Титульний аркуш


X. Відомості про цінні папери емітентаСторінка3/11
Дата конвертації21.03.2018
Розмір1,83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

27.05.2010

06/15/1/10

Одеське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000069959

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

32,50

136231

4427507,50

100,000000

Опис

Спосіб розміщення акцій - закрите (прыватне) розміщення акцій. Товариство не здійснювало, за звітний період, торгівлю цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх організаційно - оформлених ринках, не має поданих заяв або намірів щодо подання заяв для допуску на біржі (організовані ринки) та включення цінних паперів до лістингу / делістингу з метою торгівлі на цих ринках. Додаткова емісія у звітному періоді не здійснювалась. Дострокове погашення цінних паперів не передбачено діючим законодавством України.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV
XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

У вересні 1962 року в місті Іллічівськ (Україна) на базі Міністерства Зовнішньої торгівлі СРСР була створена контора В/Про "Союзвнештранс", в завдання якої входила організація транспортно-експедиторського обслуговування вантажообігу усіх імпортних і експортних постачань через Іллічівський порт. Протягом усього цього часу "Іллічівськзовніштранс" розвивався, будувався, зміцнював свою матеріально-технічну базу і після акціонування в 1994 році став закритим акціонерним товариством у якому основна доля акцій знаходиться в руках трудового колективу.


На сьогодні ПАТ "Іллічівськзовніштран " - в Україні транспортно-експедиторська компанія, що має в розпорядженні на 30 га власної території складські площі, контейнерний термінал, залізничні під'їзні колії, обмінний парк контейнерів, має у своєму розпорядженні сучасну техніку. У грудні 2000 року наказом Державної митної служби України № 638 товариство включене в реєстр підприємств до яких під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності застосовується режим сприяння. Територія ПАТ "Іллічівськзовніштранс" примикає до Іллічівського морського торговельного порту і до однієї з найбільших залізничних станцій на Одеському транспортному вузлі, що представляє найбільш вигідні можливості у використанні наземного і морського транспорту в переробці зовнішньоторговельних вантажів. ПАТ "Іллічівськзовніштранс" - дійсний член Української транспортно-експедиторської асоціації "Укрвнештранс", індивідуальний член "ФИАТА" і Асоціації експедиторів Росії "АЭР", член АСМаП України і Міжнародної бавовняної асоціації.
Спеціалізовані склади, високий рівень послуг, що відмічається багатьма суб'єктами ВЭД комплексне обслуговування при переробці вантажів на складах, розвиток сервісу морськими перевізниками, через Іллічівський порт дозволяють сказати, що ПАТ "Іллічівськзовніштранс" в змозі впоратися з будь-яким збільшенням вантажопотоку через свої склади на найвищому професійному рівні. У 1994 р. підприємство перетворено у ЗАТ "Iллiчiвськзовнiштранс", 100% акцiй якого володiють члени товариства, без участi держави. У 2000 роцi наказом Державної митної служби ЗАТ "IВТ" включено до реєстру пiдприємств до яких пiд час зовнiшньо економiчної дiяльностi застосовується режим сприяння.
Загальними зборами акціонерів від 08.04.2011 р., прийнято рішення про зміну найменування з Закритого акціонерного товариства "Iллiчiвськзовнiштранс" на Публічне акціонерне товариство "Iллiчiвськзовнiштранс".
Злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ у звітному періоді не відбувалось.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Управлiння: Наглядова рада, Генеральний директор, юридичний вiддiл, вiддiл маркетингу та логістики. Економiчнi служби: Бухгалтерiя, вiддiл економiки.


Служби забезпечення: iнформацiйно-обчислювальний центр, загальний вiддiл, техвiддiл, дiльниця зв'язку, вiддiл охорони.
Виробничi пiдроздiли: ЦФВ "Експедиторський центр" - експедиторський центр; ЦФВ "Транссервiс" - виробничо - перевантажувальний і складський комплекс; ЦФВ "Автотранссервiс" - великовантажні потяги.
Дочірне підприємство ПрАТ "ІВТ-Авто", місцезнаходження: Одеська область м. Іллічівськ, вул Промислова, 7.
Філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи у товариства відсутні.
Зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувались.
Ролі та перспектив розвитку - Ролі та перспективи розвитку пов'язані з розширенням обсягів робіт, збільшенням обсягів виробництва. Поряд з цим слід широко впроваджувати досягнення науково-технічного прогресу, зокрема новітніх технологій і техніки.
Подальше загострення конкуренції на ринку транспортних послуг та зростання ролі оперативно-господарського управління, як однієї з форм створення загального напрямку в еволюції структури управління ТЕК. Відповідно до цього актуальним є пошук оптимальних структур управління, які б сприяли ефективному функціонуванню логістичної системи та позитивним результатам роботи ТЕК.
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

В звiтному році проводилися заходи щодо змiни структури управлiння i приведення чисельностi працiвникiв Товариства у вiдповiднiсть з кількістю наданих послуг.


Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу у звiтному роцi становить - 113 осіб, у порівнянні з минулим роком середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу збільшилась на 22 особи.
Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 85 особи, у порівнянні з минулим роком середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом збільшилась на 11 осіб.
Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 88 осіб, у порівнянні з минулим роком кількість працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) збільшилась на 88 осіб.
Фонд оплати праці у звітному році складає 4368,5 тис. грн., у порiвняннi з попереднiм роком фонд оплати праці збільшився на 532,5 тис. грн. Збільшення витрат на оплату працi пов'язане із збільшенням кількості робітників (зростання кількості наданих послуг).
Кадрова полiтика товариства спрямована на ринковi умови господарювання. Головна її мета полягає в забезпеченнi нинi i в майбутньому кожного робочого мiсця, кожної посади персоналом вiдповiдних професiй та спецiальностей i належної квалiфiкацiї. Досягнення кiнцевої мети кадрової полiтики Товариством передбачатє виконання таких основних функцiй: розробка i корекцiя стратегiї формування та використання трудового потенцiалу вiдповiдно до змiн в умовах господарювання; набiр та формування необхiдних категорiй персоналу; пiдготовка персоналу до вiдповiдної професiйної дiяльностi (виробничо-технiчне учнiвство, загальна професiйна пiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї, просування на службi); оцiнка персоналу; мотивацiя дотримання належного режиму трудової дiяльностi та високої продуктивностi працi; постiйний монiторинг безпеки працi; забезпечення соцiальної захищеностi персоналу товариства.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Найменування об'єднання -"FIАТА"


Місцезнаходження об'єднання -Schaffhausestrasse 104, P.O. Box 364, CH -8152, Glattbrugg, Switzerland
FIATA професійна асоціація індустрії експедиторів, яка сприяє захисту інтересів членів у всьому світі. Товариство бере участь в асоціації як член (за рахунок членських внесків) та не має позицій в структурі асоціації.

Найменування об'єднання -"АсМАП"


Місцезнаходження об'єднання -03150, м.Київ, вул. Щорса 11
"АсМАП" асоціація сприяє розвитку перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом, у тому числі в міжнародному напрямі, представляє інтереси своїх учасників в органах державної влади, державних організаціях, захищає права учасників. Товариство бере участь в асоціації як член (за рахунок членських внесків) та не має позицій в структурі асоціації.

Найменування об'єднання -"Асоцiацiя експедиторiв Росiї"


Місцезнаходження об'єднання - 121170, м. Москва, Кутузовський проїзд, 4, корпус 1
"Асоцiацiя експедиторiв Росiї" асоціація сприяє розвитку перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом, у тому числі в міжнародному напрямі, представляє інтереси своїх учасників в органах державної влади, державних організаціях, захищає права учасників.
Товариство бере участь в асоціації як член (за рахунок членських внесків) та не має позицій в структурі асоціації.

Найменування об'єднання - "Лiверпульська бавовна асоцiацiя"


Місцезнаходження об'єднання - England, Cotton Exchange Building, Edmund Street, Liverpool, L3 9LH
Асоцiацiя. товариство бере участь в асоціації як член (за рахунок членських внесків) та не має позицій в структурі асоціації.

Найменування об'єднання - "Укрзовнiштранс"


Місцезнаходження об'єднання - 01042, м.Київ, вул. П. Лумумби 4/6, корпус А, офiс 20ц
Основними напрямками діяльності асоціації є:
- представлення і захист законних інтересів членів асоціації;
- адаптація міжнародних і впровадження внутрішніх стандартів надання експедиторських послуг членами асоціації;
- розвиток ділових і професійних зв'язків з перевізниками і їхніми організаціями;
- розробка пропозицій щодо спрощення митних процедур, пов'язаних із проходженням експортно-імпортних і транзитних вантажів через кордон України.
- удосконалення транспортно-експедиторської діяльності.
Товариство бере участь в асоціації як член (за рахунок членських внесків) та не має позицій в структурі асоціації.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не здійснює та не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.


Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, протягом звiтного перiоду не надходили.


Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облiкова полiтика ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" (далі - Компанія).


Положення "Про облiкову полiтику ПАТ "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" розроблене вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi /бухгалтерського облiку (МСФЗ/МСБО).
У вiдповiдностi до МСБО 8, облiкова полiтика - це конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. Основними принципами складання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з принципами пiдготовки фiнансової звiтностi i МСБО 1 є : - принцип безперервностi (фiнансова звiтнiсть складається виходячи з припущень, що пiдприємство є безперервно дiючим i залишатиметься дiючим в осяжному майбутньому - принцип нарахування в бухгалтерському облiку (результати операцiй i iнших подiй визнаються тодi, коли вони вiдбуваються , а не тодi коли отриманi або сплаченi грошовi кошти , i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi того перiоду, до якого вони вiдносяться). Фiнансова звiтнiсть компанiї складається вiдповiдно до принципiв фiнансової звiтностi МСБУ: зрозумiлiсть, доречнiсть, достовiрнiсть, зi ставнiсть. При виборi i застосуваннi облiкових полiтик компанiя керується вiдповiдними стандартами i iнтерпретацiями, з врахуванням роз'яснень по їх застосуванню, якi випускає рада по МСБО. У випадку вiдсутностi конкретних стандартiв i iнтерпретацiй, керiвництво компанiї самостiйно розробляє облiкову полiтику i забезпечує її застосування таким чином, щоб iнформацiя, яка надається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдала концепцiї, принципам, якiсним характеристикам i iншим вимогам МСФО. Облiковi полiтики застосовуються послiдовно з року в рiк, за виключенням випадкiв, коли змiна облiкової полiтики обумовлена змiною стандартiв МСБО для iнтерпретацiї або коли змiна призведе до вiдображення у фiнансовiй звiтностi бiльш надiйної i доречної iнформацiї. У випадку опублiкування нового стандарту МСБО, змiна облiкових полiтик здiйснюється у вiдповiдностi до його перехiдних положень, Якщо новий стандарт не мiстить перехiдних положень або змiна облiкової полiтики має добровiльний характер, то змiни застосовуються перспективно. Положення розроблене з метою складання фiнансової звiтностi компанiї у вiдповiдностi до МСБО/МСФЗ. Для складання звiтiв у вiдповiдностi до податкового законодавства України компанiя використовує данi бухгалтерського облiку. Цим положеннм повиннi користуватись всi працiвники, пов'язанi у своїй дiяльностi з вирiшеннм питань, якi регламентуються облiковою полiтикою: керiвництво компанiї, керiвники структурних пiдроздiлiв, працiвники всiх пiдроздiлiв, якi вiдповiдають за надання первинних документiв у бухгалтерiю, працiвники бухгалтерiї, iншi працiвники. Ведення бухгалтерського облiку покладається на бухгалтерiю компанiї, яку очолює Головний бухгалтер. У своїй роботi Головний бухгалтер i працiвники бухгалтерiї керуються положенням i затвердженими посадовими iнструкцiями, якi визначають розподiл обов'язкiв i обсяг вiдповiдальностi кожного працiвника. Бухгалтерський облiк компанiї ведеться у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, iнших нормативних актiв, якi регламентують ведення бухгалтерського облiку в Українi. В компанiї використовується унiфiкованi форми первинної облiкової документацiї, затвердженi Держкомстатом України. При оформленнi фiнансово-господарських операцiй, при яких не передбачено унiфiкованi форми , застосовуються форми первинних облiкових документiв, якi розробленi компанiєю самостiйно. Право на проведення господарських операцiй i пiдпис первиних документiв мають працiвники, перелiк яких затверджується внутрiшнiми органiзацiйно-розпорядчими докуентами. Цi працiвники несуть повну вiдповiдальнiсть, згiдно з посадовими iнструкцiями, за вiдповiднiсть проведених оперцiй дiючому законодавству. Право на отримання i видачу товарно-матерiальних цiнностей (ТМЦ) мають працiвники, перелiк яких затверджується внутрiшнiми органiзацiйно-розпорядчими документами. Такi працiвники несуть повну вiдповiдальнiсть, згiдно з посадовими iнструкцiями, за вiдповiднiсть проведених оперцiй дiючому законодавству. Ведення бухгалтерського облiку в компанiї здiйснюється згiдно з планом рахункiв, який затверджений наказо Мiнiстерства фiнансiв України №291 вiд 30.11.1999р. Порядок органiзацiї i проведення iнвентаризацiї майна i зобов'язань компанiї здiйснюється вiдповiдно до наказу. Фiнансова звiтнiсть по МСБО складється на основi iнформацiї про активи, зобов'язання, капiтал, господарськi операцiї i результати дiяльностi компанiї за даними бухгалтерського облiку шляхом трансформацiї статей у вiдповiдностi до вимог МСБО. Перша фiнансова звiтнiсть, яка вiдповiдає МСФЗ складається за 2012р. Розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам МСБО1. В примiтках розкривається iнформацiя про характер основних коригувань статей i їх оцiнок, якi знадобились для приведення у вiдповiднiсть згiдно МСФЗ. Оцiнка вхiдних залишкiв балансу, а також сум, якi стосуються всiх iнших перiодiв, представлених у фiнансовiй звiтностi згiдно МСФЗ, здiйснюється у вiдповiдностi з мiжнародними стандартами. Визнанню пiдлягають всi активи i зобов'язання, якi вiдповiдають критерiям МСФЗ. Всi визнанi активи i зобов'язання оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ по собiвартостi, справедливiй або дисконтованiй вартостi. Компанiя використовує вимоги МСФЗ1 про ретроспективне застосування всiх стандартiв, якi дiють на дату пiдготування фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ вперше за один звiтний перiод, оскiльки немає можливостi перерахунку за бiльш раннiй перiод. Для розумiння всiх iснуючих корегувань Балансу i Звiту про прибутки i збитки, компанiя надає узгодження статей власного капiталу згiдно МСФЗ i правилам П(С)БО на 01.01.2012р., а також узгодження прибутку/збитку, якi вiдображались згiдно П(С)БО i згiдно МСФЗ в Звiтi про прибутки i збитки за останнiй перiод, коли застосовувались П(С)БО. Активи - ресурси, якi контролюються компанiєю, в результатi подiй минулих перiодiв, вiд яких компанiя очiкує отримати економiчну вигоду у майбутньому. Зобов'язання - поточна заборгованiсть компанiї, яка виникла внаслiдок минулих подiй, i погашення якої призведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди. Капiтал - це частина в активах компанiї, що залишається пiсля вирахування всiх зобов'язань. Дохiд - це збiльшення економiчних вигод протягом звiтного перiоду у виглядi надходження активiв або зменшення зобов'язань, внаслiдок чого збiльшується власний капiтал пiдприємства (за винятком збiльшення капiталу за рахунок внескiв власникiв). Витрати - зменшення економiчних вигод протягом звiтного перiоду у виглядi вибуття активiв або збiльшення зобов'язань, якi призводять до зменшення власного капiталу (за винятком зменшення капiталу за рахунок його вилучення або розподiлу власниками). Визнаються у фiнансовiй звiтностi елементи, якi вiдповiдають визначенню одного iз елементiв i вiдповiдають критерiям визнання. Критерiї визнання: - iснує ймовiрнiсть отримання або вiдтоку майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з об'єктом, який вiдповiдає визначенню елемента; - об'єкт має вартiсть або оцiнку, яку можливо надiйно визначити. До спецiального розпорядження Президента компанiї вважати всi активи, якi є власнiстю компанiї, контрольованi i достовiрно оцiненi на пiдставi первинної вартостi, яка вказана в первинних документах на момент їх визнання. Вважати активами тi об'єкти, якi не використовуються в основнiй дiяльностi, але вiд яких очiкується отримання економiчних вигод у випадку їх реалiзацiї. Об'єкти, якi не визнаються активами, затверджуються розпорядженням Президента компанiї. Основною базовою оцiнкою для елементiв фiнансової звiтностi, якщо не передбачено окремими МСФЗ, вважати iсторичну вартiсть (собiвартiсть). Основнi засоби компанiї облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". Основнi засоби - це матерiальнi активи компанiї, строк корисного використання яких бiльше одного року i якi утримуються для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей. Основнi засоби компанiї облiковуються по об'єктам. Об'єкти основних засобiв класифiкуються за окремими класами. Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi планують використовувати в складi основних засобiв, до моменту початку експлуатацiї облiковуються в складi класу придбання, але не введення в експлуатацiю основних засобiв. Придбанi основнi засоби оцiнюються за первинною вартiстю, яка включає в себе вартiсть придбання i всi затрати пов?язанi з доставкою i доведенням об'єкта до експлуатацiї. Виготовлення об'єктiв основних засобiв власними силами оцiнюється за фактичними прямими витратами на їх створення. Пiд час вводу в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". Лiквiдацiйна вартiсть - це сума грошових коштiв, яку компанiя очiкує отримати за актив при його вибуттi пiсля закiнчення строку корисного використання, за вирахуванням затрат на його вибуття. У випадку коли лiквiдацiйну вартiть об'єкту основних засобiв неможливо оцiнити або сума її неiстотна , лiквiдацiйна вартiсть не визначається. Строк корисного використання по групам однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається керiвництвом компанiї. За результатами щорiчної iнвентаризацiї основних засобiв строк їх корисного використання може переглядатись. Строк корисного використання об'єктiв основних засобiв, отриманих в лiзинг, встановлюється рiвним термiну дiї договору лiзингу (строку оплати лiзингових платежiв). Нарахування амортизацiї по об'єктам основних засобiв здiйснюється прямолiнiйно, з врахуванням строку корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних засобiв починається з мiсяця, наступного за мiсяцем вводу в експлуатацiю. Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонт основних засобiв списують на затрати перiоду по мiрi їх виникнення. Вартiсть суттєвих оновлень i удосконалення основних засобiв капiталiзується. Якщо при змiнi одного iз компонентiв складних об'єктiв основних засобiв виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi складного об'єкту, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого компонента. На дату звiтностi для оцiнки основних засобiв використовувати первинну вартiсть. У випадку наявностi факторiв знецiнення активiв, вiдображати основнi засоби за мiнусом збитку вiд знецiнення згiдно МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи компанiї облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 " Нематерiальнi активи". Нематерiальними активами визнаються немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi (вiдокремленi вiд компанiї) i утримуються компанiєю на протязi перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам. Об'єкти нематерiальних активiв класифiкуються за окремими групами: - права користування природними ресурсами; - права користування майном; - права на знаки для товарiв i послуг; - права на об'єкти промислової власностi; - авторськi та сумiжнi з ними права; - iншi нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає вартiсть придбання i затрати, пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї. Собiвартiсть внутрiшньо створеного нематерiального активу складається iз всiх затрат на виробництвоi пiдготовку активу до використання. Витрати на дослiдження (науково-дослiднi роботи) визнаються в перiод їх виникнення. Наступнi витрати на нематерiальнi активи збiльшують їх собiвартiсть, якщо: - iснує ймовiрнiсть що цi витрати призведуть до генерування активом майбутнiх економiчних вигод, якi перевищать його початково оцiнений рiвень ефективностi; - якщо витрати можливо достовiрно оцiнити i вiднести на вiдповiдний актив. Якщо подальшi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримання первiсної ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду. Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом на протязi очiкуваного строку їх експлуатацiї. Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем вводу в експлуатацiю. Очiкуваний строк корисного використання нематерiальних активiв визначається при його облiку з врахуванням морального зносу, правових i iнших обмежень вiдносно строкiв використання або iнших факторiв, а також строкiв використання подiбних активiв. На звiтну дату матерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю з врахуванням можливого знецiнення згiдно МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". Оренда. Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всi ризики i вигоди, пов'язанi з експлуатацiєю активу, i оренда вiдповiдає одному з критерiїв визначених в МСБО 17 "Оренда". Всi їншi види оренди класифiкуютьс як операцiйна оренда. Активи, якi утримуються на умовах фiнансової оренди, визнаються активами компанiї за найменшою iз вартостей або за справедливою вартiстю або дисконтованою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв на дату отримання. Вiдповiдна заборгованiсть включається в баланс як зобов'язання по фiнансовiй орендi, з подiлом на довгострокову i короткострокову заборгованiсть. Оренднi платежi операцiйної оренди вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати пропорцiйно вiдповiднодо перiоду оренди . У випадку надання в операцiйну оренду майна компанiї, суми орендних платежiв вiдображаються як iнший операцiйний дохiд в сумi нарахування за поточний перiод. Фiнансовi iнвестицiї. Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 i 39. Зменшення корисностi активiв. Компанiя вiдображає необоротнi активи у фiнансовiй звiтностi з врахуванням знецiнення вiдповiдно до МСБО 36. На дату складання фiнансової звiтностi компанiя може визначати ознаки знецiнення активiв: - бiльш суттєве зменшення ринкової вартостi актива протягом звiтного перiоду, нiж сподiвались; - старiння чи пошкодження активу; - суттєвi негативнi змiни в технологiчнiй, ринковiй чи правовiй сферi, в якiй здiйснює дiяльнiсть компанiя, протягом звiтного перiоду або очiкуванi найближчим часом; - перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю; - суттєвi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi ж очiкуванi змiни в наступному перiодi, якi негативно впливають на дiяльнiсть компанiї. У випадку наявностi ознак знецiнення активiв, компанiя визначає суму очiкуваного вiдшкодування активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльша з двох оцiнок: справедливої вартостi за мiнусом затрат на продаж i цiннiстю використання. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування менше балансової вартостi активу, рiзниця визнається збитками вiд знецiнення в звiтi про фiнансовi результати з одночасним зменшенням балансової вартостi активу до суми вiдшкодування. Специфiка дiяльностi компанiї передбачає облiковувати всi пiдприємства, як єдину одиницю, що генерує грошовi потоки, тому знецiнення окремого активу, у випадку вiдсутностi ознак знецiнення одиницi в цiлому, у звiтностi не вiдображається. Витрати на позики. Компанiя для складання фiнансової звiтностi застосовує базовий пiдхiд до облiку витрат на позики, згiдно МСБО 23. Витрати на позики (проценти i iншi витрати, понесенi в зв'язку з залученням позикових коштiв) визнаються витратами того перiоду, в якому вони виникли, з вiдображенням у фiнансовiй звiтностi. Запаси. Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється у вiдповiдностi з МСБО 2. Собiвартiсть придбаних запасiв складається iз вартостi придбання i iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. При вiдпуску запасiв в експлуатацiю їх оцiнку здiйснювати за методом ФIФО. Дебiторська заборгованiсть. Для фiнансової звiтностi дебiторська заборгованстiь класифiкується як поточна i довгострокова. Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi може створюватись резерв сумнiвних боргiв. Грошовi засоби i їх еквiваленти. Грошовими коштами та їх еквiвалентами в компанiї вважати грошовi кошти на поточних рахунках, iнших рахунках в банках (депозитнi), грошовi кошти в касi Компанiї, грошовi докумети i їх еквiваленти, якi не обмежуються у використаннi. Фiнансова звiтнiсть компанiї складається в нацiональнiй валютi України - гривнi. Курсовi рiзницi вiдображаються загальною сумою у фiнансовiй звiтностi того перiоду, в якому вони виникають. На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 всi монетарнi статтi, якi облiковуються в iноземнiй валютi перераховуються i вiдображаються по курсу НБУ на дату складання звітності. Зобов'язання i резерви. Облiк i визнання зобов'язань i резервiв в компанiї здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". Зобов'язання компанiї класифiкуються як довгостроковi (строк погашення бiльше 12 мiсяцiв) i поточнi (строк погашення до 12 мiсяцiв). Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в балансi за первiсною вартiстю яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих товарiв або послуг. Компанiя переводить частину довгострокової кредиторської заборгованостi в стан короткострокової, коли станом на дату балансу, за умовами договору до повернення частини боргу залишається менше 365 днiв. Компанiя формує страховi резерви з метою покриття збиткiв, якi можуть виникнути. Компанiя визнає умовнi зобов'язання, виходячи з їх критерiїв визнання, покладаючись на оцiнку ймовiрностi їх виникнення i суми погашення, отриманої вiд експертiв. Винагорода працiвникам. Всi винагороди працiвникам в компанiї облiковуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19 "Виплати працiвникам". В процесi господарської дiяльностi компанiя сплачує обов'язковi внески в Пенсiйний фонд i iншi фонди соцiального страхування за своїх працiвникiв, в розмiрi передбаченому законодавством України. Визнання доходiв i витрат. Доходи компанiї визнаються доходами на основi принципiв нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї стенеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься, виходячи з принципу нарахування. Дохiд вiд дивiдендiв визнається, коли виникає право акцiонерiв на отримання платежу. Витрати, пов'язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. Витрати з податку на прибуток. Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi компанiї вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на прибуток". Витрати з податук на прибуток, якi вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, складаються iз суми поточного i вiдстроченого податку на прибуток. Поточний податок на прибуток визначається виходячи iз суми оподатковуваного доходу (прибутку) за рiк, який обчислюється згiдно податкового законодавства України. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише в тому випадку, коли iснує ймовiрнiсть, що наявнiсть майбутнього оподатковуваного доходу дозволить реалiзувати вiдстроченi податковi активи або можуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових зобов'язань. Власний капiтал. Статутний капiтал, включає в себе внески акцiонерiв. Компанiя визнає резервний фонд власного капiталу, який сформований згiдно статуту компанiї. Компанiя нараховує дивiденди акцiонерам, i визнає їх як зобов'язання на звiтну дату лише в тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. Порядок розподiлу накопиченого прибутку визначається зборами акцiонерiв. Сегменти. У зв'язку з тим, що компанiя займається одним видом дiяльностi, сегменти не видiляються. У випадку розширення масштабiв дiяльностi компанiї i появi нових видiв виробництва чи послуг, компанiя буде надавати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ "Операцiйнi сегменти". Пов'язанi особи. У вiдповiдностi до ознак пов'язаних осiб, якi наводяться в МСФЗ 24, пов'язанi особи в компанiї вiдсутнi. Подiї якi виникли пiсля звiтної дати. Керiвництво компанiї визначає порядок, дату пiдписання фiнансової звiтностi i перелiк уповноважених осiб, якi можуть пiдписувати звiтнiсть. Прискладаннi фiнансової звiтностi компанiя враховує подiї, якi виникли пiсля звiтної дати, i вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСФЗ 10. Форми фiнансової звiтностi. Компанiя визначає форми надання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до рекомендацiй МСФЗ 1. Баланс складається методом подiлу активiв i зобов'язань на поточнi i довгостроковi. Звiт про фiнансовi результати складається методом подiлу витрат за функцiональною ознакою. Звiт про змiни у власному капiталi надається в розгорнутому форматi. Звiт про рух грошових коштiв складається вiдповiдно до МСБО 7. Примiтки до фiнансової звiтностi складаються у вiдповiдностi до вимог, викладених у всiх МСБО.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Титульний аркуш iconНевербальні засоби ділового спілкування
Пк; термінологічний словничок з теми (на кожному столі)(див додаток 2); чистий аркуш формату А4 І роздруковані тести (для кожного...
Титульний аркуш iconУрок гра Лобунець Людмила Анатоліївна, вчитель фізики Гейсиської зош І-ІІІ ступенів
Обладнання: фізичні прилади, аркуш паперу, стакан з водою, три склянки, яйце, графин, свічка, сирники, шашки або набір монет, лінійка,...
Титульний аркуш iconУрок української літератури в 11 класі тема життєвий І творчий шлях олександра довженка мета: ознайомити учнів із життєвим І творчим шляхом Олександра Довженка
Ладнання: портрет О. Довженка, карта «Історико-етнографічні регіони України», чистий аркуш (ватман із заголовком) «Велич І безсмертя...
Титульний аркуш iconМагнітна діяструму. Дослід Ерстеда. Магнітне поле провідника зі струмом. Мета уроку: навчальна
Обладнання: джерело струму, реостат, провідники, ключ, магнітна стрілка, штабовий магніт загорнутий у аркуш паперу, портрет Ерстеда,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка