Уроках зарубіжної літератури "Освітня галузь "мови і літератури"Скачати 105,26 Kb.
Дата конвертації06.04.2018
Розмір105,26 Kb.
ТипУрок

Застосування кросвордів для перевірки знань учнів на уроках зарубіжної літератури88bca000dd61.png

"Освітня галузь "мови і літератури" має виняткове значення, оскільки саме через неї формуються світоглядні й ціннісні орієнтації особистості, її загальна культура, вміння спілкуватись державною, рідною та іноземними мовами, творче мислення, а також моральна і громадянська позиція, відчуття патріотизму і національної ідентичності".

Зарубіжна література є складовою змісту літературного компоненту освіти. "Загальна освітня мета галузі - виховання творчої особистості, формування її загальної культури (передовсім читацької і мовленнєвої), естетичних смаків, національної свідомості, гуманістичного світогляду, моралі, активної громадянської позиції, ціннісних орієнтацій у світі".

У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти закладено основні напрями та положення викладання, але, він має недоліки, один з яких - "недостатнє відображення у змісті освіти його виховного потенціалу, націленості на розвиток творчих здібностей особистості, формування прийомів і стратегій творчої діяльності". Він спрямовує вчителя використовувати нестандартний підхід до уроків, вимагає творчості.

Одне з головних завдань курсу зарубіжної літератури в середній школі - розвиток читацького інтересу, адже незаперечний факт, що сучасні діти дуже мало читають. З метою пробудження зацікавленості учнів щодо читання творів світової літератури я використовую проектну технологію - складання кросвордів та їх розгадування. Робота над складанням кросвордів вимагає від учнів досконалого знання текстів літературних творів, біографії авторів, а також понять з теорії літератури. Ця робота допомагає розвитку творчих здібностей учнів, дозволяє організувати групову роботу, вносить елемент змагання в проведення уроків, дає можливість учителю перевірити знання учнями текстів художніх творів.

Процес навчання не можна уявити без перевірки знань. Якщо знання не перевіряти, то втрачається сенс навчання, втрачається дух змагання. Майже кожен викладач рано чи пізно стикається з проблемою як швидко перевірити знання учнів.

Найчастіше до цього питання деякі викладачі підходять формально. Як наслідок, така перевірка знань не викликає відгуку в учнів, і вони показують результати значно гірше, ніж знають матеріал насправді.

Багато людей думають, що кросворди можна використовувати тільки тоді, коли потрібно чимось зайняти вільний час, наприклад, на відпочинку або під час тривалої подорожі в поїзді.

На мою думку це помилково. Використання кросвордів для перевірки знань учнів дозволяє не тільки оцінити їх знання, розвинути мислення, але і зробити цей процес цікавим.

Рівень інформаційної компетентності учня повинен не тільки забезпечувати йому успішну адаптацію у навчальному процесі, а й гарантувати оволодіння ефективними методами й засобами збору, накопичення, оброблення та передачі інформації впродовж навчання. Однією з педагогічних умов ефективного розвитку інформаційної компетентності учня є активізація пізнавальної діяльності при вивченні шкільних дисциплін.

Сьогодні педагоги стикаються з проблемою зниження рівня пізнавальної активності учнів на уроці, небажанням самостійно працювати та вчитися. Серед причин втрати інтересу учнів до навчання є безумовно одноманітність уроків, що призводить до шаблону при викладанні. Творчий підхід до побудови уроку, його неповторність, насиченість різноманіттям прийомів, методів і форм можуть забезпечити ефективність навчального процесу. Тому, на мою думку, використання навчальних кросвордів є актуальним у процесі викладання світової літератури, розвитку інформаційної культури учня та активізації пізнавальної діяльності.

Використанню кросвордів у навчальній діяльності присвячені праці А.Коваленко, Б. Корнейчука, А. Ескендарова, Ж. Малахової, та ін.

Слово «кросворд» походить з англійської мови (cross-word)- задача-гра, в якій фігури з перехресними рядами клітин потрібно заповнити літерами, щоб по горизонталі і вертикалі виходив ряд певних слів. Кросворди можна використовувати в навчальному процесі для запам’ятовування термінів і визначень з теорії літератури, самостійної роботи учнів, як своєрідний метод(прийом) тематичного або підсумкового контролю знань учнів в ігровій форми.

Завдяки тому, що це досить поширена і улюблена багатьма форма дозвілля, то ігрова навчальна діяльність звільняє учнів від скутості. Даний вид роботи допомагає учням не тільки в цікавій формі перевірити і закріпити свої знання з навчальної дисципліни, але й розвиває світоглядучнів, підвищує його мотивацію, а також прививає інтерес до вивченняпредмету. Практика показує, що завдання розгадати кросворд сприймається учнями позитивно і з готовністю до дії. Кросворд (ребус, чайнворд, тощо) - зручна форма активізації пізнавальної діяльності учнів, їх мислення. У процесі підготовки кросворду учню необхідно ретельно опрацювати теоретичний і практичний матеріал, звернутись не тільки до підручників, а й до додаткової та довідкової літератури. У ході такого опрацювання і відбору матеріалу учень, без сумніву, більш глибоко засвоює додаткову інформацію, яка поступово накопичується, формуючи більш високий рівень знань. У той же час нестандартна форма завдання стимулює нестандартний підхід до його виконання, отже, активізується не тільки пізнавальна діяльність, а й творче начало. Кросворди можна використати в різних етапах уроку: на початку уроку, під час викладу нового матеріалу, закріплення. Почати урок з відгадування кросворда, при викладі нового матеріалу включити «шматочок» культурологічної гри, а закріплення підійдуть тест, вікторина, ребус. Це зручне і для вчителя, учнів - розряджається напружений ритм роботи, випадає кілька хвилин інтелектуального відпочинку, підвищується активність учнів. Усі завдання пробуджують інтерес до навчального праці і розвивають інтелект учнів.Якщо під час звичайної контрольної роботи діти перебувають у дуже напруженому стані, то розв»язування кросворда асоціюється з грою: якщо учень не пам'ятає одного з термінів, йому дається шанс вгадати його. Учні, розгадуючи кросворд, отримують об'єктивну інформацію про результати своєї навчальної діяльності. Отже, використання запропонованого методу дозволяє: - зняти емоційну напругу під час контролю та створити емоційної рівноваги; - вгадати забуте слово при знанні інших; - скоротити час на запис відповіді; - зменшити трудомісткість перевірки.

Ефективність використання в навчальному процесі кросвордів залежить від ряду вимог щодо їх складання, А. В. Коваленко визначає наступні:

1. Кросворди необхідно складати таким чином, щоб їх рішення незаймало багато часу. По-перше, одноманітність діяльності, якою б цікавоювона не здавалася спочатку, з часом втомлює, призводить до втрати інтересу.

По-друге, невиконання цієї вимоги може порушити збалансованість роботинад різними аспектами діяльності в рамках одного заняття. Кросворди, застосовувані для контролю знань, підрозділяються на кросворди для поточної, тематичної або узагальнюючої перевірки. Перші спрямовані на перевірку базових знань учнів по поточному матеріалу, кількість питань у них становить 10-12. Другі – на перевірку базових і додатково отриманих знань по певній темі, у них рекомендується використовувати не більш 15-25 запитань. Треті – на загальну перевірку знань по великому блоку матеріалу (за чверть, семестр, рік), кількість запитань у них 15-25. Проте, цей метод перевірки – є тільки додатковим методом перевірки, а не альтернативним їм, оскільки не дає можливості перевірити глибину розуміння вивченого матеріалу;

2. Завдання необхідно формулювати однозначно, ясно і лаконічно. Важливо формулювати завдання таким чином, щоб їх характер бувадекватний вже сформованим знанням, умінь і навичок учнів;

3. Доцільно поєднувати завдання різного ступеня складності. Наявність легких завдань дає шанс кожному учню досягти успіху врозв’язанні хоча б окремих частин кросворду(а успіх, як відомо, стимулюєнавчальну діяльність в цілому). Врівноваженість між полегшенимизавданнями і більш важкими підтримає розумову активність учнів, виключить втрату інтересу до кросворду як занадто легкого;

Організація навчальної діяльності учнів із використанням кросвордівможе бути як на розв’язання так і на їх складання. При організації «нарозв’язання» перший кросворд краще розв’язувати разом, щоб на конкретних прикладах усунути можливі непорозуміння, пов'язані з нерозумінням окремих завдань. Після можна використовувати як форму самостійної роботи учнів, змагання (дидактичної гри). При цьому можливі наступні варіанти організації навчальної діяльності учнів:

- індивідуальна самостійна робота одночасно всього класу або частини учнів, у той час як інші зайняті іншими видами роботи. Учням роздається підготовлений рисунок кросворду і вимоги до його виконання;

- командна діяльність - клас розбивається на дві команди, кожна з яких отримує однаковий кросворд, ставиться умова «Хто швидше розв’яже кросворд?»;

- в малих групах - у змаганні беруть участь три і більше команд, що мають однакові кросворди. На виконання кросворду відводиться обмежений час, тому показником успішності роботи кожної команди стає кількість правильно розв’язаних слів кросворда.

Кожен із варіантів має свої переваги. У першому випадку створюютьсясприятливі умови для індивідуалізації навчання. Крім того, цей варіантзручний як форма контролю засвоєння навчального матеріалу, а такожперевірки розуміння прочитаного або прослуханого навчального матеріалу.

Ефективність двох інших форм роботи з кросвордами обумовлена їхгруповим характером - групові форми роботи на занятті є одним з факторів інтенсифікації навчання. У слабких учнів також має місце внутрішня розумова активність: вони не відхиляються від пошуку рішення, а намагаються запропонувати свої варіанти відповідей. Як результат, в таких умовах процес засвоєння навчального матеріалу виявиться більшпродуктивним.

Свій вклад в активізацію роботи учнів вносить відповідний емоційнийнастрій,«складовими» якого є позитивне сприйняття учнями пропонованоїформи роботи, механізм здорової конкуренції. При використанні кросвордаяк форми контролю засвоєння знань учнів усуваються такі негативні бар'єри, як страх перед помилками, отримання незадовільної оцінки, що, безсумнівно, має місце в традиційних формах перевірки. Організація навчальної діяльності учнів «на складання» кросвордів повинна починатись з когнітивного осмислення теоретичних основ складання кросвордів, визначення вимог до грамотно складеного кросворду, методики розроблення кросворду та, наприклад, домашнього завдання скласти начальний кросворд (дидактична гра«Склади кросворд»).

Перевіривши і відібравши найбільш вдалі кросворди, на наступному уроці дає можливість учням, які їх розробили, розповісти про них та роздати учням групи для роботи. Через деякий час учень-автор кросворду виходить до дошки і самостійно заповнює ті місця у кросворді, на які не зміг дати відповідь клас. Оцінку отримують всі учні.

Цікаві кросворди «навпаки» – коли учні складають(формулюють) питання до вже наперед заповнених кросвордів. Під час такої роботи вони навчаються аналізу, порівнянню, зіставленню. При доборі слів відбувається розумова оцінка“багажу” знань, які було набуто в попередній навчальній діяльності. Питання кросворду можуть носити не тільки інформаційний, але і проблемний зміст. Відповідно для цього учні систематизують раніше вивчений матеріал, осмислюють зміст проблеми, формулюють її зміст та способи вирішення.

Практики пропонують таку структуру використання начальних кросвордів на уроці:

1. Вступна частина - ознайомлення учнів з правилами роботи, забезпечення їх необхідним роздатковим матеріалом(кросворди можуть бутизапропоновані вчителем або складені учнями; складання проблемнихпитань, ситуацій, тощо починається до початку ігрових уроків(наприклад за 1-2 тижні).

2. Основна частина – розв’язання кросвордів, чайнвордів, ребусів.

3. Заключна частина – підведення підсумків, визначення переможців.

Робота з літературними кросвордами - не просто розвага, вона вміщуєзначні потенційні можливості з розвитку мислення учнів, дисциплінує розум, вчить правильно, чітко формулювати думки, розвиває пам'ять. Розв’язуючи кросворд, учень повторює, систематизує знання навчального матеріалу, але не простим дублюванням, що знижує інтерес до навчальної дисципліни, а в новій - ігровій формі.

Позитивні емоції від розв’язання кросворду засновані на підсвідомихелементах психіки людини, що виявляються в ігровій діяльності - прагнення зібрати, сконструювати, завершити, порядок (мозаїка,конструктори, кубики, пазли, доміно, лото, кросворди). А значить, цю психологічну особливість треба використати на уроках, зокрема, при розв’язуванні кросвордів. І не тільки простих для тих учнів, що не встигають(щоб було що в журнал поставити). Щоб учень міг скласти кросворд(або вже заповнений) педагог повинен сам, або за допомогою підручника скласти ключі(опис до слів), що є серйозною навчальною роботою, хоч і в ігровій формі.

Гра - шлях дітей пізнання світу", - писав А. М. Горький. Гра збагачує знання, сприяє прояву здібностей і схильностей, удосконалює їх. Дидактичні ігри допомагають легше засвоювати навчальний матеріал, поглиблювати знання з різних питань, перевіряти пройдений матеріал. Кросворд розширює кругозір учнів, розвиває пізнавальний інтерес, змушує учня мобілізувати знання, сприяє формуванню інтелекту, розвитку пам'яті. Кросворд - одна із найбільш зручних ігрових форм для повторення та закріплення знань, учнів. Дидактичні кросворди дозволяють швидко, ефективно й в ігровий формі закріпити вивчений школярами матеріал і проконтролювати його засвоєння. Тому дедалі частіше застосовуються учителями-предметниками в освітній практиці.На уроці літературна гра покликана задля розваг з використанням літератури, що спрямовані на розвиток пам'яті, уяви, фантазії, винахідливості учасників.7c9d57ba098e.png

ЛІТЕРАТУРА

2. Богосвятська А.І. Імідж сучасного уроку літератури / А.І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - №1. - С. 16 - 21.


3. Богосвятська А.І. Сучасні типи уроків світової літератури: пошук, натхнення, фантазія / А.І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - №10. - С. 37 - 41.
4. Бусел С.В. Глосарій "Методична скарбничка" / С.В. Бусел // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - №3. - С. 26 - 29.
5. Видра О. Г. Вікова та педагогічна психологія. Навч. посіб/ О.Г. Видра. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 112 с.
6. Вікова психологія / Під ред. Г.С. Костюка. - К.: Радянська школа, 1976. - 272с.
7. Возрастная и педагогическаяпсихология/ Под ред. А.В. Петровського. - М.: Просвещение, 1979. - 288с.
8. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическаяпсихология./ М.В. Гамезо, Е.А. Петрова, Л.М. Орлова - М.: ПедагогическоеобществоРоссии, 2004. - 512с.
9. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укладач Н.П. Наволокова. - Х.: Основа, 2009. - 176.
10. Ісаєва О.О. Організація та розвиток читацької діяльності школярів при вивченні зарубіжної літератури: Посібник для вчителя / Олена Олександрівна Ісаєва. - К.: Ленвіт, 2000. - 184с.
11. Каніболоцька О.А. Використання літературної гри в процесі вивчення світової літератури / О.А. Каніболоцька // Зарубіжна література в школах України. - 2012. - №3. - С. 36 - 38.
12. Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В. Зарубіжна література: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Юрій Іванович Ковбасенко, Людмила Василівна Ковбасенко. - К.: Грамота, 2008. - 384с.
13. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій). 2-ге вид.: Навч. посіб./ В.П. Кутішенко - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 128с.
14. Мірошніченко Л.Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: Підручник / Леся Федорівна Мірошніченко. - К.: Вища школа, 2007. - 415с.
15. Немов Р.С. Психология: Учеб. пособие./ Р.С. Немов - М.: Просвещение, 1990. - 301с.
16. Ніколенко О. Стратегічні напрями нових стандартів з літератури / Ольга Ніколенко // Всесвітня література. - 2011. - № 7-8. - С. 13 - 16.
17. Павелків Р.В. Загальна психологія. Підручник./ Р.В. Павелків -- К: Кондор, 2009. -- 576с.
18. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Євгеній Андрійович Пасічник. - К.: Ленвіт, 2000. - 384 с.
19. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Зарубіжна література 5-12 класи / Д.С. Наливайко, Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, Г.В. Бітківська. - К.: Перун, 2005. - 160с.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Уроках зарубіжної літератури \"Освітня галузь \"мови і літератури\" iconІнтерактивні ігри на уроках зарубіжної літератури
...
Уроках зарубіжної літератури \"Освітня галузь \"мови і літератури\" icon«Інтерактивні ігри на уроках зарубіжної літератури»
...
Уроках зарубіжної літератури \"Освітня галузь \"мови і літератури\" iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти Характеристика освітніх галузей
Освітня галузь "Мови І літератури" Мета формування комунікативної І літературної компетенції
Уроках зарубіжної літератури \"Освітня галузь \"мови і літератури\" iconУрок зарубіжної літератури в 6 класі
Підготували: Прадійчук Олена Лук’янівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури, І гурська Раїса Леонтіївна, вчитель української...
Уроках зарубіжної літератури \"Освітня галузь \"мови і літератури\" icon11 класі смт. Рокитне 2010 Вивчення теми «Постмодернізм» на уроках зарубіжної літератури в 11 класі
Вивчення теми «Постмодернізм» на уроках зарубіжної літератури в 11 класі: На допомогу вчителю зарубіжної літератури/ укладач Е. А....
Уроках зарубіжної літератури \"Освітня галузь \"мови і літератури\" iconМетодичний кабінет відділу освіти Яворівської районної державної адміністрації Для вчителів зарубіжної літератури
Збірник завдань для розвитку навиків вдумливого читання на уроках зарубіжної літератури. 6 клас. Яворів, 2014. 53 с
Уроках зарубіжної літератури \"Освітня галузь \"мови і літератури\" iconІнтеграція педагогічних технологій на уроках словесності: активізація творчого потенціалу учня Підготувала вчитель української мови та літератури Чаплинської сзш І – ІІ ступенів Тарасова Тетяна Петрівна
Пріритетні завдання в формуванні особистості на уроках української мови та літератури
Уроках зарубіжної літератури \"Освітня галузь \"мови і літератури\" iconНаказ №35/О 05. 02. 2018 Про розвиток комунікативної компетенції школярів на уроках зарубіжної літератури, російської мови
Згідно з річним планом роботи школи, планом внутрішкільного контролю за діяльністю вчителів та рівнем знань, умінь І навичок учнів,...
Уроках зарубіжної літератури \"Освітня галузь \"мови і літератури\" iconУчитель української мови та літератури Балахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Проблема «Формування творчої, цілеспрямованої, гармонійно розвиненої особистості на уроках української мови І літератури»
Уроках зарубіжної літератури \"Освітня галузь \"мови і літератури\" iconІноземцева Ольга Леонідівна учитель української мови І літератури вищої категорії
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка