Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврахСторінка13/19
Дата конвертації29.01.2018
Розмір2,92 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19

4. Масова культура

Масова культура не залежить від нації чи держави, це культура, яка зна­ходить попит в основній масі населення. Своїм народженням масова культура завдячує сучасній цивілізації. Із розвитком засобів масової комунікації та ін­формаційних технологій рівень освіченості та культури у багатьох країнах зрів­нявся. Масова культура посіла місце між елітарною (професійною) культурою і народною.

Характерною рисою масової культури є її комерційний характер. Культу­ра стає продуктом продажу, який повинен принести прибуток. Найбільш при­бутковими є твори мистецтва, розраховані на споживачів із невибагливими естетичними смаками, виховані переважно на розважальних та видовищних програмах (шоу), у яких відсутність серйозних почуттів та ідей успішно ком­пенсується привабливою яскравою, розрахованою на зовнішній ефект «обгор­ткою». Це рівною мірою стосується не тільки кіно, але й комерційної музики, літератури, образотворчого мистецтва. Загальнолюдські цінності майстерно за­мінені на культи сили понад усе, влади над світом, матеріального збагачення попри усе тощо. Зрозуміло, що така культура — це потенційна небезпека ду­ховності людства.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Запитання:

• Наведіть приклади продукції масової культури. (Нескінченні телесеріали, спів на сцені під фонограму та ін.)

• Проаналізуйте, носієм якої субкультури ви себе вважаєте: професійної, на­родної, молодіжної, духовної чи неформальної?

• Зазираючи наперед у майбутнє, як ви вважаєте, чи будете ви наслідувати норми іншої субкультури із зміною вашого соціального стану, віку, освіти?

Підвести до висновку про те що, цінності і норми, які пропагує (висуває) молодіжна субкультура, з часом перестають задовольняти особистість.

Усі субкультури доповнюють одна одну і складають цілісну картину пано­рами культури суспільства.


V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Знайти приклади до теми «Взаємопроникнення народної та професійної культури».

Твір-роздум «Чи існує загроза збереженню національної культурної спад­щини?».

ТЕМА: Культура і людина в сучасному світі. Відображення емоцій і почуттів, думок і мрій людиниу цінностях ху­дожньої культури.

Художня культура як засіб самопізнання і творчої самореалізації особистості.
МЕТА:вчити розуміти значення художньої культури в розвитку люд­ства, значення понять «діалог куль-

тур», «духовна культура»; спонукати до художньої самоосвіти; розвивати вміння оціню­вати значущість мистецтва у культурному житті, виховувати художній смак


ОБЛАДНАННЯ: репродукції картин, які відтворюють певний емоційний стан автора та записи мелодій,

які передають почуття, емоції, мрії автора


ТИП УРОКУ: вивчення нового матеріалу, лекція.
ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

1. Оголошення теми та завдань уроку.
II. ВСТУП.

КУЛЬТУРА І ЛЮДИНА В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Культура — специфічний спосіб існування людини в природі.

Людина — єдиний носій свідомості, який досяг ступеня думки.

Чим гармонійніша взаємодія людини і природи, тим якісніше її життя з точ­ки зору культурного розвитку. Залучаючись до культури, людина стає людиною. У мові за поняттям «культурна людина» закріпилося значення, яке має на увазі дотримання людиною певних правил, норм, соціальних установок, які визначають її поведінку в суспільстві. Це добровільне визначення тих меж, які встанов­лені суспільством. У суспільстві мають бути ідеали, вони не можуть знаходити своє вираження тільки у матеріальному задоволенні, у вигоді. Дуже важливо розв'язувати питання духовного життя людей, утверджувати вікові цінності, які людство накопичувало протягом віків, передавало із покоління в покоління.

Культура формує особистість певного типу, якій притаманні ті чи інші мо­ральні якості, світоглядні орієнтири, рівень інтелектуального розвитку, естетич­ні уподобання тощо.

Сама людина формує себе у процесі своєї діяльності, тому культура є мірою людського в людині, характеристикою розвитку людини як суспільної істоти.

Слово «культура» почало використовуватись як науковий термін з другої половини XVIII ст. — в епоху Просвітництва. Мислителів того часу турбува­ло питання про специфіку людського буття, про те, що обумовлено «людською природою» і що формує саму «людську природу». Просвітники прагнули знай­ти ідеали людського буття й визначити напрями розвитку соціального прогресу.

Тоді й виникла необхідність у спеціальному понятті, в якому була б логічно оформлена ідея існування особливостей людського буття, з якими пов'язаний розвиток здібностей людини, її розуму і духовного світу.

Розвиток цієї ідеї виявив два її аспекти:

• культура трактувалась як засіб удосконалення людини, її духовного життя і моральності, виправлення недоліків і вад суспільства за допомогою про­світництва й виховання людей;

• культура розглядалась як спосіб життя, що реально існує та історично змі­нюється. Його специфіка обумовлена рівнем розвитку людського розуму, науки, мистецтва, виховання, освіти.

Ці протиріччя стимулювали подальшу еволюцію уявлень про культуру.

• Пригадайте, що таке духовна та художня культура.
III. БЕСІДА «МИСТЕЦТВО - ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ»

Учні пригадують, що таке мистецька діяльність, художній образ, вислов­люють свої думки з приводу мистецької діяльності (як впливає творчий процес на формування особистості тощо).


IV. ПРОДОВЖЕННЯ ЛЕКЦІЇ

В основі творів мистецтва лежить певна ідея в її емоційному, живому зоб­раженні. Кордон між художнім світом і світом реальним завжди був рухливим. Ступінь умовності відображення дійсності залежить від специфіки мови кож­ного виду мистецтва і неоднаковий для різних художніх епох. Художній образ може набувати характеру символічності, доки не втратить зв'язок з дійсністю і не перетвориться на нерозшифрований знак. І, навпаки, він може бути ілюзор­ним до певної межі, оскільки у мистецтва завжди є узагальнюючий момент.

Створення художнього образу та його сприйняття складають дві сторони одного художнього процесу, що відбувається у спільному змістовому просторі.

Художній образ — поєднання дійсності й творчої індивідуальності митця. Його створенню підпорядковується увесь комплекс усвідомленої та неусвідом-леної (спонтанної) діяльності суб'єкта. Образне мислення митця завжди несе відображення картини світу тієї епохи, в яку він творить. Митець — генератор ідей і носій світогляду одночасно, він той ланцюг, що пов'язує внутрішньо ху­дожні процеси і світоглядні настанови суспільства. Він надає імпульс, програ­му для переробки інформації, стимулює думку глядача, а глядач у свою чергу порівнює художній твір з дійсністю і намагається відтворити образ, який був в уяві митця. Але все ж істина для глядача — те, як він зрозумів твір, а не те, що відтворював художник.

Поміркуйте і наведіть приклади творів різних видів мистецтва щодо відоб­раження світу людини у мистецтві.


V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготовка до семінару «Культура і її роль у суспільстві».


Орієнтовні завдання

Підготувати короткі дослідження мистецької діяльності окремих май­стрів різних напрямів: музикантів, співаків, художників, танцюристів й визна­чити, в чому полягає оригінальність їх творчого пошуку, як вони за допомогою мистецьких засобів виразності передають власні почуття, емоції, мрії тощо.

ТЕМА: Семінарське заняття «Культура і її роль у суспільстві»
МЕТА: систематизувати й узагальнити вивчений матеріал; вчити висловлювати власну думку щодо

мистецьких творів та про­явів культури в сучасному світі; сприяти розвитку інтересу до вивчення культурної і мистецької спадщини людства.


ОБЛАДНАННЯ: DVD-програвач, магнітофон
ТИП УРОКУ: семінар.
ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

Оголошення теми та завдань уроку.
II. ВИСТУПИ УЧНІВ

Теми для виступів були обрані заздалегідь.

Учень починає розповідь за планом:

1. До якого виду мистецтва належить обраний ним твір?

2. Обґрунтування вибору саме цього мистецького твору.

3. Демонстрація чи прослуховування фрагменту твору.

4. Коротка історія створення.

5. Оцінка критики даного твору.

6. Власний відгук і враження від твору, ставлення до автора твору.
III. ПІДСУМОК УРОКУ

Висновки

Незважаючи на різні смаки й уподобання людей, кожен мистецький твір цікавий, адже він створений під впливом емоцій, вражень і покликаний знайти відгук у серцях людей. Кожна картина, кожна пісня, фільм чи вистава знаходить бодай кількох своїх шанувальників, а отже, створена вона була недаремно. Всі види мистецтва мають право на існування.

ТЕМА: Періодизація розвитку художньої культури. Поняття: «стиль епохи», «національний

стиль», «індивідуальний стиль митця». Європейські стилі. Античний, романський,

готичний стилі.

МЕТА: навчити учнів класифікувати твори мистецтва за художніми напрямками та стилями; використо-

вувати спеціальну термі­нологію, набуті знання у процесі художньо-творчої діяльності; порівнювати твори різних напрямів та стилів у мистецтві, розвивати уміння аргу­ментувати оцінні судження щодо ролі художньої спадщини в житті людини та суспільства, виховувати художній смак

ОБЛАДНАННЯ: додаткові теоретичні матеріали за темою, картки-завдання з описом різних напрямівта стилів у мистецтві; плакати з видами відомих архітектурних пам'яток світу, живописних творів різних художніх напрямів; роздатковий наочний ма­теріал (кольорові зірочки для кожного учня за кількістю пе­ріодів у культурно-історичному процесі розвитку художньої культури).
ХІД УРОКУ

Етапи уроку

Час, хв

Методи та прийоми

Зміст

1. Організаційний

2

Привітання

Побажання гарного настрою, позитивного спілку


вання, активної роботи


Повідомлення про організацію


роботи на уроці

2. Мотиваційний

5

Показ слайдів.

• Які спільні риси, специфічні форми у архітек-Інтерактивна гра

турі чи живописі ви бачите на продемонстровано

.
«Картинна гале-

му слайді?рея».


На одному слайді

• Що об'єднує ці витвори мистецтва?розташовано


4—5 репродукцій

Обговореннякартин або фото-

• Яке значення має мистецтво у суспільстві?графій архітектур-


них споруд, які

• Чи є у вас особиста зацікавленість у вивченнімістять ознаки од-

Пропонованої теми?ного історичного


стилю. Об'єднавши


учнів у групи, учи-


тель пропонує їх


представникам че- .


рез деякий час на-


звати спільні озна-


ки стилю
3. Визначення

2

Мультимедіа

Обговорення відеосюжету та формування мети

мети уроку
«Архітектурні ше-

урокудеври світу»
4. Засвоєння но-

10

Інтерактивна

Об'єднання учнів у сім груп «однокольорових»

вих знань
частина

(за кількістю періодів у культурно-історичномуГрупова робота

процесі розвитку художньої культури.з теоретичним ма-

Кож на група отримує від учителя свою картку-теріалом поданим

завдання.на картках-завдан-

Учні у групах вивчають та обговорюють текст,нях для кожної

роблять висновки, знаходять визначення різнихгрупи окремо.

культурно- історичних епох.Робота побудова-

Акцентування уваги на трансформації художніхна на основі інтер-

стилів протягом історичного часуактивного методу


«Ажурна пилка»
Етапи уроку

Час, хв

Методи та прийоми

Зміст

5. Первинна пе-

5

Робота в групах зі

Визначення та формулювання ключових понять

ревірка матеріалу
створення крос-

та термінів, які були надані для вивченнявордів

у тексті карток-завдань

6. Рухавка

2

Музична пауза

Об'єднання учнів у нові «різнокольорові» групи,


де вони стають експертами з тієї теми, яку


вивчили.


Проводять відповідальні учні

7. Закріплення

10

Методичний при-

Спираючись на отримані знання, учні повинні

знань
йом «Класифіка-

згрупувати картки за художніми напрямкамиція».

та стилями у мистецтві.Групи отриму-


ють робочі карт-

Обговоренняки, на яких надані

• Пояснити поняття «стиль епохи»репродукції картин або фотографії ар-

«художній стиль», «напрямок у мистецтві».хітектурних спо-

• Порівняння відомих архітектурних пам'ятокруд, які містять

світу, живописних творів різних художніхознаки різних

напрямківкультурно-історич-


них епох
8. Підбиття під-

2

Слово учителя

Оцінювання роботи учнів на уроці,

сумківаналіз досягнення мети та завдань


уроку

9. Рефлексія

5

Написання синк-

Робота у групах. Обговорення результатіввейну
10. Домашнє за-

2

За підручником

І— II рівень — відповідати на запи-

вданнятання після тексту підручника;


III— IV рівень — індивідуальне завдання


(доповідь)

Мистецтво — це невід'ємна частина культури, художня діяльність людей. При цивілізаційному підході до історії мистецтва можна простежити певні за­кономірності його розвитку.

Мистецтвознавцями розвиток культури розглядається як трансформація ху­дожніх стилів протягом історичного часу. Кожна епоха залишає свій слід у істо­рії. Візуальне сприймання образу допомагає нам класифікувати той чи інший витвір мистецтва згідно з приналежністю до певної історичної епохи, тому що ці витвори несуть в собі інформацію про певні сталі образи, засоби художньої ви­разності, зумовлені єдністю потреб, смаків та умов, у яких вони створювалися.

Оглядаючи історичний шлях, який пройшло людство, можна виділити такі періоди у культурно-історичному процесі розвитку художньої культури:Каталог: download -> version
version -> Зміст Біографія
version -> Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
version -> Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни "Історія української культури" для студентів денної форми
version -> Ведуча: Дивися, безкрайнєє, синєє небо, Стоїть над землею, неначе шатро. Воно посилає любов нескінченну І щиро дарує надію й любов ведуча
version -> Курс лекцій Кесоттеїкіесі Ьу Ле Міпізігу о Есіисаіїоп аз а Іехі-Ьоок ґог зішіепуз оґЬізіогісаі зресіііііез оґШе
version -> Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання
version -> Від особистості письменника або особистості героя літературного твору до особистості учня
version -> Павленко Марина «Русалонька із 7 – В. В тенетах лабіринту»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19

Схожі:

Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах icon9 клас І. Мистецтво в просторі культури Види і мова мистецтв
Види І мова мистецтв. Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні)...
Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах iconМатеріали для опрацювання художнякультур а
Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття...
Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах iconУрок №1 Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Мистецтво основа художньої культури. Світ людини й образ світу в мистецьких шедеврах
Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Мистецтво – основа художньої культури. Світ людини й образ світу в мистецьких...
Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах iconЛітература як вид мистецтва. Художній образ
Мета : Виявити ознаки різних видів мистецтва;ознайомити з поняттям «художній образ», та його різновидами – «традиційний образ», «вічний...
Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах iconПрограма курсу за вибором зі світової літератури «Мотиви й образи світової літератури в музичному мистецтві»
Заняття Мистецтво. Види мистецтва. Література, музика як види мистецтва
Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах iconУрок 15. Тема. Поліхудожній образ світу
Мета: Поглибити знання учнів про поліхудожній образ світу. Розвивати культуру мислення. Виховувати естетичне сприйняття навколишнього...
Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах iconІ. Франко. «Фарбований Лис». Образ лиса, риси його характеру
Визначити, з яких складових створюється образ. З’ясувати поняття «алегорія» й крізь образ фарбованого лиса побачити людину, її вади....
Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах iconУкр літ клас 70 год на рік, год на тиждень
Вступ. Слово в житті людини. Краса світу й людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного...
Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах iconКонспекти уроків до теми «Портретний жанр в образотворчому мистецтві» 6 клас Тема уроку: Портрет як жанр образотворчого мистецтва. Портрети у творчості Т. Г. Шевченка. Портрет людини за уявою
Мета: ознайомити з творчістю Т. Г. Шевченка; дати поняття про зображення голови людини в різних положеннях, пропорції її елементів;...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка