Тема україна в першій світовій війніСкачати 281,71 Kb.
Дата конвертації13.08.2017
Розмір281,71 Kb.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

10 КЛАС

ТЕМА 1. Україна в першій світовій війні

І рівень

1. Буковина, Закарпаття, Галичина в роки війни входили до складу Австро-Угорщини?

2. Організація створена в Західній Україні членами УСДРП з Наддніпрянської України?

ІІ рівень

3. Дайте визначення понять: русофільство, мадяризація.

4. В яких районах України відбувалися воєнні дії?

ІІІ рівень

5. Поясніть причинно-наслідковий зв’язок:

Перша світова війна -- > поширення революційних настроїв у Росії.

6. Заповніть таблицю:ПЕРЕБІГ ВОЄННИХ ДІЙ НА ЗАХІДНОМУ ФРОНТІ (1) І НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (2)

1

2ІV рівень

7. Як ви вважаєте, чи була Перша світова війна неминучою? Аргументуйте.ТЕМА 2. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ

І рівень

1. Коли розпочалась Українська революція?

2. Яку назву мав радянський уряд України?

3. Дайте визначення поняття «універсал». Скільки їх було?ІІ рівень

4. Встановити хронологічну послідовність подій:

 Падіння самодержавства в Росії

 Більшовизація Рад в Україні

 Липнева криза в Петрограді

 Перший Універсал ЦР.

5. Назвіть подію Української революції, пов’язану з географічними об’єктами: а) Крути; б) Харків; в) Житомир.

ІІІ рівень

6. Заповніть таблицю:ЛЮТНЕВА РЕВОЛЮЦІЯ В РОСІЇ

УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ7. Виберіть правильні твердження: ІV УНІВЕРСАЛ: а) за тих історичних умов не мав значення; б) мав величезний вплив на історію;

в) був реакцією на агресію більшовицької Росії.

8. Встановити причинно-наслідкові зв’язки:

Перша світова війна  повалення самодержавства

ІV рівень9. Чому Україна і Дон стали першими жертвами більшовистської експансії на околицях колишньої Російської імперії? Аргументуйте.
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

10 КЛАС

ТЕМА № 3. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (лютий 1918- січень 1919р.)

І рівень

1. Яку назву мав уряд П.Скоропадського?

2. Поставте події у хронологічній послідовності: а) завершення Першої світової війни; б)прихід до влади Директорії; в) перший з’їзд КП(б)У.

ІІ рівень

3. Дайте визначення поняття: Український національний союз.

4. Виберіть правильні твердження. Заходи, здійснені ЦР в останні дні.

а) прийняття закону про створення національних збройних сил;

б) прийняття Конституції УНР; в) звернення за допомогою до радянської Росії; г) обрання президентом М.Грушевського; д) зміна назви УНР на Українську державу.

5. Назвіть посади: В.Винниченко; М.Скрипник; Ф.Швець.ІІІ рівень

6. Заповніть таблицю:ДИРЕКТОРІЯ УНР

Причини приходу до влади

Лідери

Мета діяльності


7. Виберіть та обґрунтуйте правильне твердження: Утвореня ЗУНР:

а) було викликано збігом обставин; б) було закономірним явищем історичного розвитку західної України; в) не можна оцінити однозначно.

ІV рівень

8. Підготуйте тези виступу: «Польсько-український конфлікт 1918-1919рр.»ТЕМА 4. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності

( лютий 1919 -1920 р.)

І рівень

1. Установити хронологічну послідовність: а) Злука УНР і ЗУНР; б) прийняття Конституції УСРР.

2. Насильницьке втручання однієї країни у внутрішні справи іншої держави називається: а) експропріацією; б) інтервенцією; в) конфіскацією.

ІІ рівень

3. Назовіть посади: Х.Раковський; М.Тухачевський.

4. Дайте визначення понять: «отаманщина»; «федерація».

ІІІ рівень

5. Встановіть причинно-наслідкові зв’язки: а) політика Директоріїї  падіння Директорії;

б) економічне і політичне становище України  «отаманщина».

6. Заповніть таблицю:РАДЯНСЬКО-ПОЛЬСЬКА ВІЙНА

Причини

Характер

Підсумки


ІV рівень7. Підготуйтесь до участі в конференції «Махновський рух: правда і вигадки». Які проблемні питання ви обрали б і чому?
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

10 КЛАС

ТЕМА №5. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921-1928р.)

І рівень

1. Установіть хронологічну послідовність подій: а) початок українізації;б) утворення СРСР.

2. Союзна держава, що складається з утворень, що мають державність, називається: а) федерацією; б) конфедерацією; в) автономією.ІІ рівень

3. Дайте визначення понять: «концесія»; «госпрозрахунок».

4. Назвіть посади: М.Фрунзе, М.Скрипник.

ІІІ рівень

5. Визначте причинно-наслідкові зв’язки: а) УНР  Українська держава  УНР  УСРР; б) політика «воєнного комунізму»  перехід до НЕПу.

6. Заповніть таблицю:


Причини утворення СРСР

У чому виявлялися

Ідеологічні
Економічні
Політичні
ІV рівень

7. Підготуйте тезу виступу для участі в конференції: «НЕП: довготривала політика чи маневр більшовицької партії».


ТЕМА 6. Радянська модернізація України 1929-1939рр.

І рівень

1. Установити хронологічну послідовність подій: а) голодомор в Україні;б) початок стаханівського руху.

2. Перетворення дрібних одноосібних селянських господарств у великі сільськогосподарські підприємства називається: а) кооперацією;б) комунікацією; в) колективізацією.

ІІ рівень

3. Дайте визначення понять: «тоталітаризм»; «п’ятирічка».

4. Визначте посаду П.Постишева, М.Хрущова, О.Богомольця.

ІІІ рівень

5. Установіть причинно-наслідкові зв’язки: а) згортання НЕПу  колективізація; б) економічний розвиток СРСР  посилення хлібозаготівлі.

6. Заповніть таблицю:


ОСНОВНІ РИСИ КОМАНДНО-АДМІНІСТРАТИВНОЇ СИСТЕМИ В ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УРСР НАПРИКІНЦІ 30-Х рр..

Риса

У чому виявлялосяІV рівень 7. Підготуйте тези виступу на конференції: «Причини і наслідки встановлення режиму особистої влади Й.Сталіна». Які питання і чому ви внесли в цей план?

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

10 КЛАС

ТЕМА 7. Західно-українські землі в 1921-1939рр.

І рівень

1. Установіть хронологічну послідовність подій:а) утворення ОУН;

б) проголошення Карпатської України.

2. Злиття одного народу (або його частини) з іншим через освоєння його мови, звичаїв тощо і втрати своєї мови, культури називається:

а) колонізацією;

б) полонізацією;

в) асиміляцією.

ІІ рівень

3. Дайте визначення понять: «українська греко-католицька церква», «дискримінація».

4. Назвіть посади Д.Донцова; С.Коновальця; Ю.Пілсудського.

ІІІ рівень

5. Установіть причинно-наслідкові зв’язки .

Становище західноукраїнських земель  еміграція населення.

6. Виберіть правильне твердження. Стисло обґрунтуйте свій вибір. Інтегральний націоналізм виник внаслідок:

а) трагічні долі українців у складі Польщі;

б) трагічні долі українців у складі СРСР;

в) втрати віри у традиційні легальні методи боротьби.

7. Заповніть таблицю:ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ (1) ТА УРСР (2) У 1921-1939рр.

Питання для порівняння

1

2

Соціально-економ.розвитокПолітичний розвитокРозвиток культуриРелігійне життяІV рівень

8. Чим можна пояснити той факт, що у 20-ті р. на західноукраїнських землях спостерігалося поширення про радянських поглядів, а в 30-ті р... почався зворотний процес? Аргументуйте власну точку зору.

9. Яке значення для розвитку українсько-польських відносин сьогодні має визначення історії західноукраїнських земель у складі Польщі в 20-30-ті роки.10. Підготуйте тези виступу на конференції «Східна Галичина у складі Польщі в 20 – 30-ті роки: історія і сучасність.

Всесвітня історія

10 клас

Тема № 9 «Міжнародні відносини».
КОНТРОЛЬ Й ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
Рівень 1

1. «Антикомінтернівський пакт» між Німеччиною та Японією було укладено:


а) у 1936 р.; б) у 1937 р.; в) у 1938 р.

Пакт про ненапад між Німеччиною і СРСР із боку СРСР підписав:

а) Л. Каганович; б) В. Молотов; в) М. Калінін.


 1. Дайте однозначну відповідь («Так», «Ні»). Німеччина вийшли з Ліги Націй у жовтні 1933 р.


Рівень 2

1. Обґрунтуйте свій вибір, викресливши зайве у переліку: Мюнхенська конференція; англо-


франко-радянські переговори; «аншлюс» Австрії; розчленування Чехословаччини.

2. Кому належать наведені нижче слова, у зв'язку з якими подіями вони були сказані?


«Можу сказати Вам, дуче, що завдяки цим угодам гарантується доброзичливе ставлення Росії

у разі будь-якого конфлікту».

3. Зазначте хронологічну послідовність подій, вказавши їхні дати:

приєднання Італії до «Антикомінтернівського пакту» ( р.);

укладення «Сталевого пакту» (_ р.);

вступ німецьких військ до Рейнської демілітаризованої зони ( р.).


Рівень З

Заповніть таблицю, зробіть висновок.


ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА НІМЕЧЧИНИ В 1933—1939 рр.

Дата

Подія

Наслідки


ВисновокРівень 4

 1. Проаналізуйте пакт про ненапад між Німеччиною і СРСР та секретний додатковий протокол до нього. Як ви вважаєте, чи відповідав договір нормам міжнародного права? Чи порушував він інтереси інших держав?

 2. Англо-франко-радянські переговори зазнали краху 1939 р. Було втрачено можливість створити систему колективної безпеки. Як ви гадаєте, чому компроміс не був знайдений? Якими були цілі держав при цьому? (Відповідь обґрунтуйте.)

Тема № 7 «Країни Азії, Африки та Латинської Америки». Всесв.Історія 10
КОНТРОЛЬ Й ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Рівень 1

1. Демократичний рух у 1919 р. в Китаї дістав назву:

а) «Рух 5 березня»; б) «Рух 10 січня»; в) «Рух 4 травня».

2. «Батьком турків» називали:

а) Реза-хана; б) М. Ґанді; в) Мустафу Кемаля.

3. Дайте однозначну відповідь («Так», «Ні»).

Палестина була підмандатною територією Великої Британії з 1927 р.

Рівень 2

1. Складіть таблицю, об'єднавши в групи і зазначивши явище або подію, що їх об'єднує,


країну, якої вони стосуються, наведені нижче назви, терміни, поняття:

1 — Гоміндан, 2 — мілітаризація, 3 — особливий район, 4 — «сатьяграха», 5 —генерал Танака, 6 — бойкот, 7 — комуністи, 8 — Чан Кашлі, 9 — М. Ґанді.

2. Заповніть таблицю, схарактеризувавши одним реченням названих історичних особистостей.


Діяч

Характеристика

1. Ататюрк
2. Мухаммед Абд аль-Керім
Сунь Ятсен
Рівень З

Розкрийте суть реформ Ататюрка в Туреччині.Рівень 4

І.М. Ґанді належать такі слова: «Людство може позбутися насильства тільки шляхом не насильства. Ненависть можна перемогти тільки любов'ю». Як ви розумієте цей вислів? Чи згодні ви з цією точкою зору? (Відповідь обгрунтуйте.)

2. Як ви вважаєте, чому модернізація Японії йшла шляхом мілітаризації? (Відповідь аргументуйте.)
Тема № 8 «Розвиток культури».

КОНТРОЛЬ Й ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Рівень 1

Дайте визначення понять і термінів: «реалізм», «неореалізм» «символізм», «абстракціонізм», «сюрреалізм», «супрематизм». Назвіть представників цих напрямків, їхні роботи.Рівень 2

 1. Розкажіть про розвиток системи освіти в міжвоєнний період.

 2. Перелічіть важливі наукові відкриття того періоду. Визначте їхнє значення.

 3. Назвіть лауреатів Нобелівської премії в міжвоєнний період. За які заслуги її було їм присуджено?

 4. Коротко схарактеризуйте творчість одного з літераторів, художників, акторів міжвоєнного періоду (на свій вибір).

Рівень З

Із чим пов'язані кардинальні зміни в суспільній свідомості, у суспільно-політичній думці в 1920-1930-ті рр.? У роботах яких філософів про це йдеться?Рівень 4

Порівняйте розвиток культури в демократичній і тоталітарній державах за самостійно дібраними критеріями. Зробіть висновок.Тема № 1: "«Перша світова війна (1914—1918рр.)». Всесв.Історія 10

Рівень 1

1. Перша світова війна розпочалася:

а) у 1916 р.; б) у 1915 р.; в) у 1914 р.


 1. Уперше хімічна зброя була застосована в битві під: а) Верденом; б) Іпром; в) Марною.

 2. Німецький генеральний план ведення Першої світової війн був розроблений:

а) О. Бісмарком;

б) А. Шліффеном;

в) Францом Фердинандом.

Рівень 2

1. Обґрунтуйте відповідь, викресливши зайве твердження.


У 1915 р. на боці Троїстого союзу воювали:

а) Болгарія; б) Австро-Угорщина;

в) Німеччина; г) Італія.

2.Укажіть хронологічну послідовність подій, зазначивши їхні дати:


початок підводної війни ( р.);

вступ у війну СІЛА ( р.);

битва під Верденом ( _ р.).


 1. Назвіть дати «сараєвського вбивства» і Комп'єнського перемир'я та поясніть, із чим пов'язані
  ці події.

 2. Рівень З

Розкрийте причини Першої світової війни та цілі воюючих держав.

Рівень 4

 1. Як ви вважаєте, чи можна було запобігти Першій світовій війні? (Відповідь аргументуйте.)

 2. Підтвердьте конкретними прикладами слушність назви роману Е. М. Ремарка «На Західному фронті без змін».


Тема № 2 «Облаштування повоєнного світу».

Рівень 1

1. Версальський мирний договір було підписано:

а) у 1918 р.; б) у 1919 р.; в) у 1920 р.

2. Підкресліть подію, яка відбулася раніше:

а) прийняття плану Юнга;

б) прийняття плану Дауеса.

3. Надайте однозначну відповідь («Так», «Ні»).
Рапалльський договір був підписаний між Росією та Німеччиною.

Рівень 2


 1. Зазначте, яка подія об'єднує перелічених історичних діячів: Ж. Клемансо, Д. Ллойд Джордж, В. Вільсон.

 2. Надайте визначення понять і термінів: «Версальсько-Вашингтонська система»; «репарації».

 3. Установіть відповідність між датами й подіями:
 • 5—16 жовтня 1925 р. а) Генуезька конференція

 • 24 листопада 1922 р. — б) Локарнська конференція 24 липня 1923 р. в) Лозаннська конференція

 • 10 квітня — 19 травня 1922 р.

Рівень З

Як вирішувалася проблема репарацій у повоєнний період?Рівень 4

 1. Як ви вважаєте, у чому полягали сильні й слабкі сторони Версальсько-Вашингтонської системи?

 2. Які кроки здійснювала американська дипломатія для зміцнення своїх позицій у повоєнному світі? (Відповідь аргументуйте.)

Тема № 4 «Лютнева революція 1917 р. в Росії», «Встановлення радянської влади. Громадянська війна в Росії», «СРСР у 1920-ті рр.», «СРСР у 1930-ті рр.».

Рівень 1

1. Лютнева революція відбулася: Всесв.Історія 10

а) у 1919 р.; б) у 1918 р.; в) у 1917 р.

2. Перший радянський уряд — РНК — очолив:

а) В. Ленін; б) Й. Сталін; в) Я. Свердлов.

3. Дайте однозначну відповідь («Так», «Ні»).


1929 р. — «рік великого перелому».

Рівень 2

1. Закінчіть речення.

Складовими непу в промисловості та сільському господарстві були...


 1. Обґрунтуйте свій вибір, викресливши зайве із запропонованого переліку: націоналізація
  промисловості; мілітаризація праці; продрозкладка; концесії.

Рівень З

Розкрийте причини громадянської війни в Росії.Рівень 4

І.Чи згодні ви з твердженням, що розстріл царської родини в 1918 р. — справедливе покарання за скоєні злочини? (Обґрунтуйте свою точку зору.)

2. Англійський письменник Джордж Оруел так схарактеризував тоталітарний режим у СРСР у 1920—1930-ті рр.: «Усі гріхи радянського режиму не пояснюються винятково особистою порочністю Сталіна... Вони були визначені від самого початку цілями більшовиків, самою їхньою природою... Головне ж у диктатурі — це заперечення корінних цінностей демократії. Якщо одного разу ви наважилися на диктатуру, то Сталін або хтось подібний до Сталіна завжди знайдеться». Чи поділяєте ви точку зору письменника? (Відповідь обґрунтуйте.)
Тема № 5 «Тоталітаризм, «Італія», «Німеччина», «Нацистська диктатура», «Іспанія».

Рівень 1

1. Період громадянської війни в Іспанії:


а) 1933-1937 рр.;

6)1936—1939 рр.; в) 1937-1941 рр.

2. Підкресліть подію, що відбулася пізніше:

а) похід на Рим;

б) створення «Осі Берлін — Рим — Токіо».

3. Дайте однозначну відповідь («Так», «Ні»).


Веймарська республіка проіснувала з 1919 по 1929 р.

Рівень 2

1. Кому належать наведені нижче слова, який політичний режим вони характеризують?


«Усе в державі, нічого поза державою».

2. Складіть таблицю, об'єднавши в групи та вказавши, яке явище або подія об'єднує, якої


країни стосуються наведені нижче терміни, поняття, назви:

1 — фаланга, 2 — похід на Рим, 3 — каудильйо, 4 — Б. Муссоліні, 5 — дуче, 6 — Ф. Франко, 7 — Велика фашистська рада, 8 — інтербригади, 9 — корпоративна система, 10 — громадянська війна, 11- Лютеранські угоди, 12 — іноземний легіон.Рівень З

Схарактеризуйте нацистський режим у Німеччині.Рівень 4

 1. Перелічіть ознаки тоталітаризму і доведіть, що фашистська держава в Італії мала тоталітарний характер.

 2. Проаналізуйте зовнішню політику Німеччини в 1930-ті рр. і доведіть, що країна готувалася розв'язати Другу світову війну.Всесвітня історія

10 клас


Тема № 3 «Західні демократії».

Рівень 1

1. Перший уряд Народного фронту у Франції очолив:

а) Е. Даладьє; б) М. Торез; в) Л. Блюм.

2. Світова економічна криза сталася в період:

а) 1929—1933 рр.; б) 1927—1932 рр.; в) 1929—1935 рр.

3. Дайте однозначну відповідь («Так», «Ні»).

У Великій Британії загальний страйк відбувся в 1929 р.

Рівень 2

1. Укажіть хронологічну послідовність подій, вказавши їхні дати:


перемога Ф. Рузвельта на президентських виборах (_ р.);
формування уряду «Лівого блоку» ( _ рік);

формування першого лейбористського уряду у Великій Британії ( р.).

2. Визначте, що означають, кого (чого) стосуються такі терміни: «новий курс», уряд
«Національної єдності».

3. Обґрунтуйте свою відповідь, викресливши зайве із запропонованого переліку:


а) М. Торез; б) Р. Пуанкаре;

в) Л. Блюм; г) Е. Даладьє.Рівень З

Розкрийте суть соціально-економічних і політичних перетворень уряду Народного фронту у Франції.Рівень 4

 1. На ваш погляд, чому в СІЛА в період світової економічної кризи крайні ліві або крайні праві партії не прийшли до влади? (Відповідь обґрунтуйте.)

 2. Порівняйте політику консервативних і лейбористських урядів Великої Британії, виділивши спільне і відмінне. Зробіть висновок.

Всесвітня історія

10 клас

Тема № 6 «Країни Центральної і Східної Європи».

Рівень 1

1. Початком революції в Угорщині вважається:

а) листопад 1917р.;

б) листопад 1918р.;

в) листопад 1919 р..

2. Начальником Польської держави став:

а) М. Хорті;

б) Ю. Пілсудський;

в) І. Дашинський.

3. Декларація про об'єднання Сербії та південнослов'янських земель Австро-Угорщини в


незалежну державу дістала назву:

а) Сербської;

б) Корфської;

в) Белградської.Рівень 2

1. Заповніть таблицю, схарактеризувавши одним реченням назва них історичних особистостей.Діяч

Характеристика

І.Ю. Пілсудський
2. М. Хо_рті
3. А. Стамболійський
Виправте помилки в наведеному тексті.

1 грудня 1918 р. було утворено Державу словенців, хорватів і сербів. Королем держави став Петро з династії Карагеоргієвичів. Основним законом країни стала Косовська конституція, прийнята 1929 р.

3. Дайте визначення термінів: «Скупщина», «режим санації».

Рівень З

Схарактеризуйте особливості внутрішньої та зовнішньої політики Чехословаччини в роки президентства Т. Масарика, Е. Бенеша.Рівень 4

1. Проведіть порівняльний аналіз соціалістичної революції 1919 р. в Угорщині та


більшовицької революції 1917 р. у Росії за самостійно дібраними критеріями. Зробіть висновок.

2. На вашу думку, які проблеми, не вирішені в Югославії 1918— 1939 рр..ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

11 клас
ТЕМА 1. Україна під час Другої світової війни.

1. Які наслідки мали масові репресії в Червоній Армії напередодні війни?

2. Які причини поразки Червоної Армії на початковому етапі війни?

3. Які заходи з організації оборони України були здійснені? Чому ворогу все ж вдалося захопити Україну?

4. Оборона якого міста була тривалішою – Одеси чи Севастополя?

5. Коли було створено УНА?

6. Коли було визволено Крим від гітлерівських загарбників?

7. Які фронти Радянської Армії були перейменовані І, ІІ, ІІІ, ІV Українські фронти.

8. Коли було остаточно звільнено Україну?

9. По завершенні визволення України від гітлерівських загарбників УНА припинила чи продовжила свою діяльність?


ТЕМА 2. Післявоєнна розбудова і розвиток України в 1945 на початку 1950-х рр.

1. Назвіть особливості післявоєнної відбудови в Україні.

2. Що було спільного й відмінного в колективізації 1930-х рр. у Наддніпрянській Україні та в1940-1950-ті рр. у західно-українських землях?

3. Які позитивні та негативні наслідки мала радянізація для Західної України?

4. Складіть політичний портрет Р.Шухевича.

5. Схарактеризуйте територіальні зміни, яких зазнала УРСР у результаті Другої світової війни.


ТЕМА 3. Україна в умовах десталінізації.

1. Схарактеризуйте політичну боротьбу в Україні в 1953-1964 рр.

2. Схарактеризуйте процес реабілітації в Україні. Виділіть його стани й особливості.

3. Як змінилися умови життя населення за роки правління Хрущова?

4. Чому в 1963 р. СРСР був змушений закупити зерно за кордоном?

5. Доведіть, що в період правління М.Хрущова в Україні відбувався процес русифікації.

6. Які наслідки мало запровадження системи раднаргоспів розвитку економіки України?

7. До яких наслідків у розвитку сільського господарства України призвело освоєння цілинних і перелогових земель?

8. Схарактеризуйте вплив десталінізації на розвиток української культури.


ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

11 клас

ТЕМА 4. Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960 початок 1980-х рр.)
1. Схарактеризуйте особливості промислового розвитку УРСР в 1970- 1980-ті рр.

2. Чому реформи другої половини 1960-х рр. зазнали краху?

3. Чому було усунуто з посади першого секретаря ЦК КПУ П.Шелеста?

4. Схарактеризуйте діяльність В.Щербицького.

5. Чому в 1970-1980-ті рр. відбувся швидкий процес русифікації України?

6. Які особливості дисидентського руху 1970 – початку 1980 рр.?

7. Які демографічні зміни відбулися в УРСР в 1970-1980-ті рр.?

8. Коли і з якою метою було створено Українську Гельсінську групу?

9. Чи переживала українська культура занепад у 1970-1980-ті рр.? Свій висновок обґрунтуйте.

10.Схарактеризуйте релігійне дисидентство в 1970-1980-ті рр.ТЕМА 5. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України.
1. Схарактеризуйте ставлення вищого партійного державного керівництва УРСР до перебудовчих процесів.

2. Схарактеризуйте економічні реформи періоду перебудови. Чому вони провалилися?

3.Чорнобильська катастрофа: причини і наслідки.

4. Які причини утворення неформальних громадсько-політичних організацій? Схарактеризуйте їх діяльність.

5. Які причини та результати релігійного відродження наприкінці 1980-х рр. в Україні?

6. З’ясуйте причини, хід і наслідки шахтарського страйку 1989р.

7. Які причини, хід і наслідки голодування студентів на площі Жовтневої революції (майдан Незалежності) восени 1990р.?

8. Схарактеризуйте декларацію про державний суверенітет України.

9. Які результати й наслідки Всесоюзного референдуму та опитування в УРСР 17 березня 1991р.?

10.ДКНС (ГКЧП) і Україна.ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

11 клас

ТЕМА 6. Україна в умовах незалежності.
1. Схарактеризуйте вибори Президента України 1991р.?

2. Схарактеризуйте вибори до Верховної Ради України 1994р.

3. Схарактеризуйте вибори Президента України 1994р.

4. Схарактеризуйте вибори до Верховної Ради України 1998р.

5. Схарактеризуйте вибори Президента України 1999р.

6. Укажіть причини, суть і наслідки політичної кризи зими-весни 2001р.

7. Назвіть причини важкого економічного становища 2000 рр.

8. Що зумовило економічне зростання в Україні починаючи з 2000 р.? Які його результати і перспективи?

9. Схарактеризуйте вибори до Верховної Ради України 2002 р.

10. Схарактеризуйте вибори Президента України 2004р.

11.Назвіть причину розколу православної церкви в Україні. Які наслідки цього процесу?

12.Як склалися відносини між Україною і Росією за роки незалежності? Визначте етапи та дайте їм характеристику.

13.На яких принципах базується зовнішня політика України? Назвіть здобутки зовнішньої політики України.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

11 КЛАС

ТЕМА 1. Друга світова війна (1939-1945 рр.)

1. Чому напад на Польщу вважається початком Другої світової війни? Відповідь аргументуйте.

2. Що спонукало Німеччину розпочати війну з СРСР, не завершивши воєнні дії проти Великобританії? Як це відбилося на ході війни?

3. Про які явища ХХ ст. говорять терміни: «геноцид», «гетто», «крематорій», «табори смерті»?

4. В яких країнах Європи рух Опору відіграв вирішальну роль при визволенні від німецько-фашистських загарбників?

5. Що таке «ленд-ліз»? Яке значення він мав для перемоги над нацистською Німеччиною?

6. Чому держави фашистського блоку потерпіли поразку у Другій світовій війні?

ТЕСТУВАННЯ

1. Укажіть основні причини Другої світової війни:

а) несправедливість Версальсько-Вашингтонської системи;

б) політика «умиротворення» агресора;

в) втручання США в європейські справи;

г) протистояння між тоталітаризмом і демократією;

д) загострення протиріч між великими державами внаслідок

економічної кризи 1929-1933рр.

е) бездіяльність Ліги Націй;

є) відсутність системи європейської безпеки;

ж) курс СРСР на «світову революцію»;

з) прихід нацистів до влади в Німеччині;

и) прагнення гітлерівської Німеччини до світового панування.

2. Головними передумовами війни були…

а) Мюнхенська угода;

б) пакт Молотова-Ріббентропа;

в) укладення польсько-англійського союзу;

г) провал англо-франко-радянських переговорів;

д) створення Маньчжоу-Го;

е) економічна криза 1929-1933рр.

3. Яким був характер Другої світової війни:

а) загарбницький з обох сторін;

б) загарбницький з боку агресивних держав;

в) загарбницький з боку агресивних держав та СРСР;

г) загарбницький з боку Німеччини та СРСР;

д) неодноразово змінювався для всіх учасників війни.ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

11 КЛАС

ТЕМА 2. США і Канада.

1. Якими були результати демократичних рухів у США у 1950-60рр.

2. Хто з президентів прагнув вивести США на «нові рубежі»? Що це означає?

3. У лютому 1974р. американський конгрес розпочав розгляд питання про недовіру президенту, який завершився у липні висуненням офіційних звинувачень у причетності до протизаконних дій під час передвиборчої кампанії. Президент подав у відставку. Про якого президента та про які протизаконні дії йде мова?

4. Які наслідки мала політика «рейганоміка»?

5. Які наслідки для США і світу мав теракт 11 вересня 2001 року.

6. Назвіть факти, які сприяли перетворенню Канади на провідну країну світу?
ТЕСТУВАННЯ

1. Виберіть ознаки, що характеризують програму «нових рубежів» Дж.Кеннеді:

а) комплексна перебудова регіонів хронічної депресії;

б) стимулювання економічного зростання на основі НТР, освіти,

підвищення кваліфікації;

в) проведення соціальних реформ;

г) поліпшення становища національних меншин;

д) посилення політики расової дискримінації;

2. З ім’ям якого президента США пов’язане припинення політики «маккартизму»?

а) Д.Ейзенхауера;

б) Р.Ніксона;

в) Дж.Кеннеді;

г) Г.Трумена.

3. Більшість населення Канади становлять:

а) англо-канадці;

б) франко-канадці;

в) українці;

г) негри.

4. Масовий рух за громадянські права в США розгорнувся:

а) у 1950-ті рр.;

б) у 1960-ті рр.;

в) у 1970-ті рр.; г) у 1980-ті рр.
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

11 КЛАС
ТЕМА 3. Країни Західної Європи.

1. Які європейські держави отримували допомогу згідно з планом Маршалла?

2. Рада Європи була створена з метою …

3. Європарламент було створено у… році.

4. Європейський Союз було створено у …

5. Скільки країн на сьогодні є членами ЄС?

6. Єдина європейська валюта була введена у… році?

7. Які країни Європи є членами НАТО?

8. Які європейські держави володіють ядерною зброєю?

9. Європейське економічне співтовариство було створено у…році.


ТЕСТУВАННЯ

1. Німецькі держави ФРН і НДР утворилися:

а) у 1947-1948рр.;

б) у 1948-1949рр.;

в) у 1946-1949рр.;

2. З 1981 по 1995 рр. президент Франції був представником:

а) Французької комуністичної партії;

б) Французької соціалістичної партії;

в) народного республіканського руху.

3. Які з названих європейських організацій виникли у 1940 роки:

а) ЄС; б) РЄ; в) ЄАВТ; г) СЄС; д) НАТО е) ЗЄС.

4. Лідером партійного об’єднання «Уперед, Італіє», яка виникла 1990р. був: а) А.Моро; б) С.Берлусконі; в) Д.Андріотті.

5. «Проблема Ольстера» - це :

а) економічна відсталість Ольстера;

б) непримирима боротьба католицьких і протестантських громад;

в) боротьба ірландців-католиків до приєднання Ольстера до

Ірландії.

г) район поширення терористичної діяльності ІРА.

д) невизначеність статусу міста в межах Великої Британії.

6. Колоніальна війна Франції у В’єтнамі тривала протягом :

а) 1945-1949рр.; б) 1946-1949рр.; в) 1946-1954рр.; г) 1945-1975рр.

7. У якій з названих країн було повалено монархію:

а) Італії; б) Франції; в) Німеччині; г) Великій Британії.ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

11 КЛАС

ТЕМА 4. СРСР . Відновлені та нові незалежні держави.

1. Які основні наслідки Другої світової війни для СРСР?

2. Визначте основні риси сталінізму на завершальному етапі (в 1945-1953рр.). Що нового з’явилося порівняно з попередніми роками?

3. Укажіть риси і основні складові процесу десталінізації?

4. Визначте основні підсумки реформаторської діяльності Хрущова?

5. Дайте характеристику дисидентського руху в СРСР у 1960-80рр.

6. Визначте основні риси періоду «застою»?

7. Укажіть основні прояви кризи радянської системи в 1970-80 рр.

8. Назвіть риси, які характеризують СРСР як наддержаву. У чому слабкі сторони СРСР порівняно із США.

9. У чому причини розпаду СРСР? Яка з причин була визначальною?


ТЕСТУВАННЯ

1. Яка п’ятирічка отримала назву «золотої» за найбільші успіхи в економічному розвитку?

2. У якій послідовності перебували при владі генеральні (перші) секретарі ЦК КПРС? Л.Брежнєв, М.Горбачов, К.Черненко, Ю.Андропов, Й.Сталін, М.Хрущов.

3. Біловезька угода про створення СНД була підписана:

а) Б.Єльциним; б) Н.Назарбаєвим; в) М.Горбачовим; в)Л.Кравчуком

г) С.Шушкевичем; д) А.А.лієвим.

4. «Косигінська реформа» була спрямована: а) на вдосконалення управління виробництвом; б) реорганізацію державної структури;

в) вдосконалення освіти.

5. «Ждановщина» - це …

6. Скільки війн відбулося між Росією і республікою Ічкерія?

7. Суперечка навколо якої території стала причиною війни між Вірменією та Азербайджаном у 1992-1994 році?

8. Гласність –це …

9. Автором економічних реформ в Росії, започаткованих у 1992 році був: а) Є.Гайдар; б) В.Черномирдін; в) Г.Явлінський.

10.Початок «параду суверенітетів» поклали події: а) у Прибалтиці; б) Закавказзі; в) Середній Азії.

11. Які сусідні країни зазнали прямої агресії СРСР у 1960-1980 рр.?

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

11 КЛАС

ТЕМА 5. Країни Центральної і Східної Європи.

1. Які територіальні зміни зазнала Польща в результаті Другої світової війни?

2. Дайте характеристику реформаторській діяльності Я.Кадара.

3. Чому НДР називали «вітриною соціалізму»?

4. Які причини конфлікту Тіто-Сталін?

5. З’ясуйте особливості югославської моделі соціалізму.

6. Назвіть фактори, які обумовили розпад Югославії.

7. Які причини розпаду ЧСФР?

8. Назвіть риси режиму Т.Живкова.

9. Дайте характеристику внутрішній політиці Н.Чаушеску. Що призвело до революції?

10.Охарактеризуйте внутрішнє і зовнішнє політичне становище країн Центральної і Східної Європи на початку ХХІ століття.

11. Стосунки між Україною та країнами Центральної та Східної Європи на початку ХХІ століття.


ТЕМА 6. Країни Азії, Африки та Латинської Америки.

1. Які причини японського економічного «дива»?

2. Назвіть умови Сан-Франциського мирного договору з Японією.

3. З’ясуйте мету «культурної» революції в Китаї.

4. В основу китайських реформ покладено ідею « чотирьох модернізацій». Назвіть їх.

5. Порівняйте «білу революцію» та ісламську революцію в Ірані.

6. Яку основну мету переслідував Ізраїль, здійснюючи агресію проти Лівану 1982р.?

7. Визначте основні положення плану «дорожна карта», щодо врегулювання палістинсько-ізраїльського конфлікту.

8. З’ясуйте причини близькосхідного конфлікту.

9. Назвіть основні причини деколонізації Африки.

10.Які заходи були проведені американською окупаційною адміністрацією щодо перетворення Японії в демократичну, економічно розвинену державу?

11. Дайте визначення поняттям: трайбалізм, деколонізація, інтифада, маоїзм, Рух неприєднання, «азіатські тигри», тероризм, патерналізм, імпортна замінна індустріалізація, ісламський фундаменталізм, «культурна революція.
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 11 КЛАС

ТЕМА 7. Міжнародні відносини.

1. Якими були головні ідеї промови В.Черчілля у Фултоні?

2. Яка роль плану Маршалла в розколі Європи?

3. Визначити основні доктрини Трумена.

4. Виділіть основні етапи втягування СРСР і США в «холодну війну».

5. З’ясуйте причини зриву політики «розрядки»?

6. Спробуйте з’ясувати хронологічні межі «холодної війни», її періоди та дайте їм характеристику.

7. Визначте причини поразки СРСР в 2холодній війні».

8. Які головні причини кризи на Балканах у 1990-ті рр.?

9. Які наслідки для розвитку світу мало вторгнення США в Ірак і повалення режиму С.Хусейна?

10.Які питання викликають розбіжності між Росією і США на міжнародній арені сьогодні?

11.Чому в умовах зникнення глобального протистояння збільшилася кількість регіональних конфліктів?


ТЕМА 8. Культура країн зарубіжного світу в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

1. Визначте основні риси інформаційного (постіндустріального) суспільства.

2. Визначте основні риси «нового світового порядку».

3. Наведіть приклад впливу досягнень в одній галузі наукових знань на їх розвиток в інших галузях.

4. Визначте спільні та відмінні риси критичного і соціалістичного реалізму. Чим можна пояснити їхні відмінності?

5. Охарактеризуйте розвиток літератури в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

6. Охарактеризуйте розвиток архітектури в другій половіині ХХ – на початку ХХІ ст.

7. Охарактеризуйте розвиток мистецтва в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

8. Охарактеризуйте розвиток музики в другій половині ХХ – на початкуХХІ ст.9. Заповніть таблицю «Глобальні проблеми людства», вписавши порядковий номер названих проблем або явищ у відповідну графу:

Економічні

Соціальні

Політичні

Екологічні

1. Демографічний вибух. 2. Продовольча проблема. 3. Виснаження ресурсів.

4. Парниковий ефект. 5. Озонові діри. 6. Мільярд неграмотних. 7. Небезпека ядерної війни. 8. Проблема «Північ-Південь». 9.Локальні конфлікти. 10. Етнічні і конфесійні конфлікти. 11. Межі економічного зростання. 12. Забруднення Світового океану. 13. Винищення лісів. 14. Перенаселеність деяких країн. 15. Збереження різних політичних систем. 16. Збереження полюсів сили, боротьби сфери впливу. 17. Міжнародний тероризм.
Каталог: istoria
istoria -> Історія польсько-українських конфліктів Третій том
istoria -> Навчальний посібник з історії української культури мвс україни
istoria -> Турійський районний методичний кабінет працівників освіти загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Купичів н.І. Власюк тестові завдання для поточного контролю з новітньої історії України
istoria -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Мелітополь тов «Видавничий будинок ммд»
istoria -> Книга є найбільш повним історичним дослідженням, що охоплює період 1471-1734 рр. На багатому документальному матеріалі в популярній формі всебічно висвітлюється життя запорізького козацтва. Для викладачів, студентів, істориків, етнографів
istoria -> 1-й чол голос: «Преподобний Сергій Радонєзький». 2-й чол голос
istoria -> Ііі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії (Львів, 27–28 січня 2018 р.) Завдання для учнів 11 класу
istoria -> 1-й чол голос: «Святий рівноапостольний імператор Костянтин». 2-й чол голос


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тема україна в першій світовій війні iconМатеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи І реальність»
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у Другій світовій війні: міфи І реальність» (до 70-річчя перемоги...
Тема україна в першій світовій війні iconОголошення Днів жалоби за загиблими у Другій світовій війні
Україні”, з метою гідного вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні, увіковічнення трагічних подій 1939-1945років, враховуючи...
Тема україна в першій світовій війні iconЧеломей Володимир Миколайович Біографія
Народився 30 червня 1914 року в містечку Седльці Привісленського краю (нині територія Польщі) в сім'ї вчителів. Незабаром сім'я переїхала...
Тема україна в першій світовій війні iconВеликої Перемоги немеркнуче світло До 70-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Великої Перемоги немеркнуче світло : до 70-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні : метод бібліогр матер. / підгот....
Тема україна в першій світовій війні iconНазва статті Конспект уроку-роздуму з української літератури в 1 класі з використанням мультимедійної технології Тема уроку О. П. Довженко. Кіноповість «Україна в огні» твір про трагедію українського народу у Великій Вітчизняній війні
Тема уроку. О. П. Довженко. Кіноповість «Україна в огні» – твір про трагедію українського народу у Великій Вітчизняній війні
Тема україна в першій світовій війні iconТема: Культура України в роки війни. О. Довженко. «Україна в огні». Кіноповість про трагедію українського народу в Другій світовій війні. Мета
Другої світової війни; ознайомити учнів з одним з найсильніших Довженкових творів про трагічну долю на­роду України, страшну правду...
Тема україна в першій світовій війні iconБрейн-ринг з нагоди відзначення Дня примирення та пам’яті, присвяченого 70-й річниці перемоги у Другій світовій війні Мета заходу
Мета заходу: узагальнити набуті раніше знання з теми «Україна в роки Другої світової війни», пригадати героїв війни та вшанувати...
Тема україна в першій світовій війні iconВасиль Володимирович Биков (1924–2003)
Літературний багаж. Які загальнолюдські цінності утверджують літературні твори, присвячені Другій світовій війні?
Тема україна в першій світовій війні iconМетодичні матеріали
Дня пам’яті та примирення та 70-ї річниці Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Тема україна в першій світовій війні iconУрок тема уроку: Гетьманщина наприкінці ХVІІ у першій половині ХVІІІ ст
Хvіі у першій половині ХVІІІ ст., формувати поняття про роль І. Мазепи в історії України, його зовнішню І внутрішню політику


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка