Титульний аркушСторінка9/11
Дата конвертації21.03.2018
Розмір1.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Звіт про власний капітал
За 2013 р.
Форма № 4

Код за ДКУД

1801005
Стаття

Код рядка

Зареєстрований (пайовий) капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

4428
26867

1214

726439773

Коригування:
Зміна облікової політики

4005


0

Виправлення помилок

4010


0

Інші зміни

4090


0

Скоригований залишок на початок року

4095

4428

0

26867

1214

7264

0

0

39773

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

724724

Інший сукупний дохід за звітний період

4110


0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111


0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112


0

Накопичені курсові різниці

4113


0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114


0

Інший сукупний дохід

4116


0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

(1068)(1068)

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205


0

Відрахування до резервного капіталу

4210


0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215


0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220


0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225


0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240


0

Погашення заборгованості з капіталу

4245


0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260


0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265


0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270


0

Вилучення частки в капіталі

4275


0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280


0

Інші зміни в капіталі

4290

77

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291


0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

(337)

0

0

(337)

Залишок на кінець року

4300

4428

0

26867

1214

6927

0

0

39436

Примітки:

д/в


КерівникДербаков Валерiй ОлександровичГоловний бухгалтерСiнiка Володимир Анатольйович

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)
ПАТ "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" Фінансова звітність за рiк, що закінчився 31 грудня 2013 року
ЗМІСТ Стор.
Заява керівництва про відповідальність 1
Звіт про фінансове положення 1
Звіт про сукупний дохід 2
Звіт про зміни у власному капіталі 2
Звіт про рух грошових коштів 2

Примітки до фінансової звітності:


1. Компанія та її основна діяльність 3
2. Основні положення облікової політики 3
3. Істотні судження, оцінки та припущення 7
4. Застосування нових та переглянутих стандартів та інтерпретацій 7
5. Виручка 8
6. Собівартість 8
7. Загальні та адміністративні витрати 8
8. Інші операційні доходи/(витрати), нетто 8
9. Інші доходи/(витрати), нетто 8
10. Фінансові витрати 9
11. Витрати на заробітну плату 9
12. Основні засоби 9
13. Нематеріальні активи 9
14. Інвестиції 9
15. Запаси 10
16. Торгова дебіторська заборгованість, нетто 10
17. Аванси видані та інші оборотні активи 10
18. Грошові кошти та їх еквіваленти 10
19. Статутний капітал 10
20. Кредити і позики 10
21. Торгова кредиторська заборгованість 11
22. Передплати одержані та інші короткострокові зобов'язання 11
23. Контрактні та умовні зобов'язання 11
24. Пов'язані сторони 11
25. Політика управління фінансовими ризиками 12
26. Справедлива вартість фінансових інструментів 13
27. Події після звітного періоду 13
ПАТ "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" ЗАЯВА КЕРІВНИЦТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РОКИ, ЩО ЗАКІНЧИЛИСЯ 31 ГРУДНЯ 2013
Керівництво ПАТ "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" (надалі - Компанія) несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, що достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2013 року, а також результати її діяльності, рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився цією датою, у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (надалі - МСФЗ).
Під час підготовки фінансової звітності у відповідності до МСФЗ керівництво Компанії несе відповідальність за:
- вибір належних принципів бухгалтерського обліку та їх послідовне застосування;
- застосування обґрунтованих оцінок і суджень;
- дотримання принципів МСФЗ або розкриття усіх суттєвих відхилень від МСФЗ у примітках до фінансової звітності;
- підготовку фінансової звітності відповідно до МСФЗ, згідно припущення, що Компанія і далі буде здійснювати свою діяльність у найближчому майбутньому, за виключенням випадків, коли таке припущення не буде правомірним;
- облік та розкриття у фінансовій звітності всіх відносин та операцій між пов'язаними сторонами;
- облік та розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають корегування або розкриття;
- розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливі в найближчому майбутньому;
- достовірне розкриття в фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені керівництва.
Керівництво Компанії також несе відповідальність за:
- розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної і надійної системи внутрішнього контролю у Компанії;
- ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та стандартів бухгалтерського обліку відповідної країни реєстрації Компанії;
- прийняття заходів у межах своєї компетенції для захисту активів Компанії;
- виявлення та попередження фактів шахрайства та інших зловживань.
Дана фінансова звітність станом на 31 грудня 2013 року, що підготовлена у відповідності до МСФЗ, затверджена від імені керівництва Компанії 10 лютого 2014 року.
Від імені керівництва Компанії: Дербаков В.О.- Генеральний Директор, Скарженець П.О. - Фінансовий Директор

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2013


(в тисячах гривень, якщо не вказано інше)
АКТИВИ Прим. 31 грудня 2013 року 31 грудня 2012 року
Необоротні активи
Основні засоби 32396 25314
Нематеріальні активи 69 108
Інвестиції 14 5742 5252
Відстрочені податкові активи - 1208
38207 31882
Оборотні активи
Запаси 15 266 1016

Торгова дебіторська заборгованість, нетто 2885 1431


Аванси видані та інші оборотні активи 2120 1399
Грошові кошти та їх еквіваленти 18 1205 1040
6476 4885
ВСЬОГО АКТИВИ 44683 36767

КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ


Капітал
Статутний капітал 19 4428 4428
Нерозподілений прибуток 35008 24053
39436 28481
Поточні зобов'язання
Кредити та позики 20 - 1245
Торгова кредиторська заборгованість 21 595 5297
Передплати одержані та інша кредиторська заборгованість 22 4652 1744
5247 8287
ВСЬОГО КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 44683 36767
ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ
(в тисячах гривень, якщо не вказано інше)
Прим. 2013 2012
Виручка 25063 25690
Собівартість 6 (20467) (23987)
Валовий прибуток 4596 1703
Адміністративні витрати 7 (6101) (5138)
Витрати на збут - (51)
Інші операційні доходи /(витрати), нетто 8 4283 4186
Інші доходи /(витрати), нетто 9 (1504) -
Фінансові витрати 10 (382) -
Операційний прибуток до оподаткування 892 736
Прибуток до оподаткування 892 736
Витрати з податку на прибуток (168) (721)
Прибуток за період 724 15
ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ
(в тисячах гривень, якщо не вказано інше)
Статутний капітал Нерозподілений прибуток Всього капітал
На 31 грудня 2012 року 4428 24053 28481
Прибуток (збиток) за період - 724 724
Інші зміни в капіталі - 7 7
Коригування - 11292 11292
Виплати власникам (дивіденди) - (1068) (1068)
На 31 грудня 2013 року 4428 35008 39436
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ
(в тисячах гривень, якщо не вказано інше)
Прим. 2013 2012
Грошові потоки від операційної діяльності
Надходження грошових коштів від замовника 66206 37542
Інші надходження 1570 58232
Грошові кошти виплачені постачальникам (53352) (42833)
Грошові кошти виплачені працівникам (3684) (3836)
Сплачені податки (4587) (4338)
Інші витрати (4050) (43438)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 2103 1329
Надходження грошових коштів від реалізації необоротних активів 480 356
Витрати на необоротні активи (1437) (1033)
Грошові потоки від фінансової діяльності (957) (677)
Сплата дивідендів (931) -
Інші платежі (349) (1628)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності (1280) (1628)
Чистий рух коштів за звітний період (134) (976)
Грошові кошти та їх еквіваленти, на початок року 1339 2315
Грошові кошти та їх еквіваленти, на кінець року 1205 1339
1. КОМПАНІЯ ТА ЇЇ ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Публічне Акціонерне Товариство "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" було створено на підставі перейменування закритого акціонерного товариства "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" згідно Закону України "Про акціонерні товариства" №514-VI від 17.09.2008 року, яке у свою чергу створено внаслідок реорганізації відкритого акціонерного товариства "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС", створеного на підставі рішення регіонального відділу Фонду державного майна України по Одеській області від 28.06.1993 р. №11/1 про реорганізацію державного підприємства "ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС" в відкрите акціонерне товариство згідно з Законом України "Про приватизацію майна державних підприємств". Товариство зареєстроване за адресою: Україна, Одеська область, м Іллічівськ, вулиця Промислова, буд.7, 68000.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Титульний аркуш iconТитульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Титульний аркуш iconНевербальні засоби ділового спілкування
Пк; термінологічний словничок з теми (на кожному столі)(див додаток 2); чистий аркуш формату А4 І роздруковані тести (для кожного...
Титульний аркуш iconУрок гра Лобунець Людмила Анатоліївна, вчитель фізики Гейсиської зош І-ІІІ ступенів
Обладнання: фізичні прилади, аркуш паперу, стакан з водою, три склянки, яйце, графин, свічка, сирники, шашки або набір монет, лінійка,...
Титульний аркуш iconУрок української літератури в 11 класі тема життєвий І творчий шлях олександра довженка мета: ознайомити учнів із життєвим І творчим шляхом Олександра Довженка
Ладнання: портрет О. Довженка, карта «Історико-етнографічні регіони України», чистий аркуш (ватман із заголовком) «Велич І безсмертя...
Титульний аркуш iconМагнітна діяструму. Дослід Ерстеда. Магнітне поле провідника зі струмом. Мета уроку: навчальна
Обладнання: джерело струму, реостат, провідники, ключ, магнітна стрілка, штабовий магніт загорнутий у аркуш паперу, портрет Ерстеда,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка