У 2013-2014 навчальному році у закладіСторінка7/7
Дата конвертації15.03.2018
Розмір1,29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Стиль керівництва визначений педагогами переважно демократичним.

Так

%

Ні

%

Капля Л.В.

18

95%

1

5%

Горбенко С.І.

18

95%

1

5%

Самарцева Р. А.

5

100%

0

0%

Єрмак С.Г.

10

91%

1

9%

Попкова В.А.

4

100%

0

0%

Гізьо Н.В.

9

82%

2

18%

Вінс І.В.

1

50%

1

50%
 1. Батьки задоволені всіма сторонами діяльності ЦДЮТ (середній бал оцінок від 3,5 - до 3,7 із 4 можливих). Загальний рівень задоволеності – 0,9 – високий рівень. Діяльність ЦДЮТ батьки оцінюють високо – коефіцієнт 0,96 – високий рівень.

5. Результати тестування педагогів за методикою «Бар’єри педагогічної діяльності» показали, що 79% респондентів знаходяться у стадії активного розвитку, у 21% педагогів відсутня система саморозвитку, що свідчить про необхідність подальшої роботи з педагогічним колективом з підвищення професійної компетентності та позитивної мотивації до саморозвитку.

6. Опитування вихованців, педагогів і батьків щодо діяльності психологічної служби показало високий рівень іміджу практичного психолога, системність і результативність її роботи. Педагоги оцінили діяльність психолога в 4,4 бала із 5 (коефіцієнт – 0,88 – високий рівень), батьки – в 3,0 бала із 4 (коефіцієнт 0,75 – достатній рівень); вихованці – в 4,2 бала із 5 (коефіцієнт 0,84 – високий рівень).

7. Порівняльний аналіз соціально-психологічного розвитку педагогічного колективу ЦДЮТ в міжатестаційний період з 2005 до 2014 року вказує на те, що цей розвиток мав нерівномірний характер від високого (2005 р.) до низького (2011), середнього (2012), достатнього (2013) та високого (2014) рівнів. На даному етапі стосунки в колективі прогресують від конфліктних, недоброзичливих до ділових, творчих, позитивних.

В 2005 р. соціально-психологічний клімат мав коефіцієнт 0,77 (високий рівень). За результатами атестації у 2014 р. соціально-психологічний клімат має високий показник (коефіцієнт дещо вищий – 0,85). Причини тимчасового погіршення психологічного клімату в педагогічному колективі ЦДЮТ в міжатестаційний період (з 2010 по 2012) пов'язаний з неправильним стилем керівництва, його неодноразовою зміною, низьким рівнем інформованості колективу, тощо. Усі ці негативні явища в більшій мірі подолані на сьогоднішній день.


Відхилення від нормативної бази, недоліки, упущення:

 • невідповідність чинним вимогам умов праці практичного психолога;

 • недостатній рівень впровадження інтерактивних форм роботи з батьками.

Рекомендації адміністрації закладу: забезпечити відповідність площі та матеріально-технічного оснащення психологічного кабінету згідно з Положенням про психологічний кабінет (наказ МОН від 19.10.2001 р. № 691).

Рекомендації практичному психологу ЦДЮТ: залучати батьків до життєдіяльності позашкільного закладу з використанням інтерактивних форм роботи.Кількість фактично виставлених балів становить 1,5, що відповідає високому рівню.
4.5. Експертиза якості та результативності внутрішнього контролю та педагогічного аналізу усіх основних напрямів роботи закладу.

В річному плані ЦДЮТ в наявності план внутрішнього контролю (ВШК). В даному розділі сплановано поточний контроль, щорічно здійснюється контроль діяльності за такими напрямками:

- готовність закладу до нового навчального року;

- комплектування гуртків та їх наповнюваність;

- стан планування роботи (гуртків, масових заходів);

- ведення документації;

- виховна робота;

- комплектування закладу педагогічними кадрами;

- фронтальні перевірки стану викладання в гуртках (за напрямками);

- підготовка до проведення та реалізація рішень педрад;

- стан матеріально –технічного забезпеченн;

- робота атестаційної комісії;

- дотримання санітарно-гігієнічних правил та норм, техніки безпеки, охорони праці.

Рівень підготовки аналітичних матеріалів за наслідками контролю наразі є недостатнім.

Розподіл обов’язків із виконання функції контролю між членами адміністрації щорічно здійснюється відповідними наказами директора. Проте даний розподіл частково не відповідає посадовим інструкціям працівників, допускає дублювання, перетин питань та об’єктів контролю. Посадові інструкції, в свою чергу, також містять значну кількість дублювань, до них внесено ряд невластивих обов’язків, контроль за рядом питань взагалі не передбачено (контроль роботи методистів, завідуючих відділами, бібліотекаря, психолога тощо).

Перевірка книг наслідків внутрішнього контролю показала різний рівень вивчення питань. Найбільш якісно та комплексно аналізуються заняття методистом центру Самарцевою Р. На низькому рівні контролююча функція здійснюється завідувачем відділу Попковою В.О. Так у 2011-2012 н.р. нею відвідано 7 занять, із них у трьох запис обмежується назвою гуртка, темою заняття та метою відвідування, яка, до речі, не співпадає з передбаченою планом внутрішнього контролю. За період із 13.11.2012 по 11.12.2013 року Вірою Олексіївною не відвідано жодного заняття, у 2013-2014 (станом на 18.03.2014 року) - чотири заняття.

Загальною проблемою у осіб, які здійснюють внутрішній контроль є неправильне визначення мети відвідування (не співпадає із передбаченою планом ВШК), надання загальних та недієвих рекомендацій, відсутність повторного контролю за виконанням даних рекомендацій. Виклад матеріалу часто здійснюється не діловою мовою, присутні „русизми”, значною мірою робиться „фотографія” заняття чи заходу, а не здійснюється аналіз його позитивних моментів та недоліків, крім того під час викладення матеріалу не робляться висновки про досягнення мети заняття. Виявлено факти, коли адміністрація не звертає уваги на допущені педагогами порушення на занятті.

За результатами співбесіди з керівниками навчального закладу можна зробити висновок про недостатній рівень володіння ними теоретичними знаннями з питання здійснення функцій управління.

Річний план контролю лише частково опирається на підсумки попереднього навчального року, тому не спрямований на розвиток навчального закладу.

Якість внутрішнього контролю здійснюється на задовільному рівні в наслідок недостатньої компетенції перевіряючих з питань планування, організації, вибору форм і методів, визначення результатів, формування рекомендацій за наслідками контролю.Потребують подальшого вдосконалення підходи до контролю за виконанням рішень педагогічної ради, наказами. В ході перевірки виявлено ряд наказів, які були не виконаними педагогічними працівниками. Адміністратори, на яких було покладено контроль за виконанням даних наказів свою функцію не виконали.

Відхилення від нормативної бази, недоліки, упущення:

 • не раціональний розподіл обов’язків з контролю між членами адміністрації навчального закладу,

 • відсутній перспективний план внутрішнього контролю,

 • недостатня якість контролю за напрямками діяльності та роботою структурних підрозділів закладу,

 • недостатня результативність контролю в зв’язку з недостатнім рівнем компетентності адміністрації закладу з питань реалізації контрольно-аналітичної функції управління навчальним закладом.

Рекомендації адміністрації закладу:

 • забезпечити формування перспективного плану внутрішнього контролю з питань комплексного контролю, а річного плану контролю – за результатами комплексного контролю та за наслідками роботи за минулий навчальний рік з урахуванням перспектив розвитку закладу, вимог управління освіти,

 • забезпечити раціональність розподілу обов’язків контролю між працівниками закладу,

 • підвищити рівень компетентності осіб, які здійснюють контрольно-аналітичну функцію в закладі, шляхом проведення постійно діючого управлінського семінару та визначення напрямків самоосвіти для всіх членів адміністрації.

 • забезпечити контроль за виконанням власних рішень, рекомендацій.


Кількість фактично виставлених балів становить 1,26, що відповідає середньому рівню.
Порівняння результатів самооцінки та експертної оцінки показує


 1. розбіжність на 1,02 у бік завищення у закладі показника матеріально – технічного стану;

 2. розбіжність на 7,76 у бік завищення закладом під час оцінювання рівня організації та результативності освітньої діяльності;

 3. розбіжність на 0,9 у бік завищення закладом числового значення та рівня діяльності щодо кадрового забезпечення;

 4. завищення як у числовому показнику на 1,75 стану управлінської діяльності.

Порівняльна таблиця самооцінки та експертної оцінки діяльності закладу


Номер блоку

Самооцінка


Експертна оцінка


Розбіжність

Кількість балів

Рівень

Кількість балів

Рівень

І

10,85

достатній

9,83

достатній

1,02

ІІ

41,27

достатній

33,51

достатній

7,76

ІІІ

12,67

високий

11,77

достатній

0,9

І V

6,97

достатній

5,22

достатній

1,75

Загальна за блоками № 1-4

71,76

достатній

60,33

достатній

11,43

Опираючись на висновки експертів щодо унормованих критеріїв, протоколи експертних вимірювань, матеріали самоаналізу та самооцінки закладу експертна комісія відзначає, що Енергодарський центр дитячої та юнацької творчості Енергодарської міської ради має достатній рівень матеріально- технічного стану, достатній рівень організації та результативності освітньої діяльності закладу, кадрового забезпечення функціонує в допустимому робочому режимі для всіх учасників навчально-виховного процесу.Загальні висновки:

Результативність освітньої діяльності навчального закладу за програмою атестації складає 60,33 б, що за програмою атестації відповідає достатньому рівню (межі достатнього рівня за програмою атестації ЦДЮТ складали від 78 до 52 балів).

Таким чином встановлений рівень діяльності Енергодарського центру туризму, краєзнавства і спорту Енергодарської міської ради достатній (заг. = 60,33).

По встановленому рівню можливостей для здійснення освітньої діяльності та результативності навчально-виховного процесу, експертна комісія пропонує вважати даний навчальний заклад атестованим.Одночасно з атестацією позашкільного навчального закладу проводиться атестація його керівників (директора, заступників директора). Для цього підраховуються залікові бали з розділу 4 "Управлінський". За наявності 5-7 балів - "відповідає займаній посаді"; за наявності 3-4 балів - "відповідає займаній посаді з умовою (ліквідації певних недоліків). Експертною комісією визначено, що управлінську діяльність у закладі оцінено в 5,22 б. Даний показник знаходиться в межах достатнього рівня. Отже, експертна комісія пропонує вважати, що адміністрація закладу “відповідає займаній посаді”.

За результатами атестації закладу у 2005 році встановлений рівень діяльності закладу був визначений як достатній із загальною сумою заг. =79,68, що на 19,35 вище, ніж у 2014 році. Таким чином спостерігається значне зниження результативності освітньої діяльності закладу.


18.04.2014р.

Голова експертної комісії: ___________ В.В.Довбня


Члени експертної атестаційної комісії: ___________ С.М.Букреєва

___________ Ж.А. Горбенко

___________ І.В.Ляшко

___________ Н.Д. Монько

___________ Т.М. Павленко

___________ Ю.О. Павлова

___________ О.О. Ржевська

___________ С.Ф.Фалілеєва___________ Н.І. Холодуліна

___________ І.Г. Худенкова

___________ С.А. Цемко

___________ М.Д.Чорний

___________ Н.М. Чураєва
.04.2014 р.

З актом ознайомився:

Директор ЦДЮТ ___________ Л.В.Капля
Акт складено в трьох примірниках.

І - ЦДЮТ

II - Атестаційній комісії

III – До справи


Каталог: 2014
2014 -> Біографія: Максим Рильський
2014 -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
2014 -> Теоретико літературні поняття Епос
2014 -> Управління культури, національностей та релігій київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Світлий шлях духовного прозріння»
2014 -> Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект
2014 -> Тема. Джон Кітс- англійський поет-лірик. Сонет «Про коника та цвіркуна»
2014 -> Вступного випробування
2014 -> Диктатура Гая Юлія Цезаря
2014 -> Дев’ятдесятники: молодий струмінь в сучасній українській літературі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

У 2013-2014 навчальному році у закладі iconЗвіт директора Державного навчального закладу «Одеське професійне училище залізничного транспорту та будівництва» за 2013-2014 навчальний рік
...
У 2013-2014 навчальному році у закладі iconМетодичні рекомендації до організації та проведення Першого уроку у 2013-2014 навчальному році Чернігів 2013
Тарас Шевченко – совість України, її душа І оберіг (до 200-річчя від дня народження) : методичні рекомендації до організації та проведення...
У 2013-2014 навчальному році у закладі iconМетодичні рекомендації щодо навчання й вивчення української мови І літератури в 2013 2014 навчальному році Загальна інформація І. Структура 2013 2014 навчального року

У 2013-2014 навчальному році у закладі iconМетодичні рекомендації до проведення Першого уроку у старшій школі у 2013-2014 навчальному році черкаси 2013

У 2013-2014 навчальному році у закладі iconРозділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік

У 2013-2014 навчальному році у закладі iconМетодичні рекомендації до проведення першого уроку у 2013-2014 навчальному році
Кіровоградської області районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту Кіровоградської райдержадміністрації рекомендує...
У 2013-2014 навчальному році у закладі iconКіровоградщині – 75 Розробки уроків І позакласних заходів для проведення Першого уроку в 2013/2014 навчальному році

У 2013-2014 навчальному році у закладі iconМетодичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
Синтез мистецтв на уроках світової літератури як засіб формування особистості учнів
У 2013-2014 навчальному році у закладі iconМетодичні рекомендації щодо проведення у навчальних закладах міста Донецька першого уроку в 2013 2014 навчальному році На виконання Указу Президента України

У 2013-2014 навчальному році у закладі iconІ. Рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу олімпіади
Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2013/2014 навчальному році


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка