Укладач: доцент, кандидат філологічних наук Грицюта Н. М. Історія реклами та зв’язків з громадськістю робоча навчальна програма для студентів спеціальності „Реклама та зв’язки з громадськістю”Сторінка1/4
Дата конвертації10.10.2017
Розмір0,49 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Інститут журналістики
Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю
Укладач: доцент, кандидат філологічних наук Грицюта Н.М.

Історія реклами та зв’язків з громадськістю


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності „Реклама та звязки з громадськістю
Затверджено

на засіданні кафедриПротокол № ___

від „___”___________2007р.

Зав. кафедри

____________ проф.Іванов В.Ф.

Декан факультету/ Директор інституту_____________ проф.Різун В.В.

КИЇВ – 2007
Робоча навчальна програма з дисципліни

«Історія реклами та зв’язків з громадськістю”

Укладач: доцент, кандидат філологічних наук Грицюта Н.М.

Лектор: доцент, кандидат філологічних наук Грицюта Н.М.

Викладач: доцент, кандидат філологічних наук Грицюта Н.М.

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 200__р.
___________________________

Підпис голови НМК факультету/ інституту

Вступ

Дисципліна “Історія реклами та зв’язків з громадськістю” є базовою нормативною дисципліною для спеціальності “Реклама та зв’язки з громадськістю”. Рекомендується викладати на І курсі протягом 1 семестру обсягом 72 години з них лекцій - 18 год., семінарських (практичних) - 18 год., самостійна робота - 36 год. та форма підсумкового контролю - іспит.Мета і завдання навчальної дисципліни

Мета дати майбутнім фахівцям систематизоване й емпірично аргументоване уявлення про історичне становлення рекламної діяльності та зв’язків з громадськістю в культурі, переумови їх виникнення та про соціально-психологічні, економічні, культурологічні, етико-естетичні складові процесу, а також акцетувати увагу на своєрідності розвитку реклами й зв’язків з громадськістю як видів масової комунікації в різних суспільно-історичних умовах Західної Європи, США, Росії, України.

Завданнянавчити майбутніх рекламістів та спеціалістів по зв’язках з громадськістю з’ясовувати причинно-наслідковий зв’язок виникнення, становлення, формування масових комунікацій в залежності від геополітичного контексту еволюційних змін та типологічні риси, притаманні комунікативній діяльності в різних країнах і регіонах у різні епохи.
Предмет навчальної дисципліни,
Історико-системний аналіз розвитку реклами і зв’язків з громадськістю в країнах Західної Європи, США, України в контексті формування державності та трансформації соціально-економічних факторів.

Основні тенденції розвитку рекламної та ПР-діяльності на сучасному етапі: аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду,

Вимоги до знань та вмінь

Студент повинен знати:

 • історію зародження, становлення і розвитку таких сучасних масових комунікацій, як реклама і зв’язки з громадськістю;

 • основні тенденції формування рекламних і ПР-технологій;

 • методи і прийоми реклами і зв’язків з громадськістю як комунікацій в ретроспективному дискурсі;

 • еволюцію формування інституцій та регулючих діяльність систем як владних структур, так і громадських організацій;

 • історико-суспільні особливості формування „національних шкіл” реклами та зв’язків з громадськістю, їх політико-соціальну обумовленість, основні постаті, що зробили посутній внесок і концептуально вплинули на процес становлення комунікативних систем;

 • сучасний стан розвитку реклами та зв’язків з громадськістю в Україні, його суттєві здобутки й недоліки, шляхи усунення останніх та виходу із кризових ситуацій, спираючись на науково-теоретичний та практичних досвід зарубіжних держав.


Студент повинен вміти:

 • проаналізувати еволюцію реклами і зв’язків з громадськістю з моменту виникнення до сьогодення;

 • вказати джерела сучасних принципів і методів рекламної діяльності та зв’язків з громадськістю, а також специфіку формування рекламних і PR-технологій;

 • охарактеризувати розвиток реклами і зв’язків з громадськістю в контексті політичних, економічних, соціальних, правових і культурних перетворень;

 • враховуючи національні традиції еволюційних процесів здійснювати типологічний аналіз соціальних комунікацій на діахронічному і синхронічному рівнях, робити узагальнюючі висновки;

 • користуватися при історико-аналітичних дослідженнях сучасним понятійним (термінологічним) і методичним інструментарієм, що є набутком як вітчизняної, так зарубіжної науки.


Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі. Нормативна навчальна дисципліна "Історія реклами та зв’язків з громадськістю" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", базовою для вивчення таких спеціальних дисциплін як "Основи реклами та зв’язків з громадськістю", "Вступ до спеціальності”, „Креатив у рекламі та зв’язках з громадськістю”.

Система контролю знань та умови складання іспиту. Навчальна дисципліна "Історія реклами та зв’язків з громадськістю" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 модулів.

Контроль знань.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Оцінювання за формами поточного і модульного контролю:
Поточний контроль

- усна відповідь – 6 балів;

- доповнення – 3 бали;

- письмова контрольна робота (на семестр 2 контрольних роботи) – 10 балів;

- письмова самостійна робота (на семестр 2 самостійних роботи) – 5 балів;

- домашня письмова робота (реферат) – 10 балів;

- підготовка до семінарів,

самостійне опрацювання наукової літератури у вигляді конспектів – 6 балів;

- колоквіум – 10 балів;

- модульна контрольна робота – 12 балів.

Модульний контроль: 1 колоквіум, 1 модульна контрольна роботи (протягом семестру).

За кожний змістовий модуль впродовж семестру:

І модуль – 55 балів; ІІ модуль – 45 балів.За результатами кожного семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як накопичувальна оцінка за кожен з двох модулів у семестрі та оцінки за іспит. Іспит оцінюється в 20 балів (максимально).
При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

зараховано

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

незадовільно

не зараховано

1 – 34

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє арифметичне за два змістовні модуля, яке менше ніж 60 балів, то студент не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни "Історія реклами та зв’язків з громадськістю”.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


лекції

Назва лекції

Кількість годин

лекції

семінари/ лаборат., прак тичні

Самостійна робо

та

Інші форми контр.

Змістовий модуль 1. Історія реклами: світовий і вітчизняний дискурс.

1

Протореклама як початковий етап розвитку рекламної комунікації. Реклама в античному суспільстві.

2

2

4

-

2

Реклама в західноєвропейській середньовічній культурі. Становлення рекламної комунікації в східнослов’янських державах.

2

2

4

-

3

Рекламна діяльність в Західній Європі і північно-американських колоніях у ХVІІ-ХVIII ст.. Розвиток російської реклами у Новий час.

2

2

4

-

4

Тенденції розвитку західноєвропейської реклами в ХІХ - на поч. ХХ ст..

2

2

4

-

5

Північноамериканська реклама в ХІХ – на поч. ХХ ст.. Специфіка постколоніального розвитку.

2

1

4

-

Модульний контроль (колоквіум)

-

1

-

-

Змістовий модуль 2. Історико-типологічний генезис зв’язків з громадськістю

6

Формування і розвиток суспільних комунікацій як „зв’язків з громадськістю” від Античності до Відродження.

2

2

4

-

7

Зв’язки з громадськістю в політичній і соціальній сфері ХІХ ст., їх фукціональна роль і принципи.

2

2

4

-

8

Новітні технології зв’язків з громадськістю в умовах суспільних крутозламів ХХ ст. Транснаціональний та геополітичний аспекти.

2

2

4

-

9

Історико-системний аналіз реклами і зв’язків з громадськістю в Україні в контексті розвитку державності та трансформації соціально-економічних факторів.

2

1

4

-

Модульна контрольна робота

-

1

-

-
ВСЬОГО

18

18

36

-

Загальний обсяг 72 год., в тому числі:

Лекцій18 год.

Семінари - 18 год.

Самостійна робота36 год.Тема 1. Історія реклами: світовий і вітчизняний дискурс.
Лекція 1.

Протореклама як початковий етап розвитку рекламної комунікації. Реклама в античному суспільстві.

Сутність протореклами: понятійний аппарат. Культантропологічні і етнографічні джерела, комунікативні основи виникнення. Самореклама як джерело рекламної діяльності. Символізація на початкових етапах розвитку культури і культова протореклама. Соціальні фактори формування реклами в античному суспільстві. Жанрова диференціація усної реклами в античному соціумі.Види предметно-зображальної реклами античної епохи. Письмова реклама античності: граффіті, album, римська протогазета. Емблеми і клейма (тавра) як прототипи товарних знаків і торгових марок. Антична політична реклама: генезис, різноманітність жанрів. Дійовість і результативність первісної конфесійної реклами: її предметно-зображальні засоби. Сакральні мотиви в релігійних текстах. Регулювання рекламного процесу з боку владних структур античності.Семінарське заняття 1.

Суспільні фактори виникнення рекламної комунікації. Протореклама. Жанри і види реклами в античні часи. (2 год.)


 1. З’ясуйте в чому полягає суть протореклами. Якими є відмінності протореклами від професійно сформованої реклами.

 2. Розкрийте, як складалися демонстративні прийоми застосування знакових засобів. Які типи знаків діють в проторекламі? В чому суть відмінностей символів від звичайних знаків?

 3. Наскільки широко використовувались в архаїчній символіці знаки власності?

 4. Охарактеризуйте роль протореклами в самоідентифікації особистості.

 5. В чому полягає сутність самореклами як психологічної основи рекламної діяльності?

 6. Визначте соціально-психологічні фактори самопрезентації у давніх людей, в “примітивних” культурах. Доведіть їх актуальність для становлення і розвитку рекламного процесу.

 7. Які із варіантів протореклами діють на сучасному етапі?

 8. Як зароджувалась і розвивалась в античному світі політична реклама, яким було її жанрове розмаїття?

 9. Яким чином розвиток конфесійної реклама був ареною ідеологічних та світоглядних протистоянь?

 10. Проаналізуйте способи регулювання рекламного процесу в античності.Завдання для самостійної роботи ( 4 год.)

 1. Опрацювати наукову літературу до теми семінарського заняття.

 2. Навести приклади перших зразків політичної та торгової реклами. В чому їх історичне значення?

 3. Проаналізувати як сучасна самореклама зберегла рудименти давніх цивілізацій і в чому її позитивна роль.

 4. Провести самостійне дослідження щодо історичних джерел сучасної зовнішньої реклами.

 5. Науково обгрунтувати роль глашатаїв як провісників мас-медіа в стародавні часи.

 6. Охарактеризувати своєрідність давньослов’янської протореклами по відношенню до античної.


Проблемні теми для обговорення (Теми рефератів).

 1. Зародження рекламної комунікації в давньослов’янській суспільності (період родової та родоплемінної общини).

 2. Елементи протореклами в скіфській культурі (за матеріалами археологічних свідчень).

 3. Самореклама як основа рекламної комунікації.


Рекомендована література

 • Богачева Н. Реклама. Ее возникновение и некоторые сведения из истории развития. – М., 1969.

 • Граков Б.Н. Древнегреческие керамические клейма с именами астиномов. – М., 1929.

 • Древний и средневековый Киев. // История Киева. – В 3-х т. - Т.1. - К., «Наукова думка», 1982.

 • Искусство Древнего мира // Всеобщая история искусств. – М., 1956. Т.1.

 • Корнилов Л.Н., Фильчикова Н.П. От глашатая до неона. – М.: Знание, 1978.

 • Лебедев-Любимов А.Н. Самореклама. – СПб.: Питер, 2003.

 • Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. – М., 1994.

 • Леви-Стросс К. Первобытное мышление. – М., 1994.

 • Рибаков Б.А. Город Кия. – Вопросы истории, 1980.

 • Сергеенко М.Е. Ремесленники Древнего Рима. – Л., 1968.

 • Ученова В.В., Старых Н.В. Как родилась реклама? – М., 1992.

 • Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы. 2-е изд. - СПб. ; «Питер», 2002. Федорова Е.В. Латинские надписи. – Изд-во МГУ. - М.: 1976.

 • Фроянов И.Я. Киевская Русь. Л., 1974.

 • Школьник Л.С., Тарасов Е.Ф. Язык улицы. – М., 1977.

 • Юнг К.Г. Архетип и символ. – М., 1991.

 • Buchli H. 6000 Jahre Werbung. B.1-4. Berlin, 1962-1967.

 • Paneth E. Entwicklung der Reclame vom Altertum bis zum Gegenwart. – Munchen und Berlin, 1926.


Лекція 2.

Реклама в західноєвропейській середньовічній культурі. Становлення рекламної комунікації в східнослов’янських державах періоду Київської Русі.

Історичні, політичні, економічні, релігійні, культурні передумови розвитку реклами в епоху раннього Середньовіччя. Домінуючі форми і носії реклами.

Конфесійна протореклама і раннє християнство. Подальша активізація релігійної реклами. Суспільно-економічні фактори формування, новаторство рекламних комунікацій в період класичного середньовіччя (ХІ-ХІV ст.). Зображальна реклама розвинутого Середньовіччя: геральдика та емблематика. Торгова і цехова емблематика як прообраз корпоративного стилю. Поява товарних знаків. Предплакатні жанри. Цехові демонстративні акції і саморегулювання цехової реклами. Розвиток інституціоналізованих видів масового інформування: глашатаї і герольди; професійні цехи, рекламні функції. Реклама стаціонарних закличників. Фольклорні види усної реклами Середньовіччя. Публікації від XIII ст. збірників «Лементи Парижа», «Лементи Рима», «Лементи Лондона» як рекомендацій з ведення професійної рекламної діяльності. Зображальна і письмова реклама періоду Відродження (пізнє Середньовіччя - ХV-ХVІ ст.). Роль середньовічних ярмарків як середовища обміну й засобу формування комунікації. Рекламний ярмарковий фольклор.

Становлення реклами в східнослов’янських державах періоду Київської Русі. Давньоруська епіграфіка: культура і практика графіті, монограм.


Семінарське заняття 2.

Реклама в Західній Європі в період Середньовіччя. Становлення і розвиток реклами в слов’янській культурі.


 1. Охарактеризуйте основні періоди західноєвропейського Середньовіччя відповідно до їх потреб в рекламній комунікації.

 2. Визначте і проаналізуйте провідні жанри реклами епохи Середньовіччя.

 3. Розкажіть про засоби і методи регулювання усної реклами в середньовічному місті.

 4. З’ясуйте які види конфесійної (релігійної) реклами існували в Західній Європі у Середні віки?.

 5. Яким чином еволюціонізував рекламний процес в епоху Відродження (пізнє Середньовіччя)?

 6. Опишіть розвиток професійної інституалізації реклами в середньовічній Європі.

 7. Докладно опишіть специфіку і своєрідність рекламної діяльності глашатаїв і герольдів. Як їх фах пов’язаниій з геральдичною культурою Середньовіччя?

 8. Проаналізуйте історичні шляхи і традиції формування фірмового стилю.

 9. Якою була роль і суспільно-історичне значення ярмарків в умовах формування первісного ринку як засобу комунікації.

 10. В чому полягала своєрідність формування рекламної діяльності на ранніх етапах становлення в часи Княжої Русі? Які її специфічні домінанти?


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 1. Опрацювати наукову літературу до теми практичного заняття.

 2. Навести приклади фрескового і монументального церковного і світського живопису, що створив передумови становлення плакатного жанру в рекламному процесі.

 3. Проаналізувати розвиток вітчизняної реклами на ранніх етапах в контексті західноєвропейського Середньовіччя.

 4. Провести самостійне дослідження щодо передісторії рекламного слогана.

 5. Науково обгрунтувати питання «Яким чином відбувалось цехове саморегулювання рекламної діяльності?»

 6. Що із досвіду давньої слов’янської реклами використовується в наші дні?


Проблемні теми для обговорення (Теми рефератів).

 1. Фольклорні види усної реклами Середньовіччя.

 2. Київські графіті ХІ-ХVII ст.

 3. Торгова і цехова емблематика в рекламному процесі.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Укладач: доцент, кандидат філологічних наук Грицюта Н. М. Історія реклами та зв’язків з громадськістю робоча навчальна програма для студентів спеціальності „Реклама та зв’язки з громадськістю” iconРобоча навчальна програма
Робоча навчальна програма з дисципліни «Професійна підготовка: практика pr-діяльності» для студентів напряму підготовки 030302 «бакалавр»...
Укладач: доцент, кандидат філологічних наук Грицюта Н. М. Історія реклами та зв’язків з громадськістю робоча навчальна програма для студентів спеціальності „Реклама та зв’язки з громадськістю” iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни соціологічне забезпечення зв’язків з громадськістю харків 2017 рік
...
Укладач: доцент, кандидат філологічних наук Грицюта Н. М. Історія реклами та зв’язків з громадськістю робоча навчальна програма для студентів спеціальності „Реклама та зв’язки з громадськістю” iconІмені В. Г. Короленка Кафедра філологічних дисциплін
Ф. Баландіна – доктор філологічних наук, професор Н. С. Степаненко – кандидат філологічних наук, доцент Ю.І. Браїлко – кандидат філологічних...
Укладач: доцент, кандидат філологічних наук Грицюта Н. М. Історія реклами та зв’язків з громадськістю робоча навчальна програма для студентів спеціальності „Реклама та зв’язки з громадськістю” iconРобоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжної літератури (XVII-XVIII ст.) Пп15 підготовки бакалавра
...
Укладач: доцент, кандидат філологічних наук Грицюта Н. М. Історія реклами та зв’язків з громадськістю робоча навчальна програма для студентів спеціальності „Реклама та зв’язки з громадськістю” iconРобоча програма навчальної дисципліни історія міжнародних відносин для студентів IV курсу історичного факультету
Розробник: кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії Страшнюк С. Ю
Укладач: доцент, кандидат філологічних наук Грицюта Н. М. Історія реклами та зв’язків з громадськістю робоча навчальна програма для студентів спеціальності „Реклама та зв’язки з громадськістю” iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Програму підготували
М. П. Бондар, кандидат філологічних наук (Київ); О. М. Івасюк, кандидат філологічних наук (Чернівці); С. А. Кочерга, доктор філологічних...
Укладач: доцент, кандидат філологічних наук Грицюта Н. М. Історія реклами та зв’язків з громадськістю робоча навчальна програма для студентів спеціальності „Реклама та зв’язки з громадськістю” iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
М. П. Бондар, кандидат філологічних наук (Київ); О. М. Івасюк, кандидат філологічних наук (Чернівці); С. А. Кочерга, доктор філологічних...
Укладач: доцент, кандидат філологічних наук Грицюта Н. М. Історія реклами та зв’язків з громадськістю робоча навчальна програма для студентів спеціальності „Реклама та зв’язки з громадськістю” iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою та мовами національних меншин Програму підготували
М. П. Бондар, кандидат філологічних наук (Київ); О. М. Івасюк, кандидат філологічних наук (Чернівці); С. А. Кочерга, доктор філологічних...
Укладач: доцент, кандидат філологічних наук Грицюта Н. М. Історія реклами та зв’язків з громадськістю робоча навчальна програма для студентів спеціальності „Реклама та зв’язки з громадськістю” iconКараман Ольга Володимирівна, професор кафедри української мови, кандидат педагогічних наук; Удовиченко Лариса Миколаївна, доцент кафедри української літератури І компаративістики, кандидат педагогічних наук робоча програма
Робоча програма з «Методики профільного навчання української мови І літератури» для студентів за освітньою програмою: Українська...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка