Тема. Значення творчості Григорія СковородиСкачати 90,73 Kb.
Дата конвертації09.03.2018
Розмір90,73 Kb.
ТипУрок

Урок у 9 класі із застосуванням особистісто зорієнтованої технології

Тема. Значення творчості Григорія Сковороди.

Мета: показати неповторність творчої спадщини Сковороди, його значення для розвитку української літератури, домогтися усвідомлення учнями того, що кожна людина неповторна особистість; розвивати уміння ставити навчальні завдання, здатність до моделювання, аналізу; застосовувати набуті знан­ня практично; виховувати інтерес до спадщини Сковороди, прагнення поглибити знання шляхом самостійного читання творів письменника, літератури про нього.

Метод проведення: інтерактивна навчальна діяльність як форма особистісно зорієнтованої технології навчання.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: портрет письменника з гравюри Мате, виставка творів Г.С. Сковороди з різних видань, ілюстрації худож­ників до книг про Г.С.Сковороду, творів письменника; стенд-експозиція «Літературними стежками».

Благословенні ви, сліди,

Не змиті вічності дощами;

Мандрівника Сковороди.

М. Рильський

Хід уроку

I. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

II. Актуалізація опорних знань

1. Вступне слово вчителя. Декламування епіграфа.

Постать Григорія Савича Сковороди у давній ук­раїнській літературі — одна з найпомітніших. Вона належить до тих, що з плином часу дедалі більше ваб­лять уми поколінь. Письменник, філософ, композитор, співак, знавець багатьох мов, Сковорода дивував су­часників різнобічним талантом, енциклопедичними знаннями, відповідністю духовних устремлінь своїм вчинкам і діям. Його творчий доробок по праву є над­банням не тільки української, а й світової культури.

Сковорода — цілий світ, в якому багато цікавого і для вас. Давайте на сьогоднішньому уроці спробуємо відкрити для себе світлицю його душі, щоб відчути той вплив Сковороди, який пробуджує совість, спонукаєте й ще раз замислитись над своїм призначенням у цьому світі.

2. Перевірка домашнього завдання.

Перша група: рольове читання байки «Соловей, Жайворонок и Дрозд».

Друга група: інсценізація яскравої ярмаркової сценки торгу з байки «Старуха и Горщечник».

Третя група: оцінювання спадщини Г. С. Сковоро­ди видатними діячами мистецтва.

Учень. Л. М. Толстой: «Багато з його світогляду мені таке дивовижне близьке. Я недавно ще раз пере­читав його. Мені хочеться про нього писати. І я це зроб­лю. Його біографія, мій Боже, ще краще його писань. Але ж які прекрасні й писання.».

Учень. І. Я. Франко: «Григорій Сковорода — по­ява вельми замітна в історії розвою українського наро­ду, мабуть, чи не найзамітніша з усіх духовних діячів наших XVIII віку».

Учень. І. Драч: «Філософ був духовним мечем своєї доби, криця його думки гостра..., войовничий пал — бездонний».Четверта група: образ Григорія Савича Сковороди в творах українських письменників.

(Повідомлення учня.)

Образ незвичайної людини і талановитого письменника захоплював українських поетів і прозаїків. Про нього писали І. Драч, С. Кримський, М. Попович — «Григорій Сковорода»; В. Шевчук — книга «Осяяння»; Ф. Полі­щук — «Григорій Сковорода»; В. Чередниченко, Г. Вовк. А ще ми знайшли багато поезій, в яких уславлюється образ Григорія Сковороди. Пропонуємо послухати.

Учні напам'ять читають твори П. Тичини «Сковоро­да» (уривок від слів «...І гірко стане на душі...» до «Мир твоїй душі, — сказав Всевишній, мир»); Павличка «Ско­ворода», Ю. Клена, І. Драча.

Сковорода

Піти, піти без цілі і мети...

Вбирати в себе вітер і простори,

І ліс, і лан, і небо неозоре.

Душі лише співають: «Цвіти, цвілим»!

Аж власний цвіт у ній почне рости,

В якому будуть теж сонця і зорі,

І тихі води, чисті і прозорі

Прекрасний шлях ясної самоти.

Іти у сніг і вітер, в дощ і в хугу

І мудрості вином розвести тугу.

Бо, може, це нам вічний заповіт,

Оці мандрівки дальні і безкраї,

І, може, іншого шляху немає,

Щоб з хаосу душі створити світ.

(Ю. Клен)

Дякую вам, друзі, за цікаві повідомлення. Наше дослідження спадщини Г. С. Сковороди продовжуєть­ся. Кожна група має виконати своє завдання і предста­вити його для всіх.


III. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1. Творча робота в групах.

Учні з допомогою координаторів груп знайомляться із завданням, визначають між собою методи його вико­нання.Перша група: із текстів поетичних, філософських творів Г. С. Сковороди виписати 10 афоризмів, при­слів'їв, приказок, пояснити їх значення.

Друга група: проілюструвати байки Г. С. Сковоро­ди, дібрати до них рядки з творів.

Третя група: виписати з творів Г. С. Сковороди епі­тети, порівняння з виразним емоційним забарвленням.

Четверта група: підготувати повідомлення «Нова­торство літературної творчості Г. С. Сковороди».

Пропоную кожній групі обрати одного представни­ка для виконання творчого завдання.

Учні радяться і називають прізвище учня.

2. Завдання на вибір.

1) Написати твір-мініатюру на одну з тем: «Які дум­ки Г. С. Сковороди близькі моїм ровесникам», «Що я відкрила/відкрив для себе, читаючи Сковороду».

2) Підготувати матеріал для альманаху «Дивоцвіт» за темою «Уявне інтерв'ю дев'ятикласника з Г. С. Ско­вородою». 3) Представити текст фрагментів екскурсії «Сковородинівськими стежками. Вшанування пам'яті митця».

4) Скласти питання для вікторини «Не змиті вічності дощами...».

3. Виконання роботи.

Учні обговорюють завдання в групах, виконують їх, учні творчої групи виконують завдання самостійно, учитель надає необхідну допомогу, дає поради кожній групі, окремим учням.

Прошу закінчити ваші дослідження і поділитися набутими знаннями з однокласниками. Після представ­лення повідомлень групами можна поставити питання щодо сказаного або додати свою інформацію.

4. Перевірка роботи груп.

Координатор першої групи оголошує завдання гру­пи, кожен учень групи зачитує два-три афоризми, при­слів'я, пояснює їхнє значення.Перша група. Афоризми:

«Визначай смак не за шкаралупою, а за ядром»;

«Як не розумно випрошувати те, чого можеш сам досягти»;

«Не все отрута, що неприємне на смак»;

«Любов виникає з любові, коли я хочу, щоб мене любили, а сам перший люблю»;

«З усіх утрат втрата часу найтяжча».Друга група представляє свої ілюстрації до творів Г. С. Сковороди, учні зачитують рядки з творів, до яких створено малюнки. Група оформлює експозицію «Ско­ворода в національній пам'яті українців», де вже вміщено фотографії пам'ятників письменнику, наочні матеріали «Літературними стежками».

Третя група зазначає, що Г. С. Сковорода у своїх творах вживав точні, змістовні оригінальні художні засоби, які відзначаються яскравим емоційним забарв­ленням.

Перечитуючи твори, ми визначили такі епітети: «огонь неугасный», «горный град», «быстропарньїй орел», «воля свята, неволя горька», «тайна страна и преславна», «раны смертоносные» «безпечальныїй, препростый путь», «милый покой», «дрожливый трель», «кудрявые леса», «поля зелены», «потоки чисты», «бе­рега трависты», «города премноголюдны», «свет веселый» , тощо.

Координатор четвертої групи: Ми почули цікаві, змістовні повідомлення про ідейне та тематичне багат­ство літературної спадщини письменника. Наша група може довести, що літературна творчість Сковороди ба­гато в чому була новаторською.

Учень. Це новаторство виявилось як у змісті про прогресивних просвітительських ідей, так і в поетичній культурі художнього слова. Він досить добре орієнту­вався в складних питаннях своєї епохи, гостро картав сучасний йому лад, возвеличував любов до свободи, до трудящої людини, до батьківщини.

Учень. Нам, нащадкам мислителя, як заповіт зву­чать його слова: «Ми створимо світ кращий. В Горній Республіці бачу все нове: нових людей, нове творіння, нову славу».

Учень. Як письменник Сковорода використав кращі традиції світової та вітчизняної літератур попе­редніх віків. Традиційному силабічному віршуванню він надав нових форм, що стало подальшим кроком у розвитку поетики. Сковорода започаткував силабо-то-нічне віршування, засноване не народне-поетичній основі. Учитель. Усі повідомлення були досить змістов­ними, переконливими, ми ще раз переконались, що творчість Г. С. Сковороди має епохальне значення для розвитку української літератури. Оцінювання роботи кожної групи.5. Звіти творчої лабораторії.

Учениця. Я написала твір-мініатюру «Що я відкри­ла для себе, читаючи Сковороду»:Минули роки, але роздуми мислителя не втратили актуальності. У центрі його уваги перебувала пробле­ма щастя. Вона пов'язувалася у нього із «сродною пра­цею», яка, на тверде переконання філософа, є необхід­ною передумовою щастя». Вчення про «сродну працю» у Сковороди тісно пов'язане з його розумінням життя як театрального дійства, де люди-актори виконують свої ролі. І щоб добре зіграти, треба кожному вибрати таку роль, яка відповідає його можливостям, нахилам і здібностям. Щастя досягається завдяки моральному самовдосконаленню, душевному спокою і незалежності від пристрастей навколишнього світу, умінню корис­туватися тим, що є, не прагнучи до неможливого. Однак стан душевного спокою не означав бездіяльності. На­впаки, улюблена справа — обов'язкова умова щастя. Філософ відстоює думку, що кожна людина може бути щасливою, якщо переможе злі інстинкти волі й йтиме шляхом добра.

Цікава й така думка Г. Сковороди: однією з умов щастя є дружба, симпатія та природна доброзичливість людей один до одного. Думаю, що моїм сучасникам слід дотримуватися цієї поради мудреця, щоб бути чи­стими душею й мудрими думками.

Такі риси Г. С. Сковороди, як сміливість думки, несхитність ідеалів, вірність інтересам простих людей, душевна щедрість, жадоба до знань завжди спонука­ють людину до самовдосконалення.

2) Мене зацікавило завдання створити інтерв'ю. Наш діалог із Г.С.Сковородою міг би бути таким.

Учень. Григорію Савичу, скажіть, будь ласка, з чого ви черпали натхнення для творчості?

Сковорода. Найбільш мене надихала краса при­роди, джерелом мудрості й натхнення була народна творчість.

Учень. Що Ви в людях найбільше цінували і чого не терпіли?

Сковорода. В людях я цінував високу моральність, правдивість, гуманність, справжню любов, безкорисли­ву дружбу, повагу та вдячність дітей до батьків.

Я висміяв у байках те, чого не терпів: розумову об­меженість, чванство, самодурство, паразитизм.

Учень. Григорію Савичу, чи вважаєте Ви себе щас­ливою людиною?

Сковорода. Так, я жив у гармонії з собою, моя доля й творчість нероздільні, жодного разу я не зрадив своїм ідеалам, тому «Мир ловил меня, но не поймал». Я щасливий.

Учень. Дякую, вельмишановний добродію Григо­рію Савичу, за те, що Ви промовили із сивої давнини своє слово для моїх ровесників у XXI століття.

3) А я проведу для вас заочну екскурсію «Сковорддинівськими стежками».

Наш маршрут — село Чорнухи на Полтавщині, Київ, Петербург, Угорщина, Польща, Братислава, Відень, Переяслав, Харків.

Зупинимось у Харкові, де Сковорода працював про­тягом 10 років, пам'ять про нього зберігається в пам'ят­никах. Його іменем названо педагогічний університет.

На північний захід від Харкова знаходиться краси­ве і затишне українське село. Це — Сковородинівка, де у 90-х роках XVIII століття жив Григорій Савич. На пагорбі стоїть світлий одноповерховий будинок. Навкру­ги розкинувся великий сад, що спускається до мальов­ничих ставків. Поблизу одного з них, як і за життя Сковороди, росте великий старий дуб. Неширока доріж­ка веде від дуба до могили філософа. Тут, у селі, яке має ім'я видатного українського просвітителя, в бу­динку, де він жив і помер, 1972 року було створено літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди. Це — данина глибокої пошани нащадків до пам'яті народно­го філософа, глибокого мислителя, оригінального по­ета, чиї життя і творчість увійшли до історії культури українського народу.

Цього року все людство відзначає 280-річчя з дня народження українського просвітителя, філософа і по­ета Г. С. Сковороди. І йдуть у Сковородинівку люди, щоб віддати шану першому українському філософу, який підвівся до рівня найвидатніших мислителів своєї епохи і зробив свій внесок у культурну спадщину всьо­го людства.

6. Вікторина.

Учитель. Ми сьогодні так плідно попрацювали, що можна, маючи такі знання, брати участь у конкурсах ерудитів. Я пропоную для всіх літературну вікторину «Не змиті вічності дощами...». Друзі, кожен з вас має переконатись, чи добре він знає життєвий і творчий шлях Г.С.Сковороди.

1) Які мови знав Сковорода? (Крім рідної, грецьку, латинську, польську, староєврейську, німецьку)

2) На яких музичних інструментах грав Сковорода? (На скрипці, бандурі, гуслях, органі, флейті)

3) У якій байці письменник найбільше розкрив ідею «сродної праці»? («Пчела і Шершень»)

4) На визнанні чого будується філософське вчення Г. С. Сковороди? (На визнанні двох натур видимої і невидимої, і трьох світів «макрокосму», «мікро­косму», світу символів).

5) Якій темі присвячено значну частину харківсь­ких байок і цикл діалогів? (Темі щастя).

6) 3 якої пісні ці слова: «Сам ти город, коли в душі є сад високих помислів, сподіванок і мрій?» (Це пісня «Кто серцем чист и душею»).

7) Якими словами Г. Сковорода любив передавати добрий настрій? («О свобода! О наука!»)

8) Назвіть прізвища художників, які увічнили об­раз Сковороди (С.Васильківський, І. їжакевич, В. Касіян, Г. Томенко, Т. Яблонська)

9) Назвіть прізвище приятеля Сковороди, у якого філософ провів останній час життя. (А. І. Ковалевський)

10) Назвіть вірш Сковороди, який використав І. П. Котляревський у п'єсі «Наталка Полтавка». (*Всякому городу нрав і права»)IV. Підбиття підсумків уроку. Оцінювання навчальної діяльності учнів
Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Наталія звольська
downloadcenter -> Перекази І легенди Звягельщини
downloadcenter -> Уроках читання. Презентація творчих знахідок учителів молодших класів. Тема уроку: Літературні казки про тварин. Іван Франко «Лисичка і Журавель»
downloadcenter -> Методичні рекомендації до проведення заходів оформлення експозицій книжково-журнальних виставок Тема бесіди для учнів старших класів
downloadcenter -> До Антології увійшли поетичні та прозові твори письменників міста Катеринослава – Січеслава – Дніпропетровська, написані для дітей І про дітей, для юнацтва І про юнацтво за період 1883-2012 рр
downloadcenter -> Сценарій за іншими джерелами Методичні рекомендації до проведення заходів


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тема. Значення творчості Григорія Сковороди iconТема. Значення творчості Григорія Сковороди. Мета
Сковороди, прагнення поглибити знання шляхом самостійного читання творів письменника, літератури про нього
Тема. Значення творчості Григорія Сковороди iconТема. Григорій Сковорода. Життя І творчість
Григорія Савича Сковороди,показати неповторність творчої спадщини видатного мислителя,поета,байкаря,розвивати здатність до аналізу...
Тема. Значення творчості Григорія Сковороди iconЗміст Вступ Розділ І. Причини й передумови актуалізації образу Григорія Сковороди в українській літературі кінця ХХ століття Розділ ІІ. Образ видатного філософа й письменника в українській прозі 70-80-х років Розділ ІІІ
Розділ І. Причини й передумови актуалізації образу Григорія Сковороди в українській літературі кінця ХХ століття
Тема. Значення творчості Григорія Сковороди iconМузика в житті григорія сковороди якщо спитати пересічну людину: Хто такий Сковорода?
«Сад божественних пісень» та байки. Дехто знає, що то був мандрівний філософ, учитель. Хтось згадає афоризм Сковороди, хтось рядок...
Тема. Значення творчості Григорія Сковороди iconПетровська Алла Степанівна
Григорія Саввича Сковороди в селі Чорнухи Лубянської округи Київського намісництва
Тема. Значення творчості Григорія Сковороди icon«Філософький грунт та стиль літературних творів Джеляледіна Румі та Григорія Савича Сковороди. Порівняння, спільні риси.»

Тема. Значення творчості Григорія Сковороди icon«Філософія щастя» Григорія Сковороди
Тип заняття: проблемна лекція з елементами практичної робота з текстами філософських творів
Тема. Значення творчості Григорія Сковороди iconСтипендія ім. Григорія Сковороди
Стипендія ім. Михайла Туган-Барановського (фен) – Лібович Дар`я
Тема. Значення творчості Григорія Сковороди iconУрок за творчістю Григорія Сковороди. Ім’я уроку: «Український Сократ»
Мета: закріпити, узагальнити, систематизувати знання учнів про життєвий І творчий шлях видатного українського філософа
Тема. Значення творчості Григорія Сковороди icon11 клас Українська мова
Поміркуйте над словами Григорія Сковороди «Не можна щось побудувати словом, якщо теж саме руйнувати ділом». Свої роздуми викладіть...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка