Тема Уявлення про культуру в епоху Античності, Середньовіччя та ВідродженняСкачати 177,06 Kb.
Дата конвертації22.05.2017
Розмір177,06 Kb.

Змістовний модуль І. Передісторія філософії культури.
Тема 1. Уявлення про культуру в епоху Античності, Середньовіччя та Відродження

1. Уявлення про культуру філософів Античності.

2. Ставлення до культури в філософських творах Середньовіччя та Відродження.
Планова кількість годин – 2.
Питання до самостійного вивчення:


 1. Становлення філософії культури.

 2. Поява в надрах латинської мови слова cultura.

 3. Подання древніх мислителів про культуру.

 4. Уявлення про культуру в античному світі.

 5. Розуміння культури в роботах Піфагора та Сократа.

 6. Роль епікурейців, стоїків у формуванні атмосфери раннього середньовіччя.

 7. Розуміння культури в релігійній філософії Середньовіччя Біблійні основи в середньовічному розумінні культури.

 8. Специфіка релігійного світогляду.

 9. Аврелій Августин про культурне різноманіття людського буття, співвідношення божественного ідеалу і земного миру, добра і зла, віри і розуму, істини і знання, свободи волі і сенсу історії.

 10. Синтез античних і християнських цінностей в мисленні Ренесансу.

 11. Формування в мисленні пізнього Відродження нової картини світу і місця людини в ньому.

 12. Релігійно-філософське обґрунтування культури в період Реформації. Погляди Мартіна Лютера і Жана Кальвіна.


Перелік рекомендованої літератури: 39,40,41,42,43, 61,63,67,73,79,81,83,88,

98,99,111,120,126,143,148,149,150.Тема 2. Культура в роботах представників німецької класичної філософії

1. Теоретичне осмислення культури в філософії І. Канта

2. Теоретичне осмислення культури в філософії Г. Гегеля
Планова кількість годин – 2.
Питання до самостійного вивчення:


 1. Іммануїл Кант про сутність культури і причини її розвитку.

 2. Георг Вільгельм Фрідріх Гегель про діалектику культурно-історичного процесу в контексті загального розвитку.

 3. Поняття істини і свободи в його філософській системі.

 4. Г.Гегель про абсолютну цінність культури.

 5. Переконання Канта, щодо доцільності в природі.

 6. Поняття «загальної культури» за Г.Гегелем.

 7. Системний розгляд Г.Гегеля історії культури крізь призму історії мистецтва


Перелік рекомендованої літератури: 11,15,16,17,18,67,68,73,79,81,83,88,91,

92,97,99,102,103,104,109,111,112,113,125,128,131,143,144,148,150,162,173,181.Змістовний модуль ІІ. Теоретичне осмислення культури в працях філософів ХVІІІ – ХІХ ст.
Тема 3 Теоретичне осмислення культури в роботах представників філософських течій

 1. Теоретичне осмислення культури в філософії позитивізму

Планова кількість годин – 1.


Наукова позиція І. Тена щодо культури.

Способи порівняння природного та соціального середовищя життя людини?

Поняття «культурний клімат» за І.Теном.

Наукова позиція І.Тена щодо ролі мистецтва в культурі.


Перелік рекомендованої літератури:33,44,63,67,68,73,79,81,83,84,88,91,95,

99,103,104,111,112,113,116,120,126,128,137,143,148,149,150,159, 162,168,173,176,177,178,180,181,182.

3. Рекомендована література
Базова (першоджерела)


 1. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. / Р. Барт. —М.: Прогресс, 1989.

 2. Барт Р. Ролан Барт о Ролане Барте / Р. Барт // пер. С. Зенкина. М: Прогресс, 2002.

 3. Бахтин М. Эстетика словесного творчестка / М. Бахтин. – М.: Искусство, 1986.

 4. Библер В. С. От наукоучения к логике культуры / В.С. Библер. – М., 1991.

 5. Библер В. С. На гранях логики культуры / В.С. Библер. – М., 1997,

 6. Блок М. Апология истории, или Ремесло історика / М. Блок. – М.: Наука, 1986.

 7. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Пер. с фр., послесл. и примеч. Е. А. Самарской.— М.: Республика; Культурная революция, 2006.— 269 с.

 8. Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира. Избранное. Образ общества.. / М.Вебер.– М.: Юрист, 1994.

 9. Ґадамер Г.-Ґ. Гра як провідна нитка онтологічної експлікації // Ґадамер Г.-Ґ. Істина і метод. Основи філософської герменевтики: В 2 т. /Пер. з нім. О. Мокровольського. – Т. 1. – К.: Юніверс, 2000. – С. 102 – 130.

 10. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. / Х.-Г. Гадамер– М.: Прогресс, 1988.

 11. Гегель Г. В. Феноменология духа / Г.В. Гегель. – М.: Наука, 2000-495 с.

 12. Гумилев Л. Этногенез и биосфера земли / Л. Гумилёв. – Л.: изд-во ЛГУ, 1989.

 13. Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому / Н.Я. Данилевский. – СПб., 1995.

 14. Еко У. Поетика відкритого твору / У. Еко // Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. — Львів: Літопис, 1996. — С.406 – 419.

 15. Ильенков Э. В. Философия и культура / Э. В. Ильенков. — М., 1991.

 16. Кант І. Критика практичного розуму / І. Кант.— Київ: Юніверс, 2004. — 240 с.

 17. Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука / І. Кант. — Київ: ППС-2002, 2005. — 178 с.

 18. Кант І. Рефлексії до критики чистого розуму / І. Кант. — Київ: Юніверс, 2004. — 464 с.

 19. Леви–Стросс К. структурная антропология / К. Леви–Стросс. – М., 1983.

 20. Леві-Строс К. Наука конкретного // Леві-Строс К. Первісне мислення / Пер. з франц. С. Йосипенка. – К.: Український центр духовної культури, 2000.

 21. Ленин В.И. Ценные признания П. Сорокина // Ленин В.И. Полн. Собр. Соч. Т. 37. – С.188-197

 22. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Жан-Франсуа Лиотар / [пер. с фр. Н. А. Шматко]. – М.: Институт экспериментальной социологии, СПб.: Алетейя, 1998. – 160 с.

 23. Лотман Ю.М. Миф – имя – культура / Ю.М.Лотман., Успенский Б.А. Избранные статьи: в 3 т. - Т.1. – Таллин: Александра, 1992.

 24. Лотман Ю.М. Семиосфера. Культура и Взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки (сост. М. Ю. Лотман). / Ю.М.Лотман. – СПб., 2000. – 704 с.

 25. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. К генеалогии морали. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм / Ф.Ницше. – Мн.: ООО «Попурри», 1997. – 624 с.

 26. Ортега-и-Гассет X. Дегуманизация искусства и другие работы / Х. Ортега-и-Гассет. – М., 1991.

 27. Ортега-и-Гассет X. Философия. Эстетика. Культура / Х. Ортега-и-Гассет. – М., 1993.

 28. Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? / Х. Ортега-и-Гассет. – М., 1991.

 29. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация общества. / Х. Ортега-и-Гассет. - М.: Радуга, 1991. – 640с..

 30. Ортега-и-Гассет Х. Запах культуры / Х.Ортега-и-Гассет. – М. : Алгоритм, Эксмо, 2006. – 384 с.

 31. Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас / Х.Ортега-і-Гасет / [пер. з іспан. В. Бургардта] // Вибрані твори. – К. : Основи, 1994. – С. 15 – 139. 

 32. Ортега-і-Гасет Х. Дегуманізація мистецтва / Х.Ортега-і-Гасет / [пер. з іспан. О. Товстенко] // Вибрані твори. – К. : Основи, 1994. – С. 238 – 272.

 33. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре / Г. Риккерт. – М., 1995.

 34. Сорокин П. Кризис нашего времени. Человек, цивилизация, общество./ П.Сорокин. – М.: Изд-во политич. лит.-ры, 1992.

 35. Сорокин П. А. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет / Ин-т социологии. — М.: Наука, 1994. — 560 с.

 36. Сорокин П. А. Социальна мобильность // Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонов: Пер. с англ. — М.: Политиздат, 1992.

 37. Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика // Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонов: Пер. с англ. — М.: По­литиздат, 1992.

 38. Сорокин П. А. Социология революции. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. — 659 с.

 39. Тайлор Э.Б. Первобытная культура / Э.Б. Тайлор. – М.: «Издательство политической литературы», 1989. 

 40. Тойнби А. Дж. Постижение истории: Сборник / Пер. с англ. Е. Д. Жаркова. — М.: Рольф, 2001—640 с.

 41. Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории / А. Дж. Тойнби.– М: Айрис-Пресс, 1990. – 592 с.

 42. Тойнби А. Исследование истории: В 3 т. Т. 3 / Тойнби А.; [пер. с англ., вступ. статья и комментарии Кожурин К.]. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та: "Издательство Олега Абышко", 2006. – С.344.

 43. Тойнбі А. Дж. Дослідження історії / А. Дж. Тойнбі. – К.: Основи, 2004. – 615 с.

 44. Тэн И. Философия искусства / И. Тэн. – М.: Республика, 1996

 45. Уайт Л. Избранное: Наука о культуре / Л. Уайт. — М.: РОССПЭН, 2004. — 960 с. 

 46. Уайт Л. Избранное: Эволюция культуры / Л. Уайт. — М.: РОССПЭН, 2004. — 1064 с. 

 47. Февр Л. От Шпенглера к Тойнби // Февр Л. Бои за историю. – Москва, 1991. – С.94.

 48. Февр Л. Бои за историю / Л. Февр. – М., 1991.

 49. Финк О. Основные феномены человеческого бытия / О. Финк // Проблемы человека в западной философии. – М., 1988.

 50. Фрейд З. Введение в психоанализ / З. Фрейд. – Харьков – Белгород: Издательство «Клуб семейного досуга», 2012. – 480 с.

 51. Фрейд З. По ту строну наслаждения. Тотем и табу. «Я» и «Оно». Неудовлетворённость культурой / З. Фрейд. – Харьков – Белгород: Издательство «Клуб семейного досуга», 2012. – 480 с.

 52. Фромм Э. Искусство любить. / Э.Фромм. – СПб., 2007.

 53. Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. / Й. Хейзинга – М.: изд. Группа Прогресс: «Прогресс- Академия», 1992. – 464 с.

 54. Хейзинга Й. Осень средневековья / Й. Хейзинга. – М., 1988.

 55. Шпенглер О. Закат Европы / О. Шпенглер. – Новосибирск, 1993.

 56. Эльконин Д. Б. Психология игры : монография / Д. Б. Эльконин. – М. : Педагогика, 1978. – 304 с.

 57. Юнг К. Психология бессознательного. М., 1994.

 58. Юнг К.-Г. Архетип и символ / К.-Г. Юнг. – М., 1991.

 59. Юнг К.-Г. Человек и его символы / К.-Г. Юнг. – М., 1998.

 60. Ясперс К. Призрак толпы. / К. Ясперс. – М., 2007.

 61. Ясперс К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М.,1994.


Допоміжна


 1. Алфьорова З.І. Культурологічні підходи до проявів масового візуального / З.І. Алфьорова // Вісник ХДАДМ. – 2007.№2. – С.8-15

 2. Антология культурологической мысли /Авт.-сост.: С.П.Мамонтов, А.С.Мамонтов. - М.- 1996. - С.277-281.

 3. Араб-Оглы Э.А. Философия истории Арнольда Дж. Тойнби // Вопросы философии. – 1995. – №4. – С.113–114.

 4. Бабинов Ю.А. Философский аналіз некорорых аспектов массовой культуры / Ю.А. Бабинов // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 115/2011. Серія: Філософія. — Севастополь, 2011. – С.9-12.

 5. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования / Д. Белл. — М.: Acadеmia, 1999. — 956 с.

 6. Бичко І. Історія філософії: Підручник / І. Бичко, А. Бичко, В. Табачковський. — К., 2001.

 7. Буслинський В. Основи філософських знань: Підручник / В.Буслинський, П. Скрипка. - Львів, 2004.

 8. Ввдение в культурологию: Учеб. пособие для вузов / Рук. автор, кол. Е.В. Попов. — М., 1995.

 9. Воробьёва О.В. А.Тойнби: опыт постижения истории // Новая и новейшая история. – 2006. – №5. – С.95–96.

 10. Воронин А.П. К вопросу о методологии типизации П. Сорокиным явления «социальная революция» // Социальная история и современность. М., 1993. Вып.8.С.69-79

 11. Воронцов Б.Н. Феномен массовой культуры: этико-философский анализ / Б.Н. Воронцов. – Рыбинск, 2002. - С. 33.

 12. Гатальська С.М. Філософія культури / С. М. Гатальська. — К., 2005.

 13. Гизо Ф. История цивилизации в Европе / Ф. Гизо. – М.: Территория будущего, 2007. – 336 с.

 14. Гладышев В.И. П.А. Сорокин. Об аксиологических основах исторического процесса // Человек в истории: теория, методология, практика. Тезисы докладов Рос. научной конференции. 4.1. Челябинск, 1998. С. 68-81.

 15. Глотов Б.Б. Глобалізація як феномен культурно-цивілізаційного розвитку України // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Філософія. Соціологія. Політологія. –Д.: ДНУ, 2008. – Вип. 17. – С. 88 – 93.

 16. Глотов Б.Б. Методологічні засади культурно-цивілізаційного виміру історичного буття українського народу // Актуал. пробл. держ. упр.: Зб. наук. пр. / ДФ УАДУ – Д., 2000. – Вип. 1 (1). – С. 120 – 124.

 17. Глотов Б.Б. Україна як культура і як цивілізація // Державність. Всеукр. Громад.-політ. журн. – 1996. – № 2 (17). – С. 14 – 16.

 18. Горак Г. Філософія: Курс лекцій / Г. Горак. - К., 1997.

 19. Гофман А.Б. Мода и люди: новая теория моды и модного поведения / А.Б. Гофман. — М.: КДУ, 2010. — 228 с.

 20. Губерський Л. Філософія: Хрестоматія (від витоків до сьогодення): навч. посіб. / за ред. Л. Губерського — К.: Знання, 2009.

 21. Гузик М.А. Игра как феномен культуры. Учебное пособие / М.А. Гузик. – М., 2002

 22. Гуревич П.С. Философия культуры: пособие для студентов гуманитарных вузов. / П.С.Гуревич – М.: АО «Аспект Пресс», 1994. – 314 с.

 23. Гуревич П.С. Философия человека / П.С. Гуревич. – М.: ИФРАН, 1999.

 24. Денисюк Ж. З. Масова культура і проблеми національно-культурної ідентичності в умовах глобалізації / Ж.З.Денисюк // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К. : Міленіум, 2009. – № 2. – С.43–48.

 25. Денисюк Ж. З. Масова культура як інструмент глобалізації суспільства / Ж.З.Денисюк // Україна – Світ: від культурної своєрідності до спорідненості культур : зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конф., 25-26 травня 2006 р. – К. : ДАКККіМ, 2006. – Ч.2. – С.210–212.

 26. Димитрова Л.М. Культурно-цивілізаційна ідентифікація українського народу: Монографія. –Д.: Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. УАДУ при Президентові України, 2002. – 216 с.

 27. Димитрова Л.М. Фiлософiя iсторiї: вiд Полiбiя до Л.Гумильова.Монографiя.-К.:Вид-во IЗМН, 1997.-200 с.

 28. Енциклопедія постмодернізму/ За ред..Ч.Е.Вінквіста та В.Е.Тейлора. Пер. з англ. В.Шовкун.Наук. ред.О.Шевченко. –К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2003.

 29. Ерасов Б.С. Социальная культурология./ Б.С. Ерасов. — М., 2000.

 30. Ерохин В.Г. Теория культуры / В.Г. Ерохин. - Рязань, 1996.

 31. Ерохов А. Е. Теория всего и ответ Гегеля / А.Е. Ерохов. — СПб.: Реноме, 2007. — 80 с. 

 32. Зюзев Н. Ф. Философия Питирима Сорокина / Н.Ф. Зюзев. — Сыктывкар: Эском, 2004.

 33. Зюзев П. Интегрализм Питирима Сорокина и теория цивилизаций / Н.Ф. Зюзев // Философия и общество. – 2004. – № 3. – С. 143-156.

 34. Иконникова С.Н. История культурологических теорій. / С.Н. Иконникова. – 2-е изд., переработанное и дополненное. – СПб.: Питер, 2005. – 474с.

 35. Ильин А. Н. Субъект в массовой культуре современного общества потребления (на материале китч-культуры) : [монография] / А. Н. Ильин.– Омск : «Амфора», 2010. – 376 с.

 36. Ильин И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека / И.А. Ильин . — СПб.: Наука, 1994.

 37. Історія філософії: Т.1: Антична і середньовічна філософія / В. Татаркевич. Пер. з пол.. А. Шкраб’юка. –Львів: Свічадо, 2006. 456с.

 38. Каган М.С. Философия культуры / М.С. Каган. – СПб, 1996.

 39. Канівець Б. А. Спосіб дії понять «виклик» і «відповідь» в історіософії А. Тойнбі / Б. А. Канівець // Вісник Житомирського державного університету. – 2008. – Вип. 42. – С. 3-7.

 40. Кармин А Культурология / А. Кармин, Е. Новикова.. – СПб.: Питер, 2004.

 41. Кірюхін Д. І. Вступ до філософії релігії Геґеля. Філософія як спекулятивна теологія / Д.І. Кірюхін. — К.: ПАРАПАН, 2009. — 204 с.

 42. Коган Л.Н. Теория культуры. / Л.Н. Коган. –Екатеринбург, 2000.

 43. Кондрашов В.А. Новейший философский словарь / В.А. Кондрашов. — Ростов-Дон.: Феникс, 2008. — 668 с., с. 377-378

 44. Космина В. Г. Методологічні контроверзи «Дослідження історії» А. Тойнбі / В. Г. Космина // Український історичний журнал. – 2007. – № 5. – С.145-157.

 45. Космина В.Г. Історичний метод Освальда Шпенґлера / В.Г. Космина // Укр. іст. журн. – 2006. – №6. – С.189–203.

 46. Косминский Е.А. Историософия Арнольда Тойнби / В.Г. Космина // Вопросы истории. – 1997.– №1. – С.138–139.

 47. Кравець М.С.Культурологія. Навчальний посібник / М.С. Кравець, О.М. Семашко, В.М. Піча. – Львів, 2003 - с.38-41.

 48. Кричевский А. Образ абсолюта в философии Гегеля и позднего Шеллинга / А. Кричевский. — М.: ИФ РАН, 2009. — 199с. 

 49. Крюков Д.В. О проницаемости границ между элитарным и массовым искусством / Д.В. Крюков // Массовая культура на рубеже веков: сб. ст. / Под ред. Е.В. Дукова, Л.И. Левина. - СПб., 2005.

 50. Культурология: Учебник / Под ред. Ю. Солонина, М. Кагана. – М.: Юрайт-Издат, 2005.

 51. Культурология: Учебное пособие / Составитель и ответств. редактор А.А. Радугин. — М.: Центр, 2001. — 304 с.

 52. Культурологія / Під заг. ред. Горбача Н. – Львів, 2005.

 53. Кучина Н.І. Філософські погляди Питирима Сорокіна крізь призму історіографії // Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства „Афіна” кафедри культурології: Матеріали Сьомої Всеукраїнської науково-практичної конференції – Випуск 12. – Рівне: РДГУ, 2012. – С.41-46

 54. Кучина Н. Основні підходи до визначення поняття «гра» в історичній ретроспективі / Кучина Н., Миколаєнко О. // Актуальні питання культурології: Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології РДГУ». – Випуск 13. – Рівне: РДГУ, 2014.

 55. Левяш И.Я. К. Маркс и П. Сорокин: поиск интегративной парадигмы / И.Я. Левяш// Социально-гуманитарные знания. 1999. – № 5. – С.205-207.

 56. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид.2-ге. / За ред. А. Яртися , В. Мельника. – Львів: Світ, 2005.

 57. Липский А.В. Зырянский след биографии Питирима Сорокина / А.В. Липский, П.П. Кротов // Социологические исследования. 1990. – № 2. – С.117-133

 58. Маркузе Г. Эрос и цивилизация / Г. Маркузе // Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриального общества. – М. : ООО «Издательство АСТ», 2003.

 59. Межуев В.М. Культура и история / В. М. Межуев. — М., 1977.

 60. Міщенко Н.Д. Массовая культура как новая историческая парадигма? (К постановке проблемы) / Н.Д. Міщенко // Вісник ХДУ. Філософія і культура .– Харків, 1997-98. -№ 397.– С.58-59.

 61. Міщенко Н.Д. Современные подходы к проблеме массовой культуры / Н.Д. Міщенко // Вісник ХДУ. Концепція цілісності. Проблема духовності в культурі і науці. – Харків, 1996. -№ 385/1. - С.52-56.

 62. Овсюк О. Всеохопність масової культури / О.Овсюк // Всесвіт. - 2008. - № 11-12. - С. 163-168.

 63. Оганов А., Хангельдиева И. Теория культуры: Учеб. пособие для вузов. / А. Оганов, И. Хангельдиева. – М., 2001.

 64. Ойзерман Т. И. Кант и Гегель (опыт сравнительного исследования) / Т.И. Ойзерман. — М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2008. — 520 с.

 65. Павленко Ю. Історія світової цивілізації: соціокультурний розвиток людства: навч. посіб. / Ю. Павленко. – К.: Основи,1996. – 128 с.

 66. Павленко Ю.В. Критический анализ теории зарождения цивилизации А.Дж.Тойнби / Ю.В. Павленко // Теория и методы археологических исследований: Сб. науч. трудов. – К., 1992. – С.110.

 67. Панич О.О. Теорія культури. Навчально-методичний посібник / О.О. Панич. – Донецьк: видавництво Донецького національного університету, 2009. – 116 с.

 68. Петрова М. Культурология. Конспект лекцій / М. Петрова. – СПб., 2000.

 69. Підлісний М.М. Феномен масової культури / М.М. Підлісний // Філософія. Культура. Життя: Міжвузівський збірник наукових праць. – 2010. – № 34. – С. 70-80

 70. Пушкин В. Г. Философия Гегеля: абсолютное в человеке / В. Г. Пушкин. — СПб.: Лань, 2000. — 448 с.

 71. Разлогов К.Э. Глобальная массовая культура и культурное разнообразие / К.Э. Разлогов //Обсерватория культуры. - 2004. - № 1. - С. 29-31

 72. Райнов Б. Массовая культура / Б. Райнов. – М., 1979.

 73. Рашковский Е.Б. Структура и истоки философско-исторической концепции А.Дж.Тойнби // Вопросы философии. – 1989. – №5. – С.111–119;

 74. Рашковский Е.Б.. Мемуаристика А.Дж.Тойнби / Е.Б. Рашковский// Вопросы философии. – 1991. – №11. – С.148–153

 75. Ретюнских Л. Т. Философия игры / Л.Т. Ретюнских. – М.: Вузовская книга, 2005. – 256 с.

 76. Рокмор Т. Маркс после марксизма : Философия Карла Маркса / Т. Рокмор.— М. : Канон, 2011.

 77. Сабадаш Ю.С. Сучасне дозвілля в теоретичних вимірах: концепція Умберто Еко / Ю.С. Сабадаш // Актуальні питання культурології. Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології. – Вип. 12 / За ред. проф. В.Г. Виткалова. – Рівне: РДГУ, 2012.– 253с. С.14-18

 78. Сабадаш Ю. С. Масова комунікація і масова культура в контексті досліджень Умберто Еко / Ю. С. Сабадаш // Актуальні проблеми науки та освіти : зб. наук. пр. / Матеріали ХІ підсумкової наук.-практ. конф. викладачів (30 січня 2009 р.) / За загал. редакцією К.В.Балабанова. – Маріуполь : МДГУ, 2009. – С. 322–324.

 79. Сабадаш Ю. С. Умберто Еко як виразник гуманістичних традицій італійської культури / Ю. С. Сабадаш // Ціннісно-смисловий універсум людини : монографія / За ред. канд. філос. н. О. О. Сердюк – Д. : Юго-Восток, 2007. – С. 127–141.

 80. Cayx П. Філософія XX століття: Підсумки. / П. Саух - К., 2009.

 81. Соколов Е.Г. Массовая и немассовая культуры / А.Г. Соколов // Культурология / под ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. – М., 2005.

 82. Теория культуры: Учебное пособие. / Под ред. С. Н. Иконниковой, В. П. Большакова. – — СПб.: Питер, 2008. — 592 с:

 83. Труфанов С. Н. «Наука логики» Гегеля в доступном изложении: учебное пособие / С.Н. Труфанов. — Самара: Парус, 1999. — 187 с.

 84. Тюрменко І. І. Культурологія: теорія та історія культури / за заг. ред.. І.І. Тюрменко. – К., 2004

 85. Уколова В. Арнольд Тойнбі та осягнення історії / В. Уколова // Мандрівець. – 1995. – № 1. – С. 31-36.

 86. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб./М.М.Закович та інші; За ред. М.М.Заковича. -К.,2001.

 87. Философия культуры. Становление и развитие / С. Шапиро. - СПб.: Издательство «Лань», 1998. - 448 с.

 88. Філософія. Навчальний посібник / за ред. проф. І. Ф. Надольного. — К.: Вікар, 1997.

 89. Флиер А.Я. Культурология для культурологов / А.Я. Флиер. – М.; Екатеринбург, 2002. – 492с.

 90. Флиер А.Я. Массовая культура и ее социальные функции / А.Я. Флиер // Общественные науки и современность. – 1998. - № 6. – С. 138-148.

 91. Чесноков Г.Д Философия истории А. Тойнби: сильные и слабые стороны его концепции / Г.Д. Чесноков // Социальная история и современность. М. – 1993. – Вып.7. – С.28-41

 92. Чорна А.М. Концепція А.Тойнбі як основний етап у розвитку теорії локальних цивілізацій / А.М. Чорна // Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2011.– Випуск 3. – С.75-79.

 93. Шевнюк О.Л. Культурологія. Навчальний посібник / О.Л. Шевнюк. – К., 2004.

 94. Шейко В.М , Богуцький Ю.П., Германова де Діас Е.В. Культурологія: навчальний посібник / В.М.. Шейко, Ю.П. Богуцький, Е.В. Германова де Діас. – Харків: ХДАК, 2011. - 473с.

 95. Шмаков С.А. Игры учащихся –феномен культуры. / С.А. Шмаков. – М., 1994.

 96. Эльконин Д. Б. Психология игры : монография / Д. Б. Эльконин. – М. : Педагогика, 1978. – 304 с.

 97. Юрій М. Соціологія культури: Навчальний посібник / М. Юрій. – К.: Кондор, 2006.

 98. Ющенко Ю. Класичне та некласичне у філософії К. Маркса / Ю. Ющенко. – К.: Філософська думка, 1995.


Інформаційні ресурси


 1. Біографія Р. Барта. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : URL : http://ru.wikipedia.org/wiki/PonaH_BapT - Назва з екрану.

 2. Василенко В.В. Историко-культурный анализ в трудах П.А. Сорокина. Дис.канд. истор. наук. Ставрополь, 1998г. // [Електронний ресурс] // Режим доступу – www.dissercat.com/content/sotsiologiya-revolyutsii-pa-sorokina#ixzz2ERC124TL

 3. Вікіпедія // [Електронний ресурс] // Режим доступу – https://uk.wikipedia.org/wiki/

 4. Власова А.Ю. Масова культура: сучасні аспекти дослідження [Електронний ресурс] / А.Ю. Власова. – Режим доступу: http://ugi.edu.ua/wp-content/uploads/docs/international-2013.pdf...

 5. Гагуа П.С. Методологические принципы «интегральной социологии» П.А. Сорокина. Автореф. дис. канд. филос. наук. М., 1994 // [Електронний ресурс] // Режим доступу – www.dissercat.com/content/sotsiologiya-revolyutsii-pa-sorokina#ixzz2ERC124TL

 6. Голенок Г.В. Феномен цивилизации в философском наследии А. Тойнби. Автореф. канд. филос. наук : 09.00.13: М., 2005 // [Електронний ресурс] // Режим доступу – www.dissercat.com/content/sotsiologiya-revolyutsii-pa-sorokina#ixzz2ERC124TL

 7. Гордіенко С.С. Масова культура: сутність та історія розвитку [Електронний ресурс] / С.С. Гордієнко. – Режим доступу: http://s-journal.cdu.edu.ua/base/2008/v5/v5pp214-215.pdf

 8. Городененко В.Г. Історіографія соціології // [Електронний ресурс] // Режим доступу – www.dissercat.com/content/sotsiologiya-revolyutsii-pa-sorokina#ixzz2ERC124TL

 9. Европейская культура и марксизм [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : http://www.situation.ru/app/j_art_841.htm – Назва з екрану.

 10. Зенкин С. Н. Культурология. XX век. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : URL : http://velikanov.ru/culturology/be.asp#BM20003 - Назва з екрану.

 11. Зінченко Н. О. Симукляр і знак у тлумаченні Ж. Бодрійяра [Електронний ресурс] / Наталія Олександрівна Зінченко // Гілея : науковий вісник : [збірник наукових праць]. – Вип. 39. – К. : 2010. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2010_39/Gileya39/F11_doc.pdf

 12. Зюзев Н.Ф. Ценностные основания философии истории П.А. Сорокина: Поздний этап творчества. Дис.канд. филос. наук. М., 2000 // [Електронний ресурс] // Режим доступу – www.dissercat.com/content/sotsiologiya-revolyutsii-pa-sorokina#ixzz2ERC124TL

 13. Ильин А.Н. Субъектность массовой культуры [Електронний ресурс] / А.Н. Ильин // Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Уменее». М.: 2015. – Режим доступу: http://www.ec-dejavu.ru/m-2/Mass_culture.html

 14. Каган М.С. Философия культуры // [Електронний ресурс] // Режим доступу – http://www.niv.ru/doc/philosophy/philosophy-culture/040.htm

 15. Кадыков А.Н. Межцивилизационные отношения в свете концепции А. Дж. Тойнби "Вызов - и - Ответ" : Автореф. канд. ист. наук дис.: 24.00.01, М., 2005 // [Електронний ресурс] // Режим доступу – www.dissercat.com/content/sotsiologiya-revolyutsii-pa

 16. Казакова С.П. Кризис цивилизации в свете социальной философии П.А. Сорокина. Дис.канд. филос. наук. М., 2004 // [Електронний ресурс] // Режим доступу – www.dissercat.com/content/sotsiologiya-revolyutsii-pa-sorokina#ixzz2ERC124TL

 17. Карл Маркс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : http://www.bibliotekar.ru/filosofia/66.htm / - Назва з екрану.

 18. Карл Маркс и современная культура [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : http://mesotes.narod.ru/lifshiz/marx/marx-9.htm – Назва з екрану.

 19. Карл Маркс: биография [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : http://marsiada.ru/359/519/4140/4244/ – Назва з екрану.

 20. Кононенко О.В. Масова культура в дискурсі постмодерну [Електронний ресурс] / О.В. Кононенко. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21CO

 21. Сучасна марксистська теорія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// pidruchniki/suchasna_marksistska_teorya

 22. Философский словарь // [Електронний ресурс] // Режим доступу – http://encbook.ru/dic_phil/letter_a/.

 23. Философский словарь // [Електронний ресурс] // Режим доступу – http://mirslovarei.com/content_fil/.

 24. Фролова, А. Массовая культура как культура экрана [Электронный ресурс] / А. Фролова, Е. Савенкова, Е. Иваненко. - Режим доступа: http://www.phil63.ru/files/mix_ 99_004.pdf. -

 25. Хорошкевич Н.Г. Неоднозначность массовой культуры [Електронний ресурс] / Н.Г. Хорошкевич. – Режим доступу http://ecsocman.hse.ru/data/2012/03/27/1269790209/Horoshkevich.рdf

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Рекомендована література
2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тема Уявлення про культуру в епоху Античності, Середньовіччя та Відродження iconГузь Ольга Олександрівна, вчитель зарубіжної літератури нвк №26, м. Кропивницький Середньовіччя Урок №26 Тема: Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських І східних літератур
Тема: Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських І східних літератур. Вплив релігії,...
Тема Уявлення про культуру в епоху Античності, Середньовіччя та Відродження iconОсновні риси епохи Відродження
Термін "Відродження " вперше вжив відомий живописець І архітектор Джорджо Вазарі, він мав на увазі відродження Античності
Тема Уявлення про культуру в епоху Античності, Середньовіччя та Відродження iconМистецтво Високого Відродження. Італійське Відродження
Мета: ознайомити учнів з основними принципами Відродження, дати уявлення про творчість італійських художників цієї епохи
Тема Уявлення про культуру в епоху Античності, Середньовіччя та Відродження iconТема. Особливості долі середньовічного поета. Життя Лі Бо як ідеал служіння мистецтву й істині. Творчість Лі Бо — вершина китайської лірики. Мета
Про епоху Середньовіччя в Китаї, отримані на уроках історії; ознайомити із життям та творчістю китайського поета Лі Бо; показати...
Тема Уявлення про культуру в епоху Античності, Середньовіччя та Відродження icon1. Історичні передумови Відродження Історичний період, до розгляду філософії якого ми приступаємо, у сучасників одержав назву «Відродження»
«Відродження» (від фр. «Renaissance» Ренесанс) оскільки в їх час було відроджено ту культуру, яку знищило було християнство за 1000...
Тема Уявлення про культуру в епоху Античності, Середньовіччя та Відродження iconТема. Леся Українка геніальна донька українського народу
Мета: поглибити знання учнів про Л. Українку, допомогти їм скласти цілісне уявлення про неї як людину, митця, громадянина; розвивати...
Тема Уявлення про культуру в епоху Античності, Середньовіччя та Відродження iconУроку: Мета уроку: Узагальнити знання учнів про культуру епохи
Відродження, особливостями англійського Відродження, особистість та особливості творчості драматурга та поета В. Шекспіра; донести...
Тема Уявлення про культуру в епоху Античності, Середньовіччя та Відродження iconРоль еразма нотердамського в гуманістичному русі німеччини план
Відродження, як прямого наступника античності І попередника нашої епохи, коли соціально політичні, філософські, педагогічні, культурні...
Тема Уявлення про культуру в епоху Античності, Середньовіччя та Відродження iconМетодичні рекомендації для самостійної підготовки до занять студентів спеціальності
Модуль історія правових І політичних вчень, як наука І навчальна дисципліна. Політико-правові вчення сходу, античності, середньовіччя...
Тема Уявлення про культуру в епоху Античності, Середньовіччя та Відродження iconМетодична розробка уроку
Ф. Шопена, з його внеском у світову музичну культуру; поглибити уявлення учнів про романтизм


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка