Тест 13. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильнуСкачати 131,92 Kb.
Дата конвертації23.07.2017
Розмір131,92 Kb.

Тест 13. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну відповідь.

1.Вкажіть, яке з українських міст Російської імперії мало статус вільного порту (порто франко):

а) Херсон;

б)Одеса;

в)Миколаїв;

г)Катеринослав;

д)Полтава.

2.Вкажіть, коли відбулося повстання військових поселенців у Чугуєві:

а) 1817 р.;

б) 1819 р.;

в)1835 р.;

г)1855р.;


д) 1845 р.

3.Вкажіть, коли було сформовано Азовське козаче військо:

а) 1806 р.;

б)1828р.;


в)1832 р.;

г)1846 р.;

д)1847 р.

4.Зазначте автора програми «Руська правда»:

а) П. Пестель;

б)М. Муравйов;

в)брати Борисови;

г)І. Орлай;

д)В. Лукашевич.

У завданнях 5—8 вкажіть три-чотири правильні відповіді.

5.Вкажіть ознаки кризи сільського господарства в Україні у першій половині XIX ст.:

а) перевиробництво продуктів сільського господарства і здешевлення їх на ринку;

б) консервація застарілих технологій господарювання та знарядь праці;

в)зниження продуктивності праці;

г)переведення кріпосних селян з відробіткової ренти на грошову;

д)низька товарність господарств;

е) зменшення плати кріпакам за їхню працю;

є) активізація міграції селян у Південну Україну;

ж)посилення кріпосного гніту.

6.Вкажіть основні перешкоди на шляху впровадження машинних технологій у промисловості та сільському господарстві України у першій половині XIX ст.:

а) опір консервативного селянства, яке з підозрою ставилось до технічних нововведень;

б) нестача у поміщиків та селян вільних коштів для придбання нової техніки;

в)непридатність природно-кліматичних умов України для тогочасної техніки;

г)недосконалість машинної техніки;

д) відсутність кваліфікованих робітників, здатних працювати з новою технікою;

е) невисока ефективність перших спроб впровадження технічних нововведень;

є) негативний вплив машинного виробництва на навколишнє середо­вище;

ж)відсутність вітчизняного машинобудування та дорожнеча імпорто­ваного обладнання.

7.Вкажіть, які перетворення були заплановані декабристами у «Руській правді»:

а) скасування кріпосного права;

б)проголошення автономії України;

в)обмеження влади поміщиків над кріпосними селянами;
г)перетворення російської держави на республіку;

д)перетворення представників усіх станів на рівноправних громадян;

е)обмеження влади царя конституцією;

є) недоторканість приватної власності;

ж) запровадження федеративного устрою.

8.Виділіть положення, які відповідають завданням Кирило-Мефодіївського товариства:

а)організація збройного повстання в Україні;

б) формування дієвого антиурядового підпілля;

в)поширення ідей товариства через виховання молоді, літературну творчість і примноження його членів;

г)усунення релігійної ворожнечі між слов'янськими народами;

д)викорінення рабства і будь-якого приниження бідних верств населення;

е) налагодження зв'язків із польським революційним рухом;

є) боротьба за незалежність України;

ж)поширення освіти серед населення.У завданнях 9—12 встановіть хронологічну послідовність.

9. Розташуйте події у хронологічній послідовності:

а)напад наполеонівської Франції на Російську імперію;

б)розформування козацьких полків, створених у 1812 р.;

в)перехід козаків Задунайської Січі на бік Росії;

г)утворення «Малоросійського товариства»;

д)розгром Кирило-Мефодіївського товариства;

є) повстання Чернігівського полку.

10.Розташуйте події у хронологічній послідовності:

а)публікація «Історії Русів»;

б)утворення Київського, Волинського та Подільського генерал-губернаторств;

в)польське повстання на Правобережній Україні;

г)утворення «Товариства об’єднаних слов'ян»;

д)заснування торгового дому Яхненка — Симеренка;

є) діяльність полтавської ложі «Любов до істини».

11.Розташуйте події у хронологічній послідовності:

а) початок формування в Україні військових поселень;

б) Чугуївське повстання;

в) «Київська козаччина»;

г) місія Капніста;

д) вихід друком «Енеїди» І. Котляревського;

е) підписання Бухарестського мирного договору.

12.Розташуйте події у хронологічній послідовності:

а)ліквідація судочинства за Литовським статутом на Правобережній Україні;

б)Кримська війна;

в)заснування Південного товариства;

г)діяльність Харківського таємного студентського гуртка;

д)організація Кирило-Мефодіївського товариства;

є) формування козацьких полків для боротьби з наполеонівською армією.

У завданнях 13—16 встановіть відповідність між двома групами елементів.

13.Встановіть відповідність між подіями і датами:

а)скасування військових 1) 1815 р.;

поселень; 2) 1857 р.;

б)створення таємної 3)1855р.;
організації«Залізні персні» 4) 1791 р.

у Кам'янці-Подільському;

в)місія Капніста в Берліні;

г)«Київська козаччина»;

14.Встановіть відповідність між подіями і датами:

а)діяльність Кирило- 1)1853—1856рр.;


Мефодіївського товариства; 2) 1846—1847 рр.;

б)Кримська війна; 3) 1818—1819 рр.;

в)повстання поляків 4)1830—1831рр.
на Правобережній Україні;

г)діяльність полтавської

масонської ложі «Любов до істини»;

15.Встановіть відповідність між подіями і датами:

а)правління Миколи І; 1)1832—1866 рр.;

б)російсько-турецька 2)1801—1825рр;

війна, внаслідок якої 3) 1806—1812 рр.;

до Росії було приєднано Бессарабію; 4) 1825—1855 рр.

в)правління Олександра І;

г)час існування Азовського козачого війська;

16.Встановіть відповідність між таємними організаціями та їх про­грамними документами:

а)Південне товариство; 1) «Книга буття українського народу»;

б)Кирило-Мефодіївське 2)«Конституція»;
товариство; 3) «Руська правда»;

в)«Товариство об'єднаних слов’ян 4) «Правила слов'ян»;

г)Північне товариство;

У завданнях 17-20 встановіть відповідність між трьома групами елементів.

17.Встановіть відповідність між подіями, датами та історичними міс­цями:

а)початок 1) 1825—1826 рр.; А)Правобережна Україна;

«Київської 2) 1855 р.;

козаччини»; 3) 1818 р.; Б) Київська губернія;

б)скасування 4) 1841 р.; В)Тульчинська управа;

судочинства Г) Васильків.

за Литовським статутом;

в)повстання
Чернігівського полку;

г)заснування «Союзу благоденства»;

18.Встановіть відповідність між подіями, датами, історичними особа­ми або історичними місцями:

а)заснування 1) 1831 р.; А) О. Аракчеєв;

Південного 2) 1828—1829 рр.; Б) П. Пестель;

товариства; 3) 1816 р.; В) Лівобережна Україна;

б) формування 4) 1821 р.;

військових Г) М. Гладкий,

поселень;

в)повернення


задунайських
козаків у Росію;

г)скасування


магдебурзького
права;

19.Встановіть відповідність між подіями, датами, історичними особа­ми або історичними місцями:

а)заснування 1) 1820—1830 рр.; А) Бессарабія;

«Товариства 2) 1821 р.; Б) У. Кармелюк;

об'єднаних 3) 1823 р.; В) В. Лукашевич;

слов'ян»;

б)укладення 4) 1812р.; Г) Новоград-Волинський.
Бухарестського

мирного договору;

в)активізація
селянського руху на Поділлі;

г)заснування


Малоросійського
товариства;

20.Встановіть відповідність між подіями, датами, історичними особа­ми або історичними місцями:

а)найбільше повстання 1)1818 р.; А) М. Костомаров;

військових поселенців; 2)40-ві роки ХІХст. Б) Чугуєво;

б)створення масонської 3) 1819 р.; В) Яхненки;

ложі «Любов до істини»; 4)1846-1847 рр. Г) Полтава.


в)написання «Книги

буття українського народу»;

г)поява парового цукроваріння;

У завданнях 21—24 встановіть відповідність між двома змістовими групами елементів.

21. Встановіть відповідність між політичними організаціями та їх членами:

а) Кирило-Мефодіївське 1)М. Гулак;

товариство; 2)П. Пестель;

б) організація декабристів; 3)А. Борисов;

4)М. Костомаров;

5)О. Навроцький;

6)С. Муравйов-Апостол;

7)О. Юшневський;

8)В. Білозерський.

22.Встановіть відповідність між державами та українськими етнічни­ми регіонами, що входили до їх складу:

а)Російська імперія; 1) Південна Україна;

б)Австрійська імперія; 2) Холмщина та Підляшшя;

3) Східна Галичина;

4)Правобережжя;

5)землі війська Донського;

6)Буковина;

7)Лівобережжя;

8)Закарпаття.

23.Встановіть відповідність між політичними організаціями та їх про­грамними положеннями:

а) Північне товариство; 1) організація збройного перевороту;

б) Кирило-Мефодіївське 2) встановлення демократичної республіки;

товариство 3) політичне об'єднання слов'ян;

4) унітарність майбутньої держави;

5) федеративний устрій майбутньої держави;

6) усунення релігійної ворожнечі;

7) недоторканість приватної власності;

8) орієнтація на мирні методи боротьби.

24.Встановіть відповідність між соціальними групами українського суспільства та притаманними їм формами соціального протесту і політичної боротьби:

а)українське селянство; 1) втечі;

б)українське дворянство 2) військовий переворот;

та інтелігенція; 3) збройні масові повстання;

4)складання проектів реформ;

5)відмова відбувати повинності;

6)вбивства поміщиків;

7)організація підпілля;

8)поширення ідей через освіту та літературу.

У завданнях 25—28 визначте історичну особу за уривком із біографії.

25.Вкажіть прізвище історичної особи:

Народився у с. Головчинці Літинського повіту Подільської губернії у селянській сім'ї. У 1812 р. за бунтарські дії був відданий поміщиком Пигловським у солдати. У 1813 р. втік з уланського полку, який розта­шовувався в Кам'янці-Подільському, і повернувся в рідні місця. У 1814—1830 рр. очолював повстанський рух проти російської адміні­страції і дворянства, який розгорнувся на Поділлі та Київщині і в якому взяло участь приблизно 20 тисяч чоловік. Був неодноразово заареш­тований і тікав із місць ув'язнення.

26.Вкажіть прізвище історичної особи:

Народився у Борисполі на Київщині. Походив з козацько-старшинсько­го роду. З 1798 р. виховувався у Пажеському корпусі, після закінчення якого, у 1803—1804 рр., служив перекладачем у Колегії закордонних справ, з 1805 р. —у Міністерстві внутрішніх справ. У 1807 р. вийшов у відставку і оселився в Борисполі. Заснував школу в Переяславі. З 1811 р. — предводитель дворянства Переяславського повіту. У 1818 р. став членом масонської ложі «Любов до істини» в Полтаві, до якої вхо­див також І. Котляревський. Його вважають одним з організаторів Малоросійського таємного товариства, метою якого було створення української самостійної держави. У лютому 1826 року був заарешто­ваний і ув'язнений у Петропавлівській фортеці.

27.Вкажіть прізвище історичної особи:

Народився у Москві. У 1811 р. закінчив Пажеський корпус. Брав участь у війні 1812 р., закордонних походах російської армії 1813 р. Із 1818 р. служив при штабі 2-ої армії в Тульчині, в 1821 р. призначений команди­ром В'ятського полку в с. Линці Тульчинського повіту. У 1816 р. вступив у «Союз порятунку», був автором його статуту. У 1818 р. створив Туль­чинську (Південну) управу «Союзу благоденства», добився прийняття членами організації республіканської програми. У березні 1921 року створив і очолив Південне товариство.

28.Вкажіть прізвище історичної особи:

Народився у с. Юрасівці Острогозького повіту Слобідсько-Української губернії. У 1832 р. позбувся кріпацької залежності. Вчився у Воронезь­кій гімназії. У 1836 р. закінчив історико-філологічний факультет Хар­ківського університету. В грудні 1837 року склав іспити на звання кан­дидата, після чого вступив на військову службу. Першу дисертацію «Про причини і характер унії в Західній Росії» подав до захисту в 1841 р., але з огляду на протест церковної влади її було вилучено й знищено. У 1844 р. успішно захистив другу дисертацію «Про історичне значення російської народної поезії». Протягом 1844—1847 рр. вчителював у Віденській та 1-й Київській гімназіях, а згодом був ад'юнктом кафедри російської історії в Київському інституті шляхетних дівчат. Був одним із засновників Кирило-Мефодіївського товариства, автором його про­грамних документів.

У завданнях 29—32 визначте поняття.

29.Визначте поняття (одним словом):

Форма державного устрою, при якій територіальні одиниці, підпоряд­ковуючись центральним органам влади, зберігають самоврядування, власні органи влади.

30.Визначте поняття (одним словом):

Процес збільшення кількості міст і відносної частки міського населення.

31.Визначте поняття (одним словом):

Перепис населення Російської імперії, яке платило подушний податок і відбувало військову службу.

32.Визначте поняття (двома словами):

Система відбування панщини, яка передбачала отримання кріпаком завдання на день.

У завданнях 33—36 знайдіть і виправте помилки в історичному тексті.

33.Знайдіть і виправте в історичному тексті три помилки:

На початку російсько-турецької війни 1828—1834 рр. бої відбувались і на землях Задунайської Січі, яка знаходилась на території Молдавії. Частина колишніх запорожців вирішила повернутись в Україну. Значну роль у прийнятті ними цього рішення відіграли суперечки козаків з російською владою. Важливе значення у переході задунайців до Російської держави відіграв останній кошовий Задунайської Січі Йосип Голий.

34.Знайдіть і виправте в історичному тексті три помилки.

У другій чверті XIX ст. в Росії царював Микола II, правління якого увій­шло в історію як «миколаївська реакція». Імператор надавав особли­вого значення зміцненню імперського впливу на Україну. Для цього, крім цивільної, в Україні вводилась військова влада. Українські губер­нії об'єднувались у генерал-губернаторства. На Правобережжі на початку 30-х років було утворено Харківське, Полтавське та Чернігів­ське генерал-губернаторства; на Лівобережжі в 1935 р. — Київське, Волинське та Подільське генерал-губернаторства. Із десяти генерал-губернаторств імперії три знаходились в Україні.

35.Знайдіть і виправте в історичному тексті три помилки:

У 1851—1856 рр. між царською Росією, з одного боку, і Австро-Угорщиною та її союзниками (Англією, Францією і Сардинським королівством) з іншого, тривала війна, яка увійшла в історію як Кримська. Україна була найближчим тилом імперії у війні. На плечі її жителів, особливо селян­ства, важким тягарем лягло утримання армії. Це було причиною масових селянських виступів, які увійшли в історію як Київська рекрутчина.

36.Знайдіть і виправте в історичному тексті чотири помилки:

У 1821 р. «Союз благоденства» розпався. Члени Київської управи про­голосили створення Північного товариства. Провідна роль у товаристві належала Пестелю. В Росії утворилось і Південне товариство. Обидві організації мали спільну мету — шляхом всенародної революції пова­лити самодержавний устрій та ліквідувати кріпосне право. Однак щодо майбутнього України погляди декабристів різнились.

У завданнях 37—40 продемонструйте навички роботи з історичними документами.

37.Вкажіть назву документа, з якого взято цей уривок:

«...З мечем в руках досягну мети нами визначеної. Пройду тисячі смертей, тисячі перешкод, пройду і присвячу останній подих волі та братському союзу благородних слов'ян...».

38.Вкажіть назву документа, з якого взято цей уривок:

«...а він (Полуботок) відповідав на теє із звичайною тогочасною Мало­російською чемністю: Правота і лагідність, суд і милість суть єдине добро всіх Монархів світу сього, і закони, що кермують усім взагалі людством і охоронять його від усякого лиха, є точне зерцало Царям і Володарям на їхнє становище і поведінку, і вони перші наглядачі та охо­ронці їм бути повинні. Звідкіля ж походить, що Ти, о Государю, ставля­чи себе понад закони, мордуєш нас єдиною владою своєю і кидаєш у вічне ув'язнення, загорнувши до скарбниці власне майно наше? Прови­на, на нас стягувана, є лише повинність наша, і повинність свята, у всіх народах так шанована, а жодним чином не законопреступна і до осуду не належна. Ми просили і просимо іменем народу свого про милість до отчизни нашої, неправедно гнаної і без жалю плюндрованої, просимо поновити права наші і привілеї, урочистими договорами затверджені, що їх і ти, Государю, декілька разів потверджував...».

39.Вкажіть назву документа, з якого взято цей уривок:

«...Постановляється корінним законом Російської держави, що будь-яка думка про федеративний устрій відкидається цілком, як найзгубніший злочин і найбільше зло. Уникати належить усього того, що безпо­середньо чи опосередковано, прямо чи не прямо, відкрито чи таємно, до такого устрою держави вести б могло...».

40.Вкажіть назву документа, з якого взято цей уривок:

«Визначаємо, що при об'єднанні кожне слов'янське плем'я повинно мати свою самостійність, а такими племенами вважаємо: південно-русів, північно-русів, білорусів, поляків, чехів зі словенцями, лужичан, ілліросербів з хуруганами і болгар...».

У завданнях 41—43 продемонструйте навички роботи з ілюстраціями та історичною картою.

1. Виберіть із наведених портретів той, на якому зображено П. Куліша:1 2 3 4


42.Співвіднесіть регіони України та особливості соціальної структу­ри населення,вказані на графіках:

а)Південна Україна;

б)Лівобережна Україна;

в)Правобережна Україна.
43. Встановіть відповідність між генарал - губернаторствами та зображеними на карті українськими губерніями:

а)Київське генерал-губернаторство;

б)Малоросійське генерал-губернаторство;в)Новоросійське генерал-губернаторство.Каталог: teachers -> gerasimenco -> history room -> pupil pg
pupil pg -> Тест 17. Новітня історія України Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. Культура України на початку ХХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну
pupil pg -> Тест 27. Україна в період загострення кризи радянської системи
pupil pg -> Тест 28. Розпад Радянського Союзу І відродження незалежності України у завданнях 1—4 вкажіть одну правильну
pupil pg -> Рішення про початок непу в 1921 р.: а)vii з'їзд рсдрп(б); б)X з'їзд ркп(б); в)xv з'їзд вкп
pupil pg -> Тест 16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії у другій половині ХІХ ст. Культура України у другій половині ХІХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну
pupil pg -> Тест 22. Радянська модернізація (1928-1938) у завданнях 1—4 вкажіть одну правильну
pupil pg -> Рішення про утворення раднаргоспів: а 1955 р.; б 1956 р.; в 1957 р.; г 1958 р. Вкажіть сільськогосподарську культуру, вирощування якої напо­легливо нав'язувалося в період правління в СРСР м. Хрущова: а картопля
pupil pg -> Тест 29. Україна в умовах незалежності у завданнях 1—4 вкажіть одну правильну


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тест 13. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну iconТест 16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії у другій половині ХІХ ст. Культура України у другій половині ХІХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну
Вкажіть, до якої нової форми боротьби вдавались селяни Захід­ної України у другій половині XIX ст
Тест 13. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну iconІсторія України. Тест 21. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
...
Тест 13. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну iconЗавдання за програмою 9 класу Вставте дати визначених подій особливу увагу зверніть на виділені події
Українські землі у складі російської імперії наприкінці XVIII у першій половині XIX ст
Тест 13. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну iconТест 22. Радянська модернізація (1928-1938) у завданнях 1—4 вкажіть одну правильну
Вкажіть політичних діячів, які стали жертвами сталінських репре­сій у 30-ті роки XX ст
Тест 13. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну iconТест 28. Розпад Радянського Союзу І відродження незалежності України у завданнях 1—4 вкажіть одну правильну
Вкажіть місце підписання угоди між керівниками України, Росії та Білорусі про припинення існування СРСР І створення снд 8 грудня...
Тест 13. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну iconТема. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у першій половині ХІХ століття
Позначте назву української землі, де у 1810 – 1815 рр., І в 1831 р були «холерні бунти»
Тест 13. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну iconТест 17. Новітня історія України Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. Культура України на початку ХХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну
Оберіть місто, в якому було відкрито перший стаціонарний про­фесійний театр на Україні
Тест 13. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну iconУрок тема уроку: Гетьманщина наприкінці ХVІІ у першій половині ХVІІІ ст
Хvіі у першій половині ХVІІІ ст., формувати поняття про роль І. Мазепи в історії України, його зовнішню І внутрішню політику
Тест 13. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну iconТест 29. Україна в умовах незалежності у завданнях 1—4 вкажіть одну правильну
Визначте політичну силу, яка мала найбільшу фракцію у Верхов­ній Раді у перше десятиліття незалежності України
Тест 13. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну iconКонспект уроку історії України у 9 класі на тему: «Узагальнення вивченого матеріалу за темою «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII у I третині XIX ст.»
«Узагальнення вивченого матеріалу за темою «Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII у I третині...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка