Тема семінару: «Функціональна структура діяльності соціального педагога з розвитку соціальності учнів у школі»Сторінка1/3
Дата конвертації19.10.2017
Розмір0,52 Mb.
  1   2   3

Матеріали семінару для соціальних педагогів

Тема семінару: «Функціональна структура діяльності соціального педагога з розвитку соціальності учнів у школі»

Дата проведення 08.04.2013

Місце проведення ХЗОШ №146

Присутні:

Автор матеріалу: Рассказова Ольга Ігорівна к.п.н., доцент кафедри соціальної педагогіки КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» ХОР, контакти: 097-461-48-85, olgarasskazov@yandex.ru

Функціональна структура діяльності соціального педагога з розвитку соціальності учнів у школіФункції діяльно-сті

Предмет

Засоби діяльно-сті

Процедури діяльності

Продукт

Уміння

Знання

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Організаторська

Групи дітей та підлітків, що включають до свого складу дитину з особливими освітніми потребами

Виховні та організа-ційні засоби

Організація спільної діяльності учнів зі звичайним розвитком та дітей з інвалідністю у навчально-виховному процесі, вплив на зміст дозвілля, допомога у професійній орієнтації та адаптації випускників з інвалідністю

Організований, вихований, згуртований дитячий колектив в умовах інклюзивного освітнього середовища

Організовувати соціальну взаємодію дітей; культурно-дозвільну діяльність учнів, у тому числі з особливими потребами, їх батьків, інших суб’єктів педагогічного впливу у соціальному середовищі; розробляти заходи по організації вільного часу, різних видів творчості учнів

Основ менеджменту; володіння способами надбання, збереження та передавання соціального досвіду, базисних цінностей культури; розуміння інвалідності як культурного феномену

2

Діагно-стично-прогно-стична

Групи учнів, у складі яких є дитина з особливими освітніми потребами

Діагно-стичний інстру-ментарій з вимірю-вання складових соціально-сті учнів, визначен-ня їх соціально-педагогіч-них проблем

Встановлення та вивчення ознак, які характеризують стан розвитку соціальності учня, зокрема, дитини з особливими потребами; групи, де знаходиться така дитина, середовища школи та виявлення можливих перспективи їх розвитку при збереженні визначеної сукупності соціальних впливів

Ознаки, які характеризують стан розвитку соціальності дитини в умовах інклюзивної освіти, соціальні паспорти учня, класу, середовища школи

Складати соціально-педагогічну характеристику особи, визначати рівень суб’єктності індивіда, оцінювати за допомогою соціально-педагогічного інструментарію соціальні потреби, особливості поведінки, емоційно-ціннісну сферу учня; здійснювати прогноз розвитку соціальності учнів та середовища

Основних закономірностей розвитку особистості; психічних функцій та їх фізіологічних механізмів; співвідношення природних і соціальних факторів у становленні психіки; значення волі та емоцій, потреб і мотивів, а також підсвідомих механізмів у поведінці людини; вікових та індивідуальних особливостей розвитку учнів; методів психолого-педагогічної діагностики розвитку дітей різного віку та їх оточення, особливостей розвитку соціальності дітей з інвалідністю
Продовж. табл.

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Поперед-жувально-профілак-тична та соціально-терапев-тична

Девіантні діти з різним рівнем здоров’я; класний колектив, де є прояви не толерант-них відносин

Корекційні та профі-лактичні програми, соціально-педагогіч-ні тренінги

Попередження і подолання негативних впливів середовища на учнів; організація соціально-терапевтич-ної допомоги дітям з інвалідністю та їх сім’ям, забезпечення захисту їх прав у суспільстві, допомога старшокласникам з інвалідністю у період соціального і профе-сійного визначення; корекція міжособистіс-них стосунків у класі, допомога у соціальній реабілітації дітям з інвалідністю

Зменшення кількості асоціальних явищ серед неповнолітніх та у соціаль-ному середо-вищі, у цілому, сприятлива атмосфера у класі

Використовувати та укладати нормативні та правові документи стосовно майбутньої діяльності; вживати необхідні заходи щодо відновлення порушених прав дітей в умовах інклюзивного середо-вища; запобігати конфліктним ситуаціям, вирішувати їх на правовій основі; виявляти шляхи подолання міжособистісних конфліктів; володіти засобами соціально-педагогічної профілактики та корекції

Сучасного стану здоров’я дітей та молоді, шляхів підтримки та відновлення здоров’я, людини, здоровий спосіб життя, основи фізичної культури, особливості роботи з категоріями людей, що знаходяться у групі ризику щодо стану здоров’я; сутті та причин відхилень у поведінці учнів; особливостей впливу колективу на індивіда

4

Комунікативна

Особистість, сім’я, заклади освіти та виховання, реабіліта-ційні центри, громадські організації, соціальні служби тощо

Комунікативні тренінги, засоби обміну інформацією, у тому числі комп’ю-терні

Встановлення контактів з тими, хто потребує допомоги у процесі інклюзивного навчання; організація обміну інформацією з питань соціального виховання та соціаль-ної реабілітації учнів з інвалідністю; залучен-ня добровільних по-мічників, зосеред-ження інформації

Єдина система закладів соціального виховання учнів, центром якої є інклю-зивна школа

Вільно володіти державною мовою України; уміти в письмовій чи усній формі логічно оформити свої думки; володіти комп'ютерними методами збирання, зберігання та обробки інформації, що застосовується у сфері його професійної діяльності; освоїти зміст підручників, програм для загальноосвітньої школи з інклюзивним навчанням, методику використання різних видів наочності, ТЗН у навчанні учнів соціальній взаємодії

Теоретичних основ організації інклюзивного навчання (цілі, принципи, зміст, форми, методи, засоби освітньо-виховної роботи у соціальному середовищі, сім'ї); форми, засоби та методи педагогічної діяльності; інформації щодо чинників розвитку соціальності учнів; функцій, прав, системи державних установ, громадських, релігійних організацій у галузі освіти та соціальної реабілітації; основ педагогічної майстер-ності; різних формам соціально-педагогічно-го впливу на особистість; основ родинної педагогіки, сімейного та національного виховання
Продовж. табл.

1

2

3

4

5

6

7

8

5

правозахисна

жертви несприятливих умов соціалізації, зокрема стигматизовані у шкільному середовищі діти з інвалідністю

правові норми, адміністративні заходи, правозахисні тренінги

забезпечення у навчально-виховному процесі принципів громадянської рівності, контроль за дотриманням прав усіх дітей, незалежно від стану здоров’я та можливостей розвитку, використання правових норм для захисту прав та інтересів дітей з інвалідністю та їх родин

пом’якшення дії несприятливих умов соціалізації на клієнта, встановлення соціальної справедливості

вміти: використовувати та укладати нормативні та правові документи стосовно майбутньої діяльності; вживати необхідних заходів щодо відновлення порушених прав; запобігати конфліктних ситуацій або вирішувати їх на правовій основі; виявляти шляхи подолання міжособистісних конфліктів.

знання: основ української правової системи та законодавства, у тому числі стосовно прав інвалідів; прав дітей, особливостей їх реалізації у різних сферах життєдіяльності; правових та морально-етичних норм у сфері професійної діяльності; етичних та правових норм, що регулюють взаємини людини та суспільства, людини та оточуючого середовища, механізмів врахування їх у розробці соціально-педагогічних проектів; норм сімейного, трудового, житлового законодавства та охорони материнства і дитинства; основних державних документів з питань розвитку інклюзивної світи освіти та соціального захисту дітей з інвалідністю

6

соціально-педагогічна

діти та молодь, а також різні установи, організації, суспільні, творчі спілки, спеціалістів і організаторів культурно-дозвіллєвої діяльності

засоби соціально-педагогічного управління (виховні заходи, зустрічі, години спілкування тощо)

соціальне виховання учнів у різноманітних видах діяльності (навчальній, культурно-дозвіллєвій, спортивно-оздоровчій, технічній та художній творчості, туристській тощо), соціальна допомога учням, усунення дії на розвиток їх соціальності негативних чинників середовища

організоване навколо учнів виховне середовище, яке вміщує систему діяльності установ, організацій, творчих спілок, спеціалістів і організаторів культурно-дозвіллєвої діяльності

вміти: здійснювати педагогічне керівництво процесом виховання дітей у родинах; допомагати сім'ям у розвитку інтелектуальних, морально-естетичних, фізичних якостей їх дітей; вивчати ти інтереси та потреби дітей та молоді у різноманітних видах діяльності; забезпечувати посередництво між особистістю та сім'єю, між особистістю та різними суспільними і державними інституціями; володіти методикою і технологією соціального прогнозування та проектування.

знати: основи загальної педагогіки (цілі, принципи, зміст, форми, методи, засоби освітньо-виховної роботи у соціальну середовищі, сім'ї); форми, засоби та методи педагогічної діяльності; сучасний стан і тенденції розвитку дитячих і підліткових спілок, рухів, організацій, їх вплив на особистість; функції, права, системи державних установ, інститутів, громадських, релігійних організацій у галузі освіти, навчання та виховання молодого покоління; основи педагогічної майстерності; різні форми соціально-педагогічного впливу на особистість, різні категорії дітей, молоді, людей похилого віку; основи родинної педагогіки, сімейного виховання; інформацію про національні особливості побуту та родинного виховання, народні традиції регіонів.

7

психолого-соціально-педагогічна

дитина та родина у проблемній ситуації, дезадаптовані учні, соціальні групи у стані конфлікту

консультативні корекційні та профілактичні засоби

передбачає різноманітні види консультування та корекції міжособистісних відносин учнів в умовах класу з інклюзивним навчанням, допомогу в соціальній реабілітації дітям з інвалідністю, сприяння подоланню психологічних труднощів, що можуть виникнути у дітей в процесі адаптації до інклюзивного освітнього середовища

зменшення дії негативних чинників мікросередовища на розвиток дитини впливаючи на її психологічний стан соціально-педагогічними засобами

вміти: складати психологічну характеристику особи; давати інтерпретацію власного психічного стану; володіти способами психічної саморегуляції; надавати психологічну допомогу людині у кризовому стані; здійснювати корекційний вплив на дітей і молодь у конфліктних ситуаціях.

знати: основні закономірності розвитку особистості; основні психічні функції та їх фізіологічні механізми; співвідношення природних і соціальних факторів у становленні психіки; значення волі та емоцій, потреб і мотивів, а також підсвідомих механізмів у поведінці людини; вікові та індивідуальні особливості людини; методи психолого-педагогічної діагностики розвитку дітей різного віку та їх оточення.

8

соціально-медико-реабілітаційна

діти, молодь, родина; учні з обмеженими можливостями

просвітницькі лекції, тренінги, семінари, акції, флеш-моби з питань здоровя

передбачає організацію роботи з профілактики проблем здоров'я серед учнів, надання у разі необхідності першої медичної допомоги, зокрема й дітям з різними нозологіями, просвітницька робота з класним колективом здорового способу життя, організація реабілітаційних заходів з дитиною-інвалідом

пріоритет здорового способу життя серед дітей, свідоме ставлення учнів до власного здоров’я, сприятливі умови для соціалізації хворих дітей та осіб з обмеженими можливостями


вміти: проводити фізкультурно-оздоровчу діяльність в школі, за місцем проживання, сімейно-побутовому середовищі, позашкільних закладах і центрах дитячої творчості; володіти навичками фізичного самовдосконалення

знати про: сучасний стан здоров’я дітей та молоді, шляхи підтримки та відновлення здоров’я, зокрема, репродуктивного, людини, здоровий спосіб життя, основи фізичної культури, особливості роботи з категоріями дітей, що знаходяться у групі ризику щодо стану здоров’я або мають інвалідність

9

морально-гуманістична

діти та молодь, а також їх оточення

засоби масової інформації, просвітницькі семінари, конференції, зустрічі

поєднує риси всіх попередніх функцій, надає соціально-педагогічній діяльності гуманістичної спрямованості, полягає у створенні умов для спільної, основаної на принципах колективізму діяльності учнів з різним рівнем здоров’я, формування гуманних відносин між вчителями, батьками та учнями

сприятливі умови для гідного функціонування людини, групи людей у суспільстві

вміти: науково аналізувати соціально значущі проблеми та процеси, використовувати методи історичних, соціальних, педагогічних наук у різних видах професійної та соціальної діяльності; застосовувати можливості сучасних наукових методів пізнання природи, суспільства, особистості та володіти ними на рівні, необхідному для вирішення завдань, що постають у процесі виконання професійних функцій; висловлювати та обґрунтовувати свою позицію з питань ціннісного ставлення до процесів соціальної та освітньої інклюзії; збирати, аналізувати, систематизувати інформацію про соціальні проблеми дітей з інвалідністю, людей похилого віку; уміти прогнозувати напрями продуктивної діяльності дітей.

знати: основні історичні факти, дати, події та імена історичних діячів; типологію, основні джерела виникнення та розвитку масових соціальних рухів, форм соціальних взаємодій, фактори соціального розвитку, типи та структуру соціальних організацій, їх аналіз; умови формування особи, її свободи, відповідальності за збереження життя, природи, культури, розуміння ролі насильства та ненасильства в історії та людській поведінці, моральних зобов'язань людини стосовно себе та інших людей; знати специфіку роботи в різноманітному соціальному середовищі; мати наукове уявлення про соціологічний підхід до трактування особистості, чинники її формування в процесі соціалізації; основні закономірності та форми регуляції соціальної поведінки; соціальні спільноти та соціальні групи.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Тема семінару: «Функціональна структура діяльності соціального педагога з розвитку соціальності учнів у школі» iconРобота соціального педагога з обдарованими дітьми та молоддю
Мета: Ознайомлення з основними напрямками роботи соціального педагога з обдарованими дітьми
Тема семінару: «Функціональна структура діяльності соціального педагога з розвитку соціальності учнів у школі» iconПсихологічний супровід обдарованих учнів у профільній школі та розвиток іншомовних здібностей молодших школярів
...
Тема семінару: «Функціональна структура діяльності соціального педагога з розвитку соціальності учнів у школі» iconСтруктура та зміст портфоліо
Портфоліо допомагає презентувати свої досягнення та напрями діяльності. Воно призначено для систематизації накопиченого досвіду,...
Тема семінару: «Функціональна структура діяльності соціального педагога з розвитку соціальності учнів у школі» iconСтруктура портфоліо Професійний портрет учителя
«Використання сучасних технологій та інтерактивних методів роботи на уроках музичного мистецтва, як засобу підвищення рівня естетичного...
Тема семінару: «Функціональна структура діяльності соціального педагога з розвитку соціальності учнів у школі» iconОпис досвіду роботи учителя української мови та літератури
Тема досвіду. Використання інформаційних технологій як засобу активізації пізнавальної діяльності та розвитку творчої особистості...
Тема семінару: «Функціональна структура діяльності соціального педагога з розвитку соціальності учнів у школі» iconТема: олександр олесь. Поезії з книги «Княжа Україна»
Тип уроку: за домінуючою дидактичною метою урок засвоєння нових знань, розвитку умінь та навичок; за організацією творчої діяльності...
Тема семінару: «Функціональна структура діяльності соціального педагога з розвитку соціальності учнів у школі» iconЛюдмила Олександрівна Базиль
Літературна освіта у профільній школі: шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів
Тема семінару: «Функціональна структура діяльності соціального педагога з розвитку соціальності учнів у школі» iconРішення травня 2016 року Про звіт голови районної державної адміністрації про виконання Програми економічного і соціального розвитку Котелевського району, районного бюджету
Колоса В. П. про виконання Програми економічного І соціального розвитку Котелевського району, районного бюджету та делегованих районною...
Тема семінару: «Функціональна структура діяльності соціального педагога з розвитку соціальності учнів у школі» iconХерсонська академія неперервної освіти
Робота соціального педагога із дітьми, схильними до різних форм девіації. Методичні рекомендації./ Мартиненко А. Л. – Херсон: квнз...
Тема семінару: «Функціональна структура діяльності соціального педагога з розвитку соціальності учнів у школі» iconОпис досвіду роботи класного керівника
Проблема, над якою працює класний керівник в системі виховної роботи класного колективу: «Всебічне забезпечення соціального розвитку...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка