Тестові завдання: зміст, форма, структураДата конвертації25.06.2017
Розмір87,7 Kb.

Тестові завдання: зміст, форма, структура
Педагогічним тестом є система паралельних завдань специфічної форми, які розташовуються за принципом зростання відповідно до складності порядку, що дозволяє якісно й ефективно виміряти рівень і структуру підготовки екзаменованих. Кожне тестове завдання має відповідати чітко визначеній формі, змісту, рівневі складності. Тільки якісні завдання забезпечують високу валідність (тест справді вимірює те, для чого його призначено) і надійність (наскільки точно тест вимірює досліджуване явище) тесту.

За метою використання та місцем у навчальному процесі розмежовують тести навчальні й контрольні. Навчальні тести використовуються на всіх етапах роботи над матеріалом і покликані відстежити рівень оволодіння матеріалом, закріпити або повторити його. Їх головна мета – виявити прогалини в знаннях, уміннях, навичках школярів, спрямувати їх на усунення недоліків у підготовці. З огляду на це перевіряти такі тести можуть самі учні. Контрольні тести проводяться як певний підсумок роботи над вивченням теми, вони мають комплексний характер, тобто перевіряють знання й уміння, здобуті й вироблені школярами в межах одного або кількох тематичних блоків.

За наявністю або відсутністю варіантів відповіді виділяють тести закритої та відкритої форм.

Завдання закритої форми:

1.Завдання з однією правильною відповіддю:

Завдання такого формату складається з умови (запитання, незакінченого твердження) та чотирьох варіантів вибору, один з яких правильний, а решта – дистрактори (правдоподібні неправильні відповіді), функція яких – збити з пантелику учасників тестування, які не впевнені у відповіді. Необхідно зауважити, що неправильні варіанти відповіді не є абсолютно неправильні, але вони все ж менш правильні ніж еталонна відповідь ( в дистракторах моделюються типові помилки, яких припускаються учні при виконані відповідних завдань). Завдання з однією правильною відповіддю чи не найпоширеніші в практиці тестування, що пояснюється зручністю їх форми для автоматизації контролю навчальних досягнень. Для учнів вони прийнятні принаймні тим, що, як вважають, знайти правильну відповідь серед неправильних легше, ніж самому таку відповідь сформулювати. До того ж, якщо завдання має 4 варіанти відповіді, з яких лише один є правильним, згідно зі статистикою, цю відповідь можна вгадати з імовірністю 25%.

Успішне виконання кожного такого завдання дає учасникові тестування 1 бал, неправильний вибір приносить 0 балів.

Зразок завдання :

Корсунь-Шевченківська наступальна операція радянських військ була здійснена упродовж: 1. червня–липня 1943 р.;

 2. листопада–грудня 1943 р.;

 3. січня–лютого 1944 р.;

 4. квітня–травня 1944 р.

Зразок заповнення бланка відповідей:
А Б В Г
ХЗавдання з однією правильною відповіддю вимірюють переважно знання, розуміння та застосування історичного матеріалу ( навченість на рівнях від розрізнення до розуміння) Таким завданням можливо перевірити знання дат, знання фактів, розуміння понять і термінів, розуміння причин та наслідків подій, розуміння характерних рис життя людей тієї чи іншої історичної епохи, розуміння особливостей економічного, політичного, культурного життя народів; розуміння ознак історичних періодів. Завдання крім текстової форми можуть бути подані у вигляді фотографій, рисунків тощо.


2. Завдання з кількома правильними відповідями:

За зовнішнім виглядом ці завдання схожі на попередній тип, але передбачають вибір декількох правильних відповідей із запропонованих. У цьому типі тестів кожен варіант відповіді повинен бути або абсолютно правильним, або абсолютно неправильним, для того, щоб уникнути неоднозначності. Завдання з кількома правильними відповідями має умову ( запитання або незакінчене твердження) та перелік варіантів вибору. Перевіряють вони переважно розуміння, застосування історичного матеріалу ( навченість на рівні розуміння). За виконання таких завдань дають один бал за кожну правильну відповідь у завданні.Зразок завдання:

Укажіть заходи, що вплинули на рівень життя населення України впродовж 1950-х – середини 1960-х рр.: 1. скасування плати за навчання в старших класах школи й у вищих навчальних закладах;

 2. проведення грошової реформи, що сприяла остаточному зникненню дефіциту товарів;

 3. індустріальне будівництво житла та пом’якшення житлової проблеми;

 4. заборона робітникам і службовцям самочинно змінювати місце своєї роботи;

 5. перегляд і підвищення тарифної системи оплати праці, перехід на п’ятиденний робочий тиждень при восьмигодинному робочому дні;

 6. інтенсифікація праці шляхом переходу на шестиденний робочий тиждень та скорочення відпусток;

 7. установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників.


Зразок заповнення бланку відповідей:

1 2 3 4 5 6 7

Х
Х
Х
ХУспішно виконувати такі завдання можуть тільки ті випускники, які, набувши предметних умінь, сформували для себе систему історичних знань ( систематично вчили історію )

Завдання з однією або кількома правильними відповідями можуть застосовувати для вимірювання умінь учасника зовнішнього оцінювання аналізувати історичний матеріал ( навченість на рівні оперування історичною інформацією). Призначені для цього завдання мають ввідний матеріал – текст, таблицю, графік, фото, карикатуру, карту тощо. Інтерпретуючи ввідний матеріал для встановлення, наприклад, значення історичного терміну або зв’язків між фактами, виконавці цих завдань виявляють наявність ( відсутність ) відповідного предметного вміння.

 1. Завдання на встановлення відповідності ( логічні пари ).

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) складається зі

спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами

(або цифрами), до кожного з яких потрібно дібрати один варіант відповіді. У тестових зошитах 2004-2007 років такі завдання мали 4 основи та 5 варіантів вибору до них, один з яких – дистрактор (правдоподібна неправильна відповідь у завданнях вибіркового типу). За виконання цих завдань виставляли від нуля до чотирьох балів: жодної правильної відповіді – 0 балів, одна правильна відповідь – 1 бал, дві – 2 бали, три – 3 бали, усі чотири – 4 бали.

Завдання на встановлення відповідності різняться за складністю: одні перевіряють тільки знання історичних фактів, інші – розуміння зв’язків між ними. Зокрема в тестових зошитах 2004-2007 років були завдання, що виявляли знання біографічних відомостей історичних діячів, подій пов’язаних з їхньою діяльністю та діяльністю різноманітних об’єднань людей, хронологічних і географічно-просторових зв’язків, змісту історичних понять, а також вміння утворювати логічні пари часово-географічних координат подій. Щоб підготуватись до виконання завдань на встановлення відповідності, слід розвивати так звані асоціативні знання з історії, тобто знання про взаємозв’язки визначень і термінів, авторів та їх витворів, явищ та їх характерних ознак тощо, а отже, намагатись не просто запам’ятати фактаж, а зрозуміти історичний процес і систематизувати отримувані відомості про минуле.Зразок завдання:

Установіть відповідність між подіями та періодами, упродовж яких вони відбувалися: 1. діяльність у Львові гуртка “Руська трійця”;

 2. реформи Олександра ІІ в Російській імперії;

 3. оборона Севастополя під час Кримської війни;

 4. реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії.

 1. 1854–1855 рр.;

 2. 1834–1837 рр.;

 3. 1770-і – 1780-і рр.;

 4. 1892–1893 рр.;

 5. 1860-і – 1870-і рр.


Зразок заповнення бланку відповідей:

А

2

Б

5

В

1

Г

3

4. Завдання на встановлення правильної хронологічної чи логічної послідовності.

Завдання на встановлення правильної хронологічної послідовності

складається зі вступного запитання та чотирьох подій, позначених буквами.

У завданні потрібно розташувати події у правильній послідовності, де

перша подія відповідає цифрі «1», друга - «2» тощо.
У тестових зошитах 2004-2007 років було запропоновано встановити послідовність чотирьох історичних фактів. За виконання такого завдання можна було одержати від 0 до 3 балів (жодної правильної відповіді – 0 балів, одна правильна відповідь – 1 бал, дві – 2 бали, три-чотири – 3 бали).

Зразок завдання:

Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А Урочисте проголошення „Акта злуки” УНР та ЗУНР

Б Проголошення незалежності УНР

В „Другий зимовий похід” армії УНР

Г Прийняття Конституції УРСРЗразок заповнення бланку відповідей:


1

Б

2

А

3

В

4

ГЗавдання відкритої форми у яких відсутні варіанти відповіді:
1. Завдання з короткою відповіддю.

В умові такого завдання є вимога написати дату, термін, назву події або місцевості, населеного пункту, тобто дати конкретну відповідь. Завдання формулюються так, щоб вони мали єдину правильну стислу відповідь.Зразок завдання:

Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.

“Під вогнем артилерії та ударами німецької авіації змушені були воїни проводити переправу. Війська часто переправлялися через Дніпро без танків і важкої артилерії. Під вогнем ворога пливли на правий берег воїни хто як міг: тримаючись за колоди, дошки, плащ-палатки, напхані соломою. Тонули тисячами в холодній листопадовій воді”.

У якому році відбулася описана подія та які наслідки вона мала?
2.Завдання на аналіз джерела, спираючись на систему запитань:

Зразок завдання:

Прочитайте текст та дайте відповідь на запитання до нього.Англійський письменник Артур Кестлер про своє перебування в Україні

“Щоранку в харківських газетах я читав звіти про виконання й перевиконання плану, про змагання між сповненими ентузіазму ударними бригадами, про героїв праці, представлених до ордена Червоного прапора, про заводи, побудовані на Уралі. Я бачив фотографії усміхненої молоді, що несе прапори, або екзотичних літніх узбеків, котрі з мудрою посмішкою схилилися над букварем. І ні слова про голод, про тиф, про село, що гине. Офіційно жодного голоду не було, про нього лише сухо згадували, вдаючись до натяків: “Труднощі на фронтах колективізації”. Слово “труднощі” – одне з найбільш уживаних у радянському жаргоні, за його допомогою катастрофи зводяться до мінімуму, а досягнення відповідно роздуваються. Та що там. Газети не згадували навіть про відсутність електрики в самому Харкові – республіканській столиці. Ми жили, немов у сні: газети писали про якусь іншу країну, створювали іншу реальність, абсолютно недотичну з нашим повсякденним життям. Країну вкривала щільна ковдра мовчання, і ніхто за межами вузького кола посвячених не міг скласти повну картину зі шматочків мозаїки”.


1. До якої групи історичних джерел належить наведений уривок? (1 бал)

2. Висловіть припущення, коли А. Кестлер перебував в Україні? Спираючись

на документ, обґрунтуйте своє припущення. (2 бали)

3. Що приховувалося, а що висвітлювалося радянською пресою? (2 бали)

4. Кого мав на увазі автор, говорячи про “вузьке коло посвячених”? (1 бал)

5. Про який захід культурного будівництва згадує автор? З якою метою

він здійснювався? (2 бали)

6. Спираючись на знання курсу історії, наведіть приклад кого з іноземців та чому

радянське керівництво запрошувало в СРСР? (2 бали)
3. Завдання з розгорнутою відповіддю (есе):

Зразок завдання:

Які заходи, здійснені в промисловості та сільському господарстві України середини 1950-х – середини 1960-х років, мали позитивні, а які негативні наслідки? Чому?До написання есе ставлять такі вимоги:

Есе з історії має містити одну чи кілька тез. Кожна теза має бути сформульована як варіант розв'язання якоїсь проблеми. Кожна теза має бути підкріплена логічними аргументами та історичними фактами. Наведені аргументи і факти слід узагальнити у висновках. Висновки не можуть суперечити один одному та історичній правді.
Каталог: Data
Data -> Легенда львівського Оссолінеуму: постаті, видання та соціальна роль бібліотеки Оссолінських в уявленнях галичан хіх–хх ст. Роман Голик
Data -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
Data -> Відділення «науково-дослідний центр періодики» Сімнадцять років творчого поступу І наукових здобутків Мирослав Романюк
Data -> Модуль Історія України від найдавніших часів до сучасності
Data -> «Економічне вчення Томаса Мальтуса»
Data -> Порівняльна характеристика економічних поглядів С. Сісмонді та П. Ж. Прудона Вступ
Data -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тестові завдання: зміст, форма, структура iconСтруктура та зміст завдання Політичний лідер
Скласти політико-психологічний портрет відомого сучасного політичного діяча
Тестові завдання: зміст, форма, структура iconТурійський районний методичний кабінет працівників освіти загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Купичів н.І. Власюк тестові завдання для поточного контролю з новітньої історії України
Власюк Н.І. Тестові завдання для поточного контролю з новітньої історії України (1917-1939 рр для учнів 10 класу) – Турійськ – 2015....
Тестові завдання: зміст, форма, структура iconПрограма І тестові завдання з курсу "історія україни"
Вивчення цього курсу безпосередньо вплине на формування наукового світогляду І загальної культури, дасть можливість зрозуміти зміст,...
Тестові завдання: зміст, форма, структура iconЗавдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011 -2012 н р. 10 клас І. Тестові завдання (по 0,5 б.)
Співвіднесіть імена історичних діячів та факти їх біографій
Тестові завдання: зміст, форма, структура iconМетодичні рекомендації навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання
Навчальна програма, плани семінарських занять, програмові вимоги та тестові завдання
Тестові завдання: зміст, форма, структура iconУрок музики основна форма організації навчання. Структура уроку музики. Типи уроків
Цілеспрямоване І систематичне музичне виховання здійснюється в школі на уроках музики
Тестові завдання: зміст, форма, структура iconМодульні тестові завдання з української мови

Тестові завдання: зміст, форма, структура iconКонтрольна робота №4 ( тестові завдання ). Світ української поезії: Леся Українка, В. Сосюра, В. Підпалий, І. Малкович
Тема: Контрольна робота №4 (тестові завдання). Світ української поезії: Леся Українка, В. Сосюра, В. Підпалий, І. Малкович
Тестові завдання: зміст, форма, структура iconУрок: типи І структура
Ключовим компонентом класно-урочної форми організації навчання є урок – форма організації навчання, за якої навчальні заняття проводяться...
Тестові завдання: зміст, форма, структура iconПрактичні заняття, їх тематика І обсяг
Змістовий модуль №1 Зміст та структура психології мистецтва як наукового напряму


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка