Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор'я


Найбільші архітектурні споруди світуСторінка43/60
Дата конвертації21.03.2018
Розмір9,75 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   60

Найбільші архітектурні споруди світу

Найбільшу єгипетську піраміду — піраміду Хеопса — будували близько 20 років. Над її спорудженням працювали чотири тисячі мулярів-професіоналів і ще кілька тисяч простих людей були зайняті на підсобних роботах. Висота піраміди — 147 метрів, ширина одного боку — 230 метрів. На її будівництво пішло 2300 тисяч блоків вагою близько 2,5 тонни кожний.

Знамениті вежі світу: Падаюча вежа в Пізі (Італія) висотою 56 метрів, побу­дована у 1174—1372 роках; Ейфелева вежа в Парижі (висота близько 300 м), по­будована для Всесвітньої виставки у 1889 році інженером А. Г. Ейфелем; Остан-кінська телевізійна вежа в Москві висотою 533 метри, побудована у 1960—1967 роках.

У Тайвані наприкінці 2004 року було введено в експлуатацію 101-повер-ховий хмарочос висотою 508 метрів. Будинок прославився не тільки своєю ви­сотою, але й інженерними досягненнями — найшвидшими ліфтами у світі, що піднімаються зі швидкістю близько 63 км/год. Для того, щоб потрапити з пер­шого поверху на 89-й, де знаходиться головний оглядовий майданчик будинку, знадобиться всього 39 секунд.

Найвищий готель у світі — Бурж Аль Араб, що знаходиться у 15 кілометрах від міста Дубай (Пакистан). У будинку 56 поверхів, а висота його — 321 метр.

V. ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄНИХ ЗНАНЬ

1. Презентація результатів роботи кожної групи.

2. Тестування за вивченим матеріалом.

Запитання для тестів

1. Найдавніший вид мистецтва:

— живопис;

— архітектура;

— музика і танець.

2. До якого виду мистецтва відноситься архітектура:

— часові;

— просторові;

— просторово-часові?

3. Духовна культура - це:

— «оброблення грунту»;

— «оброблення духу»;

— «оброблення розуму».

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати інформацію з різноманітних джерел (літературних, преси, Інтернету тощо):

перша група: найвідоміші архітектурні пам'ятки Давньої Греції та Давньо­го Риму;

друга група: найвідоміші пам'ятки епохи середніх віків.СЛОВНИК ДО ТЕМИ

Культура — це сукупність досягнень людського суспільства у виробничому, суспільному та духовному житті.

Культура художня (мистецтво) — це вид духовного освоєння дійсності лю­диною, що має на меті формування й розвиток її здатності творчо перетворю­вати довкілля і саму себе за законами краси.

Художній образ у мистецтві — результат відображення типового (загально­го, що найчастіше повторюється, характерного) в дійсності у вигляді естетичної реальності, що передана специфічними засобами мистецтва: словом, звуками, фарбами, пластикою, в мармурі, в глині тощо.

ТЕМА: Архітектура. Види, художні засоби. Скульптура. Об'ємно-просторова пластична мова(кругла скульптура, рельєф).

(Замальовки фрагментів архітектурних споруд різних епох Створення скульптури малих форм

(ліплення, паперопластика).

МЕТА: визначити роль архітектури та скульптури в житті людини, опанувати їх художньо-образну

мову; вчитися характеризу­вати художньо-образний зміст скульптурних та архітектурних творів,

формулювати власні враження, отримані під час спіл­кування із мистецтвом, використовуючи

спеціальну мисте­цьку термінологію; розвивати естетичний смак, здатність да­вати естетичну

оцінку художнім творам; виховувати інтерес та необхідність спілкування з мистецтвом,

ОБЛАДНАННЯ: ілюстративний матеріал, лекції з електронного посібни­ка, фрагменти.

ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових знань, узагальнення та закріплення вивченого.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: архітектура, скульптура, кругла та рельєфна скульптура, ба­рельєф, горельєф,

контррельеф, монументальна, станкова, декоративна скульптура, паперопластика.

ХІД УРОКУ

Прекрасне пробуджує добре.Д. Кабалевський

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Оголошення теми та завдань уроку.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ У ФОРМІ БЕСІДИ ЗА ЗАПИТАННЯМИ

— Чи є різниця між поняттями «мистецтво» і «культура»?

— Чому людина прагне оточити себе мистецькими творами?

— Чи можна визначити смак людини за улюбленим видом мистецтва?

— Що таке художній образ?

— Чи однакові художньо-виразні засоби мають жанри мистецтва?III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У ч и т е л ь .

Протягом багатьох століть архітектурні об'єкти служили лю­дині не тільки для праці, навчання, відпочинку, але й несли у собі інші важ­ливі якості: формували уявлення про красу, викликали певні почуття та настрій. Краса архітектурних споруд оспівувалася в художніх творах, але мало хто при цьому згадував величезну працю зодчого. У процесі пошуку та розробки ідеї архітектори намагались віднайти гармонійне поєднання будівельних та декора­тивних елементів.

Архітектура — це мистецтво проектування, будівлі об'єктів, які оформлю­ють просторове середовище для життя у сфері матеріальної та духовної куль­тури. Планування та забудова міст та населених пунктів становить особливу галузь — містобудування. Часто архітектурні споруди доповнює природний ди­зайн, яке створює садово-паркове мистецтво. Протягом розвитку архітектури виникли різноманітні типи споруд, велика кількість засобів архітектурно-ху­дожньої виразності, які відображені в архітектурній спадщині різних епох та народів, віддзеркалюючи їх побут, традиції національної культури, рівень техні­ки, перевагу тих чи інших будівельних ландшафтів.

IV. ВИКЛАД ІНФОРМАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ 1 БЛОКУ

Архітектура, декоративно-ужиткове мистецтво, скульптура, живопис і гра­фіка за цілим рядом своїх морфологічних ознак об'єднані в особливу родину мистецтв — просторових, їх ще називають пластичними. Архітектонічні ви­ди мистецтв — архітектура, декоративно-ужиткове мистецтво, дизайн. Скуль­птура, живопис та графіка безпосередньо втілюють не враження від предметів . (як література), а подібність самих предметів. Архітектура складає одну із най­важливіших галузей матеріальної культури, в той же час деякі елементи мають відношення до духовної сфери культури, формують естетичне оточення люди­ни, предметно-просторове середовище її життєдіяльності.1 блок. Специфіка просторових видів мистецтв

• Предметність, просторовість.

• Статичність, або непроцесуальність.

• Моделювання просторового аспекту світобудови, які по-різному подаються в різні культурні епохи.

• Насолода одночасністю — головна здатність просторових мистецтв.

• Орган культурної пам'яті.Питання до аналітичної бесіди:

- Назвіть типи архітектурних споруд у вашому районі.

- Чи всі перелічені споруди можна віднести до творів мистецтва?

- Чи однакові почуття викликають у вас різні споруди? Чому?

Вправа-спостереження

Співвіднесіть словосполучення одне з одним, та доповніть словами, які ви­ражають емоції.

Будівля театру Простору, відпочинку

Будівля храму Святкового піднесення

Парки Простору, бадьорості

Будівля стадіону Спокою, умиротворенняБазова інформація

Архітектура виникла внаслідок суспільної потреби. У початковий період історії людства різні трудові та побутові процеси проходили у безпосередньо природному середовищі, тобто під відкритим небом. З часом людина навчилась створювати так зване архітектурне середовище, яке було обмежене не тільки стінами та дахом, але й мало потрібну форму. Створюючи штучне середовище як матеріальне оточення людської діяльності, людина домагалася того, щоб вона задовольняла як матеріальні, так і духовні потреби суспільства.

Просторово-часовий характер архітектури говорить про її спорідненість з часовим мистецтвом. Твори архітектури вимагають поступового огляду зсере­дини та ззовні. Низькі або високі двері, великі або маленькі вікна, кам'яні або дерев'яні стіни та інші елементи створюють архітектуру як злиття різних звуків створюють музику. У цих двох мистецтв багато спільного. Недарма архітектуру називають застиглою музикою.

Для народження архітектури необхідні три умови:

1. Образ споруди.

2. Ідея його стійкості.

3. Включення у ландшафт.До основних типів архітектурних споруд належать:

1. Житлові споруди.

2. Адміністративні та громадські будівлі (театри, музеї, школи, стадіони, лі­карні).

3. Культові споруди, фортифікаційні, промислові та транспортні забудови.

4. Інженерно-технічні споруди (акведуки, мости, вежі, загати).

Об'єктом архітектурної творчості є:

1. Уся споруда або група в цілому.

2. Розміщення групи будівель.

3. Розташування окремих приміщень внутрішнього простору будови (план).

4. Зовнішній вигляд будови та кожного із його фасадів.

5. Композиція та внутрішнє оздоблення інтер'єру.Стиль в архітектурі — поєднання образної системи, засобів художньої ви­разності, що є характерними для мистецтва певного періоду.

(Ілюстративний матеріал щодо стильових особливостей потрібно розглядається під час викладу навчального матеріалу.)

Виділяють:

• античний стиль;

• романський стиль;

• готичний стиль;

• ренесансний стиль;

• барочний стиль;

• класицистичний стиль;

• ампір;


• конструктивізм.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 1 БЛОКУ

Аналітична вікторина

Учитель презентує слайд-шоу різних архітектурних споруд. Учні мають вка­зати стильовий напрямок, особливі ознаки, прикмети стилю.Синтетична вікторина

Учитель дає ознаки поняття стилю, учні мають дати йому назву. Перелічен­ня понять стилю потрібно проводити за ключовими словами.Творче завдання

Архітектор, коли працює над архітектурним проектом, завжди робить макет із картону та паперу. Сьогодні ми виконаємо роботу у техніці паперопластики чи намглюємо архітектурний пейзаж.Алгоритм виконання акварельного пейзажу:

а) підготувати папір: нанести фон у техніці «по вологому»;

б) намалювати силуети споруд олівцем;

в) домалювати пейзаж та споруди матеріалами за вибором у власній техніці (кольорові ручки, воскові олівці, акварель, гуаш, чорна туш).2 блок. Скульптура. Об'ємно-просторова пластична мова (кругла скульптура, рельєф)

VI. ВИКЛАД НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 2 БЛОКУ

Базова інформація

Слово «скульптура» спочатку означало висікання, вирубання фігур із твер­дого матеріалу. Згодом цим поняттям стали називати твори, виконані за допо­могою ліплення.

У живописі або графіці, зображуючи людину, художник відтворює навко­лишнє довкілля, обстановку. Повітря, простір, розмиті навколишні предмети бе­руть участь у формуванні образу, який створює художник.

У скульптурі цієї можливості художник цілком позбавлений, тут усе має бути виражено самою фігурою, її рухом.

Як правило, об'єктом зображення у скульптурі є:

— людина;

— тварина;

— неживий предмет.

Об'ємна скульптурна форма будується в реальному просторі за закона™ гармонії, ритму, рівноваги, взаємодії з навколишнім архітектурним або приро;: ним середовищем і на основі анатомічної особливості тієї чи іншої моделі.

Скульптуру класифікують залежно від: призначення:

— монументальна скульптура (є компонентом архітектурної композиції, адре­сована масовому глядачу, розміщується у громадських місцях, в інтер'єрах гро­мадських установ; відрізняється величністю, вагомим ідейним змістом, має уза­гальнені форми);

— декоративна скульптура;

- станкова скульптура (незалежно від оточення, має камерний характер, розміщується в залах виставок; у зображенні увага зосереджується на тонких нюансах, русі, що відображає внутрішній світ моделі та враження художника);

характеру передачі об'єму:

а) кругла (вільно розміщується у просторі, вимагає огляду по колу):

— голова;

— торс (зображення по пояс);

— бюст (погрудне зображення);

— статуя (зображення у повний зріст);

— скульптурна група;

б) рельєфна — об'ємне зображення, розгорнуте на площині й частково висту­пає і або заглиблене у неї).

Виступаючий рельєф поділяють на низький — барельєф і високий — го­рельєф.

Барельєф — це вид площинної скульптури, у якому зображення виступає над площиною менше ніж на половину об'єму.

Горельєф — це вид площинної скульптури, у якому зображення виступає над площиною більше ніж на половину об'єму.

Існує різновид заглибленого рельєфу — контррельєф.Контррельєф — це вид площинної скульптури, в якому зображення за­глиблюється у площину.

1. Характер постановки фігури:

— фронтальна;

— статична;

— динамічна.

2. Характер моделювання поверхні:

— узагальнена;

— гладенька;

— негладенька;

3. Матеріал та технології:

— мармурова;

— глиняна;

— гіпсова;

— металева;

— кістяна тощо.

Основний художній засіб скульптури — реальний дотиковий об'єм, колір застосовується у ній обмежено та умовно.

Камінь та дерево потребують великого узагальнення, бронза та міль дозво­ляють невелику деталізацію. Мармур має властивість поглинати світло у себе на 8 см, від чого складається враження, що скульптура світиться.

Будь-яка скульптура, яка вимагає складної техніки виконання, як правило, виконується спочатку в глині: вона більш пластична, недорога.VII. ЗАКРІПЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ У ФОРМІ КОМУНІКАТИВНОЇ ВПРАВИ

Завдання

Ви працюєте в адміністративній службі, яка повинна обрати проекти для створення скульптури відомого історичного діяча сучасності, відомого пись­менника сучасності та видатної події сучасності. Ви маєте запропонувати ідею, обрати прообраз, виразні засоби для створення художніх образів, форму скуль­птурного проекту, обрати виконавців проекту.

Форма відповіді обирається особисто.

VIII. РЕФЛЕКСІЯ У ФОРМІ ІНТЕРАКТИВНОГО ЗАВДАННЯ

Продовжіть речення: «Для мене архітектура і скульптура це —IX. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Відповісти письмово на одне із завдань :

а) Назвіть сім архітектурних творів мистецтва, яки б ви віднесли до чудес сві­ту. Вкажіть країни, де вони розташовані.

б) Назвіть прізвища сім митців скульптурного жанру, назви творів, які ви вва­жаєте у них найкращими.

в) Складіть аналітичну таблицю, де потрібно порівняти давньоєгипетську та давньоіндійську архітектуру та скульптуру. Вкажіть, що найбільше впли­нуло на розвиток та становлення мистецтва цих регіонів? Назвіть видатні пам'ятки цього мистецтва. Перелічіть виразні засоби, які додають мисте­цтву країни особисту сутність.

г) З'ясуйте, будівлі яких архітектурних стилів збереглися у вашому місті. Уч­ням сільської місцевості визначити, якими є особливості забудов у тій міс­цевості, де вони мешкають; як ці забудови пов'язані зі своєрідністю праці

та побуту села.

д) Дайте порівняльний аналіз давніх та сучасних будівель у вашій місцевості.

У чому їх різниця?

2. Принести на наступний урок свої фотографії (ксерокопію) у профіль, кольо­ровий папір, ножиці та інструменти для креслення.

ТЕМА: Графіка. Художні засоби. Види: оригінальна, тиражна, промислова. Живопис. Художні

засоби. Види: монументальний, станковий. Жанри: пейзаж (сільський, архітектурний,

марина), портрет, натюрморт; анімалістичний, історичний, міфологічний, біблійний,

батальний, побутовий. («Картини, що ожили» — анімація сюжетів (створення діалогів

персонажів, інсценізацій подій). Виконання графічних та живописних робіт у різних жанрах (за

вибором).

МЕТА: визначити роль живопису та графіки в житті людини; вчити­ся відрізняти засоби художньо-

образної мови; вчитися ха­рактеризувати художньо-образний зміст графічних та живо­писних

творів, формулювати власні враження, отримані під час спілкування з мистецтвом,

використовуючи спеціальну мистецьку термінологію; розвивати колористичну грамот­ність,

почуття ритму, просторове мислення, глядацьку, візу­альну культуру, здатність давати естетичну

оцінку художнім творам; виховувати духовність, що виникає внаслідок спілку­вання з

мистецькими творами.

ОБЛАДНАННЯ: ілюстративний матеріал відеофрагментів слайд-шоу, наочні засоби.

ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових знань, узагальнення та закріплення вивченого.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: графіка, оригінальна графіка, промислова графіка, тираж­на графіка; живопис,

станковий живопис, монументальний живопис; жанри: пейзаж (сільський,

архітектурний, марина), портрет, силует, натюрморт; анімалістичний, історичний,

мі­фологічний, біблійний, батальний, побутовий жанри.

ХІД УРОКУ

Мистецтво — це вічний символ

прагнен­ня людства до добра, істини, досконалості.

Т. Манн

І. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Оголошення теми та завдань уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

{Форма актуалізації знань проходить у формі моделювання запитання. Окремі учні отримують запитання, відповідають на нього, але не вимовляють його. У процесі відповіді учні класу мають назвати запитання, на яке відповідав учень, доповнити, якщо потрібно — щось додати.)

1. Які види мистецтва вам відомі?

2. У чому полягає специфіка просторових (візуальних) видів мистецтва?

3. Які почуття у вас виникають при зустрічі із творами живопису?

4. Чи маєте ви вдома репродукції відомих картин? Яких саме?

5. Які картини вам подобаються?

6. Хто ваш улюблений художник? Назвіть його картини. Чому вони вам подобаються?

7. Чи є у вашому місті художній музей? Твори яких художників там представ­лені?

8. Чи працюють у вашому місті відомі художники? _,

III. ВИКЛАД НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Живопис — вид зображального мистецтва, твори якого виникають за допо­могою фарб, які наносяться на будь-яку тверду поверхню.

У світовій історії мистецтва живопис часто посідав провідне місце. Ця його роль пояснюється переважно тим, що в жодному іншому виді мистецтва не мож­на передати видимі явища світу, образ людини або природи в тій мірі, як у жи­вописі. Більше цього, ця повнота вираження зовнішнього видимого світу до­зволяє розкрити глибинний, внутрішній, зміст та сенс суспільних явищ, духов­не життя людини, її думки, почуття.

Живопис на відміну від інших видів мистецтва має колір як головний зоб­ражально-виражальний засіб. А оскільки у реальній дійсності все має свій колір, то живопис може якнайповніше передати колірну якість матерії.

Виразні засоби живопису — колір, малюнок, світлотінь, виразність мазків, фактури та композиції, що дозволяє виконувати на площині кольорове багат­ство, об'ємність предмета, якісну матеріальну різноманітність, простір, глибину кольорово-повітряне середовище.

Живопис може передати протилежні явища: як стан статичності, так і почуття тимчасового розвитку, спокою і емоційно духовної насиченості рапто­вості ситуації, що минає, та ефект руху. У живописі можлива розгорнута оповідь і складний сюжет.1. Колір. Колорит — система співвідношення кольорових тонів, що утворюють певну єдність. Характер колориту пов'язаний зі змістом, загальним задумом твору, з епохою, стилем, індивідуальністю автора. Наука про колір — ко­лористика.

Історично склалися дві колоритні тенденції:

а) символічна (кількісно-локальний колір, із символічним значенням);

б) реалістична (повноцінна передача кольорової картини світу, використання вальору та рефлексу).

Відповідно існує хроматична шкала (представлена 10 основними кольорами: червоним, помаранчевим, жовтим, жовто-зеленим, зеленим, зелено-блакитним, блакитним, синім, фіолетовим, багряним) та ахроматична шкала (ряд сірих тонів від чисто білого до чорного).

Основними кольорами хроматичної шкали вважаться ті, що існують у при роді в чистому вигляді (мінерали): жовтий, червоний, синій. Усі інші — додаткові (чи складені). Вони утворюються від змішування основних тонів. Живопис — це не протокольний звіт про наші знання, які мають колір ті чи інші предмети, а така художня передача кольорового оточення, якою ми сприймаємо її в конкретних умовах. На наше сприйняття мають вплив:

— освітлення;

— відстань (повітряний прошарок);

— кольорове середовище.

2. Тон — основний відтінок, який узагальнює та підкоряє собі усі кольори тво­ру, та той, що повідомляє колоритну цілісність.

3. Вальор — відтінок тону, виражає певне відношення світла та тіні. Кожен із відтінків тону перебуває у закономірному співвідношенні та надає послі­довної градації світла та тіні в межах кольорів залежно від освітлення.

4. Рефлекс — виникає тоді, коли на предмет падає відблиск від оточуючих предметів.

5. Кольорова пляма (мазок) — основний технічний прийом, який дозволяє передати багатство аспектів, сприяє пластичному об'ємному ліпленню фор­ми, передачі його матеріального характеру та фактури у співвіднесенні з ко­льором відтворення колористичного реального світу. Характер мазка буває гладеньким, помірним, нерівним, розділеним. Усе це сприяє різноманіттю емоційної атмосфери, передачі безпосереднього почуття та настроїв, спо­собів передачі ставлення до зображеного.

6. Перспектива — система зображень на площині та об'ємних тіл, просторова структура, розташування у просторі та віддалення від спостерігача. Перс­пектива в живописі служить як для відтворення образу видимого світу, так і для тлумачення художніх образів, вираження тієї чи іншої концепції світу. Існує лінійна перспектива, зворотна, повітряна, ярусна, панорамна, куполь­на. Перспектива є невід'ємною частиною живописної композиції.

7. Композиція у живописі — це розташування фігур та предметів, кольоро­вих плям та об'ємних мас із встановленим центром зору (перспективою). Розрізняють три плани зображення:

- передній план, коли всі предмети сприймаються об'ємно за допомогою світ­лотіні та контрастних забарвлень;

— середній план дещо пом'якшений. Будуючи перспективу художник орієн­тується на центральну частину, де сходяться усі головні лінії;

- далекий, де все зображується схематично, в димці.

Залежно від способу втілення ідейного задуму в живописі, як і в скульптурі, існують поняття станкового та монументального твору.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ У ФОРМІ ПОШУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

За законами повітряної перспективи у міру віддалення від глядача (або від джерела світла) предмети поступово втрачають ясність і чіткість абрисів, набу­ваючи холодних відтінків. Подумайте та визначте, як сукупність повітряної та лінійної перспективи впливає на панорамність композиції?V. БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ П1ДТЕМИ «ЖАНРИ ЖИВОПИСУ»

Аналітичне завдання

По мірі викладання навчального матеріалу учні повинні заповнювати порів­няльну таблицю.Живопис

Графіка

жанри

виразні засоби майстри

різновиди

виразні засоби майстри


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   60

Схожі:

Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Тема 1: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор'я
Лу, що базується на наукових даних; виховувати любов до історії своєї Батьківщини; розвивати творчу уяву, спостережливість, пам'ять,...
Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Уроків образотворчого мистецтва -6-7 -8 класи (35 годин, год на тиждень) Вчитель Л. В. Папіш
Зародження образотворчого мистецтва: графіки, живопису, скульптури, а також декоративно-ужиткового мистецтва І архітектури. Прагнення...
Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Історія української культури
Стародавні кочівники кіммерійці, жили на території Північного Причорномор'я в період
Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Педагогічні умови вивчення творів українського образотворчого мистецтва
Презентація досвіду вчителя образотворчого мистецтва Нововолинської гімназії Уманця Євгенія Анатолійовича
Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Урок образотворчого мистецтва в 6 класі Вчителя Кізілової Г. О
Сху, В. М. Шумило та С. М. Ковальчуком; невеличка виставка графічних портретів учнів попередніх років; зразки графічних портретів,...
Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Дипломна робота «Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво
Кафедра образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, дизайну та методики їх викладання
Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\1. Найдавніший, за писемними джерелами, народ Північного Причорномор’я – це кіммерійці
України. Відповіді на завдання тесту з історії України зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року. Друга сесія
Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Мистецтво, 8 клас Урок 18
Тема: Мистецтво бароко. Особливості живопису мистецтва бароко. Види та жанри мистецтва бароко. Творчість живописців Мікеланджело...
Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Мистецтво є формою відображення суспільного буття, формою суспільної свідомості
Модуль Феномен мистецтва. Ранні форми мистецтва та особливості його розвитку у країнах Стародавнього Сходу. Мистецтво античності:...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка