Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5Сторінка21/28
Дата конвертації09.04.2017
Розмір5,96 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   28

ЛИТЕРАТУРА

1. Волошин М. А. Стихотворения. Воспоминания современников / М. А. Волошин ; вступ. ст. З. Д. Давыдова, В. П. Купченко. – М. : Правда, 1991. – 480 с.

2. Маслова В. А. Поэт и культура : концептосфера М. Цветаевой : учебное пособие / В. Маслова. – М. : Флинта : Наука, 2004. – 248 с

3. Попова 3. Д. Введение в когнитивную лингвистику / 3. Д. Попова, И. А. Стернин, В. И. Карасик, А. А. Кретов, О. О. Борискина, Е. А. Пименов, М. В. Пименова ; под ред. М. В. Пименовой. – Кемерово, 2004. – 345 с.Ганна Потапова,

3 курс Інституту філології та соціальних комунікацій.Наук. керівник: к.філол.н., доц. С. М. Цанов
ФИЛОСОФСКО-ХУДОЖЕСТВЕНИ АСПЕКТИ НА СМЪРТТА В ЯВОРОВАТА ПОЕЗИЯ

Цел на статията е да се разгледа лирическата идентичност на Яворовата философска интерпретация на смъртта в поемата “Нощ”. Исползвани са историко-типологичният и интерпретативният метод.Една от основните сили, загадки, енигми на битието е смъртта, чийто мотив натрапчиво се появява и в лириката на Яворов. Ще разгледам конкретно лирическата поема “Нощ”, прочитането на която ми дава повод да твърдя, че Яворовата поезия търси отделните проявления на смъртта като характерно състояние на субекта, локализиращо го между реалния свят и този на имагинациите, фантазиите, сънищата. Смъртта е обвързана интертекстово с корпуса от будистки, философски и литературни текстове, представящия като висше познание и върховна истина. Смъртта предполага движението на субекта в нея – той е устремен, динамичен, но и пропадащ; движи се по вертикала надолу, пропада в пропаст, някъде в неизвестността. Отношението на субекта към смъртта е двойствено, въпреки стремежа към сливането му с нея се наблюдава и един видим страх, който не позволява пропастта и върхът да се слеят в едно; пространството е конципирано според библейската истина за Ад и Рай, горен свят и долен свят, за разлика например от представата на чешките и френски автори-модернисти, които като че ли статично стоят, битуват в смъртта и долния свят и без страх произнасят философски истини за битието [1]. Българският модернизъм черпи сюжети и мотиви от народния фолклор и Яворов също не прави изключение в това отношение. Предсказването, пророкуването на смъртта чрез съня е често срещана във фолклора тема. Интерпретацията на връзката сън-смърт обаче е далеч по-сложна и по-късните стихосбирки на Яворов говорят за това. Поемата “Нощ” е демонстрация на всички проявления на смъртта в Яворовата поезия като arci motiv (от чешки език – основен мотив) – смъртта-път; смъртта-сватба; израз на несъзнаваното; смъртта-като-гроб и топос на пребиваване на субекта. Лирическият субект в “Нощ” се опитва типично по бергоновски да реконструира, разпознава, опитва, назовава предметите-символи от реалния свят около себе си; да изрича интуитивно действителността. Той е междинно състояние, между съня и бдението; изминава своя бавен път към смъртта – един път през назоваването на предметите-символи в стаята (в полубудно състояние) и втори път – през съня си ( в състояние на несъзнаваност), чрез движение надолу по вертикала; пропадане в бездна, пропаст [2]. Яворовият лирически субект от “Нощ” интуитивно опитва действителността – “оголени стени”, “камина без топливо”, “възглавието – камък същи”, “леглото тръне и коприва”, са само някои от знаците на реалния свят, света на стаята, в която той се намира. При това бъдещето е придърпано към настоящето, дори единствената възможност за изричането му остава неосъществена – камината, като метафора на пророческото слово и клетвата, остава да мълчи. Предметите-символи са в динамика, те имат обикновено по няколко конотата или означаващи. Не можем да бъдем никога окончателни в разгадаването на даден символ – процесът на семиозис е безкраен [3]. Поемата “Нощ” е също израз на колективното несъзнавано. Субектът реконструира характерни за възрожденската на литература образи – на майката, родината, любимата. Те са важни за света на субекта, който изкупва както личната, така и колективната вина. Отношението му към смъртта е двойствено, но желанието му за живот обикновено се обвързва с идеята за майката, любимата, родината.

ЛІТЕРАТУРА

1. Франц 2000 : Franz, Marie-Louis von. Sen a smrt. – Praha, 2000.

2. Хронкова 1998: Hronkova, D. K problematice bulharske Moderny // Slavia (Praha), rocnik 57, 1998.

3. Шмейкал 1979 : Smejkal, F. Symbolika sfingy v umeni prelomu stoleti. Umeni XXVII. –Praha, 1979.Юлия Пушкарева,

3 курс факультета искусств и художественного образования.

Научн. руковод.: д.пед.н., проф. Т. В. Надолинская,

(Таганрогский государственный педагогический институт)


ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ ПРАЗДНИКОВ В ШКОЛЕ

Происходящие в обществе социокультурные процессы настоятельно требуют переосмысления духовно-ценностных ориентиров личности школьника. В Законе РФ “Об образовании” акцентируется внимание на выявлении личностных смыслов в изучаемом материале на основе общечеловеческих и национальных ценностей и передаче молодому поколению лучших традиций. Особое значение в данной ситуации приобретает интенсивный поиск путей освоения народной культуры, традиционно включающей в себя воспитание подрастающего поколения. Очевидно, что необходимо дать возможность каждому ребёнку соприкоснуться с народной мудростью, тем более, что опыт освоения окружающего мира с помощью фольклора в детской среде остается одним из возможных способов познания жизни.

Изменения в культурной и политической жизни, которые произошли в России в последние десятилетия, влекут за собой изменения в преподавании фольклора во внеклассной и внеурочной деятельности. Необходимо ориентировать учебные программы на выявление специфики русских региональных традиций в области музыкальной культуры, проникая в ходе обучения в художественно-выразительную сущность многоголосных народных песен, выявляя их отличия, обусловленные устоявшимися музыкальными традициями. В настоящее время в ряде российских школ, гимназий, лицеев возникают учебно-образовательные структуры (своего рода “факультативы”), в рамках которых происходит ознакомление школьников с сокровищницей русского музыкального фольклора. В некоторых случаях можно говорить даже о семейных фольклорных клубах, членами которых могут быть не только дети, но и их родители, а также старшие сестры и братья. Появляется тенденция создания широкого музыкально-эстетического пространства, охватывающего школу, семью, микрорайон, где одновременно существуют самые различные формы бытования музыки, развиваются старые и складываются новые традиции музыкального общения.

Проблема построения процесса обучения на основе культурного наследия и многовековых традиций русского народа в настоящее время обусловлена стремлением общества к самосохранению. Это непосредственно относится и к музыкальному воспитанию детей. Народная педагогика во многом опирается на народное творчество. В этой сфере особая роль принадлежит музыкальному фольклору, который способствует духовно-нравственному, мировоззренческому, эстетическому, музыкально-творческому развитию личности; воспитанию уважения к истории своего народа, открытости для восприятия других культур. Наиболее эффективная реализация педагогических возможностей музыкального фольклора осуществима при отношении к подлиннику как культуре устной традиции и несценическому искусству. Такой подход позволяет в условиях общеобразовательной школы находить специфические формы освоения музыкального фольклора, сохраняя его характерные особенности и стимулируя, тем самым, его воспитательное воздействие [3, с. 126].

Цель исследования – освоение школьниками фольклорного наследия и приобщение к отечественной национальной культуре через процесс музыкального воспитания в условиях общеобразовательной школы, используя возможности музыкального фольклора как культуры устной традиции, обеспечивающие эффективность музыкального воспитания школьников на уроках музыки и внеклассной деятельности. Методы исследования: изучение и анализ научно-методической литературы; сравнительный анализ школьных программ, углубленно изучающих фольклор.

Проблема построения процесса обучения на основе культурного наследия и многовековых традиций. Для привлечения к фольклору всех учащихся важнейшее значение имеют массовые формы внеклассной работы. Наряду с традиционными ее видами – экскурсиями, посещением музеев, концертов (имеются в виду этнографические концерты), просмотром кинофильмов – существует такая специфическая и очень важная форма внеклассной работы, как фольклорный праздник. Фольклорный праздник заключает в себе наибольшие возможности в создании ситуации, приближенной к естественному бытованию жанров народного творчества. Формы его проведения разнообразны и различны по степени близости к народным традициям. Освоение детьми фольклорного наследия является одним из приоритетных направлений современной музыкальной педагогики ввиду значимости осознания своих “корней” и первоистоков как исторической памяти. Социальная значимость, актуальность данной проблемы определили выбор темы исследования (“Организация и проведение фольклорного праздника в школе”), раскрывающей возможности фольклора в музыкальном воспитании школьников.

Повышенный интерес детей к фольклору, их желание заниматься им не только на уроках следует поддерживать, развивать и организовывать во внеклассной работе, которую могут организовывать не только учителя, но и приглашенные специалисты, в том числе и народные мастера. К формам внеклассной работы можно отнести клуб любителей народной музыки, музыкально-этнографический музей, фольклорный ансамбль. Программа внеурочной и внеклассной музыкальной деятельности предполагает свободный выбор ребенком деятельности, совпадающей с его интересами и потребностями. Творческие коллективы должны развиваться как свободные, заинтересованные творческие объединения детей (и взрослых), увлеченных какой-либо формой музицирования и желающих реализовать свои способности и потребности в коллективе людей одаренных и предрасположенных к данному виду творчества. Участие в фольклорных праздниках в школе должно рассматриваться как почва для создания различного рода творческих коллективов – хоров, ансамблей, музыкального театра и др., в том числе и возникновения межсемейных объединений, творческих клубов разновозрастного состава. В отличие от уроков музыки, во внеурочное время создание именно таких объединений, где общение протекает как многоуровневое межличностное общение, следует считать приоритетным направлением, ибо такие коллективы соответствуют естественному музыкальному общению взрослых и детей. Широкое музыкально-эстетическое пространство – это та среда, где музыка не на словах, а на деле реально проникает в жизнь, не просто сопровождая ее, а становясь необходимым и естественным продолжением человеческого “Я” [1, с. 33].

Создание широкого музыкально-эстетического пространства состоится тогда, когда принципы и методы организации уроков музыки найдут свое продолжение в группах продленного дня, во внеурочной деятельности, в разветвленной системе дополнительного музыкального образования, а также в открытой микросоциальной среде, в семье. Новый подход призван разрешить противоречия, накопившиеся в проведении внеклассной музыкальной работы, которая в исторически сложившейся традиционной “воспитательной системе” сводилась и сводится к подготовке очередных мероприятий и протекает от праздника к празднику, от конкурса к конкурсу. Результат же такой воспитательной работы выступает как показ, отчет (часто довольно низкого качества), не приносящий удовлетворения ни детям, ни педагогам, ни родителям. Установка на быстрый результат и связанная с этим репетиционная работа в форсированном режиме (обычно с ограниченным количеством “отобранных” детей) подменяет суть внеклассных занятий музыкой, где ведущим фактором духовного развития человека должен быть не результат, а процесс общения с искусством [2, с. 31].

В школе дети встречаются с фольклором в новом качестве, вне его традиции. И от того, как будет составлена программа, какими методами обеспечена, как будут проходить школьные фольклорные праздники – кульминация и своего рода проверка причастности детей к народным традициям, будет зависеть формирование человека, не обделенного той частью культурного наследия, которая называется “народной мудростью” – фольклором. Определяя основные направления учебно-воспитательной работы с учащимися, важное значение приобретает введение учащегося в новую для него звуковую атмосферу устной музыкальной традиции через погружение в звуковую атмосферу аутентичных образцов фольклора, используя в процессе занятий высококачественных аудио- и видеозаписей; акцент на фольклоре как синтетической художественно-образной системе; рассмотрение каждого единичного фольклорного образца в контексте его реального существования (бытия) в той или иной историко-этнографической среде.

Таким образом, проводя занятия, уроки, праздники можно с достоверностью сказать, что очень скоро они окажут огромное влияние на нравственность ученика, на понимание глубинной сути народных традиций, пробудить самосознание, воспитать чувство сопричастности к культуре своего народа. Приобщая детей с самого раннего возраста к народным истокам, мы воспитываем в них уважительное отношение к национальным традициям как общечеловеческой ценности.ЛИТЕРАТУРА

1. Музыкальное образование в школе / под ред. Л. В. Школяр. – М. : Академия, 2001.

2. Психология музыкальной деятельности. Теория и практика / под ред. Г. М. Цыпина. – М. : Академия, 2003.

3. Спутник учителя музыки / сост. Т. В. Челышева. – М. : Просвещение, 1993.Дар’я Пшенична,

2 курс Інституту філології та соціальних комунікацій.

Наук. керівник: к.філол.н., доц. Ю. О. Мельнікова
ЛЕКСИЧНІ СОБЛИВОСТІ ТА ВІЗУАЛЬНІ КОДИ

У ЖУРНАЛАХ “MAXIM” І “COSMOPOLITAN”

Актуальність наукової роботи полягає у необхідності виділити лексичні особливості журналу для чоловіків (“Maxim”) і жінок (“Cosmopolitan”), враховуючи поняття гендеру, та їх візуальні коди. Мета нашого дослідження – висвітлення гендерного аспекту подачі текстів в чоловічих і жіночих журналах. Мета наукової роботи передбачає виконання певних завдань, зокрема з’ясувати, чи відповідає цільова аудиторія журналів їх реальним читачам, висвітлити лексичні особливості чоловічих та жіночих журналів, дослідити жанрово-тематичну своєрідність журналів, акцентувати на візуальних кодах цих видань. У дослідженні використано метод аналізу текстів та типологічний метод. Ступінь досліджуваності проблеми: до аналізу журналів у сучасному журналістикознавстві звертаються К. Серажим, О. Самотуга, В. Шевченко, Н. Яруш, проте ці дослідження є поодинокими або стосуються інших аспектів аналізу періодичних видань.

Вибір лексики в журналах визначається гендерною приналежністю саме читачів. Так, цільовою аудиторією “Cosmopolitan” є жінки з чітко вираженим фемінним типом мислення. У журналі особлива увага приділяється створенню образу своєї читачки – “дівчини в стилі “Cosmo”: молода, цілеспрямована, амбітна дівчина, яка знає, що хоче від життя; вона веде здоровий спосіб життя, стежить за модою, цікавиться подіями в житті знаменитостей і найголовніше – добре розуміється на взаємовідносинах представників обох статей. Читачками цього журналу, є молоді жінки, які хочуть досягти успіху в навчанні, кар'єрі, стосунках з оточенням в цілому і з протилежною статтю зокрема. Заявлена цільова аудиторія “Maxim” – це тільки чоловіки різного віку, що теж не співпадає з його реальною цільовою аудиторією Журнал зроблений з урахуванням того, що його прочитає не лише чоловік, але і жінка. Звичайно, не кожній читачці сподобається деяка вульгарність і брутальність видання, але жінки з мускулинними рисами знайдуть тут не лише стильні ідеї в одязі для свого чоловіка, але і безліч цікавих матеріалів для себе.

Аналіз лексичних особливостей текстів дозволив зробити висновки, що мова жіночого журналу – літературна, у невеликій мірі насичена неологізмами і термінами: вони вживаються тільки в тих випадках, коли без них неможливо описати яке-небудь явище. У жіночому виданні не допустимі грубі і лайливі вирази, що не є виключенням у чоловічому. Також чоловіки легко оперують термінологічною лексикою, неологізмами. Характерною особливістю жіночих журналів є використання в них слів, що описують психологічний стан людини. Журнал “Maxim”, на відміну від “Cosmopolitan”, дуже рідко використовує такого роду приклади. На наш погляд, це пов'язано з тим, що стереотип поведінки чоловіка вказує на те, що чоловік повинен як можна ретельніше приховувати свої емоції і почуття. Що стосується використання художніх засобів, то лідерство одного з журналів визначити важко, оскільки використання тропів є основною характеристикою публіцистичного стилю, який повинен містити “громадсько-політичну лексику, логічність, емоційність і оцінність” [1, с. 223]. Проте якісний склад художніх засобів у журналах різний. У “Maxim” найчастіше використовують метафори і іронію У “Cosmopolitan” до метафор і іронії додаються ще порівняння і градації. Натомість у “Maxim” метафори і порівняння значно цікавіші і несподіваніші, ніж у “Cosmopolitan”, у якому використовують частіше за все загальновживані метафори, а порівняння стосуються майже завжди тільки теми чоловіків і не зачіпає особистість жінки. Це можна пояснити більшою авторською свободою “Maxim”. Адже у “Maxim” для авторів немає майже абсолютно ніяких обмежень ні в лексиці, ні в тематиці. У своїй “чоловічій компанії” автори можуть не соромитись у виразах, тоді, як в жіночому журналі автори завжди озираються на свою потенційну читачку, боячись бути неправильно зрозумілими, зачепити або образити її почуття.

Можна погодитися з Катериною Серажим, яка зазначає, що “саме метафори виступають чи не найдужчим видом тропів у мові сучасної публіцистики. Вони додають журнальному матеріалу новизни викладу і свіжості” [1, с. 239]. Візуальний ряд журналів утворюють коди передачі, іконічні і риторичні коди, а також механізми несвідомого, є необхідним для повноцінного і комплексного дослідження. Художні редактори журналу “Maxim” мають більшу творчу свободу у виборі шрифтів, фону, ілюстрацій до статей, але це не означає, що з візуальної сторони “Cosmopolitan” програє “Maxim”. Певна консервативність “Cosmopolitan” засвідчує більш серйозне відношення жінки до себе та навколишнього світу. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що вивчення впливу гендерних особливостей на тексти журналів “Cosmopolitan” та “Maxim” є перспективним у сучасному українському журналістикознавстві.

ЛІТЕРАТУРА

1. Текстознавство : підручник / К. С. Серажим. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2009. – 527 с.Виктория Рвачёва,

5 курс факультета иностранных языков.

Научн. руковод.: к.филол.н., доц. А. М. Червоный

(Таганрогский государственный педагогический институт)


ПРОЯВЛЕНИЕ ПРЕЦЕДЕНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ ПРОЗЕ

Тема исследования актуальна, поскольку несмотря на широкое распространение явления прецедентности в современной французской литературе, глубокого научного осмысления и должного освещения в филологии данный вопрос до настоящего времени не получил. Цель нашего исследования – изучение роли и функций прецедентных текстов в создании текстов современной французской прозы. Задачи исследования: отобрать прецедентные тексты, определить их виды, выявить структурные и семантические особенности прецедентных текстов, провести их систематизацию на основе семантических и структурных признаков, рассмотреть их перевод на русский язык.

В качестве основных методов исследования использовались: метод лингвистического анализа и субституции, сопоставительный метод анализа. Примеры для анализа были извлечены из произведения современной французской писательницы А. Гавальда “Ensemble, c’est tout” – “Просто вместе” [1]. Прецедентный текст – реминисценция от одного слова до текста. “Назовем прецедентными – тексты, значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный характер, т. е. хорошо известные и окружению данной личности, включая и предшественников и современников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности” [2,с. 216].

Существенное свойство всех прецедентных текстов в том, что они “выступают как целостная единица обозначения” [2, с. 217]. Имя собственное также может считаться прецедентным текстом (прецедентным именем). Прецедентные тексты представляют собой устойчивые языковые единицы: Elle lui jeta un regard noir. Camille connaissait ces conditions climatiques sur le bout de doigts. Leur tete de Turc a toutes? Прецедентные тексты отличаются своей тематикой, автор обращается к историческому прошлому: а) своей страны – Il etait passionne d‘histoire de France et lui avoue qu’il passait le plus clair de son temps dans les geoles de Louis XI, dans l‘antichambre de Francois Ier, a la table de paysans vendeens au Moyen Age ou a la Conciergerie avec Marie-Antoinette, femme pour laquelle il nourrissait une veritable passion. Elle lancait un theme ou une epoque et il lui apprenait une foule de details piquants. Les costumes, les intrigues de la Cour, le montant de la gabelle ou la genealogie des Capetiens. б) стран зарубежья – Helas, quand il eut dix-huit ans les Mandchous prirent le pouvoir a la place des Ming.

Среди прецедентных текстов наиболее частотны тексты, отражающие реалии современной французской действительности: магазины, рестораны, достопримечательности, средства транспорта. Эти прецедентные тексты могут носить как национальный, так и интернациональный характер. Национальные прецедентные тексты: Mais je n’ai pas les moyens de t’inviter a Tour d ‘Argent, figure – toi. Elle logeait au septieme etage de l’escalier de service d’un immence cossu qui donnait sur le Champ de Mars. et trouva un gros catalogue de chez Sennelier au fond du sac. Et alors! T en auras besoin de ton solex dimanche, si тu dois aller la voir? Интернациональные прецедентные тексты: Elle avait croque avec sa casquette Neike et sa veste de survetement. Son mari continuait les potates, mais pour le reste c’etait beaucoup mieux a l’Inter. Elle entra dans le Frapix en bas de chez elle. Non, merci. Je vais prendre un Coca au distributeur.

Таким образом, прецедентные тексты являются неотъемлемой частью современного французского художественного текста и выполняют важную семантическую роль в повествовании.ЛИТЕРАТУРА

1. Гавальда А. Просто вместе / А. Гавальда. – М. : Астрель : АСТ, 2010.

2. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. – М. : Наука, 1987.

Юлія Сербінова,

2 курс Інституту філології та соціальних комунікацій.

Наук. керівник: к.філол.н., доц. С. М. Цанов
ПОЕТИКА И ЖАНРОВА СПЕЦИФИКА НА ЕЛИН-ПЕЛИНОВИТЕ РОМАНИ ЗА ДЕЦА

Целта на статията е да се разгледат поетиката и жанровата специфика на Елин-Пелиновите романи за деца в контекста на общите характеристики на Елин-Пелиновото творчество. Използвани са интерпретативният и историко-типологичният метод. Произведенията на Елин Пелин за деца сами по себе си обозначават основни етапи в развитието на българската детско-юношеска литература. Жанрово-художествената динамика на неговото творчество е съизмерима с възлови моменти от естетическото самоосъзнаване на детската литература като цяло[1]. Като своеобразен синтез на творческия опит на писателя, романите носят познатите характеристики на неговото художествено виждане, в това число и на неговия комически натюрел.

Романът “Ян Бибиян” е построен като разказ за съдбата на едно безпътно момче, драматично конфронтирано с нормите на семейството и обществената среда, което, водено от асоциален инстинкт, приема дружбата с дяволчето Фют и влиза в своеобразно състезание по творене на зло. Попадайки в долния свят, Ян Бибиян постепенно разбира, че е жертва на пъклен заговор и изтрезнява, но вече е късно – пророческото слово на Черната врана, неговият ангел-хранител, предопределя посоката на пътя му – страдание-изкупление, като посочва и средството за спасение на героя – живот със сърцето [2]. Това води до рязка промяна в личността на Ян Бибиян – той в някаква степен придобива чертите на протагониста от вълшебната приказка: на него се отрежда да влезе в схватка със силите на омагьосаното царство.

Иронично-хумористичната двуплановост е характерна за “Ян Бибиян на Луната”, определян не много сполучливо като научно-фантастичен роман. Разбира се, доколкото тук героят остава константна величина, двата плана на авторовата интенция не се подчиняват на характерното превъртане със смяна на знаците, присъщо на първия роман. Все пак и тук е налице определена хетерогенност на повествованието. Тя се предопределя от осезаемото стилово противопоставяне на двете части на романовия сюжет: едната (до пристигането на Луната) е доминирана в гамата на сериозното, а другата – на забавно-комичното. Комични конотации съдържа двойката Ян Бибиян – Калчо, обиграваща характерен архетип – слугата и неговият господар [3]. Статутът на образа на Калчо формира снизяващи конотации на фона на голямата космическа тема.

И в “Ян Бибиян”, и в “Ян Бибиян на Луната” текст и подтекст се допълват, като се взаимоотричат. По този начин в плана на рецепцията се объркват самите представи за пряко и непряко, за истинно и неистинно авторово убеждение. От една страна, текстът отчетливо изгражда метафоричен план, а от друга страна, го разгражда и размива, стреми се да провокира читателското усещане за възможната му идентификация. И тази проблематичност на художествената логика се откроява и в диспозицията на персонажите. От една страна образите на Фют и Калчо изграждат отношение на симетричност като метафорични хипостази на Ян Бибиян, от друга страна се наблюдават резки пропадания на тази симетричност [4]. С главата на Калчо Ян Бибиян слиза на долния свят, но това, че е с чужда глава и то направена от кал, не му пречи да се осъзнае и духовно да се преобрази.

Ако резюмираме всички посочени дотук знаци на повествователността, ще стигнем до извода, че основният код на двата Елин-Пелинови романа за деца е пародийността. Фантастиката в романовото изображение за Елин Пелин не е цел, а средство да разкрие нещо добре познато, земно и родно. Типът изображение е ориентиран не толкова към възможния космос и съществуващите в него цивилизации, колкото към традиционни културни и поведенчески стереотипи. Направените наблюдения ни дават основание да стигнем до заключението, че в “Ян Бибиян”, и в “Ян Бибиян на Луната” пародийната поетика определя идентичността на жанра.Каталог: sites -> bdpu.org -> files -> konferencii -> stud tez
stud tez -> Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5
stud tez -> Педагогічного університету
stud tez -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   28

Схожі:

Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2009 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. –...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка