Творчих завдань як основа для розвитку творчих здібностейСторінка6/6
Дата конвертації09.05.2018
Розмір0,5 Mb.
1   2   3   4   5   6

Висновки

За визначенням Е. Фрома, творчі здібності – це здатність дивуватися, відшукувати рішення в нестандартній ситуації, спрямованість на нове і вміння глибоко усвідомлювати власний досвід. “Всередині” феномену креативності виділяють його потенційні і актуальні “іпостасі”, а також принципово їх розділяють. Це пов’язано з процесами освоєння носієм потенційної креативності того чи іншого(нового для нього) соціальнозначимого виду діяльності.

Мотивація творчо здібної поведінки складається в ранньому дитинстві; вона пов’язана з переживанням почуття деміурга (“Я можу”, “ У мене не виходить”), з прийманням (не відторгненням) власних недоцільних бажань. Мотивація доцільної поведінки, яка також формується в дитинстві, передбачає бажаними лише реально здійсненні обставини, події. Таким чином, мікросередовище може перешкоджати або сприяти розвитку мотиваційного блоку креативності.

На наш погляд, творчі здібності слід розглядати як основу («креативне ядро», що зумовлює творчу активність людини) для самоактуалізації та творчої самореалізації особистості у різних видах життєдіяльності. Отже, творчі здібності та творча обдарованість є характерною ознакою творчої особистості, спроможної реалізовувати свій творчий потенціал за власною ініціативою і вибором відповідних засобів. Її можна розглядати і як передумову для будь-якої творчої діяльності, змотивованої прагненням індивідуума до самовираження та самоствердження.

У нинішній, постсоціалістичний період розвитку українській державі в особі кожного її громадянина «потрібен творець, духовно багатий, вільний, володіючий методологіями діяльності» (В.Ільченко). Іншими словами, потреба сучасного суспільства полягає в людях, які мають якості, що притаманні цілісній, творчій особистості (ентузіазм, ініціативність, самостійність мислення та дій, сприйнятливість до нового, розвинену волю, цілеспрямованість, наполегливість, допитливість, енергійність, впевненість у своїх силах, емоційну активність, чесність, моральність, принциповість, прагнення до творчої самореалізації, фантазію, уяву, образне і асоціативне мислення, його гнучкість та дивергентність, відповідні творчі нахили і здібності).

Вже аксіоматичним є твердження про те, що творчі можливості, закладені у кожній людині природою, на певному етапі мають бути педагогічно скоригованими, оскільки саме учитель, вихователь, наставник може значною мірою професійно закласти підгрунття естетичного розвитку особистості та визначити сталий напрямок цього процесу.

З огляду на це, особливо актуальним стає теоретичне опанування та практичне впровадження освітніх технологій для розвитку творчих здібностей, до яких, насамперед, слід віднести: особистісно зорієнтовані; вальфдорську педагогіку; технологію саморозвитку (за М.Монтессорі); технологію розвивального навчання; технологію формування творчої особистості; проектно-моделюючі та нові інформаційні технології; технологію колективної творчої діяльності (за І.Івановим); технологію «створення ситуації успіху» (за А.Бєлкіним); інтеграцію різних видів мистецтва (за Б.Юсовим і Г.Шевченко) та інші.

Адже в сучасній освіті саме освітні технології для розвитку творчих здібностей виступають важливим фактором у процесі постійного духовно-творчого удосконалення особистості, формування інтелектуального і культурного потенціалу кожної людини.Список використаної літератури:

 1. Барко В.І., Тютюнников А.М. Як визначити творчі здібності дитини? - К., 1991;

 2. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. М.: Академия, 2002. 320 с.;

 3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте // Выготский Л. С. Психология развития ребенка. М.: Смысл, Эксмо, 2003. С. 235-326;

 4. Гільбух Ю.З. Розумово обдарована дитина. - К., 1993;

 5. Гнатко Н.М. Проблема креативности и явление подражания. М.: ИП РАН, 1994;

 6. Гнатко М.М. Психологічна діагностика обдарованості: Метод. реком. – Луцьк: ВВ МАНУ, 1996;

 7. Гнатко М.М. Психологічні передумови організації роботи з обдарованими індивідумами: Метод. реком. – Луцьк: ВВ МАНУ, 1996;

 8. Давыдов В.В. Психологические проблемы процесса обучения младших школьников. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. М.: Просвещение, 1991;

 9. Дорфман Л.Я., Ковалева Г.В. Исследование креативности в науке и искусстве. // Вопросы психологии. 1999. № 2;

 10. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. СПб.: Питер, 1999;

 11. Колесов Д.В. О психологии творчества. // Психологический журнал. 1992. № 6.;

 12. Кульчицька О.І. Складові біографії творця.// Обдарована дитина , 1998, 3. С.27-32;

 13. Матюшкин А. М., Снек Д. А. Одаренные и талантливые дети // Вопросы психологии. 1982. №4. С. 88-97;

 14. Моляко В.О. Актуальні соціально-психологічні аспекти проблеми обдарованості. - Обдарована дитина, 1998, 1, с.3 - 5; 2, с.2 - 6; 3, с.2 – 5;

 15. Московская С. Педагогика будущего. Синтез искусств. Звук и цвет. – СПб.: 1995. – 96с;

 16. Музика О.Л. Цінності обдарованої особистості. - Обдарована дитина, 1998, 4, с.6 - 10.;

 17. Пономарева Р.А. Креативный потенциал технически одаренной личности: природа, структура, критерии, развитие. Українська психологія: сучасний потенціал. К., 1996. Т.ІІ., с.352 – 361;

 18. Роменець В.А. Психологія творчості. К: Либідь, 2001. 288с.;

 19. Туник Е.Е. Диагностика креативности. Тест Е. Торренса. СПб.: Иматон, 1998;

 20. Роменець В.А. Психологія творчості. - К., 1971;

 21. Шадриков В.Д. Способности, одаренность, талант // Развитие и диагностика способностей / Отв. ред.: В.Н. Дружинин, В.Д. Шадриков. – М.: Наука, 1991. – с. 5–13.;

 22. Холодная М.А. Существует ли интеллект как психическая реальность // Вопр. психол. – 1990.– № 5. – С. 123–127.Додатки
1. Бланк експертної оцінки учнів _________ класуЕксперт______________________________________________________________________

(п.і.п. учителя, профіль)


Шановний Експерт, ми просимо Вас оцінити Ваших учнів за рівнем прояву в них такої якості особистості як творчі здібності.

Творчі здібності визначаються як загальна «нестандартність», «оригінальність» людини - її уміння народжувати нові, оригінальні ідеї; бачити безліч рішень там, де інші побачать одне чи дві; здатності швидко знаходити вихід з нестандартних ситуацій; розвиненість уяви і фантазії; «відхід» від банального, типового, від загальноприйнятих правил. Врахуйте, що іноді такі творчі здібності можуть не збігатися з рівнем інтелекту, дисциплінованістю чи успішністю дитини. У деяких випадках творчо здібні діти важко адаптуються до соціальних норм і можуть виявляти себе неадекватно.

Нижче Ви бачите список Ваших учнів. Напроти кожного прізвища знаходиться десятибальна шкала для оцінювання творчих здібностей (оцінка в 1 бал відповідає відсутності цих якостей в дитини, 2 – дуже рідкому прояву, … 5 – середньому рівню творчих здібностей … і.т.д. Оцінка 10 означає максимальний прояв якостей творчих здібностей в учня). Ви повинні поставити значок (галочку, хрестик, кружок і т.п.) в тому місці оцінної шкали, яка, на Вашу думку, відповідає рівню виразності творчих здібностей в даного учня. У тому випадку, якщо Ви затрудняєтесь відповісти чи недостатньо добре знаєте учня, поставте значок у графі «Важко відповісти» (, і т.п.).

П.І.П. оцінюваного учня

Шкала для оцінки

Прояву творчих здібностей«Важко відповісти» (поставте оцінку в цій графі, якщо Ви не можете оцінити даного учня)

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 102. Зведена таблиця оцінки творчих здібностей учнів _______ класу

Експерт 1 ________________________________________________________________

Експерт 2 ________________________________________________________________

Експерт 3 ________________________________________________________________

Експерт 4 ________________________________________________________________

Експерт 5 _______________________________________________________________

Експерт 6 ________________________________________________________________

Експерт 7 ________________________________________________________________

Експерт 8 ________________________________________________________________

Експерт 9 ________________________________________________________________Експерт 10 _______________________________________________________________
Оцінки, виставлені учню експертами
Середня оцінка

Експерт 1

Експерт 2

Експерт 3

Експерт 4

Експерт 5

Експерт 6

Експерт 7

Експерт 8

Експерт 9

Експерт 101.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.


Каталог: data -> file doc
data -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
data -> Відділення «науково-дослідний центр періодики» Сімнадцять років творчого поступу І наукових здобутків Мирослав Романюк
data -> Модуль Історія України від найдавніших часів до сучасності
data -> «Економічне вчення Томаса Мальтуса»
data -> Порівняльна характеристика економічних поглядів С. Сісмонді та П. Ж. Прудона Вступ
data -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
file doc -> Про патріотизм, віру та самоідентичність поляків, або «Bóg honor I Ojczyzna»1
file doc -> Про патріотизм, віру та самоідентичність поляків, або «Bóg honor I Ojczyzna»1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Творчих завдань як основа для розвитку творчих здібностей iconПрограма з розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів К64 ббк ч 489. 518. 3
Коновальчук М. В. Програма з розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів «Світ творчості»
Творчих завдань як основа для розвитку творчих здібностей iconМетодичні рекомендації до проведення домашніх завдань Методична розробка
У методичній розробці розроблено диференційовані домашні завдання, які відіграють велику роль у розвитку творчих здібностей школярів,...
Творчих завдань як основа для розвитку творчих здібностей iconВикористання проектної технології як засіб розвитку творчих здібностей учнів на уроках словесності

Творчих завдань як основа для розвитку творчих здібностей iconМетодичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту Долинської райдержадміністрації
Формування загальнокультурної компетентності шляхом розвитку творчих здібностей учнів
Творчих завдань як основа для розвитку творчих здібностей iconПлан теоретичні засади розвитку творчих здібностей школярів підліткового віку 6
Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. — Казань, 1988. — 228 с.; 47
Творчих завдань як основа для розвитку творчих здібностей iconГлобинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 Розвиток індивідуальних інтелектуальних та творчих здібностей учнів у умовах особистісно зорієнтованого навчання
Розвиток індивідуальних інтелектуальних та творчих здібностей учнів у умовах особистісно зорієнтованого навчання
Творчих завдань як основа для розвитку творчих здібностей iconКомунальний навчальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Козятинської міської ради Вінницької області»
Розділ І. Науково-теоретичні основи розвитку творчих здібностей учнів
Творчих завдань як основа для розвитку творчих здібностей iconСценарій в иховної справи «Новорічне свято «Золота шишка»
Мета: сприяти розвитку творчих здібностей учнів, вмінню проявити себе, виховувати доброзичливе ставлення до інших
Творчих завдань як основа для розвитку творчих здібностей iconШаповалова Л. М. зав. Новоселівською б/ф Роль бібліотеки у формуванні розвитку творчих здібностей юних користувачів
Сільська бібліотека – одне з доступних джерел отримання інформації для читачів, найважливіший елемент культурної діяльності, спрямованої...
Творчих завдань як основа для розвитку творчих здібностей iconЯкщо ми знаємо, як зі слабкості виникає сила, з недоліків здібності, то ми тримаємо в своїх руках ключ до проблеми дитячої обдарованості
Обдарованість — високий рівень розвитку загальних І спеціальних здібностей, що є передумовою творчих досягнень


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка