Укладач: Дудкіна Олена Олександрівна – керівник гуртка «Світова література» обласного Будинку художньої творчості, викладач кафедри української літератури та методики навчання Миколаївського національного університету імені ВСкачати 359,95 Kb.
Дата конвертації16.01.2018
Розмір359,95 Kb.
ТипПрограма

Укладач:

- Дудкіна Олена Олександрівна – керівник гуртка «Світова література» обласного Будинку художньої творчості, викладач кафедри української літератури та методики навчання Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.Рецензенти:
- Гладишев В.В. – завідувач кафедри слов’янської філології Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського, доктор педагогічних наук, професор;

- Царлова І.В. – вчитель світової літератури Миколаївської гуманітарної гімназії №2, вчитель вищої категорії.

Навчальна програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму «Світова література» є логічним розширенням шкільного курсу дисципліни та спрямована на осягнення національної своєрідності феномена мистецтва слова, формування навичок науково-дослідницької роботи та реалізацію творчого потенціалу здібних учнів.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Головним завданням сучасної позашкільної освіти є створення умов для всебічного розвитку індивідуальності кожного учня, формування життєвих компетентностей, які забезпечать його конкурентоспроможність у суспільстві, здатність адекватно реагувати на виклики часу, критично мислити, творчо використовувати набуті, а при необхідності, здобувати нові знання для розв’язання нагальних проблем.

Перехід до високотехнологічного інформаційного суспільства зумовлює актуальність питання про збереження духовного потенціалу людства, гуманітарного виховання молоді, ознайомлення її із здобутками світового мистецтва, зокрема мистецтво слова, як одного з універсальних виявів культури, формування високих естетичних запитів підростаючого покоління, виховання ерудованої, всебічно розвиненої, духовно багатої особистості. Вагома роль у цьому процесі належить дисциплінам гуманітарного циклу, а особливо курсу «Світова література».

Програма з позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму «Світова література» є логічним розширенням шкільного курсу дисципліни та спрямована на осягнення національної своєрідності феномена мистецтва слова, формування навичок науково-дослідницької роботи та реалізацію творчого потенціалу здібних учнів.

Слухачі секції – учні 9-11 класів.

Програма розрахована на 2 роки навчання. Рівень навчання - основний,

144 години на рік (4 год. на тиждень).

Програма розроблена на основі програми «Зарубіжна література» Т.П.Левчук, І.М.Шевченко, схваленою Комісією з проблем виховання учнівської та студентської молоді Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (протокол № 2 від 30.03.2010)Мета програми – поглиблення літературної освіти учнів, оволодіння ними навичками науково-дослідницької роботи, профільна підготовка, формування читацької компетентності, естетичного смаку, ерудиції, культури спілкування.

Складові цієї мети реалізуються через завдання, що сприяють формуванню таких компетентностей: 1. пізнавальної: поглиблення знань зі світової літератури, ознайомлення учнів з вершинними явищами та закономірностями розвитку світового літературного процесу; актуалізація літературознавчих понять і термінів, необхідних для повноцінного аналізу й інтерпретації художніх текстів; ознайомлення з методами наукового пізнання;

 2. практичної: формування умінь та навичок літературознавчого аналізу, самостійного опрацювання наукової літератури, обробки і використання інформації, презентації результатів наукового дослідження; розвиток умінь щодо визначення національної своєрідності і загальнолюдської значущості літературних творів, у тому числі шляхом компаративного аналізу;

 3. творчої: розвиток критичного, образного, абстрактного мислення, усного і письмового мовлення, вміння відповідно до мети і ситуації мовлення добирати мовні засоби, брати участь у дискусії; формувати широке коло читацьких компетенцій, естетичний смак; реалізація творчих здібностей особистості;

 4. соціальної: залучення до найвищих досягнень світової культури через вивчення кращих зразків світової літератури; набуття навичок самостійно здобувати та аналізувати потрібну інформацію; формування толерантного ставлення до позиції інших, сприйняття та розуміння естетичних систем та стилів світової літератури; виховання поваги до духовних здобутків людства.

Організаційні форми роботи: лекція, лекція з елементами бесіди, практичне заняття, семінар, самостійна робота слухачів, індивідуальна робота.

Методи навчання: традиційні (репродуктивний, евристичний, дослідницький, дискусія, бесіда тощо) та інтерактивні («велике коло», «мікрофон», «мозковий штурм», аналіз проблеми).

Індивідуальна робота передбачає консультації з науково-дослідницької роботи, роботу з каталогами, роботу в архівах та бібліотеках, обробку та узагальнення результатів пошуково-дослідницької діяльності, поглиблене вивчення окремих літературознавчих питань, оформлення результатів дослідження.

Контроль здійснюється у формі різнорівневих завдань (контрольних робіт), перевірки творчих робіт.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


№ п/п

Тема заняттяКількість годин

усього

теоретичні

практичні

1-й рік навчання

1.

Вступне заняття

2

2
2.

Літературознавство як наука

8

4

4

3.

Художня література – мистецтво слова

8

4

4

4.

Художній образ

12

6

6

5.

Основні етапи розвитку літературознавства

8

4

4

6.

Літературознавчі школи і методи ХІХ століття

14

8

6

7.

Літературознавство ХХ століття

14

8

6

8.

Роди, види, жанри художньої літератури

16

8

8

9.

Зміст і форма літературного твору

14

6

8

10.

Мова художнього твору. Різновиди тропів

12

4

8

11.

Поетичний синтаксис. Фігури

8

4

4

12.

Віршування

16

8

8

13.

Навчальні екскурсії

12
12
Разом

144

66

78

2-й рік навчання

1.

Вступне заняття

2

2
2.

Літературні напрями і культурні епохи. Напрям. Метод. Стиль.

8

4

4

3.

Романтизм як напрям світової літератури

4

2

2

4.

Романтизм в німецькій літературі. Школи німецького романтизму.

12

4

8

5.

Художня система французького романтизму

12

4

8

6.

Розвиток романтизму в англійській літературі

12

4

8


7.

Романтизм в американській літературі

12

4

8

8.

Реалізм як літературний напрям у літературі ІІ половини ХІХ століття

4

2

2

9.

Реалізм у французькій літературі

12

4

8

10.

Своєрідність англійського реалізму

12

4

8

11.

Реалізм у російській літературі

12

4

8

12.

Американський реалізм

10

2

8

13.

Модернізм у світовій літературі

12

6

6

14.

Основи науково-дослідницької діяльності

18

6

12
Підсумкове заняття

2

2Разом

144

54

90

ЗМІСТ ПРОГРАМИ


1. Вступне заняття (2 год.)

Мета, завдання навчального курсу. Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Організаційні питання. Рекомендована література.


2. Літературознавство як наука (8 год.)

Літературознавство – наука про літературу. Основні й допоміжні галузі літературознавства. Взаємозв'язок літературознавства з мовознавством, мистецтвознавством, історією, психологією, філософією, соціологією, етикою, естетикою, логікою та іншими науками.Практична робота. Створення мультимедійної схеми «Основні й допоміжні галузі літературознавства». Обговорення повідомлень.
3. Художня література – мистецтво слова (8 год.)

Література і наука. Наукове і художнє освоєння світу людиною. Види мистецтва. Синкретизм первісного мистецтва. Гіпотези про виникнення різних видів мистецтва. Проблема їх класифікації.

Художня література як мистецтво слова. Словесно-образний характер літератури.

Практична робота. Обговорення повідомлень та мультимедійних презентацій «Види мистецтва». Відвідування художнього музею. Відвідування театру.
4. Художній образ (12 год.)

Художній образ і наукова абстракція. Філософське розуміння образу як будь-якого відображення життя у свідомості людей.

Визначення літературно-художнього образу. Художній образ і його відношення до дійсності.

Види образності. Ілюстративні, фактографічні, публіцистично-ілюстративні образи.

Відмінні риси художнього образу типізація, емоційність. Проблема класифікації художньо-літературних образів. Образи на рівні твору: персонаж, оповідач, розповідач, образ автора, образ читача, ліричний герой. Пейзаж, інтер'єр, художня деталь. Словесний образ.

Практична робота. Семінар «Образна система твору». Виконання творчих завдань (класифікація образів-персонажів епопеї Л.Толстого «Війна і мир»).
5. Основні етапи розвитку літературознавства (8 год.)

Зародження літературознавства в античну епоху. Аристотелівська та платонівська концепція мистецтва. «Поетика» Аристотеля.

Погляди на мистецтво в епоху Середньовіччя. Естетика Відродження.

Класицизм. Н. Буало – теоретик класицизму. Трактат «Поетичне мистецтво».

Зародження та становлення української літературної теорії Києво-Могилянська академія. Давні поетики.

Естетика Просвітництва. Праці Д. Дідро та Г.-Е. Лессінга

Ф. Шлегель як теоретик романтизму.

Класичний період у розвитку ідеалістичної естетики. І. Кант, Г.В.Ф. Гегель.

Розвиток національної теоретико-літературної думки в першій половині XIX ст. (Харківська школа дослідників; літературно-естетичні погляди Т.Шевченка), другої половини XIX – початку XX століття (М. Драгоманов, І.Білик, Леся Українка, Д. Донцов, І. Франко – теоретик літератури), 20-30-х років XX століття. Новітня українська наукова думка.

Практична робота. Підготовка і виголошення доповіді на тему за вибором.
6. Літературознавчі школи і методи XIX століття (14 год.)

Міфологічна школа (значення міфів для художньої творчості міфологічні образи, сюжети, мотиви у творах світової літератури), культурно-історична школа (філософія позитивізму, розуміння творчості як відтворення соціального життя суспільства, зв'язок творчості митця з широким культурним контекстом), біографічний метод (зв'язок художнього твору з біографічними фактами), порівняльний метод (компаративістика).Практична робота. Семінар «Літературознавчі школи і методи XIX століття».
7. Літературознавство XX століття (14 год.)

Філологічна школа (засадничі положення філологічного (текстологічного) аналізу твору – література як вид мистецтва, історизм літературного явища, зв'язок тексту з культурно-історичним контекстом, врахування варіантів тексту, місце його серед інших творів автора і сучасників, вплив аналізованого тексту на інші літературні явища), інтуїтивізм (вплив філософського вчення на літературу, визнання ірраціональних джерел творчості), формальна школа (аналіз твору через аналіз форми), психоаналіз (пошук психологічних витоків творчості), структуралізм (розуміння тексту як сукупності знаків, які мають значення і можуть бути розшифровані), деконструктивізм.Практична робота. Семінар «Літературознавство XX століття: тенденції, методи, школи».
8. Роди, види, жанри художньої літератури (16 год.)

Проблема структурування художніх творів. Рід, вид, жанр, жанровий різновид.

Історичні передумови виникнення й розвитку різних родів, видів та жанрів художньої літератури.

Епос, лірика, драма – основні роди літератури. Їх жанри.Практична робота. Підготовка мультимедійної схеми «Рід, вид, жанр, жанровий різновид».

Виконання творчих завдань (з'ясування жанрової специфіки твору М.Булгакова «Майстер і Маргарита»).


9. Зміст і форма літературного твору (14 год.)

Зміст і форма твору. Взаємозв'язок змісту і форми, їх єдність і взаємозумовленість. Твір як цілість змісту і форми.

Історична динаміка питання змісту і форми.

Основні елементи змісту – тема, ідея, конфлікт, характери пафос, тенденція. Предметний і внутрішній зміст.

Визначення форми твору. Формальні елементи літературного твору – жанр, композиція, художня мова, ритм.

Проблема «сюжет – фабула»: історична динаміка питання та сучасне трактування. Внутрішні та зовнішні аспекти форми.

Гармонійна єдність змісту і форми – ознака художньої довершеності літературного твору.

Практична робота. Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати змістові та формальні елементи літературного твору.


10. Мова художнього твору. Різновиди тропів (12 год.)

Тропи. Різновиди тропів. Епітет. Історія терміна. Фольклорні епітети. Прості (сполучникові та безсполучникові) й розгорнуті. Порівняння: пряме, заперечне, поширене.

Метафора як один з найуживаніших видів тропа і одне з найцікавіших явищ мови та мислення. Визначення метафори.

Перенесення ознак як основа всіх тропів.

Проблема природи тропа, психології його творення в історичному роз­витку. Аристотель, Цицерон про метафору. Теорія тропів О. Потебні.

Природа метафори. Метафора-загадка. Асоціації – основний принцип творення метафори.

Різновиди метафори. Персоніфікація. Типи метафори: живе неживе, неживе – живе, живе – живе, неживе – неживе.

Практична робота. Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати тропи та з'ясовувати їх змістову функцію.
11. Поетичний синтаксис. Фігури (8 год.)

Синтаксис художньої мови, його особливості, відмінність від синтаксису буденної мови.

Фігури поетичної мови, їх різновиди: анафора, антитеза, асиндетон, градація, еліпсис, інверсія, паралелізм, плеоназм.

Експресивні функції фігур поетичної мови (на прикладі літературних творів)Практична робота. Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати змістову функцію фігур. Виконання творчих завдань (аналіз поезії символістів).
12. Віршування (16 год.)

Віршознавство в літературознавчих дослідженнях. Розділи віршознавства: метрика, строфіка, фоніка. Методи віршознавства як науки.

Визначення вірша. Вірш і проза. Ритм. Ритмічна організація вірша. Первинний і вторинний ритм. Форми вторинного ритму вірша. Індивідуальна своєрідність ритмічної організації вірша.

Проза і вірш як два різновиди художньої мови, спільне й відмінне між ними. Ритмічна організація прози і вірша.

Звукова організація вірша.

Прозорість мови. Евфонія і какофонія. Специфіка звукової функції вірша Типи звукових повторів. Художня функція звукових повторів емоційно-смислова; функція виділення значимих слів. Скоромовки-язиколамки. Каламбур. Анафора. Рима-луна. Ономатопеї. Буриме. Абеткові (алфавітні) вірші. Акростихи та мезостихи. Логогрифи. Паліндроми. Анаграма, метаграма.

Походження і розвиток віршування. Визначення віршування. Квантативне і квалітативне віршування. Національна версифікація, українські системи віршування: силабічна, силабо-тонічна, тонічна.

Системи віршування. Квантативне і квалітативне віршування. Визначення рими. Походження рими. Класифікація типів рим. Способи римування. Художнє значення рими, її функції: ритмічна, смислова, евфонічна, композиційна. Строфа та її ознаки. Поезії строфічні та астрофічні.

Прості та канонізовані строфи.

Практична робота. Виконання творчих вправ на закріплення вмінь з'ясовувати змістову функцію елементів віршування класичних і некласичних віршів.

Виконання творчих завдань (віршознавчий аналіз поезії С.Єсеніна «Закружилась листва золотая»).


13. Навчальні екскурсії (12 год.)
14. Літературні напрями і культурні епохи.

Напрям. Метод. Стиль. (8 год.)

Взаємопов'язаність зміни типів художнього світосприйняття наступності епох.

Зміна епох – особливість розвитку культури. Античність. Середньовіччя. Протилежні концепції творчості.

Ренесанс. Відродження античного світогляду, зокрема Аристотелевої сентенції: «Мистецтво – це наслідування життя».

Бароко. Епоха, метод, стиль. Романтичний тип світосприйняття – основа бароко.

Класицизм. Просвітництво. Сентименталізм. Романтизм. Реалізм. Модернізм: символізм, імпресіонізм, експресіонізм, футуризм, сюрреалізм. Постмодернізм.Практична робота. Підготовка і виголошення доповіді на тему за вибором.

Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору.

Виконання творчих завдань (порівняльна характеристика стилів бароко та класицизму).
15. Романтизм як напрям світової літератури (4 год.)

Історико-політичні передумови виникнення романтизму в Західній Європі та Америці. Преромантизм. Світоглядні засади романтизму. Естетика і поетика романтизму. Течії в літературі романтизму.Практична робота. Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати типологічні ознаки романтизму.

Виконання творчих завдань (порівняльна характеристика фольклорної та літературної балад).


16. Романтизм в німецькій літературі. Школи німецького романтизму. (12 год.)

Чотири періоди німецького романтизму. Ранній романтизм. Літературно-художній та філософсько-естетичний аспект Єнського гуртка романтиків.

Гейдельбергський гурток романтиків.

Світоглядні позиції Г. Клейста. Тема кохання у творчості Г. Клеийста («Пентесілеї», «Кетхен із Гейльбронка»). Структурні новації комедії «Розбитий глечик».

Е.Т.А. Гофман – письменник бідермаєру. Поетика повістей казок «Золотий горнець», «Малюк Цахес».

Збірка «Серапіонові брати».Практична робота. Семінар «Представники та школи німецького романтизму» Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору.

Виконання творчих завдань (аналіз повісті-казки Е. Т. А. Гофмана «Малюк Цахес»)


17. Художня система французького романтизму (12 год.)

Періодизація французького романтизму. Становлення французького романтизму. Творчість Ж. де Сталь та Б. Констана. Період Реставрації і Липневої монархії. А. де Ламартін - перший у Франції романтик. «Поеми» А. де Віньї.Практична робота. Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору. Виконання творчих завдань (укладання хронологічної таблиці розвитку романтизму у Франції).
18. Розвиток романтизму в англійській літературі (12 год)

Дві генерації поетів-романтиків Англії. Полемічна натура Вільяма Блейка. «Пісні невідання» та «Пісні пізнання» - два протилежні стани душі.

Творчість В. Водсворта і С. Колріджа. «Ліричні балади».

Дж. Г. Байрон – лірик та гострий політичний сатирик. Філософська та інтимна лірика («З єврейських мелодій»), «Східні поеми» - збірка типових романтичних поем. «Дон Жуан» і світова література.

Світогляд П. Б. Шеллі. «Королева Маб». Вплив на політичних поетів. Драма «Визволений Прометей» - вершина творчості П. Б. Шеллі.

Теми природи і мистецтва – головні у творчості Дж. Кітса.Практична робота. Семінар «Творчість Дж. Г. Байрона».

Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору.


19. Романтизм в американській літературі (12 год.)

Два етапи розвитку романтизму в Америці. Зачинатель романтизму США - В. Ірвінг. Сатиричні твори письменника («Історія Нью-Йорка від сотворіння світу до кінця голландської династії»). Новелістика В. Ірвінга.

Творчість Ф. Купера. Сюжетно-композиційні особливості пенталогії про Шкіряну Панчоху. Морська тема у творчості Купера.Ф. Купер і світова література.

Практична робота. Семінар «Творчість Ф. Купера». Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору.
20. Реалізм як літературний напрям у літературі ІІ половини

ХІХ століття (4 год.)

Формування та розвиток реалізму в літературі XIX століття його теоретичне осмислення.

Художні принципи реалістичного мистецтва, нові жанрові форми, національна специфіка.

Основні тенденції розвитку від співіснування рис романтизм реалізму до натуралістичного способу зображення.

Теми, ідеї, художні засоби.

Соціальна проблематика та поглиблений психологізм.Практична робота. Семінар «Представники реалізму у світовій літературі другої половини XIX століття, індивідуальні особливості творчого методу».

Виконання творчих завдань (укладання мультимедійної схеми типологічних ознак реалізму та натуралізму).


21. Реалізм у французькій літературі (12 год.)

Соціальні передумови розвитку французького реалізму, два етапи –становлення і ствердження (П. Ж. Беранже, П. Меріме, Ф. Стендаль, О. де Бальзак); переходу до натуралізму та символізму (Г. Флобер, Ш. Бодлер). Революційно-демократична спрямованість поезії П. Ж. Беранже.

Формування творчості П. Меріме. Романтична тема в збірці віршів «Гузла». П. Меріме – майстер реалістичної повісті та новели.

Естетичні та філософські принципи Ф. Стендаля. Роман «Червоне і чорне» - «хроніка XIX століття». Доля Жюльєна Сореля. Значення соціального середовища та особистісних рис для формування характеру героя. Формування психологічного реалізму в творчості Ф. Стендаля.

Творчість О. де Бальзака. Задум, структура, проблематика, сюже­ти «Людської комедії».

Моральна та соціальна проблематика романів О. де Бальзака. Бальзак і Україна.Практична робота. Семінар «Людська комедія» Бальзака: жанрова специфіка, особливості методу».

Виконання творчих завдань (написання реферату «Бальзак і Україна»)


22. Своєрідність англійського реалізму (12 год.)

Соціально-політична ситуація в Англії 30-40-х років XIX століття. Чартиський рух. Демократична поезія. Творчість Т. Гуда та Е. Еліота.

Особливості формування та еволюція світогляду Ч. Діккенса, його протиріччя. Відображення стану низів людського суспільства в романі «Пригоди Олівера Твіста». Гострота соціальної проблематики виховання та освіти, дитячі образи. Особливості жанру «роману виховання».

Сатирична творчість В. Теккерея.Практична робота. Семінар «Нова драма». П'єси Б. Шоу.

Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору.

Виконання творчих завдань (з'ясування типологічних ознак «роману виховання»).
23. Реалізм у російській літературі (12 год.)

Місце російської літератури у світовій літературі XIX століття. Еволюція творчості від романтизму до реалізму О. Пушкіна, М. Лєрмонтова, М. Гоголя. Загальна характеристика творчості О. Пушкіна – засновника реалізму в російській літературі.

Драматургія О. Островського, жанрова різноманітність, морально-побутова та соціальна проблематика.

Проза другої половини XIX століття. Малі епічні жанри: нарис, цикл нарисів, сатирична казка (М. Салтиков-Щедрін), оповідання для народу (Л. Толстой), оповідання та повісті (А. Чехов).

Розквіт жанру роману. Романи І. Тургенєва, його діяльність у популяризації досягнень російського реалізму в Європі.

Багатопроблемні, новаторські за своєю композиційно-жанровою структурою романи Л. Толстого. «Думка народна» в романі «Війна і мир», «думка сімейна» в романі «Анна Кареніна». Теорія «непротивлення злу насилием». Моральні та філософські пошуки героїв Л. Толстого.

Ф. Достоєвський – засновник жанру соціально-філософського та психологічного роману («Злочин і кара», «Брати Карамазови»). Засоби психологічного аналізу. Поліфонічний роман Ф. Достоєвського.

Світове значення російської літератури XIX століття.Практична робота. Підготовка і виголошення доповіді на тему за вибором.

Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору.

Виконання творчих завдань (визначення та обґрунтування жанру твору Ф. Достоєвського «Злочин і кара»).
24. Американський реалізм (10 год.)

Рух аболіціоністів і його відображення в літературі. Зумовленість більш пізнього розвитку реалізму в американській літературі порівняно з європейською. Зародки реалістичного методу у творчості Лонгфелло та Г. Бічер-Стоу.

Демократична спрямованість поезії У. Уїтмена. Теми та ідеї віршів і поем зі збірки «Листя трави», їх жанрова своєрідність. Поетичне новаторство У. Уітмена, відмова від традиційних поетичних розмірів використання прийомів ораторського мистецтва, багатократні автори тощо.

М. Твен – засновник американського реалізму. Гумористичні оповідання, роман «Пригоди Геккельбері Фінна».Практична робота. Підготовка і виголошення доповіді на за вибором.

Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору. Виконання творчих завдань (аналіз поезії У. Уїтмена).


25. Модернізм у світовій літературі (12 год.)

Історія поняття «модернізм». Модернізм і декадентство, модернізм і авангард. Модернізм як епоха. Модернізм як художній метод і стиль. Літературні напрями модернізму.

Символізм, імпресіонізм, експресіонізм.

Символізм як продовження естетики романтизму. Відмінність. Проблема неоромантизму на рубежі ХІХ-ХХ століть, філософія і естетика символізму. Поетика (символ). Імпресіонізм і його взаємодія із символізмом. Імпресіонізм як стильовий рух у прозі.

Експресіонізм як художній метод, напрям, стиль. Психологія явища. Поетика (гіпербола, алегорія). Експресіонізм в українській і зарубіжній літературі.

Футуризм і сюрреалізм.

Футуризм як найяскравіше явище в процесі «дегуманізації» мистецтва. Психологія і філософія явища. Естетика і поетика (актуалізація експерименту і слово-образ), футуризм і народне мистецтво. Примітивізм і футуризм. Національні форми перебігу.

Сюрреалізм та екзистенціалізм. Психологія і філософія сюрреалізму, функція сновидінь.Практична робота. Семінар «Поезія модернізму». Виконання творчих вправ на закріплення вмінь визначати стильову домінанту літературного твору.
26. Основи науково-дослідницької діяльності (18 год.)

Поняття про науку. Класифікація наук. Наукознавство. Структура наукової теорії. Функції наукової теорії. Класифікація наукових теорій.

Поняття методу. Методологія та методика. Методологічна культура науки. Наукова парадигма. Фундаментальна, або філософська, методологія. Загальнонаукова методологія. Конкретно-наукова методологія. Методи наукових досліджень. Методи, що застосовуються на емпіричному та теоретичному рівнях. Методи теоретичних досліджень.

Загальна схема наукового дослідження. Організація і планування. Види учнівських науково-дослідницьких робіт.

Структура наукової роботи. Вступ (актуальність теми, заявленої в назві наукової роботи; мета і завдання роботи; об'єкт і предмет дослідження, методи дослідження, їх обґрунтування; стан розробки в науці поставленої проблеми; теоретичне і практичне значення роботи, наукова новизна), розділи основної частини, які містять певні наукові положення, цитати художніх текстів, наукових праць, висновки, література, додатки.

План-проспект.

Принципи збору інформаційного матеріалу, ознайомлення з науковою літературою, запис бібліографії. Конспектування.

Вимоги до оформлення науково-дослідницьких робіт.

Правила складання плану захисту наукової роботи. Підготовка доповіді.

Оформлення наочних матеріалів та використання технічних засобів. Головні аспекти публічного виступу і ведення дискусії.Практична робота. Складання індивідуального плану роботи. Визначення теми, мети і завдань, методів наукового дослідження. Розробка плану-проспекту, структури наукового дослідження. Робота в бібліотеці за системним та алфавітним каталогами. Складання тематичних виписок, тез. Написання дослідницької роботи. Редагування та оформлення. Підготовка мультимедійної презентації. Складання плану захисту роботи. Написання доповіді. Виступ. Обговорення виступів.
27. Підсумкове заняття (2 год.)

Підбиття підсумків роботи секції протягом року. Поради і рекомендації для подальшої науково-дослідницької роботи.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати зміст понять:

 • просторово-часові види мистецтв, рецепторна класифікація видів мистецтва, література;

 • літературознавство, основні й допоміжні галузі літературознавства;

 • культурна епоха, Античність, Середньовіччя, Відродження;

 • основні етапи розвитку літературознавства;

 • міфологічна школа, культурно-історична школа; філологічна школа;

 • історико-культурний, біографічний, порівняльно-літературний методи;

 • формалізм, психоаналіз, структуралізм, деконструктивізм, синкретизм;

 • образ, типізація, персонаж, оповідач, розповідач, образ авто образ читача, ліричний герой;

 • пейзаж, інтер'єр, художня деталь;

 • рід, вид, жанр, жанровий різновид;

 • зміст, форма, тема, ідея, пафос, проблема, конфлікт, фабула композиція, сюжет, колізія;

 • тропи, епітет, порівняння, метафора, метонімія, гіпербола, літота, оксиморон;

 • фігура, синтаксис, тавтологія, анафора, епіфора, кільце, рефрен, еліпс, антитеза, риторичні конструкції;

 • фоніка, асонанс, алітерація, звуконаслідування;

 • віршування, силабо-тоніка, метр, розмір, строфа;

 • культурна епоха, літературний напрям, творчий метод, стиль;

 • романтизм, преромантизм, модернізм, символізм, імпресіонізм, експресіонізм, футуризм, сюрреалізм, реалізм, натуралізм, психологізм;

 • період, реставрація;

 • літературний гурток;

 • повість-казка, лірична балада, екзотика;

 • пенталогія;

 • новела;

 • іронія, сатира, сарказм;

 • соціальна проблематика, мораль;

 • роман виховання;

 • соціально-філософський роман, психологічний роман, сати­рична казка;

 • верлібр, гумористичне оповідання;

 • наука, закон, судження, умовивід, гіпотеза, наукова ідея, концепція, поняття, термін;

 • метод, методика, методологія;

 • закономірності розвитку науки; методологія проведення на­укових досліджень; наукове дослідження, фундаментальне наукове дослідження, прикладне наукове дослідження, науковий результат, науково-прикладний результат;

 • актуальність, мета, завдання, об'єкт і предмет дослідження;

 • способи записування конспектів;

 • правила оформлення результатів наукової роботи;

 • варіанти виготовлення наочності для захисту наукового дослідження;

 • етапи захисту роботи;

 • правила культури мовлення, поведінки під час виступу.

Учні мають уміти:

 • використовувати прийоми допоміжних галузей літературознавства (бібліографія, текстологія);

 • користуватися історико-культурним, біографічним, порівняльно-літературним методами;

 • користуватися методами формалізму, психоаналізу, структуралізму;

 • знаходити спільне й відмінне у різних видах мистецтва;

 • класифікувати художні образи на рівні літературного твору;

 • за типологічними ознаками визначати родову приналежність літературного твору;

 • розрізняти змістові та формальні елементи літературного твору;

 • визначати тропи та з'ясовувати їх змістову функцію;

 • з'ясовувати змістову функцію фонічних елементів;

 • з'ясовувати змістову функцію елементів віршування;

 • визначати стильову домінанту літературного твору;

 • визначати типологічні ознаки романтизму;

 • використовувати здобутки літературознавчої науки;

 • визначати пріоритетні напрями літературознавчих досліджень;

 • робити аналіз літературних явищ;

 • працювати з науковою літературою (пошук інформації, її збір і опрацювання);

 • користуватися загальнонауковими та конкретно-науковими методами;

 • визначати тему і завдання дослідження, аргументувати вибір;

 • використовувати різні методи, визначати матеріал та об'єкт дослідження;

 • визначати і аргументувати актуальність роботи, теоретичне і практичне значення, особистий внесок автора, новизну та перспективність роботи;

 • працювати за систематичним та алфавітним каталогами, бібліографічним покажчиком; оформляти роботу;

 • створювати мультимедійні презентації;

 • складати план захисту науково-дослідницької роботи і виголо­шувати доповідь з урахуванням ситуації спілкування.


ЛІТЕРАТУРА

1. Афоризмы лауреатов нобелевской премии по литературе. - Минск: Современный литератор, 2000. — 448 с.

2. Багрій Р. Шлях сера Вальтера Скотта на Україну. «Тарас Бульба» Гоголя і «Чорна рада» Куліша в світлі історичної романісти­ки Скотта / тР. Багрій. — К.: Ред. журн. «Всесвіт», 1993. — 296 с.

3. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. - [Чинний від 2006-11-10]. - К.: Держстандарт України, 2007. - 47 с.

4. Великий романтик. Байрон и мировая литература. — М.: Наука, 1991. - 237 с.

5. Галич О. А. Загальне літературознавство / О. А. Галич, В. М. Назарець, Є. М. Васильєв. — Рівне, 1997. — 544 с.

6. Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4 т. / Г. В. Ф. Гегель. — М. : Искуство, 1968-1971.

7. Гром'як Р. Т. Історія української літературної критики (від початкыв кінця XIX століття) / Р. Т. Гром'як. - Тернопіль: Підручники і посібники, 1999.- 224 с.

8. Дидро Д. Эстетика и литературная критика Д. Дидро. — М.: Худ. літ., 1980.-659 с.

9. Добров Г.М. Наука о науке / Г. М. Добров ; отв. ред. Н. В. Новиков – К.: Наук, думка, 1998. - 304 с.

10.Дьяконова Н.Я. Английский романтизм. Проблемы естетики / Н.Я..Дьяконова. - М.: Наука, 1978. - 208 с.

11. Дьяконова Н. Я. Лондонские романтики и проблеми англий-ского романтизма / Н. Я. Дьяконова. — Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1970. - 232 с.

12 Зарубіжні письменники : енцикл. довід. : у 2 т. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2005.

13 Затонський Д. В. Минуле, сучасне, майбутнє (про реалізм, тра­диції, новаторство) Д.В. Затонський. — К.: Вид-во «Дніпро», 1982. - 370 с.

14. ЗербіноД.Д. Наукова школа : лідер і учні (нова концепція) / Д.Д. Зербіно. - Львів : Євросвіт, 2001. - 208 с.

15. Інноваційні технології та сучасний урок літератури / упоряд. /. Кузьменчук. — К. : Вид. дім «Шкільний світ» ; Вид. Л. Галі-цина, 2006. — 128 с. — (Б-ка «Шкільного світу»).

16. История зарубежной литературьі XX века / под редакцией В. Н. Богословской, З.Т. Гражданской. — М. : Просвещение, 1990. - 432 с.

17. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила : ДСТУ 3582-97. - [Чинний від 1998.01.07]. - К. : Держстан­дарт України, 1998. - 16 с.

18. Ісаєва О. О. Методичні рекомендації щодо підготовки і на­писання наукових досліджень із літератури в системі Малої академії наук України / О. О. Ісаєва // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2005. — № 10. — С 41-46.

19. Ісаєва О. О. Сучасні технології навчання у процесі викладан­ня зарубіжної літератури / О. О. Ісаєва // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 2003. — № 3. — С 37-38.

20. Історія української літературної критики та літературознав­ства : хрестоматія : у 3 кн. - К, 1996-1998.

21. КачуровськийІ. Метрика//. Качуровський. — К.: Либідь, 1994. — 120 с.

22. КачуровськийІ. Строфіка//. Качуровський. — К.: Либідь, 1994 — 272 с.

23. Качуровський І. Фоніка / /. Качуровський. — К. : Либідь 1994. - 168 с.

24. Крейденко В. С. Библиотечньїе исследования : научньїе основи; учеб. пособие І В. С. Крейденко. - М.: Книга, 1983. - 143 с.

25. Крамаренко С. Г. Інтерактивні техніки навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів / С. Г. Крамаренко II Відкри­тий урок. - 2002. - № 5 / 6. - С. 7-10.

26. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посіб. для вищих навч. закладів / О. В. Кру­шельницька. — К.: Кондор, 2003. — 190 с.

27. Кушнаренко Н. М. Документоведение : учеб. для вузов куль­тури / Н. М. Кушнаренко. — К. : Т-во «Знання», КОО, 2000. -460 с.

28. Лесин В. Словник літературознавчих термінів / В. Лесин, О. Пулинець. - К.: Рад. шк., 1971. - 486 с.

29. Литературная история Соединенньк ПІтатов Америки: в 3 т. - М.: Прогресе, 1978.

30. Лібман 3. Я. Чарльз Діккенс: Життя і творчість / 3. Я. Ліб-ман. - К.: Дніпро, 1982. - 186 с.

31. Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / автор-укладач Ю. І. Ко­валів. — К.: ВЦ «Академія», 2007.

32. Літературознавчий словник-довідник / [Р. Т. Гром 'як, Ю. І. Ко­валів та ін.]. — К.: ВЦ «Академія», 1997. — 752 с.

33. Макаров А. П'ять етюдів. Підсвідомість і мистецтво : нариси з психології творчості / А. Макаров. — К. : Рад. письменник, 1990. - 285 с.

34. Маслюк В. П. Латиномовні поетики і риторики XVII — першої половини XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літерату­ри на Україні І В. РІ. Маслюк. — К.: Наук, думка, 1983. — 234 с.

35. Мифология : знциклопедия. — М. : Большая Рос. знцикл., 2003. - 736 с.

36. Моклиця М. В. Модернізм у творчості письменників XX сто­ліття : навч. посіб. Ч. 2 : Зарубіжна література / М. В. Моклиця. - Луцьк : РВВ «Вежа», 1999. - 182 с.

37. Моклиця М. В. Основи літературознавства : посіб. для сту­дентів / М. В. Моклиця. — Тернопіль : Підручники і посібни­ки, 2002. - 192 с.

38. Моклиця М.В. Модернізм як структура. Філософія. Психологія. Поетика ІМ. В. Моклиця. - Луцьк : РВВ «Вежа», 1998. - 295 с.

39. МоруаА. Литературнне портретьі : пер. с фр. / А. Моруа. — Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. — 512 с.

40. МоруаА. От Монтеня до Арагона І А. Моруа. — М. : Радуга, 1983. - 677 с.

41 Наєнко М. Українське літературознавство : школи, напрями, тенденції / М. Наєнко. — К.: ВЦ «Академія», 1997. — 320 с.

42 Наливайко Д. Віктор Гюго. Життя і творчість / Д. Наливайко. - К.: Дніпро, 1976. - 147 с.

43. Наливайко Д. С. Зарубіжна література XIX сторіччя : доба романтизму / Д. С. Наливайко, К. О. Шахова. — Тернопіль : Бог­дан, 2001. - 416 с.

44. Никифорова О. Психология восприятия художественной литера-турьі / О. Никифорова. — М.: Книга, 1972. — 152 с.

45. Павличко С.Д. Джордж Байрон. Життя і творчість / С.Д. Пав-' личко. - К.: Дніпро, 1988. - 198 с.

46. Павличко С.Д. Зарубіжна література : дослідження та критич­ні статті / С.Д. Павличко ; передм.Д. Наливайка. — К.: Осно­ви, 2001. - 559 с.

47. Парандовський Я. Алхімія слова / Я. Парандовський. — К.: Дніп­ро, 1991. - 373 с.

48. Пахаренко В. Українська поетика / В. Пахаренко. — 2-е вид., доповн. — Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. — 320 с.

49. Пащенко В. І. Антична література : підручник для студентів ВНЗ В. І. Пащенко, Н. І. Пащенко; М-во освіти і науки Украї­ни. - Вид. 3-є, стер. - К.: Либідь, 2008. - 720 с.

50. ПинскийЛ.Е. Ренессанс. Барокко. Просвещение : Статьи. Лекции ЦІ. Е. Пинский. - М.: РГГУ, 2002. - 830 с.

51. Пімошенко В. Л. Наукові дослідження : організація, мето­дологія, інформаційне забезпечення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В.Л. Пілюшенко, І. В. Шкрабак, Е. І. Сло­венко. - К.: Лібра, 2004. - 344 с.

52. Піхманець Р. Психологія художньої творчості : теорет. та методол. аспекти / Р. Піхманець — К.: Наук, думка, 1991. — 161 с.

53. Потебня О. Естетика і поетика слова : зб.: пер. з рос. / О. Потебня ; упоряд., вступ, ст., приміт.І. Іваньо, А. Колодної. — К.: Мистецтво, 1985. - 302 с.

54. Сент-Бев Ш. Литературньїе портретьі: критич. очерки/Ш. Сент-Бев. - М.: Худ. л-ра, 1970. - 582 с.

55. Сивокінь Г. Давні українські поетики / Г. Сивокінь. — 2-е вид. з додат. — Харків, 2001. — 164 с.

56. Слово. Знак. Дискурс : антологія світової літературно-кри­тичної думки XX ст. / упоряд. М. Зубрицька. — Львів, 1996. — 633 с.

57. Ткаченко А. Мистецтво слова : вступ до літературознавства : підруч. для гуманітаріїв /А. Ткаченко. — К.: Правда Яросла-вичів, 1997. - 448 с.

58. Ткачук О. Наратологічний словник / О. Ткачук. — Тернопіль : Астон, 2002. - 174 с.

59. Українська літературна енциклопедія. — Т. 1-3. — К, 1988-1995.

60. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень: конспект лекцій: навч. посіб. / А. С. Філіпенко. — К.: Академвидав, 2005.

61. Фіськова С. Історія німецької літератури: періоди, напрями розвитку, ідеї, постаті: навч.-метод. посіб. / С. Фіськова — Львів: ПАІС, 2003. - 339 с.

62. Франко І. Зібрання творів // І. Франко: у 50 т. — К. Наука, 1976-1984.

63. Художественньїй мир Э.Т. А. Гофмана: сб. ст. / редкол : И. Ф. Бэлза [и др.]. - М.: Наука, 1982. - 295 с.

64. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень: навч. посіб для студ. вищ. навч. закладів / Г. С. Цехмістрова. — К. Слово, 2004. - 240 с.65. Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя : історико-естетичний нарис / Б. Б. Шалагінов. - К.: ВД «КМ Академія», 2004. - 360 с.

66. Шалагінов Б. Б. Шлях Гете : Життя. Філософія. Творчість посіб. для вчителів. — Харків : Ранок, 2003. — 288 с.

67. Шамрай А. П. Ернст Теодор Амадей Гофман / А.П. Шамрай. -К.: Дніпро, 1969. - 301 с.

68. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підруч. / В.М Шейко, Я.М. Кушнаренко. — К.: Знання-Прес, 2003. - 295 с.
ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

(Літературні журнали)

http://maqazines.russ/ru/arion („Аріон”)

http://maqazines.russ/ru/voplit („Вопросы литературы”)

http://maqazines.russ/ru/druzhba („Дружба”)

http://maqazines.russ/ru/zvezda („Звезда”)

http://maqazines.russ/ru/inostran („Иностранная литература”)

http://www/lqz.ru („Литературная газета”)

http://maqazines.russ/ru/neva („Нева”)

http://maqazines.russ/ru/nlo („Новое литературное обозрение”)

http://maqazines.russ/ru/nowi_mi („Новый мир”)
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Укладач: Дудкіна Олена Олександрівна – керівник гуртка «Світова література» обласного Будинку художньої творчості, викладач кафедри української літератури та методики навчання Миколаївського національного університету імені В icon«Поділюсь краплинкою тепла» 2013 Експедиційно-пошуковий загін Козівського районного будинку дитячої та юнацької творчості Керівник пошукової групи
Керівник пошукової групи Ляхович Леся Михайлівна, керівник літературно-краєзнавчого гуртка Козівського будинку дитячої та юнацької...
Укладач: Дудкіна Олена Олександрівна – керівник гуртка «Світова література» обласного Будинку художньої творчості, викладач кафедри української літератури та методики навчання Миколаївського національного університету імені В iconКараман Ольга Володимирівна, професор кафедри української мови, кандидат педагогічних наук; Удовиченко Лариса Миколаївна, доцент кафедри української літератури І компаративістики, кандидат педагогічних наук робоча програма
Робоча програма з «Методики профільного навчання української мови І літератури» для студентів за освітньою програмою: Українська...
Укладач: Дудкіна Олена Олександрівна – керівник гуртка «Світова література» обласного Будинку художньої творчості, викладач кафедри української літератури та методики навчання Миколаївського національного університету імені В iconПояснювальна записка Додаткові інтегровані питання до робочої навчальної програми з дисципліни "Світова література"
Світова література” (для учнів 10-го та 11-го класів) розроблені викладачами Українського медичного ліцею Національного медичного...
Укладач: Дудкіна Олена Олександрівна – керівник гуртка «Світова література» обласного Будинку художньої творчості, викладач кафедри української літератури та методики навчання Миколаївського національного університету імені В iconВідділ освіти Козівської районної державної адміністрації Козівський районний будинок дитячої та юнацької творчості
Ляхович Леся Михайлівна керівник літературно-краєзнавчого гуртка Козівського районного будинку дитячої та юнацької творчості
Укладач: Дудкіна Олена Олександрівна – керівник гуртка «Світова література» обласного Будинку художньої творчості, викладач кафедри української літератури та методики навчання Миколаївського національного університету імені В iconОлександр Діхтяренко Українська література 11 клас Літературні диктанти Рецензенти
Градовський А. В., доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури та компаративістики Черкаського національного...
Укладач: Дудкіна Олена Олександрівна – керівник гуртка «Світова література» обласного Будинку художньої творчості, викладач кафедри української літератури та методики навчання Миколаївського національного університету імені В iconУкладач: Покидько Н. П. керівник гуртків театрального жанру Будинку дитячої та юнацької творчості Баштанського району. Рецензенти
Покидько Н. П. керівник гуртків театрального жанру Будинку дитячої та юнацької творчості Баштанського району
Укладач: Дудкіна Олена Олександрівна – керівник гуртка «Світова література» обласного Будинку художньої творчості, викладач кафедри української літератури та методики навчання Миколаївського національного університету імені В iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни могилів-подільський технолого-економічний коледж
Кордонська Альона Василівна – викладач української мови та літератури, І категорія, керівник краєзнавчого гуртка
Укладач: Дудкіна Олена Олександрівна – керівник гуртка «Світова література» обласного Будинку художньої творчості, викладач кафедри української літератури та методики навчання Миколаївського національного університету імені В iconКонтекстуально-інформаційна модель Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Упродовж 2000 року в рамках ндр "Моніторинг та інформаційне моделювання змі" (керівник проф. Різун В. В.) здійснювалося дослідження...
Укладач: Дудкіна Олена Олександрівна – керівник гуртка «Світова література» обласного Будинку художньої творчості, викладач кафедри української літератури та методики навчання Миколаївського національного університету імені В iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни могилів-подільський технолого-економічний коледж вінницького національного аграрного університету номінації: досвід впровадження інноваційних технологій навчання
Кордонська Альона Василівна – викладач української мови та літератури І категорії
Укладач: Дудкіна Олена Олександрівна – керівник гуртка «Світова література» обласного Будинку художньої творчості, викладач кафедри української літератури та методики навчання Миколаївського національного університету імені В iconМетодичні вказівки до курсу «Психолінгвістика»
Шрагіна Л.І кандидат психологічних наук, доцент кафедри кафедри соціальної І прикладної психології Одеського національного університету...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка