Теми практичних занятьСкачати 177,93 Kb.
Дата конвертації15.04.2017
Розмір177,93 Kb.

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА “ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Антична література. Гомер

План:


1. Периодизация литературы Древней Греции.

2. Гомерівське питання.

3. Поема “Іліада”

4. Поема “Одісея”Література:

Боннар А. Смех Аристофана // Боннар А. Греческая цивилизация. – М.,1994, Т.2.

Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции (видання за будь-який рік).

Мифы народов мира: В 2т. – М., 1980.

Тахо-Годи А.А., Лосев А.Ф. Греческая культура в мифах и символах. – М.,1998.

Тронский, И.М. История античной литературы: учеб. для ун-тов и пед. ин-тов / И.М. Тронский. – 5-е изд.- М. : Высш. школа, 1988.

Ярхо В.Н. Античная драма. Технология мастерства. – М., 1990.

Ярхо В. Н. Древнегреческая литература. Трагедия. – М., 2000.

Юнг К. Архетип и символ. – М.,1991.

Элиаде М. Миф о вечном возвращении. – Спб., 1998.


Тема 2. Література народними мовами. Епос.

План:


1. Героїчний епос Раннього Середньовіччя (ірландські та ісландські саги).

2. Героїчний епос зрілого феодалізму. “Пісня про Роланда”.

3. “Пісня про Нібелунгів” – пам’ятка німецького героїчного епосу.

4. Лицарська (куртуазна) література.

5. Ідейно-художні особливості “Роману про Тристана та Ізольду”.

Література:

Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции / С. С. Аверинцев. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. – 447 с.

Бахтин М.М. Лекции по истории зарубежной литературы: Античность. Средние века / М. Бахтин. – Саранск: Изд-во Мордовского ун-та, 1999. – 210 с.

Березинська З. І. Деякі особливості художнього мислення середньовічних епічних авторів / З. І. Березинська // Іноземна філологія: Респ. міжвід. збірник. – 1976. – Вип. 43. – С. 70 – 73.

Борецький М. Доба європейського Відродження (Ренесанс). Ренесанс як духовний, світоглядний, культурний переворот / М. Борецький // Тема. – 2002. – № 3. – С. 2 – 11.

Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства / А. Я. Гуревич. – М.: Искусство, 1990. – 395 с.

Загальна характеристика розвитку середньовічної літератури народів Європи // Тема. – 2000. – № 3. – С. 3 – 69.

История всемирной литературы: В 9-ти т. – Т.2. / Отв. ред. А. Д. Михайлов. – М.: Наука, 1984. – С. 438 – 592.

Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження. – Львів: Вища школа, 1982. – 440 с.

Кирилюк З. В. Література середньовіччя: Посібник для вчителя / З. В. Кирилюк. – Харків: Вид-во «Ранок»; «Веста», 2003. – 176 с.

Лихачев Д. С. Традиционность средневековых литератур / Д. С. Лихачев // Историко-философский журнал. – 1987. – № 2. – С. 59 – 62.

Тема 3. Література доби Відродження

План:


1. Специфіка творчості Данте.

2. Петрарка і Боккаччо.

3. Філософські твори Е.Роттердамського.

4. Творчість Ф.Рабле.Література:

Ахматова А. Слово о Данте / А. Ахматова // Зарубіжна література. – 2005. – № 38. – С. 23.

Баткин Л. М. Данте и его время: Поэт и политика / Л. М. Баткин. – М.: Наука, 1965. – 196 с.

Висоцька Н. О. Подорож у світ «Божественної комедії» // Всесвітня література. – 1999. – № 11. – С. 41-43.

Гвоздьов А. А. Геній італійського Ренесансу: (Данте) / А. А. Гвоздьов // Всесвітня література та культура. – 2004. – № 4 . – С. 2 – 7.

Голенищев-Кутузов И. Н. Творчество Данте и мировая культура / И. Н. Голенищев-Кутузов. – М.: Наука, 1971. – 551 с.

Давиденко Г. Й., Акуленко В. Л. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження / Г. Й. Давиденко, В. Л. Акуленко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – С. 77 – 85.

Доброхотов А. Л. Данте Алигьери / А. Л. Доброхотов. – М.: Мысль, 1990. – 208 с.

Елина Н. Г. Поэзия «Новой жизни» (Данте) // Дантовские чтения: 1971 / Под общей ред. И. Бэлзы. – М., 1971. – С. 52 – 144.

Мойсеїв І. Три застереження щодо «трикутників кохання» у Петрарки / І. Мойсеїв // Зарубіжна література. – 2006. – № 38. – С. 29 – 31.

Петрарка Ф. Канцоньєре / Пер. з італ. – Харків: Фоліо, 2007. – 282 с.

Шалагінов Б. Зарубіжна література від античності до початку ХІХ ст. / Шалагінов Б. – К.: Вид-чий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – С. 136 – 148.

Шуренок Т. Подорож колами власної душі. За поемою Данте Аліг’єрі «Божественна комедія» / Т. Шуренок // Зарубіжна література. – 2011. – № 5. – С. 11 – 14.
Тема 4. Жанрова розмаїтість та багатоплановість ренесансного гуманізму.

План:


1. Гуманістична теорія мистецтв.

2. Жанри творчості гуманістів.

3. Рецепція.

Література:

Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури XVII–XVIII ст. / Г. Й. Давиденко. – К., 2007.

История зарубежной литературы XVII века : учеб. для филол. спец. вузов / [Н. А Жирмунская, З. И. Плавскин, М. В. Разумовская и др.] ; под ред. М. В. Разумовской. – М., 2001.

Кирсанов В. С. Научная революция XVII века / В. С. Кирсанов. – М., 1987.

Луков В. А. История зарубежной литературы XVII–XVIII веков / В. А. Луков, Е. Н. Черноземова. – М., 2004.

Пахсарьян Н. Т. XVII век как «эпоха противоречия»: парадоксы литературной целостности / Н. Т. Пахсарьян // Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000–2000 : учеб. пособие / под ред. Л. Г. Андреева. – М., 2001.

Шалагінов Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя: історико-естетичний нарис / Б. Шалагінов. – К., 2004.
Тема 5. Бароко як провідний напрям іспанської літератури ХVІІ ст.

План:


1. Література Іспанії (Лопе де Вега, Кальдерон).

2. Література Франції (Корнель, Расін. Мольєр)

3. Література Англії (Мільтон)

Література

Артамонов С.А., Самарин Р.М. История зарубежной литературы XVII в. – М., 1958.

Борецький М.І. Класицизм та його різновиди // ВЛ та культура. – 1998. – № 12. – С. 3.

Игнатов С. Испанский театр XVI – XVII вв. – М., 1939.

Лопе де Вега “Собака на сене”: Пьесы / Пер. с исп. М.Донского. Вст. Статья К.Дарвина. – М.: Эксмо, 2004. – 608 с.

Ніколенко О.М. Бароко, класицизм, просвітництво. Література XVII — XVIII століть: Посібник для вчителя. — Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. — 224с.

Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX ст. — К.: Академія, 2004. — 360 с. — С.: 222-265.

Шалагінов Б.Б. Класицизм у французькій літературі // ВЛ та культура. – 2004. – № 2. – С. 23-27.


Тема 6. Соціально-політичні, філософські та естетичні літературні погляди доби Просвітницва

План:


1.Англійська література (Д.Дефо, Свіфт, Філдінг).

2. Французька література (Вольтер, Д.Дідро, Руссо).

3. Німецька література (Лессінг)

Література

Давиденко Г.Й., Величко М.О. Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 292 с.

Естетика і поетика романтизму / Історія зарубіжної літератури XIX - початку XX ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zarlit.com/info/history_XIX_XX/1.html

Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://school.xvatit.com/index.php?title=

Французька література XVIII ст. Вольтер, Д. Дідро / Історія зарубіжної літератури XVII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/11570718/kulturologiya/frantsuzka_literatura_xviii_volter_didro


Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX ст. — К.: Академія, 2004. — 360 с. — С.: 222-265.
Тема 7. Інтелектуальна проза в європейських літературах І половини ХХ ст.

План:


1.Реалізм на межі ХІХ – ХХ ст.

2. Соціально-психологічна лінія реалізму.

3. Соціально-філософська лінія реалізму.

4. Сатирико-гумористична лінія реалізму.Література

Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ-ХХ вв. Трактаты, статьи, эссе. – М., 1987

Зарубіжна література XIX сторіччя. Доба романтизму: Підручник. Допущено Мін. освіти і науки України / Наливайко Д.С., Шахова К.О. – Т.: Навчальна книга. – Богдан, 2001. – 416 с.

Жанровые разновидности романа в зарубежной литературе ХІХ-XX вв. – К., 1985.

Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література XIX сторіччя. Доба романтизму: Підручник.— Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001. — 416 с.

Хроповицкая Г.Н., Солодуб Ю.П. История зарубежной литературы. Западноевропейский и американский реализм ( 1830 – 1860-е гг.). – М., 2005.


Тема 8. Європейський і американський антивоєнний роман міжвоєнних десятиліть.

План:


1. Національні варіанти літератури "втраченого покоління"

2. Антивоєнний пафос творів А.-М. Ремарка.

3. Характерні риси творчості Е.Хемінгуея.

Література

Днепров В. Интеллектуальный роман Т. Манна // Вопр. лит-ры. – 1960. – № 2. – С. 143–166.

Засурский Я.Н. Американская литература XX века. – М., 1984.

Жантиева Д. Некоторые «итоги» и «точки здания» (эстетические взгляды и творческий путь С. Моэма) // Ин. лит-ра. – 1960. – № 2. – С. 185–192.

Михальская Н.П., Аникин Г.В. Английский роман ХХ в. – М.: Высш. шк., 1982. – 192 с.

Новикова Т. Необыкновенные приключения науки в утопии и антиутопии // Вопр. лит-ры. – 1998. – № 4. – С. 179–203.

Павлова Н.С. Типология немецкого романа. – М.: Наука, 1982. – С. 8–53.

Русакова А. Томас Манн. – Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1975. – 184 с.

Сучков Б. Роман и миф / Современная литература за рубежом. – М.: Сов. писатель, 1971. – Сб. 3. – С. 76–117.

Усачева Н.И. Стиль Т. Манна // Анализ зарубежной художественной и научной литературы. – М.: 1978. – Вып. 1. – С. 89–96.

Федоров А.А. Томас Манн. Время шедевров. – М., 1981.

Шестаков В.В. Литература Великобритании ХХ в. – М., 1984.

Эстетические концепции в романах Манна и Гессе // Лекции по истории эстетики: В 4 кн. – Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1977. – Кн. 3. – С. 28–34.
Тема 9. Новий роман.

План:


1. Філософська сутність нового роману.

2. Концепція історичного роману Л.Фейхтвангера та її художнє втілення.

3. Розвиток нового французького роману.

Література

Боронина И.А. Классический японский роман. – М.: Наука, 1981. – С. 242–257.

Герасимова М.П. Бытие и красоты: Традиции и современность в творчестве Я. Кавабаты. – М.: Наука, 1990. – 158 с.

Григорьева Т. Японская литература XX века. – М., 1983

Гусев В. Жестокое бесстрашие Маркеса / Гусев В. Рождение стиля. Статьи. – М.: Сов. Россия,1984. – С. 321–325.

Дубин Б. Зеркало в центре лабиринта: О символике запредельного у Борхеса // Вопр. лит-ры. – 1991. – № 8. – С. 154–159.

Кондратьев А.Г. Притча и символ в структуре романа «Осень патриарха» // Проблемы метода и жанра. – М., 1986. – Вып.13. – С. 234–251.

Кутейшикова В.Н. Новый латиноамериканский роман. – М.: Сов. писатель, 1976. – С. 218–241, 283–244.

Рехо К. Современный японский роман. – М.: Наука, 1977. – С. 28–44, 132–143.

Тертерян И.А. Человек миротворящий. – М.: Сов. писатель, 1988. – С. 421–461.

Федоренко Н.Т. Кобо Абэ // Федоренко Н.Т. Мысль и образ. – М.: Худ. лит-ра, 1985. – С. 238-256.

Художественное своеобразие литератур Латинской Америки. – М.: Наука, 1976. – 372 с.

Эпштейн М. Парадоксы новизны. – М.: Сов. писатель, 1988. – 415 с.

Ямпольский М.Б. Метафоры Борхеса // Латинская Америка. – 1989. – № 6. – С. 77–87.


Тема 10. Сучасна література та її вплив на суспільство

План:


1. Європейський і американський антивоєнний роман міжвоєнних десятиліть.

2. Література Сходу у ХХІ ст.

3. Сучасна дитяча література

Література

Сучасний літературний процес: імена та тенденції : аналітично - інформаційне видання / Сумська обл. універс. наук. б-ка ; уклад. С. В. Сагайдак, Г. П. Кашуба. – Суми, 2008.

Уткина О. А. Детская литература XXI века // Казанский педагогический журнал. Выпуск № 4 (99) / 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/detskaya-literatura-xxi-veka

Arthurian Literature XXI: Celtic Arthurian Material / Ceridwen Lloyd-Morgan. – Cambridge, 2004. – 140 p.

Ivo Oliveira and Mithun Selvaratnam Literature in the 21st Century [Electronic resource]. – Mode Asses: http://www.fairobserver.com/culture/literature-21st-century/ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ “ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”
1. Герої і боги у пам’ятках давньогрецької міфології

2. Міфологічні сюжети у творах Гомера (“Іліада”, “Одісея” – за вибором студента)

3. Античні сюжети у західноєвропейській літературі

4. Проблема фатуму і вільного вибору людини у трагедії Софокла “Цар Едип”

5. Тема зрадництва у героїчному епосі епохи Середньовіччя

6. Поєднання міфології, історії та куртуазної культури у тексті “Пісні про Нібелунгів”

7. Культ Прекрасної Дами у куртуазній культурі

8. Образ ліричного героя у творчості Ф. Петрарки

9. Жіночі образи роману Сервантеса “Дон Кіхот” – пародія на куртуазну поезію

10. Біографія Гамлета як демонстрація кризи ренесансного гуманізму

11. Особливості синтетичного жанру “високої комедії” Ж.-Б. Мольєра

12. Жанрова своєрідність трагедії І.Гете “Фауст”

13. Особливості композиції поеми Байрона “Паломництво Чарльд Гарольда”

14. Новаторство Стендаля у романі “Червоне і чорне”

15. Специфіка гуманізму Ч.Діккенса

16. Проблема “маленької людини” у творчій інтерпретації Ф.Кафки

17. Специфіка відображення фантастики у романах Ф. Кафки

18. Сюрреалізм у поезії

19. Гуманістичні ідеали у прозі А. де Сент-Екзюпері

20. Казка-притча А. де Сент-Екзюпері “Маленький принц”: особливості жанру та образної системи

21. Жанр сімейного роману у французькій літературі ХХ ст. (Р.Марьен де Гар, Ерве Базен, Моріс Дрюон, Ж.Лакратель)

22. Ідеї Ніцше у творчості А.Жіда

23. Есеїстка А.Камю та її зв'язок з романами письменника

24. Особливості творчості Т.Манна

25. Історичні романи С.Цвейга

26. Поєднання натуралізму і романтизму у романах Т.Драйзера

27. Характер оповідної техніки Е.Хеммінгуея

28. Особливості взаємодії людини і природи у романі Е.Бронте “Грозовий Перевал”

29. Жанрова специфіка малої прози 1920-х (на матеріалах творчості М.Булгакова, М.Зощенка)

30. Сучасна література Сходу

31. Проблематика улюбленого твору.

32. Літературна творчість улюбленого письменника / поета.
Рекомендована література:

Основна

Arthurian Literature XXI: Celtic Arthurian Material / Ceridwen Lloyd-Morgan. – Cambridge, 2004. – 140 p.


Аверинцев С. С. Риторика и истоки европейской литературной традиции / С. С. Аверинцев. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. – 447 с.

Антологія світової літературно-критичної думки. ХХ століття / Під редакцією М.Зубрицької. – Львів: Свічадо, 1996.

Артамонов С.А., Самарин Р.М. История зарубежной литературы XVII в. – М., 1958.

Ахматова А. Слово о Данте / А. Ахматова // Зарубіжна література. – 2005. – № 38. – С. 23.

Баткин Л. М. Данте и его время: Поэт и политика / Л. М. Баткин. – М.: Наука, 1965. – 196 с.

Бахтин М. М. Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Возрождения / М. М. Бахтин. – М.: Художественная литература, 1990. – 545 с.

Бахтин М.М. Лекции по истории зарубежной литературы: Античность. Средние века / М.М. Бахтин. – Саранск: Изд-во Мордовского ун-та, 1999. – 210 с.

Березинська З. І. Деякі особливості художнього мислення середньовічних епічних авторів / З. І. Березинська // Іноземна філологія: Респ. міжвід. збірник. – 1976. – Вип. 43. – С. 70 – 73.

Бершадська Н. М. Література Ренесансу у загальнокультурному контексті доби. Титани Відродження / Н. М. Бершадська // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – № 9. – С. 35 – 39.

Боннар А. Смех Аристофана // Боннар А. Греческая цивилизация. – М.,1994, Т.2.

Борецький М. Доба європейського Відродження (Ренесанс). Ренесанс як духовний, світоглядний, культурний переворот / М. Борецький // Тема. – 2002. – № 3. – С. 2 – 11.

Борецький М.І. Класицизм та його різновиди // ВЛ та культура. – 1998. – № 12. – С. 3.

Боронина И.А. Классический японский роман. – М.: Наука, 1981. – С. 242–257.

Буданова В. П. Варварский мир эпохи Великого переселения народов / В. П. Буданова. – М.: Наука, 2000. – 543 с.

Висоцька Н. О. Подорож у світ «Божественної комедії» // Всесвітня література. – 1999. – № 11. – С. 41-43.

Гвоздьов А. А. Геній італійського Ренесансу: (Данте) / А. А. Гвоздьов // Всесвітня література та культура. – 2004. – № 4 . – С. 2 – 7.

Герасимова М.П. Бытие и красоты: Традиции и современность в творчестве Я. Кавабаты. – М.: Наука, 1990. – 158 с.

Голенищев-Кутузов И. Н. Творчество Данте и мировая культура / И. Н. Голенищев-Кутузов. – М.: Наука, 1971. – 551 с.

Григорьева Т. Японская литература XX века. – М., 1983

Гуревич А. Я. Индивид и социум на средневековом Западе / А. Я. Гуревич. – СПб.: Александрия, 2009. – 496 с.

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры / А. Я. Гуревич. – М.: Искусство, 1972. – 318 с.

Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства / А. Я. Гуревич. – М.: Искусство, 1990. – 395 с.

Гуревич А.Я. Средневековый мир / А. Я. Гуревич. Избранные труды: В 4 т. – Т. 2. – М.-СПб.: Университетская книга, 1999. – 559 с.

Гусев В. Жестокое бесстрашие Маркеса / Гусев В. Рождение стиля. Статьи. – М.: Сов. Россия,1984. – С. 321–325.

Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури XVII–XVIII ст. / Г. Й. Давиденко. – К., 2007. – 398 с.

Давиденко Г. Й., Акуленко В. Л. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження / Г. Й. Давиденко, В. Л. Акуленко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 400 с.


Давиденко Г.Й., Величко М.О. Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 292 с.


Денисова Тамара Історія американської літератури ХХ століття. – К.: Видавничий дім «Київо- Могилянськая академія», 2012.

Доброхотов А. Л. Данте Алигьери / А. Л. Доброхотов. – М.: Мысль, 1990. – 208 с.

Дубин Б. Зеркало в центре лабиринта: О символике запредельного у Борхеса // Вопр. лит-ры. – 1991. – № 8. – С. 154–159.

ДудоваЛ..В., Михальская Н.П., Трыков В.П.. Модернизм в зарубежной литературе. – М.: Прогресс , 2001.

Елина Н. Г. Поэзия «Новой жизни» (Данте) // Дантовские чтения: 1971 / Под общей ред. И. Бэлзы. – М., 1971. – С. 52 – 144.

Жанровые разновидности романа в зарубежной литературе ХІХ-XX вв. – К., 1985.

Жантиева Д. Некоторые «итоги» и «точки здания» (эстетические взгляды и творческий путь С. Моэма) // Ин. лит-ра. – 1960. – № 2. – С. 185–192.

Загальна характеристика розвитку середньовічної літератури народів Європи // Тема. – 2000. – № 3. – С. 3 – 69.

Загальна характеристика розвитку середньовічної літератури народів Європи // Тема. – 2000. – № 3. – С. 3 – 69.

Зарубежная литература ХХ века . Под редакцией Н.П.Михальской и Л.В.Дудовой. Практикум, - Москва : «Просвещение», 2002.

Зарубежная эстетика и теория литературы ХІХ-ХХ вв. Трактаты, статьи, эссе. – М., 1987.

Зарубіжна література XIX сторіччя. Доба романтизму: Підручник. Допущено Мін. освіти і науки України / Наливайко Д.С., Шахова К.О. – Т.: Навчальна книга. – Богдан, 2001. – 416 с.

Засурский Я.Н. Американская литература XX века. – М., 1984.

Игнатов С. Испанский театр XVI – XVII вв. – М., 1939.

История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение: Учеб. для филол. спец. вузов/ М.П.Алексеев, В.М.Жирмунский, С.С. Мокульский, А.А. Смирнов. – 4-е изд. испр. и доп. – М.: Высш. Школа, 1987. – 415 с.

История всемирной литературы: В 9 т. – М.: Наука, 1994.

История зарубежной литературы XVII века : учеб. для филол. спец. вузов / [Н. А Жирмунская, З. И. Плавскин, М. В. Разумовская и др.] ; под ред. М. В. Разумовской. – М., 2001.

История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Вл.А.Луков. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 512 с.

Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження. – Львів: Вища школа, 1982. – 440 с.

Кирилюк З. В. Література середньовіччя: Посібник для вчителя / З. В. Кирилюк. – Харків: Вид-во «Ранок»; «Веста», 2003. – 176 с.

Кирсанов В. С. Научная революция XVII века / В. С. Кирсанов. – М., 1987.

Кондратьев А.Г. Притча и символ в структуре романа «Осень патриарха» // Проблемы метода и жанра. – М., 1986. – Вып.13. – С. 234–251.

Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции (видання за будь-який рік).

Кутейшикова В.Н. Новый латиноамериканский роман. – М.: Сов. писатель, 1976. – С. 218–241, 283–244.

Лихачев Д. С. Традиционность средневековых литератур / Д. С. Лихачев // Историко-философский журнал. – 1987. – № 2. – С. 59 – 62.

Література західноєвропейського середньовіччя / Під ред. Н. О. Висоцької. – Вінниця: Вид-во «Нова книга», 2003. – С. 6 – 20.

Лопе де Вега “Собака на сене”: Пьесы / Пер. с исп. М.Донского. Вст. Статья К.Дарвина. – М.: Эксмо, 2004. – 608 с.

Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. Исторический смысл эстетики Возрождения / А. Ф. Лосев. – М.: Мысль, 1998. – 624 с.

Луков В. А. История зарубежной литературы XVII–XVIII веков / В. А. Луков, Е. Н. Черноземова. – М., 2004.

Мифы народов мира: В 2т. – М., 1980.

Михальская Н.П., Аникин Г.В. Английский роман ХХ в. – М.: Высш. шк., 1982. – 192 с.

Мойсеїв І. Три застереження щодо «трикутників кохання» у Петрарки / І. Мойсеїв // Зарубіжна література. – 2006. – № 38. – С. 29 – 31.

Моклиця М. Основи літературознавства. Посібник для студентів, — Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. — 192 с.

Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили / Д. Наливайко. – К.: Мистецтво, 1981. – 288 с.

Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література XIX сторіччя. Доба романтизму: Підручник.— Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001. — 416 с.

Ніколенко О.М. Бароко, класицизм, просвітництво. Література XVII — XVIII століть: Посібник для вчителя. — Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. — 224с.

Новикова Т. Необыкновенные приключения науки в утопии и антиутопии // Вопр. лит-ры. – 1998. – № 4. – С. 179–203.

Павличко Соломія Зарубіжна література: дослідження та критичні статті. Теорія літератури. Видання друге. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2009.

Павлова Н.С. Типология немецкого романа. – М.: Наука, 1982. – С. 8–53.

Пахсарьян Н. Т. XVII век как «эпоха противоречия»: парадоксы литературной целостности / Н. Т. Пахсарьян // Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000–2000 : учеб. пособие / под ред. Л. Г. Андреева. – М., 2001.

Петрарка Ф. Канцоньєре / Пер. з італ. – Харків: Фоліо, 2007. – 282 с.

Прокаєв Ф.І. Кучинський Б.В., Долганов І.В. Зарубіжна література: Навч. посібник для студентів-філологів педінститутів. – К.: Вища школа, 1987.

Рехо К. Современный японский роман. – М.: Наука, 1977. – С. 28–44, 132–143.

Русакова А. Томас Манн. – Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1975. – 184 с.


Сучасний літературний процес: імена та тенденції : аналітично - інформаційне видання / Сумська обл. універс. наук. б-ка ; уклад. С. В. Сагайдак, Г. П. Кашуба. – Суми, 2008.


Сучков Б. Роман и миф / Современная литература за рубежом. – М.: Сов. писатель, 1971. – Сб. 3. – С. 76–117.

Тарасова Н. І. Відродження як літературна епоха / Н. І. Тарасова // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1999. – № 2. – С. 2 – 7.

Тахо-Годи А.А., Лосев А.Ф. Греческая культура в мифах и символах. – М.,1998.

Тертерян И.А. Человек миротворящий. – М.: Сов. писатель, 1988. – С. 421–461.

Тронский, И.М. История античной литературы: учеб. для ун-тов и пед. ин-тов / И.М. Тронский. – 5-е изд.- М. : Высш. школа, 1988.

Усачева Н.И. Стиль Т. Манна // Анализ зарубежной художественной и научной литературы. – М.: 1978. – Вып. 1. – С. 89–96.

Федоренко Н.Т. Кобо Абэ // Федоренко Н.Т. Мысль и образ. – М.: Худ. лит-ра, 1985. – С. 238-256.

Федоров А.А. Томас Манн. Время шедевров. – М., 1981.

Хейзинга Й. Осень Средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в ХІV и ХV веках во Франции и Нидерландах / Пер. Д. Сильвестрова. – СПб.: Изд-во И. Лимбаха, 2011. – 768 с.

Хрестоматия по зарубежной литературе средних веков / Сост. Б.И.Пуришев. – М.: Учпедгиз, 1953. – 704 с.

Хроповицкая Г.Н., Солодуб Ю.П. История зарубежной литературы. Западноевропейский и американский реализм ( 1830 – 1860-е гг.). – М., 2005 Днепров В. Интеллектуальный роман Т. Манна // Вопр. лит-ры. – 1960. – № 2. – С. 143–166.

Художественное своеобразие литератур Латинской Америки. – М.: Наука, 1976. – 372 с.

Шалагінов Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя: історико-естетичний нарис / Б. Шалагінов. – К., 2004.

Шалагінов Б.Б. Класицизм у французькій літературі // ВЛ та культура. – 2004. – № 2. – С. 23-27.

Шаповалова М. С., Рубанова Г. Л., Моторний В. А. Історія зарубіжної літератури: Середні віки та Відродження / М. С. Шаповалова, Г. Л. Рубанова, В. А. Моторний; За ред. Я. І. Кравця. – К.: Знання, 2011. – С. 150 – 154.

Шаповалова М.С., Убанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури. Середні віки та Відродження. – 3-е вид. перероб і доп. – Львів: Світ,1993. – 312 с.

Шестаков В.В. Литература Великобритании ХХ в. – М., 1984.

Шуренок Т. Подорож колами власної душі. За поемою Данте Аліг’єрі «Божественна комедія» / Т. Шуренок // Зарубіжна література. – 2011. – № 5. – С. 11 – 14.

Элиаде М. Миф о вечном возвращении. – Спб., 1998.

Эпштейн М. Парадоксы новизны. – М.: Сов. писатель, 1988. – 415 с.

Эстетические концепции в романах Манна и Гессе // Лекции по истории эстетики: В 4 кн. – Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1977. – Кн. 3. – С. 28–34.

Юнг К. Архетип и символ. – М.,1991.

Ямпольский М.Б. Метафоры Борхеса // Латинская Америка. – 1989. – № 6. – С. 77–87.

Ярхо В. Н. Древнегреческая литература. Трагедия. – М., 2000.

Ярхо В.Н. Античная драма. Технология мастерства. – М., 1990.
Додаткова

Єфименко В.В. Культура Середньовіччя. Культура Відродження: Розд. VІІІ-ІХ // Історія світової літератури: Навч. посібник / Кер. авт. кол. Л.Т.Левчук. – 2-е вид. перероб. і доп. – К.: Либідь, 1999.– С. 212- 280.

Історія української та зарубіжної культури: Навч. посібник/ Б.І.Білик, Ю.А. Горбань, Я.С. Калакура та ін.; За ред. С.М.Клапчука, В.Ф. Остафійчука. – К.: Вища школа, 1999. – С. 79-90, 107-112.

Культура Средневековья и Возрождения:Хрестоматия/ Сост. Н.Л. Перская. – Х.,1999. – 352 с.

Літературознавчий словник-довідник / Р.Т.Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К.: ВЦ «Академія», 1997

Лукаш М.О. Від Бокаччо до Аполлінера: Переклади / Ред. М.Н.Москаленко. – К.: Дніпро, 1990. – С. 12- 43

Новелла эпохи Возрождения. – К.: Политиздат Украины, 1990. – 478 с.

Парандовский Я. Петрарка / Пер. В.Борисова // Парандовский Я. Алхимия слова Петрарка. Король жизни //Пер. с пол. С.Белзы. – М.: Правда, 1990. – - С. 303-448.

Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури: Навч. посібник. – 4-е вид., випр. і доп. – К.: Т-во “Знання”, 2000. – С.253-295.

Сочинения итальянских гуманистов єпохи Возрождения (ХУ век) /Сост. Л.М. Брагина. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. – 383 с.

Українська Літературна Енциклопедія: В 5 т./ Ред.І.О.Дзеверін. – К.: Голов. ред УРЕ ім. М.П.Бажана, 1988. – Т.1, Т.2, Т.3.

Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник / М.М.Закович, І.Я.Зязюн, О.М.Семашко та ін.: За ред М.М.Заковича. – К.: Т-во «Знання», 2000. – С.153-211.


13. Інформаційні ресурси
1. http://static.my-shop.ru/product/pdf/184/1831963.pdf

2. https://www.academia.edu

3.http://www.kafedragum-artcollege.edukit.km.ua/Files/downloads/308686_0499D_davidenko_g_y_ chayka_o_m_istoriya_zarubizhno_literaturi_xix.pdf

4. http://ae-lib.org.ua/texts/rubanova__medieval_literature__ua.htm

5. http://www.ukrlib.com.ua/perekaz-zl/printout.php?id=37&bookid=0

6. Ivo Oliveira and Mithun Selvaratnam Literature in the 21st Century [Electronic resource]. – Mode Asses: http://www.fairobserver.com/culture/literature-21st-century/

7. Вступ. Літературознавство як наука / Наєнко М. К. Історія українського літературознавства: Підруч­ник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=3929

8. Естетика і поетика романтизму / Історія зарубіжної літератури XIX - початку XX ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zarlit.com/info/history_XIX_XX/1.html9. Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://school.xvatit.com/index.php?title=

10. Теорія літератури як наука [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukraine.velesava.com/?p=1111. Уткина О. А. Детская литература XXI века // Казанский педагогический журнал. Выпуск № 4 (99) / 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/detskaya-literatura-xxi-veka

12. Французька література XVIII ст. Вольтер, Д. Дідро / Історія зарубіжної літератури XVII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/11570718/kulturologiya/frantsuzka_literatura_xviii_volter_didro
Каталог: sites -> default -> files -> u138
files -> Бондарчук Андрій Іванович
files -> Тов “Кіноманія” – ексклюзивний дистриб'ютор фільмів кінокомпанії Warner Bros. Pictures в Україні
files -> Інформація про готелі для учасників конференції Адреса, контактні телефони 12 жовтня (вівторок) 10 00 13 00 Пленарне засідання
files -> Худзік Марта
u138 -> Конспект лекцій із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням»
u138 -> Опис навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури»
u138 -> Кафедра української та класичної мов
u138 -> Кафедра української та класичних мов
u138 -> Методичні рекомендації І завдання до практичних занять для студентів заочної форми навчання окр
u138 -> Методичні рекомендації для організації самостійної роботи студентів напряму підготовки 020303 «Філологія (Переклад)»


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Теми практичних занять iconГалузь знань 101 Педагогічна освіта / Спеціальність 010102 Початкова освіта І семестр – 16 год. (залік) – практичних занять / ІІ семестр – 32 год. (іспит) – 16 практичних занять дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій
Дит літ як навч дисципліна у системі підготовки вчителя поч школи І як складова поч освіти у загальноосв школі
Теми практичних занять icon«Українська література» (семестр другий) напрям підготовки 030301 Журналістика Теми практичних занять
Жанрово-композиційні особливості романів «Князь Єремія Вишневецький» І «гетьман Іван Виговський»
Теми практичних занять iconМетодично-хрестоматійний посібник для практичних занять з курсу
Давня українська література: Методично-хрестоматійний посібник з практичних занять до курсу „Історія української літератури Х-XVIII...
Теми практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств»
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів спеціальності 051 «Економіка»,...
Теми практичних занять iconМетодичні рекомендації до практичних занять з курсу «Історія української культури»
Методичні рекомендації до практичних занять з курсу «Історія української культури» для студентів всіх бакалаврських напрямків
Теми практичних занять iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Теми практичних занять iconЗагальні вказівки з підготовки до практичних І лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи
Для підготовки до практичних, лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит
Теми практичних занять iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»
М етодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»
Теми практичних занять iconМетодичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності "Фінанси І кредит" денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки для практичних занять для студентів спеціальності "Фінанси І кредит"
Теми практичних занять iconМетодичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни "Англійська розмовна мова" для студентів всіх спеціальностей
Методичні рекомендації та завдання для практичних занять з дисципліни “Англійська розмовна мова” для студентів всіх спеціальностей...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка