Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


синах, по девьятёх Югенках», та ще й «по десятім Юг-Богдані сивім»Сторінка3/18
Дата конвертації08.04.2017
Розмір3,19 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
синах, по девьятёх Югенках», та ще й «по десятім Юг-Богдані сивім».

У невісток-вдів залишилися діти — мати ж втратила все. Вона гото-

ва була до загибелі воїнів, але не змогла витримати, що загиблого сина

розірвано на шматочки...)

І семестр 33

Як ви вважаєте, чому цій баладі судилося пережити століття? Чиможна вважати цей твір лише пам’яткою світової культури?

ІІІ. Робота над виразним читанням балади. Конкурс

з виразного читання балад або уривків з балад напам’ять

IV. Підбиття підсумків уроку

У ч и т е л ь. Яких висновків ми дійшли сьогодні на уроці?..

Навіть якби ми не обговорювали особливостей балади, не підкрес-

лювали б значущість цього жанру в історії літератури прикладами з тек-

сту, все одно після прочитання героїчних балад стає зрозумілим, що

метою будь-якого літературного твору є прагнення вплинути на серце

й розум, формувати особистість читача.

До речі, цей текст сербської балади, з яким ми працювали, переклав

українською мовою відомий поет М. Старицький, а на обкладинці кни-

ги зробив такий напис: «Чиста виручка на користь братів-славьян».

V. Домашнє завдання

Скласти відповідь-таблицю про різницю між фольклорним і літера-

турним твором. Виконати письмово.

Критерії Фольклорний твір Літературний твір

Індивідуальне завдання 2 учням: підготувати повідомлення про Фран-

суа Війона.

Додаток

Смерт ь матері Юговенків

Сербська народна балада*

Із зб.: Сербські народні

думи і пісні (К.: Тискария

В. Давиденка, 1876.— С. 163–166)

Боже милий, що-ж то дива й чуда!

Ой зібралось на Косовім війська,

А між військом Юговенків дев’ять,

Ще й десятий сам Богдан Юг сивий.

* Тут і далі орфографія видання.

34 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

Молить Бога Юговенків мати,

Аби дав їй соколині очі

Та сріблясті лебедині крила,

Щоб смогла летіти на Косове,

Позирнуть на девьятёх Юговенків,

На старого батька їх Богдана;

Що просила й випросила в Бога:

Дав Господь їй соколині очі

І сріблясті лебедині крила.

Полетіла на Косове рівне,

Знайшла мертвих Юговенків девьять

І старого батька Юг-Богдана.

Девьять списів встромлено над ними,

На тих списах соколів є девьять,

Коло списів девьять добрих коней,

А в середці девьять левів лютих.

Ой, заржало девьять добрих коней,

Зарикало девьять левів лютих,

Заквилило й соколів ще девьять...

Але мати дуже серце мала,

Не зронила й однії слёзини;

Забирає девьять добрих коней,

Забирає девьять левів лютих,

Забирає й соколів ще девьять,

Та й вернулась до біл-двору з ними.

А невістки взріли матір з далі

І побігли їй назустріч з двору:

Заридало девьять сиріт ревно —

Закувало удівонёк девьять;

Враз заржало девьять добрих коней,

Зарикало девьять левів лютих,

Заквилило й соколів ще девьять...

Але мати дуже серце мала,

Не зронила й однії слёзини.

Уночі ж, як по півночі стало,

То заржав Демьянів кінь Буланко.

Пита мати Демьянову жінку:

«Моя доню, Демьянова жінко!

Чого ж рже Демьянів кінь Буланко?

Чи ще хоче білої пшениці,

Чи жада він з Звечана* водиці?»

* Звечан — річка невелика, але дуже бистра.

І семестр 35

Одмовля їй Демьянова жінка:

«Ой свекрухо, Демьянова мати!

Кінь не хоче білої пшениці,

Не жада він з Звечана водиці;

А Демьян його так призвичаїв,—

До півночі лиш оброк жувати,

А з півночі вирушать в дорогу:

То й сумує за своїм він паном,

З жалю рже, що не привіз додому!»

І тут мати вдержала серденько —

Не зронила й однії слёзини.

Як уранці почало світати,

Аж два круки чорні з поля линуть;

У крові їм по рамена крила,

Біла піна на дзёбах засохла.

Несуть круки юнакову руку

З золотим ще й перстнем на пальці;

Несуть руку, кидають на лоно

До тієї матері старої.

Взяла руку Юговенків мати,

Зо всіх боків огляда криваву,

Далі й кличе Демьянову жінку:

«Моя доню, Демьянова жінко,

Чи пізнала б ти, чия рука це?»

Одмовля їй Демьянова жінка:

«Ой свекрухо, Демьянова мати!

Тот рученька нашого Демьяна!

Я пізнала злотий перстінь, мамо,

Бо це той, що я дала на шлюбі!»

Взяла мати Демьянову руку,

Зо всіх боків огляда криваву

І до неї промовляє стиха:

«Моя ручко, яблунятко красне!

Де ж росло ти? Де тебе зірвато?

Росло в мене, в матері на лоні,

А зірвате на Косові рівнім!»

Напрудилось тоді серце в нені,

Напрудилось і розбилось з жалю,

По синах, по девьятёх Югенках,

По десятім Юг-Богдані сивім.

(Пер. М. Старицького)

36 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

Урок 7

Т ема. Літературна балада. Франсуа Війон (між 1431–

1432 — 1463) «Балада прикмет». Особливості

жанру літературної балади

Мета: дати визначення поняття «літературна балада»;

розкрити особливості жанру; дати поняття про

антитезу як засіб створення образу; працювати

над виразним читанням балади, вдосконален-

ням навичок аналізу тексту, розкрити глибокий

філософський сенс твору, відчуття складності,

суперечливості людської індивідуальності; ви-

ховувати культуру зв’язного мовлення, культуру

відповіді: логічність, послідовність, доведеність,

культуру виразного читання.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів

Перевірка домашнього завдання

У ч и т е л ь. За якими критеріями ви визначали різницю між фольк-

лорним і літературним твором?

Критерії Фольклорний твір Літературний твір

1. Наявність певного автора Немає Є

2. Постійність, незмін-

ність тексту (канонічність)

Текст має варіанти за об-

сягом і змістом

Текст незмінний

3. Різний ступінь худож-

ньої умовності

Пов’язаний із країною

і часом описуваної у творі

події

Виходить за межі

певного часу і країни

ІІ. Формування нових знань, умінь і навичок

1. Бесіда, визначення поняття «літературна балада»

Як ви вважаєте, у чому все ж таки найголовніша різниця між фольк-лорним і літературним твором? (Головна різниця — в наявності авто-

ра, від якого залежить і ставлення до відтворюваних проблем, і від-

чуття структури твору, й оцінка героїв.)

Якщо розглядати баладу як ліро-епічний жанр поезії, розповідь проякісь події, то де ми зустрінемо більше ліричних почуттів, емоційної

оцінки персонажів — у фольклорному чи літературному творі? (У літе-

ратурній баладі чітко чути голос оповідача, його ліричну оцінку подій.)

І семестр 37

2. Повідомлення підготовлених учнів про Франсуа Війона

У ч и т е л ь. Уявіть собі поета Війона — молодого, відчайдушного,

який усвідомлює значення свого яскравого поетичного таланту і пиша-

ється ним. І він живе бурхливим життям.

Уявіть його на одному з поетичних змагань.

3. Читання вчителем «Баллады поэтического состязания в Блуа»

(пер. И. Эренбурга) (текст додається)

4. Бесіда за змістом балади

Що кидається у вічі з першого ж сприйняття? Яку форму розмовиобрав Війон?

Монолог?.. Тому що «я»? А може, це просто довга репліка у діалозі,

і людина все ж таки чекає на відповідь?

Чому у творі так багато протиставлень? (Життя різнобарвне і різноманіт-не. Людина не може рухатися життям в одному напрямі. Світ розмаїтий

у своїй суперечливості.) Як зветься такий засіб зображення? (Антитеза)

5. Робота над текстологічним аналізом «Балади прикмет»

(переклад Л. Первомайського)

Що можна сказати про настрій цього твору і про вдачу зображуваноїлюдини?

Чим цікава форма балади? Чого досягає цим поет? (Усі 24 рядки ба-лади мають однаковий початок, крім того, спостерігається рефрен

кожної з 4 строф. Цим стверджується впевненість, життєрадіс-

ність, активна роль людини у житті.)

Яким зображено світ, суспільство у цій баладі? Якими є основні«прикмети» життя? (Різнобарвність, суперечливість, непередбачува-

ність, не тільки кольори, а й відтінки)

Чи можна сказати, що, створюючи цей образ, поет використовує ан-титезу? Наведіть приклади з балади.

(Добра і лиха година,

шляхи і манівці,

небо щастя і сліз долина,

коні та їздці,

сон і пробудження.)

А як ви поясните рядки: «Я знаю по голках сосну і ялину»; «Я знаючорне, біле і рябе»; «Я знаю все й не знаю лиш себе»?

6. Аналіз перекладу балади, зробленим І. Еренбургом

На що ви звернули увагу?

Чим можна пояснити, що обидва перекладачі одного й того самого

твору використовують різні образи і слова? Хто з них має рацію?

38 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

Що вони відтворили для нас у перекладі? (Ідею, дух балади, внутріш-нє «я» ліричного героя)

6. Робота над виразним читанням балади учнями

Завдання: спробувати передати задерикуватий оптимістичний на-

стрій Франсуа Війона.

ІІІ. Підбиття підсумків уроку

Що нового ми дізналися сьогодні про жанр балади?

IV. Домашнє завдання

Чи має сенс перекладати один і той самий поетичний твір кілька разів?

Індивідуальне завдання: повідомлення про Ф. Шіллера.

Додаток

Франсуа Війон

Балада прикмет

Я знаю — мухи гинуть в молоці,

Я знаю добру і лиху годину,

Я знаю — є співці, сліпці й скопці,

Я знаю по голках сосну й ялину,

Я знаю, як кохають до загину,

Я знаю чорне, біле і рябе,

Я знаю, як Господь створив людину,

Я знаю все й не знаю лиш себе.

Я знаю всі шляхи й всі манівці,

Я знаю небо щастя й сліз долину,

Я знаю, як на смерть ідуть бійці,

Я знаю і чернички спідничину,

Я знаю гріх, але грішить не кину,

Я знаю, хто під течею гребе,

Я знаю, як в бочках скисають вина,

Я знаю все й не знаю лиш себе.

Я знаю — коні є і є їздці,

Я знаю, скільки мул бере на спину,

Я знаю, хто працює без упину,

Я знаю сну й пробудження хвилину,

Я знаю Рим і як він всіх скубе,

Я знаю і гуситську всю провину,

Я знаю все й не знаю лиш себе!

_____

І семестр 39

Я знаю палац — знаю і хатину

Я знаю цвіт, і плід, і соб-цабе,

Я знаю смерть і знаю домовину,

Я знаю все й не знаю лиш себе!

(Пер. Л. Первомайського)

Франсуа Вийон (1431 — п. 1463)

Баллада примет

Я знаю, кто по-щегольски одет,

Я знаю, весел кто и кто не в духе,

Я знаю тьму кромешную и свет,

Я знаю — у монаха крест на брюхе,

Я знаю, как трезвонят завирухи,

Я знаю, врут они, в трубу трубя,

Я знаю, свахи кто, кто — повитухи,

Я знаю все, но только не себя.

Я знаю летопись далеких лет,

Я знаю, сколько крох в сухой краюхе,

Я знаю, что у принца на обед,

Я знаю — богачи в тепле и в сухе,

Я знаю, что они бывают глухи,

Я знаю — нет им дела до тебя,

Я знаю все затрещины, все плюхи,

Я знаю все, но только не себя.

Я знаю, кто работает, кто нет,

Я знаю, как румянятся старухи,

Я знаю много всяческих примет,

Я знаю, как смеются потаскухи,

Я знаю — пропадешь с такой любя,

Я знаю — пропадают с голодухи,

Я знаю все, но только не себя.

Я знаю, как на мед садятся мухи,

Я знаю смерть, что рыщет, все губя,

Я знаю книги, истины и слухи,

Я знаю все, но только не себя!

Франсуа Вийон

Баллада поэтического

состязания в Блуа

От жажды умираю под ручьем.

Смеюсь сквозь слезы и тружусь играя.

40 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

Куда бы ни пошел, везде мой дом.

Чужбина мне — страна моя родная.

Я знаю все и ничего не знаю.

Мне из людей всего понятней тот,

Кто лебедицу вороном зовет.

Я сомневаюсь в явном, верю чуду.

Нагой, как червь, пышнее всех господ.

Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Я скуп и расточителен во всем.

Я жду и ничего не ожидаю.

Я нищ, и я кичусь своим добром.

Трещит мороз — я вижу розы мая.

Долина слез мне радостнее рая.

Зажгут костер — и дрожь меня берет,

Мне сердце отогреет только лед.

Запомню шутку я и вдруг ее забуду,

И для меня презрение — почет.

Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Не вижу я, кто бродит под окном,

Но звезды в небе ясно различаю.

Я ночью бодр и засыпаю днем.

Я по земле с опаскою ступаю.

Не вехам, а туману доверяю.

Глухой меня услышит и поймет.

И для меня полыни горше мёд.

Но как понять, где правда, где причуда?

И сколько истин? Потерял им счет.

Я всеми принят, изгнан отовсюду.

Не знаю, что длиннее — час иль год,

Ручей иль море переходят вброд?

Из рая я уйду, в аду побуду.

Отчаянье мне веру придает.

Я всеми принят, изгнан отовсюду.

(Пер. И. Эренбурга)

Урок 8

Т ема. Йоганн Крістоф Фрідріх Шіллер (1759–1805)

«Рукавичка». Утвердження самоцінності люд-

ського життя в баладі Шіллера «Рукавичка»

Мета: ознайомлення зі змістом балади, обговорення

проблеми людської гідності, цінності життя

І семестр 41

й справжніх почуттів; вдосконалення навичок

коментованого читання та аналізу художнього

тексту; робота над різними перекладами; робота

над виразним читанням; виховання культури

зв’язного мовлення, культури аргументованої

відповіді та роботи в парах.

Обладнання: фотографія «Пам’ятник Ґете і Шіллеру у Вей-

марі», портрет Ф. Шіллера.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань і навичок учнів

1. Фронтальне опитування

1) Що вам відомо про баладу як літературний жанр?

2) Які бувають балади за темою?

3) Які ви можете назвати художні особливості балади?

4) Наведіть приклади постійних епітетів, символіки чисел, однакового

початку, рефрену, зачину в баладі.

5) Чим літературна балада відрізняється від фольклорної?

2. Повідомлення учнів про Ф. Шіллера

ІІ. Формування нових

знань, умінь та навичок

(із використанням

фотографії пам’ятника

і портрета письменника)

1. Коментоване читання балади

українською мовою (переказ

Б. Щавурського)

1) Читання фрагменту балади

з початку твору до слів

«І заричали і лягли»

Які описи є в цьому фрагмен-ті? (Опис короля і придворних

дам та опис хижаків)

Чому хижаків описано такяскраво і детально?

Яку картину створює автор,які почуття вона викликає? Худ. А. Кручина. Портрет Й. Ф. Шіллера

42 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

2) Читання фрагменту балади від слів «Зненацька униз з балкона»

до слів «То рукавичку принесеш»

Які два слова характеризують суть звернення красуні до свого лица-ря? («Лицемірно», «їдко»)

Які неадекватні поняття містяться в рядку: «Якщо... твоя любов незнає меж, То рукавичку принесеш»? (В даному випадку маємо не-

сумірне протиставлення — безмежне кохання і маленька рукавичка.)

Слова красуні — це прохання, наказ чи заклик до випробування?

Чи міг би лицар відмовитися підняти рукавичку?3) Читання фрагменту балади від слів «Делорж у гробовім мовчанні»

до «Його красуні вже вітають очі»

Що підкреслює Шіллер у діях лицаря? («У гробовім мовчанні», «верта-ється неспішно», «немовби з ним не трапилось нічого», «зійшов спокійно»)

Чому Делорж так поводить себе? (Орієнтовні відповіді: через відчут-тя власної приреченості; чи презирство до дами; чи вміння добре воло-

діти власними емоціями)

У ч и т е л ь. Ви помітили, що кожний наступний з фрагментів, які ми

читаємо, все менший за розміром? Нібито пружину стиснуто — і вона

готова відскочити.

І ось останнє речення (три рядки) балади.

Що за звичаєм означає кинути рукавичку?.. А кинути будь-що лю-дині в обличчя?

А повестись так із дамою на людях?.. Тоді чому поведінка лицаря зо-всім не гідна шляхетної людини?

ІІІ. Розвиток зв’язного мовлення (робота в парах)


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> 1. Течія модернізму, до якої належить поезія О. Олеся


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconУрок №1 Тема: Функції мови І мовлення. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості
Ояснити роль мови у формуванні й самовираженні особистості; спонукати до роздумів над необхідністю мовної самоосвіти та безперервного...
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconЛюдина І світ
Роль природно-історичного середовища І спадковості у формуванні та розвитку людини
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconУрок №1 Тема. Література І фольклор скарбниця духовних багатств людства
Мета: донести до свідомості учнів, що література й фольклор — скарбниця духовних багатств людства; показати роль книги в житті людини;...
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини icon9 клас Урок №1 Тема уроку. Вступ. Роль і місце літератури в житті нації
Обладнання: портретна галерея українських письмен­ників, творчість яких вивчається в 9 класі; дидак­тичний матеріал
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconЯк ми знаємо творчість Т. Шевченка
Мета заходу: показати Т. Г. Шевченка як поета, що глибоко розумів роль художнього слова в формуванні людини; поглибити знання учнів...
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconТема уроку: Функції мови І мовлення: комунікативна, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культуроносна), естетична, експресивна. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості. Мета уроку
Поглибити знання про функції мови та мовлення, пояснити роль мови у формуванні й самовираженні особистості, спонукати до роздумів...
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconРоль музичної народної творчості у формуванні особистості майбутнього громадянина України
Сучасне суспільство потребує такої форми політичної організації, яке б забезпечувала розкриття творчого потенціалу людини. Це можливо...
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconКалендарне планування 9 клас
Вступ. Роль І місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Аналіз художнього твору
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconКонспект уроку позакласного читання з української літератури у7 класі
Передача та збереження духовних І національних цінностей як запорука щастя та успіху у житті людини
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconРоль краєзнавства у формуванні громадянської та загальнокультурної компетентності учнівБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка