Українська літератураСторінка1/10
Дата конвертації05.07.2017
Розмір0,89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Відділ освіти

Ярмолинецька районна державна адміністрація

Методичний кабінет

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Рівень стандарту, академічний рівень 11 КЛАС

Зошит-практикум

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________


2

012 р.Автор: Чайковська Любов Григорівна – вчитель української мови та літера тури Ярмолинецького технологічного ліцею.
Рецензент: Гудловська Людмила Василівна – методист районного відділу освіту.

Зошит містить теоретичні та практичні завдання повного курсу нової програми з української літератури для 11-річної школи.

Завдання для перевірки знань та узагальнення матеріалу.

Зошит адресований учням і вчителям.Схвалено методичною радою районного методичного кабінету

(

протокол №1 від 14.03.2012 р.)ПЕРЕДМОВА

Шановні одинадцятикласники!

Художня література – це один з видів мистецтва, який дає нам справжню радість, підносить нас духовно, облагороджує юні серця високими національними ідеалами.

В цьому році ви будете пізнавати і вивчати українську літературу ХХ ст. Перед вами постане непроста доля найталановитіших письменників нашої країни, розкриється духовний світ людини, душа рідного народу, його історичне минуле.

Уроки літератури спонукають мріяти, пізнавати великий і прекрасний світ, знаходити своє місце в ньому. Цьому сприяють і різні типи завдань, поданих у зошиті-практикумі. , а саме: аналіз змісту і форми художнього твору, оцінка образів-героїв, аргументація своєї думки, усвідомлення проблематики тогочасної літератури, вміння розпізнавати художні засоби у творах.Тож, шановні одинадцятикласники, будьте натхненними, креативними та впевненими у своїх силах – і перед вами відкриються нетлінні скарбниці української літератури.


__________________________________________________________


Умовні позначення:- Словничок літературознавчих термінів.
- Різні види диктантів.- Завдання творчого характеру.
- Характеристики дійових осіб, образів.
- Визначення теми та головної думки творів.
- Дослідження ситуації, визначення проблематики творів.
- Завдання з теорії літератури.
- Домашнє завдання.
- Узагальнення вивченого.

Урок 1
ВСТУП
Українська література 1920-1930 рр.
1. Словничок літературознавчих термінів
Модернізм – загальна назва різноманітних напрямків у літературі, мистецтві ХХ ст. (неокласицизм, неореалізм, футуризм, неоромантизм, символізм, імпресіонізм та ін.). загальна стильова ознака – тенденція до панестетизму, символізації, ідеалізації та романтизації зображуваного. Для українського модернізму характерний синтез різних стилів.

Соцреалізм – організований за чіткою програмою літературний метод, який передбачав оспівування комуністичної партії і її провідної ролі в житті народу, у будь-яких сферах; піднесення борця, будівника нового суспільства; ідеалізацію людини як носія кращих моральних якостей, вихованих соціалістичною системою. художня дійсність зображувалася «лакованою», прикрашеною, лише з позицій правлячого класу, партії; конфлікт полягав у боротьбі проти чужих ідей, за ідеологічну спільність та однодумство.

Постмодернізм – загальна назва літературно-мистецьких течій кінця ХХ – початку ХХІ ст. Для цього напряму характерні інтертекстуальність (приховане та явне використання чужих текстів), гра зі словом, багатозначність, зміщення часу і простору, «віртуальний історизм» тощо.

Розстріляне відродження – літературно-мистецьке покоління 20-х – початку 30-х рр.. ХХ ст. в Україні, яке дало високохудожні твори в галузі літератури, живопису, музики, театру і яке було знищене тоталітарним сталінським режимом. Термін «розстріляне відродження» вперше запропонував діаспорний літературознавець Ю. Лавріненко, уживши його як назву збірника найкращих текстів поезії та прози цього періоду.
  1. Продовжіть думку

- На початку ХХ ст. особливо актуальними стають такі взаємопов’язані проблеми як___________________________________________________

______________________________________________________________

- В калейдоскоп літературних угруповань входили організації________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

- У той час розвивалися такі стильові напрями:______________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

5. Назвіть представників «розстріляного відродження»______________

________________________________________________________________


6. Хто назвав літературу 1920 років «азійським ренесансом»? Чи згодні ви із цим твердженням?__________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
7. Домашнє завдання:

Дайте розгорнуту відповідь на питання: «Розстріляне відродження» - суто національне явище чи загальна риса тоталітарної доби?___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 2-3
Провідна роль поезії у 20-ті роки ХХ ст.
1. Продовжіть думку
- У поезії 20-х років піднімалися такі теми:___________________________

- Представниками поезії 1920-1930 років були________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________Павло Тичина – найбільший модерніст 20-х років
  1. Літературний диктант

1. П. Тичина народився в сім’ї______________________________________

2. Навчався майбутній поет спочатку у______________________________

________________________________________________________________  1. Вступив до Київського комерційного інституту в__________________р.

  2. Перша друкована збірка поета___________________________________

4. Вірш «Під моїм вікном» був присвячений _________________________

5. Перший друкований вірш Тичини_________________________________

________________________________________________________________

6. Поет брав участь у діяльності таких літературних угруповань_______

________________________________________________________________

________________________________________________________________

7. У віршах збірки «Замість сонетів і октав» письменник засудив________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

8. У 1920, 1924 і в 1931 роках вийшли збірки: ________________________

________________________________________________________________

9. Тичина займав такі високі державні посади: ________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

10. Під час Другої світової війни поетом була написана поема __________

________________________________________________________________

11. Складіть «психологічний портрет» письменника___________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________2. Продовжіть думку:
«1918 рік став поворотним пунктом у мистецькій долі Павла Тичини»…

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3. Словничок літературознавчих термінів
Вітаїзм, вітаїстичність – стильова течія початку ХХ ст., проявилася в кількох модерністських напрямах. Глолвна ознака – відтворення безперервного потоку життя, погляд на людину як на біологічну істоту. Джерело вітаїзму – учення Ф. Ніцше про «діонісійське» (темне) начало культури. В українській літературі представлений творами М. Хвильового, Є. Маланюка, О. Ольжича, У. Самчука.

Експресіонізм – напрям в європейському мистецтві першої третини ХХ ст. Для нього характерні: підвищена емоційність, загостреність сприйняття й вираження, увиразнені художні засоби, їхня гіперболізація та гротескність, використання тропів, звукових повторів, звуконаслідувань тощо.

«Кларнетизм» - український варіант символізму, власний авторський поетичний стиль, створений Тичиною на основі символістичних засобів, їх вдалого комбінування і трансформації.

Ремінісценції (у поетичному і художньому творах) – риси, що

навіюють згадки про інший твір.


«Арфами, арфами…»
1. Сформулюйте тему та мотив поезії
Тема: _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________Мотив:____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
2. Розкрийте поетичну мову твору:
персоніфікація:_____________________________________________________

неологізми:________________________________________________________

епітети: ___________________________________________________________

порівняння:________________________________________________________

алітерації:_________________________________________________________

асонанси: _________________________________________________________


3. Домашнє завдання:

Написати акварель за мотивами збірки «Сонячні кларнети»______________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________


«О панно Інно…»
1. Розкрийте мотив поезії - ____________________________________

__________________________________________________________________
2. Складіть асоціативний ланцюжок (з можливих прочитань)__________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Визначте віршовий розмір даного вірша_____________________
О, панно Інно, панно Інно! __________________________________________

Я – сам. Вікно. Сніги… ______________________________________________

Сестру я Вашу так любив – __________________________________________

Дитинно, злотоцінно. _______________________________________________4. Випишіть із поезії художні засоби:
епітети:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

асонанси:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

алітерація:_________________________________________________________

__________________________________________________________________


«Ви знаєте, як липа шелестить…»
1. Визначіть жанр поезії____________________________________
2. Твір побудовано на фольклорному паралелізм. У чому він проявився?

____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Випишіть із поезії риторичні фігури______________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Вкажіть «інтонації», які ви відчуваєте у цьому творі___________

__________________________________________________________________«Одчиняйте двері…»

1. Мотив поезії - ____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
2. На що вказує заклик-рефрен?______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________
3.Творче завдання. Запишіть асоціативні ряди, що виникають у зв’язку з такими рядками вірша:


Цитати

Асоціації

Одчиняйте двері
Наречена йде!
Голуба блакить
Очі, серце і хорали

Стали,

Ждуть…
Одчинились двері
Горобина ніч!
Всі шляхи в крові
Незриданими сльозами

Тьмами

Дощ…

«Пам’яті тридцяти»
1. Поясніть сюжетну основу твору____________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Розкрийте символіку поезії:
Сонце, вітер, Дніпро – ______________________________________________

Кривава дорога – ___________________________________________________

Образ Каїна – ______________________________________________________
3. Випишіть із вірша художні засоби:
епітети:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

метафори:________________________________________________________

__________________________________________________________________4. Домашнє завдання:

Складіть міні-твір «Не все в поезії так просто…»______________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Урок 4
Авангардні тенденції в українській поезії 1920-х рр.1. Словничок літературознавчих термінів
Авангард, авангардизм – течія в літературі та мистецтві ХХ ст.

Головна його ознака – відмова від реалістичного сприйняття дійсності, заперечення традиційних форм художнього зображення.

Поділявся на такі напрямки: експресіонізм (звертав увагу на емоційність, безпосередність сприйняття), футуризм (зосереджувався на мовотворенні), дадаїзм (головна особливість – відмова від пріоритету змісту, сенсу мистецтва), сюрреалізм (спирався на підсвідомість).Дисонанс – різновид рими, у якому збігаються приголосні, але не збігаються голосні.

Верлібр – вірш без рими і віршового розміру, ритм у ньому досягається тільки наспіваною інтонацією.
2. Назвіть найвідоміших поетів-футуристів__________________________

__________________________________________________________________
Каталог: download -> version
version -> Зміст Біографія
version -> Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
version -> Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни "Історія української культури" для студентів денної форми
version -> Ведуча: Дивися, безкрайнєє, синєє небо, Стоїть над землею, неначе шатро. Воно посилає любов нескінченну І щиро дарує надію й любов ведуча
version -> Курс лекцій Кесоттеїкіесі Ьу Ле Міпізігу о Есіисаіїоп аз а Іехі-Ьоок ґог зішіепуз оґЬізіогісаі зресіііііез оґШе
version -> Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання
version -> Від особистості письменника або особистості героя літературного твору до особистості учня
version -> Павленко Марина «Русалонька із 7 – В. В тенетах лабіринту»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Українська література iconУкраїнська література, 5-12 кл
Відповідно, у сьогоднішній загальноосвітній системі предмет "українська література" набуває особливої актуальності
Українська література iconГіпермаркет Знань>>Українська література 10 клас
Українська література:«Життя І творчість Івана Карпенка-Карого – одного з корифеїв українського театру»
Українська література iconДавня українська література — література українського народу XI-XVIII ст. Давня українська література — література українського народу XI-XVIII ст
Нова періодизація давнього письменства базується на схемі Д. Чижевського, поданій в "Історії української літератури"
Українська література iconУрок № українська література 11 клас 27. 01. 2014
...
Українська література iconУкраїнська література 1920-1930 pp. Урок №1 -2 українська література XX ст. Як новий етап в історії національної культури, її періодизація. Модерністські та авангардистські течії. Українська література й духовне відродження нації в першу третину xx
Українська література XX ст. Як новий етап в історії національної культури, її періодизація. Модерністські та авангардистські течії....
Українська література iconВчитель Лукашук Н. М. Українська література 11 клас
Суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм)....
Українська література icon10 клас Твори для вивчення Українська література
Українська література для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Українська література iconПрограма вступних випробувань «дитяча література»
...
Українська література iconУкраїнська література 11 клас Українська література за межами України
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка