Українська академія банківської справи Національного банку УкраїниСторінка4/4
Дата конвертації04.02.2018
Розмір0,78 Mb.
1   2   3   4

Список РекомендоваНоЇ літератури

Основна


 1. Безвершук Ж. О. Історія культури в термінах і назвах : словник-довідник / Ж. О. Безвершук. – К., 2003.

 2. Бокань В. А. Історія культури України : навч. посіб / В. А. Бокань, Л. П. Польовий. – К., 1998.

 3. Вишеславський Г. А. Термінологія сучасного мистецтва. Означення, неологізми, жаргонізми сучасного візуального мистецтва України / Г. А. Вишеславський, О. В. Сидор-Гібелінда. – Париж ; Київ, 2010.

 4. Зотов В. М. Українська та зарубіжна культура. Словник культурологічних термінів : навч. посіб. / В. М. Зотов, А. В. Клімачова, В. О. Таран. – К., 2009.

 5. Історія української культури / ред. І. Крип’якевич. – К., 2002.

 6. Історія української культури : навч. посіб. / за ред. О. Ю. Павлової. – 2-ге вид. – К., 2013.

 7. Історія української та зарубіжної культури : навч. посібник / С. М. Клапчук, Б. І. Білик, Ю. А. Горбань та ін. – К., 2007.

 8. Історія української культури : навч. посіб. / за ред. О. Ю. Павлової. – К., 2012.

 9. Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура : навч. посібник / М. В. Кордон. – К., 2003.

 10. Корінний М. М. Короткий термінологічний словник з української та зарубіжної культури / М. М. Корінний, Г. Г. Потапов, В. Ф. Шевченко. – К., 2000.

 11. Корінний М. М. Короткий енциклопедичний словник з культури / М. М. Корінний, В. Ф. Шевченко. – К., 2003.

 12. Кормич А. І. Культурологія (історія і теорія світової культури ХХ ст.) : навч. посібник / А. І. Кормич, В. В. Багацький. – Х., 2002.

 13. Культура українського народу : навч. посібник / В. М. Русанівський, Г. Д. Вервес, М. В. Гончаренко та ін. – К., 1994.

 14. Теорія та історія світової і вітчизняної культури : курс лекцій / А. К. Бичко, П. І. Гнатенко, А. М. Феоктистов та ін. – К., 1992.

 15. Українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. М. Семашко та ін. – К., 2000.

 16. Шейко В. М. Історія української культури : навч. посібник / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. – К., 2009.

 17. Шейко В. М. Історія української культури : навч. посіб. / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. – 2-ге вид. – К., 2010.

 18. Шейко В. М. Історія української культури : навч. посіб. / В. М. Шейко, Л. Г. Тишевська. – К., 2006.

Додаткова


 1. Бокань В. А. Культурологія : навч. посіб. / В. А. Бокань. – К., 2000.

 2. Воропай О. Звичаї нашого народу / О.Воропай. – К., 1993.

 3. Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль у розвитку української культури ХVІ–XVІІІ ст. / Я. Д. Ісаєвич. – К., 1966.

 4. Історія української культури / за ред. І. Крип’якевича. – К., 1994.

 5. Історія української культури : методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [уклад. А. І. Зякун]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУˮ, 2014.

 6. Історія українського мистецтва : у 6 т. / за ред. М. П. Бажана. – К., 1967. – Т. 5, 6.

 7. Касьянов Г. Українська інтелігенція 1920–1930-х років: соціальний портрет та історична доля / Г. Касьянов. – К., 1993.

 8. Культурологія: теорія та історія культури : навч. посіб. / за ред. І. І. Тюрменко. – К., 2005.

 9. Історія української культури. – 3-тє вид. – К., 2000.

 10. Культура українського народу. – К., 1994.

 11. Макаров А. М. Світло українського бароко / А. М. Макаров. – К., 1994.

 12. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури / Є. Маланюк. – К., 1992.

 13. Моця О. Київська Русь: від язичництва до християнства / О. Моця, В. Ричка. – К., 1996.

 14. Національна культура в сучасній Україні. – К., 1995.

 15. Нічик В. М. Петро Могила в Україні / В. М. Нічик. – К., 1997.

 16. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / С. Павличко. – К., 1997.

 17. Попович М. В. Нарис історії культури України / М. В. Попович. – 2-ге вид. – К., 2001.

 18. Семчишин М. Тисячоліття української культури / М. Семчишин. – К., 1993.

 19. Сидор-Гібелінда О. Українці на Венеційській бієнале: сто років присутності / О. Сидор-Гібелінда. – К., 2008.

 20. Славянская энциклопедия. Киевская Русь – Московия / авт.-сост. В. В. Богуславский : в 2-х т. – М., 2005.

 21. Сумщина в іменах : енциклопедичний довідник. – Суми, 2003.

 22. Терещенко Ю. І. Україна і європейський світ. Нарис історії від утворення старокиївської держави до кінця ХVІ ст. / Ю. І. Терещенко. – К., 1996.

 23. Українська культура: лекції / за ред. Д. Антоновича. – К., 1993.

 24. Українська художня культура : навч. посіб. – К., 1996.

 25. Феномен української культури. – К., 1997.

 26. Хижняк З. І. Києво-Могилянська академія / З. І. Хижняк. – К., 2001.

 27. Шевчук В. Козацька держава / В. Шевчук. – К., 1996.

Інформаційні ресурси


 1. Культура та мистецтво України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : histua.com/knigi/narisi-z-istorii-ukraini.

 2. Побожій С. І. Петро Левченко і Сумщина [Електронний ресурс]. – Репозитарій УАБС НБУ : dspace.uabs.edu.ua/handle/123456789/ 4148.

 3. Побожій С. І. Художнє життя Сумщини першої третини ХХ ст. [Електронний ресурс]. – Репозитарій УАБС НБУ : dspace.uabs.edu.ua/ handle/123456789/8008.

 4. Словник основних термінів української та зарубіжної культури [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:ua.convdocs.org.

 5. Cтеценко В. І. Культура в термінах від “а” до “я”. Культурологічна абетка [Електронний ресурс] / В. І. Cтеценко. – Режим доступу : www.franko.lviv.ua.

 6. Українська та зарубіжна культура [Електронний ресурс] : методичні вказівки щодо підготовки реферату для студентів 1 курсу економічного та юридичного факультету денної форми навчання / уклад. С. І. Побожій / Українська академія банківської справи. – Суми, 2002. – Репозитарій УАБС НБУ : dspace.uabs.edu.ua/handle/123456789/ 6984.

Навчальне видання

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ


Словник термінів і понять

Укладач


Побожій Сергій Іванович

Редагування А. О. Карпенко

Технічне редагування І. О. Кругляк

Комп’ютерна верстка Н. А. височанська

Підписано до друку 03.06.2014. Формат 60х90/16. Гарнітура Times.
Обл.-вид. арк. 1,88. Умов. друк. арк. 2,50. Зам. № 1342

Видавець і виготовлювач

Державний вищий навчальний заклад
“Українська академія банківської справи Національного банку України”

вул. Петропавлівська, 57, м. Суми, 40000, Україна, тел. 0(542) 66-51-27Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції: серія ДК № 4694 від 19.03.2014
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Методичні вказівки для студентів всіх спеціальностей денної форми навчання Донецьк 2014 (477)
123456789 -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»
123456789 -> А. О. Ткаченко, І. В. Ткаченко створення І діяльність банківських установ на території україни: економіко–правовий аспект
123456789 -> Олег туляков


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Українська академія банківської справи Національного банку України iconРозкошна Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України»
Двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми
Українська академія банківської справи Національного банку України iconПравовий вісник української академії банківської справи
А. О. Ткаченко, канд юрид наук, канд. іст наук, доц., зав кафедри державно-правових дисциплін двнз “Українська академія банківської...
Українська академія банківської справи Національного банку України iconЗбірка тез доповідей
Двнз «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. Суми
Українська академія банківської справи Національного банку України iconСвоєрідність фінансово-правової діяльності ватикану
Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи Національного банку України
Українська академія банківської справи Національного банку України iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів / [Укл. І. В. Ткаченко]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи нбу»

Українська академія банківської справи Національного банку України iconК е. н. Кубах Т. Г. Двнз «Українська академія банківської справи нбу»
Суттєвий внесок у розвиток теорії капіталу внесли А. Р. Тюрґо, А. Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс, М. Туган-Барановський, Є. Бем-Баверк,...
Українська академія банківської справи Національного банку України iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2013 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с
Українська академія банківської справи Національного банку України iconІнформація про наукову діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2012 рік
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності Національного університету «Острозька академія» с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка