Тести 10 Завдання з вибором однієї правильної відповідіСкачати 151.76 Kb.
Дата конвертації19.03.2018
Розмір151.76 Kb.

Тести 10
Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.
1.Що було однієї зі складових політики десталінізації (1953 – 1964 рр.)?

А) Лібералізація державної політики щодо церкви, розширення мережі церковних громад.

Б) Ліквідація монополії КПРС на владу, передача влади З’їзду народних депутатів.

В) Реорганізація партійного апарату та створення національних комуністичних партій.

Г) Ліквідація системи ГУЛАГу, амністія та реабілітація незаконно засуджених.
2.«Реабілітація» – це

А) повернення після війни на батьківщину військовополонених, цивільних полонених, які були направлені на примусові роботи, біженців.

Б) насильницьке відчуження чи тимчасове вилучення державою для її потреб майна, продовольства громадян.

В) виправдання, відновлення в правах неправильно звинувачених, зганьблених чи засуджених осіб.

Г) створення умов для вільної діяльності політичних партій, громадських організацій.
3.Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Упродовж 1953 – 1958 рр. державні закупівельні ціни в Українській РСР для колгоспів на продукти сільського господарства збільшилися загалом втричі, зокрема на зерно – у 7 разів, на картоплю – у 8, на продукти тваринництва – у 5,5 раза. Дозволено видавати колгоспникам грошовий аванс – 25% коштів, що отримували колгоспи від реалізації худоби та продуктів тваринництва». Заходи, вжиті партійно-державним керівництвом УРСР, передбачали

А) реорганізацію частини колгоспів у радгоспи та укрупнення колгоспів.

Б) створення умов для розвитку присадибного господарства колгоспників.

В) здійснення переходу від жорсткого планового до ринкового виробництва.

Г) посилення матеріальної зацікавленості селян у суспільному виробництві.


4.Які з указаних нижче заходів партійно-державного керівництва в 1950 – середині 1960-х років вплинули на життєвий рівень населення України?

1. Заборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце своєї роботи.

2. Упровадження державних позик і збільшення присадибного господарства колгоспників.

3. Ведення широкомасштабного індустріального житлового будівництва.

4. Створення сфери побутових послуг і системи громадського харчування.

5. Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.

6. Підвищення рівня оплати праці, упровадження п’ятиденного робочого тижня.

А) 1, 4, 5

Б) 2, 3, 6

В) 1, 2, 4

Г) 3, 5, 6
5.«Раднаргоспи» – це

А) органи управління, на які покладалася координація промислової кооперації підприємств України в рамках Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ).

Б) організації, що керували системою державних закупівель сільськогосподарської продукції в Україні.

В) державні органи, що здійснювали укрупнення колгоспів, продаж їм техніки машинно-тракторних станцій (МТС).

Г) органи державного управління, утворені за територіальним принципом, що керували промисловістю та будівництвом у межах економічних районів.
6.Управління галузями народного господарства УРСР через систему раднаргоспів здійснювалося впродовж

А) 1945 – 1953 рр.

Б) 1954 – 1964 рр.

В) 1957 – 1965 рр.

Г) 1964 – 1972 рр.
7.Децентралізація управління промисловістю в другій половині 1950-х років відбулася внаслідок

А) упровадження системи рад народного господарства (раднаргоспів).

Б) ліквідації союзних та утворення республіканських галузевих міністерств.

В) створення вільних економічних зон на базі республіканських підприємств.

Г) ліквідації директивного планування й упровадження госпрозрахунку на підприємствах.
8.Яка зміна в економічному розвитку України в другій половині 1950 – першій половині 1960-х років пов’язана зі створенням раднаргоспів?

А) Установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.

Б) Раціоналізація використання місцевих матеріальних і людських ресурсів.

В) Перехід підприємств на повний госпрозрахунок у межах економічних зон.

Г) Ліквідація товарно-грошових відносин і централізованого планування.
9.Унаслідок упровадження в 1957 р. територіального принципу управління народним господарством

А) посилено централізованість планування.

Б) ліквідовано товарно-грошові відносини.

В) поглиблено регіональну спеціалізацію.

Г) створено вільні економічні зони.
10.Якими рішеннями в галузі сільського господарства політика керівництва УРСР в добу «відлиги» відрізнялася від політики в період післявоєнної відбудови?

1. Укрупнення колгоспів.

2. Розширення площ посівів кукурудзи.

3. Скорочення розмірів присадибних ділянок колгоспників.

4. Упровадження системи закупівель сільськогосподарської продукції.

А) 1, 3

Б) 1, 4

В) 2, 3

Г) 2, 4
11.До виконання яких завдань долучилася Україна, ставши членом ЮНЕСКО в 1954 р.?

А) Надавати допомогу країнам, що розвиваються, у поліпшенні умов життя дітей, захисту їхніх прав.

Б) Сприяти зміцненню миру та безпеки шляхом розширення співробітництва народів у галузях освіти, науки, культури та інформації.

В) Забезпечувати врегулювання проблем біженців, надання їм правового захисту та матеріальної допомоги.

Г) Досліджувати стан довкілля, брати активну участь у ліквідації екологічних катастроф та їхніх наслідків.
12.На чию адресу були висунуті такі звинувачення?

«Ця «праця» має явний антирадянський характер... в ній зводиться наклеп на національну політику КПРС, робиться спроба... розпалити ворожнечу між українським і російським народами. З цією метою автор вдається до спотворення положень ленінської національної політики, змісту творів класиків марксизму-ленінізму з національного питання».

А) В. Стуса

Б) І. Дзюби

В) О. Гончара

Г) Л. Костенко


13.Чи відображено в уривках з історичних джерел окремі аспекти життя українського суспільства в період десталінізації (1953 – 1964 рр.)?

1. «…У рік, коли було одержано найбільший урожай, на цілині працювало понад 75 тисяч юнаків і дівчат з України. Сотні тисяч механізаторів і фахівців, мобілізованих у сільському господарстві багатьох регіонів, приїхали на цілину й організували радгоспи. ...Українські механізатори організували 54 цілинних радгоспи...»

2. «Збирання кукурудзи важко піддавалося механізації й тому постійно доводилося мобілізовувати з міст сотні тисяч чоловік. Строки навчання у вузах пересувалися, а обсяг навчального матеріалу скорочувався, тому студенти тепер мали ще один «кукурудзяний» семестр...»

А) Відображено в обох уривках.

Б) Тільки в першому.

В) Тільки в другому.

Г) Не відображено в жодному з уривків.
14.Зазначте об’єкт, який був уперше введений у дію в УРСР 6 листопада 1960 року в Києві:

А) телевізійний центр

Б) суцільнозварний міст за проектом Є.Патона

В) постійно діючий атомний реактор

Г) метрополітен
15. Позначте термін, якому відповідає визначення: «Особа, що не погоджується з панівною ідеологією»

А) націоналіст

Б) дисидент

В) опортуніст

Г) демократ
16.Яка особливість економічного розвитку України 1970 – початку 1980-х років підтверджується поданими нижче даними?

«У республіці, на яку припадало 2,6% території СРСР, було побудовано майже 40% атомних енергоблоків, продукувалося близько 40% усієї радянської сталі, 34% вугілля, 51% чавуну. ...частка промисловості, що працювала на споживчий ринок, становила 29%, тоді як у розвинутих країнах цей показник сягав 50–60% і більше».

А) посилення економічної самостійності

Б) деформованість структури економіки

В) зростання конкурентоспроможності продукції

Г) зниження матеріало- та енергомісткості виробництва


17.Які явища були характерні для суспільного розвитку України в 1970 – на початку 1980-х років?

1. Домінування подвійної моралі, що виправдовувала незаконні способи задоволення особистих потреб

2. Загострення житлової проблеми, наростання товарного дефіциту

3. Прискорення темпів зростання реальних доходів населення

А) 1, 3

Б) 1, 2

В) 2, 3

Г) 1, 2, 3


18.Яке поняття є зайвим в логічному ланцюжку: «відлига – застій – дисидентство – перебудова»?

А) відлига

Б) застій

В) дисидентство

Г) перебудова
19.Утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод пов’язано з

А) подіями «Празької весни»

Б) інтервенцією радянських військ до Афганістану

В) ухваленням ООН Загальної Декларації прав людини

Г) проведенням Наради з безпеки та співробітництва в Європі
20.Які цілі діяльності Української Гельсінської групи?

1. Ознайомлювати світове співтовариство з фактами порушення прав людини в Україні

2. Сприяти реформуванню радянської політичної системи в Україні

3. Ознайомлювати українську громадськість із Загальною декларацією прав людини

А) 1, 2

Б) 2, 3

В) 1, 3

Г) 1, 2, 3


21.Що було однією з ознак дисидентського руху в Україні в другій половині 1960 – першій половині 1980-х років?

А) Мирний, ненасильницький характер боротьби

Б) Поширення руху лише в західних областях України

В) Домінування релігійної течії, її підтримка православною церквою

Г) Координація масових антиурядових акцій із московськими групами
22.Через «самвидав» упродовж 1970 – початку 1980-х років розповсюджувалась інформація

А) «...про порушення свободи слова, судові і позасудові репресії в Україні, становище українських політв’язнів у тюрмах і таборах...»

Б) «про проблеми та досягнення передової української радянської науки, її роль у піднесенні розвитку народного господарства республіки...»

В) «...про здобутки й перспективи радянської економіки, роль Комуністичної партії Радянського Союзу в покращенні добробуту радянських людей...»

Г) «...про боротьбу народів за свою свободу, духовне та соціальне розкріпачення, роль СРСР у зміцненні миру у всьому світі...»
23.Головне завдання діяльності Української Гельсінської групи

А) реалізація Україною конституційного права на вихід зі складу СРСР

Б) ліквідація монополії КПРС на владу та демократизація суспільного життя в Україні

В) ознайомлення світового співтовариства з фактами порушення прав людини в Україні

Г) здійснення структурної перебудови економіки України на ринкових засадах
24.Визначте, яка п’ятирічка мала найкращі темпи приросту виробництва й була названа «золотою»:

А) VІІ


Б) VІІІ

В) ІХ


Г) Х
25.Оберіть відомого українського поета-дисидента, який помер у 1985 р. у російській в’язниці:

А) В.Стус

Б) І.Драч

В) І.Світличний

Г) В.Симоненко
26.Вкажіть керівника Української Гельсінської групи в 1976 р.:

А) П.Григоренко

Б) В.Чорновіл

В) М.Вінграновський

Г) М.Руденко
27.Вкажіть керівника, який найдовше очолював СРСР

А) Й.Сталін

Б) М.Хрущов

В) Л.Брежнєв

Г) М.Горбачов
28.Особливість розвитку освіти України середини 1960 – початку 1980-х рр. – це

А) збільшення кількості шкіл з українською мовою викладання

Б) завершення переходу до обов’язкової загальної середньої освіти

В) поява навчальних закладів нового типу – гімназій, ліцеїв, колегіумів

Г) переорієнтація профтехосвіти на підготовку фахівців сфери обслуговування, бізнесу
29. Основна причина піднесення економіки під час восьмої («золотої») п’ятирічки:

А) ножиці цін

Б) зростання експорту

В) економічна реформа

Г) науково-технічна революція
30. Причитайте факти біографії історичного діяча й укажіть його.

«Роки життя – 1937 – 1999. Громадсько-політичний діяч, учасник національно-визвольного руху. Народився на Черкащині. Закінчив журналістський факультет Київського університету. Публіцист, автор праць «Лихо з розуму», «Правосуддя чи рецидиви терору», редактор «Українського вісника». Був в ув’язненні близько 15 років. У 90-х рр. – народний депутат України, голова Народного руху України. Загинув за нез’ясованих досі обставин.»

А) Михайло Горинь

Б) Іван Дзюба

В) Микола Руденко

Г) В’ячеслав Чорновіл

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).
31.Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх.

1. Радянська модернізація (1929 – 1938 рр.)

2. Велика Вітчизняна війна (1941 – 1945 рр.)

3. Післявоєнна відбудова (1945 – початок 1950-х рр.)

4. Десталінізація (1953 – 1964 рр.)

А) Реформа, раднаргоспи, культ особи, демократизація, реабілітація, «шістдесятники».

Б) Холодна війна, голод, «ждановщина», радянізація, «безрідний космополітизм», операція «Вісла».

В) П’ятирічка, колективізація, «закон про п’ять колосків», Голодомор, масові репресії, «розстріляне відродження».

Г) «Розвинутий соціалізм», номенклатура, дефіцит, правозахисники, «самвидав», неосталінізм.

Д) Мобілізація, евакуація, Голокост, «новий порядок», рух Опору, депортація.


32. Установіть відповідність.

1. волюнтаризм

2. грошова реформа

3. дисидент

4. номенклатура

А) відновлення доброго імені несправедливо засудженої особи

Б) здійснені державою перетворення у фінансовому обігу

В) нехтування об’єктивними законами історичного процесу

Г) особа, незгідна з панівною ідеологією

Д) панівний клас радянського суспільства


33. Установіть відповідність.

1. 1954 р.

2. 1956 р.

3. 1957 р.

4. 1961 р.

А) закритий судовий процес над УРСС

Б) створення Черкаської області УРСР

В) ХХ з’їзд КПРС

Г) відкриття метро в Києві

Д) створення раднаргоспів


34.Установіть відповідність:

1. виступ відомих дисидентів в кінотеатрі «Україна» з протестами проти арештів

2. арешт членів Української Гельсінської групи

3. прийняття нової Конституції УРСР

4. обрання першим секретарем ЦК КПУ В.Щербицького

А) 4 вересня 1965 р.

Б) 5 лютого 1977 р.

В) 20 квітня 1978 р.

Г) 25 травня 1972 р.

Д) 28 жовтня 1986 р.


35. Установіть відповідність:

1. Застій

2. Номенклатура

3. Депопуляція

4. Самвидав

А) вмирання, чисельне переважання показників смертності над показниками народжуваності

Б) панівна партійна еліта в СРСР, що цілком контролювала всі сфери життя суспільства.

В) період правління Л.Брежнєва (1964 – 1982 рр.), який характеризувався політикою, що заперечувала будь-які спроби оновлення суспільства, консервувала існуючий режим, наслідком чого стало наростання кризи радянського ладу

Г) часткова реанімація сталінської командно-адміністративної системи

Д) у СРСР неофіційне копіювання і розповсюдження творів, не схвалених радянським режимом


36. Установіть відповідність між прізвищами секретарів ЦК КПУ та роками їх правління:

1. 1953 – 1957 рр.

2. 1957 – 1963 рр.

3. 1963 – 1972 рр.

4. 1972 – 1989 рр.

А) П. Шелест

Б) В. Щербицький

В) М. Підгорний

Г) О. Кириченко

Д) М. Хрущов


Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.
37.Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А) вихід праці І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація»

Б) судовий процес над УРСС

В) Постанова ЦУ КПРС «Про подолання культу особи і його шкідливих наслідків»

Г) обрання на посаду Першого секретаря ЦК КПУ М.Підгорного
38.Установіть хронологічну послідовність включення до складу Української РСР територій, позначених на карті буквами.


39.Установіть хронологічну послідовність подій, які відображено в цитованих документах.

А) «Необхідно підтримати ініціативну групу по переходу до православ’я, підтримати священиків, які переходять від уніатства до православної віри...»

Б) «Засідання рекомендує, щоб Українська РСР та Білоруська РСР були запрошені стати членами-засновниками пропонованої Міжнародної Організації...»

В) «Своїм головним завданням Група вважає ознайомлення світової громадськості з фактами порушень на терені України Загальної Декларації прав людини...»

Г) «...ліквідувати Українську Раду народного господарства. Визнати за необхідне ліквідувати Ради народного господарства економічних районів УРСР...»
40.Установіть послідовність суспільно-політичних подій 1950 – 1970-х років.

А) Виступ на ХХ з’їзді КПРС М. Хрущова з доповіддю «Про культ особи та його наслідки»

Б) Поява праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»

В) Утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод

Г) Суд у Львові над членами Української робітничо-селянської спілки – Л. Лук’яненком, І. Кандибою та іншими

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.
41.Оберіть ознаки десталінізації в другій половині 50-х – першій половині 60-х років ХХ ст.:

1. критика культу особи

2. припинення «холодної війни» із Заходом

3. надання дозволу кримським татарам повертатися на історичну батьківщину

4. реабілітація жертв репресій

5. падіння «залізної завіси» у зв’язках із зарубіжними країнами для пересічних громадян

6. викреслення імені Сталіна з назв географічних об’єктів та установ

42.Вкажіть характеристики діяльності радянських дисидентів:

1. критика недоліків радянської системи

2. депутатська недоторканість

3. регулярні виїзди за кордон

4. постійні переслідування з боку владних структур

5. відстоювання прав людини6. підготовка до збройного повстанняПоділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тести 10 Завдання з вибором однієї правильної відповіді iconТести 11 Завдання з вибором однієї правильної відповіді
...
Тести 10 Завдання з вибором однієї правильної відповіді iconТести 10 Завдання з вибором однієї правильної відповіді
...
Тести 10 Завдання з вибором однієї правильної відповіді iconТести 11 Завдання з вибором однієї правильної відповіді
...
Тести 10 Завдання з вибором однієї правильної відповіді iconТести Завдання з вибором однієї правильної відповіді
...
Тести 10 Завдання з вибором однієї правильної відповіді iconТести 6 Завдання з вибором однієї правильної відповіді
...
Тести 10 Завдання з вибором однієї правильної відповіді iconІсторія України. Тест 21. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
...
Тести 10 Завдання з вибором однієї правильної відповіді iconІсторія України. Тест 17. Українські землі наприкінці XVII – початку XVIII ст
...
Тести 10 Завдання з вибором однієї правильної відповіді icon9 клас Альтернативна олімпіада зі світової літератури 2013 – 2014 н р. І. Тести з вибором однієї правильної відповіді
Мистецтво якої доби представники класицизму вважали зразком художньої досконалості
Тести 10 Завдання з вибором однієї правильної відповіді iconЧастина 1 Орфографія Завдання з вибором однієї правильної відповіді
Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення в групах приголосних,що позначається на письмі
Тести 10 Завдання з вибором однієї правильної відповіді iconЗавдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Відповідно до «пакту Молотова – Ріббентропа»
Відповідно до «пакту Молотова – Ріббентропа» розмежування сфер впливу між Німеччиною та СРСР відбулося по лінії річок


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка