Титульний аркуш


Звіт про фінансові результатиСторінка8/11
Дата конвертації21.03.2018
Розмір1,83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)
За 2013 р.
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003


І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

25063

25690

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011Премії, передані у перестрахування

2012Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(20467)

(22124)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070Валовий:


прибуток

2090

4596

3566

збиток

2095Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань

2105Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110- зміна інших страхових резервів, валова сума

2111- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112Інші операційні доходи

2120

5472

38732

- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122Адміністративні витрати

2130

(6101)

(5121)

Витрати на збут

2150
(15)

Інші операційні витрати

2180

(1189)

(34320)

- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182Фінансовий результат від операційної діяльності:


прибуток

2190

2778

2842

збиток

2195Дохід від участі в капіталі

2200
122

Інші фінансові доходи

2220Інші доходи

2240

318
- дохід від благодійної допомоги

2241Фінансові витрати

2250

(382)

(1651)

Втрати від участі в капіталі

2255Інші витрати

2270

(1822)

(77)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275Фінансовий результат до оподаткування:


прибуток

2290

892

1236

збиток

2295Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-168

-166

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305Чистий фінансовий результат:


прибуток

2350

724

1070

збиток

2355II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405Накопичені курсові різниці

2410Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415Інший сукупний дохід

2445Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

724

1070

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

4423

3945

Витрати на оплату праці

2505

4414

3836

Відрахування на соціальні заходи

2510

1617

1431

Амортизація

2515

2365

2352

Інші операційні витрати

2520

8314

12710

Разом

2550

21133

24274

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття

Код рядка

За звітній період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

136231

136231

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

136231

136231

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

5,3145

7,84

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

5,3145

7,84

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0Примітки:д/в


КерівникДербаков Валерiй ОлександровичГоловний бухгалтерСiнiка Володимир Анатольйович
коди

Дата (рік, місяць, число)

14

01

01

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС"

за ЄДРПОУ

01860124
найменування
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2013 р.
Форма № 3

Код за ДКУД

1801004
Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності


Надходження від:


Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

66206

37542

Повернення податків і зборів

3005у тому числі податку на додану вартість

3006Цільового фінансування

3010Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011Надходження авансів від покупців і замовників

3015

158

24521

Надходження від повернення авансів

3020Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

20

1

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035Надходження від операційної оренди

3040

1250
Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045Надходження від страхових премій

3050Надходження фінансових установ від повернення позик

3055Інші надходження

3095

142

33710

Витрачання на оплату:


Товарів (робіт, послуг)

3100

53352

42833

Праці

3105

(3684)

(3836)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(1793)

(1431)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(2794)

(2907)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(160)

(167)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

(53)

(890)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

(1813)

(1850)

Витрачання на оплату авансів

3135

(3220)

(8903)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140Витрачання на оплату цільових внесків

3145Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150Витрачання фінансових установ на надання позик

3155Інші витрачання

3190

(830)

(34535)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

2103

1329

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності


Надходження від реалізації:


фінансових інвестицій

3200необоротних активів

3205

480

356

Надходження від отриманих:


відсотків

3215дивідендів

3220Надходження від деривативів

3225Надходження від погашення позик

3230Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235Інші надходження

3250Витрачання на придбання:


фінансових інвестицій

3255необоротних активів

3260

(1437)

(1033)

Виплати за деривативами

3270Витрачання на надання позик

3275Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280Інші платежі

3290Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-957

-677

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності


Надходження від:


Власного капіталу

3300Отримання позик

3305Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310Інші надходження

3340Витрачання на:


Викуп власних акцій

3345Погашення позик

3350Сплату дивідендів

3355

(931)
Витрачання на сплату відсотків

3360Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375Інші платежі

3390

(349)

(1628)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-1280

-1628

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-134

-976

Залишок коштів на початок року

3405

1339

2315

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410Залишок коштів на кінець року

3415

1205

1339

Примітки:д/в


КерівникДербаков Валерiй ОлександровичГоловний бухгалтерСiнiка Володимир Анатольйович
коди

Дата (рік, місяць, число)

14

01

01

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС"

за ЄДРПОУ

01860124
найменування

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Титульний аркуш iconНевербальні засоби ділового спілкування
Пк; термінологічний словничок з теми (на кожному столі)(див додаток 2); чистий аркуш формату А4 І роздруковані тести (для кожного...
Титульний аркуш iconУрок гра Лобунець Людмила Анатоліївна, вчитель фізики Гейсиської зош І-ІІІ ступенів
Обладнання: фізичні прилади, аркуш паперу, стакан з водою, три склянки, яйце, графин, свічка, сирники, шашки або набір монет, лінійка,...
Титульний аркуш iconУрок української літератури в 11 класі тема життєвий І творчий шлях олександра довженка мета: ознайомити учнів із життєвим І творчим шляхом Олександра Довженка
Ладнання: портрет О. Довженка, карта «Історико-етнографічні регіони України», чистий аркуш (ватман із заголовком) «Велич І безсмертя...
Титульний аркуш iconМагнітна діяструму. Дослід Ерстеда. Магнітне поле провідника зі струмом. Мета уроку: навчальна
Обладнання: джерело струму, реостат, провідники, ключ, магнітна стрілка, штабовий магніт загорнутий у аркуш паперу, портрет Ерстеда,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка