Титульний аркушСторінка10/11
Дата конвертації21.03.2018
Розмір1,83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ПАТ "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" - транспортно -експедиторська компанія, розташована на 30 га території, що має в своєму розпорядженні складські площі, контейнерний термінал, залізничні під'їзні шляхи, обмінний парк контейнерів, сучасну техніку. Територія примикає до Іллічівського морського торговельного порту і до однієї з найбільших залізничних станцій на Одеському транспортному вузлі, що надає найбільш вигідні можливості у використанні наземного і морського транспорту в переробці зовнішньоторговельних вантажів. ПАТ "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" - дійсний член Української транспортно- експедиторської асоціації "Укрзовніштранс", індивідуальний член "ФІАТА" та асоціації експедиторів Росії "АЕР", член АСМаП України та Міжнародної бавовняної асоціації.
2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
2.1. Основа підготовки
Представлена фінансова звітність підготовлена у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в редакції опублікованій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада з МФСЗ).
Фінансова звітність підготовлена у відповідності з принципом оцінки за історичною вартістю, за виключенням певних фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю. Підготовка фінансової звітності з МСФЗ вимагає, щоб застосовувались певні бухгалтерські оцінки. Вона також вимагає, щоб при застосуванні облікової політики керівництво Компанії застосовувало власний розсуд.
2.2. Функціональна валюта та валюта подання
Функціональною валютою Компанії є українська гривня ("грн."). Операції в валютах, що відрізняються від функціональної валюти Компанії вважаються операціями в іноземній валюті. Операції в іноземній валюті переводяться за курсом обміну, що діє на дату операції або оцінки, якщо статті підлягають переоцінці. Доходи або збитки від курсових різниць у результаті операцій погашення або переоцінки монетарних активів чи зобов'язань на кінець року, деномінованих в іноземній валюті, визнаються у звіті про сукупний дохід.
Валютою подання даної фінансової звітності є українська гривня ("грн.").
2.3. Основні засоби
Основні засоби обліковуються за первісною (історичною) вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності.
Історична вартість основних засобів включає: (а) ціну покупки, включаючи невідшкодовані імпортні мита і податки, за вирахуванням торговельних та інших знижок; (б) всі витрати, безпосередньо пов'язані з доставкою активу на місце розташування та приведення у стан, що забезпечує його використання у відповідності з намірами менеджменту; (в) первісна оцінка витрат з демонтажу і вивозу основного засобу, і відновлення зайнятої території; ці зобов'язання оцінюються Компанією або в рамках придбання активу, або як результат діяльності, протягом певного періоду часу, не пов'язаної з виробництвом товарів, протягом цього періоду.
Капіталізовані витрати включають основні витрати з модернізації та заміни деталей активу, які продовжують термін його корисного використання або покращують їх здатність генерувати дохід. Вартість ремонтів і технічного обслуговування основних засобів, які не відповідають описаним вище критеріям капіталізації, визнаються у звіті про сукупний дохід в періоді, в якому вони виникли.
Амортизація здійснюється шляхом списання вартості, яка амортизується протягом строку корисного використання активу і розраховується прямолінійним методом. Строки корисного використання груп основних засобів зазначені нижче:
Група основних засобів Строк корисного використання
Будівлі та споруди від 5 до 80 років
Машини та обладнання від 4 до 20 років
Транспортні засоби від 1 до 20 років
Інструменти, прилади та інші основні засоби від 1 до 20 років
Незавершене будівництво Не амортизується
Амортизована вартість - вартість основного засобу або інша вартість, що її заміняє, за вирахуванням залишкової вартості. Залишкова вартість активу - оцінена сума, яку компанія отримає на дату продажу основного засобу, мінус оціночна вартість вибуття, якщо актив досяг віку і стану, в якому, мабуть, закінчується термін його корисного використання.
Активи у фінансовій оренді амортизуються за меншим із строків: строку корисного використання, розрахованого на тій же основі, що й для власних основних засобів, або періоду даної оренди.
Залишкова вартість активів та строк їх корисного використання переглядаються та, за необхідності, коригуються в кінці кожного звітного періоду. Вплив всіх змін, що виникають в результаті оцінок, зроблених у попередніх періодах, обліковуються як зміни в облікових оцінках.
Прибуток або збиток в результаті вибуття або ліквідації основних засобів визначається як різниця між надходженнями грошових коштів від продажу та балансовою вартістю активу і визнається у складі звіту про сукупний дохід.
Капітальне будівництво включає витрати безпосередньо пов'язані з будівництвом основного засобу, включаючи розподіл різних накладних витрат, які стосуються будівництва. Капітальне будівництво не підлягає амортизації. Ці активи амортизуються з моменту введення в експлуатацію, на тій же основі, що й інші активи.
2.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи придбані окремо, відображаються за вартістю первісного визнання. Після первісного визнання, нематеріальні активи відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення.
Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного строку корисного використання.
Нематеріальні активи Строк корисного використання
Програмне забезпечення 1-7 років
Науково-технічні розробки 2-10 років
Строк корисного використання та метод амортизації нематеріальних активів переглядаються та, за необхідності, коригуються в кінці кожного звітного періоду. Вплив всіх змін, що виникають в результаті оцінок, зроблених у попередніх періодах, обліковуються як зміни в облікових оцінках.
2.5. Знецінення основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Компанія переглядає балансову вартість основних засобів і нематеріальних активів, щоб визначити чи існують ознаки знецінення. Якщо подібні ознаки існують, очікувана сума відшкодування активу оцінюється, щоб визначити суму збитків від знецінення.
Для визначення збитків від знецінення активи групуються на найнижчому рівні, для якого можливо визначити окремий грошовий потік (одиниця, яка генерує грошові кошти).
Сума відшкодування - більша з двох оцінок: справедлива вартість за вирахуванням витрат на збут або вартість використання активу.
При оцінці вартості використання активу, передбачувані майбутні грошові потоки дисконтуються до їх поточної вартості з використанням ставки дисконту до оподаткування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризики, що відносяться до даного активу.
Якщо за оцінками сума очікуваного відшкодування активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) менша від його балансової вартості, то балансова вартість активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) зменшується до суми очікуваного відшкодування. Збиток від знецінення визнається негайно у звіті про сукупний дохід, за винятком випадків, коли актив обліковується за переоціненою вартістю. У цьому випадку збиток від знецінення розглядається як зменшення переоціненої вартості.
Якщо збиток від зниження вартості згодом сторнується, то балансова вартість активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) збільшується до переглянутої оцінки суми очікуваного відшкодування, при цьому збільшена балансова вартість не повинна перевищувати балансову вартість, яка могла б бути визначена в тому випадку, якщо б не був визнаний збиток від знецінення для активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) в попередні роки. Сторнування збитку від знецінення негайно визнається як дохід, за винятком випадків, коли актив враховується за переоціненою вартістю. У цьому випадку збиток від знецінення розглядається як збільшення переоціненою вартістю.
2.6. Запаси
Запаси відображаються за найменшою з вартостей: собівартості або чистої вартості реалізації. Чистою вартістю реалізації є розрахункова вартість продажу в ході нормального ведення господарської діяльності мінус попередньо оцінені витрати на завершення та попередньо оцінені витрати на збут.
Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати кожне їх найменування.
При відпуску запасів у виробництво, продажу або іншому вибутті застосовувати такі методи оцінки їх вибуття:
Середньозваженої собівартості - при відпустці виробничих запасів у виробництво та при реалізації готової продукції.
Ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів - при продажу великогабаритних товарів, що мають номер заводу-виготівника;
За цінами продажу - при реалізації товарів, що продаються в роздріб.
Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені при доставці запасів до їх теперішнього місця розташування та приведення їх у існуючий стан.
Компанія виділяє наступні види товарно-матеріальних запасів:
- Сировина та матеріали
- Товари
- Паливо-мастильні матеріали
- Запасні частини
Інші запаси
На кожну звітну дату Компанія оцінює запаси на предмет наявності пошкоджень, старіння, втрати ліквідності, зниження чистої вартості реалізації. У разі, якщо такі події мають місце, сума, на яку зменшується вартість запасів, відображається як збиток у звіті про сукупний дохід.
2.7. Фінансові інструменти
Фінансові активи та фінансові зобов'язання враховуються у звіті про фінансовий стан Компанії, коли Компанія стає стороною договору щодо відповідного фінансового інструменту. Компанія обліковує придбання або продаж фінансових активів або зобов'язань на дату здійснення розрахунків.
Компанія класифікує свої фінансові активи та фінансові зобов'язання відповідно до наступних категорій:
(а) Фінансові активи
Фінансові активи, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням прибутку або збитку - фінансові активи, утримувані для продажу, та фінансові активи, заявлені до відображення при первісному визнанні за справедливою вартістю з відображенням прибутку або збитку. Станом на 31 грудня 2013 року у Компанії не було фінансових активів в даній категорії.
Інвестиції, утримувані до погашення - фінансові інструменти, відмінні від деривативів, по яких надходять фіксовані або платежі, що визначаються, строк погашення яких відомий і які Компанія має намір і здатна утримувати до погашення. Після первісного визнання інвестиції, утримувані до погашення, відображаються за амортизованою вартістю. Станом на 31 грудня 2013 року у Компанії не було фінансових активів в даній категорії.
Позики та дебіторська заборгованість - фінансові інструменти, відмінні від деривативів, з фіксованими або визначеними платежами, що не котируються на активному ринку. Спочатку фінансові зобов'язання визнаються за справедливою вартістю. Після первісного визнання позики та дебіторська заборгованість обліковуються за вартістю, яка амортизується із використанням методу ефективної ставки відсотка за вирахуванням можливого резерву знецінення. Вартість, яка амортизується розраховується як сума, що залишається після амортизації премії або дисконту до справедливої вартості при первісному визнанні по ефективній процентній ставці. При розрахунку враховуються премія або дисконт, що можливо мали місце при придбанні, включаються витрати на здійснення угоди, а також витрати, які є невід'ємною частиною ефективної відсоткової ставки. Дисконт або премія, що виникли при первісному визнанні, зменшують або збільшують відповідний елемент доходів, витрат або капіталу, залежно від факторів, що слугували причиною їх виникнення.
Фінансові активи, доступні для продажу - фінансові інструменти, відмінні від деривативів, які визнані доступними для продажу або не належать до будь-якої з трьох попередніх категорій. Після первісного визнання фінансові активи, доступні для продажу, обліковуються за справедливою вартістю з відображенням нереалізованих прибутків або збитків безпосередньо в капіталі. При вибутті такої інвестиції накопичені прибуток або збитки, раніше враховані в капіталі, знаходять своє відображення у складі фінансових результатів. Фінансові активи, доступні для продажу, не мають ціни котирування на активному ринку і справедливу вартість яких не може бути достовірно оцінена керівництвом, відображаються за історичною вартістю за вирахуванням резерву знецінення, якщо таке може бути застосовано.
(б) Знецінення фінансових активів
Фінансові активи, за винятком фінансових активів, що переоцінюються за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку, на кожну звітну дату оцінюються на наявність ознак знецінення. Збитки від знецінення визнаються, коли існують об'єктивні свідчення зменшення майбутніх грошових потоків, які піддаються надійній оцінці, пов'язаних з даним активів, як результат одної або декількох подій, що виникли після первісного визнання фінансового активу. Для фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, сума знецінення розраховується як різниця між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтованих за ефективною ставкою відсотка.
Збитки від знецінення безпосередньо зменшують балансову вартість усіх фінансових активів, за винятком торгової дебіторської заборгованості, балансова вартість якої знижується за рахунок нарахування резерву сумнівних боргів. Якщо торговельна дебіторська заборгованість визнана безнадійною, вона списується за рахунок відповідного резерву. Подальше отримання відшкодування сум, раніше списаної дебіторської заборгованості, записуються за кредитом рахунка резерву. Зміни в балансовій вартості нарахованого резерву відображаються у складі прибутку чи збитків.
За винятком інструментів власного капіталу, наявних для продажу, якщо в наступному періоді сума збитків від знецінення зменшиться, і це зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подією, що виникли після визнання знецінення, збитки від знецінення, раніше визнані, покриваються коригуванням відповідних статей у звіті про прибутки і збитки. В даному випадку, балансова вартість фінансових інвестицій на дату покриття збитків не може перевищувати їх амортизовану вартість, яка була б відображена, якщо б збитки не були визнані.
У відношенні цінних паперів на право власності, що наявні для продажу, будь-яке збільшення справедливої вартості після визнання збитків від знецінення відноситься безпосередньо на капітал.
(в) Фінансові зобов'язання
Фінансові зобов'язання, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням прибутку або збитку - фінансові зобов'язання, утримувані з метою торгівлі, і фінансові зобов'язання, заявлені до відображення при первісному визнанні за справедливою вартістю з відображенням прибутку або збитку. Станом на 31 грудня 2013 року у Компанії не було фінансових зобов'язань у даній категорії.
Фінансові зобов'язання, які оцінюються за амортизованою вартістю - інші фінансові зобов'язання. При первісному визнанні фінансові зобов'язання відображаються за справедливою вартістю за вирахуванням витрат безпосередньо пов'язаних із здійсненням операції. У подальшому позики і кредиторська заборгованість відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки.
(г) Списання фінансових активів та фінансових зобов'язань
Фінансовий актив (або, якщо це можливо застосувати, частина фінансового активу або частина групи однотипних фінансових активів) списується з балансу в таких випадках:
- закінчився термін права отримання грошових надходжень від активу;
- термін права отримання грошових надходжень від активу не минув, однак Компанія прийняла рішення виплатити їх третій особі без істотної тимчасової затримки і в повному розмірі за договором передачі, чи Компанія передала свої права на отримання грошових надходжень від активу і або а) передала більшість ризиків і вигід, пов'язаних з активом, або б) передала контроль над активом без передачі або збереження більшості ризиків і вигід, пов'язаних з активом.
Фінансові зобов'язання списуються при їх погашенні, скасуванні або закінченні терміну права їх вимоги. Коли наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим же кредитором з суттєво відмінними умовами, або істотно змінюються умови наявного зобов'язання, така заміна або зміна показуються як списання з балансу наявного та прийняття нового зобов'язання з відображенням різниці відповідних балансових вартостей у звіті про сукупний дохід.
Фінансові зобов'язання списуються при їх погашенні, скасуванні або закінченні терміну права їх вимоги. Коли наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим же кредитором з суттєво відмінними умовами, або істотно змінюються умови наявного зобов'язання, така заміна або зміна показуються як списання з балансу наявного та прийняття нового зобов'язання з відображенням різниці відповідних балансових вартостей у звіті про сукупний дохід.
2.8. Знецінення не фінансових активів
На кожну звітну дату визначається наявність ознак знецінення не фінансових активів. Якщо такі виявлені, а також при необхідності перевірки можливого знецінення активу за рік, що завершився, керівництво визначає суму очікуваного відшкодування такого активу. Якщо вона менше його балансової вартості, то остання зменшується до рівня вартості відшкодування.
Збиток від зменшення триваючих видів діяльності знаходить своє відображення у фінансових результатах у складі категорій, відповідних функції знеціненого активу.
2.9. Грошові кошти і короткострокові депозити
Грошові кошти і короткострокові депозити в звіті про фінансовий стан включають грошові кошти в банках і в касі і короткострокові депозити з первісним строком погашення 3 місяці або менше.
Для цілей звіту про рух грошових коштів, грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів та короткострокових депозитів, згідно з визначенням вище, за вирахуванням непогашених банківських овердрафтів...
2.10. Торгова та інша кредиторська заборгованість
Торгова кредиторська заборгованість визнається, коли контрагент виконує договірні зобов'язання і вимірюється за амортизованою вартістю, використовуючи ефективну ставку відсотка.
2.11. Кредити і позики
Кредити і позики спочатку визнаються за справедливою вартістю за вирахуванням супутніх витрат. Надалі кредити і позики обліковуються за амортизованою вартістю; всі різниці між сумами грошових надходжень (за вирахуванням витрат на здійснення операції) і сумами погашень відображаються у звіті про прибутки і збитки в періоді, в якому кредити і позики випущені, використовуючи метод ефективної ставки відсотка. Кредити і позики класифікуються як поточні зобов'язання, якщо у Компанії немає безумовного права відкласти погашення зобов'язань не менше ніж на один рік після дати складання балансу.
2.12. Визнання та оцінка доходів
Доходи визнаються в тій сумі, в якій імовірне надходження економічних вигід Компанії, і в той же час сума таких вигід може бути надійно визначена. Дохід Компанія визнає одночасно зі збільшенням активу або зменшенням зобов'язання, яке обумовлює приріст власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що величина доходу може бути достовірно оцінена. Дохід відображається в сумі справедливої вартості активів, які отримані або будуть отримані.
Доходи визнаються в сумі грошових коштів або їх еквівалентів, одержаних чи передбачених до отримання. Однак у разі відстрочення надходження грошових коштів або їх еквівалентів, справедлива вартість винагороди може бути менше отриманої або очікуваної до одержання номінальної суми грошових коштів. Коли договір фактично являє собою фінансову операцію, справедлива вартість винагороди визначається дисконтуванням усіх майбутніх надходжень за допомогою ефективної ставки відсотку. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої заборгованості визнається витратами Компанії.
Виручка являє собою справедливу вартість проданих товарів і послуг за вирахуванням ПДВ, а також з урахуванням знижок.
(а) Виручка від реалізації товарів
Виручка від реалізації товарів (продукції) визнається, коли задовольняються всі перераховані нижче умови:
- Компанія перевела на покупця значні ризики та винагороди, пов'язані з володінням товарами;
- Компанія більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом володіння, і не контролює продані товари;
- сума виручки може бути достовірно оцінена;
- існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з угодою, надійдуть в Компанію; та
- понесені або очікувані витрати, пов'язані з угодою, можуть бути достовірно оцінити.
(б) Виручка від реалізації послуг
Виручка від реалізації послуг визнається, коли задовольняються всі перераховані нижче умови:
- сума виручки може бути достовірно оцінена;
- виникнення відповідного надходження економічних вигід, пов'язаних з операцією, є ймовірним;
- є можливість надійного вимірювання стадії завершеності операції за станом на звітну дату; та
- є можливість надійного вимірювання витрат, понесених для здійснення угоди і витрат, необхідних для її завершення.
2.13. Визнання та оцінка витрат
Витрати визнаються Компанією, якщо виконуються наступні умови: сума витрат може бути надійно визначена, і виникає зменшення в майбутньому економічних вигод, пов'язаних зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язань.
Витрати визнаються у тому звітному періоді, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесені, або тоді, коли стає очевидно, що дані витрати не призведуть до отримання будь-яких доходів, незалежно від часу фактичної виплати коштів чи іншої форми їх оплати, коли економічні вигоди від їх використання зменшилися або повністю спожиті.
2.14. Визнання та оцінка витрат (продовження)
Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.
Якщо актив забезпечує одержання економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то витрати визначаються шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами.
Списання витрат майбутніх періодів проводиться рівномірно протягом періодів, до яких вони відносяться і, відповідно, протягом яких очікується отримання пов'язаної з ними економічної вигоди.
2.15. Витрати за кредитами та позиками
Компанія капіталізує всі витрати за кредитами і позиками, які можуть бути безпосередньо віднесені до придбання, будівництва або створення кваліфікованого активу, як частина вартості цього активу. Коли Компанія займає грошові кошти на загальні цілі і надалі використовує їх для отримання. кваліфікованого активу, сума витрат по кредитах і позиках визначається Компанією шляхом множення ставки капіталізації на суму витрат на такий актив. Ставка капіталізації являє собою середньозважену величину позикових коштів в рамках запозичень Компанії, що залишаються до погашення в ході звітного періоду, відмінних від коштів, отриманих безпосередньо в цілях отримання кваліфікованого активу.
Інші витрати на позики, в основному, відносяться на витрати в тому періоді, в якому вони виникли.
2.16. Податок на додану вартість (ПДВ)
Існує дві ставки податку на додану вартість: 20% - на імпорт і продаж товарів, робіт і послуг у межах України та 0% на експорт товарів та надання робіт і послуг за межі країни.
Податкове зобов'язання платника ПДВ нараховується протягом звітного періоду і виникає або на дату відвантаження товару замовнику, або на дату отримання платежу від клієнта в залежності від того, яка подія сталася раніше. Податковий кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання по ПДВ у звітному періоді. Право на кредит з ПДВ виникає або на дату здійснення платежу постачальнику, або на дату отримання товару в залежності від того, яка подія сталася раніше.
Різниця між податковим зобов'язанням і податковим кредитом є сумою ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету або відшкодуванню.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Титульний аркуш iconНевербальні засоби ділового спілкування
Пк; термінологічний словничок з теми (на кожному столі)(див додаток 2); чистий аркуш формату А4 І роздруковані тести (для кожного...
Титульний аркуш iconУрок гра Лобунець Людмила Анатоліївна, вчитель фізики Гейсиської зош І-ІІІ ступенів
Обладнання: фізичні прилади, аркуш паперу, стакан з водою, три склянки, яйце, графин, свічка, сирники, шашки або набір монет, лінійка,...
Титульний аркуш iconУрок української літератури в 11 класі тема життєвий І творчий шлях олександра довженка мета: ознайомити учнів із життєвим І творчим шляхом Олександра Довженка
Ладнання: портрет О. Довженка, карта «Історико-етнографічні регіони України», чистий аркуш (ватман із заголовком) «Велич І безсмертя...
Титульний аркуш iconМагнітна діяструму. Дослід Ерстеда. Магнітне поле провідника зі струмом. Мета уроку: навчальна
Обладнання: джерело струму, реостат, провідники, ключ, магнітна стрілка, штабовий магніт загорнутий у аркуш паперу, портрет Ерстеда,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка