Україна І європейський світ (українсько-англійські історичні зв’язки)Скачати 351,17 Kb.
Дата конвертації20.02.2018
Розмір351,17 Kb.


Міністерство освіти і науки україни

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТБАЗОВІ навчальнО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з дисципліни


Україна і європейський світ

(українсько-англійські історичні зв’язки)
Напрям підготовки 6.020303 Філологія* (Мова і література (англійська, українська мова та література))
Факультет германської філології

Київ – 2014 рікІ. вИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета курсу передбачає вивчення історичного минулого українського народу в контексті історичного розвитку країн Західної Європи. Завдання курсу “Україна і європейський світ (українсько-англійські історичні зв’язки)”. Важливим аспектом курсу є проблема соціокультурної і політичної орієнтації України, яка органічно сприймаючи досягнення західноєвропейської цивілізації, зберігала самобутність власного історичного розвитку. Передбачається ознайомлення студентів із соціально-політичним і культурним процесом в країнах англомовного світу на всіх етапах історичного розвитку розглядуваного періоду. Значне місце посідатиме порівняльна характеристика відповідних соціальних і політичних структур в країнах англомовного світу і в Україні, яка свідчить про спільність багатьох з них. Показується, що український народ витворив власні оригінальні форми соціального існування, які були іманентним проявом його власної творчості і стали надбанням світової історії. Саме під таким кутом зору розглядається українське козацтво, яке увібрало в себе активні творчі сили усього тогочасного українського суспільства, постійно було у вирі воєнного і політичного життя Європи і мало чимало спільних рис з англійськими джентрі.

Наголошується, що пошуки шляхів ліквідації національного та соціального поневолення в Україні як радикальні, так і помірковані мали багато спільного з загальнонаціональними прагненнями та демократичними рухами в Західній Європі, що зрештою знайшло свій вияв у майже одночасному вибуху визвольної війни 1648 - 1654 рр. в Україні і революцією в Англії. Ставиться завдання розкрити основні етапи історичного процесу в Україні новітньої доби в контексті зв’язків з англомовним світом.

Передбачається розгляд найважливіших проявів культурного процесу і духовного життя в країнах англомовного світу і в Україні у їх порівнянні на основних етапах історичного буття. Вивчення історії України саме як один з проявів загальноєвропейського розвитку, у її розмаїтих зв’язках із західним світом, сприятиме об’єктивному і органічному сприйняттю історичного минулого українського народу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинензнати:

 • періодизацію теоретичного курсу;

 • основні етапи становлення і розвитку української державності як органічної складової європейської спільноти від найдавніших часів до сьогодення;

 • зміст і напрямки соціально-економічних і політичних процесів в Україні в порівнянні з англомовними країнами на різних етапах історичного розвитку;

 • досягнення української культури як складової загальноєвропейської;

 • зміст міжнародної політики української держави та її місце в світі.

вміти:

 • визначати історичну конкретність, своєрідність українського історичного процесу, його місце в європейському історико-суспільному контексті;

 • вільно орієнтуватися в учбовому матеріалі;

 • аналізувати історичні події, приділяючи особливу увагу соціально-політичним процесам в країнах англомовного світу та України;

 • робити аргументовані висновки;

 • проводити аналогії подій минулого із сучасністю;

 • вичерпно відповідати на поставлені запитання, демонструючи знання основних проблем курсу;

використовувати отриманні знання на практиці (в роботі з науково-методичними матеріалами, друкованими джерелами в бібліотеках, архівах, при підготовці відповідей на теми семінарські й самостійних занять, для написання наукових повідомлень та рефератів під час педагогічної практики, у майбутній професійній діяльності).
Змістовий модуль: Україна і європейський світ (українсько-англійські історичні зв’язки) від найдавніших часів до сьогодення.

Тема 1. Формування ранньофеодальної державності в країнах Західної Європи, Британії і Україна-Русь (V-ХІІ ст.).

1. Творення “варварських” королівств на теренах Західної Європи. Постання ранньофеодальної державності на теренах Британії і у східних слов’ян. Англо-саксонські королівства у V-ІХ ст.; 2. Етноніми “Русь”, “Рутенія” та їх аналоги на теренах Західної Європи. Кельти, англо-сакси і норманський фактор; 3. Політичні і культурні контакти Русі і Англії ХІ-ХІІ ст. Ярослав Мудрий і англо-данський король Кнут Великий; 4. Володимир Мономах і англійська принцеса Гітта.Тема 2. Українсько-англійські контакти в період розвинутого феодалізму (ХІІ-ХV ст.).

1. Розвинуте феодальне суспільство у Західній Європі; 2. Особливості творення моноетнічних держав на Заході і Сході Європи; 3. Англійські середньовічні джерела про Русь-Україну (ХІІ-ХV ст.); 4. Початок Нового часу в Англії і Україні.Тема 3. Україна і європейський світ в період Нового часу і зародження буржуазних відносин.

1. Битва під Вількомиром, війна Білої і Червоної троянд – присмерк могутності старої феодальної аристократії в Англії і Україні; 2. Суспільно-політичні прояви реформації і контрреформації в Англії і Україні. Англіканська церква; 3. Формування і розвиток джентрі й козацтва як носіїв буржуазних відносин. Арнольд Тойнбі про козацтво; 4. Антикатолицький союз протестантських держав і Україна. Густав-Адольф, Б.Хмельницький; 5. Англійська рецепція України у ренесансних джерелах.Тема 4. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького і Англійська буржуазна революція.

1. Англійська буржуазна революція і національно-визвольна війна 1648-1657 рр. Б.Хмельницький і О.Кромвель; 2. Коаліції Богдана Хмельницького 1655-1657 рр. і Англія; 3. Рецепція англійським суспільством України в добу Хмельниччини.Тема 5. Тенденції суспільно-політичного розвитку в Західній Європі (Англії) і Україні у другій половині ХVІІ – поч. ХVІІІ ст.

1. Політичні коаліції козацької держави 50-60-х років і Англія; 2. Посилення абсолютизму в Європі. Політика меркантилізму у Франції, навігаційний акт Олівера Кромвеля, український контекст; 3. Початки Просвітництва в Англії. Соціальна структура у післякромвелівській Англії, українські аналоги; 4. Колонізаційні ініціативи в європейських країнах (Англія). Українці британці сходу.Тема 6. Україна в період гетьманування І.Мазепи.

1. Західноєвропейські епізоди біографії І.Мазепи; 2. Ідеї духовної і політичної свободи в англійській суспільній думці, їх українська акцептація; 3. Концепції освітського абсолютизму і український інститут гетьманства. Візит Петра І в Англію; 4. Гетьман Іван Мазепа в англійських джерелах.Тема 7. Україна і Англія у ХVІІІ – поч. ХІХ ст.

1. Ідеї англійського і французького Просвітництва в українському аристократичному середовищі; 2. Перша українська політична еміграція і англійська дипломатія; 3. Гетьманат Кирила Розумовського в контексті Просвітництва.Тема 8. Рецепція України в Англії у ХІХ – поч. ХХ.

1. Зацікавлення в Англії доби романтизму українською історією, культурою і літературним життям.. Англійська Шевченкіана; 2. Посилення англійського проникнення в економіку України; 3. Українсько-англійські літературні зв’язки.Тема 9. Україна і Англія в добу національно-визвольних змагань українського народу.

1. Ставлення англійських урядових кіл до української проблеми під час Першої світової війни; 2. Центральна рада та її дипломатичні контакти з Англією; 3. Політика Гетьманату П.Скоропадського щодо країн Антанти; 4. Паризька мирна конференція і українська проблема. Англійська дипломатія і галицька проблема.Тема 10. Україна і Англія від 1920-х років до проголошення незалежності української держави.

1. Українська політична еміграція в Англії; 2. Українські громадсько-політичні і науково-культурні та освітні установи в Англії; 3. Англійська урядова політика і проголошення незалежності України.Тема 11. Українська еміграція в США, Канаді і Австралії.

1. Українська політична еміграція у США, Канаді (основні етапи формування і розвитку); 2. Українські громадсько-політичні і науково-культурні установи у США і Канаді, їх роль у національно-визвольній боротьбі українців; 3. Українська еміграція у США і Канаді в процесі утвердження державної незалежності України.4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і темКількість годин

денна форма

Заочна форма

усьо-го

у тому числі

усьо-го

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Україна і європейський світ (українсько-англійські історичні зв’язки) від найдавніших часів до сьогодення

Тема 1. Формування ранньофеодальної державності в країнах Західної Європи, Британії і Україна-Русь (V-ХІІ ст.).

2

2

Тема 2. Українсько-англійські контакти в період розвинутого феодалізму (ХІІ-ХV ст.).

14

212

Тема 3. Україна і європейський світ в період Нового часу і зародження буржуазних відносин.

20

218

Тема 4.

Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б.Хмельницького і Англійська буржуазна революція.8

26

Тема 5. Тенденції суспільно-політичного розвитку в Західній Європі (Англії) і Україні у другій половині ХVІІ – поч. ХVІІІ ст.

14

212

Тема 6. Україна в період гетьманування І.Мазепи.

2

2

Тема 7. Україна і Англія у ХVІІІ – поч. ХІХ ст.

2

2

Тема 8. Рецепція України в Англії у ХІХ – поч. ХХ.

2

2

Тема 9. Україна і Англія в добу національно-визвольних змагань українського народу.

2

2

Тема 10. Україна і Англія від 1920-х років до проголошення незалежності української держави.

4

4

Тема 11. Українська еміграція в США, Канаді і Австралії.

2

2

Разом за змістовим модулем

72

2448

ІНДЗ

Усього годин

72

2448


ІV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Змістом самостійної роботи студентів є опрацювання ними затвердженої кафедрою тематики (перелік тем додається). Самостійна робота здійснюється у формі вивчення студентами у позааудиторний час теоретичних проблем курсу шляхом опрацювання обов’язкової та додаткової літератури, запропонованої у відповідних методичних рекомендаціях кафедри. Формами контролю за результатами вивчення тематики самостійних завдань є тестування та колоквіуми.

У зв’язку із збільшенням обсягу самостійної роботи студентів у навчальному процесі і водночас необхідністю засвоєння курсу у повному обсязі кафедра передбачила значно ширше опрацювання теоретичних питань курсу самими студентами із залученням рекомендованої кафедрою навчальної та науково-методичної літератури, запровадила контрольні опитування, тестування з тематики курсу, винесеної на самостійне опрацювання. Результати проведення контрольних заходів враховуватимуться при підрахунку семестрового рейтингу.
Тема 1. Західний вектор в суспільно-політичному розвитку Русі-України Х-ХІV ст.

1. Володимирове хрещення. Західні і візантійські впливи в Старокиївській державі.

2. Зростання політичного впливу Русі-України в Європі.

3. Церковний розкол 1054 року і організація української церкви.

4. Проблема титулатури володарів Русі-України в європейському світі.

5. Галицько-Волинська держава, її місце в європейському світі.

6. Королі Русі і Володимирії в контексті зміцнення королівської влади в Європі.
Тема 2. Середньовічна Європа і Старокиївська держава.

1. Раннє середньовіччя у Західній Європі. Формування “варварських королівств” і перші політичні кроки Русі.

2. Християнізація Русі-України до Володимирового хрещення і європейський контекст.

3. Загострення стосунків між Римом і Візантією. Аскольдове хрещення.

4. Західноєвропейський вектор проникнення християнства на Русь.

5. Нормани в Англії, Русі та ін. європейських країнах.

6. Феодалізація англійського суспільства, її специфіка у Старокиївській державі. Феодальна драбина. Проблема васалітету.
Тема 3. Перехід від середньовічної станової монархії до абсолютизму в країнах Західної Європи. Україна у ХV-ХVІ ст.

1. Входження України-Русі до складу Великого князівства литовського .

2. Українська церковна проблема в Авінйоні. Проблема українського католицтва. Спроби церковної унії з Римом.

3. Заходи у справі коронації великих князів литовських і українська монархічна традиція. З’їзд європейських монархів у Луцьку.

4. Соціально-політична трансформація феодальної аристократії в Західній і Східній Європі.
Тема 4. Культура в Україні-Русі середньовічної доби і європейський контекст.

1. “Каролінгський ренесанс”, Оттонівське відродження. Зародження міської культури в країнах Західної і Центрально-Східної Європи.

2. Основні мистецькі стилі періоду (романський стиль, готика, проторенесанс), їх прояви в Україні.

3. Українці в університетах Західної і Центральної Європи.

4. Формування світської культури в Західній Європі і Україні-Русі.

5. Український живопис на польських землях.

6. Становлення гуманізму в Україні в кінці ХV ст.
Тема 5. Західна Європа у першій половині ХVІІ ст. і пошуки шляхів ліквідації національного та соціально-економічного поневолення України.

1. “Утвердження абсолютизму в країнах Західної Європи і суспільно-політична ситуація в Речі Посполитій.

2. Зростання військової і політичної могутності козацтва і європейський контекст. Арнольд Тойнбі про українське козацтво.

3. Міжконфесійне та політичне протиборство в Європі і участь у ньому українського козацтва.


Тема 6. Національно-визвольна боротьба українського народу у 1648-1657 рр. і загальноевропейська політична ситуація.

1. Визвольні рухи в Європі і український контекст.

2. Здобуття Україною політичної незалежності і формування буржуазних відносин в європейському світі.

3. Рецепція визвольної війни в європейському світі.


Тема 7. Тенденції суспільно-політичного розвитку в Західній Європі і Україні в другій половині ХVІІ–ХVІІІ ст.

1. Розвиток європейської політичної системи. Європейський вектор проекту “Великого князівства руського”.

2. Західноевропейські джерела про добу “Руїни”.

3. Концепції спадкового гетьманства і старшинсько-олігархічного правління як фактор акцептації “Просвітництва” українським суспільством.


Тема 8. Українська культура ХV-ХVІІІ ст. у європейському контексті.

1. “Доба Відродження і український культурний процес.

2. Архітектура, живопис, графіка і музична творчість в Україні ХV-ХVІІІ ст.

3. Українська культура кінця ХVІІ-ХVІІІ ст. Бароко в духовному житті України.


Розподіл балів, які отримують студенти

Вивчення дисципліни завершується написанням студентами модульної контрольної роботи, під час якої перевіряється засвоєння студентами програмного матеріалу курсу, винесеного як на аудиторну, так і на самостійну роботу. Модульна контрольна робота (МКР) оцінюється у 100-бальній шкалі. Для цього кожне питання МКР оцінюється у 4-бальній шкалі («відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»)), потім встановлюється середнє арифметичне з цих оцінок з округленням до десятої частки. Середньоарифметичне значення помножується на 20. Результат є семестровим рейтинговим балом у 100-бальній шкалі, якому відповідає оцінка за шкалою ЄКТС:

90 – 100 балів – А

82 – 89 балів – В

75 – 81 бал – С

66 – 74 бали – D

60 – 65 бали – Е

59 балів і нижче – FX.

Студенти, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 60 і вище, отримують відмітку про залік «зараховано» і відповідну оцінку в шкалі ЄКТС без складання заліку. Студенти, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 59 і нижче, складають залік і в разі успішного складання їм виставляється відмітка про залік «зараховано» в національній шкалі, а в шкалі ЄКТС – «E» та бал 60. Якщо студент під час заліку отримав відмітку про залік «не зараховано», то йому в залікову відомість виставляється відмітка про залік «не зараховано» в національній шкалі, оцінка «FX» – у шкалі ЄКТС та його підсумковий рейтинговий бал за дисципліну.
VІ. зразки завдань до модульного контролю

Варіант 1

1. Початок Нового часу в Англії і Україні. (Рівень В).

2. Визвольні рухи в Європі і український контекст. (Рівень А).

3. Українська еміграція у США і Канаді в процесі утвердження державної незалежності України. (Рівень С).
Критерії оцінювання модульної контрольної роботи:

До кожного варіанта модульної контрольної роботи входить по три питання, що відповідають репродуктивному (рівень А), алгоритмічному (рівень В) й творчому (рівень С) рівням складності.

Відповідь на питання репродуктивного рівня (рівень А) оцінюється на “відмінно”, коли студент досконало орієнтується у навчальному матеріалі, вміє застосовувати навчальну інформацію для осмисленого відтворення історичних подій. На оцінку “добре” студент повинен чітко відповідати на запропоновані питання з обов’язкової програми навчання, але при висвітленні питання можуть траплятися деякі погрішності. Оцінка “задовільно” ставиться тоді, коли студент частково знає відповідь на запропоновані питання і демонструє наявність окремих елементів самостійного мислення при відтворенні стандартної ситуації. “Незадовільно” - це повне незнання програмного матеріалу.

Відповідь на питання алгоритмічного рівня (рівень В) оцінюється на “відмінно”, коли студент досконало орієнтується в учбовому матеріалі, вміє аналізувати, порівнювати, робить аргументовані висновки, застосовувати навчальну інформацію для осмислення стандартних ситуацій. На оцінку “добре” студент повинен чітко відповідати на запропоновані питання з обов’язкової програми навчання, вміти робити аналіз і висновки, але при висвітленні питання можуть траплятися деякі погрішності. Оцінка “задовільно” ставиться тоді, коли студент частково знає відповідь на запропоновані питання і демонструє наявність окремих елементів самостійного мислення й розв’язання стандартної ситуації. “Незадовільно” - це повне незнання програмного матеріалу.

Відповідь на питання творчого рівня (рівень С) оцінюється на “відмінно”, коли студент досконало орієнтується в учбовому матеріалі, усвідомлено застосовує освоєну навчальну й наукову інформацію для осмислення нестандартних проблем, творчо застосовує теоретичний апарат дисципліни, вміє аналізувати різні концепції, робить аргументовані висновки, демонструє власне бачення проблеми й шляхів її розв’язання, розглядає історію України в контексті світової історії. На оцінку “добре” студент повинен чітко відповідати на запропоновані питання, демонструючи творчий підхід до виконання поставленого завдання й вільне володіння навчальною інформацією, вміти робити аналіз нестандартних ситуацій і висновки, але при висвітленні питання можуть траплятися деякі погрішності. Оцінка “задовільно” ставиться тоді, коли студент частково знає відповідь на запропоновані питання і демонструє наявність окремих елементів самостійного мислення. “Незадовільно” - це повне незнання програмного матеріалу.

Модульна контрольна робота (МКР) оцінюється у 100-бальній шкалі. Для цього кожне питання МКР оцінюється у 4-бальній шкалі ( ”відмінно” (5), ”добре” (4), ”задовільно” (3), ”незадовільно” (2)), потім встановлюється середнє арифметичне з цих оцінок з округленням до десятої частки. Середньоарифметичне значення помножується на 20. Результат є семестровим рейтинговим балом у 100-бальній шкалі, якому відповідає оцінка за шкалою ЄКТС.

90-100 балів – А

82-89 балів - В

75-81 бал - С

66-74 бали - D

60-65 балів - Е

59 балів і нижче – FX

Неявка на МКР – 0 балів
VІІ. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Підсумковою формою контролю навчальних досягнень студентів з курсу являється залік.

Відмітка про залік у національній шкалі („зараховано”, „не зараховано”) та оцінка в шкалі ЄКТС виставляється на підставі семестрового рейтингового бала студента за дисципліну таким чином:

90-100 балів – А

82-89 балів – В

75-81 бал – С

66-74 бали – D

60-65 балів – Е

59 балів і нижче – FX

Студенти, мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 60 і вище, отримують відмітку про залік «зараховано» і відповідну оцінку в шкалі ЄКТС без складання заліку.

Студенти, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 59 і нижче, складають залік і в разі успішного складання їм виставляється відмітка про залік «зараховано» в національній шкалі, а в шкалі ЄКТС – Е та бал 60. Якщо студент під час заліку отримав відмітку про залік «не зараховано», то йому в залікову відомість виставляється відмітка про залік «не зараховано» в національній шкалі, оцінка FX – у шкалі ЄКТС та його семестровий рейтинговий бал за дисципліну.Структура заліку.

Змістом заліку як форми підсумкового контролю виступає поняттєве, фактологічне, концептуальне та орієнтовно-уявленнєве знання згідно з темами програми теоретичної підготовки.

Зі студентами, які мають семестровий рейтинговий бал з дисципліни 59 і нижче залік проводиться у формі індивідуальної бесіди з викладачем, яка передбачає змістовні відповіді на поставлені запитання залікового завдання. Базою для системи завдань є коло теоретичних та практичних проблем, що розглядались протягом семестру в процесі вивчення певних тем модуля, а також матеріал, що передбачався програмою самостійної роботи студентів.

Залікове завдання складається з трьох питань, які хронологічно охоплюють весь матеріал курсу: одне питання   репродуктивного рівня складності, друге   алгоритмічного й третє питання   творчого рівня складності.

В процесі відповіді студент повинен:

 • вичерпно відповісти на питання залікового завдання;

 • продемонструвати вміння аналізувати, зіставляти, пов’язувати історичні події минулого і сучасності;

 • робити аргументовані висновки, давати самостійні оцінки історичним явищам і подіям;

 • логічно і послідовно висловлювати свої думки;

 • показати вміння користуватись історичною термінологією.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Відповідь на питання репродуктивного рівня оцінюється на “відмінно”, коли студент дає вичерпну відповідь на поставлене питання, демонструє знання фактологічного матеріалу, основних теоретичних проблем курсу, вміє застосовувати навчальну інформацію для осмисленого відтворення історичних подій. Оцінка “добре” передбачає в цілому правильну відповідь на поставлене питання “Задовільно” виставляється при наявності окремих помилок при висвітленні фактологічного матеріал) і даної проблеми. “Незадовільно” - за грубі помилки у висвітленні історичних подій, явищ та персоналій або повне незнання програмного матеріалу.

Відповідь на питання алгоритмічного рівня оцінюється на “відмінно”, коли студент досконало орієнтується в учбовому матеріалі, вміє аналізувати, порівнювати, робить аргументовані висновки, застосовувати навчальну інформацію для осмислення стандартних ситуацій. На оцінку “добре” студент повинен чітко відповідати на запропоновані питання з обов’язкової програми навчання, вміти робити аналіз і висновки, але при висвітленні питання можуть траплятися деякі погрішності. Оцінка “задовільно” ставиться тоді, коли студент частково знає відповідь на запропоновані питання і демонструє наявність окремих елементів самостійного мислення й розв’язання стандартної ситуації. “Незадовільно” - це повне незнання програмного матеріалу.

Відповідь на питання творчого рівня оцінюється на "відмінно", коли студент вільно орієнтується в учбовому матеріалі, усвідомлено застосовує освоєну навчальну й наукову інформацію для осмислення нестандартних проблем, творчо застосовує теоретичний апарат дисципліни змістовно та логічно викладає матеріал, максимально дотримується хронології історичних подій і явищ, вміє аналізувати різні концепції, робить аргументовані висновки, вичерпно відповідає на додаткові запитання викладача, розглядає історію України в контексті світової історії, дає вичерпну характеристику визначним діячам України та європейського світу, їх ролі і місцю в історичному процесі, творчо застосовує теоретичний апарат дисципліни. На оцінку "добре" студент повинен чітко відповісти на запропоновані питання, вміти робити аналіз і висновки, але на додаткові запитання викладача відповідає з деякими погрішностями. Оцінка "задовільно" ставиться тоді, коли студент частково знає відповідь на запропоновані питання і демонструє наявність окремих елементів самостійного мислення."Незадовільно" - за грубі помилки в оцінці тих чи інших історичних подій, явищ та персоналій й повне незнання програмного матеріалу.

На заліку оцінка “зараховано” виставляється в тому разі, якщо вона відповідає параметрам “відмінно”, “добре”, “задовільно” (“відмінно ” при отриманні оцінок “5”, “5”, “5”; “4”. “5”, “5”; “5”, “4”. “5”; “добре ” - “5”, “4”,“4”; “4”, “4”, “5 ”;“3”, “4”, “5”; “задовільно ” - “5”, “3”, “3”; “3”; “4”, “4”; “3”. “3”. “3”).

Оцінка “не зараховано ” виставляється, коли студент дає відповідь лише на одно з трьох питань білету. допускає грубі помилки в оцінці тих чи інших історичних подій, явищ та персоналій або демонструє повне незнання програмного матеріалу. У такому разі оцінка відповідає параметрунезадовільно ” (“3” “З”, “2”; “2”, “З”, “З”; “2”, “2”, “2”).
Орієнтовні питання до заліку

 1. Творення “варварських” королівств на теренах Західної Європи. Постання ранньофеодальної державності на теренах Британії і у східних слов’ян. Англо-саксонські королівства у V-ІХ ст.

 2. Етноніми “Русь”, “Рутенія” та їх аналоги на теренах Західної Європи. Кельти, англо-сакси і норманський фактор.

 3. Політичні і культурні контакти Русі і Англії ХІ-ХІІ ст. Ярослав Мудрий і англодатський король Кнут Великий.

 4. Володимир Мономах і англійська принцеса Гітта.

 5. Розвинуте феодальне суспільство у Західній Європі.

 6. Особливості творення моноетнічних держав на Заході і Сході Європи.

 7. Англійські середньовічні джерела про Русь-Україну (ХІІ-ХV ст.).

 8. Початок Нового часу в Англії і Україні.

 9. Володимирове хрещення. Західні і візантійські впливи в Старокиївській державі.

 10. Зростання політичного впливу Русі-України в Європі.

 11. Церковний розкол 1054 року і організація української церкви.

 12. Проблема титулатури володарів Русі-України в європейському світі.

 13. Галицько-Волинська держава, її місце в європейському світі.

 14. Королі Русі і Володимирії в контексті зміцнення королівської влади в Європі.

 15. Раннє середньовіччя у Західній Європі. Формування “варварських королівств” і перші політичні кроки Русі.

 16. Християнізація Русі-України до Володимирового хрещення і європейський контекст.

 17. Загострення стосунків між Римом і Візантією. Аскольдове хрещення.

 18. Західноєвропейський вектор проникнення християнства на Русь.

 19. Нормани в Англії, Русі та ін. європейських країнах.

 20. Феодалізація англійського суспільства, її специфіка у Старокиївській державі. Феодальна драбина. Проблема васалітету.

 21. Битва під Вількомиром, війна Білої і Червоної троянд – присмерк могутності старої феодальної аристократії в Англії і Україні.

 22. Суспільно-політичні прояви реформації і контрреформації в Англії і Україні. Англіканська церква.

 23. Формування і розвиток джентрі й козацтва як носіїв буржуазних відносин. Арнольд Тойнбі про козацтво.

 24. Антикатолицький союз протестантських держав і Україна. Густав-Адольф, Б.Хмельницький.

 25. Англійська рецепція України у ренесансних джерелах.

 26. Входження України-Русі до складу Великого князівства литовського .

 27. Українська церковна проблема в Авінйоні. Проблема українського католицтва. Спроби церковної унії з Римом.

 28. Заходи у справі коронації великих князів литовських і українська монархічна традиція. З’їзд європейських монархів у Луцьку.

 29. Соціально-політична трансформація феодальної аристократії в Західній і Східній Європі.

 30. “Каролінгський ренесанс”, Оттонівське відродження. Зародження міської культури в країнах Західної і Центрально-Східної Європи.

 31. Основні мистецькі стилі періоду (романський стиль, готика, проторенесанс), їх прояви в Україні.

 32. Українці в університетах Західної і Центральної Європи.

 33. Формування світської культури в Західній Європі і Україні-Русі.

 34. Український живопис на польських землях.

 35. Становлення гуманізму в Україні в кінці ХV ст.

 36. Утвердження абсолютизму в країнах Західної Європи і суспільно-політична ситуація в Речі Посполитій.

 37. Зростання військової і політичної могутності козацтва і європейський контекст. Арнольд Тойнбі про українське козацтво

 38. Міжконфесійне та політичне протиборство в Європі і участь у ньому українського козацтва.

 39. Англійська буржуазна революція і національно-визвольна війна 1648-1657 рр. Б.Хмельницький і О.Кромвель.

 40. Коаліції Богдана Хмельницького 1655-1657 рр. і Англія.

 41. Рецепція англійським суспільством України в добу Хмельниччини.

 42. Визвольні рухи в Європі і український контекст.

 43. Здобуття Україною політичної незалежності і формування буржуазних відносин в європейському світі.

 44. Рецепція визвольної війни в європейському світі.

 45. Політичні коаліції козацької держави 50-60-х років і Англія.

 46. Посилення абсолютизму в Європі. Політика меркантилізму у Франції, навігаційний акт Олівера Кромвеля, український контекст.

 47. Початки Просвітництва в Англії. Соціальна структура у післякромвелівській Англії, українські аналоги.

 48. Колонізаційні ініціативи в європейських країнах (Англія). Українці британці сходу.

 49. Розвиток європейської політичної системи. Європейський вектор проекту “Великого князівства руського”.

 50. Західноєвропейські джерела про добу “Руїни”.

 51. Концепції спадкового гетьманства і старшинсько-олігархічного правління як фактор акцептації “Просвітництва” українським суспільством.

 52. Доба Відродження і український культурний процес.

 53. Архітектура, живопис, графіка і музична творчість в Україні ХV-ХVІІІ ст.

 54. Українська культура кінця ХVІІ-ХVІІІ ст. Бароко в духовному житті України.

 55. Західноєвропейські епізоди біографії І.Мазепи.

 56. Ідеї духовної і політичної свободи в англійській суспільній думці, їх українська акцептація.

 57. Концепції освітського абсолютизму і український інститут гетьманства. Візит Петра І в Англію.

 58. Гетьман Іван Мазепа в англійських джерелах.

 59. Ідеї англійського і французького Просвітництва в українському аристократичному середовищі.

 60. Перша українська політична еміграція і англійська дипломатія.

 61. Гетьманат Кирила Розумовського в контексті Просвітництва.

 62. Зацікавлення в Англії доби романтизму українською історією, культурою і літературним життям.. Англійська .Шевченкіана

 63. Посилення англійського проникнення в економіку України.

 64. Українсько-англійські літературні зв’язки.

 65. Ставлення англійських урядових кіл до української проблеми під час Першої світової війни.

 66. Центральна рада та її дипломатичні контакти з Англією.

 67. Політика Гетьманату П.Скоропадського щодо країн Антанти.

 68. Паризька мирна конференція і українська проблема. Англійська дипломатія і галицька проблема.

 69. Українська політична еміграція в Англії.

 70. Українські громадсько-політичні і науково-культурні та освітні установи в Англії.

 71. Англійська урядова політика і проголошення незалежності України.

 72. Українська політична еміграція у США, Канаді (основні етапи формування і розвитку).

 73. Українські громадсько-політичні і науково-культурні установи у США і Канаді, їх роль у національно-визвольній боротьбі українців.

 74. Українська еміграція у США і Канаді в процесі утвердження державної незалежності України.


Рекомендована література

Базова


 1. Александров В.В. Новейшая история стран Европы и Америки (1945-1980). - М., 1989.

 2. Алексеев М.П. Литература средневековой Англии и Шотландии. М., 1984.

 3. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. - К., 1988.

 4. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV - XVIII вв. - М., 1986-1991. - Т.1-3.

 5. Васильєва-Чекаленко Л.Д. Україна в міжнародних відносинах (1944-1996 р.р.): Навч. посібн. – К.: Освіта, 1998. – 176 с.

 6. Виппер Р.Ю. История нового времени. – К., 1997.

 7. Всемирная история литературы. 8т. М., 19

 8. Всемирная история литературы. 8т. М., 1989-1995.

 9. Всемирная история. - Том VII-XIII. - М., 1960-1980.

 10. Всемирная история. 12т. М., 1956-1984.

 11. Всемирная история. 20т. Мн., 1998-2000.

 12. Всемирная история. 20т. Мн., 1998-2000.

 13. Всеобщая история искусств. - М., 1961-1963. - Т.1-4.

 14. Всеобщая история искусств. 10т. М., 1966-1970

 15. Всеобщая история искусств. 10т. М., 1966-1970.

 16. Газін В.П., Копилов С.О. Новітня історія країн Європи і Америки 1919-1945. - Кам’янець-Подільський, 1997. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992. ; Газін В.П., Новітня історія країн Європи і Америки 1945-1994. - Кам’янець-Подільський, 1995.

 17. Газін В.П., Новітня історія країн Європи і Америки 1945-1994. – Кам’янець-Подільськ, 1995. - С.320.

 18. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. - К., 1994.

 19. Господствующий класс феодальной Европы. - М., 1989.

 20. Дейвіс Н. Європа.Історія. – К.:Основи, 2000.

 21. Джордж Г. Сетайн, Томас Л.Торсон Історія політичної думки. - К., 1997.

 22. Дюрозель Жан-Батіст. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К., 1995.

 23. Европа в средние века: экономика, политика, культура. - М., 1972.

 24. Європейське відродження та українська література. - К., 1993.

 25. Зовнішня політика України ( від давніх часів до 1944р.).Навчальний посібник-К.,1999.- с.69-106.

 26. История государства и права зарубежных стран. Різні видання.

 27. История государства и права зарубежных стран. Різні видання. І.О. Овсій.

 28. История дипломатии. - Т.2. - М., 1945.

 29. История Европы с древнейших времен до наших дней. – В 8-ми томах. – М., 1991-1994. – Т.1-4.

 30. История зарубежного искусства. 4т. М., 1977-1980.

 31. История зарубежного искусства. 4т. М., 1977-1980.

 32. История средних веков /Под ред. Колесницкого Н.Ф./.- М.:1980 г.

 33. История средних веков. / под ред. акад. Сказкина С. и др. – В 2 т. – М.: 1966.

 34. История средних веков. Різні видання.

 35. История США. 4т. М.,1980-1982.

 36. Історія світової культури: Навч. посібник. – К., 1994.

 37. Кареев Н.И. История Западной Европы в новое время. - Спб., 1904. - Т.2

 38. Кертман Л. География, история, культура Англии. М., 1968, 1979.

 39. Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. - К., 1984.

 40. Крип’якевич, Всесвітня історія.-УЗ-х КН.-К.,1995р.

 41. Культура эпохи возрождения. - Л., 1986.

 42. Культурные и общественные связи Украины со странами Европы. – К., 1990. – 222 с.

 43. Любащенко В. Історія протестантизму в Україні. - Л., 1995.

 44. Малашенок Г.П. Государственный строй Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии. К., 1989.

 45. Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західньоєвропейських джерел. 1687-1709. - Мюнхен, 1988.

 46. Мельникова Е. Меч и лира. Англосаксонское общество в истории и эпосе. М., 1987.

 47. Мортон А. История Англии. М., 1950.

 48. Наливайко Д. Козацька християнська республіка (Запорізька Січ у західноєвропейських пам’ятках).. - К., 1992.

 49. Наливайко Д. Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі ХІ - XVIII ст. - К., 1998.

 50. Никифоров А.С.Государственный строй США. М., 1975.

 51. Нічик В. Литвинова В. Стригій Я. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні. - К., 1991.

 52. Новазерят А.П. Агрессия, мораль и кризисы в развитии мировой культуры (Синергетика исторического прогресса). Курс лекций. - М.: "Наследие", 1996.

 53. Новая история. Різні видання.

 54. Новейшая история зарубежных стран: Европа и Америка, 1918-1945 // Под ред. Язькова Е.Ф. - М., 1989.

 55. Новейшая история. Різні видання.

 56. Очерки истории Англии: Средние века и новое время / Под ред. Г.Р.Левина. М., 1959.

 57. Плохий С.Н. Папство и Украина. - К., 1989.

 58. Польская Н.М. Великобритания. М., 1986.

 59. Попова Е.И. История новейшего времени стран Европы и Америки. - М., 1993.

 60. Семчишин М. Тисяча років української культури. - Львів, 1995.

 61. Серіщев Я., Стельмах С. Всесвітня історія ХХ століття. - К., 1995.

 62. Сивечев Н.В., Язьков Е.В. Новейшая история США. - М., 1991.

 63. Степанков С. Українська революція 1648-1676 рр. у контексті європейського революційного руху XVI-XVII ст. // Український історичний журнал. - 1997. - №1.

 64. Телюкова Т.И. ХХ век: основные проблемы и тенденции международных отношений. - М., 1993.

 65. Терещенко Ю.І. Західна Європа у першій половині XVII ст. Пошуки ліквідації шляхів національного і соціально-економічного поневолення України. Методичні матеріали. - К., 1998.

 66. Терещенко Ю.І. Національно-визвольна боротьба українського народу у 1648-1657 р. Її вплив на загально-європейську політичну ситуацію. Методичні матеріали. - К., 1998.

 67. Терещенко Ю.І. Тенденції суспільно-політичного розвитку в Західній Європі і Україні у другій половині XVII-XVIII ст. Методичні матеріали. - К., 1998.

 68. Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. - К., 1996.

 69. Тревельян Дж. Социальная история Англии. М., 1959.

 70. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства: Навч. Посібник для вузів.-К.:Генеза, 1994. – 368 с.

 71. Українські гуманісти епохи Відродження. Антологія. У 2 ч. - К., 1995.

 72. Шекера І.М. Київська Русь ХІ ст у міжнародних відносинах. К., 1967.

 73. Шервуд Е. От англосаксов к англичанам. М., 1988.

 74. Шлезингер А. Циклы американской истории. М., 1991.

 75. Шлезингер Артур М. Циклы американской истории. Перевод с английского. - М., 1992.

 76. Штокмар В. История Англии в средние века. М., 1972 или: СПб., 2000.Допоміжна


 1. Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. М., 1989.

 2. Бюлетень центру інформації та документів Ради Європи в Україні.-К.,1997 р.; К.,1998.

 3. Виноградов В. Британский лев на Босфоре. М., 1989.

 4. Виноградов В. Девид Ллойд-Джордж. М., 1972.

 5. Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента.М., 1959.

 6. Державний Центр Української Народної Республіки в екзилі: Статті і матеріяли. – Філядельфія; Київ, Вашінгтон, 1993. – 494 с. :іл.

 7. Добиаш-Рождественская. Крестом и мечом. М., 1991.

 8. Древняя Русь в свете зарубежных источников / под. Ред. Е.А. Мельниковой. – Москва, 1999.

 9. Зарубіжні українці / С.Ю.Лазебник (кер. авт. кол.), Л.О.Лещенко, Ю.І.Макар та ін. – К.: Вид-во “Україна”, 1991. – 252 с., [16] арк.іл.

 10. Зверева Г.И. История Шотландии. М., 1987.

 11. История Европы с древних времен до наших дней. В 8 томах // т. 3,

 12. История Канады. М., 1975.

 13. І.О. Овсій. Зовнішня політика України ( від давніх часів до 1944р.).Навчальний посібник-К.,1999.- с.69-106

 14. Кертман Л. Дж.Чемберлен и сыновья. М., 1991.

 15. Країни Західної Європи. – Енциклопедія. К., 2000.

 16. Крылова Н.С. Английское государство. М., 1981.

 17. Культурные связи народов Восточной Европы в ХVІ в. – М., 1976.

 18. Левицкий А.Я. Город и феодализм в Англии. М., 1987.

 19. Лерман М. Американская цивилизация. 2т. М., 1991.

 20. М. Д. Ходоровський. Мистецтво і Україна ( ХVІІІ) – З.- 1999

 21. Малашенок Г.П. Государственный строй Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии. К., 1989.

 22. Матвеев В.А. Британия вчера и сегодня. М., 1989.

 23. Матузова В.И. Английские средневековые источники.

 24. Михеев В.С. Новые подходы в европейской политике Вашингтона // США. ЗПИ.-1993 г. -№24.

 25. Н АТО. Довідник.-К.,1997 р.

 26. Н.В. Верещагіна. Перші загальнодержавні культи Климентія і Миколая та їх відтворення в пам’ятках історії і культури Київської Русі – К.,1990

 27. Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома Світовими війнами. – Прага, 1942. – Ч.1. – 372 с.

 28. НАТО. Довідник.-К.,1997 р.

 29. Недужко Ю.В. Українська діаспора в процесі відновлення державної незалежності України.

 30. Новазерят А.П. Агрессия, мораль и кризисы в развитии мировой культуры (Синергетика исторического прогресса). Курс лекций. - М.: "Наследие", 1996.

 31. Новая Зеландия. М., 1987.

 32. Новая история. Под ред. Овчаренко М., 1984.

 33. Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі. – К. 2.

 34. Овчинников В. Корни дуба. Размышления об Ангии и англичанах. М., 1986.

 35. Оксфордская иллюстрированая энциклопедия. В 9 Т – Всемирная история. М., 2000.

 36. Піскорский В.К. Вибрані твори та епістолярна спадщина. – К., 1997.

 37. Савело К. Раннефеодальная Англия. Л., 1977.

 38. Сапрыкин Ю.М. От Чосера до шекспира: этические и политические идеи в Англии. М., 1985.

 39. Січинський В. Чужинці про Україну. – Львів, 1938.

 40. Соколова М. Возникновение феодального землевладения и класса феодалов в Англии // Средние века. 1958. Вып. 12.

 41. Соколовський Б. Початок реального зближення // Політика і час.-1997 р.-№10.-С.23-24.

 42. Стрижак О. Кельти й Україна // Наука і культура, 1989. – с.266-277.

 43. Трощинський В.П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне та соціально-політичне явище / НАН України. Ін-т Соціології. – К.: Інтел, 1994. – 260 с.

 44. Трухановский В. Уинстон Черчилль. М., 1968.

 45. Черчилль У. Вторая мировая война. 3т. М., 1990-1991.

 46. Шальнев В.А. Британия: "меж строк" неписаной конституции. М.,1982.

 47. Шевченко І. Між Сходом і Заходом. Нариси з історії культури до початку ХVІІІ століття. – Львів, 2001.15. Інформаційні ресурси
1. Електронний посібники терещенко Ю. Україна і європейський світ. - К., 1996.

2. Електронний атлас «Історія України»

3. Освітній інформаційний портал http.//www.o svit. iatp

4. Сайт історичних довідок http.//www.The History Net.com.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Рекомендована література
2016 -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
2016 -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
2016 -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Замилування переплітається зі смутком. Ганна Чубач «Зупинюся над рікою» Мета
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітнього ступеня "магістр"
2016 -> Програма комплексного фахового випробування при вступі на навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Україна І європейський світ (українсько-англійські історичні зв’язки) iconКонкурсу «Молодь за майбутнє» у номінації «Європейський світ»
Пропонуємо матеріали з досвіду роботи бібліотекарів птнз області за результатами огляду-конкурсу у 2016 році «Молодь за майбутнє»...
Україна І європейський світ (українсько-англійські історичні зв’язки) iconФедір Турченко Галина Турченко
Росією. В контексті цього проекту простежується 250-річна еволюція українсько-російських відносин. Наводяться історичні факти, статистичні...
Україна І європейський світ (українсько-англійські історичні зв’язки) iconОрієнтовні варіанти практичних занять та першого уроку О. В. Галегова
Учні згадують та пояснюють, що таке історія, як історичні процеси розвиваються в часі та просторі, що таке історичні пам’ятки, джерела...
Україна І європейський світ (українсько-англійські історичні зв’язки) iconУкраїна на карті Європи
Україну як незалежну європейську державу зі своєю історією та культурною спадщиною; поглибити знання про Європейський Союз та його...
Україна І європейський світ (українсько-англійські історичні зв’язки) iconКалинівська середня загальноосвітня школа Дніпропетровська область, Широківський район Заключне повторення матеріалу з математики в 5 класі
Забезпечуючи необхідну мотивацію навчання на уроці, використовую проблемні ситуації, залучення життєвого досвіду учнів, історичні...
Україна І європейський світ (українсько-англійські історичні зв’язки) iconУкраїнсько-англійський словник термінів сільськогосподарської техніки
Піхтовнікова Л. С., Морозов І. В., Зембінська Т. М., Семененко Л. О., Богуцька Т. Г. Українсько-англійський словник термінів сільськогосподарської...
Україна І європейський світ (українсько-англійські історичні зв’язки) iconКиївська держава (русь-україна) ярослава Мудрого. Міжнародні зв'язки Опорні поняття І дати уроку
Давні книжки мали оправи прикрашені золотом І коштовним камінням а також фрагменти із зображенням птахів, звірів та людей
Україна І європейський світ (українсько-англійські історичні зв’язки) iconПрограма факультативного курсу Літературне краєзнавство (Зарубіжні письменники І Україна) Пояснювальна записка
Заняття допоможуть глибше простежити взаємозв’язки та взаємовпливи, зробити зрозумілішими витоки запозичень у різних національних...
Україна І європейський світ (українсько-англійські історичні зв’язки) iconВидатні англійські письменники та їх твори 8 клас
Вступна частина If you want to be famous after you are
Україна І європейський світ (українсько-англійські історичні зв’язки) iconМетодичний посібник «Міжпредметні зв’язки органічна складова навчання фізики в школі»
Міжпредметні зв'язки та їх вплив на формування ключових та предметних компетентностей учнів у процесі вивчення фізики


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка