вилиці й знаки заросту, хоча в ту пору модними були пишні вуса й бороди-еспаньйолки. З-під важких повік дивляться тем­но-сірі очі, в яких криється іронія. Довге хвилясте волосся вільно спадає на міцні, як у вантажника, плечі», — таким бачили його сучасники і таким бачимо письменника на портреті ми.

 1. Оголошення теми і мети заняття

 2. Актуалізація опорних знань

Робота з літературознавчими термінами.

Розв’язання кросворда (слайд презентації). 1. Вивчення нового матеріалу

Роман «Портрет Доріана Грея» увійшов до скарб­ниці світової літератури як пам'ятка декадентської доби. Цей багатий парадоксами твір, в якому розглядається краса, її сила і місце в житті людини, став відображенням філософії гедонізму і вершиною естетизму. 1. Робота з новими літературознавчими термінами

Запис у зошит (слайд презентації):

 • Парадокс (від гр. несподіваний, дивний) – думка, що разюче розходиться з усталеними поглядами, начебто суперечить здоровому глузду, хоча насправді може й не бути хибною.

 • Естетизм – суб’єктивно-ідеалістичний підхід до мистецтва, що ґрунтується на теорії «мистецтво для мистецтва» й протиставляє його дійсності, заперечує ідейність і соціальну спрямованість мистецтва.

 • Гедонізм (від гр. насолода) – філософсько-етичне вчення, за яким насолода є найвищим благом, метою життя. Протилежне – аскетизм.

 1. Лекція з елементами бесіди

Мистецтво, на думку Вайльда («Задуми»), крім самого себе, не виражає нічого, розвиваєть­ся за своїми законами й існує самостійно, воно вище за життя.

Естетизм письменника складається з низки пара­доксальних суджень, одним із яких є твердження що не мистецтво наслідує життя, а навпаки. Гамлет Шекспіра вигадав песимізм, Базаров Тургенева — нігі­лізм. Також автор відстоював думку про те, що есте­тика вища за етику, мистецтво — за мораль, барви і фарби — за добро і зло, що все мистецтво — амораль­не. О. де Бальзак писав, що «кожен, хто вказує на це або те зловживання, хто таврує несправедливість, прагнучи викорінити її, неминуче здобуває славу людини аморальної». Саме в такому розумінні і йдеть­ся у Вайльда про аморальність мистецтва.

Якщо взяти до уваги те, що в історії суспільства люди, які викривали його вади, завжди були пересліду­вані, то можна зрозуміти, що за поглядами, вчинками письменника криється «виклик», іронія.


 • Життєвий і літературний шлях Оскара Вайльда, його навчання в Оксфордському університеті, вплив на формування світогляду письменника ідей Джона Раскіна, Волтера Пейтера, про його творчий спадок (Сторінками життя і творчості О.Вайльда // О.Вайльд. Портрет Доріана Грея. – С.236–250).


Завдання: законспектувати виступ,

використовуючи слайд презентації.


Запис у зошит: • Слово викладача про своєрідність особистості Оскара Вайльда, якого називали «Королем життя», «Принцом Парадоксом», «Апостолом естетизму», про віддзеркалення декадентської доби в його житті та творчості, основні етапи літературної діяльності: від імпресіоністської поезії, філософсько-естетичних трактатів, казок до драматичних творів, які принесли автору успіх, і до роману «Портрет Доріана Грея» — взірцевого інтелектуального твору кінця ХІХ ст.

Запис у зошит (слайд презентації):

Естетизм Оскара Вайльда:

 • велич мистецтва;

 • самодостатність мистецтва;

 • мистецтво вище від істини і моралі;

 • культ Краси;

 • естетична увага до почуттів і вражень;

 • проголошення гедонізму.

 1. Творча робота

До сьогоднішнього заняття ви прочитали роман Оскара Вайльда «Портрет Доріана Грея». Це твір, що має неодноз­начну оцінку як у літературній критиці, так і в пересічних громадян. Але не будемо розпочинати розмову про роман із чужих вражень, висловимо свої. Адже наше заняття так і нази­вається — урок-враження. Для того, щоб кожен міг вільно висловитися, побудьте наодинці із собою.

Завдання: виконайте пись­мову роботу

«Враження від роману Оскара Вайльда».

(На написання враження варто відвести 5—7 хв., після чого – обговорення)

Студенти зачитують записи-враження, аргументують ви­словлену думку. Як правило, вже на цьому етапі зав'я­зується дискусія, бо тема роману, поведінка персонажів дають підстави для неоднозначної оцінки (звернення до епіграфа заняття).

Творча робота та обговорення допомагають виявити емоційне сприйняття роману студентами, дають можливість пе­рейти до роботи над текстом.


 1. Аналіз роману «Портрет Доріана Грея»

 • Автобіографічність

Літературознавці відзначають автобіографічність роману «Портрет Доріана Грея». Ян Парандовський, автор романізованої біографії Оскара Вайльда «Король життя», зауважив: «Лорд Генрі Оттон думав його думками, Доріан Грей жив, зваблений його пристрастями». І можна додати – Безіл Голворд страждав стражданнями свого творця. Без художника Голворда не було б, власне, портрета, а без цинічного філософа лорда Генрі, як без каталізатора, не відбулася б реакція виявлення прихованих якостей Доріана, що зумовили його загибель. Триєдність цих персонажів і становить стрижень композиційної побудови роману, являючи водночас триєдину суть особистості свого творця

Оскара Вайльда.
 • Фабула

Художник Голворд створив портрет Доріана Грея. Лорд Генрі наштовхує юнака на думку про те, що було б добре, якби старівся не він, а портрет. Так і сталося. Сильне бажання Доріана Грея матеріалізувалося: він зали­шається вічно молодим, а портрет старіє. Але портрет відтво­рює не тільки зовнішні зміни в обличчі, а й показує ницість душевного падіння Доріана, який скоює цілу низку злочинів. Сибіл Вейн, художник Голуорд, брат Сибіл, колишній друг Алан Кемпбел — ось люди, яким Доріан Грей завдав не тільки горя, а й привів до смерті, саморучно вбив.

Портрет ставав чимдалі відразливіший, демонструючи Доріану Грею його справжню суть, істинне обличчя. Зреш­тою Доріан не витримує. Перед ним ясно висвітлюються мо­тиви власних вчинків: марнославство, лицемірство, жор­стокість. Але ніхто не повинен про це знати. І тоді Доріан Грей вирішив знищити доказ власної розпусти і недоброчесності: він встромляє ніж у портрет... І все стає на свої місця: Доріан Грей — старий чоловік із ножем у грудях — мертвий, а портрет на стіні засяяв блиском «чарівної юності і вроди». Парадокс? Парадокс! • Знайомство з персонажами твору

 1. Гра в ролях

 • сцена «Лорд Генрі та Безіл Голворд»

Студенти інсценують розмову Безіла та Генрі про причини небажання виставляти портрет (уривок із розділу І).

Висновок-цитата:«Кожний портрет, написаний із лю­бов'ю це, по суті, портрет самого художника, а не того, хто йому позував. Не його, а са­мого себе розкриває на полотні художник».

(Парадокс? Частково)

Безіл Голворд не може виставити портрет, бо «занад­то багато самого себе» він вклав у роботу.


 • сцена «Лорд Генрі та Доріан Грей»

Студенти інсценують розмову лорда Генрі і Доріана Грея в майстерні художника (уривок із розділу II).

Висновок-цитата:«Ви приголомшили мене... дайте мені подумати... Чи не краще, мабуть, не думати про це...», «так зворушувала й збентежувала його музика. Але вплив музики менш виразний...».

Мабуть, Доріана Грея вразило вміння лорда Генрі легко, доступно, логічно і красиво розвивати власну думку. Стверджувати аморальні речі, але робити це так невимушено і чарівно.


б) Евристична бесіда

 • Хто з героїв роману має найбільший вплив на Доріана?

 • Охарактеризуйте погляди лорда Генрі на життя, мистецтво, суспільство.

 • Що несе суспільству програма «нового гедонізму» (вплив Генрі – гедонізм)?

Краса є прояв Геніята навіть вище, ніж Геній. ...Красаце одна з великих істин світу, як сонячне світло... Для мене краса є дивом із див... Живіть своїм життям! Нічого не проминіть, шукайте завжди нових вражень. І не бійтесь нічого, новий гедонізм — ось що потрібно нашому вікові»)

 • Яку роль у житті Доріана зіграв Безіл Голворд?

 • Яке місце в житті Безіла належить Красі, мистецтву (вплив Голворда – естетизм)?

 • Яку життєву філософію вибрав Доріан?

 • Яка позиція кожного з головних героїв щодо етичного та естетичного вибору в житті?

 • Чи підтверджує або заперечує у творі автор свій постулат з передмови до роману: «Художник не мораліст»?

Завдання: записати висновки про

головних персонажів у вигляді таблиці,

використовуючи слайд презентації. • Характеристика Доріана Грея

Центральний персонаж роману – Доріан Грей.

Завдання: розкрити шлях падіння Доріана

та проілюструвати схематично,

використовуючи слайд презентації.

Запис у зошит:

— Як леді Брендон охарактеризувала Доріана Грея, знайомлячи з ним Безіла? Про що це свідчить?


(«...чарівний хлопчик... ми з його матір'ю були абсолют­ но нерозлучні. Забула, що він робить... боюся, що нічого не робить... ах, ні, він грає на роялі... чи той, на скрипці...»

Леді Брендон, за словами Генрі, любить давати людям «побіжні» характеристики, але навіть така «побіжність» свідчить про те, що Доріан Грей нічим серйозно не зай­мається, не має якихось особливих талантів, захоплень, справ. Найголовніша його риса — чарівність).

— Портретна характеристика Доріана Грея.

(«...цей юнак з ніжними обрисами ясно-червоних уст, чистими блакитними очима, золотавими кучерями був надзвичайно вродливий. Його обличчя чимось викли­кало довіру. З нього промовляла вся щирість юності, вся чистота юнацького запалу. Бачилось життєвий бруд ще не позначив його своїм тавром» ).

— Які почуття викликає в Доріана Грея тирада лорда Генрі про «свободу почуттів»?.

(Його приголомшують слова лорда, він весь переповне­ний «нових думок і чуттів», в той же час він намагається переконати себе в тому, що не вірить жодному його слову.

Доріан відчув страх перед ним. Свідомість власної краси спала на Доріана Грея, як одкровення. Він ніколи не помічав її раніше. Безілові компліменти не впливали на його душу. «Та от прийшов лорд Генрі Оттон... і ось зараз, коли він стояв, вдивляючись у відбиток своєї вроди, в його свідомості вияснів увесь глибокий сенс слів про тлінність юності. Ніби ножем, різонув біль, і кожна жилка в ньому задрижала. Очі його стали темними, як аметист, і зайш­лися слізьми. На серце ніби лягла крижана рука».)

— Чи здатен «чарівний хлопчик» на бездумні вчинки?

(«Який жаль! Я зістарюся, стану бридким і потвор­ним, а цей портрет повік лишиться молодим. ...Якби це я міг лишатися повік молодим, а старішав портрет! Я віддав би за це навіть душу!»)

— А жорстокі вчинки?

(Так, бо душу за якусь угоду віддають Дияволу. А Дия­вол, — чорт —символ зла, бездушності. Бездушна людина здатна на будь-які нелюдські, жорстокі вчинки. На цей шлях, не вагаючись, хоче стати і Доріан Грей.)

— Людина спалахує почуттями до витвору мистецтва, до неживого відтворення. Яких міфологічних персонажів нагадує ця ситуація?

(Студенти згадують приклади, яскраво, емоційно і коротко оповідають про те, як Пігмаліон закохався у створену ним прекрасну скульптуру Галатеї; Нарцис — у власне відображення в озері).

Додатково можна використати вірш у прозі О. Вайль­да про Нарциса:

Коли помер Нарцис, озеро насолоди з чаші солодких вод перетворилося на чашу солоних сліз; і Ореади із плачем прибігли з гущавини лісу, щоб піснями втішити озеро...


 • Нас не дивує така велика туга за Нарцисом: він був таким прекрасним!

 • Хіба він був прекрасним? — запитало озеро.

 • Кому ж знати краще за тебе? — відповідали Ореади.

 • Нас він не помічав, тебе ж завжди шукав... дивився у тебе, у дзеркалі твоєї води відбивалась його краса.

Озеро ж відповідало:

Але я любило Нарциса за те, що коли він дивився у мене, то в дзеркалі його очей я бачило відблиск моєї влас­ної краси.


— Чи здатен Доріан Грей на глибокі почуття, на кохання?

(Він покохав Сибілу Вейн).

Так само, як вражає нас егоїзм та раптова самозако­ханість у себе Доріана Грея, так і щирість приятельських почуттів Голворда: він не хоче посваритися з двома най­кращими друзями і готовий навіть знищити свій шедевр.

— Як на це реагує Доріан Грей?(«Пильнував за Голвордом... З придушеним риданням схопився з дивана, вирвав у нього з рук ніж.

Не смійте, Безіле, не смійте, закричав він. Це було б убивство!» Убивство — це те, чого не може допустити душа Доріана Грея.)

— Що ж насправді приваблювало Доріана в актрисі і чому невдала її гра стала мотивом для розриву стосунків?

(«Я покохав вас, бо ви чудово грали, бо я бачив у вас хист і розум, бо ви втілювали мрії великих поетів і вби­рали в живу плоть примарні образи мистецтва».

Він кохає не її, а мистецтво, яке вона втілює акторсь­кою грою, та й сама вона як прекрасний витвір мистецтва. Але досконалість, яку він так цінував, боготворив, почала розсипатися — в Галатею увійшло життя.).

— Чи змінюється ставлення Доріана Грея до Сибіли, коли минула лють, що є

причиною цьому?

(Зміна в портреті змусила Доріана Грея розкаятися у своєму вчинкові. Але він не робить рішучих кроків до виправлення становища — він роздумує над своєю поведін­кою. Доріан ще має в собі людськість, совість: він усвідом­лює, що Сибіла завдала йому болю тільки на деякий час, а він «поранив її на усе життя». «Нічого, любов ще по­вернеться, і вони із Сибілою знову будуть щасливими. Життя буде прекрасним і чистим», — так думаємо і ми разом із Доріаном Греєм.)


 • Чому Доріан не міг одружитися із Сибіл? Що з'ясувалося потім?

 • Чому Доріан розуміє, що після загибелі Сибіл у нього вже більше немає

надії?

(«Ви не знаєте, в якій я небезпеці, і ніщо не може втримати мене від падіння. Але вона допомогла б мені! Вона не мала права вбива­ти себе! Це егоїстично!»)

 • Чому і яким чином Сибіл врятувала б його?

(Бо вона його щиро кохала, а таке кохання має надзви­чайну силу, і це Доріан розумів).

Лорд Генрі висловлює свої думки про жінок: «Жінка може зробити мужчину праведником тільки в один спосіб — довірившись йому аж доти, що він утратить будь-який інтерес до життя. ...вперта жорстокість жінкам до вподоби більше за будь-що інше, їхні ж інстинкти напрочуд примітивні! Ми їх еманси­пували, та вони однаково лишаються рабинями, які шукають собі господарів. Вони люблять, коли ними нехтують...» • Чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою жінок?

 • Чи можна вважати, що з цього часу вже ніщо не зупиняло героя; що він

повністю відкинув мораль заради Краси (гедонізму)?

 • Чим пояснити, що зустріч з Доріаном стала фа­тальною для художника

Безіла?

 • Яку роль у злочинах Доріана відіграв хімік Алан Кемпбел?

 • Чому брат Сибіл намагається вбити Чарівного Принца? Яким чином він

гине?

 • Невже краса може стояти навіть вище, ніж мораль, і їй усе дозволено?

(Аргументи студентів щодо остаточної деградації Доріана: Сибіл Вейн, художник Голуорд, брат Сибіл, колишній друг Алан Кемпбел — ось люди, яким Доріан Грей завдав не тільки горя, а й привів до смерті, саморучно вбив)

 • О. Вайльд стверджує: «Художник — не мораліст». Чи підтвердив письменник

фіналом роману власну кон­цепцію?

(Автор, утверджуючи велич мистецтва, відтворює портрет, але разом з цим головний герой, що став моральним виродком, гине)Запис у зошит (слайд презентації):

 • Тема роману — Зображення краси і її фатальної сили, місця мистецтва в житті людини.
 • Ідея твору — Утвердження величі мистецтва, апофеоз гедонізму.
 • Жанр — інтелектуальний роман-парадокс. • Чи можна вважати розмови, які ведуть між собою пер­сонажі твору, звичайними, повсякденними? (Розмови про красу, сенс життя, роль мистецтва в житті людини не є буденними)

Роман відносять до інтелектуальних творів, бо мова йде про принципи, філософію життя, уподобання митців. А самого Оскара Вайльда називали не тільки інтелектуалом, а й принцем Парадоксом.
Завдання : знайдіть докази-цитати, які б

підтвердили, що перед нами роман-парадокс. • «Єдиний спосіб позбутися спокуси — піддатися їй. А опи­райтесь спокусі — і ваша душа знеможе від жадання...».

 • «Інтелект нівечить гармонію обличчя».

 • «Краса кінчається там, де починається одухотвореність».

 • «Доброго впливу взагалі не існує, ...впливати на когось — це значить віддавати комусь власну душу».

 • «Але найхоробріший із нас боїться самого себе...».Завдання : відштовхуючись від поняття

про «інтелектуалізм», доведіть,

що роман є інтелектуальним.

Підказки: 1. інтелектуалізм — лат. intellectum — розум, пізнання; intellectualis — розумовий, розсудливий;

 2. відчутна перевага інтелектуально-розумових елементів образного мислення;

 3. увага до філософських проблем: людина і світ; природа і цивілізація; прогрес і мораль (продовжити ряд проблем,окреслених у романі);

 4. схильність персонажів до розумових рефлексій, само­аналізу;

 5. розвиток і протиборство ідей стають рушійною силою роману.

Завдання: користуючись тлумаченням

слова «естетизм», доведіть,

що роман можна вважати естетичним.

(Вишуканість манер, поведінки і мови персонажів, об­стоювання ідеалів Краси, Гармонії)VІ. Узагальнення та систематизація вивченого

1. Питання на повторення:

 • За алгоритмом до біографії письменника розкри­ти етапи його життєвого шляху.

 • Розкрити естетизм О. Вайльда.

 • Охарактеризувати творчість О. Вайльда.

 • У чому, на думку письменника, полягає завдання митця?

 • Мистецтво і життя, мистецтво і мораль. Як автор розуміє їх співіснування?

 • У чому, на думку Вайльда, полягає аморальність мистецтва.

 • У якій ситуації опинився Доріан Грей і до чого це призвело?

(«Теорія чистого мистецтва» Безіла Голворда і заклик лорда Генрі «розвивати власне «я» зіткну­лися з самозакоханістю Доріана Грея, що призвело до самознищення героя)

 • Кого з героїв підтримуєте особисто ви? Свою від­повідь обґрунтуйте.

 • Чому автор назвав твір «Портрет Доріана Грея», а не іменем головного героя? У зв'язку з цим, яку роль відіграє портрет у творі?

(Саме портрет є проявом дійсного Доріана Грея, його душі; це символ героя як особистості. Протягом вісімнадцяти років день за днем на полотні фіксуються етапи моральної деградації героя, воно стає «щоденником» героя, куди записують­ся всі його вчинки).


 1. Слово викладача

Хоча Оскар Вайльд і наголошує на тому, що «художник не мораліст», своїм твором він доводить зворотнє. Вайльд говорив, що його роман — це «золота пар­ча», де є прекрасна гра слова, дотепні репліки, парадоксальні афоризми, головний герой — красень, якого не змінюють роки життя. Все це може принести насолоду, є гедоністичним. Але автор поряд із Красою змальовує вбив­ство — а це вже антиестетично; примушує свого героя усві­домити аморальність «життя заради життя», заради влас­ної насолоди. Роман Вайльда переконує читача в тому, що головним для людини є зміст цього життя і чиста Душа.

Завдання: запишіть висновки,

використуючи слайд .Запис у зошит:VІІ. Підсумки заняття

Виставлення і коментування оцінок.VІІІ. Домашнє завдання

Підготувати робочі зошити для перевірки.Повторити навчальний матеріал за І семестр.
Література:

  1. Мухін В.О. Вивчення зарубіжної літератури. 10 клас. – Харків: Видавництво «Ранок», 2004. – 144с.

  2. Чайка С.С. Зарубіжна література. Плани-конспекти. 10 клас – Харків: Торсінг, 2003. – 272с.

Та інші


Каталог: attachments
attachments -> Урок-роздум після знайомства з інтимною лірикою Анни Ахматової та Ліни Костенко
attachments -> Вступ Література кінця XIX
attachments -> Усний журнал
attachments -> України Львівський коледж транспортної інфраструктури
attachments -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
attachments -> Уроку : Антон Павлович Чехов «Товстий і тонкий»
attachments -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
attachments -> Костенко Ліна Василівна
attachments -> Конспект відкритого уроку в 11 класі


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тема. Роман «Портрет Доріана Грея» пам’ятка декадентської доби й автопортрет естета й інтелектуала Оскара Вайльда. Мета iconСтахановський професійний ліцей
«Портрет Доріана Грея» пам’ятка декадентської доби»; поглибити та систематизувати знання учнів щодо вікторіанської доби, витоків...
Тема. Роман «Портрет Доріана Грея» пам’ятка декадентської доби й автопортрет естета й інтелектуала Оскара Вайльда. Мета iconКафедра зарубіжної літератури курсова робота з теми: Роль фантастики у романі Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" І повісті Миколи Гоголя "Портрет"
Роль фантастики у романі Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" І повісті Миколи Гоголя "Портрет"
Тема. Роман «Портрет Доріана Грея» пам’ятка декадентської доби й автопортрет естета й інтелектуала Оскара Вайльда. Мета iconПитання до семінару За темою: «Роман Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея»
Поясніть, як ви розумієте слова Г. Лессінга: Краса душі надає чарівності навіть непоказному тілу точнісінько так, як потворність...
Тема. Роман «Портрет Доріана Грея» пам’ятка декадентської доби й автопортрет естета й інтелектуала Оскара Вайльда. Мета iconМетодична розробка уроку світової літератури. Тема: Оскар Уайльд – письменник англійського раннього модернізму. Життєвий І творчий шлях митця. Роман «Портрет Доріана Грея»
Світлана Хомич, викладач світової літератури Володимир-Волинського вищого професійного училища
Тема. Роман «Портрет Доріана Грея» пам’ятка декадентської доби й автопортрет естета й інтелектуала Оскара Вайльда. Мета iconОскар Уайльд Портрет Доріана Грея
Критик — це той, хто спроможний передати в інший спосіб або в іншому матеріалі своє враження від прекрасного
Тема. Роман «Портрет Доріана Грея» пам’ятка декадентської доби й автопортрет естета й інтелектуала Оскара Вайльда. Мета icon«Портрет Доріана Грея» як осереддя творчості письменника, філософсько-естетичні та моральні проблеми твору
Ь на уроках; виховувати в учнів вміння відстоювати свої думки та робити узагальнювальні висновки; виховувати культуру спілкування,...
Тема. Роман «Портрет Доріана Грея» пам’ятка декадентської доби й автопортрет естета й інтелектуала Оскара Вайльда. Мета iconУрок зарубіжної літератури у 10 класі Тема уроку: «Життя, присвячене красі…» Оскар Уайльд. «Портрет Доріана Грея». Від тексту до контексту…
Сьогоднішній урок у нас, діти, буде таким, яким ви його самі створите. Зазвичай сценарій до кожного уроку пише вчитель. А ви, як...
Тема. Роман «Портрет Доріана Грея» пам’ятка декадентської доби й автопортрет естета й інтелектуала Оскара Вайльда. Мета iconАнна Ахматова. Поема «Реквієм» пам’ятка доби сталінського терору. Створення в поемі узагальненого портрету народного страждання, розкриття єдності материнської трагедії ліричної героїні І країни, проблема історичної пам’яті у творі
Тема: Анна Ахматова. Поема «Реквієм» пам’ятка доби сталінського терору. Створення в поемі узагальненого портрету народного страждання,...
Тема. Роман «Портрет Доріана Грея» пам’ятка декадентської доби й автопортрет естета й інтелектуала Оскара Вайльда. Мета iconТести «Творчість О. Вальда» Роки життя Оскара Вайльда
Г «Посмертні записки Піквікського клубу», «Девід Копперфільд», «Різдвяна пісня в прозі»
Тема. Роман «Портрет Доріана Грея» пам’ятка декадентської доби й автопортрет естета й інтелектуала Оскара Вайльда. Мета iconТема. Оскар Уайльд. «Хлопчик-зірка». Еволюція образу головного героя. Мета
Обладнання: портрет О. Вайльда, музика Антоніо Вівальді «Пори року (Зима)» зірочки, репродукція картини Н. Гольц «Нарцис», короткий...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка