Титульний аркушСторінка11/11
Дата конвертації21.03.2018
Розмір1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
2.17. Умовні зобов'язання та активи
Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Подібні зобов'язання розкриваються у примітках до фінансової звітності, за винятком випадків, коли ймовірний відтік ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, є несуттєвим.
Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються у примітках до фінансової звітності в тій мірі, в якій ймовірно отримання Компанією економічних вигод.
2.18. Забезпечення
Забезпечення визнаються у фінансовій звітності Компанії, коли у неї є поточні юридичні або випливаючи з практики зобов'язання, що виникли в результаті минулих подій, для погашення яких, ймовірне, вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди і сума зобов'язань може бути достовірно оцінена.
2.19. Оренда
Оренда класифікується як фінансова, коли, за умовами оренди, орендар бере на себе всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням відповідними активами. Вся інша оренда класифікується як операційна.
Активи, що утримуються за договорами фінансової оренди визнаються як активи Компанії за їх справедливою вартістю на дату початку оренди, або за поточною вартістю мінімальних орендних платежів. Відповідні зобов'язання перед орендодавцем відображаються в звіті про фінансовий стан як зобов'язання з фінансової оренди. Орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань, так щоб забезпечити постійну ставку на залишок зобов'язань. Витрати з фінансової оренди визнаються безпосередньо у звіті про сукупний дохід і класифікуються як фінансові витрати.
Доходи і витрати з операційної оренди визнаються у звіті про сукупний дохід, за методом рівномірних нарахувань протягом терміну відповідної оренди.
3. ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ, ОЦІНКИ ТА ПРИПУЩЕННЯ
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущень, які впливають на звітні суми доходів, витрат, активів і зобов'язань, і розкриття умовних зобов'язань, на кінець звітного періоду. Незважаючи на це, в зв'язку з невизначеністю щодо цих оцінок, реальні результати, враховані в наступних періодах можуть відрізнятися від цих оцінок.
Дана фінансова звітність включає оцінки керівництва щодо вартості активів, зобов'язань, сум доходів, видатків та визнання договірних зобов'язань. Ці оцінки, в основному, включають:
(а) Знецінення основних засобів
Відповідно до МСФЗ 36 "Знецінення активів" Компанія переглядає балансову вартість необоротних матеріальних активів (в основному основних засобів) для визначення ознак знецінення.
Компанія використовує модель стратегічного планування для розрахунку дисконтованих грошових потоків (використовуючи метод "вартості використання" як визначено в МСФЗ 36) і таким чином оцінює вартість відшкодування основних засобів.
Очікувані майбутні грошові потоки відображають довгострокові виробничі плани, складені на основі попереднього досвіду і ринкових очікувань.
Застосування МСФЗ 36 вимагає ґрунтовних суджень керівництва щодо оцінок і припущень, щодо майбутніх грошових потоків і коефіцієнта дисконтування. Враховуючи характер поточного глобального економічного оточення, подібні оцінки та припущення мають високий ступінь невизначеності. Тому, інші подібні припущення можуть привести до результату, що може суттєво відрізнятися.
(б) Термін корисного використання основних засобів
Компанія визначає строки корисного використання, не рідше ніж один раз на рік, на кінець кожного фінансового року та, якщо очікуються відхилення від попередніх оцінок, зміни враховуються як зміни в облікових оцінках згідно з МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки". Дані оцінки можуть мати істотний вплив на балансову вартість основних засобів і амортизаційні витрати протягом періоду.
(в) Резерв під сумнівну заборгованість
Компанія формує резерв під сумнівну заборгованість, щоб покрити будь-які потенційні збитки, що виникають у разі неплатоспроможності покупця. При оцінці відповідності резерву сумнівних боргів керівництво враховує поточні економічні умови в цілому, терміни простроченої дебіторської заборгованості, попередній досвід при списанні зобов'язань, платоспроможність покупця і зміни в умовах оплати. Зміни в економіці, галузі або фінансовому становищі конкретного покупця можуть спричинити коригування суми резерву під сумнівну заборгованість, відображеної у фінансовій звітності.
4. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТІВ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЙ
Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації
При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, Підприємство застосувало всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до її операцій та є обов'язковим для застосування при складанні річної звітності. Застосування доповнень та змін до стандартів та інтерпретацій, не призвело до будь-якого впливу на облікову політику, фінансовий стан чи результати діяльності Підприємства.
5. ВИРУЧКА За роки, що закінчилися 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року, виручка була представлена наступним чином:
31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року
Дохід від транспортно-експедиторського обслуговування 17020 16525
Дохід від вантажно-розвантажувальних робіт 7708 9087
Дохід від надання послуг з транспортних перевезень - -
Інші доходи від реалізації 335 78
25063 25690
6. СОБІВАРТІСТЬ За роки, що закінчилися 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року, собівартість в розрізі елементів витрат була представлена наступним чином:
31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року
Ремонт та технічне обслуговування (5 750) (4 662)
Заробітна плата та пов'язанні з нею витрати (3 524) (2 991)
Амортизація виробничого обладнання (2 145) (2 768)
Електроенергія та комунальні послуги (2 347) (1 933)
Транспортні витрати - (2 761)
Витрати на оренду (1 799) (2 256)
Паливно-мастильні матеріали (2 051) (2 197)
Податки та збори (1 510) (1 635)
Інші (1 341) (2 784)
(20 467) (23 987)
8. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ/(ВИТРАТИ), НЕТТО
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ та 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ інші операційні доходи/(витрати) були представлені наступним чином:
31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року
Інші операційні доходи:
Дохід від надання нежитлових виробничих приміщень в оренду 4 432 4 856
Реалізація ТМЦ 400 -
Дохід від списання кредиторської заборгованості - 7
Дохід від реалізації валюти 610
Інші 30 1
5 472 4 864

31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року


Інші операційні витрати:
Штрафи - (469)
Збиток від вибуття оборотних активів - (131)
Заробітна плата та повязані з нею витрати - (77)
Списання ПДВ (81) (74)
Збиток від вибуття необоротних активів - (58)
Витрати на створення резерву сумнівних боргів - (23)
Льготна пенсія (424) -
Матеріальна допомога працівникам (50) -
Благодійність (489) (33)
Собівартість реалізованих ТМЦ (18) -
Амортизація об`єктів соціальної інфраструктури - (10)
Дохід від операційних курсових різниць (88) 267
Інші витрати (39) (70)
(1 189) (678)
4 283 4 186
9. ІНШІ ДОХОДИ/(ВИТРАТИ), НЕТТО
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ та 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ інші доходи/(витрати) були представлені наступним чином:
31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року
Інші доходи:
Реалізація м/лома 318 -
318 -
Інші витрати:
Витрати з ліквідації ОС (1 822) -
(1 822) -
(1 504) -
10. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ та 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ, фінансові витрати були представлені таким чином:
31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року
Витрати з фінансового лізингу (382) -
(382) -
11. ВИТРАТИ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ Витрати на заробітну плату за роки, що закінчилися 31 грудня 2013 та 31 грудня 2012 року, були представлені наступним чином:
31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року
Витрати на оплату праці (4 414) (3 675)
Внески на соціальні заходи (1 617) (1 386)
Витрати на створення резерву майбутніх виплат персоналу (210)
(6 031) (5 272)
12. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Станом на 31 грудня 2013 та 31 грудня 2012 року, основні засоби були представлені наступним чином:
Будівлі та споруди Машини та устаткування Транспортні засоби Інструменти, прилади та інші основні засоби Незавершене будівництво Разом
Первісна вартість:
На 31 грудня 2012 року 33 903 13 932 20 072 5 022 10 72 939
Надходження 5 575 488 288 1 356
Трансфер 786 (4 429) 3 908 (296) (31)
Вибуття (641) (2 150) (2 765) (347) (10) (5 913)
На 31 грудня 2013 року 34 053 7 928 21 703 4 667 - 68 351
Накопичена амортизація:
На 31 грудня 2012 року 16 400 12 582 14 385 4 259 47 626
Нарахування амортизації 561 338 1 086 208 2 193
Трансфер (3 130) (6 329) 583 (919)
Вибуття (240) (1 023) (2 489) (317) (4 069)
На 31 грудня 2013 року 13 591 5 568 13 565 3 231 35 955
Залишкова вартість:
На 31 грудня 2012 року 17 503 1 350 5 687 763 10 25 313
На 31 грудня 2013 року 20 462 2 360 8 138 1 436 - 32 396
Послідовно аналізуючи зазначені згідно МСФЗ 36 "Знецінення активів" ознаки можливої наявності знецінення, необхідно зазначити наступне: активи Компанії нормально експлуатуються, знаходяться в доброму стані, обладнання своєчасно обслуговується. Таким чином, немає підстав вважати, що вартість комплексу активів знизилась більше, ніж передбачалось, виходячи з нормальних умов його експлуатації.
13.НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
Нематеріальні активи станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 була представлена наступним чином:
Первісна вартість
На 31 грудня 2012 року 684
Придбання 15
На 31 грудня 2013 року 699
Амортизація
На 31 грудня 2012 року 576
Трансфер (4)
Нарахована амортизація за рік 58
На 31 грудня 2013 року 630
Балансова вартість
На 31 грудня 2012 року 108
На 31 грудня 2013 року 69
14. ІНВЕСТИЦІЇ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ та 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ інвестиції були представлені наступним чином:
31 грудня 2013 року %, володіння в статутному капіталі 31 грудня 2012 року %, володіння в статутному капіталі

ПРАТ "ІЗТ-АВТО" 5 282 81,20% 5 067 81,20%


ТОВ "Гефест" 57 50,00% 4 50,00%
СП "Транспресс" 349 100% 6 100,00%
ТОВ "Чорномор'я" 43 99,00% 175 99,00%
АТ "ФТ-3" 3 1,7%
ЗАТ "Уекфілд" 8 5%
5 742 5 252
15. ЗАПАСИ Станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року, запаси були представлені наступним чином:
31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року
Сировина й матеріали 116 301
Паливо 22 47
Запасні частини 77 652
Товари 51 13
Інші запаси 3
266 1 016
16. ТОРГОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, НЕТТО Станом на 31 грудня 2012 та 31 грудня 2013 року, торгова дебіторська заборгованість була представлена наступним чином:
31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року
Торгова дебіторська заборгованість 2885 1809
Резерв під сумнівну заборгованість - (378)
2885 1431
17. АВАНСИ ВИДАНІ ТА ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ Станом на 31 грудня 2013 та 31 грудня 2012 року аванси видані та інші оборотні активи були представлені наступним чином:
31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року
Аванси видані 1 426 853
Інша дебіторська заборгованість 643 515
Податки до відшкодування та передоплати за податками 51 53
Резерв сумнівних боргів по передоплаті (23)
2 120 1 399
18. ГРОШОВІ ЗАСОБИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ Станом на 31 грудня 2013 та 31 грудня 2012 року грошові кошти та їх еквіваленти були представлені наступним чином:
31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року
Грошові кошти в касі 1 9
Грошові кошти в національній валюті 715 206
Грошові кошти в іноземній валюті 456 763
Грошові кошти в дорозі 33 62
1 205 1 040
19. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ Статутний капітал станом на 31 грудня 2013 та 31 грудня 2012 року був представлений наступним чином:
Учасник 31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року
Розмір статутного капіталу % Розмір статутного капіталу %
Дербаков Валерій Олександрович 1 792 40,48% 1 792 40,48%
Яндиев Салман Османович 1 692 38,21% 1 692 38,21%
Фізичні особи, які володіють менше 2% 944 21,31% 944 21,31%
4 428 100% 4 428 100%
20. КРЕДИТИ І ПОЗИКИ
Станом на 31 грудня 2012 року стаття "Кредити і позики" була представлена позиками від пов`язаних сторін в розмірі 1245 і 1669 тис. грн. відповідно. Позики були надані терміном на 1 рік на безплатній основі. Станом на 31 грудня 2013 року позики не надавались.
21. ТОРГОВА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ Станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року, торгова та інша кредиторська заборгованість була представлена наступним чином:
31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року
Торгова кредиторська заборгованість 595 5297
22. ПЕРЕДПЛАТИ ОДЕРЖАНІ ТА ІНШІ КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Станом на 31 грудня 2012 та 31 грудня 2013 року, передплати одержані та інші короткострокові зобов'язання були представлені наступним чином:
31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року
Аванси одержані 3 775 221
Зобов`язання перед фондами соцстрахування 76 91
Зобов`язання по податкам 220 200
Розрахунки із заробітної плати 137 168
Нараховані проценти - 792
Забезпечення виплат за невикористаними відпустками - 127
Розрахунки із підзвітними особами 2
Інша кредиторська заборгованість 444 143
4 652 1 744
23. КОНТРАКТНІ ТА УМОВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
(а) Економічна ситуація
Основна питома вага операційної діяльності Компанії здійснюється в Україні. Закони та інші нормативні акти, що впливають на діяльність підприємств в Україні, можуть підлягати змінам за невеликі проміжки часу. Як результат цього, активи та операційна діяльність Компанії можуть підлягати ризику в разі будь-яких несприятливих змін у політичному та економічному середовищі.
(б) Оподаткування
Внаслідок нестабільного економічного середовища в Україні податкові органи приділяють все більше уваги суб'єктам підприємницької діяльності. У зв'язку з цим, місцеве та загальнодержавне податкове законодавство постійно змінюються. Положення різних законодавчих та нормативно-правових актів не завжди чітко сформульовані і їх інтерпретація залежить від думки посадових осіб податкових органів та Міністерства фінансів. Нерідкі випадки розбіжності у думках між місцевими, регіональними та республіканськими податковими органами. У відповідних нормативно-правових актах, законах, постановах існує режим штрафів та пені за заявлені чи виявлені порушення. Штрафні санкції включають конфіскацію спірної суми (за порушення законодавства), а також штрафи. Ці факти створюють податкові ризики, значно перевищуючі ризики в країнах з більш розвинутими податковими системами.
(в) Пенсійні та інші зобов'язання, пов'язані з виплатою заробітної плати співробітникам
Співробітники Компанії отримують пенсійне забезпечення від Пенсійного фонду, державної української організації, у відповідності з нормативними документами та законами України. Компанія зобов'язана відраховувати визначений відсоток заробітної плати до Пенсійного фонду з метою виплати пенсій. Єдиним зобов'язанням Компанії по відношенню до даного пенсійного плану є відрахування певного відсотку зарплати до Пенсійного фонду. Станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2012 року Компанія не мала зобов'язань за додатковими пенсійними виплатами, медичним обслуговуванням, страховими чи іншими виплатами після виходу на пенсію перед своїми співробітниками чи іншими працівниками.
(г) Юридичні питання
У ході своєї звичайної господарської діяльності Компанія схильна до судових розглядів та претензій, які можуть висуватись до її діяльності. Та на думку керівництва, кінцева відповідальність, яка можливо виникне у разі таких розглядів та претензій, не надасть істотного негативного впливу на фінансові умови та результати майбутньої діяльності Компанії.
24. ПОВ'ЯЗАНІ СТОРОНИ
Для цілей даної фінансової звітності, сторона вважається пов'язаної, якщо одна компанія здатна контролювати іншу або має значний вплив на неї при прийнятті фінансових чи операційних рішень, що визначено МСБО 24 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін". При визначенні, чи є компанія пов'язаною стороною з Компанією, основна увага приділяється сутності відносин, а не їх юридичній формі.
Пов'язані сторони можуть вступати в операції, що неприпустимі для непов'язаних сторін. Операції між пов'язаними сторонами
Пов'язані сторони: Характер відносин:
ТОВ "ІЗТ-термінал" Під загальним контролем
ТОВ "КЦ "Сучасні транспортні технології" Під загальним контролем
ТОВ "ІЗТ-Авто" Дочірня компанія
ТОВ "Чорномор'я" Дочірня компанія
ТОВ "Гефест" Дочірня компанія
СП "Транспрес" Дочірня компанія
Обороти Компанії щодо пов`язаних сторін та залишки заборгованості наведені нижче:
31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року
Обороти:
Дохід від надання автопослуг 24 34
Дохід від оренди 1 146 1 803
Інші доходи 31 22
1 201 1 859

Витрати транспортні послуги (368) (264)


Витрати на ремонт та технічне обслуговування (250) (150)
Витрати на оренду (8)
Інші витрати (427)
(618) (849)
583 1 010

31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року


Залишки заборгованості:
Торгова дебіторська заборгованість 506 542
Передплати видані та інша дебіторська заборгованість - 17
Передплати одержані та інша кредиторська заборгованість - (16)
Заборгованість по позикам - (1 245)
506 (702)
Термін та умови операцій щодо пов`язаних сторін.
Залишки заборгованості на кінець року не захищені забезпеченням, Компанія не нараховує проценти та іх погашення відбувається в грошовій формі. Гарантії пов`язаній стороні не були надані . У 2013 році Компанія не нараховувала збитки від знецінення дебіторської заборгованості, яка підлягає до погашення щодо пов`язаних сторін. Таке допущення застосовується кожний фінансовий рік, виходячи з вивчення фінансової позиції пов`язаної компанії на ринку, на якому вона здійснює свою діяльність.
25. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Управління ризиками відіграє важливу роль в операційній діяльності Компанії, яке здійснюється в ході постійного процесу оцінки та визначення рівнів ризику, та засновано на системі внутрішнього контролю. В ході процесу стратегічного планування, керівництво Компанії також оцінює ризики ведення діяльності, такі як зміна середовища, технології або зміна галузі. Основні ризики, властиві діяльності Компанії, включають кредитні ризики, ризик ліквідності та ринковий ризик (валютний ризик). Керівництво Компанії розглядає і затверджує принципи управління кожним із зазначених ризиків.
а) Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими інструментами буде коливатися, внаслідок зміни ринкових цін. Ринкові ціни включають в себе наступні ризики: валютний ризик, ризик зміни відсоткової ставки, інший ціновий ризик.
Валютний ризик
Валютний ризик виникає внаслідок можливості того, що зміни курсів валют будуть здійснювати негативний вплив на майбутні грошові потоки чи справедливу вартість фінансових інструментів.
Компанія схильна до валютного ризику оскільки значна части її торгової та іншої дебіторської заборгованості виражена в іноземній валюті. Компанія не встановила формальні заходи для зменшення валютного ризику для її діяльності.
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ та 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ активи та зобов'язання Компанії були представлені наступним чином:
UAH USD РАЗОМ
Фінансові активи:
Торгова та інша дебіторська заборгованість 2831 2831
Інші поточні активи
Грошові кошти та їх еквіваленти 717 488 1205
3548 488 4036
Фінансові зобов'язання:
Кредити
Торгова та інша кредиторська заборгованість 4935 4935
Інші поточні зобов`язання 312 312
5247 5247
(1 699) 488 (1 211)
У наступній таблиці представлена чутливість справедливої вартості монетарних активів і зобов`язань до змін валютних курсів по відношенню до української гривні. Від`ємні суми у таблиці відображають потенційно можливе зменшення в звіті про сукупний дохід , а позитивні суми відображають потенційне збільшення.
2013 Збільшення/(зменшення) валютного курсу,% Ефект впливу на прибуток до оподаткування
Долари США/українська гривня 10% 48,8
Долари США/українська гривня -10% (48,8)
Приведені вище дані демонструють вплив змін основного припущення на інші незмінні припущення. В дійсності існує взаємодія між припущеннями та іншими факторами. При аналізі чутливості не прийнято до уваги, що активи Компанії активно управляються. Крім того, фінансова позиція Компанії може змінитися з часом залежно від реальних змін.
До інших обмежень наведеного аналізу чутливості відноситься використання для демонстрації потенційного ризику гіпотетичних ринкових коливань, які являють собою лише можливі з точки зору компанії ринкові коливання найближчого часу і не можуть передбачити достовірної точністю. До обмежень також відноситься припущення, що всі ринкові ставки коливаються в схожій манері.
Даний аналіз наведено виключно в демонстраційних цілях, оскільки на практиці ринкові ставки рідко міняються ізольовано від інших факторів, які також впливають на фінансову позицію і результати компанії.
б) Ризик ліквідності
Ризик ліквідності - це ризик того, що Компанія не зможе виконати свої зобов'язання з виплат при настанні строку їх погашення у звичайних або непередбачених умовах.
З метою управління та мінімізації даного ризику, Компанія веде облік і аналіз вимог і зобов'язань у розрізі контрактних термінів погашення, які представлені в таблиці нижче.
Договірні терміни погашення по фінансовим активам та зобов'язанням станом на 31 грудня 2013 року представлені наступним чином:
До запитання До 6 місяців Від 6 до 12 місяців Разом
Фінансові активи
Торгова дебіторська заборгованість 2 831 - 2 831
Інша дебіторська заборгованість
Грошові кошти і їх еквіваленти 1 205 1 205
Разом 1 205 2 831 - 2 831

Фінансові зобов'язання


Короткострокові позики - - - -
Торгова та інша кредиторська заборгованість - 4 935 - 4 935
Інші короткострокові зобов'язання - 312 - 312
Разом - 5 247 - 5 247

Нетто позиція 1 205 (2 416) - (2 416)


в) Кредитний ризик
Фінансові інструменти, за якими у Компанії може з'явитися значний кредитний ризик, представлені, в основному, торговою та іншою дебіторською заборгованістю, а також грошовими коштами та їх еквівалентами. Грошові кошти розміщуються в фінансових установах, які на період розміщення вважаються достатньо надійними. Керівництво застосовує кредитну політику та здійснює постійний контроль за схильністю до кредитного ризику.
г) Управління капіталом
Основна мета управління капіталом Компанії полягає у підтримці можливості продовження її діяльності і розширення бізнесу, а також максимізації доходу.
Капітал Компанії складається з власного капіталу, який належить засновнику, що включає в себе статутний капітал та нерозподілений прибуток.
Компанія здійснює контроль за капіталом за допомогою коефіцієнта фінансового важеля, який розраховується шляхом ділення чистої заборгованості на суму капіталу та чистої заборгованості.
Протягом 2013 року не було змін у підході Компанії до управління капіталом.
31 грудня
2013 року 31 грудня
2012 року
Короткострокові позики - -
Всього чиста заборгованість - -
Всього капітал 4 428 4 428
Капітал та чиста заборгованість 4 428 4 428
Коефіцієнт фінансового важеля 0% 0%
26. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
Справедлива вартість - це сума грошових коштів, на яку фінансовий інструмент може бути обміняний в ході поточних операцій (відмінною від вимушеного продажу або ліквідації) між зацікавленими сторонами і яка найкращим чином може бути підтверджена ринковим котируванням. Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань, що відображаються за амортизаційною вартістю, оцінюється шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків, очікуваних до одержання згідно з чинними контрактами, за поточною ринковою відсотковою ставкою, доступною для Компанії, для подібних фінансових інструментів з аналогічним терміном погашення. Керівництво вважає, що балансова вартість фінансових активів та зобов'язань приблизно дорівнює їх справедливій вартості.
27. ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ
ПАТ "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" розташований на територии 30 га, яка знаходиться в постійному користуванні згідно Державного акта на право постійного користування землею. Оціночна компанія ТОВ "Б.Г.С.-АКТИВ" станом на 31.12.208 року оцінила право користування даною земельною ділянкою в 46 975 тис. грн.
28. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ Суттєвих подій після звітного періоду не відбувалось.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Титульний аркуш iconТитульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Титульний аркуш iconНевербальні засоби ділового спілкування
Пк; термінологічний словничок з теми (на кожному столі)(див додаток 2); чистий аркуш формату А4 І роздруковані тести (для кожного...
Титульний аркуш iconУрок гра Лобунець Людмила Анатоліївна, вчитель фізики Гейсиської зош І-ІІІ ступенів
Обладнання: фізичні прилади, аркуш паперу, стакан з водою, три склянки, яйце, графин, свічка, сирники, шашки або набір монет, лінійка,...
Титульний аркуш iconУрок української літератури в 11 класі тема життєвий І творчий шлях олександра довженка мета: ознайомити учнів із життєвим І творчим шляхом Олександра Довженка
Ладнання: портрет О. Довженка, карта «Історико-етнографічні регіони України», чистий аркуш (ватман із заголовком) «Велич І безсмертя...
Титульний аркуш iconМагнітна діяструму. Дослід Ерстеда. Магнітне поле провідника зі струмом. Мета уроку: навчальна
Обладнання: джерело струму, реостат, провідники, ключ, магнітна стрілка, штабовий магніт загорнутий у аркуш паперу, портрет Ерстеда,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка