Учнівське самоврядуванняСторінка1/5
Дата конвертації01.04.2018
Розмір1,27 Mb.
  1   2   3   4   5

Учнівське самоврядування

В управлінні загальноосвітнім навчальним закладом учнівське самовряду­вання також є громадсько-державною структурою. Процес створення учнівсь­ких комітетів, республік, парламентів останнім часом поширився в закладах освіти. Діяльність учнівського самоврядування спрямовується на підвищення якості освіти, зміцнення свідомої дисципліни, реалізацію вимог шкільного ре­жиму, організацію позакласної роботи, розвиток ініціативи і творчості учнів, реалізацію їхніх прав і обов'язків.

Особливе значення розвитку учнівського самоврядування надається у загаль­ноосвітній школі № 20 м. Чернігова.

Учням надаються широкі права для створення різноманітних наукових, са­модіяльних, творчих, спортивних товариств, об'єднань, клубів, студій, гуртків за інтересами; участі в обговоренні планів реалізації навчально-виховного про­цесу, влаштуванні виставок, проведенні вечорів та ранків; організації хорів, оркестрів, учнівських кооперативів.

Зусилля учнівського самоврядування спрямовуються на організацію суспіль­но корисної та продуктивної праці в позаурочний час: охорону природи, ви­готовлення наочних посібників; благоустрій шкільної території, села, міста; ремонт шкільних приміщень і меблів; охорону пам'ятників культури; роботу учнів у майстернях, на пришкільних ділянках; допомогу інвалідам, ветеранам війни та праці.

Діяльність органів учнівського самоврядування має також спрямовуватися на виявлення та розвиток схильностей та здібностей школярів, розширення їх кругозору, формування світогляду, вироблення навичок самоосвіти (проведен­ня диспутів, КВК, тижнів знань, олімпіад, конкурсів).

Громадський огляд знань, що проводиться з ініціативи органів учнівсько­го самоврядування, сприяє підвищенню відповідальності учнів за результати своєї праці.

Система учнівського самоврядування також спрямована на формування в учнів управлінських навиків, особистої відповідальності за доручену справу, відданості інтересам колективу, принциповості у взаєминах, взаємовимогли- вості, взаємоповаги та розвиток організаторських здібностей, ініціативи.

Таким чином, успішне впровадження якісних змін в освіті значною мірою залежить від системи управління в загальноосвітньому навчальному закладі. Як підтверджує досвід зарубіжних країн з питань організації управлінської діяльності в закладах освіти утвердження державно-громадської моделі управ­ління, залучення громадськості до прийняття управлінських рішень є запо­рукою прогресивних змін в освітній галузі. Державно-громадське управління загальноосвітнім навчальним закладом - це об'єднання учасників навчально- виховного процесу та громадськості заради прозорості прийняття управлінсь­ких рішень, ефективності механізмів спільного контролю над використанням коштів та безпосередній чи опосередкований вплив на чинники, що визначають управлінську діяльність у напрямку виконання завдань, із втілення освітньої політики на державному та регіональному рівнях.ДОДАТКИ ЗРАЗКИ НАКАЗІВ

НАКАЗ № З

від 03.01.20 р.

Про виконання навчальних програм з математики та інформатики в І семестрі 20 - 20 навч. рокуЗгідно з планом роботи школи в січні 20 року проведено перевірку ви­конання навчальних програм з математики (5,7 - 11 класів ) та інформати­ки (10 - 11 кл.) за І семестр 20 - 20 навч. року. Кількісний та якіс­ний стан виконання навчальних програм відмічено вчителями-предметниками з класних журналах. Результативність виконання навчальних програм визна­чається співставленням записів учителями в класних журналах із вимогами навчальних програм та у відповідності до календарного планування на 2005 - 1006 навч. рік. Дані перевірки занесені до таблиці:
Предмет

Вчитель

Клас

За програмою

Фактично (кл. журн.)

При­мітка

К-сть годин

К-сть к.р.

К-сть годин

К-сть к.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Математика

Петрова В.Ф.

5-а

68

6

71

6

+3

2.

Математика

Надєєва Т.М.

5-6

64

5

65

6

+1

3.

Математика

Коломієць В.О.

5-в

64

5

63

6

-1

4.

Математика

Гур'янова О.І.

5-г

68

5

71

6

+3

5.

Математика

Гур'янова О.І.

5-д

64

5

64

5
6.

Математика

Кондович Л.Ф.

7-а

56/32

5/3

57/33

5/3

+1/+1

7.

Математика

Каушан Н.В.

7-6

45/22,5

4/2

48/23

4/1

+3/+1

8.

Математика

Гур'янова О.І.

7-в

56/16

4/2

56/15

4/2

-1

9.

Математика

Гур'янова О.І.

7-г

56/16

4/2

56/15

4/2

-1

10.

Математика

Кондович Л.Ф.

7-д

70/32

5/3

72/33

5/3

+2/+3

11.

Математика

Коломієць В.О.

8-а

48/32

4/2

46/33

5/3

-2/+1

12.

Математика

Надєєва Т.М.

8-6

64/32

4/4

65/32

4/4

+1

13.

Математика

Лещенко А.М.

8-в

46/23

З/З

49/26

З/З

+3/+3

14.

Математика

Лещенко А.М.

8-г

46/32

З/З

50/31

З/З

+4/-1

15.

Математика

Каушан Н.В.

9-а

48/32

5/2

47/32

5/2

-1

16.

Математика

Лещенко А.М.

9-6

48/32

5/3

51/32

5/3

+3

17.

Математика

Лещенко А.М.

9-в

48/32

5/3

49/32

6/4

+1

18.

Математика

Коломієць В.О.

9-г

48/32

4/3

49/32

5/3

+1

19.

Математика

Дорофеева Н.В.

10-а

48/32

5/4

49/33

6/4

.+1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20.

Математика

Дорофеева Н.В.

10-6

32/32

4/4

34/33

4/4

+2/+1

21.

Математика

Петрова В.Ф.

10-в

82/48

5/4

82/48

5/4
22.

Математика

Дорофеева Н.В.

10-г

32/16

4/3

35/18

4/3

+3/+2

23.

Математика

Кондович Л.Ф.

11-а

48/32

4/3

51/33

5/3

+3/+1

24.

Математика

Каушан Н.В.

11-6

32/16

4/2

32/16

4/2
25.

Математика

Кондович Л.Ф.

11-в

48/32

4/3

51/33

5/3

+3/+1

26.

Математика

Надєєва Т.М.

11-г

32/16

3/2

33/16

4/2

+1

27.

Інформатика

Коробко О.М.

10-а

32

3

34

3
28.

Інформатика

Коробко О.М.

10-6

32

3

34

3
29.

Інформатика

Коробко О.М.

10-в

64

4

66

3
ЗО.

Інформатика

Коробко О.М.

10-г

32

3

34

4
31.

Інформатика

Коробко О.М.

11-а

32

2

30

3
32.

Інформатика

Коробко О.М.

11-6

32

2

32

2
33.

Інформатика

Коробко О.М.

11-в

32

2

32

2
34.

Інформатика

Коробко О.М.

11-г

32

2

32

2
З таблиці видно стан якісного виконання навчальних програм з математики та інформатики в 5,7 - 11-х класах. Тематичне оцінювання проведено відповід­но до навчальних програм та календарних планів. Збільшення кількості годин є результатом заміни уроків або пропусків уроків через хворобу та за рахунок адміністративних контрольних робіт.

Виходячи з вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:


 1. При проведенні календарного планування навчальних програм з матема­тики та інформатики на II семестр 2005 - 2006 навч. року врахувати кількісний та якісний стан виконання навчальних програм у І семестрі цього навчального року

До 16.01.20 р.

Вчителі математики, інформатики 1. Чітко контролювати якісне виконання навчальних програм з математи­ки та інформатики (практичні роботи, самостійні роботи, контрольні роботи, тематичне оцінювання) в II семестрі цього навчального року.

Постійно

Вчителі математики, інформатики 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Кугмир Л.І.

Директор

НАКАЗ № 10

від 03.01.20 р.

Про підсумки виховної роботи

за І семестр 20 - 20 навч. р.

Протягом І семестру 20 - 20 навч. р. виховна робота у школі проводи-

I лась за такими напрямами: громадянське, родинно-сімейне, військово-патріо­тичне, трудове, художньо-естетичне, моральне, екологічне виховання, форму­вання здорового способу життя, превентивне виховання, сприяння творчому розвитку особистості.

Робота планувалась та проводилась разом з психологами, з урахуванням вікових особливостей учнів.

Протягом І семестру 20 - 20 навч. р. проведена значна військово-пат­ріотична робота. Діти брали активну участь у проведенні акції «Пам'ять». На годинах спілкування учні розповіли про бойове минуле своїх найближчих ро­дичів, спираючись на зібраний матеріал. На честь акції «Пам'ять» учні 10 - 11-х класів брали участь у змаганнях із стрілкових видів спорту. Знач- наа патріотична робота проводилась на базі музею школи під керівництвом І Т.М. Адамович. Проводяться не тільки внутрішкільні екскурсії в музей, але й загальноміські екскурсії. На виховних заходах у приміщенні музею учні чу­ють розповіді про підпільну роботу випускниці нашої школи Олени Білевич. Активно співпрацюють зі школою ветерани війни. Учні 9-6 класу здійснюють і постійний нагляд за могилами підпільників Будаша та Ткаченка. Школа ак­тивно включилася у святкування 61-річниці звільнення міста Чернігова від німецько-фашистських загарбників.

До Дня захисника Вітчизни серед учнів 7-х класів вдало проведено конкурс : «Нумо, хлопці!».

У напрямку національного виховання в початковій ланці пройшли години спілкування, присвячені осінньому циклу народних свят:


  1. 4-ті класи «Україна - країна європейська»;

5-ті класи «Державні символи України»;

   1. мі класи «Традиції українського народу»;

   2. мі класи «Українські повір'я»;

10-ті класи «Народні символи України»;

   1. ті класи «Символіка регіону»;

  1. ті класи «Захист Вітчизни - мій конституційний обов'язок».

Учні 8-в класу взяли участь в експедиції «Краса і біль України». У 7-6 класі (кл. керівник Каушан Н.В.) проведена година спілкування «Тендерний парітет».

14 жовтня на високому рівні пройшов конкурс «Козацькі розваги» для учнів 8-х класів.

Правовиховній роботі школа приділяє велику увагу. Робота проводиться у двох основних напрямках: просвітницькому та профілактичному. В просвіт­ницькій роботі допомагають учні 11-6 класу. Вони виступають з лекціями пе­ред учнями молодшого та середнього віку, роз'яснюючи дітям їхні права та обов'язки. У 5-д класі проведено диспут «Що таке закон». Доброю традицією стало проведення місячника «Закон і ми» та проведення правових брейн-рингів серед учнів 10-х - 11-х класів. Не залишаються поза увагою діти, які склада­ють так звану групу ризику. З ними постійно працюють психологи, ці діти

залучаються до роботи гуртків та в спортивні секції. З підлітками постійно працює діюча Рада профілактики. Це дає позитивні результати. На базі бібліо­теки школи постійно влаштовуються виставки на правову тематику. В школі створено юридичний лекторій для батьків, «важких» підлітків, куди вони мо­жуть звернутися, якщо потрібна негайна допомога.

У напрямі родинно-сімейного виховання робота спрямована на пошук макси­мальної взаємодії між батьками та вчителями. На години спілкування запро­шуються батьки, де вони розповідають про свою професію, захоплення. Готую­чись до таких уроків учні ретельно вивчають свій родовід. Доброю традицією стало проведення годин спілкування: «Традиції моєї сім'ї», «Шануймо бать­ків своїх», «Мій родовід і я», «Наш сімейний альбом», «Тепло рідного дому», «Мандри по карті», «Моральний клімат у сім'ї».

Школа має глибокі сімейні традиції. Це дало змогу створити цілий розділ в експозиції музею історії школи, присвячений шкільним династіям. Це динас­тії вчителів і династії учнів. По 3-4 покоління однієї родини отримали освіту в стінах школи. І таких родин налічується не один десяток. Учні радіють, по­бачивши під час екскурсії на стендах музею фото юної мами, татка, бабусі чи дідуся. Новим змістом наповнюється для них поняття «рідна школа». Так му­зей історії школи став для учнів ще однією ланкою, що зміцнює їхні родини.

Екологічне виховання в школі проводиться під час уроків біології та в позак- ласній роботі. В ході реалізації акції «Зелений німб України» на території шко­ли було розбито квітники. Ця робота велась під керівництвом Н.В. Решетні- кової та Т.М. Мохнач. Діти брали участь в упорядкуванні урочища Ялівщина, будинку Рашевського. Завдяки турботам учителів біології проведено озеленен­ня школи. Учні висловлюють своє ставлення до природи, до навколишнього се­редовища в творах-роздумах «Чому слід берегти природу», «За чисте повітря», «Мій голос я віддаю на захист природи», «Ялинка в нашому будинку, чи можна її замінити?», «Брати наші менші», «Рослинний світ нашої планети», «У світі тварин», «Світ захоплень».

Становлення гармонійно розвинутої особистості неможливе без фізичного виховання. Тому для наших учнів створено групи з волейболу, баскетболу, футболу, спортивної боротьби, плавання. Школа має свій басейн, де постійно працюють дитячі групи. Вже стало традицією проведення турнірів з баскетбо­лу, волейболу, футболу між командами учнів та вчителів школи. Діти постійно беруть участь у змаганнях ДЮП, туристичних змаганнях. У школі працює турклуб «Калина», де учні отримують навички туризму.

Велика увага приділяється пропаганді здорового способу життя. Класними керівниками у грудні проведено цикл бесід:


 • «Ще раз про СНІД».

 • « Що необхідно знати про ВІЛ та СНІД».

Взято участь у міському етапі обласного конкурсу «Я за майбутнє без СНІ- Ду» 28.11.20 р. а

Проводяться зустрічі з лікарями-наркологами Панченком В.П. та Велігор- ським О.М.; згідно з планом виховної роботи відбувається профогляд учнів.

Дуже корисними були зустрічі учнів з майбутніми соціальними педагога­ми, які протягом двох місяців (жовтень-листопад) проводили уроки по системі «Освіта проти наркотиків». Велике враження справила на учнів 8-6 класу про­ведена година спілкування: «Беслан. Тероризму скажемо: «Ні!».

У напрямку естетичного виховання добре себе зарекомендував міні-КВК «Презентація 10-х класів» та фестиваль «Зірки школи». Цей захід сприяв ви­явленню найбільш талановитих дітей, які стають опорою при підготовці свят. Традиційними в школі стали конкурси осіннього букету, культпоходи в театр імені Т.Г. Шевченка, молодіжний театр, поїздки до міста Києва, відвідування пам'яток архітектури, цирку.

Зусиллями учнівського колективу створено внутрішкільну дитячу органі­зацію «Учнівський парламент школи». Вона має свої закони, свій устав, свою клятву і свій гімн. До ради парламенту колегіуму обираються учні 8 - 11-х кла­сів. Коли мова йде про організацію досуга, акції милосердя, вирішення внут- рішкільних проблем, вихованці колегіуму беруть активну участь у цій справі. Парламент колегіуму для початкової ланки організував «Свято осені». Органи самоврядування організували збір речей, іграшок, книг та передали дарунки дітям-сиротам Чернігівського дитячого будинку «Приют».

Виходячи з вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:


  1. Визнати стан виховної роботи в школі № протягом І семестру 20 -

20 навч. р. - задовільним.

  1. У II семестрі 20 - 20 навч. р. продовжувати роботу в напрямках пат­ріотичного, національного, правового, сімейного, естетичного, екологічного та фізичного виховання, надавши їм нового якісного рівня

Редчиць С.І. Заступник директора з навчально-виховної роботи Класні керівники

  1. У виховній роботі спиратися на допомогу кафедри психології з метою пошуку нових активних форм розвитку особистості.

Постійно Редчиць С.І. Практичний психолог Тузова І.С.

  1. У правовиховній роботі підтримувати постійний контакт з представника­ми правоохоронних органів.

Постійно Редчиць С.І. Кл. керівники

  1. Приділити максимум уваги виховній роботі, яка сприяє здоровому спосо­бу життя учнів, у співпраці з вчителями фізичного виховання, ОБЖ, біології, вчителями-предметниками, класними керівниками.

Кл. керівники Вчителі-предметники Коломієць В.Г.

  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Редчиць С.І.

НАКАЗ № 16

від 04.01.20 р.

Про підсумки закінчення І семестру 20 - 20 н.р.
За підсумками І семестру 20 - 20 н.р. встановлено, що закінчили

І семестр з однією оцінкою «1 - 3 б.»:Клас

ПІБ учня

Оцінка

Предмет

Учитель

5-Г

Мандровний Д.

3

Англійська мова

Остапенко Т.С.

11-А

Смородінов С.

3

Фізична культура

Божок Ю.М.

11-В

Середенко В.

3

Фізична культура

Божок Ю.М.

7-Д

Діток А.

3

Фізика

Гончар О.М.

10-Г

Гурін А.

3

Фізика

Гончар О.М.

10-Г

Іскандарян С.

3

Фізика

Гончар О.М.

10-Г

Павленко А.

3

Алгебра

Дорофеева Н.В.

10-Г

Сергієнко П.

3

Геометрія

Дорофеева Н.В.

10-Г

Кацубо А.

3

Психологія

Мороз Н.В.

10-А

Рождественський М.

3

Фізика

Кулєш В.П.

8-Б

Дроби шевська Г.

3

Фізика

Гончар О.М.

8-Б

Мельник М.

3

Фізика

Гончар О.М.

8-Б

Петрик А.

3

Фізика

Гончар О.М.

8-Б

Тимошенко В.

3

Фізика

Гончар О.М.

7-В

Васильківський А.

3

Алгебра

Гур'янова О.І.

7-В

Ткаченко М.

3

Геометрія

Гур'янова О.І.

9-А

Заідова П.

3

Фізика

Топчій Н.В.

9-А

Рибалочко М,

3

Фізика

Топчій Н.В.

9-В

Діденко О.

3

Фізика

Топчій Н.В.

9-В

Пекельна А.

3

Фізика

Топчій Н.В.

8-В

Борзда А.

2

Алгебра

Лещенко А.М.

8-В

Мазун О.

3

Алгебра

Лещенко А.М.

8-В

Ященко Д.

3

Фізична культура

Татаренко Н.М.

8-В

Нікуліщева М.

2

Фізична культура

Татаренко Н.М.

11-Г

Журба Н.

3

ОМЗ

Вашкевч Н.М.з однією оцінкою «4 - б б.»:

Клас

ПІБ учня

Оцінка

Предмет

Учитель

5-Г

Вдовин О.

6

Математика

Гур'янова О.І.

11-В

Левченко І.

6

Фізика

Кулєш В.П.

11-В

Нехай В. V

6

Фізика

Кулєш В.П.

11-В

Петровський І.

5

Фізика

Кулєш В.П.

7-Г

Назаренко О.

5

Англійська мова

Остапенко Т.С.

7-Д

Ардяко О.

6

Біологія

Мохнач Т.М.

7-Д

Тарасевич А.

6

Англійська мова

Ковальчук А.Е.

7-Д

Черкасов Д.

6

Фізика

Гончар О.М.
Клас

ПІБ учня

Оцінка

Предмет

Учитель

7-Б

Амчиславська Н

6

Англійська мова

Ковальчук А.Е.

7-Б

Дашковська А.

4

Англійська мова

Ковальчук А.Е.

7-Б

Муратова В.

6

Англійська мова

Ковальчук А.Е.

7-Б

Приступа М.

6

Англійська мова

Ковальчук А.Е.

7-Б

Попенко В.

6

Англійська мова

Ковальчук А.Е.

10-А

Гречка К.

6

Фізика

Кулеш В.П.

10-А

Мічкова А.

5

Фізика

Кулеш В.П.

10-А

Ромащенко М.

6

Фізика

Кулеш В.П.

8-Б

Третьякова В.

6

Фізична культура

Татаренко Н.М.

8-В

Бакалець В.

5

Біологія

Мохнач Т.М.

5-А

Артеменко К.

6

Українська мова

Тищенко Т.П.

5-А

Крючкова О.

6

Англійська мова

Ковальчук А.Е.

5-А

Кулишко Ю.

6

Англійська мова

Ковальчук А.Е.

з однією оцінкою «7 - 9 б.»:

Клас

ПІБ учня

Оцінка

Предмет

Учитель

5-Г

Оргунова Д.

9

Історія України

Ананко Ж.П.

11-А

Палумяе О.

9

Українська мова

Кравченко Л.І.

Це свідчить про те, що під час навчальних занять деякі вчителі недостатньо працюють з учнями, які мають початковий або середній рівень навчальних до­сягнень, не враховують особливості психологічного стану, не використовують знання вікової психології та педагогіки, особистісно орієнтований підхід.

Виходячи із вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:


   1. Учителям: Ковальчуку А.Е., Тищенко Т.П., Мохнач Т.М., Остапенко Т.С., Божку Ю.М., Гончар О.М., Дорофеєвій Н.В., Мороз Н.В., Кулеш В.П., Гур'яновій О.І., Топчій Н.В., Лещенко А.М., Татаренко Н.М., Вашкевич Н.М. використовувати індивідуальний та диференційований підхід у навчанні, шир­ше використовувати можливості 12-бальної системи.

Постійно

   1. Опрацювати сучасні новітні технології особистісно орієнтованого навчан­ня вищеназваним вчителям та використовувати елементи цих технологій з ме­тою забезпечення результативності навчально-виховного процесу.

До 20.02.20 р.

Совєтова Г.В.

Керівники МО


   1. Вищезазначеним учителям розробити програми індивідуальних занять з учнями, які мають по одній оцінці «1-36.», «4-66.», «7 - 96.»

До 01.02.20 р.

Вчителі-предметники   1. Розглянути на засіданнях МО вчителів питання про диференційний під­хід та результати індивідуальних занять з вищезазначеними учнями.

До 01.03.20_р.

Керівники МО   1. Своєчасно інформувати батьків про навчальні досягнення учнів та відві­дування ними занять.

Постійно Кл. керівники

   1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Совєтову Г.В.

Директор

НАКАЗ № 17

від 04.01.20 р.

Про перевірочні контрольні

роботи з географії за І семестр

20 - 20 н.р. у 8 - 9-х класах

Згідно з річним планом роботи школи та з метою визначення рівня навчаль­них досягнень учнів, умінь та навичок з географії у грудні були проведені контрольні роботи з географії.

Курс географії у 8-х класах викладає Тригубенко О.О. - учитель II квалі­фікаційної категорії, у 9-х класах - Стебловська Н.М. - учитель II кваліфіка­ційної категорії.

Завдання перевірочних контрольних робіт були складені на основі вимог ос­вітніх програм, охоплюють матеріал відповідно 8-го та 9-го класів.

Перевірка мала на меті визначити рівень володіння теоретичним матеріалом, уміння пов'язувати особливості природи з практичною діяльністю людини, вміння надавати фізико-географічну та економіко-географічну характеристику областей та всієї України, визначити ступінь засвоєння основних понять та явищ та перевірити вміння аналізувати, узагальнювати, співвідносити і кри­тично оцінювати.Перевірочною контрольною роботою було охоплено 179 учнів (78,5%), від­повідно - 79 (73,1%) учнів 8-х класів та 100 (83,3%) учнів 9-х класів. Не пи­сали контрольну роботу 49 (21,4%) учнів.


Висновки контрольних робіт (учитель Тригубенко О.О.):

Клас

К-сть учнів

Писали роботу

Високий

Достатній

Середній

Початковий

кр

%

Іс

%

кр

%

Іс

%

кр

%

Іс

%

кр

%

Іс

%

8-А

23

17

3

18

6

35

14

82

11

65

8-Б

29

22

12

55

11

50

6

27

8

36

4

18

3

14

-

-

-

-

8-В

27

22

12

55

8

36

9

41

11

50

1

4

3

14

-

-

-

-

8-Г

29

18

5

28

5

28

6

33

6

33

5

28

6

33

2

11

1

6

Всього

108

79

32

39

ЗО

37

35

46

36

46

10

13

12

15

2

3

1

2

Учні 8-х класів добре виконали завдання по характеристиці видів карт, ти­пам та формам рельєфу України, завдання по країнам, з якими наша держава має спільні кордони, виконали завдання з поняттями.

Але мали труднощі з характеристикою різних видів корисних копалин, з характеристикою гідрографічних особливостей України.

Повнотою відповідей відрізняються роботи: Бурноса О. (8-В), Лавенецько- го М. (8-В). Джуми А. (8-В), Євсеєнко З (8-В), Зайця В (8-Г), Матвієнко Т. (8-Г), Ліхтар Д. (8-Б), Кабанової О. (8-Б), Хоменка X. (8-Б).

В той же час - 10 учнів показали середній рівень знань, а 2 учні 8-Г класу (Сова Д., Алієв Н.) виконали завдання на початковому рівні.

За результатами І семестру учні 8-А, 8-В класів покращили свої навчальні досягнення, учні 8-Б, 8-Г класів підтвердили рівень, який виявили на конт­рольній роботі.
Висновки контрольних робіт (учитель Стебловська Н.М.):

Клас

К-сть учнів

Пи­сали роботу

Високий

Достатній

Середній

Початковий

кр

%

Іс

%

кр

%

Іс

%

кр

%

Іс

%

кр

%

Іс

%

9-А

31

28

1

3,6

6

21

13

46,4

9

32

14

50

11

24

-

-

-

-

9-Б

28

22

3

13,6

5

23

15

68,2

13

59

4

18,2

4

18

-

-

-

-

9-В

24

19

-

-

-

-

7

36,8

11

58

12

63,2

8

42

-

-

-

-

9-Г

37

31

6

20

8

29

21

67,7

18

64

4

12,3

5

18

-

-

-

-

Всього

120

100

10

9,3

4,7

18

14

54,7

13

16

8,5

36

7

20

-

-

-

-

Серед учнів 9-х класів краще виконали завдання учні 9-Г класу. 87,7% учнів виконали завдання на високому і середньому рівні. Кращі роботи: Петренко І., Петівотова А., Нікітенко С., Чемериса О.

Питання першого, другого рівня виконали майже всі учні 9-х класів.

Але питання третього та четвертого рівнів, зокрема характеристика геополі- тичного положення України, характеристика етнографічних районів, характе­ристика галузей паливної промисловості викликала труднощі.

Низький рівень знань показали учні: Шадська К. (9-Б), Хоменко Д. (9-Б), Шкурко В. (9-Б), Алієва Д. (9-А), Калмиков Г. (9-А), Мурашко О. (9-А), Заідо- ва П. (9-А), Гранкін О. (9-В), Малиновський С. (9-В).

За результатами І семестру учні 9-А класу покращили рівень навчальних досягнень, а учні 9-Г, 9-Б класів підтвердили рівень, який виявили під час контрольної роботи.

Виходячи із вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:


    1. Обговорити аналіз контрольних робіт з географії на засіданні МО вчи­телів географії.

До 14.01.20 р.

Стебловська Н.М.    1. Систематично проводити моніторинг навчальних досягнень учнів з ме­тою підвищення рівня знань учнів.

Постійно

Совєтова Г.В.

Стебловська Н.М.


    1. Відпрацювати систему формування географічних умінь та навичок.

Постійно

Учителі географії    1. Використовувати диференційовані завдання з метою формування у учнів позитивного ставлення до навчання.

Постійно

Тригубенко О.О.    1. Систематично здійснювати контроль за засвоєнням програмового ма­теріалу.

Постійно Стебловська Н.М. Тригубенко О.О.

    1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Совєтову Г.В.

Директор

НАКАЗ № 24

від 17.01.20 р.

Про ведення

трудових книжок

Згідно з річним планом роботи школи № адміністрацією було перевірено

ведення та зберігання трудових книжок.

Відповідно до статті 48 КЗпП України трудова книжка є основним докумен­том про трудову діяльність працівника.

За ведення трудових книжок відповідає секретар школи Лисова Ю.Г. Веден­ня трудових книжок здійснюється згідно з інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і Міністерства соціального захисту насе­лення України від 29 липня 1993 р. № 58.

Важливою є норма, передбачена п. 2.5. Інструкції, згідно з якою кожен пра­цівник повинен бути ознайомлений під розписку з кожним записом, що за­носиться до трудової книжки на підставі наказу про призначення на роботу, переведення і звільнення.

До трудових книжок заносяться відомості про роботу, заохочення та наго­роди за успіхи в роботі, зразкове виконання своїх функціональних обов'язків у колегіумі.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності.

Секретарем Лисовою Ю.Г. ведеться книга обліку трудових книжок праців­ників колегіуму. Відповідно до книги обліку тривалий термін відсутні трудові книжки Кудлай Л.П. (22.04.20 р.), Бринзи П.М. (з 01.09.20 р).

Виходячи із вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:


     1. Всі записи в трудовій книжці вносити не пізніше тижневого терміну після видання відповідного наказу про призначення на роботу, переведення і звільнення.

Постійно Лисова Ю.Г.

     1. Заносити відомості про роботу, заохочення та нагороди за успіхи в ро­боті, зразкове виконання своїх функціональних обов'язків у школі не пізніше тижневого терміну після видання відповідного наказу.

Постійно Лисова Ю.Г.

     1. Повернути трудові книжки секретарю.

До 23.01.20 р.

Кудлай Л.П.

Бринза П.М.


     1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

НАКАЗ № 27

від 17.01.20 р.

Про стан методичної роботи

в колегіумі у І семестрі 20 - 20 н.р.

Згідно з річним планом роботи педагогічний колектив працює над єдиною методичною проблемою: «Самореалізація творчої особистості в умовах інно­ваційної структури» та проблемою, над якою працює колегіум: «Особистісно орієнтований підхід до розвитку творчих та індивідуальних здібностей учнів».

На початку навчального року була створена науково-методична рада коле­гіуму на чолі з директором школи. До її складу увійшли заступники директо­ра з навчально-виховної роботи: Совєтова Г.В., Гребницька О.І., Кугмир Л.І., Джендежро Л.А., заступник директора з виховної роботи Редчиць С.І., керів­ники методичних об'єднань: Кошева О.І., Новік С.М., Остапенко Т.С., Кондо- вич Л.Ф., Гончар О.М., Бойко Т.В., Стебловська Н.М., Татаренко Н.М., Мох­нач Т.М., Шумило А.В., Кукса О.Л., Малеванова Ї.А., Ковальчук А.Е.

Протягом І семестру відбулися засідання науково-методичної ради колегіуму за темами; • обговорення плану роботи на 20 - 20 н.р.;

 • затвердження тем науково-дослідницької роботи учнів колегіумного відді­лення МАН;

 • підсумки атестації за минулий та її задачі на наступний н.р.

 • організація курсової підготовки у 20 - 20 н.р. та її результативність в

минулому навчальному році;

 • робота творчих груп;

 • використання педагогічним колективом ефективних методів та прийомів навчання щодо стимулювання учнів до використання своїх інтелектуаль­них можливостей;

 • підведення підсумків першого та другого етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін;

 • підготовка команди колегіуму до участі у III етапі Всеукраїнських олім­піад;

 • моніторинг знань учнів з основ наук за І семестр;

 • підготовка учнів до активного сприйняття засвоєння нового матеріалу - проблема навчання на уроках.

Методичний кабінет збагатився новими матеріалами: методичні рекоменда­ції з питань профільного навчання, методичної роботи, дидактичного менедж­менту, обдаровані діти, планування роботи, тематичними розробками вчителів, друкованими матеріалами.

З метою вдосконалення методичної підготовки, знайомства із сучасними ви­могами до уроку, педагогічними технологіями, забезпечення реальної дієвої ди­ференційованої допомоги вчителям у підвищенні їх професійної майстерності, а також інформаційного забезпечення педагогічних працівників з проблем ос­віти, педагогіки, психології проводились методичні оперативки: • планування роботи на новий навчальний рік;

 • «Про організацію педагогічного шефства над молодими вчителями»;

 • «Учитель - дослідник»;

 • «Як проводити наукове дослідження»;

 • «Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної се­редньої освіти»;

 • «Вивчення та узагальнення перспективного та педагогічного досвіду»;

 • «Форми, методи, засоби формування в учнів умінь та навичок у процесі розвитку і їх пізнавальної активності».

Протягом І семестру відбулися психолого-педагогічні семінари за темами:

  1. «Формування навчальної мотивації та підвищення пізнавальної актив­ності учнів».

  2. «Взаємини в системі »Вчитель - учень».

У школі працюють творчі групи: «Клуб творчих педагогів» (керівник Кон­дович Л.Ф.); «Розвиваюче навчання - основа формування творчої особистості» (керівник Кравченко Л.І.); «Творчий вчитель на сучасному уроці» (керівник Сергієнко Л.О.).

Педагоги школи активно працюють з пропаганди ППД, публікують свої ме­тодичні та педагогічні знахідки в обласній та республіканській пресі.

За зазначений період вийшли друковані праці Ананко Ж.П. у журналі «Ди- восвіт» та у журналі «Обдарована дитина», Фокіної С.А. у журналі «Педагогіч­ні обрії», Гринько С.В. у журналах: «Філософія освіти», «Педагогічні обрії» та науковому збірнику МОНУ «Стратегія управління закладами освіти в умовах формування інформаційного суспільства».

Заступники директора з навчально-виховної роботи Совєтова Г.В.. Гребни - цька О.І., вчитель образотворчого мистецтва Шумило А.В. за запрошенням інституту навчальної літератури Міністерства освіти і науки України стали незалежними експертами навчальних підручників 6-х класів у 2006р.

У той же час відповідно до річного плану не була проведена презентація ме­тодичного об'єднання вчителів трудового навчання (керівник Малеванова І.А.). Вчителі МО фізичного виховання (керівник Татаренко Н.М.), трудового на­вчання (Малеванова І.А.), фізики (керівник' Гончар О.М.), хімії та біології (Мохнач Т.М.) не взяли участь у декаді уроків за сучасними педагогічними технологіями.

Досить низьке взаємовідвідування уроків серед вчителів школи.

Молоді вчителі не відвідували уроки більш досвідчених вчителів.

Виходячи із вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:

1. Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти та звітува­ти про роботу над науково-методичною проблемою на засіданні НМР.

1 раз на рік Керівники МО


   1. Спланувати відкриті уроки під час проведення «Декади нестандартних уроків».

До 01.02.20 р.

Керівники МО

Совєтова Г.В.


   1. Провести презентацію МО вчителів трудового навчання, початкових класів.

~ Лютий-квітень 20 р.

Малеванова І.А.

Кукса О.Л.


   1. Залучити вчителів методичного об'єднання музики та образотворчого мистецтва до участі у науково-дослідницькій та експериментальній роботі за темою: «Художньо-естетична освіта і виховання учнів загальноосвітніх нав­чальних закладів у процесі впровадження інтерактивних курсів».

II семестр

Шумило А.В.

Колесник О.І.


   1. Керівнику «Школи молодого вчителя» контролювати у II півріччі відві­дування молодими вчителями та вчителями, які мають недостатній педагогіч­ний досвід, уроків досвідчених вчителів.

Протягом II півріччя

Гребницька О.І.   1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Совєтову Г.В.

Директор

НАКАЗ № 29ДОДАТКИ ЗРАЗКИ НАКАЗІВ 67

НАКАЗ № З 67

НАКАЗ № 16 72

НАКАЗ № 17 74

НАКАЗ № 106 79

НАКАЗ № 118 91

НАКАЗ № 120 93

НАКАЗ № 121 94

НАКАЗ № 122 95

НАКАЗ № 123 95

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ 96

НАКАЗ № 124 97

НАКАЗ № 126 97

НАКАЗ № 128 98

НАКАЗ № 131 100

НАКАЗ № 133 101

НАКАЗ № 134 103

НАКАЗ № 135 106

НАКАЗ № 140 111

НАКАЗ № 153 120Лисова Ю.Г. - секретар колегіуму Гребницька О.І. - заступник директора з навчально-виховної роботи

        1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

НАКАЗ № 106

від 31.03.20 р.

Про результативність засідання атестаційної комісії школи №

На основі предметних заяв, результатів таємного голосування та у відповід­ності з Положенням про атестацію педагогічних працівників України,

НАКАЗУЮ:


         1. Присвоїти II кваліфікаційну категорію з 29.03.20 р.:

Милиці Л.Ю. вчителю англійської мови

Терещенко С.Ф. вчителю англійської мови

Капелюсі Г.М. вихователю ГПД

Топчій Н.В. вчителю фізики         1. Присвоїти І кваліфікаційну категорію з 29.03.20 р.:

Стебловській Н.М. вчителю географії

Боровій Л.М. вчителю російської мови

і зарубіжної літератури Каушан Н.В. вчителю математики

Ананко О.О. вчителю хімії, біології         1. Підтвердити І кваліфікаційну категорію з 29.03.20 р.:

Фокіній С.А. вчителю англійської мови

         1. Встановити: «відповідає посаді, яку займає» з 29.03.20 р.:

Молчуну Й.К. вчителю «Захист Вітчизни»

         1. Порушити клопотання перед управлінням освіти Чернігівської міської ради про встановлення кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»:

Денисенко І.Л. вчителю початкових класів

про підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та присвоєння звання «Старший учитель»:

Решетніковій Н.В. вчителю біології

Редчиць С.І. вчителю російської мови

і зарубіжної літератури про підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та звання «Старший учитель»:

Бурмаці 1.1. вчителю початкових класів

Новік С.М. вчителю російської мови

і зарубіжної літератури Кондович Л.Ф. вчителю математики

про підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та звання «Учитель-методист»:

Вашко О.М. вчителю-логопеду

Завгородній Л.П. вчителю фізики


         1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Совєтову Г.В.

ВИТЯГ


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Учнівське самоврядування iconФормування громадської компетентність учнів через органи учнівського самоврядування Учнівське самоврядування
Учнівське самоврядування – управління життєдіяльністю шкільного колективу, здійснюване учнями школи разом з учителями та батьками,...
Учнівське самоврядування iconУчнівське самоврядування білозерського району
На сучасному етапі розвитку суспільства особливої актуальності набуває проблема виховання соціально активної, творчої, компетентної...
Учнівське самоврядування iconМетодичні рекомендації до проведення уроків місцевого самоврядування, присвячених Дню місцевого самоврядування в Україні
Однак значна кількість дітей залишається поза межами активної громадської діяльності, що в майбутньому, як свідчить практика життя,...
Учнівське самоврядування iconПро місцеве самоврядування в Україні
Котовської міської ради з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики, керуючись...
Учнівське самоврядування iconРішення № Проект від 31 січня 2017 року м. Вашківці Про попередній розгляд Статуту Вашківецької отг
З метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування,...
Учнівське самоврядування iconКонкурсі «Вінниччина регіон успішних людей»
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст ст. 10, 33-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»...
Учнівське самоврядування iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
«Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)...
Учнівське самоврядування iconЗакон України «Про освіту»; Закон України «Про дитячі та молодіжні громадські організації»; Положення про загальноосвітній навчальний заклад; Статут школи; Положення про організацію діяльності учнівського самоврядування
З розвитком дитячого та молодіжного лідерського руху актуальним стало питання аналізу діяльності органів учнівського самоврядування,...
Учнівське самоврядування iconАктуальні гранти, проекти та програми «Розвиток місцевої демократії – важлива складова реформи місцевого самоврядування»
«Розвиток місцевої демократії – важлива складова реформи місцевого самоврядування»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка