Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


к ребенку добрее — ребенку у него не больно, а только душно; к отцуСторінка5/18
Дата конвертації08.04.2017
Розмір3,19 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
к ребенку добрее — ребенку у него не больно, а только душно; к отцу

добрее — горестная, но все же естественная смерть; к нам добрее — не-

нарушенный порядок вещей. Ибо допустить хотя бы на секунду, что

Лесной Царь есть,— сместить нас со всех наших мест. Так же — при-

скорбный, но бывалый случай. И само видение доброе: старик с боро-

дой, дедушка, “бирюзовы струи”...»

Який висновок з проведеної роботи ми можемо зробити? (Вивчати

перекладений поетичний твір означає дивитися на зміст очима переклада-

ча, зрозуміти і його бачення.

Поет-перекладач має право відійти від оригіналу — і тоді народжу-

ється інший власний твір.)

ІІІ. Підбиття підсумків уроку

Ось який незвичайний вид роботи, важкий та серйозний, ми вико-

нували!

Висновки

Балада як жанр побудована за певними законами.

IV. Коментар до домашнього завдання

У ч и т е л ь. На наступному уроці ми з вами потрапимо у давноминулі

часи Київської Русі. З подіями давнини ми ознайомимося завдяки бала-

ді О. С. Пушкіна.

52 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

Завдання для сильних учнів: підготувати повідомлення про «Повість

врем’яних літ»; відповісти на запитання: «Чому О. С. Пушкін звертаєть-

ся до історичної тематики?»

Завдання для всіх учнів: прочитати «Пісню про віщого Олега» (росій-

ською мовою); виписати з тексту історизми і пояснити їхнє значення та

мету їхнього використання.

Додаток

Віл ьшаний корол ь

Хто пізно так мчить у час нічний?

То їде батько, з ним син малий.

Чогось боїться і мерзне син —

Малого тулить і гріє він.

Чому тремтиш ти, мій сину, щомить?

Король вільшаний он там стоїть!

Він у короні, хвостатий пан!

То, сину, вранішній туман!«Любе дитя, до мене мерщій!

Будемо гратись в оселі моїй,

Квіти прекрасні знайду тобі я,

У злото матуся одягне моя».

Мій тату, мій тату, яке страшне!Як надить вільшаний король мене!

Годі, маля, заспокойся, маля!То вітер колише в гаю гілля!

«Хлопчику любий, іди ж до нас!

Дочки мої у танку в цей час,

Дочки мої тебе прийдуть стрічать,

Вітати, співати, тебе колихать!»

Мій тату, мій тату, туди подивись!Он королівни вільшані зійшлись!

Не бійся, мій синку! Повір мені:То верби сивіють в далині!

«Мені, хлопче, люба краса твоя!

З неволі чи з волі візьму тебе я!»

Мій тату, мій тату, він нас догнав!Ой, як болюче мене він обняв!

Батькові страшно, батько спішить,

В руках його хлопчик бідний кричить;

І семестр 53

Насилу додому доїхав він,

В руках уже мертвий лежав його син.

(Переклад М. Рильського)

Лісовий цар

Хто їде в негоду тим лісом густим?

То батько, спізнившись, і хлопець із ним.

Обнявши, малого в руках він держить,

Його пригортає, його він пестить.

Чом личко сховав ти, мій синку малий?

Ой тату! Чи бачиш? Он цар лісовий:

У довгій киреї, в короні... дивись!

То, синку, тумани навкруг простяглись.«Мій хлопчику любий, до мене сюди

На луки зелені ти гратись іди;

В моєї матусі є пишні квітки,

Гаптовані злотом тобі сорочки».

Ой тату, він кличе на луки рясні,І квіти, і злото дає він мені.

Нема там нічого, мій синочку. Цить!То вітер між листям сухим шелестить.

«До мене, мій хлопче, в дібровах густих

Дочок уродливих побачиш моїх,

Вестимуть таночок і будуть співать,

Співаючи, будуть тебе колихать».

Ой тату, мій тату, туди подивись:В танку королівни за руки взялись...

О ні, усе тихо у темряві там:То верби старії схилились гіллям.

«Мене, хлопче, вабить урода твоя:

Чи хочеш — не хочеш, візьму тебе я!»

Ой тату, вже близько!.. Він нас дожене!Він давить, він душить, він тягне мене!..

Наляканий батько не їде — летить...

А хлопець нудьгує, а хлопець кричить.

Добіг він додому і дивиться він:

В руках уже мертвий лежить його син.

(Переклад Б. Грінченка)

54 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

Лесной цар ь

Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?

Ездок запоздалый, с ним сын молодой.

К отцу, весь издрогнув, малютка приник;

Обняв, его держит и греет старик.

«Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?»

«Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул:

Он в темной короне, с густой бородой».

«О нет, то белеет туман над водой».

«Дитя, оглянися; младенец, ко мне;

Веселого много в моей стороне:

Цветы бирюзовы, жемчужны струи;

Из золота слиты чертоги мои».

«Родимый, лесной царь со мной говорит:

Он золото, перлы и радость сулит».

«О нет, мой младенец, ослышался ты:

То ветер, проснувшись, колыхнул листы».

«Ко мне, мой младенец; в дубраве моей

Узнаешь прекрасных моих дочерей:

При месяце будут играть и летать,

Играя, летая, тебя усыплять».

«Родимый, лесной царь созвал дочерей:

Мне, вижу, кивают из темных ветвей».

«О нет, все спокойно в ночной глубине:

То ветлы седые стоят в стороне».

«Дитя, я пленился твоей красотой:

Неволей иль волей, а будешь ты мой».

«Родимый, лесной царь нас хочет догнать;

Уж вот он: мне душно, мне тяжко дышать».

Ездок оробелый не скачет — летит;

Младенец тоскует, младенец кричит;

Ездок погоняет, ездок доскакал...

В руках его мертвый младенец лежал.

(Перевод В. Жуковского)

І семестр 55

Урок 10

Т ема. Александр Пушкин (1799–1837) «Песнь о вещем

Олеге». Поэтизация древнерусской старины.

Летописный источник «Песни…»

Цель: познакомить с содержанием баллады, показать

ее связь с летописным источником; раскрыть

приемы, с помощью которых поэту удалось

воссоздать исторический колорит Древней

Руси; совершенствовать навыки выразительно-

го чтения баллады; показать причины интереса

Пушкина к истории и отражение этого в баллад;

воспитывать культуру связной речи, культуру

устного ответа: лаконичность, последователь-

ность, доказательность, эмоциональность; вос-

питывать умение видеть ассоциативные связи

в произведениях разных видов искусства.

Оборудование: портрет Пушкина, репродукция картины В. Вас-

нецова «Нестор-летописец» (эскизный вариант

для росписи Владимирского собора в Киеве),

раздаточный материал — текст и сетка кросс-

ворда.

Ход урока

І. Конкурс выразительного

чтения баллад наизусть

ІІ. Актуализация опорных

знаний учащихся

1. Работа с использованием

приема «Цепочка»: несколько

слов о Пушкине

2. Беседа с учащимися

1) Что связано с Пушкиным в на-

шем городе? (Если есть памят-

ник, то что вы знаете об исто-

рии его создания?)

2) Какие произведения на исто-

рическую тематику есть у Пуш-

кина и почему поэт обращался

Худ. О. Кипренский.

Портрет А. Пушкина

56 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

к истории? («Уважение к минувшему — вот черта, отличающая обра-

зованность от дикости»,— сказал поэт. Но, наверное, не только это

послужило причиной обращения к древнерусской старине. Возможно,

поэт пытался найти в прошлом связь с теми вопросами, котрые мучи-

ли его в настоящем. Мы постараемся в ходе работы над произведением

это увидеть.)

3) Какие произведения Древней Руси сохранили для нас описание

многих событий старины?

3. Сообщение учащихся о «Повести временных лет».

Обращение к репродукции картины В. Васнецова «Нестор-летописец».

4. Чтение отрывка из «Повести временных лет» о смерти князя Олега

У ч и т е л ь. Эта летописная история легла в основу произведения

А. С. Пушкина, с которым вы познакомились дома. Кстати, а к какому

жанру мы отнесем «Песнь о вещем Олеге»?

Все варианты и предложения ребят записать на доске с доказатель-

ствами «за» и «против»:

Стихотворение Былина Баллада

Ритм, рифма Событие, имевшее место в дей-

ствительности, наличие сюжета,

состоящего из определенных

частей: зачина, основной час-

ти, где идет рассказ о событиях,

концовки

Не просто рассказ

о событии, присутству-

ет авторская оценка

героев, ведущую роль

в основной части играет

диалог

Что значит слово «песнь» в заголовке? (Поэтическое произведение

поэтического характера. Поэтому и падежные окончания будут соответ-

ствующие — о «Песни», в «Песни»…)

5. Работа с лексикой баллады

1) Вопрос домашнего задания: Удалось ли поэту воссоздать историчес-

кий колорит Киевской Руси? Каким приемом он пользовался? (Ис-

пользование в тексте устаревших слов)

2) Работа с кроссвордом (текст кроссворда и сетку раздать на каждую

парту)*.

В сильном классе можно уделить время для пояснения лексических

или фонетических особенностей устаревших слов (могущий, брег).

По горизонтали:

1. Земляная насыпь над могилой воина. 2. Причина смерти князя.

3. Имя преемника князя Олега. 4. Приспособление для метания камней.

* Учащимся, которые справились с кроссвордом раньше других, можно по-

ставить баллы.

І семестр 57

5. Мальчик-подросток. 6. Имя первого князя на Руси — героя баллады.

7. В тексте: судьба. 8. Языческий жрец, прорицатель. 9. Берег (устарев-

шее). 10. Древнее название Константинополя. 11. Битва, бой (устарев-

шее). 12. Предвидящий будущее, пророческий.

По вертикали:

1. Титул владыки Киевской Руси. 2. Могучий, сильный (устаревшее).

3. Топор с небольшим лезвием на длинной рукоятке. 4. Воинский отряд

князя. 5. Сосуд для вина на тризне. 6. Доспехи князя. 7. Кочевой тюрк-

ский народ, противники Древней Руси. 8. Поминальный пир у древних

славян. 9. Верховный языческий бог славян, покровитель воинов, ору-

жия, войн. 10. Языческий жрец и прорицатель, соврем.: волшебник.

11. Быстрый, резвый. 12. Лоб (устаревшее).

1

2 3

2

3

4

4 5 5

6

7 6

8 7 8

9 10 9

11

10

11 12

12

58 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

Ответы к кроссворду:

По горизонтали: 1. Курган.

2. Змея. 3. Игорь. 4. Праща. 5. Отрок.

6. Олег. 7. Жребий. 8. Волхв. 9. Брег.

10. Цареград. 11. Сеча. 12. Вещий.

По вертикали: 1. Князь. 2. Могу-

щий. 3. Секира. 4. Дружина. 5. Ковш.

6. Броня. 7. Хазары. 8. Тризна. 9. Пе-

рун. 10. Кудесник. 11. Ретивый.

12. Чело.

6. Работа над выразительным

чтением стихотворения

ІІІ. Подведение итогов

урока

У ч и т е л ь. Мы сегодня постро-

или урок, опираясь на уже извест-

ные вам сведения о балладе как

о жанре литературы.

Мы сумели определить жанр

произведения, показать приемы,

которые использовал поэт для вос-

создания исторического колорита.

А что ж нового внес Пушкин

в сюжет, взятый из летописи?

Что интересовало поэта в седой древности?

IV. Домашнее задание

Определить значение слова «вещий»; ответить на вопрос: «Кого из

героев и почему сопровождает в тексте это определение?»

Урок 11

Т ема. Александр Пушкин «Песнь о вещем Олеге».

Смысл сопоставления князя и кудесника как

отражение главной мысли поэта

Цель: показать причины обращения поэта к истории,

пояснить, в чем проявилось воплощение в ма-

териале далекого прошлого; совершенствовать

навыки текстологического анализа произведе-

ния, навыки выразительного чтения в лицах;

Худ. В. Васнецов. Нестор-летописец

І семестр 59

воспитывать культуру ответа: логичность, по-

следовательность, доказательность, эмоцио-

нальность, чувство слова; воспитывать умение

видеть ассоциативные связи в произведениях

разных видов искусства.

Оборудование: портрет А. Пушкина; иллюстрации В. М. Вас-

нецова к «Песне о вещем Олеге».

Ход урока

І. Конкурс выразительного чтения баллад наизусть

ІІ. Актуализация опорных знаний учащихся

1. Слово учителя

Говоря об обращении А. С. Пушкина к исторической тематике,мы отметили глубокое уважение и неподдельный интерес поэта к про-

шлому, его умение «погружать» читателя в изображаемую эпоху путем

введения в текст баллады устаревшей лексики.

Но есть еще что-то, ради чего поэт обратился к прошлому. Словно

Пушкин хотел найти в былом ответы на мучившие его в настоящем во-

просы, сделать свои мысли о современности достоянием общества.

2. Словарная работа (проверка домашнего задания)

Вещий — (высокий стиль). Предвидящий будущее, пророческий.

Словарь русского языка С. И. Ожегова.— М.: Русский язык, 1990.—

С. 82.

В щій, кому все въдомо и кто въщает будущее; прорицатель, пред-

сказатель; // умный, мудрый, смотрокъ, предусмотрительный // разсу-

дительный, умно и красно* говорящій.

Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля.— М.: Рус-

ский язык, 1989.— Т. 1.— С. 336.

3. Беседа с учащимися по домашнему заданию

1) Кого Пушкина называет в балладе «вещим»? («Вещий Олег») Почему

он вещий?

2) Какое еще слово, понятие в балладе Пушкин сопровождается этим

определением? («Вещий язык» — о волхвах)

3) Какие еще определения создают образ кудесника? («Мудрый ста-

рец», «вдохновенный кудесник»)

У ч и т е л ь. Поскольку сюжет «Песни о вещем Олеге» Пушкина от

летописного сказания в «Повести временных лет» отличается именно

* красно — красиво.

60 Усі уроки зарубіжної літератури. 7 клас

образами князя Олега и старого волхва, основан именно на их диалоге,

давайте исследуем текст внимательнее.

ІІІ. Формирование новых знаний, умений и навыков

1. Выразительное чтение баллады в лицах

2. Письменный подбор материала с целью сравнения персонажей

с соответствующим попутным комментарием

Князь Олег Кудесник

«Князь по полю едет на верном коне»

«…подъехал Олег»

«Из темного леса навстречу ему //

идет вдохновенный кудесник»

У ч и т е л ь. Итак, князь разговаривает со стариком-волхвом, сидя в

седле, свысока. Обращаясь за предсказанием (помощью, советом), он

даже внешне подчеркивает свое превосходство.

(Обращение к иллюстрациям В. М. Васнецова)

Князь Олег

«могучий владыка»

«соседи-враги»

«победой прославлено имя твое»

«волны и суша покорны тебе»

«завидует недруг»

«и пращ, и стрела, и лукавый кинжал

щадят победителя»

«незримый хранитель могущему дан»

следствие могущества на земле; при-

знано всеми и во всем

Кудесник

«любимец богов»

ничего земного: ни богатства, ни по-

ложения

У ч и т е л ь. Обратите внимание: в начале баллады князь характери-

зуется как «могучий», через некоторое время мы наблюдаем повторение

характеристики, но на качественно новом этапе, высоким стилем. От-

сюда и разговор свысока:

Не бойся меня:

В награду любого возьмешь ты коня.

Князь привык, что его боятся и ждут от него наказания («обрёк он

мечам и пожарам») либо награды. Что же отвечает князю собеседник?

Волхвы не боятся могучих владык,

А княжеский дар им не нужен.

І семестр 61

Могущество, сила, богатство, положение на земле для волхва не

имеет значения!

Обратите внимание: кудесник говорит во множественном числе

«волхвы», «им», причисляя себя к какому-то определенному кругу, изб-

ранность которого с гордостью отмечает: «Правдив и свободен их ве-

щий язык // И с волей небесною дружен».

Он — как посланник, глашатай воли небес судьбы: «Запомни же

ныне ты слово моё».

Благодарит ли князь волхва за предсказание? Можно ли сказать,

что оно произвело на него впечатление? (Да, он отдал подробные и очень

эмоциональные (!) указания насчет коня, он даже вспомнил о коне через

время.)

А почему же князь не поблагодарил кудесника? (Не счел нужным,

воспринял как службу, как само собой разумеющееся.)

Сбылись ли предсказания формально? Какова реакция князя?

(О коне

князь вспоминает в некотором смысле потребительски:


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> 1. Течія модернізму, до якої належить поезія О. Олеся


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconУрок №1 Тема: Функції мови І мовлення. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості
Ояснити роль мови у формуванні й самовираженні особистості; спонукати до роздумів над необхідністю мовної самоосвіти та безперервного...
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconЛюдина І світ
Роль природно-історичного середовища І спадковості у формуванні та розвитку людини
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconУрок №1 Тема. Література І фольклор скарбниця духовних багатств людства
Мета: донести до свідомості учнів, що література й фольклор — скарбниця духовних багатств людства; показати роль книги в житті людини;...
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини icon9 клас Урок №1 Тема уроку. Вступ. Роль і місце літератури в житті нації
Обладнання: портретна галерея українських письмен­ників, творчість яких вивчається в 9 класі; дидак­тичний матеріал
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconЯк ми знаємо творчість Т. Шевченка
Мета заходу: показати Т. Г. Шевченка як поета, що глибоко розумів роль художнього слова в формуванні людини; поглибити знання учнів...
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconТема уроку: Функції мови І мовлення: комунікативна, когнітивна (пізнавальна), кумулятивна (культуроносна), естетична, експресивна. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості. Мета уроку
Поглибити знання про функції мови та мовлення, пояснити роль мови у формуванні й самовираженні особистості, спонукати до роздумів...
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconРоль музичної народної творчості у формуванні особистості майбутнього громадянина України
Сучасне суспільство потребує такої форми політичної організації, яке б забезпечувала розкриття творчого потенціалу людини. Це можливо...
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconКалендарне планування 9 клас
Вступ. Роль І місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Аналіз художнього твору
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconКонспект уроку позакласного читання з української літератури у7 класі
Передача та збереження духовних І національних цінностей як запорука щастя та успіху у житті людини
Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини iconРоль краєзнавства у формуванні громадянської та загальнокультурної компетентності учнівБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка