У 2013-2014 навчальному році у закладіСторінка5/7
Дата конвертації15.03.2018
Розмір1.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Наявність у закладі педагогічних працівників, які мають відзнаки і нагороди: звання, грамоти та інші нагороди центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Діяльність педагогічних працівників ЦДЮТ позитивно впливає на створення творчого мікроклімату в педагогічному колективі.

Навчальні роки (за звітний період від попередньої атестації)

Всього педагогічних працівник-ків

З них

Педагогічне звання «Керівник гуртка-методист»

Відомчі міністерські нагороди (нагрудний знак «Відмінник освіти України», Почесна грамота МОНМСУ)

Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдерж-адміністрації, Грамота НЕНЦ, Грамота ЗОЦТКУМ , Грамота ЗОЦЕНТУМ

Нагрудний знак «Кращий працівник», Почесна грамота виконавчого комітету Енергодарської міської ради; Лист подяки міського голови; Почесна грамота управління освіти Енергодарської міської ради

2011-2012

61

1

-

9

6

2012-2013

41

1

-

10

4

2013-2014

41

1

-

1

16

Норми оцінювання
1 бал

0,75 бала

0,5 бала

0,25 бала

Рівень експертизи наявності педагогічних працівників з нагородами та педагогічними званнями – високий. За період із попередньої атестації рівень роботи покращився.Відхилення від нормативної бази, недоліки, упущення: немає.

Рекомендації адміністрації закладу: немає.

Показник наявності у закладі педагогічних працівників, які мають відзнаки і нагороди складає 1 б, що відповідає високому рівню.
3.5. Перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу (за останні 5 років).

В Центрі дитячої та юнацької творчості відповідальність за підвищення кваліфікації педагогічних працівників покладено на методиста Горбенко С.І. Дане питання регламентується щорічними наказами «Про проходження курсів підвищення кваліфікації» та про їх підсумки. В навчальному закладі частково в наявності нормативні, законодавчі, методичні матеріали, які регулюють дане питання. Складено перспективний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2010-2015 роки. В наявності журнал обліку підвищення кваліфікації педагогічних працівників, журнал обліку докурсових і післякурсових завдань. Питання підвищення кваліфікації розглядаються на науково-методичній раді закладу. В ЦДЮТ не практикуються звіти про проходження курсової перепідготовки педагогічними працівниками. Також не організовано на належному рівні індивідуальну самоосвітню діяльність керівників гуртків; роботу з вивчення передового педагогічного досвіду інших ПНЗ, інноваційних технологій, роботу над індивідуальною психолого-педагогічною проблемою. Слід більш виважено підходити до вибору педагогічними працівниками проблемної теми, а адміністрації щодо контролю цього питання та надання методичної допомоги.

Підвищенню професійного рівня педкадрів у закладі сприяє робота Школи молодого педагога.

В 2011-2013 роках пройшли курси підвищення кваліфікації при КЗ «ЗОІППО» 18 осіб.

За період із попередньої атестації рівень роботи не змінився.

Відхилення від нормативної бази, недоліки, упущення:

- не організовано на належному рівні індивідуальну самоосвітню діяльність керівників гуртків;

- не практикуються звіти про проходження курсової перепідготовки педагогічними працівниками.

Рекомендації адміністрації закладу:

- організувати на належному рівні індивідуальну самоосвітню діяльність керівників гуртків;

- практикувати звіти про проходження курсової перепідготовки педагогічними працівниками.

Показник перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу складає 0,5 б, що відповідає достатньому рівню.
3.6 Експертиза проходження атестації педагогічними працівниками

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

У закладі створені умови для адекватної самооцінки своєї професійної культури кожним педагогічним працівником і, перш за все, учасниками атестаційного процесу, для обґрунтованого написання та своєчасного подання заяви на проходження чергової та позачергової атестації, створено атестаційну комісію, кількісний і персональний склад якої на термін повноважень і термін проведення атестації визначено та затверджено наказом керівника.

Порядок проведення атестації в закладі регламентується відповідними наказами. Належний рівень гласності, інформативності атестації педагогічних працівників не забезпечується в повному об’ємі.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників є головною умовою успішного проходження ними атестації, тому особливе значення в ЦДЮТ надається перспективному плануванню підвищення кваліфікації та проходження чергової атестації. Перспективне планування розраховується терміном на 5 років і охоплює за цей період усіх педагогічних працівників закладу.


2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

курси

атестація

курси

атестація

курси

атестація

курси

атестація

курси

атестація

7

1

6

3

5

7

8

8

12

8

Таким чином, атестація педагогічних працівників в ЦДЮТ розпочалася з 2009-2010 навчального року.

За атестаційний період з 2009 по 2014 рік у закладі присвоєно чотирьом керівникам гуртка педагогічне звання «керівник гуртка-методист»: • 2009 рік – Теплюк Наталія Іванівна;

 • 2011 рік – Русанова Людмила Іллівна;

 • 2012 рік – Предеін Олена Миронівна;

 • 2014 рік – Мосунова Тетяна Генадіївна.

Тенденції:

Позитивні – за результатами атестації за п’ять навчальних років чотирьом керівникам гуртків присвоєно педагогічне звання «керівник гуртка-методист».

Рівень роботи із питання проходження атестації педагогічними працівниками покращився.

Відхилення від нормативної бази, недоліки, упущення:


 • куточок з питань атестації педагогічних працівників закладу не забезпечує гласність в повному об’ємі;

 • недостатній рівень документального оформлення атестації педагогічних працівників.

Рекомендації адміністрації закладу: неухильно дотримуватися виконання Положення про атестацію педагогічних працівників.

Показник експертизи проходження атестації педагогічними працівниками складає 1,4 б, що відповідає достатньому рівню.
3.7. Робота педагогічної та методичної ради закладу. Вивчення, узагальнення та поширення роботи педагогічних працівників, залучення їх до інноваційної та науково – дослідницької діяльності (проведення експериментальної роботи, наукових досліджень, написання дисертацій, навчання в аспірантурі та докторантурі, самоосвіта тощо).

Адміністрація розуміє важливість впровадження педагогічних інновацій в навчально-виховний процес та творче самовизначення педагогів щодо їх впровадження у власну практичну діяльність. У колективі впроваджуються педагогічні технології, які актуальні для закладу та сприяють розкриттю творчого потенціалу вихованців і педагогів:

- колективні творчі справи;

- інтерактивні технології;

- проектна діяльність.

Проте, наряду з цим, впровадження інновацій у закладі не окреслено певним алгоритмом дій на всіх рівнях: вивчення теоретичних основ та наявного практичного досвіду з впровадження інноваційної технології, апробації її у практичній діяльності і відстеження отриманих результатів, впровадження інноваційного досвіду і формування власного. В закладі не створено управлінської структури інноваційного процесу. Самоосвітня діяльність педагогів не регулюється адміністрацією. Питання впровадження інноваційних педагогічних технологій у роботі відділів обговорюються, але реально інноваційні процеси в закладі мають стихійний характер.

Тематика засідань педагогічної ради в цілому відповідає стратегічним цілям і завданням позашкільних закладів. Педагогічною радою обговорюються актуальні питання функціонування і розвитку закладу, а також питання, спрямовані на вирішення комплексу виховних завдань, які має реалізувати позашкільний навчальний заклад даного напрямку. Питання компетентністного підходу до НВП розглядаються на засіданнях науково-методичної ради.

Книги протоколів педагогічної та науково-методичної рад ведуться згідно із рекомендаціями. Проте, вони містять ряд рішень, які не відповідають чинній нормативній базі. Знижує рівень забезпечення виконання управлінських рішень те, що не завжди визначено терміни їх виконання, деякі рішення прийняті безадресно, не визначено, або неправильно визначено їх виконавців. Рішення педагогічної та методичної рад повинні бути більш виважені, передбачати дієвий і своєчасний контроль за їх виконанням. Спостерігається невиконання частини рішень педагогічної ради. Також є недоліки в веденні протоколів педагогічної ради та науково-методичної ради відповідно до нормативних вимог, а саме: частково відсутні підписи голови та секретаря, окремим питанням ставиться в черзі денній пункт «проект рішення», не скріплена печаткою та не підписана директором книга протоколів педради, записані в протокол виступи відсутніх на педраді.

В закладі на належному рівні організовано роботу Школи молодого педагога, якою передбачено теоретичну та практичну допомогу молодим керівникам гуртків. Підвищенню професійної майстерності сприяли також проведені семінари з актуальних проблем. В закладі на достатньому рівні забезпечено вивчення, узагальнення досвіду роботи педагогічних працівників. За останні два роки узагальнено досвід Луценка О.М, керівника гуртка «Школа джур» та Мосунової Т.Г., керівника гуртка «Таїс», проте інформаційний каталог перспективного педагогічного досвіду ще не створено.

Рівень роботи закладу з даного питання за час від попередньої атестації залишається стабільним.Відхилення від нормативної бази, недоліки, упущення :

- не забезпечено активне впровадження у власну практичну діяльність педагогічних інновацій відповідно до розробленого алгоритму;

- відсутнє управлінське забезпечення самоосвітньої діяльності педагогів;

- не забезпечено виваженого підходу до прийняття рішень педагогічної та методичної рад, не передбачено дієвий і своєчасний контроль за їх виконанням та веденням їх протоколів;

- не створено інформаційний каталог перспективного педагогічного досвіду.

Рекомендації адміністрації закладу:


 • забезпечити активне впровадження у власну практичну діяльність педагогічних інновацій відповідно до розробленого алгоритму ;

 • забезпечити в системі самоосвітню діяльність педагогів;

 • забезпечити виважений підхід до прийняття рішень педагогічної та науково-методичної рад, передбачати дієвий і своєчасний контроль за їх виконанням та веденням їх протоколів.

 • створити інформаційний каталог перспективного педагогічного досвіду;

 • залучати педагогів до інноваційної та дослідницької діяльності.

Кількість фактично виставлених балів дорівнює 1,25 б, що відповідає достатньому рівню.
3.8 Робота з молодими педагогами.

Питання вивчалось шляхом аналізу документації: планів роботи позашкільного навчального закладу, банку методик діагностики рівня професійної компетентності молодих фахівців, наказів закладу з основної діяльності, матеріалів Школи молодого педагога, планів та протоколів методичних об’єднань, співбесід з адміністрацією закладу та молодими педагогами.

Аналіз матеріалів експертизи показав, що в позашкільному закладі організована робота з молодими педагогами. Дане питання регламентується щорічними наказами, на початку навчального року «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами», в якому визначається забезпечення роботи Школи молодого педагога (за окремим планом), наставництво та стажування. Наприкінці навчального року видається наказ «Про підсумки науково-методичної роботи з педагогічними кадрами».

Адміністрація закладу намагається планувати роботу з молодими педагогами на діагностичній основі. З метою вивчення рівня професійно-особистісної самореалізації молодих педагогів та сприяння їх до самопізнання та самовдосконалення, психологом закладу відповідно до розробленої «Програми дослідження професійних та особистісних якостей молодих педагогів» (програма затверджена методистом з психологічної роботи Науково-методичного центру управління освіти) протягом навчального року проводиться діагностування. Діагностичні дослідження включають в себе:

- вивчення адаптації молодих педагогів у колективі;

- вивчення рівня розвитку емпатійних здібностей;

- вивчення рівня розвитку рефлексії;

- вивчення психолого-педагогічної компетентності педагогів.

В закладі формується банк методик діагностики професійної компетентності молодих педагогів, в наявності анкети та протоколи діагностик. Психологом ЦДЮТ Балагутрак Н.Ю. було проведено діагностування молодих педагогів за такими методиками, як: тест «Психологічний клімат в колективі»; методика діагностики рівня емпатійних здібностей В.Бойко; методика Карпова А.В. «Визначення рівня сформованості рефлексії».

За результатами діагностичних досліджень розробляються рекомендації для психолога щодо індивідуального супроводу молодого педагога, для методистів по взаємодії з педагогом. На кожного молодого педагога заведена індивідуальна картка загальних результатів досліджень, де прослідковується загальна картина особистісної та професійної зрілості педагога. Діагностування педагогів дає можливість направити самоосвіту вчителів саме в певному напрямку і залучати їх до тих форм методичної роботи, які їм необхідні. Проте, відсутні матеріали вивчення самооцінки молодих педагогів, що унеможливлює в повній мірі виявити рівень професійної компетентності молодих педагогів.

У роботі з молодими спеціалістами використовуються колективно-групові та індивідуальні форми методичної роботи: Школа молодого педагога (ШМП), наставництво й стажування, методичні об’єднання та консультування.

З 2003 року в закладі працює Школа молодого педагога, метою якої є сприяння професійно-педагогічному становленню молодих педагогів, поліпшення їх науково-методичної підготовки. За останні вісім років (2008-2014 рр.) слухачами ШМП були 35 молодих педагогів. У 2013-2014 навчальному році роботу ШМП організовано відповідно до розробленого та затвердженого науково-методичною радою закладу Положення про Школу молодого педагога (протокол №3 від 27.08.2013). Керівництво роботою Школи молодого педагога здійснюється методистом закладу Самарцевою Р.О. ШМП працює відповідно до розробленого плану, розрахованого на три роки навчання. Річний план роботи Школи молодого педагога розробляється шляхом вивчення запитів, проблем, рівня фахової та методичної підготовки молодих спеціалістів. В плані кожного навчального року обов`язково плануються по три засідання на три роки навчання. Заняття проводяться у формі: лекцій, консультацій, презентацій досвіду педагогів, відкритих занять, практикумів, ділових ігор, круглих столів тощо.

Крім того, розроблена чітка структура занять з молодими педагогами, обов’язковими елементами яких є питання психологічного, педагогічного і практичного спрямування. Систематично проводяться індивідуальні консультації з питань роботи з основною документацією керівника гуртка; ознайомлення з концепцією, Статутом, вимогами навчального закладу, нормативно-правовою базою.

В закладі організовано наставництво, як одна з форм підвищення кваліфікації молодих педагогів, які мають стаж роботи до трьох років, мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст», або потребують методичної допомоги. У поточному навчальному році педагогічне наставництво організовано відповідно до розробленого та затвердженого науково-методичною радою закладу Положення про наставництво (протокол №3 від 27.08.2013). Адміністрація до наставництва залучає досвідчених колег. Молоді фахівці відвідують заняття наставника, заняття досвідчених педагогів. Проте, мають місце недоліки, а саме відсутність спільних планів роботи наставника та молодого педагога, підбивання підсумків стажування молодого педагога.

Достатня увага приділяється самоосвіті педагогів. Роботу над розв'язанням проблеми педагоги ЦДЮТ представляють у теках. В яких є інформація про проблему, над якою працює педагог та накопичені матеріали з даної проблеми. Керівниками гуртків систематизовані методичні розробки, рекомендації дидактичні матеріали, які використовуються ними в повсякденній роботі. В наявності звіти педагогів за рік над самоосвітньою діяльністю. Питання самоосвітньої діяльності педагогів розглядається на педагогічних радах закладу ( серпень, 2013 ), нарадах при директору (лютий, 2014), на засіданнях методичних об’єднань.

Але молоді педагоги не мають розробленого плану роботи над темою (мета, завдання, етапи, актуальність), що свідчить про недостатню увагу з боку керівництва до означеного напрямку.

Однією з форм методичної роботи з молодими спеціалістами в закладі є групове та індивідуальне консультування, основним завданням якого є надання допомоги у самостійному вивченні певних складних для них питань. Консультації проводяться адміністрацією закладу з заздалегідь визначенних питань для обговорення. За своїм змістом вони є теоретичними або практичними. Перевага віддається індивідуальному консультуванню.

В закладі організовано залучення молодих педагогів до активної участі в методичній роботі закладу. Робота з молодими спеціалістами спрямована на стимулювання сумлінної результативної роботи, інтересу до творчості. Педагоги беруть участь у різних конкурсах, фестивалях, майстер-класах спочатку як слухачі, а потім – як активні учасники.

Слід зазначити, що рекомендацію попередньої атестації виконано. В закладі розроблено план роботи Школи молодого педагога на 3 роки навчання.

Кількість фактично виставлених балів зменшилась у порівнянні з попередньою атестацією із-за відсутності в позашкільному закладі матеріалів вивчення самооцінки молодих педагогів та матеріалів моніторингу результативності роботи з даною категорією.Відхилення від нормативної бази, недоліки, упущення: відсутній моніторинг результативності роботи з молодими педагогами.

Рекомендації адміністрації закладу:

 • здійснювати моніторинг результативності роботи з молодими педагогами;

 • проводити вивчення самооцінки молодих педагогів;

 • запровадити проведення наприкінці навчального року «Тижня молодого педагога»;

 • систематизувати роботу над методичними темами, здійснюючи етапність в написанні та розробці складових означеної роботи педагогів: мета, завдання, предмет, актуальність, етапи роботи над темою, тощо.


Кількість фактично виставлених балів складає 0,54 б, що відповідає достатньому рівню.
Блок ІV. Управлінська діяльність (максимальна кількість балів – 11; кількість фактично набраних балів – 5,22 б що знаходиться в межах достатнього (від 5 до 7 балів) рівня.

У тому числі


4.1 Визначення мети, завдань і перспектив розвитку закладу

В Енергодарському центрі дитячої та юнацької творчості відсутня діюча Програма розвитку. Перспективи розвитку сплановані лише за напрямками проектування підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку матеріально-технічної бази та формування мережі закладу.

За період із попередньої атестації закладу стан роботи центру з даного напрямку знизився з достатнього до середнього рівня.

Відхилення від нормативної бази, недоліки, упущення:


 • відсутня діюча Програма розвитку закладу,

 • аналіз діяльності закладу за навчальний рік не має проблемного характеру, не проаналізовано значну кількість напрямків роботи закладу.

Рекомендації адміністрації закладу: розробити Програму розвитку ЦДЮТ на основі якісного проблемного аналізу діяльності за попередній період, охопивши всі напрямки діяльності закладу
Кількість фактично виставлених балів складає 0,35 що відповідає низькому рівню.
4.2. Експертиза скоординованості та дієвості планування усіх основних напрямків роботи закладу.

Відповідно до наказу МОН України від 23.08.2012 № 947 „Про затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах” основним документом планування роботи позашкільного навчального закладу є річний план.

В ході перевірки з’ясовано, що в ЦДЮТ у наявності плани роботи на навчальні роки та відповідно до п.8, 39 Положення про позашкільний навчальний заклад їх розглянуто на педагогічній раді та погоджено із управлінням освіти.

Для розробки проекту плану роботи ЦДЮТ директором закладу створювалася творча група (наказом №45-од від 29.03.2013р.).

У плані роботи Центру відображені основні напрямки діяльності, кількість запланованих заходів є достатньою, вони можуть бути виконаними педагогічним колективом протягом навчального року. В цілому вибраним набором заходів реально реалізувати переважну більшість поставлених завдань. План внутрішнього контролю, за невеликим виключенням, містить інформацію про мету, форми та методи контролю, терміни перевірок, форму узагальнення матеріалів та вказано відповідальних виконавців. Адміністрацією ЦДЮТ забезпечено раціональний та відносно рівномірний розподіл вирішення найбільш важливих питань протягом навчального року.

Структура річного плану не охоплює всіх напрямків діяльності навчального закладу, не забезпечено єдині підходи до планування його розділів. Вступна частина плану не містить аналізу роботи за попередній рік. Тому наразі не можливо говорити про достатність, актуальність та доцільність задач на поточний навчальний рік. У цілому перед педагогічним колективом ЦДЮТ на 2013-2014 н.р. поставлено загальною кількістю 12 завдань.

При складанні плану роботи на 2013-2014 н.р. колектив ЦДЮТ дещо деталізував роботу, розширив та наповнив розділи. На етапі зведення всіх пропозицій членів творчої групи їх недостатньо згруповано, що в свою чергу зумовило недоцільне дублювання заходів у різних розділах. Зважаючи на те, що річний план роботи навчального закладу – це основний документ, який регламентує і координує діяльність структурних підрозділів, колегіальних органів та органів громадського самоврядування, тому їх плани роботи доцільно подавати в додатках ( робота краєзнавчого музею, педагогічної ради тощо).

До плану внесено ряд підрозділів, які не мали належати даному документу, наприклад, мережа гуртків, видання методичних наказів. В окремий підрозділ винесено питання «Проведення науково-методичної роботи через вивчення краєзнавства», що не є актуальним для центру, проте, не складено план роботи краєзнавчого музею. В розділі «Навчальна робота» не є доцільним планування роботи відділів окремими розділами, оскільки значна частина їх заходів дублюється, як між собою, так і із іншими розділами плану, крім того ряд із них взагалі не стосується даного напрямку (наприклад, робота із батьками, організаційно-масова робота, розвиток матеріально-технічної бази, контроль і керівництво тощо.)

Перевірка всіх розділів плану показала, що ними не передбачено контролю за його виконанням. Не заплановано проведення діагностики на певних етапах реалізації плану, контролю досягнення цілей, оцінки кінцевого результату. Дане питання не буде заслуховуватися ні на педагогічній раді, ні на нараді при директорі.

Потребує подальшого вдосконалення підготовка розділу „Керівництво і контроль”, більш доцільним було б окреме планування підрозділу „Внутрішній контроль”.

У ЦДЮТ на сьогодні не в повній мірі запроваджено помісячне та щотижневе планування роботи адміністрації, це б сприяло більш організованій та оперативний роботі. Наявні місячні плани роботи структурних підрозділів мають недостатній рівень деталізації по відношенню до річного плану роботи закладу.

На час атестаційної експертизи не забезпечено повне виконання заходів річного плану.

Робочий навчальний план у наявності, він пройшов експертизу та затверджений наказом начальника управління освіти. У ньому міститься пояснювальна записка, в якій визначено режим роботи закладу, передбачено трирівневий розподіл гуртків (початковий, основний, вищий), наповнюваність груп гуртків та тижневе навантаження на кожну групу за роками навчання, передбачено мову навчання. Календарно-тематичне планування відповідає вимогам. Рівень планування навчальних занять достатній.

За період із попередньої атестації закладу стан роботи центру з даного напрямку знизився з високого до достатнього рівня.Відхилення від нормативної бази, недоліки, упущення:

 • аналіз роботи навчального закладу за минулий навчальний рік не містить ознак проблемного,

 • структура річного плану роботи ЦДЮТ не охоплює всіх напрямків діяльності закладу,

 • річне планування не базується на аналізі результатів минулого навчального року, не спрямоване на розвиток закладу,

 • відсутні єдині вимоги до форми планування розділів річного плану,

 • плани роботи структурних підрозділів ЦДЮТ в значній мірі неузгоджені з річним планом роботи закладу.

Рекомендації адміністрації закладу:

 • забезпечити побудову плану роботи на навчальний рік на основі проблемного аналізу діяльності за попередній період з урахуванням вимог управління освіти,

 • охопити плануванням всі напрямки діяльності Центру,

 • забезпечити визначення термінів всіх заходів плану, уникаючи формулювання «протягом року»,

 • розробити та дотримуватись єдиної форми річного плану для всіх розділів,

 • забезпечити контроль за виконанням плану роботи на рік педагогічною радою та передбачити внесення до нього змін,

 • розробити систему планування роботи навчального закладу від перспективного до деталізованого щоденного,

 • забезпечити планування роботи структурних підрозділів у відповідності до їх компетенції.

Кількість фактично виставлених балів складає 1,01 б, що відповідає достатньому рівню.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

У 2013-2014 навчальному році у закладі iconЗвіт директора Державного навчального закладу «Одеське професійне училище залізничного транспорту та будівництва» за 2013-2014 навчальний рік
...
У 2013-2014 навчальному році у закладі iconМетодичні рекомендації до організації та проведення Першого уроку у 2013-2014 навчальному році Чернігів 2013
Тарас Шевченко – совість України, її душа І оберіг (до 200-річчя від дня народження) : методичні рекомендації до організації та проведення...
У 2013-2014 навчальному році у закладі iconМетодичні рекомендації щодо навчання й вивчення української мови І літератури в 2013 2014 навчальному році Загальна інформація І. Структура 2013 2014 навчального року

У 2013-2014 навчальному році у закладі iconМетодичні рекомендації до проведення Першого уроку у старшій школі у 2013-2014 навчальному році черкаси 2013

У 2013-2014 навчальному році у закладі iconРозділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік

У 2013-2014 навчальному році у закладі iconМетодичні рекомендації до проведення першого уроку у 2013-2014 навчальному році
Кіровоградської області районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту Кіровоградської райдержадміністрації рекомендує...
У 2013-2014 навчальному році у закладі iconКіровоградщині – 75 Розробки уроків І позакласних заходів для проведення Першого уроку в 2013/2014 навчальному році

У 2013-2014 навчальному році у закладі iconМетодичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
Синтез мистецтв на уроках світової літератури як засіб формування особистості учнів
У 2013-2014 навчальному році у закладі iconМетодичні рекомендації щодо проведення у навчальних закладах міста Донецька першого уроку в 2013 2014 навчальному році На виконання Указу Президента України

У 2013-2014 навчальному році у закладі iconІ. Рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу олімпіади
Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2013/2014 навчальному році


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка