Важливим елементом продуктивних сил є люди з їхнім рівнем освіти, досвіду й мастерностіСкачати 490,91 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації08.02.2018
Розмір490,91 Kb.
1   2   3   4

Список використаної літератури

 1. Арзамасцев А.П., Битерякова А.М. Основные направления развития высшего фармацевтического образования // Фармация. – 2002. - № 1. – с. 33-36.

 2. Бескровная Н., Герчиков В. Управление персоналом в рос­сийском малом бизнесе // ЭКО. - 1996. -№ 9. -с. 140.

 3. Василевський М., Патора Р. Інформація і кадри в логістичних сисмтемах. – Львів: В-во НУ „Львівська політхніка”, 2001. – 272 с.

 4. Веснин В. Р. Основы менеджмента: Учебное издание. -М.: Триада Лтд, 1996. - 384 с.

 5. Воронкова В.Г. Кадровий менеджмент: Навчальний посібник. – К.:ВД „Професіонал”, 2004. – 192 с.

 6. Вялов А.И., Шашкова Г.В., Скулова Р.С. Концептуальный подход к формированию программы повышения квалификации по лекарственному менеджменту // Фармация. – 2001. - № 1. – с.7-9.

 7. Габричидзе Б. Принцип профессионализма в государствен­ной службе // Государство и право. - 1995. -№ 12. -с. 19.

 8. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебное издание 2-е допол­ненное и переработанное. - М.: Банки и биржи, издательское объединение ЮНИТИ, 1995. - 480 с.

 9. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / Наук. Ред. В. Яцура, Д. Олесневич. – Львів: БаК, 2001. – 624 с.

 10. Громовик Б.П. Логістичні рішення у збутовій діяльності фармацевтичних фірм // Фармац. Журн. – 2001. - № 5. – с.12-23.

 11. Громовик Б.П., Кухар А.А. Современное состояние системы продвижения лекарственных средств в Украине // Провизор. – 2002. - №15. – с.3-12.

 12. Громовик Б., Гасюк Г., Мороз Л., Чухрай Н. Фармацевтичний маркетинг: Навч. Посібник. – Львів: Наутілус, 2000. – с. 76.

 13. Державна Фармакопея України 1-го видання (2001 р.).

 14. Дятлов В. А., Кибанов А. Я., Пихало В. Т. Управление персоналом: учебное пособие для студентов экономических вузов и факультетов; под ред. А. Я. Кибанова – М.: «Издательство ПРИОР», 1998

 15. Закон України „Про лікарські засоби” від 24.04.1996 р. № 123/96 ВР.

 16. Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24.02.1994 р. № 4004-ХІІ.

 17. Закон України „Основи законодавства про охорону здоров’я в Україні” від 19.11.1992 р. № 2801-ХІІ.

 18. Закон України „Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів”.

 19. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів” від 08.08.1999 р. № 863-ХІV.

 20. Закон України „Про власність” від 07.02.1991 р. зі змінами та доповнненнями.

 21. Закон України „Про господарські товариства” від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ зі змінами та доповненнями.

 22. Закон України „Про рекламу в Україні” від 03.11.1996 р.

 23. Закон України „Про оплату праці” від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР зі змінами та доповненнями.

 24. Закон України „Про відпустки” від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР зі змінами та доповненнями.

 25. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997 р. зі змінами та доповненнями.

 26. Закон України „Про захист прав споживачів”.

 27. Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 22.05.2000 р. № 1775-ІІІ.

 28. Закон України „Про колективні договори і угоди”.

 29. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 20.03.2001 р. № 873-ХІІ.

 30. Закон України „Про застосування ЕККА і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 06.07.1995 р. № 265/95-ВР зі змінами та доповненнями.

 31. Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та втратами, обумовленими народженнями та похоронами” від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ.

 32. Закон України „Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від 26.01.1993 р. № 2939-ХІІ.

 33. Кодекс Законів про працю в Україні

 34. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. Посіббн.. – К.: КНЕУ, 1998. – 224 с.

 35. Красовский Ю.Д. Управление поведением в фирме. Практическое пособие.М.: ИНФРА-М, 1997.

 36. Магура М. И. Поиск и отбор персонала – М., ЗАО «Бизнес – школа «Интел – Синтез», 1999

 37. Маусов Н. Менеджмент персонала - ключевое звено внутри­фирменного управления // Проблемы теории и практики управления. - 1996. -№ 6. -с. 108.

 38. Менеджмент персонала 2000: учебное пособие / Н. П. Беляцкий, С. Е. Велесько, П. Ройш – М.: БГЭУ, 1998.

 39. Менеджмент у фармації. Підручник. За редакцією О.Є. Кузьміна і Б.П. Громовика. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 448 с.

 40. Мильор Г. Как эффективно управлять. М.: Экономика, 1992.

 41. Мишин А.К. В кадре - кадровые службы // ЭКО. - 1996. -№ 9.-с. 49.

 42. Москвичов С.Г. Использование факторов мотивации в управлении. Учебное пособие, Киев, Наук.думка, 1990 год, 157 стр.

 43. Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М. Менеджмент та маркетинг у фармації. Підручник, Харків, Основа, 1998 рік, 255 стор.

 44. Мнушко З.М., Мусієнко Н.М. Ольховська А.Б. Практикум з менеджменту та маркетингу у фармації. Навчальний посібник, Харків, “Золоті сторінки”, 2002 рік, 144 стор.

 45. Мнушко З.Н., Пестун И.В. Кадровый менеджмент: принципы, задачи, направления, эффективность // Провизор. - № 10. – с.27-30.

 46. Надлежащая аптечная практика (НАП) в общественных и больничных аптеках // Провизор. – 1998. - № 7. – с.20-22.

 47. Надлежащая аптечная практика в Новых Независимых Государствах. Руководство по разработке и внедрению стандапртов // Провизор. – 2002. - № 17. – с.3-8.

 48. Наказ Міністерства зовнішньо-економічних зв’язків і торгівлі України „Про затвердження інструкції про книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування” від 24.06.1996 р. № 349.

 49. Наказ Міністерства зовнішньо-економічних зв’язків і торгівлі України „Про затвердження правил продажу непродовольчих товарів” від 27.05.1996 р. № 294.

 50. Наказ Міністерства зовнішньо-економічних зв’язків і торгівлі України „Про затвердження правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі” від 08.06.1996 р. № 369.

 51. Наказ Міністерства зовнішньо-економічних зв’язків і торгівлі України „Про затвердження інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування” від 04.01.1997 р. № 2.

 52. Наказ Міністерства статистики України „Про затвердження Інструкції про облік роздрібного товарообігу і товарних запасів” від 28.12.1996 р. № 389.

 53. Наказ МОЗ України „Про затвердження порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в державних і комунальних закладах охорони здоров’я України” від 18.12.1997 р. № 356.

 54. Наказ МОЗ України та Держкомітету України з питань регуляторної політики та підприємництва „Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів” від 20.02.2001 р. № 39/66.

 55. Наказ МОЗ та Мінекономіки України „Про затвердження інструкції про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на право роздрібної реалізації медикаментів, умови і правила здійснення цієї діяльності та контролю за їх дотриманнм” від 22.03.1996 р. № ЛП-6/60.

 56. Наказ Державного комітету України з медичної та мікробіологічної промисловості і Мінекономіки України „Про затвердження інструкції про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на виготовлення і оптову реалізацію медикаментів, умови і правила здійснення цієї діяльності та контролю за їх дотриманням” від 16.07.1996 р. № ЛП-19/69.

 57. Наказ МОЗ України „Про затвердження переліків лікарських засобів зареєстрованих в Україні” від 25.07.1997 р. № 2333.

 58. Наказ МОЗ України „Прро порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек” від 30.06.1994 р. № 117.

 59. Наказ МОЗ України „Про затвердження інструкції по санітарно-протиепідемічному режиму аптек” від 14.06.1993 р. № 139.

 60. Наказ МОЗ України „Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення” від 16.03.1993 р. № 44.

 61. Наказ МОЗ України „Про затвердження правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки” від 15.12.2004 р. № 626.

 62. Наказ МОЗ України „Про затвердження інструкції по приготування в аптеках лікарських форм з рідким дисперсним середовищем” від 07.09.1993 р. № 197.

 63. Наказ МОЗ СРСР „О контроле качества лекарственных средств, изготавливаемых в аптеках» від 03.04.1991 р. № 96.

 64. Наказ МОЗ України „Про затвердження переліку закладів охорони здоров’я, переліку лікарських посад і переліку посад фармацевтичних працівників” від 22.06.1995 р. № 114.

 65. Основы менеджмента: вопросы и ответы. Учебное пособие, Харьков, Основа, 1997 год, 104 с.

 66. Основы и методы управления в фармации: Учебное пособие / Р.М. Пиняжко, Б.Л. Парновский, О.Л. Гром, А.И. Дацко. – К.: Вища шк. Головное изд-во, 1986. – 352 с.

 67. Організація роботи аптек. Видання друге, виправлене і доповнене. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2005 р. – 272 с.

 68. Парновский Б.Л., Корчинский И.Т., Знаевская А.В. Основы документоведения и делопроизводства аптечных учреждений. – Львов: Изд-во при Львов. Ун-те, 1989. – 176 с.

 69. Питерс Т., Уотерман Р. В поисках эффективного управления/ Пер. с англ. М.: Прогресс, 1997.

 70. Печеный О.П. Материальная ответственность работников: правовые аспекты // Провизор. – 1999. - № 8. – с. 25.

 71. Печеный О.П. Торговля из аптечных киосков // Провизор. – 1998. - № 21. – с.25.

 72. Постанова Верховної Ради України „Про затвердження Положень щодо захисту прав споживачів” від 25.01.1995 р. № 26/95-ВР.

 73. Постанова Верховної Ради України „Про введення в дію Основ законодавства України про охорону здоров’я” від 19.11.1992 р. № 2802-ХІІ.

 74. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про порядок накладання на господарюючі суб’єкти сфери торгівлі, громадського харчування і послуг, у тому числі на громадян-підприємців, стягнень за порушення законодавства про захист прав споживачів” від 14.04.1994 р. № 236.

 75. Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок заняття торговельною діяльністю і правил торгівельного обслуговування населення” від 08.02.1995 р. № 108.

 76. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах” від 17.11.2004 р. № 1570.

 77. Постанова Кабінету Міністрів України „Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань” від 17.08.1998 р. № 1303.

 78. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів” від 03.01.1996 р. № 6.

 79. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку наркотичних, психотропних речовин і прекурсорів” від 06.05.2000 р. № 770.

 80. Постанова Кабінету Міністрів України „Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд порядок його проведення” від 06.11.1997 р. № 1238.

 81. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку наркотичних, психотроних і прекурсорів, з обігом яких пов’язана діяльність, що підлягає ліцензуванню” від 10.05.1999 р. № 786.

 82. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення ппро контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці вимогам державних та міжнародних стандартів” від 15.01.1996 р. № 73.

 83. Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок державної акредитації закладів охорони здоров’я” від 15.07.1997 р. № 765.

 84. Практикум з організації та економіки фармації // За ред. Б.П. Громовика та С.І. Терещук. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 464 с.

 85. Практический менеджмент. Методы и приемы деятельности руководителя. 1998 год, 448 стр

 86. Про діяльність науково-експертного фармакопейного центру // Фармац. Журнал. – 2002. - № 4. – с.8-11.

 87. Саруханов Э., Сотникова С. Как готовить кадры для пред­приятий // Проблемы теории и практики управления. - 1994. -№ 4.-с. 71.

 88. Саруханов Э., Сотникова С. Маркетинг персонала на пред­приятии // Проблемы теории и практики управления. - 1996. -№ 1. - с. 88.

 89. Страуссмен Дж. Стратегический государственный менедж­мент // Проблемы теории и практики управления. - 1996. -№ 1. -с. 66.

 90. Украинский фармацевтичнский рейтинг // Еженедельник «Аптека», 2002. - № 8. – с.3-6; № 9. – с. 4-5.

 91. Управління персоналом: Навчальний посібник. Видання друге, перероблене й доповнене. – К., „Кондор”. – 2005. – 308 с.

 92. Управління фармацією: Підручник / В.М. Толочко, І.В. Міщенко, Д.Л. Великий та ін.; За ред. В.М. Толочко. – Х.: В-во НфаУ „Золоті сторінки”, 2004. – 388 с.

 93. Уткин Э.А., Кочеткова А.И. Управление персоналом в малом и среднем бизнесе. – М.: АКАЛИС, 1996.

 94. Фармацевтичний маркетинг: Навч.посібник; Зб. Вправ / Б.П. Громовик, Г.Д. Гасюк, Л.А. Мороз, Н.І. Чухрапй. – Львів: Наутілус, 2000. – 320 с.

 95. Хищенко В. Самоорганизация и менеджмент // Проблемы те­ории и практики управления. - 1996. -№ 3. -с. 120.

 96. Червінська Л.П. Мотивація персоналу в менеджменті: стан, проблеми, напрямки розвитку. Навчальний посібник, Київ, Правда “Ярославль”, 1994 р, 204 стор.

 97. Черних В.П. Проблеми підготовки фармацевтичних кадрів в Україні // Фармац. Журнал. – 1999. - № 1. – с.3-11.

 98. Штаффельбах Бр. Теоретические основы и функции экономи­ки персонала // Проблемы теории и практики управления. - 1996. -№ 5. -с. 106.

 99. Шекшня С. В. Управление персоналом современной организа­ции: Учебно-практическое пособие. - М.: Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1996. - 304 с.Д О Д А Т К ИПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Важливим елементом продуктивних сил є люди з їхнім рівнем освіти, досвіду й мастерності iconБіографія Грофіла
Характер І рівень розвитку медицини визначаються матеріальними умовами життя суспільства, рівнем розвитку продуктивних сил І характером...
Важливим елементом продуктивних сил є люди з їхнім рівнем освіти, досвіду й мастерності iconНаталія Папенко
Увага акцентується на ролі економічних, суспільно-політичних, гуманітарних чинників у розвитку освіти та науки. Система освіти Німеччини...
Важливим елементом продуктивних сил є люди з їхнім рівнем освіти, досвіду й мастерності iconПояснювальна записка Опис досвіду роботи Висновки
Краса нерозривна з добротою, вона облагороджує життя, надихає людину на добрі справи. Введення дитини в світ краси І гармонії є важливим...
Важливим елементом продуктивних сил є люди з їхнім рівнем освіти, досвіду й мастерності iconСьомого скликання
Ом "Луганськ" був підбитий терористами військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних Сил України іл-76. 0 військовослужбовців...
Важливим елементом продуктивних сил є люди з їхнім рівнем освіти, досвіду й мастерності iconСценарій до Дня Збройних Сил України Ведучий. Політичний, економічний, духовний розвиток України можливий за умови гарантування її державного суверенітету, політичної незалежності
Однак, нині не виключена можливість виникнення воєнних конфліктів, тому 6 грудня 1991 р верховна Рада прийняла постанову про створення...
Важливим елементом продуктивних сил є люди з їхнім рівнем освіти, досвіду й мастерності iconУроків української літератури за рівнем стандарту, академічним рівнем 11 клас
Суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм)....
Важливим елементом продуктивних сил є люди з їхнім рівнем освіти, досвіду й мастерності iconЗ досвіду роботи вчителя української мови І літератури Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №16 імені Володимира Левицького Балящук Марії Михайлівни
Й, саморозвитку та безперервної освіти протягом усього життя. Сучасні освітні парадигми розвивального, креативного навчання ставлять...
Важливим елементом продуктивних сил є люди з їхнім рівнем освіти, досвіду й мастерності iconТема досвіду роботи «розвиток креативної особистості шляхом використання інтерактивних технологій»
...
Важливим елементом продуктивних сил є люди з їхнім рівнем освіти, досвіду й мастерності iconСпівтворчість вчителя та учнів на уроках світової літератури через активізацію їх пізнавальних
Професійна компетенція є вирішальною передумовою виробництва високоякісних товарів І надання населенню сучасних послуг. Високий рівень...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка