Том Природничі науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5Сторінка1/39
Дата конвертації10.07.2017
Розмір7,56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

ЗБІРНИК ТЕЗ

НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТУДЕНТІВ

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
на Днях науки 14 травня 2015 року

Том 3.

Природничі науки

Бердянськ

2015


УДК 37.01(06)

ББК 74я5
З 41

Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. – Том 3. Природничі науки. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 426 с.Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол № 10 від 30.04.2015 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; Зарва Вікторія Анатоліївна – д.філол.н., проф., ректор Бердянського державного педагогічного університету; Жигірь Анатолій Анатолійович – к.екон.н, доц., декан факультету економіки та управління; Казанцева Лариса Іванівна – д.пед.н., доц., директор Інституту соціально-педагогічної та корекційної освіти; Коваль Людмила Вікторівна – д.пед.н., проф., директор Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв; Кушнірюк Сергій Георгійович – к.н. з фіз. вих. та спорту, проф., декан факультету фізичного виховання; Макаренко Тамара Петрівна – к.іст.н., доц., декан соціально-гуманітарного факультету; Малихін Андрій Олександрович – к.пед.н., доц., декан факультету фізико-математичної та технологічної освіти; Сердюк Алла Михайлівна – к.філол.н., доц., директор Інституту філології та соціальних комунікацій; Хоменко Віталій Григорович – к.техн.н., проф., декан факультету комп’ютерних та енергозберігаючих технологій.
У збірнику тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 14 травня 2015 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми природничих і технічних дисциплін та методики їх викладання.

© Бердянський державний

педагогічний університет
ЗМІСТ


ФІЗИКА, МАТЕМАТИКА ТА МЕТОДИКА ЇХ ВИКЛАДАННЯ

Бабак Роман. Математичне моделювання освітленості поверхні планети методом інтерстріпації


13

Бабак Роман. Використання кейс методу під час навчання математики


15

Байдала Єгор. Моделювання 3D розподілу корисних копалин методом глобальної інтерлінації за відомим розподілом у системі похилих свердловин16

Бандуров Сергій. Формування наочно-образного мислення студентів-фізиків у процесі їх професійної підготовки


18

Барсуков Артур. Использование информационно-коммуникационных технологий при изучении естественнонаучных дисциплин20

Беляєв Володимир. Інноваційні технології та методики у шкільній математичній освіті в Східній Азії


22

Бугай Ілона. Оцінка ризику при роботі на технологічних об'єктах

23

Бутенко Олена. Використання методів математичного програмування при прийнятті управлінських рішень


26

Бутенко Олена. Математичне моделювання 3D розподілу корисних копалин методом поліноміальної інтерлінації за відомим розподілом у системі похилих свердловин28

Гнилицька Марина. Формування комунікативної компетентності при навчанні фізики


30

Гурова Тетяна. Формування дослідницької компетентності учнів старшої школи у процесі навчання геометрії


32

Дем’яненко Оксана. Поглиблення математичної підготовки учнів шляхом розв’язування задач з параметрами


33

Зеленський Олександр. Вплив температури радіоактивного зразка на довжину пробігу α- та β-часток


35

Іванова Анастасія. Математичне моделювання розподілу корисних копалин методом поліноміальної інтерлінації


36

Іванова Анастасія. Реалізація інтерактивних технологій навчання у процесі викладання вищої математики у студентів економічних спеціальностей38

Кадацька Вікторія. Інтегративний підхід у підготовці вчителя математики


40

Клименко Анна. Асимптотичні властивості розв’язків систем диференціальних рівнянь


41

Корнієнко Анна. Розвиток творчого мислення учнів на засадах проблемного навчання фізиці


43

Куковинець Світлана. Організація та проведення навчальних статистичних досліджень в основній і старшій школі


45

Курічка Роман. Червона люмінісценція склоподібних оксидів легованих марганцем


46

Лавриненко Крістіна. Використання інформаційних технологій у підготовці майбутніх вчителів математики у вищих педагогічних навчальних закладах48

Луцай Богдан. Інтерпретація еконономічних процесів засобами математичного аналізу


50

Назаренко Катерина. Розклади дійсних чисел в ряди Люрота і Енгеля та їх реалізація засобами системи комп’ютерної алгебри MAPLE52

Немлій Олег. Установка для дослідження пружних констант матеріалів резонансним методом


53

Нікітенко Владлен. Дослідження пружних констант матеріалів резонансним методом


55

Опара Світлана. Навчання геометрії в основній школі з урахуванням та використанням когнітивних стилей учнів


56

Павлик Юлія. Застосування мультимедійних презентацій на уроках фізики


57

Палій Вікторія. Методичні аспекти проведення інтегрованих уроків з математики та біології у класах біологічного профілю


59

Пластуненко Наталя. Профільна орієнтація змісту математичної підготовки учнів машинобудівного професійного ліцею


61

Пиріжок Я. Методика вивчення явища послідовного і паралельного резонансу в колі змінного струму в електродинаміці


63

Салій Катерина. Реалізація технології “Flipped learning” при вивченні курсу алгебри і початків аналізу


65

Сидорук Олександра. Реалізація перетворень лапласа в системах комп’ютерної математики


67

Слюсаренко Сергій. Моделювання процесу травлення поверхі фосфіду індію


69

Стабінскас Дар’я. Навчання аналітичної геометрії з використанням комп’ютерних середовищ


71

Степанова Таісія. Люмінісценція в видимій області склоподібних оксидів лужноземельних металів


73

Сузіна Євгенія. Математичні методи в лінгвістиці та мовознавстві

74

Топалов Євген. Розвиток асоціативного мислення студентів-фізиків при вивченні англійської мови


76

Чапко Ліля. Технологія проектної діяльності при навчанні фізики

77

Чеботар Валентина. Методика підготовки учнів 5 – 6 класів до міжнародного математичного конкурсу “Кенгуру”


79

Чердаклієва Інна. Методичні аспекти формування просторової уяви учнів старшої школи у процесі навчання геометрії


81

Шершньова Олена. Розв’язування задач сільськогосподарської діяльності за допомогою методів математичного програмування


82

Шопов Максим. Некласичні системи представлення дійсних чисел та їх реалізація засобами систем комп’ютерної алгебри


84

Ястремська А. Симетрія простору й часу в курсі теоретичної фізики


85

ЕКОНОМІКА
Андрієнко Катерина. Зелена економіка: секторальна модель розвитку


88

Арішака Юлія. Статистичне оцінювання розвитку зеленої економіки в Україні


89

Ахундова Ольга. Поняття сутності та особливості бюджетування на підприємстві


91

Барат А. Організація оплати праці в Україні

93

Баркар Валерія. Конкурентні стратегії підприємства

94

Волик Анастасія. Сучасні проблеми економічного розвитку України


96

Дімітрова Христина. Проблеми раціонального використання природних ресурсів


99

Дяченко Катерина. Формування та збереження трудового потенціалу підприємств


100

Животовська Анастасія. Перспективи розвитку зеленої економіки в Україні


102

Зємєрова Ганна. Управління проектними ризиками

104

Зємєрова Ганна. Стратегія конкурентної поведінки в системі стратегічного маркетингу


107

Зозуля Альона. Сучасні аспекти оцінки потенціалу земельних ресурсів


109

Казарінов Ігор. Економічне районування і його практичне значення

111

Козубович Людмила. Причини безробіття в Україні та способи її вирішення


114

Крижановська А. Ефективність управління фінансовими ресурсами на підприємстві


115

Куцарська Даря. Вплив форм і систем оплати праці на ефективність господарської діяльності підприємства


118

Кушкіна Анастасія. “Зелена економіка” як чинник розвитку зовнішньоторгівельних відносин


120

Манойлова Альона. Система формування економічних показників як аналіз фінансової діяльності підприємства ВАТ “Запоріжсталь”


122

Малишева Наталія. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств


124

Недєлько Я. Розробка інвестиційного проекту підприємства

125

Панасевич Анастасія. Формування цінної політики на підприємстві

127

Проценко А. Розробка інвестиційного проекту як можливість ефективного функціонування підприємства


129

Рева Денис. Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів України


131

Ротарєв Михайло. Стратегічне управління підприємством

132

Синява Юлія. Особливості формування прибутку підприємства

134

Сіра Наталія. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного ринку України


136

Симоненко Дмитро. Стан інноваційної діяльності на Україні

138

Совгира Ірина. Проблеми і перспективи готельного ринку м.Києва

140

Сурова Ю. Міжнародні стратегії економічного розвитку

142

Станчевська Інна. Бюджетний дефіцит в Україні та шляхи його подолання


146

Чаричанська Катерина. Розвиток “зеленої економіки” в Україні

148

Чваніна Т. Статистичне оцінювання розвитку зеленої економіки в Україні


150

Чередниченко Д. Особливості розрахунку основних відносин показників фінансової стійкості підприємства за формами фінансової звітності згідно з НП (С) БО № 1152

Шуба Ганна. Аналіз сучасної демографічної ситуації в Україні та перспективи її розвитку


154

Цевух Микола. Попит та пропозиція на зернові культури в умовах монополістичного ринку


157

Щербина Катерина. Система контролю виконання проекту

159

Щербина Катерина. Агрегований маркетинг: сутність та переваги

162

Яковлєва А. Сучасні тенденції та проблеми управління персоналом


164

Яковлєва А. Проблема зайнятості молоді в Україні

166
МЕНЕДЖМЕНТ
Natia Iluridze. Research of Pharmaceutical Market of Georgia

168

Tsitsqishvili Severian. The problems of the Employability in Georgia for population age 15 and older by სtatistical data analysis


169

Gogosashvili Tamar. Georgia: inflation and its influence on country’s economic problems


171

Брезицька Лілія. Глобальні проблеми країн світу

172

Baliashvili Ani. Business education teaching problems in georgia universities


175

Гончар Наталія. Роль держави у регулюванні маркетингових комунікацій туристичного ринку України


176

Завгородня Альона. Особливості управління персоналом готельних підприємств


178

Зайченко Валерія. Сучасні підходи до організаційного дизайну підприємств сфери послуг


182

Кужим Олександра. Підготовка кадрів для потреб управління розвитком туристичної сфери


183

Мілка Влада. Роль міжнародних готельних та туристичних організацій


185

Нехай Тетяна. Впровадження інформаційних технологій в адміністрування санаторно-курортними закладами


188

Осіння Олена. Умови конкурентоспроможності підприємств санаторно-курортного типу в Запорізькому регіоні


191

Руденко Яна. Управління маркетинговою діяльністю туричттичного підприємства


194

Сіра Наталія. Ризики інноваційної діяльності в сфері туризма

198

Соргира Ірина. Підходи до визначення поняття “організаційний розвиток”


200

Сурова Юлія. Медичний туризм в Україні: тенденції розвитку і можливість прийняття досвіду Туреччини


202

Тер-Унанян Валентина. Удосконалення управління трудовими ресурсами санатрон-курортного закладу на основі моделі “EFQM”


207

Шемендюк Наталія. Перспективи розвитку готельної індустрії світу


208

ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА ТА ФІНАНСИ

Антонова Єлізавета. Моделі стратегічного управління підприємством


211

Бойко Олена. Моделювання залежності рівня інвестицій в Україну від макроекономічних показників


212

Брянцев Руслан. Дослідження сучасних моделей інвестиційного попиту


214

Ємельянова Вікторія. Оцінка ефективності формування прибутку підприємства


215

Ковальчук Яна. Фондовий ринок в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку


Каталог: sites -> bdpu.org -> files -> konferencii -> stud tez
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
stud tez -> Дей студентів бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 23 травня 2013 року Том Гуманітарні науки Бердянськ 2013
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2010 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5
stud tez -> Педагогічного університету
stud tez -> Том Педагогічні науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
stud tez -> Том Гуманітарні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

Схожі:

Том Природничі науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5 iconТом Природничі науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...
Том Природничі науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5 iconТом Природничі науки Бердянськ 2016 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2016 року. –...
Том Природничі науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. –...
Том Природничі науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 14 травня 2015 року. –...
Том Природничі науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2009 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 21 травня 2009 року. –...
Том Природничі науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 квітня 2012 року. –...
Том Природничі науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2008 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 15 травня 2008 року. –...
Том Природничі науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5 iconТом Гуманітарні науки Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 19 травня 2011 року. –...
Том Природничі науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 18 травня 2007 року. –...
Том Природничі науки Бердянськ 2015 (06) ббк 74я5 iconТом Педагогічні науки Бердянськ 2014 (06) ббк 74я5
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2014 року. –...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка