Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


тематику? (Связь поколений, осмысление из будущего)Сторінка18/18
Дата конвертації08.04.2017
Розмір3,19 Mb.
ТипУрок
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
тематику? (Связь поколений, осмысление из будущего)

Какой стиль речи преобладает в рассказе и почему?4. Проведение ролевой игры «Я — режиссер»

Задание: представьте себе, что вы — режиссер и снимаете фильм по

данному рассказу. Выберите фрагменты для съемки и расскажите о нем

по плану:

1) краткое содержание фрагмента;

2) крупный план;

3) звук;

4) цвет.

Мотивируйте предположительный подбор актеров.

214 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

IV. Чтение стихотворений о Великой Отечественной войне

наизусть по выбору учащихся

V. Подведение итогов урока с использованием приёма

«Свободный микрофон»

Что дало нам сегодня знакомство с рассказом Ю. Яковлева?Возникает ли у вас подобное чувство сопереживания, сопричаст-

ности к событиям, когда вы читаете книги, смотрите фильмы?

VІ. Домашнее задание

Подготовиться к письменному ответа на вопрос: «Что нового вошло

в мою жизнь во время чтения произведений, посвященных Второй ми-

ровой войне?»

Урок 66

Т ема. Тематичне оцінювання (контрольна робота)

Мета: контроль знань учнів; вдосконалення навичок

роботи над будь-якою темою, стимулювання

висловлювання особистих думок і поглядів;

виховання культури писемного мовлення.

Хід уроку

І. Розвиток мовлення

Підсумки роботи над твором за оповіданням М. Шолохова «Доля

людини».

Читання фрагментів творів, рецензування учнями.

ІІ. Тематична контрольна робота

Пояснення завдання

І рівень (для обох варіантів)

1. Назвіть літературні твори про Другу світову війну та їх авторів (по

0,5 б. за твір).

2. Назвіть твори про Другу світову війну в інших жанрах (1,5 б.).

ІІ рівень

І варіант ІІ варіант

1. До якої форми відповіді вдаються

автори, щоб надати твору більшої до-

стовірності, щирості? (2 б.)

2. «Четвертий зайвий» (мотивуйте):

Андрій Соколов, Алесь Мороз, Василь

Тьоркін, Олександр Твардовський (1,5 б.)

1. Чи доцільні у творі на воєнну тема-

тику «мирні» почуття, лірика? (2 б.)

2. «Четвертий зайвий» (мотивуйте):

Василь Биков, Генріх Белль, Ми-

хайло Шолохов, Павло Міклаше-

вич (1,5 б.)

ІІ семестр 215

ІІІ рівень (4 б.)

Напишіть відповідь на запитання: «Що нового увійшло в моє життя

під час вивчення літератури, присвяченій Другій світовій війні?»

ІІІ. Самостійна робота над завданням

IV. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення про Кіплінга (індивідуальне завдання);

підготуватися до поетапного контролю проекту.

Мистецтво бути людиною

Урок 67

Т ема. Редьярд Кіплінг (1865–1936) «Якщо...» Уславлення

сильної особистості, здатної за будь-яких умов

і обставин залишатися Людиною, протистояти

ницим смакам і думкам юрби, зберігати гідність

у стосунках із можновладцями, робити добрі спра-

ви, не хизуватись цим

Мета: розкрити специфіку втілення у змісті вірша склад-

ності та суперечливості буття, утвердження пере-

ваги високих етичних цінностей над нетривкими

матеріальними здобутками; спираючись на зміст

вірша, пояснити, що людиною має право зватися

лише той, хто у будь-яких ситуаціях прагне і вміє

залишатися самим собою; дати визначення поняття

анафора, повторити поняття антитеза; продовжити

роботу над виразним читанням учнів; виховувати

культуру відповіді.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів

1. Робота з розв’язування кросворда

У ч и т е л ь. Я хочу, щоб ви згадали одну чудову казку, яку ми читали

й обговорювали минулого року. Я пропоную вам кросворд про героїв

цієї казки.

Кросворд

1) Людина, яку усиновили джунглі і яка стала повноправним членом

вовчої зграї. (Мауглі)

216 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

2) Спритна й красива кішка, яке понад усе цінувала особисту свободу

і поважала свободу інших. (Багіра)

3) Ватажок вовчої зграї, який вмів обстоювати свої принципи і друзів.

(Акела)

4) Той, хто навчав великого закону: «Ми з тобою однієї крові». (Балу)

5) Втілення мудрості й таємничої сили. (Каа)

1

2

3

К І П Л І Н Г

4

5

Коли кросворд буде розгадано, за опорними літерами у центральних

клітинках назвати автора цієї казки.

2. Повідомлення про Редьярда Кіплінга (додаткове завдання)

ІІ. Мотивація пізнавальної діяльності учнів

У ч и т е л ь. Як ви думаєте, навіщо ми звернулися до казки Кіплінга?

Що було головним для Мауглі та для інших героїв казки? (Не поступати-

ся принципами, не кидати друзів у небезпеці, не поступатися переконання-

ми, не віддавати перевагу матеріальним цінностям, допомагати слабким.)

Мешканці джунглів постають перед нами кращими, ніж мешканці

селища. Значить, право носити високе ім’я Людини визначає не просто

приналежність до певної біологічної категорії, а щось інше.

Спробуємо обговорити цю проблему з допомогою вірша Р. Кіплінга

«Якщо...»*

ІІІ. Формування нових знань, умінь та навичок учнів

1. Робота над текстологическим анализом произведения

Как построено предложение, начинающееся союзом «если»? (В немобязательно присутствует вторая часть — утверждение того, что

происходит при определенном условии)

Давайте сразу обратимся к главной части предложения, то есть к выводу.* Вірш Р. Кіплінга «If…» перекладали з англійської мови багато поетів. Ми

використовували переклад С. Маршака.

ІІ семестр 217

Земля — твое, мой мальчик, достоянье!

И более того, ты — человек!

Обратите внимание на восклицательный знак в конце предложе-

ния, на тире, подчеркивающее принадлежность к высокому званию

Человека. Посмотрим, какими качествами надо для этого обладать.

2. Работа над выразительным чтением стихотворения

(Первоначально текст полностью читает учитель. Потом учащиеся

читают его по строфам.)

3. Работа по группам — текстологический анализ отдельных строф

Общий вопрос: в чем воплощаются подлинные человеческие по-

ступки и действия, достойные уважения? Что говорит о незыблемости

взглядов, принципов и убеждений, верности своему «я»?

4. Использование приёма «Свободный микрофон»

Какая из строф кажется тебе более близкой, убедительной? Почему?

Какие средства использует поэт?

(Противопоставление, антонимию — антитезу;

одинаковое начало строф — анафору)

5. Работа со словарем литературоведческих терминов

Дать определение понятий «анафора» и «антитеза». Сравнить

с определением словаря. Записать в тетради (словарик).

6. Сравнительная работа над различными переводами стихотворения

(по группам)

Предлагается два текста: Н. Грибанов: «Если сможешь…» (см. при-

ложение) и М. Лозинский «Заповедь».

Что за тексты перед нами?

Почему вы их отождествляете со стихотворением Р. Киплинга «If…»?

Расскажите об особенностях каждого перевода.

Чей перевод вам больше понравился? Аргументируйте свой ответ

цитатами.

7. Работа над выразительным чтением всего текста

IV. Подведение итогов урока

У ч и т е л ь. Согласитесь с данными суждениями или отвергните их.

Литература — не только отражение действительности, но и средствовлияния на действительность, на формирование личности.

Писатели и поэты, борясь за лучшее в человеке, идейным содержа-нием и художественной формой своих произведений создают для

человека определенную программу жизни, как бы зажигают для

него путеводную звезду.

218 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

V. Домашнее задание

Выучить наизусть отрывок из стихотворения, законченный в смыс-

ловом отношении (на выбор).

Урок 68

Т ема. Редьярд Киплинг «Если…» Восславление сильной

личности, способной в любых испытаниях сохра-

нить собственное «я», сберечь вечные ценности,

не утратить способности делать добро

Цель: показать на материале стихотворения, как литерату-

ра формирует и воспитывает личность, провозгла-

шая лучшее в человеке; совершенствовать навыки

текстологического анализа произведения, навыки

работы с литературоведческими терминами; ра-

ботать над выразительным чтением стихотворе-

ния наизусть; развивать связную речь учащихся;

воспитывать культуру ответа: логичность, после-

довательность, доказательность, убедительность,

умение отстаивать свое мнение.

Ход урока

І. Актуализация опорных знаний учащихся

1. Конкурс выразительного чтения стихотворений наизусть

2. Беседа с учащимися

Что хотел сказать Р. Киплинг своим стихотворением?.. Как вы дума-ете, удалось ли это ему?

Какие художественные средства использовал Киплинг, чтобы выра-зить свою мысль ярче, точнее?.. Привести примеры анафор и анти-

тез из текста стихотворения.

3. Работа над различными переводами стихотворения* (по группам)

с последующей беседой

Можем ли мы утверждать, что перед нами переводы стихотворенияР. Киплинга «If…»? Аргументируйте свое мнение.

В чем, по-вашему, своеобразие каждого из этих переводов?

Сохранили ли переводчики главную идею?

Присутствуют ли в переводах антитеза и анафора как художествен-ные средства языка автора?

* Предлагаются тексты В. Корнилова «Когда…» и А. Шараповой «Из тех ли

ты…» (см. приложение).

ІІ семестр 219

Что из этих приемов меняется от стихотворения к стихотворению —антитеза или анафора?

4. Развитие связной речи

Задание: доказать, что лучшие литературные произведения поста-

вили перед собой и выполняют задачу формирования лучших качеств

человека (с использованием приёма «Моя трибуна»): выступление на-

чинается одной из заданных фраз:

1) «Я хочу рассказать о литературном герое, в котором воплотились

лучшие черты человека…»

2) «Литературный герой, ставший примером для подражания многих

поколений,— это…»

3) «Если бы меня спросили, о ком из героев прочитанных книг я хотел

бы рассказать как о Человеке с большой буквы, я бы обязательно

назвал…»

4) «Если люди из далекого будущего будут судить о нашем обществе по

определенным личностям, я бы хотел, чтобы они узнали об…»

ІІІ. Подведение итогов урока

У ч и т е л ь. У каждого читателя свой любимый герой. У каждого вре-

мени свои ценности. Но есть высокие этические ценности, вечные во

все времена, черты, характеризующие Человека с большой буквы. Задача

настоящей литературы — на лучших примерах формировать личность.

IV. Домашнее задание

Подготовиться к защите проекта: «Тема в курсе литературы 7-го клас-

са, которая оказалась мне наиболее близкой (кажется мне самой глав-

ной)». Это может быть подробный рассказ с аргументами, иллюстрация-

ми (плакат, коллаж, литературно-музыкальная композиция).

Или: «Тема, которую я предлагаю ввести в курс литературы» (в ней

должны найти отражение аргументы, конкретные авторы и произведения).

Додаток до уроків 67, 68

Из тех ли ты?

Из тех ли ты, кто не дрожал в сраженье,

Но страх других себе в вину вменил,

Кто недоверия и осужденья

Сумел признать, но доблесть сохранил?

Кто бодро ждал и помнил, что негоже

Неправдою оплачивать лжецу

И злом злодею (но и этим тоже

Гордиться чересчур нам не к лицу).

Ты — друг мечты, но средь ее туманов

Не заблудиться смог и не считал,

220 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

Что Мысль есть Бог?

И жалких шарлатанов

Триумф и крах с улыбкой отметал?

И ты сумеешь не придать значенья,

Когда рабы твой труд испепелят

И смысл высокий твоего ученья

Толпа на свой перетолкует лад?

Рискнешь в игре поставить состоянье,

А если проиграешь все, что есть,—

Почувствуешь в душе одно желанье:

Встать от игры и за труды засесть?

Послушна ли тебе и в боли дикой

Вся армия артерий, нервов, жил?

Воспитана ли Воля столь великой,

Чтоб телу зов ее законом был?

Ты прям и прост на королевской службе?

С простолюдином кроток? Справедлив

К достойному назло вражде и дружбе?

Властителен порой, но не кичлив?

И правда ли, что даже малой доле

Своих часов, минут ты господин?

Ну, что ж! Земля твоя — и даже боле

Тебе скажу: ты Человек, мой сын!

(А. Шарапова)

Заповед ь

Владей собой среди толпы смятенной,

Тебя клянущей за смятенье всех.

Верь сам в себя наперекор Вселенной

И маловерным отпусти их грех;

Пусть час не пробил, жди не уставая,

Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;

Умей прощать и не кажись, прощая,

Великодушней и мудрей других.

Умей мечтать, не став рабом мечтанья,

И мыслить, мысли не обожествив;

Равно встречай успех и поруганья,

Не забывая, что их голос лжив;

Останься тих, когда твое же слово

Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,

Когда вся жизнь разрушена и снова

Ты должен все воссоздавать с основ.

Умей поставить в радостной надежде

На карту все, что накопил с трудом,

Все проиграть и нищим стать, как прежде,

И никогда не пожалеть о том;

Умей принудить сердце, нервы, тело

ІІ семестр 221

Тебе служить, когда в твоей груди

Уже давно все пусто, все сгорело

И только Воля говорит: «Иди!»

Останься прост, беседуя с царями,

Останься честен, говоря с толпой;

Будь прям и тверд с врагами и друзьями,

Пусть все в свой час считаются с тобой;

Наполни смыслом каждое мгновенье,

Часов и дней неумолимый бег,—

Тогда весь мир ты примешь, как владенье,

Тогда, мой сын, ты будешь Человек!

(М. Лозинский)

Когда ...

Когда ты тверд, а все вокруг в смятенье,

Тебя в своем смятенье обвинив,

Когда уверен ты, а все в сомненье,

А ты к таким сомненьям терпелив;

Когда ты ждешь, не злясь на ожиданье,

И клеветой за клевету не мстишь,

За ненависть не платишь той же данью,

Но праведным отнюдь себя не мнишь.

Когда в мечте не ищешь утешенья,

Когда не ставишь самоцелью мысль,

Когда к победе или к пораженью

Ты можешь равнодушно отнестись;

Когда готов терпеть, что станет подлость

Твой выстраданный идеал чернить,

Ловушкой делать, приводить в негодность,

А ты еще готов его чинить.

Когда согласен на орла и решку

Поставить все и тотчас проиграть

И тотчас же, мгновенья не помешкав,

Ни слова не сказав, сыграть опять;

Когда способен сердце, нервы, жилы

Служить себе заставить, хоть ори,

Не тянут — вся их сила отслужила,

Но только Воля требует: «Тяни!»

Когда — хоть для тебя толпа не идол —

При короле ты помнишь о толпе;

Когда людей ты понял и обиды

Не нанесут ни враг, ни друг тебе;

Когда трудом ты каждый миг заполнил

И беспощадность Леты опроверг,

Тогда, мой сын, Земля твоя — запомни! —

И — более того — ты Человек!

(В. Корнилов)

222 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

Если сможеш ь

Сумей, не дрогнув среди общей смуты,

Людскую ненависть перенести

И не судить, но в страшные минуты

Остаться верным своему пути.

Умей не раздражаться ожиданьем,

Не мстить за зло, не лгать в ответ на ложь,

Не утешаясь явным или тайным

Сознаньем, до чего же ты хорош.

Умей держать мечту в повиновенье,

Чти разум, но не замыкайся в нем,

Запомни, что успех и пораженье —

Две лживых маски на лице одном.

Пусть правда, выстраданная тобою,

Окажется в объятьях подлеца,

Пусть рухнет мир, умей собраться к бою,

Поднять свой меч и биться до конца.

Сумей, когда игра того достойна,

Связать судьбу с одним броском костей,

А проиграв, снести удар спокойно

И без ненужных слов начать с нулей.

Сумей заставить сношенное тело

Служить сверх срока, не сбавляя ход.

Пусть нервы, сердце — все окаменело,

Рванутся, если Воля подстегнет.

Идя с толпой, сумей не слиться с нею,

Останься прям, служа при королях.

Ничьим речам не дай звучать слышнее,

Чем голос истины в твоих ушах.

Свой каждый миг сумей прожить во славу

Далекой цели блещущих вершин.

Сумеешь — и Земля твоя по праву,

И, что важней, ты Человек, мой сын!

(Н. Грибанов)

Уроки 69, 70

Т ема. Підсумок. Узагальнення та систематизація вивченого

впродовж року матеріалу. Захист власного проекту

(див. домашнє завдання до останнього уроку)

Мета: удосконалювати навички узагальнення та системати-

зації матеріалу, розвивати зв’язне мовлення та творчу

уяву; робота над умінням виступати перед аудиторією,

рецензувати роботу товариша, вести дискусію.

ІІ семестр 223

Хід уроку

І. Захист проектів* з рецензуванням (можлива дискусія)

ІІ. Для учнів низького та середнього рівнів

компетентності — письмове завдання

1. Зіставити автора з назвою твору

Й. В. Ґете

О. С. Пушкін

Й. Ф. Шіллер

В. Скотт

Р. Стівенсон

Дж. Свіфт

О. Генрі

А. Конан Дойл

Дж. Олдрідж

М. Шолохов

Р. Кіплінг

О.Твардовський

Г. Белль

Билини про Іллю Муромця

«Піснь про віщого Олега»

«Рукавичка»

Балади про Робін Гуда

«Вільшаний король»

«Тарас Бульба»

«Вересовий мед»

«Айвенго»

«Собака Баскервилів»

«Останній листок»

«Мандри Гуллівера»

«Подорожній, коли ти прийдеш до Спа...»

«Якщо...»

«Доля людини»

«Я був вбитий під Ржевом»

«Останній дюйм» (4 б.)

2. Розподілити названі твори за темами

1) «Література проти війни»

2) «Мистецтво бути людиною»

3) «Краса чистих людських взаємин»

4) «Пригоди та фантастика»

5) «Україна та її історія в літературі»

6) «Героїчне минуле в літературі»

7) «Героїчні пісні та балади» (3 б.)

Можна взяти участь в обговоренні і заробити додатковий бал.

ІІІ. Обговорення тематичних

(на основі контрольних робіт та захисту проектів) оцінок

IV. Виставлення семестрових та річних оцінок

V. Завдання на літо: література, теми

* Дивись схему уроку 41.

Література

1. Кузьменко В. І. Словник літературознавчих термінів: Навч. посіб-

ник з літературознавства за оновленими програмами для вчителів та

учнів середніх шкіл, профучилищ ліцеїв, гімназій.— К.: Укр. пись-

менник, 1997.

2. Лесин В. М., Полинець О. С. Словник літературознавчих термінів.—

3-є вид., перероб. і доп.— К.: Рад. школа, 1971.

3. Маранцман В. Г. Художественная литература: Книга для учащихся

9 кл.— М.: Просвещение, 1994.

4. Словарь литературоведческих терминов / Ред.-сост. Л. И. Тимофеев,

С. В. Тураев.— М.: Просвещение, 1966.

Зм іст

Переднє слово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Календарне планування уроків зарубіжної

літератури . 7 клас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

І семестр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Героїчні пісні і балади у світовій літературі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Героїчне минуле в літературі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Україна та її історія в літературі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

ІІ семестр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Пригоди та фантастика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Краса чистих людських взаємин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Література проти війни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Мистецтво бути людиною . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

__
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> 1. Течія модернізму, до якої належить поезія О. Олеся


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Схожі:

Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconУрок №1 Тема: Функції мови І мовлення. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості
Ояснити роль мови у формуванні й самовираженні особистості; спонукати до роздумів над необхідністю мовної самоосвіти та безперервного...
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconЛюдина І світ
Роль природно-історичного середовища І спадковості у формуванні та розвитку людини
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconУрок №1 Тема. Література І фольклор скарбниця духовних багатств людства
Мета: донести до свідомості учнів, що література й фольклор — скарбниця духовних багатств людства; показати роль книги в житті людини;...
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини icon9 клас Урок №1 Тема уроку. Вступ. Роль і місце літератури в житті нації
Обладнання: портретна галерея українських письмен­ників, творчість яких вивчається в 9 класі; дидак­тичний матеріал
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconЯк ми знаємо творчість Т. Шевченка
Мета заходу: показати Т. Г. Шевченка як поета, що глибоко розумів роль художнього слова в формуванні людини; поглибити знання учнів...
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconТема уроку: Функції мови І мовлення: комунікативна, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культуроносна), естетична, експресивна. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості. Мета уроку
Поглибити знання про функції мови та мовлення, пояснити роль мови у формуванні й самовираженні особистості, спонукати до роздумів...
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconРоль музичної народної творчості у формуванні особистості майбутнього громадянина України
Сучасне суспільство потребує такої форми політичної організації, яке б забезпечувала розкриття творчого потенціалу людини. Це можливо...
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconКалендарне планування 9 клас
Вступ. Роль І місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Аналіз художнього твору
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconКонспект уроку позакласного читання з української літератури у7 класі
Передача та збереження духовних І національних цінностей як запорука щастя та успіху у житті людини
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconРоль краєзнавства у формуванні громадянської та загальнокультурної компетентності учнівБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка