Утвердження нового професійного світогляду творчої активності педагогаСкачати 59,87 Kb.
Дата конвертації22.03.2018
Розмір59,87 Kb.


Утвердження нового професійного світогляду творчої активності педагога

Шинковенко С.В учитель фізики

Новоархангельського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія»
Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним,

найдорожчим, що є у житті – з людиною.

Від нас, від нашого вміння, майстерності, мистецтва,

мудрості залежить її життя, здоров’я, розум,

характер, воля, громадянське й інтелектуальне обличчя.

В. Сухомлинський

Кожна цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини зокрема. Проблема творчого розвитку особистості сьогодні є надзвичайно актуальною, адже саме творчі люди створюють нове і неповторне у всіх сферах людської діяльності.

Ми живемо в час суцільних змін: змінюється знання, змінюються способи, якими здобуваються знання, використання інформаційних і комунікаційних технологій, що постійно удосконалюються, змінює роль учителя і методи його роботи. Змінюється суспільство, змінюється школа як соціальний інститут, змінюються учні. Вимоги до вчителів також постійно змінюються, зараз вони значно зросли.

Вчителі в суспільстві є однією з основних рушійних сил змін і еволюції. Вчитель повинен одночасно формувати знання й вміння та готувати громадянина майбутнього [2, с.12].

Педагогічна робота – це робота, в якій потрібна ретельна підготовка й постійне удосконалення протягом всієї професійної діяльності. Необхідно постійно підкріплювати теорію практикою, а досвід – базовими знаннями. Крім того, вчитель повинен постійно аналізувати свою діяльність, вносити в неї відповідні корективи.

Вчитель повинен мати можливість розвиватися, пристосовуватися до умов роботи, які постійно змінюються, залишаючись разом тим джерелом цінностей нашого суспільства і людства в цілому.

Освіта є пріоритетною цінністю суспільства. Розкрити й сформувати в учнів основні цінності суспільства й універсальні цінності людства – одне з основних завдань учителя в сучасному світі. Очевидно, що для виконання цього завдання недостатньо тільки того, щоб цими знаннями і світорозумінням володів учитель. Особливу увагу слід приділити культурному аспекту – розвивати й формувати учнів як громадян світу і в той же час розкривати значення зв’язків зі своїм історичним минулим, забезпечуючи розуміння культурологічних і етнічних аспектів та їх зв’язок з розвитком суспільства.

Головна мета освіти молоді зводиться сьогодні не лише до набуття учнями об’єму знань, умінь і навичок, визначених програмою, але й у формуванні духовних цінностей.

Сьогодні фізику не можна розглядати лише як об’єктивне пізнання природи, яка не взаємодіє з людиною. Учень повинен знати, заради чого пізнається природа, розуміти значення науки в житті суспільства й кожної людини зокрема. Оновлення змісту фізичної освіти слід розглядати як процес формування освітньо-пізнавальних, патріотичних якостей учнів, виховання національної свідомості, поглиблення знань про свій народ, його наукові та культурні традиції. Сучасна загальноосвітня школа має значні резерви щодо результативного формування в особистості системи ціннісних орієнтацій як компоненту її світоглядної позиції.

Фізика має великі виховні можливості українознавчого аспекту. На уроках та в позакласній роботі можна використовувати різні форми й методи для реалізації національно-патріотичного виховання. Найперше, - це на уроці, використовуючи цікаві розповіді про окремі епізоди з життя та діяльності видатних українських учених і винахідників, історичні довідки про відкриття фізичних законів, досягнення вітчизняної науки в різних галузях  народного господарства; демонструючи досліди, макети фізичних приладів та установок, які відтворюють видатні фізичні відкриття та винаходи в Україні; демонструючи фото- та відео фрагменти з історії фізики в Україні; використовуючи уривки з творів, казок, прислів’їв, загадок, поезій та їх пояснюючи з фізичної точки зору; демонструючи старовинну техніку, побутові пристрої; складаючи та розв’язуючи задачі з українознавчим змістом.

Україні та українцям є ким і чим пишатися. Педагоги просто зобов’язані ознайомлювати  підростаюче покоління з іменами учених-українців світової слави, щоб молодь усвідомлювала велич українського народу в історії людського існування. Для прикладу згадаємо XIX століття яке дало велику низку славних дослідників науки: Іван Земанчик, Михайло Остроградський, Михайло Авенаріус (заснував у Київському університеті Святого Володимира першу в Україні лабораторію експериментальної фізики).

Важливим моментом в історії української науки є діяльність у Львові Наукового товариства ім. Т. Шевченка, яке за 45 років свого існування видало більше 120 томів "Записок" та більше сотні інших видань. Членами  НТШ у секції  математично-природописно-лікарської було обрано у1899р. 10 вчених, серед яких Петро Огоновський – автор першого підручника з фізики українською мовою (м. Львів). Про високий науковий рівень НТШ свідчить те, що дійсними його членами були М. Планк, А. Йоффе, А. Ейнштайн.

Важливим фактором для морального та духовного виховання підростаючого покоління є моменти із біографії І.Пулюя, який був щирим патріотом України. Своєю науковою і технічною діяльністю Іван Пулюй заслужив широке міжнародне визнання. Однак, до недавнього часу залишався майже невідомим в Україні, на рідній Батьківщині, для кращого майбутнього якої невтомно працював поза її межами впродовж усього життя.

Педагоги повинні акцентувати увагу учнів на роль наших українських вчених у розвитку науки, відроджувати забуті імена. Національно-патріотичне виховання молоді є визначальним у формуванні духовних цінностей молоді та є актуальним сьогодні. Адже саме духовність і високий рівень свідомості це основа майбутнього політичного, економічного та культурного розвитку нашої держави. І покликання педагогів полягає у тому, щоб крім міцних знань забезпечити у підростаючого покоління – завтрашньої еліти країни, також формування духовно багатого та національно свідомого світогляду, усвідомлення себе учасником державотворчих процесів та почуття відповідальності за них.

Формуючи майбутнього громадянина інформаційного суспільства (суспільства знань), майбутній вчитель повинен вміти формувати в учнів основні ціннісні орієнтири в інформаційному суспільстві: • розуміння людини як відповідально-діяльнісної особистості, яка в гармонії з природою і цивілізацією пізнає і перетворює навколишній світ й прагне набути нового досвіду;

 • цінність освіти, об’єктивного наукового знання, широти і глибини знань, інформаційно-комунікаційних компетентностей, вміння здійснювати інформаційну діяльність; сприйняття природи як «поля об’єктів», що є матеріалом і ресурсами перетворювальної діяльності людини тільки на основі її цілісної гуманітарної експертизи;

 • цінність інновацій і прогресу; пріоритетність вільної самореалізації, творчості особистості, її прагнення до автономності, але й збереження тяжіння до спільності, спільного вироблення рішень з учасниками інформаційної взаємодії;

 • формувати в учнів світогляд, етичні позиції при здійсненні діяльності в інформаційному суспільстві;

 • розвивати ініціативу і самостійність учнів, виховувати їх бути відповідальними за власну освіту;

 • формувати в учнів мотивацію до навчання, саморозвитку;

 • навчити учнів вчитися;

 • формувати в учнів інформаційні потреби;

 • розвивати в учнів інтерес до способів набуття нових знань та вмінь;

Отже, сучасний вчитель – це професіонал, який знаходиться у постійному творчому пошуку, а також у пошуку відповіді на актуальне проблемне питання «чому навчать школярів?». Сучасному вчителю необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя. А це можливо лише за умови високого рівня професійної компетентності, наявності розвинених професійних творчих здібностей. Сучасний вчитель повинен:

 • вміти розробляти свою власну методику;

 • вміти реалізовувати дослідницький підхід у навчанні;

 • формувати в учнів критичне ставлення до готових рішень;

 • вміти навчити учнів раціонально вибирати індивідуальний освітній маршрут і способи його проходження;

 • володіти методикою проектної діяльності;

 • проводити педагогічні дослідження;

 • бути готовим і відкритим до інновацій, вміти педагогічно доцільно застосовувати інноваційні педагогічні технології;

 • вміти використовувати інформаційні освітні ресурси (зокрема, розподілені інформаційні ресурси в локальних і глобальних мережах), створювати нові методичні розробки та здійснювати інформаційну взаємодію між учасниками навчально-виховного процесу;

 • вміти застосовувати інформаційні та комунікаційні технології в педагогічній науці і практиці;

 • постійно підвищувати свою професійну компетентність;

Список використаної літератури 1. Кремень В.Г. Філософія освіти ХХІ століття / Урядовий кур’єр 06.02.2003.

 2. Андрущенко В.П. Головне – це модернізація змісту педагогічної освіти // Вища школа, 2005. – No1. –С.32-40.

 3. Кузьмина Н.В. Способности, одаренность, талант учителя. – Л., Издательство ЛГУ, 1985. –  С. 14.

 4. Левитов Н.Д. Книга об учителе. – М., 1965.

 5. http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19554-profesijne-samovdoskonalennya-pedagoga-osnova-zabezpechennya-yakosti-osviti.html

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Утвердження нового професійного світогляду творчої активності педагога iconРозпорядження 22. 05. 2013 м. Рівне №355-р Про проведення ХІ загальноміського відкритого Рейтингу популярності " Гордість міста"
З метою стимулювання громадської й творчої активності населення міста як нового демократичного інституту не тільки індивідуальних,...
Утвердження нового професійного світогляду творчої активності педагога iconРозпорядження міського голови 24 04 2007р. 615-р Про проведення V загальноміського відкритого Рейтингу популярності "Гордість міста"
З метою стимулювання громадської й творчої активності населення міста як нового демократичного інституту не тільки індивідуальних,...
Утвердження нового професійного світогляду творчої активності педагога iconРозпорядження міського голови від 24 квітня 2008 року №732-р Про проведення VІ загальноміського відкритого Рейтингу популярності "Гордість міста"
З метою стимулювання громадської й творчої активності населення міста як нового демократичного інституту не тільки індивідуальних,...
Утвердження нового професійного світогляду творчої активності педагога iconА палеоліту. Б
Освоєння нового матеріалу для виготовлення знарядь праці – міді, утвердження відтворюючих форм господарювання – це характерні риси...
Утвердження нового професійного світогляду творчої активності педагога iconРозпорядження Одеського міського голови №1150
Україні, з метою стимулювання творчої активності, посилення соціальної захищеності та фінансової підтримки найбільш обдарованої молоді...
Утвердження нового професійного світогляду творчої активності педагога iconО. П. Тернопіль 2017
«Використання ікт для підвищення мотивації пізнавальної діяльності учнів на уроках, розвиток їх навчально-пізнавальної активності...
Утвердження нового професійного світогляду творчої активності педагога icon«Розвиток мотивації до навчання та пізнавальної активності учнів як компонент професійної компетентності педагога»
Ховання, розвитку, не пропали марно? Адже навчання — це не просто відвідування навчального закладу. Щоб відвідування стало навчанням,...
Утвердження нового професійного світогляду творчої активності педагога icon«Снігова королева Г. Х. Андерсена улюблена казка малечі»
Даний проект сприяє формуванню креативного мислення учнів, їх творчих здібностей,, творчої уяви, пошукової активності в їх дослідницькій...
Утвердження нового професійного світогляду творчої активності педагога iconПрограма скаутинг І краєзнавство (5 років навчання)
У сучасних умовах державотворення перед суспільством постає одне з найважливіших завдань – формування у молоді нового мислення, розумово-вольової...
Утвердження нового професійного світогляду творчої активності педагога iconКреативний підхід вчителя до підготовки уроків читання
Впровадження інноваційних технологій, зокрема інтерактивних методів навчання, сприяє розвитку самостійної творчої активності молодших...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка