Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра


Тест №15 СУЧАСНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕССторінка4/4
Дата конвертації15.04.2017
Розмір0,67 Mb.
1   2   3   4

Тест №15 СУЧАСНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС


 1. У сучасній (кін. XX - поч. XXI ст.) «молодій» українській літературі набув поширення напрям:
  А модернізм Б реалізм В футуризм Г постмодернізм Д експресіонізм.

 2. Як альтернатива Спілці письменників України виникла організація: А АУП (Асоціація українських письменників) Б «Молоді письменники» В «Спілка української молоді» Г «Нова дегенерація»
  Д «Пласт».

 3. Естетичну природу постмодернізму пов'язують із: А поверненням до античності Б намаганням заперечити класику й утвердити нове В поєднанням і органічним співіснуванням різних художніх систем Г пишністю та багатством мови Д домінуванням поезії над прозою.

 4. Характеризується критично-іронічним поглядом на усталені істини й традиції: А реалізм
  Б постмодернізм В модернізм Г сентименталізм Д класицизм .

 5. Однією з найхарактерніших ознак постмодернізму є: А культивування урбанізму Б зацікавленість глибинними психічними процесами В суб'єктивізм і зацікавленість громадянською темою
  Г підкреслене естетство Д іронічність та пародійність.

 6. До складу літературного угруповання «Бу-Ба-Бу» входять: А Юрій Андрухович, Віктор Неборак, Олександр Ірванець Б Юрій Покальчук, Тарас Федюк В Степан Процюк, Іван Ципердюк, Іван Андрусяк Г Юрко Позаяк, Віктор Недоступ, Семен Либонь Д Борис Щавурський, Віталій Гайда, Гордій Безкоровайний

 7. Юрій Андрухович у сучасній українській літературі є найпомітнішим творцем: А фентезі Б монодрами В постмодерного роману Г вишуканої поезії Д трилера.

 8. Установіть відповідність назв та авторів: 1 «Солодка Даруся» 2 «Чорний ворон» 3 «Московіада»
  4 «Синій автомобіль»
  А Ярослав Стельмах Б Марія Матіос В Юрій Андрухович Г Василь ІІІкляр Д Оксана Забужко.

 9. Установіть відповідність назв літературних угруповань та прізвищ письменників, що брали чи беруть у них участь: 1 «Бу-Ба-Бу» 2 «Нова дегенерація» 3 «Пропала грамота» 4 «Західний вітер»
  А Юрко Позаяк, Віктор Недоступ, Семен Либонь Б Василь Махно, Віталій Гайда, Гордій Безкоровайний
  В Юрій Андрухович, Віктор Неборак, Олександр Ірванець Г Марія Матіос, Ірен Роздобудько, Ірена Карпа Д Степан Процюк, Іван Ципердюк, Іван Андрусяк.

 10. Установіть відповідність назв літературних угруповань та місць їх діяльності: 1 «500» 2 «Західний вітер» 3 «ЛуГоСад» 4 «Червона фіра»
  А Харків Б Київ В Івано-Франківськ Г Львів Д Тернопіль.


Тест № 16 «ОСНОВНІ ТЕОРЕТИКО-ЛІТЕРАТУРНІ ПОНЯТТЯ»

 1. Епос, лірика, драма — це: А роди літератури Б жанрові різновиди літератури В жанри літератури
  Г види літератури.

 2. Новела, оповідання, повість, роман — це жанри: А лірики Б ліро-епосу В драми Г епосу.

 3. Зав'язка — це: А завершення розвитку дії твору Б подія, що провокує конфлікт твору В момент найбільшого напруження у творі Г початковий момент у творі, знайомство з героями.

 4. До ліро-епосу відносять: А трагедію, комедію, драму Б співомовки, думи, байки, балади, поеми, романи у віршах В патріотичну лірику, філософську лірику Г народні пісні.

 5. Видами комічного є: А комедія, трагікомедія Б гумор, іронія, сатира, сарказм, гротеск В риторичні звертання, риторичні запитання Г анафора, епіфора, антитеза.

 6. Фольклорними жанрами є: А есе, оповідання, повість Б роман, роман-хроніка, роман-епопея, роман у віршах В міфи, легенди, казки, приказки, прислів'я, перекази, загадки, пісні, скоромовки

Г філософська лірика, патріотична лірика, інтимна лірика.

 1. Головним ознаками поетичної мови є: А точність, логічність, правильність Б ритм, рима, стопа, строфа; розмір В пісенність, мелодійність, наявність тропів Г варіативність, синонімічність.

 2. Елементами традиційного сюжету є: А пролог, зав'язка, епілог Б експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація, розв'язка В ліричні відступи, описи, діалоги, монологи, полілоги Г пролог, епілог.

 3. Позасюжетними елементами є: А експозиція, зав'язка, розвиток дії, кульмінація, розв'язка
  Б експозиція, зав'язка В експозиція, кульмінація, розв'язка Г ліричні відступи, описи, діалоги, монологи, полілог.

 4. Визначальними рисами бароко є: А поєднання релігійних і світських мотивів, образів, тяжіння до різких контрастів, складної метафоричності, алегоризму, пишний, барвистий стиль, риторичне оздоблення твору тощо Б раціоналізм, наслідування зразків античного мистецтва, афористична, понятійна мова тощо В відтворення почуттів і пристрастей людини, вільна побудова твору, підвищена емоційність тощо Г ідеалізм у філософії, культ почуттів, захоплення фольклором, ліричні та ліро-епічні форми, заперечення раціоналізму доби Просвітництва тощо.

 5. Символізм, неоромантизм — це стильові течії А реалізму Б романтизму В модернізму
  Г сентименталізму.

 6. Найбільш яскравим представником імпресіонізму є: А Леся Українка Б Михайло Коцюбинський
  В Василь Стефаник Г Микола Вороний.

 7. Найпоширенішим жанром імпресіонізму є: А роман Б оповідання В новела Г поема.

 8. Загальна назва літературних напрямів та шкіл кінця XIX - початку XX ст., яким притаманні творчість, експериментаторство, тяжіння до умовних засобів, антиреалістична спрямованість: А постмодернізм Б неоавангардизм В модернізм Г неоромантизм.

 9. Громадянська лірика: А передає переживання героя, пов'язані з особистим життям Б відображає осмислення сенсу людського життя, проблеми добра і зла В розкриває суспільно-національні питання і почуття Г викриває суспільні або людські вади.

 10. Тему ліричного твору називають: А композицією Б мотивом В пафосом Г сюжетом.

 11. Ідея твору — це: А побудова літературного твору, тобто доцільний, з точки зору автора, порядок, у
  якому розгортаються події, з'являються персонажі Б тема ліричного твору В провідна думка твору про зображені у ньому життєві явища, висвітленню якої підпорядковано всі картини й образи Г коло життєвих явищ, подій, відображених у творі у зв'язку з певною проблемою, що служить предметом авторського осмислення та оцінки.

 12. Уїдлива, зла, гірка насмішка — це: А гумор Б сатира В сарказм Г іронія.

 13. Пильна увага до позасвідомих сфер психіки, до внутрішньої боротьби роздвоєного «Я» характерна для психологізму літератури: А сентименталізму Б романтизму В реалізму Г модернізму.

 14. Творчості Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного притаманна манера письма: А імпресіоністська
  Б реалістична В експресіоністська Г романтична.

 15. Український експресіонізм започаткував: А Франко Б Коцюбинський В Стефаник Г Шевченко.

 16. Правдиве, конкретно-історичне, всебічне зображення типових подій і характерів у типових обставинах за правдивості деталей є однією з визначальних рис: А романтизму Б сентименталізму В символізму Г реалізму.

 17. Видатним майстром кіноповісті є : А М. Вороний Б І. Франко В О. Довженко Г М. Куліш .

 18. М. Зеров, Микола Хвильовий, М. Куліш, Григорій Косинка, М. Семенко — це: Апредставники «Розстріляного відродження» Б письменники-шістдесятники В представники літературного угруповання «Пропала грамота» Г представники літературного угруповання «Червона фіра».

 19. Зразком історичного роману-хроніки є: А «Тигролови» Б «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» В «Маруся Чурай» Г «Чорна рада».

 20. Романом у новелах є: А «Вершники» Б «Маруся Чурай» В «Кайдашева сім'я» Г «Чорна рада».

 21. Прототип — це: А виразник сюжетної дії, яка розкриває зміст художнього твору Б конкретна історична або сучасна автору особа, яка послужила відправним моментом для створення образу В автор, безпосередньо присутній у ролі героя Г конкретна і водночас узагальнена картина людського життя, що створена за допомогою вимислу й має естетичне значення.

 22. Бароко — це напрям у літературі, архітектурі та мистецтві, для якого характерні: А підкреслена урочистість, пишна декоративність, динамічність композиції Б увага до людини та природи, античний ідеал краси (духовної і фізичної) В релігійне забарвлення культури, трактування Бога як вершини досконалості Г правила трьох єдностей, лінійне розгортання сюжету та концентричні сюжети Д захист ідеї природної рівності людей, достовірно етнографічне змалювання життя.

 23. Барокові твори: А характеризуються невідповідністю між формою та змістом Б показують навколишню дійсність не прямолінійно, а з усвідомленням причинно-наслідкових зв'язків В позбавлені прикрас, строгі, ділові та лаконічні Г сповнені риторичних прикрас, складних метафор, емблем, символів, алегорій Д містять заклики, звертання до читачів, народнопоетичні художні засоби.

 24. Побудова літературного твору, або порядок, у якому розгортаються події у творі, — це: А композиція літературного твору Б сюжет літературного твору В ідея літературного твору Г проблематика літературного твору.

 25. До великих жанрів епосу належать: А повість, кіноповість Б роман, хроніка, епопея В есе, нарис, фейлетон, памфлет, притча, новела, оповідання тощоГ казка, легенда, міф .

 26. Жанр суто українського речитативного народного та героїчного ліро-епосу — ліро-епічний твір про історичні чи соціально-побутові події: А балада Б байка В дума Г співомовка.

 27. Повторення приголосних звуків для посилення інтонаційної та смислової виразності: А асонанс
  Б інверсія В епіфора Г алітерація.

 28. Різновид гуморески, у якому поєднано жанрові особливості гумористичного оповідання, анекдоту, фейлетону: А співомовка Б усмішка В байка Г епіграма.

 29. Вислів «Весь клас захоплено слухав» містить: А синекдоху Б перифраз В оксиморон Г метонімію.

 30. Конкретна історична або сучасна автору особа, яка послужила відправним моментом для створення образу, — це: А художній образ Б ліричний герой В прототип Г головний герой.

 31. Віршовий розмір та вид римування «Що є свобода? Добро в ній якеє? Кажуть, неначе воно золотеє? Ні ж бо, не злотне: зрівнявши все злото, Проти свободи воно — лиш болото»: А тристопний анапест, перехресне римування Б чотиристопний анапест, перехресне римування В чотиристопний дактиль, паралельне римування Г ямб, перехресне римування.

 32. Поданий уривок містить «Я на вбогім сумнім перелозі Буду сіять барвисті квітки, Буду сіять квітки на морозі, Буду лить на них сльози гіркі»: А епіфору Б алітерацію В анафору Г метонімію.

 33. Віршовий розмір та вид римування попереднього уривку: А ямб, перехресне римування
  Б чотиристопний дактиль, паралельне римування В чотиристопний анапест, перехресне римування
  Г тристопний анапест, перехресне римування.

 34. Поетичні рядки «Два кольори, мої два кольори: Червоне — то любов, а чорне — містять:
  А персоніфікацію Б алітерацію В оксиморон Г антитезу.

 35. Рядки «Темряву тривожили криками півні, Танцювали лебеді в хаті на стіні. Лопотіли крилами і рожевим пір'ям, Лоскотали марево золотим сузір'ям» містять: А асонанс Б алітерацію В анафору
  Г епіфору.

 36. Жанр новели характерний для творчості: А І. Нечуя-Левицького Б В. Стефаника В О. Кобилянської
  Г П. Куліша.

 37. Верлібр характерний для творів: А Д. Павличка Б І. Драча В В. Симоненка Г А. Малишка.

 38. Перифрази містить рядок: А живий труп, холодне полум'я Б Каменяр, дочка Прометея В час летить, сонце сміється Г Київ зустрічає гостей, зал аплодує.

 39. Установіть відповідність: 1 сюжет 2 тема твору 3 мотив 4 рима

А головний предмет зображення у творі,те, про що в ньому йдеться Б єдність теми та ідеї в ліричному творі В співзвучність закінчень у суміжних чи близько розташованих словах у кінці чи в середині віршованих рядків Г двоскладова стопа з наголосом на першому складі Д система подій, у яких розкриваються характери персонажів і розв'язуються суперечності між ними.

 1. Установіть відповідність: 1новела 2 роман у віршах 3 роман-хроніка 4 повість

А Л. Костенко «Маруся Чурай» Б М. Коцюбинський «Іntermezzo» В П. Куліш «Чорна рада»
Г І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім'я» Д І Франко “Мойсей».

 1. Установіть відповідність: 1 календарно-обрядові пісні 2 соціально-побутові пісні 3 історичні пісні
  4 родинно-побутові пісні

А «Ой на горі та женці жнуть», «Стоїть явір над водою» Б «Нова радість стала», «Маяло житечко, маяло» В «Зажурилась Україна», «Ой Морозе, Морозенку» Г «Ой на горі вогонь горить», «Козака несуть» Д «Цвіте терен, цвіте терен», «В кінці греблі шумлять верби».

 1. Установіть відповідність: 1 імпресіонізм 2 реалізм 3 екзистенціалізм 4 романтизм
  А основою мистецької творчості уважає символ Б правдиво і всебічно відображає дійсність на основі типізації життєвих явищ В заперечує раціоналізм, сувору нормативність у художній творчості, висуває культ почуттів людини Г позиціонує і досліджує людину як унікальну духовну істоту, що здатна до вибору власної долі Д заснований на принципі безпосередньої фіксації вражень, спостережень, співпереживань.

 2. Установіть відповідність: 1 модернізм 2 сентименталізм 3 класицизм 4 романтизм

А заперечує раціоналізм, сувору нормативність у художній творчості, висуває культ почуттів людини
Б посилений інтерес до почуттів, емоційного сприйняття дійсності, метою творів є викликати в читача сльози, співчуття до героїв, що страждають або гинуть В загальна назва літературних напрямів та шкіл XX ст., яким притаманні формотворчість, експериментаторство, тяжіння до умовних засобів, антиреалістична спрямованість Г свідоме прагнення найточніше, ясно, без зайвих прикрас висловити думку Д заснований на принципі безпосередньої фіксації вражень, спостережень, співпереживань.

 1. Установіть відповідність: 1.сентименталізм 2 романтизм 3 реалізм 4 імпресіонізм
  А Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Б М. Коцюбинський «Іntermezzo» В Т. Шевченко «До Основ'яненка» Г Г. Квітка-Основ'яненко «Маруся» Д В. Стефаник «Камінний хрест»

 2. Установіть відповідність: 1 «Максим Тримач» 2 «Місто» 3 «Україна в огні» 4 «Іntermezzo»

А кіноповість Б усмішка В урбаністичний роман Г лірична імпресіоністична новела Д оповідання.

 1. Установіть відповідність: 1 комедія 2 трагедія 3 драма 4 власне драма
  А драматичний твір, в основу якого покладено гострий конфлікт; головна дійова особа переважно діє в екстремальних ситуаціях, потрапляє в безвихідне становище і гине фізично або морально, здійснюючи подвиг або спокутуючи свою вину Б п'єса соціального чи побутового характеру з гострим конфліктом, який розвивається в постійній напрузі В один з літературних родів, який змальовує світ у формі дії, здебільшого призначений для сценічного втілення Г сукупність явищ авангардистської драматургії в європейському театрі XX ст., зумовлених філософією екзистенціалізму Д драматичний твір, у якому дійових осіб зображують у смішних ситуаціях, нещадно висміюють людські вади та негативні соціально-побутові явища.

 2. Установіть відповідність між характеристикою та назвами дискурсів у сучасній українській літературі:

А феміністичний Б неомодерний В заповідально-селянський Г постмодерний Д модерний

1 базується на реалістичній традиції з певними вкрапленнями романтизму та модернізму, будується на


селянському способі мислення і ментальності 2 екзистенція, рефлексія, відкритість, карнавал, художній
твір як гра цитатами, ремінісценціями, алюзіями зі світового письменства 3 увага до жінки, порушення
екзистенційних питань буття, самоідентичності жінки як духовного оберега нації 4 осучаснення,
наповнення новим змістом розгромленого на поч. XX століття модернізму.

 1. Установіть відповідність: 1. ямб 2 хорей 3 амфібрахій 4 анапест

А Хай на ньому цвіте росяниста доріжка, І зелені луги, й солов’їні гаї.. Б Як добре те, що смерті не боюсь я І не питаю, чи тяжкий мій хрест… В Любіть Україну у сні й наяву, Вишневу свою Україну… Г Всі поля серпами гніву скошено всі шляхи в кривавій зливі зрошено… Д Мріють крилами з туману лебеді рожеві…

 1. Установіть відповідність:1. анафора 2 епіфора 3 гіпербола 4 заперечне порівняння

А І зелені луги, й солов'їні гаї, І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, І засмучені очі хороші твої. Б Усмішка твоя — єдина, Мука твоя — єдина, Очі твої — одні. В Так ніхто не кохав. Через тисячі літ Лиш приходить подібне кохання... Г Можна все на світі вибирати, сину, Вибрати не можна тільки Батьківщину. Д Не чорна хмара з синього моря наступала, то виступала Мотря з Карпом з-за своєї хати до тину. Не сиза хмара над дібровою вставала, то наближалася до тину стара видроока Кайдашиха, а за нею вибігла а хати Мелашка з Лавріном, а за ними повибігали всі діти.

 1. Установіть відповідність: 1 гумор 2 сарказм 3 гротеск 4 іронія
  А гостра критика чогось, окремих осіб, людських груп чи суспільства з висміюванням, а то й гнівним засудженням вад і негативних явищ у різних ділянках індивідуального, суспільного й політичного життя, суперечних із загальнообов'язковими принципами чи встановленими ідеалами Б тип художньої образності, в основі якого лежить крайня міра умовності у відтворенні життя, а також характерне навмисне карикатурне спотворення форм і сутності предметів, поєднання реального і фантастичного, трагічного і комічного, нормального й абсурдного В прихована насмішка або стилістичний прийом, коли особа чи явище удавано схвалюються чи осуджуються з метою досягти протилежного ефекту
  Г уїдлива, зла, гірка насмішка Д різновид комічного, зображення життя у беззлобно-добродушному, жартівливому тоні.

Тест № 17 «УПІЗНАЙ ТВІР ТА АВТОРА»
1. За уривком із поетичного твору

Що є свобода? Добро в ній якеє?

Кажуть, неначе воно золотеє?

Ні ж бо, не злотне: зрівнявши все злото,

Проти свободи воно лиш болото

визначте його назву та автора: а) «Кавказ», Т. Шевченко; б) «Енеїда», І. Котляревський;


в)«Мойсей», І.Франко; г) «De libertate», Г. Сковорода.

2. З'ясуйте за поданим фрагментом із твору Т. Шевченка


Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.


А то залізете на небо: —
І ми — не ми, і я — не я!
І все те бачив, і все знаю:
Нема ні пекла, ані раю,
Немає й бога, тільки я!

його назву: а) «І мертвим, і живим...»; б) «Причинна»; . в) «Кавказ»; г) «До Основ’яненка».

3. Поетичні рядки Т. Шевченка

Борітеся — поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!

є у творі: а) «І мертвим, і живим...»; б) «Заповіт»; в) «Кавказ»; г) «Гайдамаки».

4. За наведеним фрагментом
Спала князю на ум охота —

і жадоба спробувати Дону великого
знамення йому заступила

упізнайте твір: а) «Гайдамаки» Т. Шевченка; б) «Слово о полку Ігоревім...» в) «Енеїда» І. Котляревського;

г) «Мойсей» І. Франка.

5. Визначте за наведеними словами

Ні, я хочу крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні…
назву твору : а) «До Основ’яненка » Т. Шевченка; б)«Чого являєшся мені у сні…» І. Франка; в) «Сontra spem spero!» Лесі Українки; г) «О слово рідне» О. Олеся.

6. З'ясуйте за поданим фрагментомО, ні!

Являйся, зіронько, мені Хоч в сні!

В житті мені весь вік тужити — Не жити

назву твору і його автора: а) «Сон», Т. Шевченко; б) «Лісова пісня», Леся Українка; в) «Чого являєшся мені у сні?..», І. Франко; г) «О панно Інно…» П. Тичина.

7.За фрагментом із твору

Знаю, що смерть — як коса замашна,
Навіть царя не обійде вона.


Байдуже смерті, мужик то чи цар, —
Все пожере, як солому пожар.
Хто ж бо зневажить страшну її сталь?
Той, в кого совість, як чистий кришталь...

вкажіть його назву та автора: а) «Енеїда», І. Котляревський; б) «Всякому місту — звичай і права...», Г.Сковорода; в) «Бояриня», Леся Українка, г) «І мертвим, і живим…» Т. Шевченко.

8. Поетичні рядки

Лови летючу мить життя!
Чаруйсь, хмелій, впивайся
І серед мрій і забуття
В розкошах закохайся

з вірша: а) «Ви знаєте, як липа шелестить…» П. Тичини; б) «Чари ночі» О. Олеся;
в) «Молюсь і вірю» М. Рильського; «Блакитна панна» М. Вороного.

9. За наведеним уривком


Голос духа чути скрізь:

По курних хатах мужицьких,
По верстатах ремісницьких,
По місцях недолі й сліз.
І де тільки він роздасться,
Щезнуть сльози, сум, нещастя

вкажіть назву твору і його автора: а) «Гімн», І. Франко; б) «І мертвим, і живим…» Т. Шевченко;


в) «Заповіт»Т. Шевченко; г) «Сontra spem spero!» Лесі Українки», Леся Українка.

10. За наведеним фрагментом


Любов к отчизні де героїть,

Там сила вража не устоїть,

Там грудь сильніша од гармат,

Там жизнь — алтин, а смерть — копійка,

Там лицар — всякий парубійка,

Козак там чортові не брат

вкажіть назву твору та його автора: а) «Енеїда», І. Котляревський; б) «Гайдамаки», Т. Шевченко;


в) «Мойсей» І. Франко; г) «Маруся Чурай» Ліна Костенко.

11. Рядки


Будуть приходити люди,
вбогі й багаті, веселі й сумні,
радощі й тугу нестимуть мені,
їм промовляти душа моя буде

є уривком із твору: а) «Заповіт Т. Шевченка»; б) «Гімн» І. Франка; в) «Молюсь і вірю» М. Рильського;


г) «Лісова пісня» Лесі Українки.

12. За наведеним фрагментомТа пройде час, і ти огнистим видом
Засяєш у народів вольних колі…
назвати твір і автора: а) «Любіть Україну» В. Сосюра; б) «Мойсей» І. Франко; в) «Кавказ» Т. Шевченко;
г) «О земле втрачена, явися…» В. Стус.

13. За наведеним фрагментомГори, гай, луги, поля -
Вся земля їй виспівує: «Осанна!»

назвати твір і автора: а) «Арфами, арфами…» П. Тичина; б) «Блакитна панна» М. Вороний; в) «Молюсь і вірю» М. Рильський; г) «Гімн» І.Франко.

14. За наведеним фрагментом

Кохана спить, кохана спить,
Піди збуди, цілуй їй очі…
назвати твір і автора: а) Ви знаєте, як липа шелестить…» П. Тичина; б) «Чари ночі» О. Олесь; в) «Чого являєшся мені у сні?..», І. Франко; г) «Молюсь і вірю» М. Рильський.

15. Установити відповідність між наведеними фрагментами творів та х назвами й авторами:

1. Я ваші очі пам’ятаю,
Як музику, як спів…2. І ти смієшся, й даль ясніє,
І серце б’ється, як в огні…


3. Для нас вона в світі єдина, одна
в просторів солодкому чарі…4. Ніч у сніговій завії
крутиться довкола стріх…а) Б-І.Антонич «Різдво»; б) В. Сосюра «Любіть Україну»; в) М. Рильський «Молюсь і вірю»; г) О. Олесь «Чари ночі»; д) П. Тичина «О панно Інно…»

16. Установити відповідність між наведеними фрагментами творів та х назвами й авторами:1. Думами, думами -
наче море кораблями, переповнилась блакить…


2. Ось вона вже крізь блакить майорить,
довгождана, нездоланна…3. Ходім! Шумлять щасливі води,
І граї вітер навкруги,
І голуби ясної вроди
Черкають неба береги.

4. Де голубів вільготні лети


І бризки райдуги в крилі
Минуле, озовися, де ти?
Забуті радощі, жалі…
а) В. Стус «О земле втрачена, явися…»; б) М. Вороний «Блакитна панна»; в) М. Рильський «Молюсь і вірю»;
г) О. Олесь «Чари ночі»; д) П. Тичина «Арфами, арфами».
17. Установити відповідність між наведеними фрагментами творів та х назвами й авторами:


1. О слово! Будь мечем моїм!
Ні, сонцем стань! Вгорі спинися…

2. Людей мільярди, і мільярди слів,
а ти їх маєш вимовити вперше!3. Безмежжя! Зачарований тобою,
Пливу в тебе! В твій п’яний синій хміль!


4. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу,
виростуть з тобою приспані тривоги…

а) В. Симоненко «Лебеді материнства»; б) Л. Костенко «Страшні слова…»; в) О. Олесь «О слово рідне…»;
г) Є Маланюк « Стилет чи стилос»; д) М. Рильський «Молюсь і вірю».
18. Установити відповідність між наведеними фрагментами творів та х назвами й авторами:


1. Поезія – це завжди неповторність,

Якийсь безсмертний дотик до душі.

2. Заглядає в шибу казка сивими очима,
материнська добра ласка в неї за плечима.

3. Поезії, сонце мої оранжеве!
щомиті якийсь хлопчисько відкриває тебе для себе…


4. Остання в світі казка сидить під образами
навшпиньки виглядають жоржини через тин…

а) Л. Костенко « Страшні слова»; б) І. Драч «Балада про соняшник» ; в) Л Костенко «Українське альфреско» ; г) О. Олесь «О слово рідне»; д) В. Симоненко «Лебеді материнства».


19. Установити відповідність між наведеними фрагментами творів та х назвами й авторами:


1. Хай на ньому цвіте росяниста доріжка,
І зелені луги, й солов’їні гаї…2. Вона у зірках, і у вербах вона,
І в кожному серця ударі…


3. Народе мій, до тебе я ще верну,
Як в смерті обернуся до життя.4. Народе мій, замучений, розбитий,
мов паралітик той на роздоріжжю…а) В. Сосюра «Любіть Україну»; б) І Франко «Мойсей»; в) А. Малишко «Пісня про рушник»; г) Т. Шевченко «Заповіт»; д) В. Стус «Як добре те, що смерті не боюсь я…».
20. Установити відповідність між наведеними фрагментами творів Т.Шевченка та їх назвами :


1.Борітеся- поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!


2. І мене в сім’ї великій,
В сім’ї вольній, новій


Не забудьте пом’янути
Незлим, тихим словом.
3. В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля…


4. Що діялось в світі,
Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти.


а) «Заповіт»; б)»До Основ’яненка»; в) «Гайдамаки; г)»Кавказ»; д) «І мертвим, і живим…»


21. Установити відповідність між наведеними фрагментами творів Т.Шевченка та їх назвами :


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"
2015 -> Автобіографія


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра iconРозповіді про українських письменників сьогодення Київ 2013
Михайло Булгаков, Павло Тичина, Олесь Гончар, Максим Рильський, Андрій Малишко; художники Алімпій, Володимир Боровиковський, Микола...
Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра iconРильський Максим Тадейович
Рильський Максим Тадейович (19 березня 1895 24 липня 1964), український поет, перекладач, публіцист, громадський діяч
Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра iconВоно дало високохудожні твори у галузі літератури, живопису, музики, театру. Було знищене тоталітарним більшовицьким режимом
Микола Куліш, Матвій Яворський, Володимир Чеховський, Валер'ян Підмогильний, Павло Филипович, Валер'ян Поліщук, Григорій Епік, Мирослав...
Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра iconУроку : «Павло Тичина» (про нього), П. Тичина «Гаї шумлять»
Матеріал уроку: «Павло Тичина» (про нього), П. Тичина «Гаї шумлять», «Хор лісових дзвіночків»
Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра iconБіографія: Максим Рильський
Його батько, етнограф, громадський діяч І публіцист Тадей Рильський, був сином багатого польського пана Розеслава Рильського І княжни...
Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра iconБогдан-Ігор Антонич. Основні відомості про поета. Поезія Весна
«Весна», визначити тематичну спрямованість програмового твору; розвивати пам'ять, культуру зв’язного мовлення, вміння раціонально...
Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра iconОлександр Олесь (Олександр Кандиба) 1878-1944 Біографія
Олександр Олесь український, поет, драматург, перекладач, представник символізму. Його син Олег Ольжич, український поет, археолог...
Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра iconУрок в 5 класі Тема. Павло Тичина «Не бував ти у наших краях!»
Тема. Павло Тичина «Не бував ти у наших краях!». Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісних, патріотичних почуттів...
Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра iconМаксим Рильський як перекладач лібрето «Руслана І Людмили»

Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра iconЗнайомий І незнайомий Павло Тичина (До 120 річниці від дня народження) Для учнів 7-9 класів
Поет, мабуть, світового масштабу, Тичина формою глибоко національний, бо зумів у своїй творчості використати все багате попередніх...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка