Тема спецкурсу: «Особливості діагностики та профілактики професійного вигорання педагогів»Скачати 448,26 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації17.04.2017
Розмір448,26 Kb.
1   2

1. Иванова Е. О. Компетентностный подход в соотношении со знаниево-ориентированным и культурологическим [Електронний ресурс] / Е. О. Иванова // Режим доступу: http: // www.eidos.ru/journal/2007/0930-23.htm


2. Кремень В. Особистісно розвивальне навчання як науковий пріоритет / Василь Кремень // Рідна школа. – 1998. – № 11. – С. 53–57.

3. Мариновська О. Зміст та структура готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська // Обрії. – 2006. – № 2. – С. 10–17.

4. Мариновська О. Методика векторного аналізу професійного потенціалу як системного показника готовності вчителя до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська // Освіта і управління. – 2006. – Т. 9, число 3–4. –– С. 152–160.

5. Мариновська О. Сутнісні ознаки готовності вчителя до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська // Обрії. – 2006. – № 1. – С. 5–11.

6. Мариновська О. Теорія і практика формування готовності вчителів суспільно-гуманітарного циклу до проектно-впроваджувальної діяльності / Оксана Мариновська, Наталія Уманців // Обрії. – 2007. – № 2. – С. 6–12.

7. Мариновська О. Технологічний підхід в освіті: сутність, специфіка, орієнтири реалізації / Оксана Мариновська // Джерела. – 2005. – № 1–2. – С. 7–15.

8. Мариновська О. Школа векторного проект-дизайну: [наук.-метод. посіб.] / Оксана Яківна Мариновська. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2008. – 140 с.

9. Мариновська О. Я. Готовність учителя до професійної діяльності як об’єкт психолого-педагогічних досліджень / Оксана Яківна Мариновська // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: зб. наук. пр. / ред. кол. О. Г. Мороз, Н. В. Гузій та ін. – К.: НПУ, 2006. – Розд. 1. – С. 27–33. – (Серія 16. “Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики”; вип. 5).

10. Мариновська О. Я. Формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності: теорія і практика: [монографія] / Оксана Яківна Мариновська. – Івано-Франківськ : Симфонія-форте. – Полтава: Довкілля, 2009. – 500 с.

11. Настільна книга педагога : [посіб. для тих, хто хоче бути вчит.-майстром / упоряд. : В. М. Андрєєва, В. В. Григораш]. – Х: Основа, 2006. – 352 с.

12. Освітні інновації та передовий педагогічний досвід в закладах освіти Івано-Франківської області : [наук.-метод. зб. / упоряд.: З. Болюк, Р. Зуб’як, О. Мариновська та ін. / за заг. ред. Болюк З., Мариновської О., Зуб’яка Р.]. – Івано-Франківськ: ОІППО, 2007. – 218 с.

13. Освітні технології: навч.-метод. посіб./ [О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.]; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А. С. К., 2001. – 256 с.

14. Остапчук О. Методологія інноваційних процесів – крок до розуміння сутності / Олена Остапчук // Рідна школа. – 2004. – № 11. – С. 3–6.

15. Паламарчук В. Ф. Інноваційні процеси в педагогіці / В. Ф. Паламарчук // Педагогічні інновації у сучасній школі: [наук.-метод. зб. / ред. кол.: І. Г. Єрмаков, В. Ф. Паламарчук, Д. І. Румянцева та ін.]. – К.: Освіта, 1994. – С. 5–9.

16. Педагогические технологии: [учеб. пособ. для студ. пед. спец. / под общ. ред. В. С. Кукушина]. – М.: МарТ, Ростов н/Д : МарТ, 2004. – 336 с. – (Серия “Педагогическое образование”).

17. Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті / [Бондар С. П., Момот Л. Л., Липова Л. А., Головко М. І.]; за заг. ред. С. П. Бондар. – Рівне: Теніс, 2003. – 200 с.

18. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій: навч. посіб. / [О. М. Пєхота, В. Д. Будак, А. М. Старева та ін.]; за ред. І. А. Зязюна, О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2003. – 240 с.

19. Підласий І. П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів: [навч. посіб.] / Іван Павлович Підласий. – К.: Україна, 1998. – 343 с.

20. Підласий І. Формування професійного потенціалу як мета підготовки вчителя / Іван Підласий, Світлана Трипольська // Рідна школа. – 1998. – № 1. – С. 3–8.

Тема 15. Інноваційні процеси в системі освіти: теорія і практика

Рекомендована література:

1. Баханов К. О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі: [монографія] / Костянтин Олексійович Баханов. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 160 с.

2. Баханов К. О. Сучасна шкільна історична освіта: інноваційні аспекти: [монографія] / Костянтин Олексійович Баханов. – Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2005. – 384 с.

3. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологи / В. П. Беспалько. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с.

4. Буркова Л. Класифікація педагогічних інновацій як елемент механізму керування інноваційним процесом в освіті / Людмила Буркова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2000. – № 1. – С. 30–37.

5. Буркова Л. Парадигмальний підхід до класифікації сучасних дидактичних теорій / Людмила Буркова // Рідна школа. – 2006. – № 10. – С. 8–11.

6. Буркова Л. Ще раз про педагогічні технології / Людмила Буркова // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – № 2. – С. 54–59.

7. Гришина Т. Технологічний потенціал учителя в аспекті реформування освіти / Тетяна Гришина // Рідна школа. – 2001. – № 8. – С. 13–16.

8. Гришина Т. В. Освітня технологія як об’єкт методичної роботи: [наук.-метод. посіб.] / Тетяна Василівна Гришина. – Х.: Основа, 2003. – 96 с. – (Серія “Бібліотека журн. “Управління школою”” ; Вип. 4).

9. Гузеев В. В. Планирование результатов образования и образовательная технология / В. В. Гузеев. – М. : Народное образование, 2000. – 240 с. – (Серия “Системные основания образовательной технологии”).

10. Даниленко Л. Менеджмент інновацій в освіті / Лідія Даниленко. – К.: Шк. світ, 2007. – 120 с. – (Б-ка “Шк. світу”).

11. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: [навч. посіб.] / Ілона Миколаївна Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

12. Єрмаков І. Г. Компетентнісний потенціал проектної діяльності / І. Г. Єрмаков // Проектна діяльність у школі [упоряд.: М. Голубенко]. – К.: Шк. світ, 2007. – С. 5–18.–(Б-ка “Шк. світу”).

13. Єрмаков І. Г. На шляху до школи життєвої компетентності: проектний підхід / І. Г. Єрмаков // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: практико зорієнт. зб./ [Шевцова С. М., Єрмаков І. Г., Федоренко О. А. та ін.]; наук. кер. і ред. І. Г. Єрмаков. – К.: Департамент, 2003. – С. 15–29.

14. Єрмаков І. Г. Проектне бачення компетентнісно спрямованої 12–річної середньої школи: практ.-орієнт. посіб. / І. Г. Єрмаков, Д. О. Пузіков. – К.: 2005. – 108 с.

15. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології: [інтеракт. підруч. для пед. ринкової системи освіти] / Іван Павлович Підласий. – К.: Слово, 2004. – 616 с.

16. Подмазін С. І. Технологія особистісно орієнтованого уроку / С. І. Подмазін // Сучасні шкільні технології: [упоряд.: І. Рожнятовська, В. Зоц]. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. – Ч. 1. – С. 64–65. – (Б-ка “Шк. світу”).

17. Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад / Книга методиста : [довід.-метод. вид. / упоряд.: Г. Ливиненко, О. Вернидуб]. – Х.: Торсінг плюс, 2006. – С. 630–637.

18. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності / Книга методиста : [довід.-метод. вид. / упоряд.: Г. Ливиненко, О. Вернидуб].–Х.: Торсінг плюс, 2006.–С.618–630.

17. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко ; за ред. О. І. Пометун. – К.: А.С.К., 2004. – 192 с.

19. Регіональне положення про науково-методичну роботу з педагогічними та керівними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти / Р. Зуб’як, Л. Скальська, О. Мариновська, Л. Келем-бет, О. Нижник, В. Мельник, Л. Татаринова, Л. Онуфрійчук, Л. Абрамович, Л. Тодорів, К. Одуд // Джерела. – 2007. – № 3–4. – С. 150–158.

20. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: [учеб. пособ.] / Герман Константинович Селевко. – М. : Народное образование, 1998. – 256 с.

21. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. / Герман Константинович Селевко. – М.: НИИ образовательных технологий, 2006. – (Серия “Энциклопедия образовательных технологий”). Т. 1. – 2006. – 816 с.

22. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. / Герман Константинович Селевко. – М.: НИИ образовательных технологий, 2006. – (Серия “Энциклопедия образовательных технологий”). Т. 2. – 2006. – 816 с.

23. Ситченко А. І методика, і технологія… / Анатолій Ситченко // Освітній дайджест: акцент-панорама. – 2003. – № 2. – С. 76–77.Тема 16. Особливості ведення документації працівниками психологічної служби навчального закладу.

Рекомендована література: 1. Барко В.І., Панок В.Г., Лазаревський С.В. Психолого-педагогічна діагностика творчого потенціалу особистості учня в навчально-виховному процесі \ Методичні рекомендації для практикуючих психологів – Київ-Тернопіль, 2000.

 2. Болтівець С.І. Педагогічна психогігієна: теорія та методика – К., ред. «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 2000.

 3. Борисова Е. М., Логинова Г. П., Мдивани М. О. Диагностика управленческих способностей // Вопросы психологии. − 1997. − № 2. − С. 112 − 121.

 4. Документація в соціальній роботі. Упоряд.: К. Шендеровський, І. Ткач – К.: Главник, 2006. – С.112. (Бібліотечка соціального працівника).

 5. Документація психолога / Упорядник Т. Гончаренко. – К.: Редакції загально педагогічних газет, 2003. – 120 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 6. Жукова А., Психолого-педагогічний супровід / А.Жукова,О.Зданевич,- с.26-28.

 7. Жукова А. Організація психологічного супроводу/А.Жукова, В.Мальцева с.28-29.

 8. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / Упоряд. Панок В. Г., Цушко І. І., Обухівська А. Г. – К.: Ніка-Центр, 2005. – 436 с.

 9. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / Упоряд. Панок В. Г., Цушко І. І., Обухівська А. Г. – К.: Ніка-Центр, 2006. – 224 с.

 10. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / Упоряд. Панок В. Г., Цушко І. І., Обухівська А. Г. – К.: Шк. світ, 2008. – 256 с.

 11. Коломінський Н. Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект). − К.: МАУП, 2000. − 286 с.

 12. Науково-методичні засади діяльності психологічної служби : Навчально-методичний посібник; В 2т. / За ред.В.Панка, І.І.Цушка. – К.:Ніка-Центр, 2005. - Т.1.- 328с.

 13. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: "Плай", 2001. – 695с.

 14. Организационная психология / Сост. и общая редакция Л.В.Винокурова, И.И.Скрипюка. – СПб.: Питер, 2001. – 512с.

 15. Практична психологія у системі освіти. Питання організації та методики: М-ли на допомогу шкільним психологам, соціальним педагогам, класним керівникам / За ред.В.Г.Панка. – К.: ІСДС, 1995.– 132с.

 16. Проблеми підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів у вищих навчальних закладах. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17травня 2002р.– К.: Ніка-Центр, 2002.– 129с.

 17. Психологія професійної діяльності і спілкування / За ред. Л.Е.Орбан, Д.М.Гриджука. – К.: "Преса України", 1997. – 192с.

 18. Психология работы с персоналом в трудах отечественных специалистов / Сост. и общая редакция Л.В.Винокурова. – СПб.: Питер, 2001. – 512с.

 19. Психолог у школі: зміст діяльності й технології. – К.: Главник, 2007. – С. 160 (Серія «Психол. інструментарій»).

 20. Психологічна служба система освіти України (2002-2003н.р.): Аналітично-статистичний звіт.– К .: Ніка-Центр, 2004.– 228с.

 21. Психологічна служба та ПМПК системи освіти України (2003-2004н.р.)Аналітично-статистичний звіт. – К.: Ніка-Центр,2005.- 268с.

 22. Робота психолога з педколективом / Упоряд. Т. Гончаренко. – К.: Вид. дім. «Шкіл. світ»: Вид. Л. Галіцина, 2005. – 120 с. – (Б-ка «Шк.. світу»).

 23. Сівак С. С., Сівак О. О. Педагогічна атестація в школі. Методика психодіагностичного забезпечення. (Бібліотека директора і шкільного психолога.) – Тернопіль: Підручники і посібники, 1997. – 16 с.

 24. Стратегія розвитку психологічної служби системи освіти України: Методичний посібник. – К.: Ніка-Центр, 2004.–128с.Тема 17. Психологічний супровід атестаційного процесу в навчальному закладі.

Рекомендована література: 1. Науково-методичні засади діяльності психологічної служби : Навчально-методичний посібник; В 2т. / За ред.В.Панка, І.І.Цушка. – К.:Ніка-Центр, 2005. - Т.1.- 328с.

 2. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: "Плай", 2001. – 695с.

 3. Организационная психология / Сост. и общая редакция Л.В.Винокурова, И.И.Скрипюка. – СПб.: Питер, 2001. – 512с.

 4. Практична психологія у системі освіти. Питання організації та методики: М-ли на допомогу шкільним психологам, соціальним педагогам, класним керівникам / За ред.В.Г.Панка. – К.: ІСДС, 1995.– 132с.

 5. Проблеми підготовки і підвищення кваліфікації практичних психологів у вищих навчальних закладах. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17травня 2002р.– К.: Ніка-Центр, 2002.– 129с.

 6. Психологія професійної діяльності і спілкування / За ред. Л.Е.Орбан, Д.М.Гриджука. – К.: "Преса України", 1997. – 192с.

 7. Психология работы с персоналом в трудах отечественных специалистов / Сост. и общая редакция Л.В.Винокурова. – СПб.: Питер, 2001. – 512с.

 8. Психолог у школі: зміст діяльності й технології. – К.: Главник, 2007. – С. 160 (Серія «Психол. інструментарій»).

 9. Психологічна служба система освіти України (2002-2003н.р.): Аналітично-статистичний звіт.– К .: Ніка-Центр, 2004.– 228с.

 10. Психологічна служба та ПМПК системи освіти України (2003-2004н.р.)Аналітично-статистичний звіт. – К.: Ніка-Центр,2005.- 268с.

 11. Робота психолога з педколективом / Упоряд. Т. Гончаренко. – К.: Вид. дім. «Шкіл. світ»: Вид. Л. Галіцина, 2005. – 120 с. – (Б-ка «Шк.. світу»).

 12. Сівак С. С., Сівак О. О. Педагогічна атестація в школі. Методика психодіагностичного забезпечення. (Бібліотека директора і шкільного психолога.) – Тернопіль: Підручники і посібники, 1997. – 16 с.

 13. Стратегія розвитку психологічної служби системи освіти України: Методичний посібник. – К.: Ніка-Центр, 2004.–128с.Тема 18. Діагностика внутрісімейних відносин за допомогою проективних методик.

Рекомендована література: 1. Битенский В.С., Херсонский В.Г., Дворяк С.В., Глушков В.А. Наркомании у подростков. – К., 1980.

 2. Бородкин Ю.С., Грекова Т. Ю. Алкоголизм: причины, следствия, профилактика. – Л., 1987.

 3. Вікова та педагогічна психологія: навч. Посіб. /О.В.Скрипченко., Л.В.Волинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

 4. Возрастная и педагогическая психология /Под ред. А. В. Петровского. – М., 1979.

 5. Кле М. Психология подростка. – М., 1991.

 6. Краковский А. П. О подростках. – М., 1970.

 7. Кулагина И. Ю. Возрастная психология. – М., 1996.

 8. Левин Б.М., Левин М.Б. Не оступись. – М., 1988.

 9. Леонгард К. Акцентуированные личности. – К., 1981

 10. Максимова Н.Ю. Психологія адиктивної поведінки: Навч. Посібн. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002. – 308 с.

 11. Мир детства. Подросток. – М., 1989.

 12. Профілактика поширення наркозалежності серед молоді: Навчально-методичний посібник / Під ред. В. В. Бурлаки. — Київ: Герб, 2008. — 224 с.

 13. Сімейні групові наради як метод розв’язання конфліктних ситуацій / За заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – К., 2003. – 86 с.

 14. Соціальна робота в Україні / За заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. – К.: Наук. світ, 2003. – 233 с.

 15. Соціальна робота: технологічний аспект / За ред. проф. А.Й. Капської. – К.: ДЦССМ, 2004. – 364 с.

 16. Соціальні служби – родині. Розвиток нових підходів в Україні (перевидання) / За ред. І.М. Григи, Т.В. Семигіної. – К., 2003. – 128 с.

 17. Технології соціально-педагогічної роботи / За ред. А.Й. Капської. – К.: УДЦССМ, 2000. – 372 с.

 18. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю: Навч. посіб. – К.: ДЦССМ, 2002. – 132 с.

 19. Шимкене Ж. Робочий матеріал семінару ДХФ ,,Усвідомлене батьківство: досвід, проблеми, перспективи”. – К., 2001. – 14 с.

 20. http://www.nbuv.gov.ua

 21. http://studentam.net.ua/content/view/4367/86/

 22. http://www.tnpu.edu.ua/kurs/80/lect1_4.html

 23. http://www.glavnyk.com.ua/PG_UKR_06_02_2004.htmТема 19. Психологічні особливості роботи з важкими підлітками.

Рекомендована література: 1. Бродский М. М. Возрастная психология. – К., 1999.

 2. Бородкин Ю.С., Грекова Т. Ю. Алкоголизм: причины, следствия, профилактика. – Л., 1987.

 3. Вікова та педагогічна психологія: навч. Посіб. /О.В.Скрипченко., Л.В.Волинська, З.В.Огороднійчук та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.

 4. Возрастная и педагогическая психология /Под ред. А. В. Петровского. – М., 1979.

 5. Кле М. Психология подростка. – М., 1991.

 6. Краковский А. П. О подростках. – М., 1970.

 7. Кулагина И. Ю. Возрастная психология. – М., 1996.

 8. Левин Б.М., Левин М.Б. Не оступись. – М., 1988.

 9. Мир детства. Подросток. – М., 1989.

 10. Профілактика поширення наркозалежності серед молоді: Навчально-методичний посібник / Під ред. В. В. Бурлаки. — Київ: Герб, 2008. — 224 с.

 11. Сімейні групові наради як метод розв’язання конфліктних ситуацій / За заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – К., 2003. – 86 с.

 12. Соціальна робота в Україні / За заг. ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. – К.: Наук. світ, 2003. – 233 с.

 13. Соціальна робота: технологічний аспект / За ред. проф. А.Й. Капської. – К.: ДЦССМ, 2004. – 364 с.

 14. Технології соціально-педагогічної роботи / За ред. А.Й. Капської. – К.: УДЦССМ, 2000. – 372 с.

 15. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю: Навч. посіб. – К.: ДЦССМ, 2002. – 132 с.

 16. Шимкене Ж. Робочий матеріал семінару ДХФ ,,Усвідомлене батьківство: досвід, проблеми, перспективи”. – К., 2001. – 14 с.

 17. http://www.ref.by/refs/89/33496/1.html

 18. http://www.psychiatry.ua/books/youth/paper2.htm

 19. http://health.unian.net/ukr/detail/Тема 20. Сутність ППД та його місце в освітній інноваційній діяльності.

Рекомендована література: 1. Аврахов Г. Григорій Силович Костюк у портретуваннях звіддалеку [Текст] / Г. Аврахов // Практична психологія та соціальна робота. - 2002. - N9/10. - С. 97-99.

 2. Андрієвська В.В. Пам`ятаємо Вас, Григорію Силовичу [Текст] : (До 100-річчя від дня народження академіка Г.С.Костюка) / Андрієвська В.В. // Практична психологія та соціальна робота. - 2000.-N3. - С.29-31

 3. Балл Г. Григорій Костюк - видатний психолог України [Текст]: (До 100-річчя з дня народження) / Балл Г. // Освіта і управління. - 1999.-N3. - С.218-224.

 4. Балл Г.А. Г.С.Костюк и методологические уроки [Текст] / Балл Г.А. // Психологический журнал. - 2000.-N3. - С.112-116.

 5. Балл Г. Наукова спадщина академіка Григорія Костюка і актуальні проблеми психологічної епістемології [Текст] / Г. Балл // Освіта і управління : Науково-практичний журнал. - 2003. – Том 6, N3. - С. 49-56

 6. Барабаш О. Всеукраїнська акція “Ранкова зустріч збирає нових друзів” // Освітянське слово. – 2005. - № 31. – С. 4.

 7. Барабаш О. Проект “Ранкові зустрічі у початкових класах: розвиток взаємоповаги та толерантності” // Джерела. – 2005. - № 1-2. – С. 94-105.

 8. Барабаш О. Проект “Ранкові зустрічі у початкових класах” // Вертикаль. Додаток до часопису “Обрії” // 2005. - № 2. – С. 50-55.

 9. Барабаш О. Розвинути соціальні навички дітей // Освіта України. – 2005. - № 84. – С. 3.

 10. Барабаш О. Доброго ранку! Ми раді, що ви тут!//Освітянське слово.– 2005.- № 36.– С. 2-3.

 11. Большая советская энциклопедия. 2-е изд. М., 1955. Т.35: Психика. С.234-236; Психология. С.238-288; Психофизическая проблема. С.248.

 12. Вікова психологія [Электронный ресурс]: навчальний посібник / За ред. Г. С. Костюка. - Київ : Радянська школа, 1976. - 269 с.

 13. Вопросы мышления в советской психологии//Вопросы психологии. 1957. № 5. С.66-91.

 14. Вопросы психологии мышления//Психологическая наука в СССР. М., 1959. С.357-440.

 15. Вопросы психологии мышления [Текст] / Костюк Г.С. // Психологическая наука в СССР.Т.1. - М.,1959. - С.357-440.

 16. Дейкун Д.І., Дроб’язко П.І. Організація праці інспектора – методиста шкіл. – К.: Рад. шк., 1990. – 176 с.

 17. Десятов Т.М., Коберник О.М., Тевлін Б.Л., Чепурна Н.М. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. – Харків. – 2003.

 18. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004.- 352 с.

 19. Доброго ранку! Ми раді, що ви тут! Посібник для учителів з проведення ранкової зустрічі. Всеукраїнський фонд “Крок за кроком”, 2004.- 56 с.

 20. До питання про психологічні закономірності [Текст] / Костюк Г.С. // Практична психологія та соціальна робота. - 1999.-N8. - С.2-5.

 21. Досвід управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів // Вертикаль. – 2005. – № 1. – С. 51-57.

 22. Загальні закономірності онтогенезу людської психіки // Вікова психологія. – К., 1976. – С.28-52.

 23. Здібності та їх розвиток у дітей. Київ, 1963. 80 с.

 24. Избранные психологические труды [Текст] / Под ред. Л.Н.Проколиенко. - М. : Педагогика, 1988. - 204 с.

 25. Категория задачи и ее значение для психолого-педагогических исследований // Вопросы психологии. 1977. № 3. С.12-23 (Соавтор: Г.А. Балл.)

 26. Костюк Г. С. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 1989.

 27. Костюк Г.С. Избранные психологические труды. — М., 1988.

 28. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психологічний розвиток особистості / Під ред. Л.М. Проколієнко. — К., 1989.

 29. Костюк Г.С. О роли наследственности, среды и воспитания в психическом развитии ребенка // Сов. педагогика.- 1940.- N 6.- С. 15-40.

 30. Красовицький М.Ю., Бєсєда Т.О., Сердюк А.В. Від педагогічної науки до практики / Під редакцією М.Ю.Красовицького. – К.:Рад.шк.,1991.- 191 с.

 31. Кульчак М. Технологія вивчення та узагальнення педагогічного досвіду // Обрії. – Івано-Франківськ, 1997. - № 1.

 32. Максименко С.Д. Г.С.Костюк і генетична психологія [Текст] / Максименко С.Д. // Практична психологія та соціальна робота. - 1999.-N8. - С.6-8.

 33. Максименко С.Д. Коллегия П.Галагана в индивидуальной и творческой биографии Г.С.Костюка [Текст]: До 100-річчя з дня народження / Максименко С.Д., Рождественский Ю.Т. // Практична психологія та соціальна робота. - 1999.-N7. - С.2-5.

 34. Набока Л. Невичерпні можливості впровадження педагогічних ідей у практику // Дайджест. – 2003. - № 3.

 35. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості [Текст] / Г. С. Костюк. - К.: Рад. школа, 1989. - 608 с.

 36. Ничкало Н.Г. Наукова спадщина Г.С.Костюка і професійна педагогіка [Текст] / Ничкало Н.Г. // Практична психологія та соціальна робота. - 2000.-N4. - С.38-42.

 37. Організаційно-педагогічні основи методичної роботи: Навчальний посібник / В.Г. Пуцов, С.В. Крисюк, А.І. Воловченко та ін. – К.УІПКККО, 1995. -180 с.

 38. Освітні інновації та передовий педагогічний досвід в закладах освіти Івано-Франківської області:Інформаційний довідник//Упорядники: З.Болюк, Р. Зуб’як, О.Мариновська, О.Барабаш, Л.Скальська, Г.Слободян, Л.Келембет.- Івано-Франківськ: ОІППО,2007.-218 с.

 39. Передовий педагогічний досвід: теорія і методика. Під ред. А.Момот.– К., 1990.- 141 с.

 40. Рекомендації про порядок вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду. Додаток до рішення Колегій МО від 23 листопада 1987 року. Кн.. «Основні документи про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами. К. 1998.

 41. Руснак Т. Методика вивчення та узагальнення педагогічного досвіду // Школа: Інформаційно-методичний журнал. – 2006. – № 11. – С. 8 -19.

 42. Руссол В. Внутрішкільна методична робота як одна з основних форм післядипломної освіти педагогічних працівників // Обрії. – Івано-Франківськ, 1995. – № 1.

 43. Слободян Г. Методичні рекомендації керівникам освітніх закладів і працівникам РМК з виявлення та вивчення передового педагогічного досвіду//Освітянське слово.- 2000.- 18 серпня.

 44. Слободян Г.Запозичуємо досвід // Освітянське слово. – 2000. – № 39. – С. 2.

 45. Слободян Г. Інноваційний пошук в освітньому просторі Івано-Франківщини // Обрії. – 2001. – № 1.

 46. Слободян Г. Інноваційний простір Івано-Франківщини // Джерела. – 2001. – № 3-4.

 47. Слободян Г. Інформаційний анотований каталог ППД Івано-Франківщини. – Івано-Франківськ: ОІППО, 2001. – Ч. 1. – 55 с.

 48. Слободян Г. Передовий педагогічний досвід//Освітянське слово. – 2002. – № 15. – С. 3.

 49. Слободян Г. Інформаційний анотований каталог ППД Івано – Франківщини. – Івано – Франківськ: ОІППО, 2003. – Ч. 2. – 72 с.

 50. Слободян Г. Інформаційний анотований каталог передового педагогічного досвіду Івано-Франківщини. – Івано-Франківськ: ОІППО, 2006. – Ч. ІІІ. – 40 с.

 51. Слободян Г. Інформаційний анотований каталог передового педагогічного досвіду Івано-Франківщини. – Івано-Франківськ: ОІППО, 2006. – Ч. ІV. – 62 с.

 52. Талановитий розумом і серцем...Григорій Силович Костюк (1899-1982) [Текст] // Психолог. - 2006. - №10. - С. 3-4.

 53. Файн Т. «Как выявить полезный для многих учителей педагогический опыт, который есть в каждой школе? // Директор школы. – 2007.- № 3. – С. 37 – 41.

 54. Фіцула М. Педагогіка: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, випр., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 560 с.

Фридман Л.М. Передовой педагогический опыт глазами психолога. – М.: Просвещение, 1987.- 232 с.

Тема 21. Ранкові зустрічі: розвиток соціально-психологічної компетентності школярів.

Рекомендована література: 1. Ампілогова Л. Інноваційна освітня діяльність – вимога часу // Завуч.— 2003.— № 11.— С. 4–5.

 2. Барабаш О. Всеукраїнська акція “Ранкова зустріч збирає нових друзів” // Освітянське слово. – 2005. - № 31. – С. 4.

 3. Барабаш О. Проект “Ранкові зустрічі у початкових класах: розвиток взаємоповаги та толерантності” // Джерела. – 2005. - № 1-2. – С. 94-105.

 4. Барабаш О. Проект “Ранкові зустрічі у початкових класах” // Вертикаль. Додаток до часопису “Обрії” // 2005. - № 2. – С. 50-55.

 5. Барабаш О. Розвинути соціальні навички дітей // Освіта України. – 2005. - № 84. – С. 3.

 6. Барабаш О. Доброго ранку! Ми раді, що ви тут!// Освітянське слово. – 2005. - № 36. – С. 2-3.

 7. Безпалько О., Савич Ж. Спілкуємось та діємо:навч.-метод. посіб. – К.:навч. книга, 2002.–112 с.

 8. Буркова Л. Гіпотетична побудова моделі адаптивної експертної системи освітніх інновацій // Рідна школа.— 2003.— № 9.— С. 26–28.

 9. Ващенко Л. Інноваційні процеси в системі загальної середньої освіти: особли-вості управління // Освіта і управління.— 2001.—№ 4.— С. 59–68.

 10. Ващенко Л. Проектування інноваційно-розвиваючого середовища в освіті // Неперервна професійна освіта: теорія і практика.— 2002.— Вип. 3.— С. 20–27.

 11. Вчитель як дослідник: використання прикладних досліджень у класі». Спецкурс для вищих педагогічних навчальних закладів. Переклад з англ..Бет де Ланей, Ганна Петрова, Бетсі Скріб, Боббі Розенквест. Всеукраїнський фонд «Крок за кроком». 2000.

 12. Громовий В. // Директор школи.— 2002.— № 33.— С. 2–3.

 13. Доброго ранку! Ми раді, що ви тут! Посібник для учителів з проведення ранкової зустрічі. Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», 2004.- 56 с.

 14. Заброцький М. М. Діагностика та цілеспрямований розвиток комунікативної компетентності вчителів // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник НДІ психології АПН України. – Т.1, ч.3.- Київ, 2000. – с.56-60.

 15. Заброцький М.М. Максименко С.Д. Комунікативна компетентність учителя: сутність і шляхи формування. – Київ – Житомир: Волинь, 2000.- 32с.

 16. Заброцький М.М. Максименко С.Д. Педагогічне спілкування та його діагностика // Проблеми розвиваючого навчання .- Київ, 1997. – с. 300 – 303.

 17. Зерна педагогічної інновації: Хрестоматія / Уклад.: Л.В.Буркова.

 18. Кремень В.Г. Інноваційність і освіта//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 11-13 жовтня 2006 р., Черкаси-Сахнівка.–К.: СПД Богданова А.М.,2007.–240 с.

 19. Кушерець В. Знання як стратегічний ресурс суспільних трансформацій.— К.: Знання України, 2004.— 248 с.

 20. Н.Ф.Федорова.— К.: Київ. правда, 2001.— 120 с.

 21. Остапчук О. Інноваційний розвиток педагогічних систем в умовах модернізації освіти // Директор школи, ліцею, гімназії.— 2003.— № 5–6.— С. 153–161.

 22. Особистісно орієнтована модель навчання для дітей 6–7 років. Програма “Крок за кроком”. – Київ, 1999.

 23. Підласий І., Підласий А. Педагогічні інновації // Рідна школа.– 1998.– № 12.– С. 3–17.

 24. Підласий А. Оптимізація навчально-виховного процесу: педагогічні
  інновації // Освіта і управління.– 2001.– № 4.– С. 59–68.

 25. Калініна Л.М. Стратегія інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу//Стратегії управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства: ЗБ. наук. праць/ Ін-т педагогіки АПН України; За ред.. Р.П. Вдовиченка, Л.М. Калініної. – К.; Миколаїв: Видавництво «Іліон», 2008. – Вип.1. – С. 4.

 26. Пометун О. Технологія інтерактивного навчання як інноваційне педагогічне явище// Рідна школа.- 2007.-№ 5.- С.46-49.

 27. Про сто і один метод активного навчання. Софій Н., Кузьменко В..- К.: Крок за кроком, 2003.- 116 с.

 28. Педагогічні стандарти Міжнародної асоціації «Крок за кроком» www.ussf.kiev.ua. Критична педагогіка.http­:// mingo.info-science.uiowa.edu.

 29. Семиченко В.А. Психология общения. - К.: Магістр, 1997.- 152с.

 30. Технологія спілкування/С. Д. Максименко, М. М. Заброцький ­К.: Главник, 2005.–112 с.

 31. Учительські й учнівські стандарти Міжнародної асоціації «Читання і письмо для критичного мислення» http­://rwct.org; http­://ct-net.net.www.responsiveclassroom.orq.

 32. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування: Навч.- метод. Посіб.:«ВД «Професіонал», 2004.- 304с.

Тема 22. Особливості укладання корекційно-розвивальних програм.

Рекомендована література: 1. Буркова Л. Гіпотетична побудова моделі адаптивної експертної системи освітніх інновацій // Рідна школа.— 2003.— № 9.— С. 26–28.

 2. Ващенко Л. Інноваційні процеси в системі загальної середньої освіти: особли-вості управління // Освіта і управління.— 2001.—№ 4.— С. 59–68.

 3. Ващенко Л. Проектування інноваційно-розвиваючого середовища в освіті // Неперервна професійна освіта: теорія і практика.— 2002.— Вип. 3.— С. 20–27.

 4. Вчитель як дослідник: використання прикладних досліджень у класі». Спецкурс для вищих педагогічних навчальних закладів. Переклад з англ..Бет де Ланей, Ганна Петрова, Бетсі Скріб, Боббі Розенквест. Всеукраїнський фонд «Крок за кроком». 2000.

 5. Громовий В. // Директор школи.— 2002.— № 33.— С. 2–3.

 6. Доброго ранку! Ми раді, що ви тут! Посібник для учителів з проведення ранкової зустрічі. Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», 2004.- 56 с.

 7. Заброцький М. М. Діагностика та цілеспрямований розвиток комунікативної компетентності вчителів // Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник НДІ психології АПН України. – Т.1, ч.3.- Київ, 2000. – с.56-60.

 8. Заброцький М.М. Максименко С.Д. Комунікативна компетентність учителя: сутність і шляхи формування. – Київ – Житомир: Волинь, 2000.- 32с.

 9. Остапчук О. Інноваційний розвиток педагогічних систем в умовах модернізації освіти // Директор школи, ліцею, гімназії.— 2003.— № 5–6.— С. 153–161.

 10. Особистісно орієнтована модель навчання для дітей 6–7 років. Програма “Крок за кроком”. – Київ, 1999.

 11. Підласий І., Підласий А. Педагогічні інновації // Рідна школа.– 1998.– № 12.– С. 3–17.

 12. Підласий А. Оптимізація навчально-виховного процесу: педагогічні
  інновації // Освіта і управління.– 2001.– № 4.– С. 59–68.

 13. Калініна Л.М. Стратегія інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу//Стратегії управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства: ЗБ. наук. праць/ Ін-т педагогіки АПН України; За ред.. Р.П. Вдовиченка, Л.М. Калініної. – К.; Миколаїв: Видавництво «Іліон», 2008. – Вип.1. – С. 4.

 14. Пометун О. Технологія інтерактивного навчання як інноваційне педагогічне явище// Рідна школа.- 2007.-№ 5.- С.46-49.


Тема 23. Професійне вигорання: структура, стадії розвитку, детермінанти

Рекомендована література: 1. Гремлинг С., Ауэрбах С. Практикум по управлению стрессом. − СПб.: Питер, 2002. − 240 с.

 2. Евтихов О.В. Практика психологического тренинга / О.В.Евтихов. - СПб.: Издательство «Речь», 2004. - 256с.

 3. Зайчикова Т.В. Профілактика та подолання синдрому “професійного вигорання” у вчителів: соціально-психологічні та гендерні аспекти. Навчальна програма / За наук. ред. Карамушки Л.М. – К.: Міленіум, 2004. – 24 с.

 4. Зайчикова Т.В. Діагностика та профілактика синдрому професійного вигорання у вчителів: Методичні рекомендації. – Київ-Рівне, 2003. – 24 с.

 5. Зайчикова Т.В. Передумови розвитку синдрому професійного вигорання у працівників закладів середньої освіти // Актуальні проблеми психології. Т.1.: Соціальна психологія. Психологія управління. організаційна психологія. – Київ: Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – 2001. – Випуск 1. – С. 136–141.

 6. Зайчикова Т.В. Психологічні передумови розвитку синдрому “професійного вигорання” у майбутніх працівників технічного профілю//Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ “Політехніка”, 2001.– №3.– Кн.1.–С. 73–75.

 7. Зайчикова Т.В. Особливості сприйняття керівниками закладів середньої освіти синдрому професійного вигорання у вчителів // Актуальні проблеми психології. Том.1.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К.: Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – 2002. – Частина 3. – С. 204–208.

 8. Макарова Г. А. Сидром эмоционального выгорания. – [Цит. 2007, 23 листопада]. – Доступний з: <http://www.vusnet.ru/biblio/archive/makarova_sindrom/>.

 9. Елдышова О. Синдром выгорания как форма устойчивой личностной деформации. – 2007. – [Цит. 2007, 23 листопада]. – Доступний з: <http://flogiston.ru/articles/labour/sindrom_vygoranija>.Тема 24. Використання методів позитивної психотерапії у профілактиці професійного вигорання педагогів.

Рекомендована література: 1. Adult Education: Training of Trainers. - Hungary, 1998.

 2. Белинская Е. П. Исследования личности: традиции и перспективы // Социальная психология в современном мире. - М.: Аспект Пресс, 2002. - С. 42 - 61.

 3. Бернс Д. Хорошое самочуствие. Новая теория настроений. – М., 1995.

 4. Бех І. Інваріанти особистісного підходу до виховання // Завуч. – № 16.-2003.-(Вкладка).

 5. Бизнес-образование: специфика, программы, технологии, организация / Под общ. ред. С.Р.Филоновича. - М.: Издательский дом «ГУ ВШЗ», 2004. - 690 с.

 6. Бобрівський В. Проблеми психолого-педагогічної підготовки вчителя до роботи у сучасній школі // Рідна школа. - №3. – 2002. – С. 22-27.

 7. Брінклі А., Десанте Б., Флемм М. та ін. Мистецтво бути викладачем. - К.: НМЦ «Консорціум із удосконалення менеджмент - освіти в Україні», 2003. -144 с.

 8. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: Учебное пособие.-2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во «Ось»-89,2000.-224с.

 9. Гаджиева Н.М., Никитина Н.Н., Кислинская Н.В. Основы самосовершенствования: Тренинг самосознания. – Екатенбург: Деловая книга, 1999.

 10. Гоцкало Н. Особистісно зорієнтований підхід у творчій спадщині видатних педагогів // Рідна школа. - №11. – 2002. – С. 42-44.

 11. Педагогічний словник / За ред. М.Д. Ярмаченко.- К.: Пед. думка, 2001.- 516с.

 12. Подмазін С. Гуманізм реальний, або дорогий фактор виробництва. Становлення соціального феномену особистісно орієнтованої освіти // Управління освітою. - №8. – 2003. – С. 2-3.

 13. Порше Дж., Нидерер Дж. Стань тренером для всех и во всем.-Ростов н/Д.: Феникс,2005.-96с.

 14. Протасова Н.Г. Навчально-методичні матеріали до модуля «Особливості навчання дорослих» програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Національної академії державного управління при Президентові України. - К.: Дидактичний центр НАДУ, 2006.

 15. Психология. Словарь / Под общ. ред. А.В.Петровського. – М., 1990. – С.463-464.

 16. Рабочая книга практического психолога: Пособие для спец-тов, работающих с персоналом / Под ред. А.А.Бодалева, А.А.Деркача, Л.Г.Лаптева. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. – 640 с.

 17. Ребрик С. Презентация: 10 уроков. - М.: Зксмо, 2005. - 200 с.

 18. Рудестам К. Групповая психотерапия. - СПб.:Питер,2000.-384с.

 19. Ситенко Н. Особистісно орієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу в початковій школі // Освіта і управління. - 2003.- Т.6 - №1.- С. 115-121.

 20. Ситуаційна методика навчання: теорія і практика / Упоряд. О.Сидоренко, В.Чуба. - К.: Центр інновацій та розвитку, 2001. - 256 с.

 21. Столяренко Л. Д. Педагогическая психология. Серия „Учебники и учебные пособия”: Ростов -на- Дону: „Феникс”, 2000. − 544 с.

 22. Франкл В. Человек в поисках смысла / Пер.с анг. – М.: « Прогресс», 1990.

 23. Цимбалюк І. М. Підвищення професійної кваліфікації: психологія педагогічної праці. − Науково-методичний посібник для підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. − Київ: ТОВ „видавничий дім “Професіонал”. − 2004. − 150 с.

 24. Цукерман Г.А., Мастеров Б.М. Психология саморазвития.-М.:Интерпракс,1995.-288с.

 25. Чепелєва Н.В. формування професійної компетентности в процесі вузівської підготовки психолога-практика // Актуальні проблеми психології. - К.: Інститут психології АПН України.-1999.- с.271-279.

 26. Чуркина М.А. Тренинг для тренеров на 100%: Секреты интенсивного обучения. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 246 с.

 27. Чурчиков А. Снегирев В. Копилка для тренера: Сборник разминок, необходимых в любом тренинге. - СПб.: Речь, 2006. - 208 с.

 28. Шеремета П,М., Каніщенко Л.Т. Кейс-метод: з досвіду викладання в українській бізнес-школі / За заг. ред. О.І.Сидоренка. - К.: Центр інновацій та розвитку, 1999. - 79 с.

 29. Щенников С.А. Открытое образование. - М.: Наука, 2002. - 527 с.

 30. Основи практичної психології / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: Підручник. – К.: Либідь, 1999. – 563 с.

 31. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие

 32. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности / Под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова. – СПб.: Речь, 2001. – 448 с.

 33. Практическая психология в тестах, или Как научиться понимать себя и других. – М.: Харвест, АСТ, 2001. – 720 с.

 34. Психогимнастика в тренинге /Под ред. Н. Ю. Хрящевой. – СПб.: Речь, Ин-т тренинга, 2002. – 256 с.

 35. Психология и здоровья: Учебник для вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. – СПб.: Питер, 2003. – С. 564 – 572.

 36. Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. – М.: Педагогика-Пресс, 1996. – 440 с.

 37. Психология возрастных кризисов: Хрестоматия – /Сост. К. В. Сельченок. – Мн.: Харвест, 2000. – 560 с.

 38. Психология здоровья: Учебник для вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. – СПб.: Питер, 2003. – С. 564 – 572.

 39. Митченко Э. Исследование факторов эмоционального выгорания педагогов: Дипломная работа. – Тюмень, 2003. – [Цит. 2007, 23 листопада]. – Доступний з: <http://ref.net.ua/work/det-27256.html>.

 40. Филина С. О «Синдроме профессионального выгорания» и технике безопасности в работе педагогов и других специалистов социальной сферы. – [Цит. 2007, 23 листопада]. – Доступний з: <http://psy.1september.ru/articlef.php?ID=200303613>.Тема 25. Особливості роботи практичного психолога з дітьми з особливими потребами.

Рекомендована література: 1. Вовчик-Блакитна О. Індивідуальні особливості емоційного розвитку дитини: стратегії педагогічного супроводу // Практична психологія та соціальна робота. –2006. – №4. – с. 1 – 3.

 2. Дереклєєва. Н. Емоції у житті дитини // Психолог. – 2002. – №9. – с.6.

 3. Изард К. Э. Психология эмоций. – С–Пб.,2000.

 4. Методи вивчення психічного розвитку дитини – дошкільника / С. Є. Кулачківська, Т. О. Піроженко, Л. Г. Подоляк та ін.. – К.: Світич, 2003. – 40с.

 5. Намазбаєва Ж И. Развитие личности умственно отсталого школьника / Дисс. докт. психолог. наук. – М., 1986. – 220с.

 6. Нижник Л., Сагірова О. Допомога дітям з особливими потребами. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. –120с.

 7. Петрова В. Г., Белякова И.В. Психология умственно отсталого школьника (олигофренопсихология). – М. РОУ, 1996. – 48с.

 8. Стадненко Н. М., Матвєєва М. П., Обухівська А. Г. Нариси з олігофренопсихології / За заг. ред. Н. М. Стадненко. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. університет, 2002. – 200с.

 9. Тихонова М. І. Розвиток емоцій у дошкільників // Психологічна газета. – 2004. - №23. – с.7 – 9.

 10. Чистякова М. Психогимнастика / Под. ред. М. И. Буянова. – М.: Просвещение, 1990.

 11. Яковлева Н. Психологическая помощь дошкольнику. – С.–Пб.: Валери СПД, 2001.

 12. Дидактичні та соціально-психологічні ас­пекти корекційної роботи у спеціальній школі: Науково-методичний збірник. — К., 2000.

 13. Леонгард К. Акцентуированньїе личнос-ти.—К.,1981.

 14. ІлляшенкоТ.Д.,СтадненкоН.М.Аномаль­на дитина в школі. — К., 1995.

 15. Психологические тестьі / Сост. Конова-ловВ.Д. — М., 1996.

 16. Селецкий А. И. Психология и психопатология слабоумия. — К., 1981.

 17. Селецький А. І. Психопатологія дитячого віку.—К., 1977.

 18. Слободяник Н. П. Психологическая помощь школьникам с проблемами в обучении. — М., 2004.Тема 26. Профілактика професійного вигорання практичних психологів.

Рекомендована література: 1. Зайчикова Т.В. Методи профілактичної та психокорекційної роботи з синдромом “професійного вигорання” у вчителів // Актуальні проблеми психології. Том.1.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К.: Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – 2002. – Частина 6. – С. 170–173.

 2. Зайчикова Т.В. Особливості прояву та детермінанти синдрому “професійного вигорання” у педагогічних працівників // Актуальні проблеми психології. Том.1.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. – К.: Міленіум. – 2003. – Частина 9. – С. 103–108.

 3. Зеер Э. Ф., Сыманюк Э. Э. Психология профессиональных деструкций: Учебное пособие для вузов.−М.:Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2005.−240 с.

 4. Калина Н. Ф. Основы психотерапии. − М.: Рефлбук; К.: Маклер, 1997. − 272 с.

 5. Клюева Н. В. Технологии работы с учителем. − М.: ТЦ “Сфера”, 2000. − 192 с.

 6. Ковалев А. Г. Психология личности/Александр Георгиевич Ковалев.-М.: Наука, 1970. 391 с.

 7. Коростылева Л. А. Психология самореализации личности: затруднения в профессиональной сфере. − СПб.: Речь, 2005. − 222 с.

 8. Вишневская Л. И. Синдром эмоционального выгорания у воспитателей дошкольных образовательных учреждений // Ментор. – 2007. – №1. – [Цит. 2007, 23 листопада]. – Доступний з: <http://iem.adm.nov.ru/mentor/0107_vishnevskaya.html>.

 9. Осухова Н., Кожевникова В. Профилактика профессионального выгорания: практико-ориентированный тренинг. – [Цит. 2007, 23 листопада]. – Доступний з: <http://psy.1september.ru/articlef.php?ID=200601609>.

Тема 27. Особливості використання психодіагностичних методик для виявлення професійного вигорання педагогів

Рекомендована література: 1. Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. – М.: Педагогика-Пресс, 1996. – 440 с.

 2. Психология возрастных кризисов: Хрестоматия – /Сост. К. В. Сельченок. – Мн.: Харвест, 2000. – 560 с.

 3. Психология здоровья: Учебник для вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. – СПб.: Питер, 2003. – С. 564 – 572.

 4. Психология и работа /Д. Щульц, С. Шульц. − СПб.: Питер, 2003. – 560

 5. Психология профессиональной деятельности / Н. Самоукина.−СПб.: Питер, 2003.−224 с.

 6. Синдром “професійного вигорання” та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: ґендерні аспекти: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядипломної освіти / За наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, Т. В. Зайчикової. − К.: Міленіум, 2004. − 264 с.

 7. Степанов С.Ю. Психология рефлексии: проблемы исследования / С.Ю.Степанов. // Вопросы психологии, 1985. - №3. - С.31-39.

 8. Технологія тренінгу / Упоряд.: О. Главник, Г. Бевз / За заг. ред. С. Максименка − К.: Главник, 2005. – 112 с.

 9. Томан І. Як удосконалювати самого себе: Пер. з чес.– К.: Політвидав України, 1998. − 318 с.

 10. Шавир А. А. Психология профессионального самоопределения.–М.: Педагогика,1981.– 96 с.

 11. Жогно Ю. Синдром эмоционального сгорания педагога как аспект организации учебно-воспитательного процесса. – 2007. – [Цит. 2007, 23 листопада]. – Доступний з: < http://vsetesti.ru/387/>.

 12. Самарин П. С. Профилактика профессионального выгорания педагога. – [Цит. 2007, 23 листопада]. – Доступний з: .

 13. Мартынова Т. Н., Бусовникова О. П. Исследование формирования синдрома эмоционального выгорания в профессиональной деятельности социальных работников // Сибирская психология сегодня: Сборник научных трудов. – Вып. 2. – 2003. – [Цит. 2007, 23 листопада]. – Доступний з: .Тема 28. Профілактика та подолання синдрому професійного вигорання педагогів.

Рекомендована література: 1. Зеер Э. Ф., Сыманюк Э. Э. Психология профессиональных деструкций: Учебное пособие для вузов. − М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2005. − 240 с.

 2. Калина Н. Ф. Основы психотерапии. − М.: Рефлбук; К.: Маклер, 1997. − 272 с.

 3. Крайг Г. Психология развития. − СПб.: Питер, 2000. – 992 с.

 4. Мучински П. Психология, профессия, карьера. − СПб.: Питер, 2004. − 539 с.

 5. Осипова А. А. Общая психокорекция. − М.: Сфера, 2000. − 512 с.

 6. Основи практичної психології / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: Підручник. – К.: Либідь, 1999. – 563 с.

 7. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности / Под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова. – СПб.: Речь, 2001. – 448 с.

 8. Практическая психология в тестах, или Как научиться понимать себя и других. – М.: Харвест, АСТ, 2001. – 720 с.

 9. Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. – М.: Педагогика-Пресс, 1996. – 440 с.

 10. Психология возрастных кризисов: Хрестоматия – /Сост. К. В. Сельченок. – Мн.: Харвест, 2000. – 560 с.

 11. Психология здоровья: Учебник для вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. – СПб.: Питер, 2003. – С. 564 – 572.

 12. Психология и работа /Д. Щульц, С. Шульц. − СПб.: Питер, 2003. – 560 с.

 13. Психология профессиональной деятельности / Н. Самоукина. − СПб.: Питер, 2003. − 224 с.

 14. Синдром “професійного вигорання” та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: ґендерні аспекти: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядипломної освіти / За наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, Т. В. Зайчикової. − К.: Міленіум, 2004. − 264 с.

 15. Степанов С.Ю. Психология рефлексии: проблемы исследования / С.Ю.Степанов. // Вопросы психологии, 1985. - №3. - С.31-39.

 16. Технологія тренінгу / Упоряд.: О. Главник, Г. Бевз / За заг. ред. С. Максименка − К.: Главник, 2005. – 112 с.

 17. Томан І. Як удосконалювати самого себе: Пер. з чес.– К.: Політвидав України, 1998. − 318 с.

 18. Шавир А. А. Психология профессионального самоопределения.–М.: Педагогика,1981.– 96 с.

Каталог: predmety
predmety -> Только мертвый, спокойствию рад. Только мертвый, спокойствию рад
predmety -> Зі змінами, внесеними у 2015 році для 8-9 класів пояснювальна записка
predmety -> Людина культурна, до найменших подробиць, європеєць з голови до п'ят… був справжнім аристократом Духа без жодного силування з свого боку… С.Єфремов
predmety -> Життєвий І творчий шлях Володимира Кириловича Винниченка, його багатогранна діяльність. Рання творчість. Висока оцінка збірки “Краса І сила” І. Франком та М. Коцюбинським
predmety -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
predmety -> Наталія Кейван-Чорнокожа, вчитель-словесник
predmety -> Пояснювальна записка предмет «Українська література»
predmety -> Ольга Юліанівна Кобилянська Життєва стежина Ольги Кобилянської
predmety -> Тема проекту


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2

Схожі:

Тема спецкурсу: «Особливості діагностики та профілактики професійного вигорання педагогів» iconВ результаті засідання учасники: познайомляться з синдромом професійного вигорання

Тема спецкурсу: «Особливості діагностики та профілактики професійного вигорання педагогів» iconШукаємо обдарованість Відбір пакету методик діагностики творчого потенціалу учнів
Шукаємо обдарованість. Відбір пакету методик діагностики творчого потенціалу учнів: Збірник тестів, анкет, методик діагностики обдарованості...
Тема спецкурсу: «Особливості діагностики та профілактики професійного вигорання педагогів» iconПрограма спецкурсу для студентів ІІІ курсу психолого-педагогічного факультету зі спеціальності
Педагогіка музичного сприймання: Програма спецкурсу для студентів ІІІ курсу зі спеціальності “Початкове навчання та музичне виховання”...
Тема спецкурсу: «Особливості діагностики та профілактики професійного вигорання педагогів» iconЛекція 3 Тема лекції: "Методи педагогічної діагностики" План
Характеристика опитувальних методів (бесіда, анкетування, тестування, педагогічне інтерв’ю)
Тема спецкурсу: «Особливості діагностики та профілактики професійного вигорання педагогів» iconЗаконі України «Про освіту»
Саме тому, на сьогодні широке коло педагогів звертаються та шукають відповіді на вирішення питання в педагогічній спадщині відомих...
Тема спецкурсу: «Особливості діагностики та профілактики професійного вигорання педагогів» iconРобоча навчальна програма спецкурсу

Тема спецкурсу: «Особливості діагностики та профілактики професійного вигорання педагогів» iconМетоди діагностики : Методи діагностики

Тема спецкурсу: «Особливості діагностики та профілактики професійного вигорання педагогів» iconТема Психологiчнi основи розслідування злочину
Психологія професійного спілкування, установлення контакту І довірливих стосунків
Тема спецкурсу: «Особливості діагностики та профілактики професійного вигорання педагогів» iconТема. Шекспірівський театр. Трагедія «Гамлет»: її філософсько-етична проблематика. Особливості конфлікту, зображення світу у творі. Мета
Мета: схарактеризувати особливості шекспірівського театру, розкрити особливості побудови та конфлікту в трагедії; розвивати навички...
Тема спецкурсу: «Особливості діагностики та профілактики професійного вигорання педагогів» iconПлан роботи бібліотеки Харківського професійного ліцею машинобудування на 2016-2017 навчальний рік
Харківського професійного ліцею машинобудування активно підтримує освітній процес та спрямовує свою роботу на озброєння педпрацівників...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка