Титульний аркушСторінка2/11
Дата конвертації21.03.2018
Розмір1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій
прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Дербаков Валерiй Олександрович

КМ, 280869, 31.01.2005, Шевченкiвським ВМ Приморського РВ УМВС України в Одеськiй областi

55146

40,479773

55146

0

0

0

Головний бухгалтер

Сiнiка Володимир Анатолiйович

72852, 728521, 27.06.1997, Iллiчiвським МВ УМВС України в Одеськiй областi

33

0,024224

33

0

0

0

Голова Наглядової ради

Левченков Валерiй Миколайович

КК, 423798, 25.02.2000, Iллiчiвським МВ УМВС України в Одеськiй областi

1

0,000734

1

0

0

0

Член Наглядової ради, заступник голови Наглядовної ради

Яндiєв Салман Османович

КЕ, 238795, 17.05.1996, Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi

52051

38,207897

52051

0

0

0

Член Наглядової ради

Завьорткiн Геннадiй Федорович

КЕ, 966264, 25.02.1998, Iллiчiвським МВ УМВС України в Одеськiй областi

16

0,011745

16

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Бобров Володимир Леонiдович

КЕ, 451206, 27.11.1996, Iллiчiвським МВ УМВС України в Одеськiй областi

6

0,004404

6

0

0

0

Член Ревізійної комісії

Кострицька Світлана Василівна

КК, 026426, 12.06.1998, Iллiчiвським МВ УМВС України в Одеськiй областi

81

0,059458

81

0

0

0

Член Ревiзiйної комiсiї

Панченко Янна Сергiївна

КЕ, 506217, 25.12.1996, Iллiчiвським МВ УМВС України в Одеськiй областi

1

0,000734

1

0

0

0

Усього

107335

78,788969

107335

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

фізична особа

д/в, 000000, 01.01.1900, д/в

55146

40,479773

55146

0

0

0

фізична особа

д/в, 000000, 01.01.1900, д/в

52051

38,207897

52051

0

0

0

Усього

107197

78,687670

107197

0

0

0

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.VII. Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

X
Дата проведення

29.03.2013

Кворум зборів **

82,680154

Опис

Порядок денний загальних зборів товариства затверджено Наглядовою радою товариства. Пропозиції та зміни до переліку питань порядку денного зборів товариства з боку акціонерів не надходили. Позачергові збори у звітному періоді не проводились.


Перелік питань, що розглядався на загальних зборах:
1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Іллічівськзовніштранс" та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Іллічівськзовніштранс".
3. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПАТ "Іллічівськзовніштранс".
4. Звіт Генерального директора ПАТ "Іллічівськзовніштранс" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ "Іллічівськзовніштранс" про роботу за 2012 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комисії ПАТ "Іллічівськзовніштранс" за 2012 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
9. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2012 році. Затвердження розміру дивідендів.
10. Затвердження "Кодексу корпоративного управління ПАТ "Іллічівськзовніштранс".
11. Про попереднє схвалення значних правочинів.
За результатами розгляду, питань порядку денного прийнято рішення:
1. Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Іллічівськзовніштранс" у наступному складі:
- Тараненко Олександр Олегович - Голова лічильної комісії.
- Бахарев Олександр Анатолійович - член лічильної комісії;
- Никитюк Юрій Петрович - член лічильної комісії.
2.1. Обрати Головою зборів публічного акціонерного товариства "Іллічівськзовніштранс" - Синіку Володимира Анатолійовича.
2.2. Обрати Секретарем зборів публічного акціонерного товариства "Іллічівськзовніштранс" - Буфетова Олександра Івановича.
3. Затвердити Регламент роботи загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "Іллічівськзовніштранс" (далі Товариства):
- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 30 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 5 хвилин.
- Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.
- Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання "Про обрання лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ"Іллічівськзовніштранс" та затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства" здійснює Реєстраційна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова загальних зборів акціонерів Товариства.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях "за", "проти" чи "утримався"). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- Засоби масової інформації на загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на загальні збори акціонерів не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах акціонерів Товариства не допускається.
- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар загальних зборів акціонерів Товариства.
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
4. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності за 2012 рік.
5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комисії Товариства за 2012 рік затвердити.
7. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2012 рік:
- прибуток - 1069 тис.грн.
- активи, джерела засобів, а також валюта балансу - 47387 тис.грн.
8 Затвердити основни напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.
- плановий розмір чистого прибутку - 1491 тис. грн.
9.1. Затвердити розподил прибутку Товариства за 2012 рік:
- суму прибутку у розмірі 1068051.04 грн. направити на виплату дівідендів
9.2. Затвердити розмір дівідендів у сумі 7 грн. 84 коп. на одну просту іменну акцію.
9.3. Виплату дівідендів здійснити у строк з 15 травня по 27 вересня 2013 року. Виплату справити через касу акціонерного товариства "Іллічівськзовніштранс".
9.4. Про дату, розмір, порядок да строк віплати дівідендів повідомить усіх акціонерів шляхом надислання на їх адресу поштового листа.
10. Затвердити "Кодекс корпоративного управління Публічного акціонерного товариства "Іллічівськзовніштранс"
11. Попередньо схвалити здійснення Публічним акціонерним товариством "Іллічівськзовніштранс" правочинів, які Товариство має наміри укласти у майбутньому:
- за основними видами діяльності Товариства (зберіганню, експідуванню, перевезенню) в сумі - 16676,5 тис.грн.;
- правочинів по кредитуванню Товариства з наданням застави у сумі 16676,5 тис.грн.;
- правочинів у яких Товариство може виступати майновим поручителем у сумі - 16676,5 тис. грн.;
- правочинів, що носять інвестиційний характер у сумі 16676,5 тис.грн.
Рішення з усіх питання порядку денного, а саме з 1 питання по 11 питання, прийнято простою більшістю голосів "за" акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.


** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV
VIII. Інформація про дивіденди

За результатами звітного періоду

За результатами періоду, що передував звітному
за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

1

3

4

5

6

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

1068051,04

0

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.

0,00000

0,00000

7,84000

0,00000

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

7,84

0

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів04.04...2013
Дата виплати дивідендів15.05.2013
Опис

Рішення про сплату дивідендів прийнято загальними зборами акціонерів від 29.03.2013р.
Фонд сплати дивідендів у розмірі 1068051,04 грн., сформовано за підсумками за 2012 рік.
Сума до сплати дивідендів складає 1068051,04 грн.
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 04.04.2013р.;
Дата початку виплати дивідендів - 15.05.2013р.;
Дата закінчення виплати дивідендів - 27.09.2013р.
Дивіденди сплачуються за місцезнаходженням ПАТ "Іллічівськзовніштранс": Одеська обл., Іллічівський р-н, м. Iллiчiвськ, вул. Промислова буд. 7, через касу акціонерного товариства "Іллічівськзовніштранс".

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV
IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРОФАУДИТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36921215

Місцезнаходження

Україна, 65009, Одеська, д/в, м. Одеса, 65009, м. Одеса, провулок Курортний, буд. 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 4347

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторської палати України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.03.2010

Міжміський код та телефон

048 734-01-39

Факс

048 734-01-39

Вид діяльності

Аудиторськa фiрмa, якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Юридична особа, яка здiйснила аудит фiнансової звiтностi за звітний період та пiдготовку аудиторського висновку, який подається до НКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

"Страхова компанiя "Мономах"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

19363702

Місцезнаходження

Україна, 65045, Одеська, д/в, м. Одеса, вул. Троїцька буд. 48

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№ 239563, №239564

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.06.2002

Міжміський код та телефон

048 726-77-25

Факс

0482 34-41-90

Вид діяльності

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис

Юридична особа, яка надала у звітному періоді, емітенту послуги із страхування майна.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

"Страхова компанiя "ТАС"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30929821

Місцезнаходження

Україна, 03062, Київська, д/в, м. Київ, пр-т. Перемоги 65, оф.301

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АА № 520052

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.07.2003

Міжміський код та телефон

044 537-37-40

Факс

537-37-44

Вид діяльності

Юридична особа, що надає стахові послуги емітенту.

Опис

Юридична особа, яка надала у звітному періоді, емітенту послуги із страхування майна.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

"Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

Україна, 01001, Київська, д/в, м. Київ, вул. Грінченка, 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Наглядовоа Рада ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Дата видачі ліцензії або іншого документа

04.09.2013

Міжміський код та телефон

(044) 279-1278

Факс

279-6075

Вид діяльності

депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів

Опис

Юридична особа, яка надає емітенту послугу з обслуговування емiсiї цiнних паперiв. Правила Центрального депозитарiю цiнних паперiв затвердженi Рiшенням Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" № 4 вiд 04.09.2013 року та Зареєстрованi НАЦIОНАЛЬНОЮ КОМIСIЄЮ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ (Рiшення вiд 01.10.2013 року № 2092).
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

"УПР-ФІНАНС"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36980202

Місцезнаходження

Україна, 03035, Київська, д/в, м. Київ, вул. Кавказька буд. 11

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 520607

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.04.2010

Міжміський код та телефон

044 3627973

Факс

2486359

Вид діяльності

депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи

Опис

Юридична особа, яка здійснила, на підставі договору, вiдкриття рахунків у цiнних паперах власникам iменних акцiй

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Титульний аркуш iconТитульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Титульний аркуш iconНевербальні засоби ділового спілкування
Пк; термінологічний словничок з теми (на кожному столі)(див додаток 2); чистий аркуш формату А4 І роздруковані тести (для кожного...
Титульний аркуш iconУрок гра Лобунець Людмила Анатоліївна, вчитель фізики Гейсиської зош І-ІІІ ступенів
Обладнання: фізичні прилади, аркуш паперу, стакан з водою, три склянки, яйце, графин, свічка, сирники, шашки або набір монет, лінійка,...
Титульний аркуш iconУрок української літератури в 11 класі тема життєвий І творчий шлях олександра довженка мета: ознайомити учнів із життєвим І творчим шляхом Олександра Довженка
Ладнання: портрет О. Довженка, карта «Історико-етнографічні регіони України», чистий аркуш (ватман із заголовком) «Велич І безсмертя...
Титульний аркуш iconМагнітна діяструму. Дослід Ерстеда. Магнітне поле провідника зі струмом. Мета уроку: навчальна
Обладнання: джерело струму, реостат, провідники, ключ, магнітна стрілка, штабовий магніт загорнутий у аркуш паперу, портрет Ерстеда,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка