Титульний аркушСторінка1/14
Дата конвертації19.07.2017
Розмір1,66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на тимчасову адмiнiстрацiю ПАТ РЕАЛ БАНК

 

 

 

Кадиров Владислав Володимирович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2014

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості


1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕАЛ БАНК"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

14360721

4. Місцезнаходження

Харківська , Дзержинський, 61072, м. Харкiв, проспект Ленiна, 60

5. Міжміський код, телефон та факс

(057)766-19-66 (057)714-98-60

6. Електронна поштова адреса

bank@realbank.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у

"Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 82

 

30.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

д/н

в мережі Інтернет
 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст


1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство

X

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки

Не заповнюється наступна iнформацiя:
Про органи управлiння емiтента - не заповнюється акцiонерними товариствами.
Про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента – осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй ПАТ «РЕАЛ БАНК» не має.
Про дивiденди - протягом 2013 року дивiденди не нараховувались та не сплачувались.
Про облiгацiї емiтента - ПАТ "РЕАЛ БАНК" не здiйснював емiсiю облiгацiй.
Про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - ПАТ "РЕАЛ БАНК" не здiйснював емiсiю iнших цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, протягом звiтного перiоду.
Про похiднi цiннi папери - ПАТ "РЕАЛ БАНК" не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв.
Про викуп власних акцiй протягом 2013р. - ПАТ "РЕАЛ БАНК" не здiйснював викуп власних акцiй.
Щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв - не надається, оскiльки емiтент сертифiкати цiнних паперiв не видавав (акцiї випущенi в бездокументарнiй формi).
Щодо вартостi чистих активiв емiтента - емiтенти, що здiйснюють банкiвську дiяльнiсть не надають iнформацiю щодо вартостi чистих активiв.
Про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - заповнюється емiтентами, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за КВЕД.
Про гарантiї третьої особи за випусками боргових цiнних паперiв - ПАТ "РЕАЛ БАНК" не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв.
Щодо iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не надається, тому що iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН протягом звiтного року Банком не випускались.
Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не заповнюється, оскiльки емiтент за 2013 рiк складав фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi ( уразi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) - ПАТ "РЕАЛ БАНК" не здiйснював випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

Каталог: old
old -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
old -> 49 науково-дослідних робіт із 52, які виконувалися за договорами із замовниками у 2013 році, були складовими частинами державних і галузевих програм (планів)
old -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
old -> Проект змін до програми Робоча група
old -> Художня спадщина: студії
old -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни
old -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
old -> Програма література (російська та зарубіжна)
old -> Зміст 2 Коран та його переклади в контексті історії 5


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Титульний аркуш iconНевербальні засоби ділового спілкування
Пк; термінологічний словничок з теми (на кожному столі)(див додаток 2); чистий аркуш формату А4 І роздруковані тести (для кожного...
Титульний аркуш iconУрок гра Лобунець Людмила Анатоліївна, вчитель фізики Гейсиської зош І-ІІІ ступенів
Обладнання: фізичні прилади, аркуш паперу, стакан з водою, три склянки, яйце, графин, свічка, сирники, шашки або набір монет, лінійка,...
Титульний аркуш iconУрок української літератури в 11 класі тема життєвий І творчий шлях олександра довженка мета: ознайомити учнів із життєвим І творчим шляхом Олександра Довженка
Ладнання: портрет О. Довженка, карта «Історико-етнографічні регіони України», чистий аркуш (ватман із заголовком) «Велич І безсмертя...
Титульний аркуш iconМагнітна діяструму. Дослід Ерстеда. Магнітне поле провідника зі струмом. Мета уроку: навчальна
Обладнання: джерело струму, реостат, провідники, ключ, магнітна стрілка, штабовий магніт загорнутий у аркуш паперу, портрет Ерстеда,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка