В. О. Сухомлинського В. О. СухомлинськийСторінка2/29
Дата конвертації17.04.2017
Розмір4,09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Хлєбникова Л. Слово про вчителя / Людмила Хлєбникова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народж. В. О. Сухомлинського. – С. 109–112.

 • Шевченко І. Мої незабутні зустрічі з В. О. Сухомлинським / Ілля Шевченко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народж. В. О. Сухомлинського. – С. 166–170. – Бібліогр.: 6 назв.

 • Явтушенко Л. В. Сухомлинський. Людина. Учитель. Солдат / Л. Явтушенко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – № 6. – С. 64–66.

  2009

  1. Богдан О. Його подарувала країні Павлиська земля : [про учня В. О. Сухомлинського В. М. Борисенка, академіка Санкт-Петербурзької медико-інженерної академії] / Ольга Богдан // Придніпров’я. – 2009. – 12 груд.

  2. І. Г. Ткаченко і В. О. Сухомлинський: сторінки великої дружби в листах // Пед. вісн. – Кіровоград, 2009. – № 1/2. – С. 51–52.

  3. Шевченко І. А. Соратник і палкий пропагандист ідей В. О. Сухомлинського / І. А. Шевченко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2009. – № 1/2. – С. 42–45.

  2010

  1. Вовченко Г. Слово про наставника : [спогади вчителя математики про В. О. Сухомлинського] / Ганна Вовченко // Рідна шк. – 2010. – № 6. – С. 72–73.

  2013

  1. Мацібора Н. О. Арон Рєзнік – соратник Василя Сухомлинського. Сторінками історії п’ятої Гайворонської школи / Н. О. Мацібора // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 2/3. – С. 245–246.

  2. Шевченко І. А. Спогади про співпрацю з В. О. Сухомлинським, колективами Павлиської і Богданівської середніх шкіл / І. А. Шевченко // Пед. вісн. – Кіровоград, 2013. – № 2/3. – С. 239–241. – Бібліогр.: 5 назв.

  3.2. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в Україні

  Окремі видання

  2008

  1. Антонець М. Дидактичні проблеми загальноосвітньої школи у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : монографія / Михайло Антонець. – К. : Вища шк., 2008. – 247 с. – (До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського).

  2. Богуш А. Педагогічні виміри Василя Сухомлинського в сучасному освітньому просторі : монографія / Алла Богуш. – К. : Слово, 2008. – 272 с.

  3. Бондар Л. С. Виховання моральних цінностей у школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. С. Бондар, А. І. Кузьмінський, Л. І. Прокопенко. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – 160 с.

  4. Калініченко Н. А. Світлий геній Павлиша : (90-річчю В. О. Сухомлинського присвячується) / Н. А. Калініченко. – 2-ге вид., доповн. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2008. – 154 с. : іл.

  5. Клочек Г. Д. Константи Василя Сухомлинського : статті / Г. Д. Клочек. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 68 с.

  6. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Вип. 78 / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка ; [редкол.: Радул В. В., Величко С. П., Кушнір В. А. та ін.]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – П’ятнадцяті Всеукраїнські, Треті Міжнародні педагогічні читання: 2008 рік – Кіровоград-Павлиш-Київ: «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: ідеї, пошуки, перспективи».

  Вип. 78, ч. 1. – 276 с.

  Вип. 78, ч. 2. – 393 с.  1. Петренко О. Б. Проблема статеворольової соціалізації особистості у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського : [монографія] / О. Б. Петренко ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2008. – 191 с. – Бібліогр.: с. 179–191.

  2. Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. Вип. 21 : [впровадж. пед. ідей В. О. Сухомлинського] / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. Г. В. Троцко]. – Х. : [б. в.], 2008. – 165 с.

  3. Харагірло В. Є. Філософські виміри педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського : метод. рек. / Харагірло Віра Єгорівна ; Ун-т менеджменту освіти, Ін-т післядиплом. освіти інж.-пед. працівників (м. Донецьк). – Донецьк : ІПО ІПП УМО, 2008. – 51 с.

  2009

  1. Антонець М. Проблеми діяльності вчителя у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського : [монографія] / Михайло Антонець. – К. : Четверта хвиля, 2009. – 192 с.

  2. Грицай Ю. О. Педагогіка В. О. Сухомлинського: діалог із сучасністю : монографія / Ю. О. Грицай. – Миколаїв : Іліон, 2009. – 183 с.

  3. Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т ; [редкол.: Барбіна Є. С., Федяєва В. Л., Кузьменко В. В. та ін.]. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2009. – Шістнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання: 2009 рік. – Херсон «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: ціннісні виміри в освіті.

  Вип. 53. – 436 с.

  Вип. 54. – 440 с.  1. Збірник науково-методичних праць викладачів та студентів Луцького педагогічного коледжу. Вип. 2 / Упр. освіти і науки Волин. облас. адмін., Луц. пед. коледж. – Луцьк : Луцьк. пед. коледж, 2009. – 288 с. – Матеріали Міжвуз. пед. чит. «В. О. Сухомлинський: погляд у майбутнє» (до 90-річчя від дня народження педагога). – Відомості доступні також з Інтернету: http://lpk.at.ua/_ld/0/1__2.pdf.

  2. Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: ідеї, пошуки, перспективи : матеріали облас. пед. читань / Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти. Каф. педагогіки і психології. – Луцьк : Волин. ін-т післядиплом. пед. освіти, 2009. – 132 с.

  2010

  1. Антонець М. Проблеми діяльності вчителя у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського : [монографія] / Михайло Антонець. – вид. 3 тє, доповн. – К. : Четверта хвиля, 2010. – 212 с. – (До 20-річчя від дня заснування Всесоюзної асоціації імені Василя Сухомлинського).

  2. Білюк О. В. Духовний розвиток особистості за В. О. Сухомлинським : навч.-метод. посіб. / О. В. Білюк, Н. М. Огренич. – Миколаїв : МОІППО, 2010. – 116 с.

  3. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Спецвипуск / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [голов. редкол.: А. І. Кузьмінський, А. М. Гусак, О. О. Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, 2010. – Сімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання: 2010 рік – Черкаси-Сахнівка «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю» та Восьмі Всеукраїнські захаренківські педагогічні читання «В. Сухомлинський і О. Захаренко: вивчати минуле, творити сьогодення, передбачати майбутнє».

  Ч. 1. – 229 с.

  Ч. 2. – 204 с.  1. Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (ХХ століття) : навч.-метод. посіб. / Акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки, Держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка» ; [за ред. О. В. Сухомлинської, В. С. Курило ; авт. колектив : О. В. Сухомлинська, В. С. Курило, Н. П. Дічек та ін.]. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – 444 с.

  Із змісту: Сухомлинська О. В. Школа В. О. Сухоминського в Павлиші / О. В. Сухомлинська. – С. 316–355. – Бібліогр.: 20 назв.

  1. Петренко О. Б. Гендерний вимір шкільної освіти в Україні (ХХ століття) : монографія / О. Б. Петренко. – Рівне : Видавець Олег Зень, 2010. – 530 с.

  Із змісту: 4.2. Соціостатевий підхід до освіти й виховання школярів у творчій спадщині В. Сухомлинського. – С. 302–329.

  1. Рибалка В. В. Психологія честі та гідності особистості: культурологічні та аксіологічні аспекти : наук-метод. посіб. / В. В. Рибалка ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих [та ін.]. – К. ; Вінниця : Планер, 2010. – 382 с. – Бібліогр.: с. 367–376.

  Із змісту: 2.1. Психолого-педагогічні та аксіопсихологічні аспекти теорії і практики виховання всебічно розвиненої, щасливої, гідної особистості як найвищої цінності в освітній системі В. О. Сухомлинського. – С. 153–159.

  1. В. Сухомлинський і О. Захаренко: діалог через роки і відстані / упоряд. Крутенко О. В. – Черкаси : ЧОІПОПП, 2010. – 126 с.

  2. Формування високих моральних рис підростаючого покоління на уроках української мови (за творчою спадщиною О. А. Захаренка і В. О. Сухомлинського) / упоряд.: О. І. Месевря, С. І. Січкар, В. М. Коваленко [та ін.] ; Голов. упр. освіти і науки Черкас. облдержадмін., Черкас. облас. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників. – Черкаси : ЧОІПОПП, 2010. – 80 с.

  2011

  1. Арцишевський Р. А. На шляху до людини : Вибрані педагогічні статті / Р. А. Арцишевський. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – 348 с.

  Із змісту: Серце, віддане дітям (до 90-річчя з дня народження В. О. Сухомлинського). – С. 286–313 ; На шляху до Людини (ідеї людиноцентризму в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського). – С. 313–325.

  1. Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. Вип. 10 / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. ; [голов. ред. Шоробура І. М. ; чл. ред. ради Мадзігон В. М., Савченко О. Я. та ін.]. – Хмельницький : [б. в.], 2011. – 559 с. – Вісімнадцяті Всеукраїнські педагогічні читання та Четверті Міжнародні: «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: довкілля – початкова школа» 2011 рік – м. Хмельницький.

  2012

  1. Алексєєнко Т. Ф. Формування цілісного виховного середовища дитини у педагогічній спадщині В. Сухомлинського : монографія / Т. Ф. Алексєєнко, Р. В. Малиношевський. – Хмельницький : Поліграфіст-2, 2012. – 296 с.

  2. Антонець М. Проблеми діяльності вчителя у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського : монографія / Михайло Антонець. – 5-те вид., доповн. – К. : Четверта хвиля, 2012. – 224 с.

  3. Виховання громадянина-патріота в педагогіці В. О. Сухомлинського та сучасній освітній практиці : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф., 20–21 верес. 2012 р., Кіровоград-Павлиш / Кіровогр. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. В. Сухомлинського ; редкол.: Калініченко Н. А., Іванко А. Б., Болсун С. А. [та ін.]. – Кіровоград : КОІППО, 2012. – 260 с.

  4. Від школи радості до школи сприяння здоров’ю : з досвіду роботи навчальних закладів – шкіл сприяння здоров’ю Донецької області / під ред. В. С. Поуль, Г. Є. Челах ; Донец. облас. ін-т післядип. пед. освіти. – Донецьк : [Витоки], 2012. – 236 с.

  5. А. Макаренко, В. Сухомлинський, О. Захаренко: естафета гуманної педагогіки / упоряд. Крутенко О. В., Міцай Ю. В. ; Голов. упр. освіти і науки Черкас. облдержамін., Черкас. облас. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників Черкас. облради. – Черкаси : ЧОІПОПП, 2012. – 108 с.

  6. Поніманська Т. І. Виховання людяності : метод. посіб. / Тамара Поніманська, Ольга Козлюк, Галина Марчук. – Вид. 2-ге. – Рівне : Волинські обереги, 2012. – 160 с.

  7. В. А. Сухомлинский в размышлениях современных украинских педагогов : монография / сост. : О. В. Сухомлинская, А. Я. Савченко ; авт. коллектив : О. В. Сухомлинская, А. Я. Савченко, В. С. Курило [и др.]. – Луганск : Изд-во ГУ «ЛНУ имени Тараса Шевченко», 2012. – 536 с.

  8. Василь Олександрович Сухомлинський у діалозі з сучасністю : матеріали розшир. засід. 22 трав. 2013 р. / Хмельниц. гуманіт.-пед. акад., Каф. шкіл. педагогіки і психології. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – 70 с.

  9. Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар., ХІХ Всеукр. пед. читань, 12 жовт. 2012 р. / Відділ освіти Артемів. міськради Донец. обл., міський метод. каб. – Артемівськ : [б. в.], 2012. – 42 с.

  10. Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та ХІХ Всеукр. пед. читань 11–12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Упр. освіти і науки Донец. облдержамін., Донец. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [редкол.: Савченко О. Я., Сухомлинська О. В., Бех І. Д. та ін.]. – Донецьк : Витоки, 2012.

  Т. 1. – 366 с.

  Т. 2. – 256 с.

  Т. 3. – 164 с.

  Т. 4. – 388 с.  1. В. О. Сухомлинський у роздумах сучасних українських педагогів : монографія / упоряд. : О. В. Сухомлинська, О. Я. Савченко ; авт. колектив : О. В. Сухомлинська, О. Я. Савченко, В. С. Курило [та ін.]. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – 504 с.

  2013

  1. Антонець М. Сучасні проблеми діяльності вчителя у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського : [монографія] / Михайло Антонець. – Вид. 6-те. – К. : Четверта хвиля, 2013. – 224 с. 

  2. Гуманізація педагогічної взаємодії у творчості Василя Сухомлинського : зб. наук. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка ; за заг. ред. М. В. Левківського. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 205 с.

  3. Дубиніна С. Б. Поетична мандрівка по казках, оповіданнях, новелах В. О. Сухомлинського / Дубиніна Стелла Борисівна. – Кіровоград : [б. в.], [2013]. – 76 с. – 95-річному ювілею присвячується.

  4. Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародного науково-практичного семінару «Актуальні проблеми вивчення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського», [Коломия, 26–27 верес. 2013 р.] / за ред. Тарасенко Г. С., Поясик О. І. [та ін.]. – Івано-Франківськ : НАІР, 2013. – 312 с.

  5. Калініченко Н. А. Василь Сухомлинський, Іван Ткаченко, Олександр Захаренко: концепти продуктивної педагогіки / Н. А. Калініченко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 188 с. – (До 95-річчя В. О. Сухомлинського).

  6. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Вип. 123. Т. 1 / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; [редкол.: Радул В. В., Величко С. П., Вовкотруб В. П. та ін.]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 356 с. – За матеріалами VІ Міжнар. та ХХ Всеукр. пед. читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: розвиток творчої особистості», 27–28 верес. 2013 р., м. Кіровоград, с. Павлиш.

  7. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Вип. 123. Т. 2 / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; [редкол.: Радул В. В., Величко С. П., Вовкотруб В. П. та ін.]. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 416 с. – За матеріалами VІ Міжнар. та ХХ Всеукр. пед. читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: розвиток творчої особистості», 27–28 верес. 2013 р., м. Кіровоград, с. Павлиш.

  8. Студентський науковий вісник. Вип. 11. Ч. 2 / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 300 с. – Матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф. «Вивчення і впровадження в навчально-виховний процес вищої і середньої школи педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського». – Відомості доступні також з Інтернету: http://www.kspu.kr.ua/download/nauk_zapiski/stud/sv_vipusk_ 11_2.pdf.

  9. Сухомлинська О. В. Школа Сухомлинського у Павлиші – погляд крізь призму часу / Ольга Сухомлинська. – К. : Пед. думка, 2013. – 124 с.

  10. Трансформація гуманістичних ідей Василя Сухомлинського в освітньому просторі / [упоряд. Н. А. Калініченко] ; Кіровогр. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинського. – Кіровоград : КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2013. – 210 с.

  11. Школа В. О. Сухомлинського – живильне джерело духовності / [упоряд. : Деркач В. Ф., Явтушенко Л. С., Черньонкова І. М.] ; Кіровогр. облас. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинського, Павлис. загальноосвіт. шк. І–ІІІ ступенів № 1 ім. В. О. Сухомлинського. – Кіровоград-Павлиш : [КОІППО імені Василя Сухомлинського], 2013. – 136 с.

  Статті, доповіді з наукових збірників та періодичних видань

  2008

  1. Авраменко О. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського як джерело ідей щодо різновікового об’єднання дітей / Оксана Авраменко // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 120–124. – Бібліогр.: 10 назв.

  2. Аллагулов А. Аксиологический подход как методологическая основа изучения нравственного воспитания в Павлышской средней школе / Артур Аллагулов // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 64–68. – Бібліогр.: 6 назв.

  3. Антонець М. Великий українець, педагог-гуманіст і дитячий письменник : до 90-річчя від дня народж. В. Сухомлинського / М. Антонець // Освіта України. – 2008. – 29 серп. (№ 65/66). – С. 5.

  4. Антонець М. Вихователь має знати і розуміти світ дитинства / Михайло Антонець // Почат. шк. – 2008. – № 4. – С. 5–6. – (До 90-річчя В. О. Сухомлинського).

  5. Антонець М. Ідеї В. Сухомлинського – актуальні й сьогодні / М. Антонець // Дошкіл. виховання. – 2008. – № 9. – С. 10–12.

  6. Антонець М. Я. Проблема рідномовного виховання у поглядах К. Д. Ушинського і В. О. Сухомлинського / Антонець М. Я. // Вісн. Черніг. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки. – Чернігів, 2008. – Вип. 56. – С. 91–94. – Бібліогр.: 6 назв.

  7. Антонець М. В. О. Сухомлинський і боротьба ідей у радянській педагогіці 60–70 років ХХ ст. / Михайло Антонець // Рідна шк. – 2008. – № 9. – С. 8–12. – (До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського і 15-х Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю»).

  Те саме // Наук. зап. Сер. Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 173–179. – Бібліогр.: 27 назв.

  1. Антонець М. Творча спадщина В. О. Сухомлинського у діалозі з актуальними проблемами сучасної початкової освіти / Михайло Антонець // Почат. шк. – 2008. – № 4. – С. 5–6. – (До 90-річчя В. О. Сухомлинського).

  2. Антонець М. Утвердження гармонії розуму і серця / Михайло Антонець // Сіл. шк. – 2008. – 13 лют. (№ 6). – С. 2.

  3. Арцишевський Р. На шляху до людини : (ідеї людиноцентризму в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського) / Роман Арцишевський // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 20–25. – Бібліогр.: 21 назв.

  4. Арцишевський Р. Серце, віддане дітям / Р. Арцишевський // Пед. пошук. – 2008. – № 1. – С. 7–10. – (До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського).

  5. Бабійчук П. Гуманістичні ідеї В. О. Сухомлинського в сучасних педагогічних технологіях / П. Бабійчук // Нова пед. думка. – 2008. – Спецвип. – С. 57–59.

  6. Бакалюк В. Ноосфера Василя Сухомлинського. Взаємодія з природою: теорія і практика / Віталій Бакалюк // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2008. – № 4. – С. 71–74. – (90-річчю від дня народження славнозвісного українського педагога Василя Сухомлинського присвячується).

  7. Баранюк І. Система діяльності В. О. Сухомлинського як ученого та директора школи з формування професійної компетентності вчителя / Ірина Баранюк // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 309–314.

  8. Баранюк І. Г. В. О. Сухомлинський про особливості становлення педагогічної майстерності вчителя як передумови формування його професіоналізму / І. Г. Баранюк // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Пед. науки. – 2008. – Вип. 127. – С. 10–16. – Бібліогр.: 10 назв.

  9. Барнич О. Розвиток творчих здібностей молодших школярів на основі ідей літературно-педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського / Оксана Барнич // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 125–130. – Бібліогр.: 16 назв.

  10. Башинська Т. Особливості формування розвивального середовища сільської початкової школи в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Тетяна Башинська // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 130–134. – Бібліогр.: 10 назв.

  11. Березівська Л. Творча спадщина В. О. Сухомлинського як джерело педагогіки співробітництва / Лариса Березівська // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 183–187. – Бібліогр.: 23 назви.

  12. Бех І. Естетика духовності В. О. Сухомлинського / Іван Бех // Наук. зап. Сер. Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народж. В. О. Сухомлинського. – С. 3–5.

  Те саме // Рідна шк. – 2008. – № 9. – С. 3–4. – (До 90-річчя від дня народж. В. О. Сухомлинського і 15-х Всеукр. пед. читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю») ; Пед. газ. – 2008. – Верес. (№ 9). – С. 3. – (До ювілею В. О. Сухомлинського).

  1. Бех І. Василь Сухомлинський і культурно-освітнє сьогодення / І. Бех // Педагогіка толерантності. – 2008. – № 3. – С. 192–194.

  2. Бєлан Г. Спадщина В. О. Сухомлинського в професійній підготовці сучасного педагога / Ганна Бєлан // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 262–266. – Бібліогр.: 10 назв.

  3. Бєлова С. Система творчого виховання учнів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського та Г. Шарельмана / Світлана Бєлова // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 2 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 187–191. – Бібліогр.: 12 назв.

  4. Бик А. Теоретико-концептуальні підходи Василя Сухомлинського до формування змісту шкільної освіти / Адам Бик // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 68–72.

  5. Білявська Л. В. «Учень-мислитель» у творчій спадщині Василя Сухомлинського і практиці роботи школи / Л. В. Білявська // Пед. вісн. – Кіровоград, 2008. – № 3 (7). – С. 76–78.

  6. Богуславский М. Динамика целеценностных смыслов воспитания в педагогической системе В. А. Сухомлинского / Михаил Богуславский // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 5–9.

  7. Богуш А. Реалізація педагогічних ідей В. О. Сухомлинського щодо творчого самовираження дитини в сучасній практиці дошкільного закладу / Алла Богуш, Лариса Березівська // Наук. зап. Сер.: Пед. науки / Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2008. – Вип. 78, ч. 1 : До 90-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського. – С. 171–174. – Бібліогр.: 9 назв.

  8. Каталог: datas -> upload -> files
   files -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
   files -> Шляхом кооперативного
   files -> Лядипломної освіти педагогічних працівників розвиток професійної орієнтації в Україні науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ черкаси 2009
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні питання трудової
   files -> Освіта. Виховання. Навчання аніщук, Антоніна Миколаївна
   files -> Освіта. Виховання. Навчання амонашвили, Шалва Александрович
   files -> Освіта. Виховання. Навчання андрущенко, Віктор
   files -> Освіта. Виховання. Навчання


   Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

  Схожі:

  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУрок № Тема. Казки Василя Сухомлинського із Школи під Голубим Небом. Учіться фантазувати. В. Сухомлинський «Дід Осінник»
  Сухомлинського; вдосконалювати навички правильного, свідомого читання; збагачувати активний словник учнів; розвивати вміння робити...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. Сухомлинський
  Навчально-організаційні – розширити знання учнів про творчість І біографію В. Сухомлинського І о. Олеся
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconУчитель Сухомлинський Василь Олександрович Сухомлинський
  Василь Олександрович Сухомлинський — український педагог,публіцист, письменник, поет
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconОзнайомлення з життям І творчістю Василя Сухомлинського. Головна думка. В. Сухомлинський «Красиві слова І красиве діло»
  Розвивати вміння робити висновки та узагальнення, висловлювати свої думки в логічній послідовності
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський
  Народився В. О. Сухомлинський 28 вересня 1918 року в селі Василівка на Кіровоградщині в родині бідного селянина
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconІмені в. О. Сухомлинського школа В. О. Сухомлинського – живильне джерело духовності
  Школа В. О. Сухомлинського живильне джерело духовності / Деркач В. Ф., Явтушенко Л. С., Черньонкова І. М. Кіровоград: коіппо імені...
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconВ. О. Сухомлинський Велика Людина, Учитель, Добротворець. Його творча спадщина цілюще джерело, звідки ми всі можемо черпати знання: як потрібно розвивати, вчити, виховувати дитину. Адже Дитячий садок це тонкий та чу
  Тому творчий досвід В. О. Сухомлинського став актуальним для педагогів нашого закладу в роботі з дітьми дошкільного віку
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconПідготувала Вчитель початкових класів
  Обладнання: портрет В. О. Сухомлинського, плакати, вислови В. О. Сухомлинського, виставка книжок, квіти
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЗміст Вступ розділ I. Життєвий І творчий шлях В. О. Сухомлинського
  Соціально – історичні умови встановлення педагогіки В. О. Сухомлинського
  В. О. Сухомлинського В. О. Сухомлинський iconЖиття та діяльність В. О. Сухомлинського в періодичних виданнях
  Виноградська Е. Пізнання через радість. (Про В. О. Сухомлинського) // Прапор. – 1970. – №12. – С. 92-94


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка